Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

cham diem cho can bo cong chuc van phong so 2007 by vanphong1

VIEWS: 63 PAGES: 47

									Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

Tæng hîp ®iÓm khèi v¨n phßng Së
Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CCS n¨m 2006 chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßng Dù kiÕn cña TT CBCC b×nh H§T§KT tù chÊm xÐt 100 100 100 85 82 74 78 95 90 83 85 82 87 90 85 81 85 87 83 78 88 83 87 84 74 74 95 91 85 88 82 90 93 90 85 91 88 85 81 88 90 Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh Cao ThÞ My Ph¹m kim l©n Hµ §øc hoµng Kh-¬ng Anh §øc NguyÔn ThÞ H·nh Lª Hång L©m §ç Thu Hµ TrÇn ThÕ qu©n NguyÔn duy nghiÖp Vò kim Danh NguyÔn quèc L-ìng bïi thÞ h¶i anh L¹i hµ Nam Kh-¬ng ThÞ Mai §ç C«ng chÝnh D-¬ng thÞ thu huyÒn Ph¹m Thu Hµ §ç ThÞ Lan h-¬ng L-u V¨n tuyÓn

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ph¹m v¨n chi ph¹m thi kim dung ph¹m h÷u phóc Vò M¹NH DòNG nguyÔn thÞ thoa Ph¹m V¨n Tr-êng l-u quang h-ng ph¹m lª hµ lª c«ng khoa NguyÔn TiÕn Linh ®Æng ngäc dinh §ç thÞ mïi ®oµn thÞ lµ bïi c«ng tuyªn ng« c«ng viªn hoµng thÞ h»ng l-u thuú linh trÇn xu©n quyÕt bïi V¨n phong tèng kh¸nh linh

67 80 78 78 80 77 87 89 89 75 87 86 81 76 85

80 86 85 86 80 80 90 90 88 75 90 86 85 87 88 75

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

77 76 72 71

81 85 77 66

Nam §Þnh, ngµy Tæng hîp: 1 2 3 4
Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: sè hoµn thµnh Tæng nhiÖmsè ch-a hoµn thµnh Tæng vô: nhiÖmsè chiÕn sü thi ®ua Tæng vô: c¬ së:

th¸ng

n¨m 2007.
36 6 0 13

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT
§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt

Tæng hîp ®iÓm khèi ®¬n vÞ sù nghiÖp
Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CCS n¨m 2006 Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

ST T

C¸n bé c«ng chøc

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

1 §ç Hoµ Trung 2 Lª §×nh Nam 3 §ç Quang Väng

87 81 85

89 85 82 80 80 81 85 82 82 83 80 82 85 84 80 80 81 75 69 96 95 90

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

4 NguyÔn V¨n Huynh 85 5 NguyÔn Xu©n

Ng©n 6 Ph¹m V¨n Minh
7 Ph¹m B¸ Quèc 8 §Æng V¨n Th¾ng 9 Ph¹m V¨n Quúnh

80 80 80 80 90

10 NguyÔn Quang Th¸i 90 11 Hoµng M¹nh Qu©n 12 Ph¹m V¨n Mïi 13 TrÇn ThÞ Thanh 86 80 85

Thuû 14 NguyÔn ThÞ Hång 85
15 TrÇn ThÞ Thôc 16 Mai ThÞ Dung 17 §µo Duy SuÊt 18 Ph¹m ViÖt Hµ 19 NguyÔn V¨n Tèn 20 Mai ThÞ Liªn 21 TrÇn Träng Hé 22 Lª ThÞ Duyªn 82 85 88 80 80 94 92 90

23 §µo ThÞ H¹nh 24 NguyÔn ThÞ Toan 25 Ph¹m ThÞ G¸i 26 TrÞnh ThÞ Lanh 27 TrÇn Kh¾c C¸n 28 L-u ThÞ DËu 29 Ph¹m ThÞ Lîi 30 NguyÔn ThÞ Hång 31 Lª ThÞ Thuû 32 NguyÔn ThÞ

