bien ban de nghi khen thuong cai nghien tai gia dinh va cong dong 2008

Document Sample
bien ban de nghi khen thuong cai nghien tai gia dinh va cong dong 2008 Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2008

trÝch Biªn b¶n
Khen th-ëng thµnh tÝch trong c«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång
* Thêi gian häp: Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2008 * §Þa ®iÓm: T¹i V¨n phßng Së ( 64 TrÇn Phó – Nam §Þnh ) * Thµnh phÇn héi ®ång gåm cã: - ¤ng NguyÔn V¨n Vinh - BÝ th- §¶ng uû - Gi¸m ®èc Së Chñ tÞch Héi ®ång - ¤ng Hoµng §øc Träng - Phã BÝ th- §¶ng uû - Phã Gi¸m ®èc - Chñ tÞch C«ng ®oµn Uû viªn - ¤ng NguyÔn ViÕt Quý - Phã Gi¸m ®èc Së Uû viªn - ¤ng Ph¹m §øc ChÝnh - Phã Gi¸m ®èc Së Uû viªn - ¤ng: L-u V¨n TuyÓn - Tr-ëng phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh – Tæng hîp - Uû viªn - Th-êng trùc – Th- ký Héi ®ång * ¤ng NguyÔn V¨n Vinh – Chñ tÞch Héi ®ång kÕt luËn:
I- §Ò nghÞ Thñ t-íng chÝnh phñ tÆng b»ng khen:

1. TËp thÓ : - TËp thÓ c¸n bé c«ng chøc viªn chøc Së Lao §éng – TB vµ XH tØnh Nam §Þnh - TËp thÓ c¸n bé, chiÕn sü C«ng an thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh - Nh©n d©n vµ c¸n bé ph-êng Cöa Nam – thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam 2. C¸ nh©n - ¤ng: NguyÔn ViÕt H-ng - Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè Nam §Þnh - ¤ng: Phan V¨n VÜnh - Gi¸m ®èc C«ng an tØnh Nam §Þnh
II- §Ò nghÞ Bé Lao §éng – Th-¬ng Binh vµ X· Héi tÆng b»ng khen

1. TËp thÓ : - V¨n phßng C«ng an tØnh Nam §Þnh; - C«ng an Ph-êng Quang Trung – Tp Nam §Þnh. 2. C¸ nh©n
D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

1

- ¤ng: Hoµng Minh Dòng -Tr-ëng c«ng an thµnh phè Nam §Þnh - ¤ng: Hoµng §øc ThÞnh -Ch¸nh v¨n phßng C«ng an tØnh. - ¤ng: Vò Minh §iÒu – §éi tr-ëng ®éi tæng hîp – C«ng an thµnh phè Nam §Þnh.
BiÓu quyÕt: 100% thµnh viªn dù héi nghÞ nhÊt trÝ kÕt luËn trªn./.

Th- ký

Chñ tÞch héi ®ång T§KT

L-u V¨n TuyÓn

NguyÔn V¨n Vinh

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

2

ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2008

TrÝch Biªn b¶n
B×nh xÐt thi ®ua khen th-ëng n¨m 2008
* Thêi gian häp: * §Þa ®iÓm: Ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2008

T¹i V¨n phßng Së ( 64 TrÇn Phó – Nam §Þnh )

* Thµnh phÇn héi ®ång gåm cã: - ¤ng NguyÔn V¨n Vinh - BÝ th- §¶ng uû - Gi¸m ®èc Së Chñ tÞch Héi ®ång - ¤ng Hoµng §øc Träng - Phã BÝ th- §¶ng uû - Phã Gi¸m ®èc - Chñ tÞch C«ng ®oµn Uû viªn - ¤ng NguyÔn ViÕt Quý Uû viªn - ¤ng Ph¹m §øc ChÝnh Uû viªn - ¤ng: L-u V¨n TuyÓn chÝnh – Tæng hîp - Phã Gi¸m ®èc Së - Phã Gi¸m ®èc Së Tr-ëng phßng Tæ chøc – Hµnh

- Uû viªn ®ång

Th-êng trùc – Th- ký Héi

* ¤ng NguyÔn V¨n Vinh – Chñ tÞch Héi ®ång kÕt luËn: 1. §Ò nghÞ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tÆng Cê thi ®ua xuÊt s¾c cho Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh. 2. §Ò nghÞ Bé Lao ®éng TB vµ XH tÆng b»ng khen cho tËp thÓ:

STT 1.

§¬n vÞ
TËp thÓ Phßng ChÝnh s¸ch Th-¬ng binh LiÖt sü Ng-êi cã c«ng – Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh

Ghi chó

3. §Ò nghÞ Bé Lao ®éng TB vµ XH tÆng b»ng khen cho 03 nh©n sau:

c¸

STT
1. 2.

Hä vµ tªn
Ph¹m §øc ChÝnh Hoµng §øc Träng

Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh 3

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

3.

