Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Liªn - Quy chÕ trung t©m BTXH

VIEWS: 16 PAGES: 13

									së lao ®éng – tb vµ xh Trung t©m B¶o trî x· héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-o0o

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ===   === Nam §Þnh, ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2003

quy chÕ
lµm viÖc, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, quan hÖ c«ng t¸c cña Trung t©m b¶o trî x· héi tØnh nam ®Þnh

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 600/Q§-L§TBXH, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1995 cña Bé Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý c¸c Trung t©m x· héi; QuyÕt ®Þnh sè 284/Q§-UB, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 1997 cña UBND tØnh Nam §Þnh quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m B¶o trî x· héi. Trªn c¬ së chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc cña Së chñ qu¶n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Ngµnh Lao ®éng – TB vµ XH. Trung t©m B¶o trî x· héi x©y dùng quy chÕ lµm viÖc nh- sau: ch-¬ng I nguyªn t¾c chung §iÒu 1: Trung t©m B¶o trî x· héi lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp ®¶m b¶o x· héi thuéc Së Lao ®éng – TB vµ XH, ho¹t ®éng d-íi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – TB vµ XH tØnh Nam §Þnh. Trung t©m lµm viÖc theo chÕ ®é Thñ tr-ëng, theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, Gi¸m ®èc Trung t©m chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc Së vÒ toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña Trung t©m. §iÒu 2: L·nh ®¹o Trung t©m gåm: Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc. Trung t©m cã c¸c bé phËn gióp viÖc cho l·nh ®¹o trªn tõng lÜnh vùc c«ng t¸c. ch-¬ng II
chøc n¨ng nhiÖm vô cña trung t©m tõ nay ®Õn n¨m 2005

1

§iÒu 3: - TiÕp nhËn, nu«i d-ìng ng-êi giµ c¶ c« ®¬n, ng-êi tµn tËt, trÎ må c«i vµ mét sè ®èi t-îng t©m thÇn hiÖn ®ang ë Trung t©m kh«ng cã n¬i n-¬ng tùa cÇn cã trî gióp cña Nhµ n-íc vµ x· héi thuéc ®Þa bµn tØnh Nam §inh .

- Tæ chøc tiÕp nhËn nu«i d-ìng ®èi t-îng lang thang c¬ nhì cã hé khÈu ë tØnh Nam §Þnh do c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn ®Õn. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ tinh thÇn, c«ng viÖc lao ®éng phï hîp cho c¸c ®èi t-îng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc x· héi trong, ngoµi tØnh vµ tæ chøc nh©n ®¹o n-íc ngoµi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng x· héi nh©n ®¹o mµ ph¸p luËt cho phÐp phôc vô cho ®èi t-îng còng nht¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt cho Trung t©m. - Qu¶n lý, khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi s¶n, ®Êt ®ai ®Ó phôc vô viÖc n©ng cao ®êi sèng cho ®èi t-îng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. - §Èy nhanh c«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕp nhËn, qu¶n lý ch¨m sãc nu«i d-ìng cho ng-êi t©m thÇn tõ n¨m 2005 trë ®i.

ch-¬ng III tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô

§iÒu 4: ViÖc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch do Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi quy ®Þnh. §iÒu 5: Tæ chøc, thùc hiÖn nhiÖm vô bao gåm c¸c néi dung: - TiÕp nhËn ®èi t-îng ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng quy tr×nh do Së quy ®Þnh. - TiÕn hµnh ph©n lo¹i ®èi t-îng ®Ó cã kÕ ho¹ch qu¶n lý, tæ chøc lao ®éng phôc håi chøc n¨ng vµ nu«i d-ìng cho phï hîp. 2

- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, kÕt hîp víi viÖc ®éng viªn nh»m thu hót mäi ng-êi, tÝch cùc tham gia lao ®éng s¶n xuÊt, khai th¸c tèt nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña ®¬n vÞ, ®Ó phôc vô ngµy mét tèt h¬n ®êi sèng cña ®èi t-îng vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi gióp cho ®èi t-îng phôc håi chøc n¨ng cã ®iÒu kiÖn t¸i hoµ nhËp céng ®ång.

