Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tom tat de tai sang kien de nghi chien sy thi dua - DOC - DOC

VIEWS: 236 PAGES: 1

									ubnd tØnh nam ®Þnh Së lao ®éng – tb vµ xh Sè TT 01

B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch
§Ò nghÞ suy t«n chiÕn sü thi ®ua
Thµnh tÝch tãm t¾t Ghi chó

§¬n vÞ §Æng Ngäc Dinh §ç Hoµ Trung Kh«ng b¸o c¸o

Gióp Ban chØ ®¹o thÈm ®Þnh xÐt duyÖt hå tØnh x©y dùng qui tr×nh tæ chøc xÐt duyÖt xung phong vµ c¸c tiªu chÝ kiÓm tra , c¸ch r·i trong toµn tØnh ®em l¹i hiÖu qña kinh tÕ

s¬ thanh niªn xung phong cña gi¶i quyÕt hå s¬ thanh niªn thøc sö lý, ®-îc ¸p dông réng cao, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ lín.

02

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng 12 n¨m 2007

Së lao ®éng – th-¬ng binh vµ x· héi tØnh nam ®Þnh

D:\Docstoc\Working\pdf\41e514ba-1dd5-4bb4-a914-21f04f61f495.doc

1


								
To top