71 85 60 66 85 83 85 82 80 70 82 82 80 83 87 82 70 70

87 82 60 66 87 82 86 82 82 76 78 86 82 88 87 86 76 73 80 80 81 80 79 76 81 73

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV

NguyÖt 33 TrÇn ThÞ Kim Thu
34 Tèng ThÞ §µo 35 Vò §øc Tu©n 36 NguyÔn §øc Tó 37 NguyÔn Thanh

§iÒu 38 NguyÔn ThÞ Bèn
39 NguyÔn V¨n Biªn 40 TrÇn Träng BÝch

41 NguyÔn V¨n Thanh 80 42 NguyÔn TrÝ Thøc 43 NguyÔn V¨n Kha 44 Hoµng Gia C-êng 45 Bïi §øc B«ng 46 §inh ThÞ Nhµi 47 Ph¹m ThÞ Th¬m 80 81 80 80 76 81

48 NguyÔn §×nh TiÖm 75

49 TrÇn Quèc B¶o 50 §ç V¨n Th¹ch 51 Mai Quang ViÖt 52 NguyÔn ThÞ §µo 53 §µo ThÞ §Þnh

75 79 82 70 76

73 77 85 73 77 80 80 95 70 80 80 70 75 70 80 70 80 90 70 80 75

HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

54 NguyÔn BÝch Ngäc 75 55 Ph¹m HËu Quúnh 56 §ç Thanh S¬n 57 Vò §¹i 58 Ph¹m Minh §øc 59 §µo Hång §øc 60 §Æng Nam §Þnh 61 Ph¹m ThÞ Nhung 62 TrÇn ThÞ H-¬ng 63 TrÇn ThÞ Th¶o 70 90 65 65 70 70 68 65 70

64 Vò ThÞ BÝch Ngäc 70 65 TrÇn Thanh Thuû 66 Vò ThÞ ¸nh TuyÕt 67 §ç ThÞ Lôa 68 NguyÔn V¨n §iÒn 69 NguyÔn ThÞ Hoµ 69 69 68 70 63

Nam §Þnh, ngµy Tæng sè:
II II Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: III Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: IV vô:
Trong ®ã:

th¸ng

n¨m 2007.

69
47 22 0 5
Tæng sè: 19

1 Trung t©m Ch÷a bÖnh GDL§XH

Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 2 Trung t©m D¹y nghÒ cho TKT Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 3 Trung t©m B¶o trî X· héi Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 4 Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së:

17 2 0 1 16 12 4 0 3 20 11 9 0 0 14 7 7 0 2

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt 87 81 85 85 89 85 82 80 80 81 85 82 82 83 80 82 85 84 80 80 81

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ CCS n¨m 2006 chiÕn sü thi ®ua c¬ së

1 §ç Hoµ Trung 2 Lª §×nh Nam 3 §ç Quang Väng 4 NguyÔn V¨n Huynh

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn

5 NguyÔn Xu©n Ng©n 80 6 Ph¹m V¨n Minh 7 Ph¹m B¸ Quèc 8 §Æng V¨n Th¾ng 9 Ph¹m V¨n Quúnh 80 80 80 90

10 NguyÔn Quang Th¸i 90 11 Hoµng M¹nh Qu©n 12 Ph¹m V¨n Mïi 13 TrÇn ThÞ Thanh Thuû 86 80 85 85 82 85 88

14 NguyÔn ThÞ Hång 15 TrÇn ThÞ Thôc 16 Mai ThÞ Dung 17 §µo Duy SuÊt

18 Ph¹m ViÖt Hµ 19 NguyÔn V¨n Tèn

80 80

75 69

HTNV HTNV

Nam §Þnh, ngµy
1 Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: 2 Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: 3 Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: 4 Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 17 2 0 1

th¸ng

n¨m

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng

n¨m 2007.

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt 94 92 90 71 85 60 66 85 83 85 82 80 96 95 90 87 82 60 66 87 82 86 82 82 76 78 86

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ CCS n¨m 2006 chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

1 Mai ThÞ Liªn 2 TrÇn Träng Hé 3 Lª ThÞ Duyªn 4 §µo ThÞ H¹nh 5 NguyÔn ThÞ Toan 6 Ph¹m ThÞ G¸i 7 TrÞnh ThÞ Lanh 8 TrÇn Kh¾c C¸n 9 L-u ThÞ DËu 10 Ph¹m ThÞ Lîi 11 NguyÔn ThÞ Hång 12 Lª ThÞ Thuû

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn

13 NguyÔn ThÞ NguyÖt 70 14 TrÇn ThÞ Kim Thu 15 Tèng ThÞ §µo 82 82

16 Vò §øc Tu©n

80

82

Lao ®éng Tiªn tiÕn

Nam §Þnh, ngµy
1 2 3 4 Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 12 4 3

th¸ng

Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: 0

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng

n¨m 2007.