- Qu¶n lý ®èi t-îng hµng ngµy, n¾m b¾t mäi diÔn biÕn t- t-ëng trong sinh ho¹t, cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nh÷ng hµnh vi sai tr¸i cña ®èi t-îng, h-íng ®èi t-îng sèng theo quy ®Þnh chung cña Trung t©m. - LËp sæ theo dâi søc khoÎ cña ®èi t-îng, hiÓu râ tiÒn sö bÖnh cña ®èi t-îng ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý søc khoÎ, chia t¸ch c¸c ®èi t-îng m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm phßng ngõa l©y lan. - Bµn giao ®èi t-îng vÒ ®Þa ph-¬ng ®Ó t¸i hoµ nhËp céng ®ång khi ®èi t-îng cã ®ñ ®iÒu kiÖn. - ChuÈn bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó s½n sµng tiÕp nhËn, qu¶n lý c¸c ®èi t-îng thu gom theo lÖnh vµ quy tr×nh cña Gi¸m ®èc Së. - Më réng quan hÖ, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc x· héi trong vµ ngoµi tØnh ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng x· héi nh©n ®¹o . - Trªn c¬ së dù ¸n ®· ®-îc duyÖt phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan, ®Ó hoµn thiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, chuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. ch-¬ng IV
tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n trong qu¶n lý, thùc hiÖn nhiÖm vô

§iÒu 6: Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Trung t©m: Gi¸m ®èc Trung t©m lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña Trung t©m theo Ph¸p luËt, c¸c quy

3

®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho Ngµnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c B¶o trî x· héi. * NhiÖm vô: 1- Tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn tèt chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Gi¸m ®èc Së giao hµng n¨m. 2- X©y dùng kÕ hoach thùc hiÖn cô thÓ, chi tiÕt ®Ó giao cho tõng ng-êi, tõng bé phËn c«ng t¸c, ®ång thêi th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña tõng ng-êi, tõng bé phËn.

3- Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ nghÜa vô quyÒn lîi cña mäi thµnh viªn Trung t©m, th-êng xuyªn ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng cho c¸n bé nh©n viªn, ®iÒu kiÖn sèng vµ sinh ho¹t cña ®èi t-îng. 4- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c trong Trung t©m. 5- Qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ vµ tµi s¶n cña Trung t©m. 6- Duy tr× chÕ ®é lµm viÖc theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. 7- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt víi c¸c c¬ quan cÊp trªn. 8- Gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th- khiÕu tè thuéc thÈm quyÒn cña m×nh, chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra vµ kiÓm tra cña Nhµ n-íc vµ cÊp trªn. 9- Phèi kÕt hîp víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, ®oµn thÓ cña Trung t©m ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lµm chñ, ®ång thêi ph¸t huy tÝch cùc tÝnh s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn trong Trung t©m trªn c¸c mÆt c«ng t¸c vµ tæ chøc ®êi sèng. 10- Khi ®i c«ng t¸c hoÆc nghØ ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc c¸ nh©n tõ 3 ngµy trë lªn uû quyÒn cho phã Gi¸m ®èc (nÕu cã ) hoÆc chØ ®Þnh ng-êi phô tr¸ch thay m×nh trong thêi gian ®i v¾ng vµ b¸o 4

c¸o Gi¸m ®èc b»ng v¨n b¶n tr-íc 3 ngµy (Tr-êng hîp ®ét xuÊt ph¶i b¸o c¸o trùc tiÕp tr-íc khi nghØ). * QuyÒn h¹n: 1- QuyÕt ®Þnh c¸c chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m; s¾p xÕp c¸n bé nh©n viªn trong Trung t©m theo ®óng quy tr×nh ph©n cÊp qu¶n lý cña Së. 2- §Ò cö ®Ó cÊp trªn bæ nhiÖm phã Gi¸m ®èc, c¸c Tr-ëng, phã bé phËn... trùc tiÕp bæ nhiÖm c¸c tæ tr-ëng, tæ phã theo ph©n cÊp qu¶n lý. 3- Ký ®Ò nghÞ n©ng l-¬ng, khen th-ëng, kû luËt ®èi víi viªn chøc cña Trung t©m. 4- Lµm chñ tµi kho¶n cña Trung t©m.

