mau cham diem thi dua 2008

Document Sample
mau cham diem thi dua 2008 Powered By Docstoc
					Së Lao ®éng - TB vµ XH Phßng: …………………………….. S T T

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho c¸c §¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc së
§¬n vÞ
§iÓm chuÈn TT D¹y nghÒ cho TKT TT Giíi thiÖu VL TT Ch÷a bÖnh GD L§XH TT Ch÷a bÖnh GD L§XH Xu©n Tr-êng

MÉu sè: 1

C¸c tiªu chÝ
(chän 1 trong 3 tr-êng hîp sau)

TT B¶o trî X· héi

1 Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ
- Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c - Hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c ®-îc giao - Ch-a hoµn thµnh mét nhiÖm vô c«ng t¸c ®-îc giao 2 ChÊp hµnh chñ tr-¬ng ®-êng lèi chÝnh s¸ch - ChÊp hµnh c¸c chñ tr-¬ng, ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ kh«ng vi ph¹m luËt an toµn giao th«ng - §¶m b¶o tèt an ninh trËt tù, thùc hiÖn tèt luËt phßng chèng tham nhòng, luËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, ®¹t tiªu chuÈn nÕp sèng v¨n ho¸ 3 X©y dùng tæ chøc c¬ së §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ cña ®¬n vÞ (Chän 1 trong 4 lùa chän sau) - Tæ chøc §¶ng, tæ chøc ®oµn thÓ trong s¹ch v÷ng m¹nh - Tæ chøc §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, tæ chøc ®oµn thÓ ®¹t lo¹i kh¸ trë lªn - Tæ chøc ®¶ng hoµn thµnh nhiÖm vô

6 0 6 0 5 0 4 0 1 5 1 0 5 1 5 1 5 1 0 5

- Tæ chøc §¶ng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô

0 Nam §Þnh, ngµy n¨m 200
Tr-ëng phßng

th¸ng

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: ChÝnh s¸ch L§TL MÆt c«ng t¸c Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §iÓm tèi ®a

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho phßng L§TB-XH c¸c Phßng L§TB-XH, thµnh phè MÉu sè: 2 Gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho ng-êi lao ®éng 5 Vèn vay gi¶i Thùc hiÖn Bé quyÕt viÖc LuËt Lao ®éng lµm cho ng-êi t¹i ®Þa ph-¬ng lao ®éng 3 5 ChÊp hµnh b¸o c¸o 2 Tæng ®iÓm 15

Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH Vô B¶n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh Phßng L§TB-XH Xu©n Tr-êng

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh

Nam th¸ng n¨m 200…

§Þnh, Tr-ëng

ngµy

phßng

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: Qu¶n lý ®µo t¹o nghÒ

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho phßng L§TB-XH c¸c Phßng L§TB-XH, thµnh phè MÉu sè: 2

MÆt c«ng t¸c Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 §iÓm tèi ®a §¬n vÞ
Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH Vô B¶n

Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c c¬ së d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn 5

CÊp ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ theo thÈm quyÒn 3

Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n d¹y nghÒ cho l®nt 5

ChÊp hµnh b¸o c¸o 2

Tæng ®iÓm 15

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh Phßng L§TB-XH Xu©n Tr-êng

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh

Nam th¸ng n¨m 200…

§Þnh, Tr-ëng

ngµy

phßng

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: CSTBLS NCC MÆt c«ng t¸c Sè TT §iÓm tèi ®a §¬n vÞ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH
Phßng Tr-êng L§TB-XH

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 3 Gi¶I Gi¶i Gi¶i quyÕt C«ng t¸c quyÕt tån ChÊp hµnh quyÕt ®¬n nghiÖp vô phong ®äng b¸o c¸o th- Së th-êng trµo §¥§N chÝnh nghiÖp vu chuyÓn vÒ xuyªn s¸ch 4 3 3 3 2

Tæng ®iÒm 15

Vô B¶n
Xu©n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû Nam §Þnh, ngµy th¸ng Tr-ëng phßng

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh

n¨m 200..

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: B¶o trî _PCTNXH MÆt c«ng t¸c Sè TT §iÓm tèi ®a §¬n vÞ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH
Phßng Tr-êng L§TB-XH

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 4 C«ng t¸c gi¶m nghÌo 4 C«ng t¸c cøu trî b¶o trî X· héi 5 C«ng t¸c phßng chèng TNXH 4 ChÊp hµnh chÕ dé B¸o c¸o 2 Tæng ®iÓm 15

Vô B¶n
Xu©n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû Nam §Þnh, ngµy Tr-ëng phßng th¸ng

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh

n¨m 200..