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt 83 88 87 86 76 73 80 80 81 80 79 76 81 73 73 77 85

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ CCS n¨m 2006

1 NguyÔn §øc Tó

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn

2 NguyÔn Thanh §iÒu 87 3 NguyÔn ThÞ Bèn 4 NguyÔn V¨n Biªn 5 TrÇn Träng BÝch 6 NguyÔn V¨n Thanh 7 NguyÔn TrÝ Thøc 8 NguyÔn V¨n Kha 9 Hoµng Gia C-êng 10 Bïi §øc B«ng 11 §inh ThÞ Nhµi 12 Ph¹m ThÞ Th¬m 82 70 70 80 80 81 80 80 76 81

13 NguyÔn §×nh TiÖm 75 14 TrÇn Quèc B¶o 15 §ç V¨n Th¹ch 16 Mai Quang ViÖt 75 79 82

17 NguyÔn ThÞ §µo 18 §µo ThÞ §Þnh

70 76

73 77 80 80

HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn

19 NguyÔn BÝch Ngäc 75 20 Ph¹m HËu Quúnh 70

Nam §Þnh, ngµy
1 Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: 2 Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: 4 Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 11 9 0

th¸ng

n

3 Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: 0

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng

n¨m 2007.

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt 90 65 65 70 70 68 65 70 70 69 69 68 70 63 95 70 80 80 70 75 70 80 70 80 90 70 80 75

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ CCS n¨m 2006 chiÕn sü thi ®ua c¬ së

1 §ç Thanh S¬n 2 Vò §¹i 3 Ph¹m Minh §øc 4 §µo Hång §øc 5 §Æng Nam §Þnh 6 Ph¹m ThÞ Nhung 7 TrÇn ThÞ H-¬ng 8 TrÇn ThÞ Th¶o 9 Vò ThÞ BÝch Ngäc 10 TrÇn Thanh Thuû 11 Vò ThÞ ¸nh TuyÕt 12 §ç ThÞ Lôa 13 NguyÔn V¨n §iÒn 14 NguyÔn ThÞ Hoµ

Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

Nam §Þnh, ngµy
1 Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: 2 Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: 7 7

th¸ng

n¨m 2007.

3 Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: 0

4 Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së:

2

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

n¨m 2007.

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

Tæng hîp ®Ò nghÞ Khen Th-ëng tËp thÓ
Gi¸m ®èc duyÖt UBND tØnh Bé L§TB vµ XH Gi¸m ®èc Së TËp thÓ Lao ®éng tiªn Ghi chó: TËp (khen thÓ th-ëng Lao n¨m ®éng 2006) XuÊt

S T T

TËp thÓ

I. TËp thÓ: 1
Qu¶n lý ®µo t¹o nghÒ

TËp TËp Dù kiÕn cña TT H§T§KT thÓ thÓ Bé Gi¸m TËp TËp UBND Lao Lao Bé Gi¸m thÓ L§TB ®èc thÓ tØnh ®éng ®éng UBND L§TB ®èc vµ XH Së Lao Lao tiªn XuÊt tØnh vµ XH Së ®éng ®éng tiÕn s¾c tiªn XuÊt
x x x x x x x x x x x x x x x

2 B¶o trî PCTNXH 3 KÕ ho¹ch Tµi chÝnh 4 CS Lao ®éng TL 5
Phßng Tæ chøc HCTH

UBND Bo LDTBXH

6 Thanh tra së
CS Th-¬ng binh LiÖt sü NCC Trung t©m GDCB 8 L§XH

7

UBND

9 Trung t©m BTXH 10 Trung t©m DNTKT 11 Trung t©m GTVL
Phßng Néi vô

12 L§TBXH huyÖn
NghÜa H-ng

x

Phßng Néi vô

13 L§TBXH huyÖn Nam
Trùc Phßng Néi vô

x

14 L§TBXH huyÖn Vô
B¶n

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32

Tæng hîp danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua c¬ së Hä vµ tªn n¨m 2004 x x x n¨m 2005 x x x x x x x x x x x N¨m 2006 x x x