5- Quan hÖ víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi Trung t©m ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan tíi Trung t©m. §iÒu 7: Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña phã Gi¸m ®èc Trung t©m - Phã Gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè viÖc do Gi¸m ®èc ph©n c«ng. - Phã Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ tiÕn ®é, chÊt l-îng c¸c ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c thuéc lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n Gi¸m ®èc giao. - Phã Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc nh÷ng phÇn viÖc ®-îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch vµ ký thay Gi¸m ®èc mét sè viÖc khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng (sau ®ã cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i Gi¸m ®èc). - Phã Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cïng víi Gi¸m ®èc trong mäi ho¹t ®éng, c«ng t¸c cña Trung t©m. §iÒu 8: C¸c bé phËn gióp viÖc 5

1- Bé phËn Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: - NhiÖm vô: Tham m-u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c chØ tiªu c«ng t¸c Së giao hµng n¨m. - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ cña ®èi t-îng trong Trung t©m. - Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng viªn chøc, hå s¬ ®èi t-îng, ®ång thêi tham m-u cho Gi¸m ®èc Trung t©m thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n-íc ®èi víi c¸n bé viªn chøc vµ ®èi t-îng cña Trung t©m. - Tæ chøc lao ®éng, t¨ng gia s¶n xuÊt cña Trung t©m. - Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cña Trung t©m, qu¶n lý vËt t-, tµi s¶n b»ng hiÖn vËt cña Trung t©m. - Thùc hiÖn qu¶n lý vèn ng©n s¸ch vµ viÖc h¹ch to¸n tÊt c¶ c¸c kho¶n thu, chi tõ nguån ng©n s¸ch cÊp, nguån thu kh¸c theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n-íc quy ®Þnh.

- §¶m b¶o duy tr× chÕ ®é hiÖn hµnh cho mäi thµnh viªn cña Trung t©m, cÊp ph¸t ®óng, ®ñ kÞp thêi chÕ ®é, tiÒn l-¬ng cña CBVC, tiÒn c«ng cña L§H§ vµ tiÒn sinh ho¹t phÝ cña ®èi t-îng. - Phèi hîp, h-íng dÉn c¸c bé phËn c«ng t¸c kh¸c vµ mäi ng-êi trong Trung t©m thùc hiÖn viÖc chi tiªu kinh phÝ theo ®óng quy ®Þnh, ph¸t huy vai trß Gi¸m ®èc ®ång tiÒn tr-íc, trong, sau khi chi tiªu. - §iÒu hµnh, kiÓm tra th-êng xuyªn bÕp ¨n ®èi t-îng, bÕp ¨n c¸n bé viªn chøc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn chÕ dé thanh quyÕt to¸n víi trªn theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi gian quy ®Þnh. 2- Bé phËn qu¶n lý ®èi t-îng vµ y tÕ a, C«ng t¸c qu¶n lý ®èi t-îng: 6

- Thùc hiÖn quy tr×nh tiÕp nhËn, qu¶n lý, nu«i d-ìng, ch¨m sãc, tæ chøc lao ®éng phôc håi chøc n¨ng cho ®èi t-îng. - LËp sæ theo dâi qu¶n lý ®èi t-îng, ph©n lo¹i ®èi t-îng theo ®é tuæi, theo tÝnh chÊt ®Æc thï lo¹i ®èi t-îng, ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp. - Ph©n c«ng bè trÝ n¬i ¨n cho ®èi t-îng sao cho phï hîp, ®Ó hä tiÖn sinh ho¹t vµ cã thÓ gióp nhau trong sinh ho¹t. - Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®èi t-îng, h-íng hä vµo sinh ho¹t cã nÒ nÕp, cã kû c-¬ng biÕt t«n träng lÉn nhau. - Hµng ngµy h-íng dÉn ®èi t-îng lao ®éng s¶n xuÊt võa ®Ó phôc håi chøc n¨ng lao ®éng, võa ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng, ®ång thêi qua theo dâi ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p båi d-ìng, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng ®èi t-îng tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt. - N¾m b¾t mäi diÔn biÕn t- t-ëng cña ®èi t-îng, b¸o c¸o tham m-u cho l·nh ®¹o c¸c biÖn ph¸p xö lý, nh»m ng¨n chÆn c¸c thãi h-, tËt xÊu trong ®èi t-îng t¸i ph¸t trë l¹i. - Phèi hîp víi c¸n bé y tÕ hµng ngµy kiÓm tra vÖ sinh, søc khoÎ cho ®èi t-îng. - Thùc hiÖn viÖc ®i kiÓm tra c¸c ®èi t-îng ngo¹i tró, gióp Gi¸m ®èc Trung t©m thÈm ®Þnh ®èi t-îng tr-íc khi tr×nh Gi¸m ®èc Së ra quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn vµo Trung t©m theo quy tr×nh.

b, C«ng t¸c y tÕ cã nhiÖm vô: - X©y dùng kÕ ho¹ch kh¸m ch÷a bÖnh ban ®Çu cho ®èi t-îng. - LËp sæ theo dâi bÖnh sö, ph©n lo¹i ®èi t-îng theo bÖnh sö ®Ó cã biÖn ph¸p theo dâi ch÷a trÞ hîp lý, ®ång thêi cho c¸ch ly ®èi t-îng m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. - Thùc hiÖn chÕ ®é trùc 24/24 giê trong ngµy ®Ó theo dâi ®Çy ®ñ mäi diÔn biÕn bÖnh tËt cña ®èi t-îng, cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi.