L-u Quang H-ng

Ch¸nh thanh tra Së Lao ®éng TB vµ Xh tØnh Nam §Þnh

BiÓu quyÕt: 100% thµnh viªn dù héi nghÞ nhÊt trÝ kÕt luËn trªn./.
Chñ tÞch héi ®ång T§KT

Th- ký

L-u V¨n TuyÓn

NguyÔn V¨n Vinh

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

4

ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 12

Sè:

/TTr-L§TBXH

Tê tr×nh
VÒ viÖc khen th-ëng thµnh tÝch c«ng t¸c n¨m 2008 C¨n cø LuËt Thi ®ua khen th-ëng cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; C¨n cø H-íng dÉn sè 1178/HD-T§KT ngµy 12/11/2008 cña Së Néi vô tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc h-íng dÉn tæng kÕt phong trµo thi ®ua vµ c«ng t¸c khen th-ëng n¨m 2008. C¨n cø ®Ò nghÞ cña Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Së Lao ®éng – TB vµ XH; Së Lao ®éng – TB vµ XH ®Ò nghÞ UBND tØnh Nam §Þnh: 1. Tr×nh ChÝnh phñ tÆng B»ng khen cña Thñ t-íng ChÝnh phñ cho 02 c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c Lao ®éng TB vµ XH 5 n¨m liÒn. (Cã danh s¸ch vµ b¸o c¸o thµnh tÝch kÌm theo) 2. TÆng Cê thi ®ua xuÊt s¾c cho Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh. 3. TÆng Danh hiÖu TËp thÓ lao ®éng XuÊt s¾c cho 03 tËp thÓ. (Cã danh s¸ch vµ b¸o c¸o thµnh tÝch kÌm theo) 4. TÆng b»ng khen cho 04 tËp thÓ vµ 10 c¸ nh©n. (Cã danh s¸ch vµ b¸o c¸o thµnh tÝch kÌm theo) KÝnh tr×nh UBND tØnh Nam §Þnh tÆng danh hiÖu thi ®ua, h×nh thøc khen th-ëng cho c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô nªu trªn vµ tr×nh ChÝnh phñ xÐt, tÆng b»ng khen cho 02 c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c Lao ®éng TB vµ XH 5 n¨m liÒn./. N¬i nhËn:
- UBND tØnh Nam §Þnh; - Héi ®ång T§KT tØnh ; - L-u VT, TCHC. Gi¸m ®èc

NguyÔn V¨n Vinh
D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

5

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

6

Danh s¸ch
KÌm theo “Tê tr×nh sè 165 /TTr-L§TBXH” ngµy 12 /12/2008 cña Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc Khen th­ëng thµnh tÝch c«ng t¸c n¨m 2008”
1. §Ò nghÞ UBND tr×nh ChÝnh phñ tÆng b»ng khen cho 02 c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c Lao ®éng TB vµ XH nhiÒu n¨m liÒn:

STT
1. 2.

Hä vµ tªn
NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng

Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh

s¾c

2. §Ò nghÞ UBND tØnh tÆng Danh hiÖu TËp thÓ lao ®éng XuÊt cho 03 tËp thÓ:

STT 1. 2. 3.

§¬n vÞ
Phßng Qu¶n lý ®µo t¹o nghÒ Phßng ChÝnh s¸ch Th-¬ng binh LiÖt sü Ng-êi cã c«ng Phßng B¶o trî Phßng chèng tÖ n¹n x· héi

Ghi chó
Së Lao ®éng TB vµ XH Së Lao ®éng TB vµ XH Së Lao ®éng TB vµ XH

3. §Ò nghÞ UBND tØnh tÆng b»ng khen cho c¸c tËp thÓ:

STT 1. 2. 3. 4.

§¬n vÞ
TËp thÓ Phßng Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ – Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh TËp thÓ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp – Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh TËp thÓ Thanh tra Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh TËp thÓ Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh

4. §Ò nghÞ UBND tÆng b»ng khen cho

10

c¸ nh©n sau:

STT
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hä vµ tªn
NguyÔn ViÕt Quý Cao ThÞ My L-u V¨n TuyÓn §Æng Ngäc Dinh NguyÔn Quèc L-¬ng Kh-¬ng ThÞ Mai

Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c Phã gi¸m ®èc Së Tr-ëng phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Tr-ëng phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp Tr-ëng phßng ChÝnh s¸ch Th-¬ng binh LiÖt sü Ng-êi cã c«ng Phã tr-ëng phßng Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ Tr-ëng phßng B¶o trî Phßng chèng TÖ n¹n x· héi 7

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

STT
7. 8.

Hä vµ tªn
Mai ThÞ Liªn NguyÔn §øc Tó

Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c Gi¸m ®èc Trung t©m D¹y nghÒ cho TrÎ khuyÕt tËt – Së Lao ®éng TB vµ XH Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng x· héi Xu©n Tr-êng– Së Lao ®éng TB vµ XH Gi¸m ®èc Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm – Së Lao ®éng TB vµ XH Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng x· héi – Së Lao ®éng TB vµ XH
Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi

9. 10.