Tèng V¨n Tæng NguyÔn V¨n Vinh Kh-¬ng V¨n Mü NguyÔn Quèc L-ìng Ph¹m ThÞ Kim Dung L-u Quang H-ng Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh Kh-¬ng ThÞ Mai L¹i Xu©n LuyÖn §ç Thanh S¬n

x

x

NguyÔn ThÞ h·nh B¨ng khen c¸c n¨m Phßng CS TBLS NCc Phßng KHTC NguyÔn V¨n Vinh Kh-¬ng V¨n Mü Tèng V¨n Tæng Hoµng Døc Träng Phßng ChÝnh s¸ch L§TL

x 2006 UBND UBND UBND UBND Bé Bé Bé

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

Tæng hîp ®Ò nghÞ Khen Th-ëng c¸ nh©n
H×nh thøc T§, KT ®-îc ®Ò nghÞ Dù kiÕn cña Gi¸m ®èc Së phª Ghi chó TTH§T§KT duyÖt (khen ChiÕn sü ChiÕn sü ChiÕn sü ChiÕn th-ëng Bé L§TB Gi¸m ®èc ChiÕn sü thi ®ua thi ®ua thi ®ua c¬ sü thi n¨m 2006) vµ XH Së thi ®ua tinh cÊp C¬ së c¬ së së ®ua tinh
x x x x x x UBND BL§TBXH G§S x x x x x

STT

C¸ nh©n, ®¬n vÞ

UBND tØnh

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Khèi Së NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh L-u Quan H-ng NguyÔn Quèc L-¬ng Bïi ThÞ H¶i Anh Mai ThÞ Liªn TrÇn Träng Hé L-u V¨n TuyÓn Ph¹m Kim Dung Ph¹m H÷u Phóc Vò M¹nh Dòng §Æng Ngäc Dinh Ng« C«ng Viªn §oµn ThÞ Lµ Bïi C«ng Tuyªn x x x x x x x x x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Khèi NV L§TBXH TrÇn V¨n Giang - huyÖn NghÜa H-ng Vò V¨n M« - HuyÖn Giao Thuû §ç Xu©n Sinh - HuyÖn Giao Thuû NguyÔn ThÞ Hång Th¶o - HuyÖn Trùc Ninh §ç ThÞ H¶i Lý - huyÖn Trùc Ninh Ph¹m M¹nh Hµ - HuyÖn H¶i HËu PH¹m M¹nh §oµn - HuyÖn H¶i HËu Vò V¨n TiÕn - HuyÖn Nam Trùc Hoµng Xu©n TiÒn - huyÖn Nam Trùc TrÇn V¨n TuÊn - HuyÖn Vô B¶n - TP Lª ThÞ H-êng - huyÖn Vô B¶n §ç §øc TrÞnh - Xu©n Tr-êng x x x x x x x x

§Ò nghÞ suy t«n chiÕn sü thi ®ua Khèi V¨n PHßng Së Trong ®ã: Hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng c¶ vÒ chÊt l-îng vµ sè l-îng STT Hä Tªn Tæng §iÓm Chñ ®éng ®Ò xuÊt c«ng viÖc 2 90 90 90 93 90 95 91 91 90 90 5 5 4 5 2 3 3 3 4 Hoµn thµnh ®ñ tiÕn ®é thêi gian 30 27 29 25 30 25 30 29 25 27 ChÊt l-îng hoµn thµnh c«ng viÖc 20 15 15 15 15 18 20 18 20 15

§Ò xuÊt s¸ng t¹o Ghi chó C¶I tiÕn S¸ng kiÕn nhá 2 2 2 2 3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§iÓm chuÈn L-u Quang H-ng Ph¹m Lª Hµ Vò Kim Danh NguyÔn Quèc L-ìng NguyÔn ThÞ H¶IAnh NguyÔn ThÞ H·nh Lª Hång L©m Kh-¬ng ThÞ Mai L-u V¨n TuyÓn §Æng Ngäc Dinh