7

- Qu¶n lý sö dông thuèc t©n d-îc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®¶m b¶o an toµn trong sö dông thuéc ®iÒu trÞ. - Th-êng xuyªn kiÓm tra vÖ sinh m«i tr-êng, ®«n ®èc ®èi t-îng vµ c¸c bé phËn c«ng t¸c kh¸c thùc hiÖn vÖ sinh n¬i ¨n ë. - Phèi hîp víi c¸n bé qu¶n lý ®èi t-îng h-íng dÉn ®èi t-îng lao ®éng phôc håi chøc n¨ng. - Thùc hiÖn viÖc thanh quyÕt to¸n sö dông thuèc t©n d-îc theo ®Þnh kú hµng quý, qu¶n lý tèt c¸c trang thiÕt bÞ Y tÕ vµ c¸c tµi s¶n kh¸c Trung t©m giao. - Hµng th¸ng b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n t×nh h×nh bÖnh tËt, søc khoÎ cña ®èi t-îng cho Gi¸m ®èc vµo ngµy cuèi th¸ng. Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn: Hµnh chÝnh qu¶n trÞ víi qu¶n lý ®èi t-îng vµ Y tÕ lµ mèi quan hÖ cïng cÊp, tõng bé phËn chñ ®éng phèi kÕt hîp cïng thùc hiÖn nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc Trung t©m giao. ch-¬ng V c¸n bé viªn chøc §iÒu 9: C¸n bé c«ng chøc viªn chøc trong Trung t©m lµ quan hÖ c«ng t¸c b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt x©y dùng Trung t©m v÷ng m¹nh ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao. - C¸n bé c«ng chøc viªn chøc ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch tõng lÜnh vùc c«ng viÖc ph¶i chñ ®éng, s¸ng t¹o ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô víi hiÖu qu¶ cao nhÊt.

- Mäi c¸n bé c«ng chøc viªn chøc lµm viÖc theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng, nghiªm chØnh tu©n thñ sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc Trung t©m. - Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng c¬ quan do ChÝnh phñ quy ®Þnh. - Nghiªm chØnh chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, c¸c quy ®Þnh cña Trung t©m ban hµnh. 8

- C¸n bé c«ng chøc viªn chøc cña Trung t©m lµ lùc l-îng trùc tiÕp, tiÕp nhËn, qu¶n lý, ®iÒu trÞ, nu«i d-ìng, ch¨m sãc, tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt phôc håi chøc n¨ng cho c¸c ®èi t-îng cña Trung t©m. NhiÖm vô cô thÓ lµ: 1- Hoµn thµnh tèt mäi yªu cÇu néi dung, nhiÖm vô nu«i d-ìng, ch¨m sãc ®èi t-îng vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c theo ®óng ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Trung t©m vµ h-íng dÉn cña Së. 2- ChÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Gi¸m ®èc Trung t©m, chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, nh÷ng q uy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Trung t©m, c¸c néi quy, quy ®Þnh cña Trung t©m... tham gia c¸c ho¹t ®éng chung trong Trung t©m, còng nh- c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c ë ®Þa ph-¬ng n¬i Trung t©m ®ãng. 3- Th-êng xuyªn häc tËp, båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, ®oµn kÕt th©n ¸i, thùc hiÖn tèt ®Êu tranh phª vµ tù phª gióp nhau cïng tiÕn bé. 4- Cã t×nh th-¬ng vµ lßng nh©n ¸i ®èi víi c¸c ®èi t-îng ®-îc nu«i d-ìng vµ ch¨m sãc t¹i Trung t©m. §iÒu 10: QuyÒn h¹n

1- C¸n bé viªn chøc cña Trung t©m cã quyÒn ®-îc tham gia, bµn b¹c, ®Ò xuÊt, ®ãng gãp ý kiÕn vÒ nh÷ng c«ng viÖc chung cña Trung t©m. NÕu kh«ng ®ång ý víi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Trung t©m, CBVC cã quyÒn kh¸ng nghÞ lªn cÊp trªn ( trong khi chê ®îi NghÞ quyÕt vÉn ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Trung t©m ).