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: TC-HC-TH

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 5 Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng 3

MÆt c«ng t¸c Sè TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. n¨m 200… §iÓm tèi ®a §¬n vÞ Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH
Phßng Tr-êng L§TB-XH

KiÖn toµn Bé m¸y c¸n bé 1

Båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é 3

ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú 3

Tæng ®iÓm 10

Vô B¶n
Xu©n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh Nam §Þnh, ngµy th¸ng Tr-ëng phßng

Së L§. TB vµ Xh

Phßng: KÕ ho¹ch Tµi chÝnh MÆt c«ng t¸c Sè TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. §iÓm tèi ®a §¬n vÞ Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH
Phßng Tr-êng L§TB-XH

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 6 Thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp ®·I NCC 5 B¸o c¸o thanh quyÕt to¸n 4 Tham gia tËp huÊn nghiÖp vô 1 Tæng ®iÓm

10

Vô B¶n
Xu©n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh Nam §Þnh, ngµy Tr-ëng phßng th¸ng

n¨m 200…

Së L§. TB vµ Xh

Thanh tra Së

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 7
Gi¶i quyÕt ®¬n thkhiÕu n¹i tè c¸o thuéc thÈm quyÒn 2 Tæ chøc tù kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch NCC, CS X· héi 2

MÆt c«ng t¸c Sè TT

§iÓm tèi ®a

TriÓn khai tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng

TriÓn khai Phóc tra tuÇn lÔ kÕt qu¶ tù Quèc gia kiÓm tra ATVSL§PCCN

ChÊp hµnh b¸o c¸o ®Þnh kú

Tæng sè

§¬n vÞ

2

2

1

1

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng Trùc Phßng Ninh L§TB-XH Nam

Phßng L§TB-XH L§TB-XH

Vô B¶n Trùc
Xu©n

Phßng L§TB-XH Tr-êng

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng H-ng Phßng HËu Phßng Thuû L§TB-XH L§TB-XH L§TB-XH NghÜa H¶i Giao

10.

Phßng §Þnh

L§TB-XHTP

Nam

Nam n¨m 200..

§Þnh,

ngµy Tr-ëng phßng

th¸ng

Së L§. TB vµ Xh

Phßng B¶o vÖ Ch¨m sãc trÎ em

B¶ng ChÊm ®iÓm thi ®ua n¨m 200… cho Phßng L§TB-XH c¸c huyÖn, thµnh phè MÉu sè: 8

MÆt c«ng t¸c Sè TT

§iÓm tèi ®a §¬n vÞ

X©n dùng x· ph-êng phï hîp víi trÎ em 3

B¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em vµ trÎ em ®Æc biÖt khã kh¨n 2

Theo dâi ®¸nh gi¸ thùc hiÖn quyÒn trÎ em 1

Qu¶n lý vµ sö dông quü b¶o vÖ trÎ em 2

Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o 2

Tæng sè

10

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH
Phßng Tr-êng L§TB-XH

Vô B¶n
Xu©n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh Nam §Þnh, ngµy Tr-ëng phßng th¸ng

n¨m 200..

ubnd tØnh Nam §Þnh Së Lao ®éng. TB vµ Xh Héi §ång thi ®ua khent th-ëng

B¶ng tæng hîp ChÊm ®iÓm vµ xÕp lo¹i thi ®ua cho c¸c Phßng L§TB-XH, thµnh phè n¨m 200… MÉu sè: 2A

MÆt c«ng t¸c Sè TT §iÓm tèi ®a

Lao ®éng TiÒn l-¬ng

Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ

Th-¬n g binh liÖt sü - NCC

B¶o trî
PCTNXH

KÕ ho¹ch -Tµi chÝnh

Thanh tra Së

B¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em

Tæ chøc HC-TH

Tæng sè

XÕp lo¹i

§¬n vÞ

15

15

15

15

10

10

10

10

100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Phßng L§TB-XH Mü Léc Phßng L§TB-XH Nam Trùc Phßng L§TB-XH Vô B¶n

Phßng L§TB-XH Trùc Ninh Phßng Tr-êng L§TB-XH Xu©n

Phßng L§TB-XH ý Yªn Phßng L§TB-XH NghÜa H-ng Phßng L§TB-XH Phßng L§TB-XH H¶i HËu Giao Thuû

10. Phßng L§TB-XHTP Nam §Þnh Nam §Þnh, ngµy n¨m 200… Ghi chó: - Lo¹i A cho tõ 90-100 ®iÓm
Héi ®ång

th¸ng
Th-êng trùc

- Lo¹i B cho tõ 60 ®Õn d-íi 90 ®iÓm

Së Lao ®éng - TB vµ XH Th-êng trùc héi ®ång T§KT

B¶ng tæng hîp ®iÓm thi ®ua n¨m 200…. Cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc së MÉu sè: 1A
§iÓm chuÈn

S T T

§¬n vÞ

C¸c tiªu chÝ

TT D¹y nghÒ cho TKT

TT Giíi thiÖu VL

TT Ch÷a bÖnh GD L§XH

TT Ch÷a bÖnh GD L§XH Xu©n Tr-êng

TT B¶o trî X· héi

1 Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ
(chän 1 trong 3 tr-êng hîp sau)

6 0 1 5 1 5

2 ChÊp hµnh chñ tr-¬ng ®-êng lèi
chÝnh s¸ch

3 X©y dùng tæ chøc c¬ së §¶ng, chÝnh
quyÒn, ®oµn thÓ cña ®¬n vÞ (Chän 1 trong 4 lùa chän sau)

Nam §Þnh, ngµy n¨m 200…
Th-êng ®ång

th¸ng
trùc Héi


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:66
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:13