100

§Ò nghÞ suy t«n chiÕn sü thi ®ua khèi ®¬n vÞ sù nghiÖp Trong ®ã: KÕt qu¶ Ghi chó hoµn thanh S¸ng kiÕn Tæng §iÓm nhiÖm vô ®Ò xuÊt 25 10 100 95 25 5 90 96 25 7 95 25 7 90 25 6

STT 1 2 3 4 5

Hä §iÓm chuÈn §ç Thanh Vò ThÞ ¸nh Mai ThÞ TrÇn Träng Lª ThÞ

Tªn S¬n TuyÕt Liªn Hé Duyªn

TT Héi ®ång T§KT Së

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT

Tæng hîp ®iÓm khèi v¨n phßng Së
Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CCS n¨m 2006 chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßng Dù kiÕn cña TT CBCC b×nh H§T§KT tù chÊm xÐt 100 100 100 85 82 87 84 84 74 78 95 90 83 85 82 72 87 90 85 81 74 74 95 91 85 88 82 72 90 93 90 85 Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NguyÔn V¨n Vinh Hoµng §øc Träng Ph¹m §øc ChÝnh Cao ThÞ My Ph¹m kim l©n t¹ thÞ lan ph-¬ng Hµ §øc hoµng Kh-¬ng Anh §øc NguyÔn ThÞ H·nh Lª Hång L©m §ç Thu Hµ TrÇn ThÕ qu©n NguyÔn duy nghiÖp TrÇn V¨n Huynh Vò kim Danh NguyÔn quèc L-ìng bïi thÞ h¶i anh L¹i hµ Nam

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Kh-¬ng ThÞ Mai §ç C«ng chÝnh D-¬ng thÞ thu huyÒn Ph¹m Thu Hµ §ç ThÞ Lan h-¬ng L-u V¨n tuyÓn Ph¹m v¨n chi ph¹m thi kim dung ph¹m h÷u phóc Vò M¹NH DòNG nguyÔn thÞ thoa Ph¹m V¨n Tr-êng l-u quang h-ng ph¹m lª hµ lª c«ng khoa NguyÔn TiÕn Linh ®Æng ngäc dinh §ç thÞ mïi ®oµn thÞ lµ bïi c«ng tuyªn ng« c«ng viªn hoµng thÞ h»ng l-u thuú linh

85 87 83 78 88 83 67 80 78 78 80 77 87 89 89 75 87 86 81 76 85

91 88 85 81 88 90 80 86 85 86 80 80 90 90 88 75 90 86 85 87 88 75

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

77

81

42 43 44

trÇn xu©n quyÕt bïi V¨n phong tèng kh¸nh linh

76 72 71

85 77 66

Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV

Nam §Þnh, ngµy Tæng hîp: 1 2 3 4
Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: sè hoµn thµnh Tæng nhiÖmsè ch-a hoµn thµnh Tæng vô: nhiÖmsè chiÕn sü thi ®ua Tæng vô: c¬ së:

th¸ng

n¨m 2007.

v¨n phßng Së

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt H×nh thøc khen th-ëng

th¸ng

n¨m 2007.
37 7 0 13

Së lao ®éng – tb vµ xh Th-êng trùc H§T§KT
§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt

Tæng hîp ®iÓm khèi ®¬n vÞ sù nghiÖp
Dù kiÕn cña TT H§T§KT Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CS n¨m 2007 Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

ST T

C¸n bé c«ng chøc

Trung t©m CBGD L§XH

1 §ç Hoµ Trung 2 Lª §×nh Nam 3 §ç Quang Väng

87 81 85

89 85 82 80 80 81 85 82 82 83 80 82 85 84 80 80 81 75 69

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV

4 NguyÔn V¨n Huynh 85 5 NguyÔn Xu©n

Ng©n 6 Ph¹m V¨n Minh
7 Ph¹m B¸ Quèc 8 §Æng V¨n Th¾ng 9 Ph¹m V¨n Quúnh

80 80 80 80 90

10 NguyÔn Quang Th¸i 90 11 Hoµng M¹nh Qu©n 12 Ph¹m V¨n Mïi 13 TrÇn ThÞ Thanh 86 80 85 85 82 85 88 80 80

Thuû 14 NguyÔn ThÞ Hång
15 TrÇn ThÞ Thôc 16 Mai ThÞ Dung 17 §µo Duy SuÊt 18 Ph¹m ViÖt Hµ 19 NguyÔn V¨n Tèn