§ç Thanh S¬n §ç Hoµ Trung

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

8

ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 12

Sè:

/TTr-L§TBXH

Tê tr×nh
VÒ viÖc tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh

C¨n cø LuËt Thi ®ua khen th-ëng cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; C¨n cø H-íng dÉn sè 1178/HD-T§KT ngµy 12/11/2008 cña Së Néi vô tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc h-íng dÉn tæng kÕt phong trµo thi ®ua vµ c«ng t¸c khen th-ëng n¨m 2008. C¨n cø ®Ò nghÞ cña Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Së Lao ®éng – TB vµ XH; Së Lao ®éng – TB vµ XH tr×nh UBND tØnh Nam §Þnh tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh cho 03 c¸ nh©n tiªu biÓu cã 03 n¨m liÒn lµ chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së. 1. §ång chÝ: NguyÔn V¨n Vinh – BÝ th- ®¶ng uû – Gi¸m ®èc Së cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007, 2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. 2. §ång chÝ: Hoµng §øc Träng – Phã bÝ th- ®¶ng uû – Phã Gi¸m ®èc Së cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007, 2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. 3. §ång chÝ: NguyÔn ViÕt Quý - Phã Gi¸m ®èc Së cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007,2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. (Cã b¸o c¸o thµnh tÝch cña 03 c¸ nh©n ®Ýnh kÌm) KÝnh tr×nh UBND tØnh Nam §Þnh xÐt, tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh cho 03 c¸ nh©n tiªu biÓu, xuÊt s¾c nªu trªn./. N¬i nhËn:
- UBND tØnh Nam §Þnh. - Héi ®ång T§KT tØnh. - L-u VT, TCHC. Gi¸m ®èc

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

9

ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 12

Sè:

/TTr-L§TBXH

Tê tr×nh
VÒ viÖc khen th-ëng thµnh tÝch c«ng t¸c n¨m 2008

C¨n cø LuËt Thi ®ua khen th-ëng cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; C¨n cø Th«ng t- sè 13/2008/TT-BL§TBXH ngµy 28/7/2008 cña Bé Lao ®éng TB vµ XH vÒ viÖc h-íng dÉn Thi ®ua, khen th-ëng Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH; C¨n cø ®Ò nghÞ cña Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Së Lao ®éng – TB vµ XH; Së Lao ®éng – TB vµ XH tr×nh Bé Lao ®éng TB vµ XH khen th-ëng cho c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n xuÊt s¾c trong c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi nh- sau: a). TËp thÓ: TÆng Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· h«i cho tËp thÓ Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh. TÆng B»ng khen cña Bé Lao ®éng TB vµ X· héi cho tËp thÓ Phßng ChÝnh s¸ch Th-¬ng binh LiÖt sü Ng-êi cã c«ng thuéc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh. b). C¸ nh©n: TÆng b»ng khen cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi cho 03 c¸ nh©n tiªu biÓu xuÊt s¾c cã 02 n¨m liªn tôc ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së sau: - §ång chÝ: ®éng TB vµ XH; Ph¹m §øc ChÝnh - Phã gi¸m ®èc Së Lao

- §ång chÝ : Hoµng §øc Träng - Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH; - §ång chÝ : L-u Quang H-ng - Ch¸nh thanh tra Së Lao ®éng TB vµ XH.
D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

10

Tr©n träng ®Ò nghÞ Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi khen cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô nªu trªn./. N¬i nhËn:
- Bé L§TBXH; - Phßng T§TT Bé; - L-u VT,TCHC.

Gi¸m ®èc

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

11

ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 12

Sè:

/TTr-L§TBXH

Tê tr×nh
VÒ viÖc tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp bé

C¨n cø LuËt Thi ®ua khen th-ëng cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; C¨n cø Th«ng t- sè 13/2008/TT-BL§TBXH ngµy 28/7/2008 cña Bé Lao ®éng TB vµ XH vÒ viÖc h-íng dÉn Thi ®ua, khen th-ëng Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH; C¨n cø ®Ò nghÞ cña Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Së Lao ®éng – TB vµ XH; Së Lao ®éng – TB vµ XH tr×nh Bé Lao ®éng TB vµ XH tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp bé cho 03 c¸ nh©n tiªu biÓu cã 03 n¨m liÒn lµ chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së. 1. §ång chÝ: NguyÔn V¨n Vinh – BÝ th- ®¶ng uû – Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007, 2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. 2. §ång chÝ: Hoµng §øc Träng – Phã bÝ th- ®¶ng uû – Phã Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007, 2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. 3. §ång chÝ: NguyÔn ViÕt Quý - Phã Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh cã ba n¨m liªn tôc (n¨m 2006, 2007,2008) ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së. (Cã b¸o c¸o thµnh tÝch cña 03 c¸ nh©n ®Ýnh kÌm) KÝnh tr×nh Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi xÐt, tÆng danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp bé cho 03 c¸ nh©n tiªu biÓu, xuÊt s¾c nªu trªn./. N¬i nhËn:
- Bé L§TBXH; - Phßng T§TT Bé; - L-u VT, TCHC.
D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

Gi¸m ®èc

12

D:\Docstoc\Working\pdf\7ace3ba3-0e3f-4e58-9b72-e6a792eaf8e3.doc

13


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:129
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:13