; Quyet dinh tang danh hieu cuoi nam 2007
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Quyet dinh tang danh hieu cuoi nam 2007

VIEWS: 37 PAGES: 6

  • pg 1
									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2007 12

Sè:

/Q§-L§TBXH

quyÕt ®Þnh
V/v tÆng danh hiÖu thi ®ua cho c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi n¨m 2007.
Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh C¨n cø LuËt Thi ®ua khen th-ëng ®· ®-îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ NghÞ ®Þnh sè 56/1998/N§-CP, ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh Phñ. C¨n cø NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; C¨n cø H-íng dÉn c«ng t¸c khen th-ëng tæng kÕt n¨m 2007 cña UBND tØnh vµ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi vµ Tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn cô thÓ c¸c danh hiÖu thi ®ua, h×nh thøc khen th-ëng ®-îc ¸p dông t¹i Ngµnh. XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång T§KT, Héi ®ång S¸ng kiÕn Së Lao ®éng TB vµ XH.

QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: TÆng danh hiÖu thi ®ua cho c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã nhiÒu thµnh tÝch trong thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2007: Danh hiÖu tËp thÓ Lao ®éng tiªn tiÕn cho 08 tËp thÓ : (Cã danh s¸ch kÌm theo) Danh hiÖu ChiÕn sü thi ®ua c¬ së cho 04 ®ång chÝ sau: (Cã danh s¸ch kÌm theo) Danh hiÖu Lao ®éng tiªn tiÕn cho 66 ®ång chÝ: (Cã danh s¸ch kÌm theo) §iÒu 2: TiÒn th-ëng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ vµ ®-îc trÝch tõ nguån kinh phÝ ®Þa ph-¬ng ®-îc UBND tØnh giao cho Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH trong chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2007.

1

§iÒu 3: Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh – Tæng hîp Së vµ c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:
- Nh- §iÒu 1 - L-u VT, TCHC.

gi¸m ®èc

2

Danh s¸ch
TËp thÓ, c¸ nh©n ®-îc c«ng nhËn danh hiÖu thi ®ua n¨m 2007.

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: /Q§-L§TBXH ngµy …./…./2007 cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh) a- Danh hiÖu TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn: STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Phßng TC-HC-TH Phßng qu¶n lý ®µo t¹o nghÒ Phßng B¶o trî - PCTNXH Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Trung t©m B¶o trî x· héi Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm Trung t©m D¹y nghÒ cho TKT Trung T©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng x· héi

§¬n vÞ

Ghi chó

b- Danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së:
STT 1. 2. 3. 4. L-u Quan g H-ng Hä vµ tªn NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh

§¬n vÞ Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Phã Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Phã Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Ch¸nh thanh - Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh tra Së Nam §Þnh

c- Danh hiÖu Lao ®éng
STT 1. 2. 3. 4. L-u Quan g H-ng 5. Cao ThÞ My 6. Ph¹m Kim L©n 7. 8. 9. NguyÔn ThÞ H·nh Lª hång l©m §ç Thu Hµ Hä vµ tªn NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh

tiªn tiÕn:
§¬n vÞ

Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Phã Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Phã Gi¸m ®èc - Së Lao ®éng TB vµ XH Ch¸nh thanh tra Së - Së Lao ®éng TB tØnh Nam §Þnh Phßng KÕ ho¹ch - Tµi - V¨n phßng chÝnh Phßng KÕ ho¹ch - Tµi - V¨n phßng chÝnh Phßng ChÝnh s¸ch L§TL - V¨n phßng Phßng ChÝnh s¸ch L§TL - V¨n phßng Phßng ChÝnh s¸ch L§TL - V¨n phßng

vµ XH Së Së Së Së Së

3

STT 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Hä vµ tªn TrÇn ThÕ Qu©n NguyÔn Duy nghiÖp Vò Kim Danh NguyÔn Quèc l-ìng Bïi thÞ h¶i anh

§¬n vÞ Phßng ChÝnh s¸ch L§TL Phßng ChÝnh s¸ch L§TL Phßng Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ Phßng Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ Phßng Qu¶n lý §µo t¹o nghÒ Phßng B¶o trî - PCTNXH Phßng B¶o trî - PCTNXH Phßng B¶o trî - PCTNXH Phßng B¶o trî - PCTNXH Phßng TC-HC-TH Phßng TC-HC-TH Phßng TC-HC-TH Phßng TC-HC-TH Thanh tra Së Thanh tra Së Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Phßng ChÝnh s¸ch TBLS Trung t©m CBGD-L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH Trung t©m CBGD – L§XH - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - V¨n phßng Së - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc L§TBXH - Trùc thuéc

Kh-¬ng thÞ mai ®ç c«ng chÝnh D-¬ng thÞ thu huyÒn ®ç lan h-¬ng L-u v¨n tuyÓn Ph¹m thÞ kim dung

Ph¹m h÷u phóc Vò m¹nh dòng Ph¹m lª hµ Lª c«ng khoa ®Æng ngäc dinh ®ç thÞ mïi ®oµn thÞ lµ Bïi c«ng tuyªn Ng« c«ng viªn TrÇn xu©n quyÕt ®ç hoµ trung

Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së

32. Lª ®×nh nam 33. Ph¹m b¸ quèc 34. ®Æng v¨n th¾ng 35. Ph¹m v¨n quúnh 36. NguyÔn quang th¸i 37. Ph¹m v¨n mïi 38. Trµnt hÞ thanh thuû 39. NguyÔn thÞ hång 40. ®µo duy suÊt

4

STT

Hä vµ tªn

§¬n vÞ Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m D¹y TKT Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m héi Trung t©m ViÖc lµm nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho nghÒ cho L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së Së

41. Mai thÞ liªn 42. TrÇn träng hé 43. Lª thÞ duyªn 44. ®µo thÞ h¹nh 45. NguyÔn thÞ toan 46. TrÇn kh¾c c¸n 47. Ph¹m thÞ lîi 48. Lª thÞ thuû 49. Tèng thÞ ®µo 50. NguyÔn ®øc tó 51. NguyÔn thanh ®iÒu 52. NguyÔn thÞ bèn 53. NguyÔn v¨n thanh 54. NguyÔn trÝ thøc 55. NguyÔn v¨n kha 56. Hoµng gia c-êng 57. Ph¹m thÞ th¬m 58. Mai quang viÖt 59. Ph¹m thÞ hËu quúnh 60. ®ç thanh s¬n 61. Ph¹m minh ®øc

B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· B¶o trî x· Giíi thiÖu

Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm

5

STT 62.

Hä vµ tªn ®µo hång ®øc

§¬n vÞ Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm Trung t©m Giíi thiÖu ViÖc lµm - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH - Trùc L§TBXH thuéc thuéc thuéc thuéc thuéc Së Së Së Së Së

63. Trµn thanh thuû 64. Vò thÞ ¸nh tuyÕt 65. NguyÔn v¨n ®iÒn 66. TrÇn thÞ th¶o

Së lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi TØnh Nam §Þnh

6


								
To top
;