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CS n¨m 2007

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

Trung t©m D¹y nghÒ cho TKT

20 Mai ThÞ Liªn 21 TrÇn Träng Hé 22 Lª ThÞ Duyªn 23 §µo ThÞ H¹nh 24 NguyÔn ThÞ Toan 25 Ph¹m ThÞ G¸i 26 TrÞnh ThÞ Lanh 27 TrÇn Kh¾c C¸n 28 L-u ThÞ DËu 29 Ph¹m ThÞ Lîi 30 NguyÔn ThÞ Hång 31 Lª ThÞ Thuû 32 NguyÔn ThÞ

94 92 90 71 85 60 66 85 83 85 82 80 70 82 82 80

96 95 90 87 82 60 66 87 82 86 82 82 76 78 86 82

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn

chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së chiÕn sü thi ®ua c¬ së

NguyÖt 33 TrÇn ThÞ Kim Thu
34 Tèng ThÞ §µo 35 Vò §øc Tu©n
Trung t©m B¶o trî X· héi

36 NguyÔn §øc Tó 37 NguyÔn Thanh

83 87 82 70

88 87 86 76

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV

§iÒu 38 NguyÔn ThÞ Bèn
39 NguyÔn V¨n Biªn

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CS n¨m 2007

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

40 TrÇn ThÞ BÝch 41 NguyÔn V¨n Thanh 42 NguyÔn TrÝ Thøc 43 NguyÔn V¨n Kha 44 Hoµng Gia C-êng 45 Bïi §øc B«ng 46 §inh ThÞ Nhµi 47 Ph¹m ThÞ Th¬m

70 80 80 81 80 80 76 81

73 80 80 81 80 79 76 81 73 77 85 73 77 80

HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV Lao ®éng Tiªn tiÕn

48 NguyÔn §×nh TiÖm 75 49 §ç V¨n Th¹ch 50 Mai Quang ViÖt 51 NguyÔn ThÞ §µo 52 §µo ThÞ §Þnh 53 Ph¹m HËu Quúnh
Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm

79 82 70 76 70

54 §ç Thanh S¬n 55 Vò §¹i 56 Ph¹m Minh §øc 57 §µo Hång §øc 58 §Æng Nam §Þnh 59 Ph¹m ThÞ Nhung

90 65 65 70 70 68

95 70 80 80 70 75 70

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV HTNV

chiÕn sü thi ®ua c¬ së

60 Vò ThÞ BÝch Ngäc 70

ST T

C¸n bé c«ng chøc

§iÓm §iÓm phßn CBCC g tù b×nh chÊm xÐt

Dù kiÕn cña TT H§T§KT

Dù kiÕn ®-a ra Héi nghÞ tuyªn d-¬ng CST§ - CS n¨m 2007

Gi¸m ®èc Së phª duyÖt Danh hiÖu thi ®ua H×nh thøc khen th-ëng

61 TrÇn Thanh Thuû 62 Vò ThÞ ¸nh TuyÕt 63 §ç ThÞ Lôa 64 NguyÔn ThÞ Hoµ

69 69 68 63

80 90 70 75

Lao ®éng Tiªn tiÕn Lao ®éng Tiªn tiÕn HTNV HTNV chiÕn sü thi ®ua c¬ së

Nam §Þnh, ngµy Tæng sè:
II II Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: III Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: IV vô:
Trong ®ã:

th¸ng

n¨m 2007.

64
45 19 0 5
Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: 19

1 Trung t©m Ch÷a bÖnh GDL§XH

17 2 0 0
16

2 Trung t©m D¹y nghÒ cho TKT

Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së:

12 4 0 3
18

3 Trung t©m B¶o trî X· héi

Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së: Tæng sè: Tæng sè Lao ®éng tiªn tiÕn: Tæng sè hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô: Tæng sè chiÕn sü thi ®ua c¬ së:

10 8 0 0
11

4 Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm

6 5 0 2


								
To top