2- §-îc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. §-îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tµi liÖu, ph-¬ng tiÖn vµ c¬ sá vËt chËt cña Trung t©m ®Ó phôc vô cho nhiÖm vô chuyªn m«n. 9

3- §-îc h-ëng mäi quyÒn lîi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn nh- c¸c quyÒn lîi vÒ l-¬ng, khen th-ëng, nghØ ng¬i, båi d-ìng nghiÖp vô, chuyªn m«n theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n-íc vµ cña Ngµnh. 4- Mäi CBVC cña Trung t©m, cã nghÜa vô thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chøc tr¸ch cña m×nh ®· ®-îc Trung t©m quy ®Þnh, cã thµnh tÝch sÏ ®-îc khen th-ëng, vi ph¹m khuyÕt ®iÓm sÏ bÞ thi hµnh kû luËt theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. ch-¬ng Vi ®èi t-îng t¹i trung t©m

§iÒu 11: Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh nam §Þnh tiÕp nhËn ®èi t-îng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 600/L§TBXH-Q§, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1995 cña Bé Lao ®éng – TB vµ XH lµ nh÷ng ng-êi thuéc c¸c nhãm ®èi t-îng sau: 1- Ng-êi tµn tËt vÒ thÓ chÊt vµ t©m thÇn: Ng-êi mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, kh«ng tù nu«i sèng ®-îc b¶n th©n, kh«ng cã ng-êi th©n thÝch ®Ó n-¬ng tùa. 2- Ng-êi giµ yÕu, c« ®¬n: nam tõ 60 tuæi, n÷ tõ 55 tuæi trë lªn, sèng ®éc th©n kh«ng cã kh¶ n¨ng lao ®éng, kh«ng cßn ng-êi th©n thÝch tr«ng nom. 3- TrÎ må c«i: TrÎ em d-íi 15 tuæi mÊt c¶ cha lÉn mÑ, kh«ng cã ng-êi th©n thÝch nu«i d-ìng, trÎ mÊt cha hoÆc mÑ, mµ ng-êi cßn l¹i bÞ tµn tËt mÊt kh¶ n¨ng nu«i d-ìng con c¸i. 4- TrÎ v« thõa nhËn: TrÎ tõ 0 tuæi ®Õn d-íi 15 tuæi bÞ bá r¬i kh«ng cã nguån gèc quª qu¸n. 5- Ng-êi lang thang: Ng-êi ®i lang thang xin ¨n, thu gom ®-a vÒ Trung t©m ®Ó ph©n lo¹i ®Ó tr¶ vÒ níi cã hé khÈu th-êng tró.

§iÒu 12: Tr¸ch nhiÖm cña ®èi t-îng: 10

- T«n träng vµ chÊp hµnh nghiªm néi quy, quy ®Þnh cña Trung t©m vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - Ph¶i cã ý thøc tù qu¶n, kh¾c phôc khã kh¨n, chiÕn th¾ng tËt nguyÒn, mÆc c¶m, rÌn luyÖn th©n thÓ, phôc håi chøc n¨ng, vËt lý trÞ liÖu theo ®óng quy tr×nh, h-íng dÉn cña c¸n bé cña Trung t©m. - Lao ®éng phôc håi chøc n¨ng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ. §iÒu 13: QuyÒn lîi cña ®èi t-îng: - §-îc b¶o vÖ, ch¨m sãc, gióp ®ì, nu«i d-ìng ®iÒu trÞ bÖnh vµ phôc håi chøc n¨ng nh©n c¸ch ®Ó t¸i hoµ nhËp céng ®ång. - §-îc h-íng dÉn lao ®éng s¶n xuÊt, bè trÝ lµm nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng søc khoÎ cña mçi ng-êi. - §-îc x· héi vµ céng ®ång th-¬ng yªu, t«n träng, gióp ®ì ®èi xö b×nh ®¼ng. §-îc Ph¸p luËt b¶o vÖ, chèng mäi hµnh vi ph©n biÖt ®èi xö, ng-îc ®·i, x©m ph¹m th©n thÓ, nh©n phÈm, danh dù. Chèng mäi hµnh vi lîi dông, dô dç, Ðp buéc nh÷ng ng-êi tµn tËt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. - §-îc h-ëng trî cÊp x· héi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng. - §-îc khen th-ëng khÝ cã thµnh tÝch, nÕu vi ph¹m khuyÕt ®iÓm, tuú theo lçi nÆng, nhÑ sÏ bÞ kû luËt víi c¸c h×nh thøc theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc Trung t©m. - §-îc tham gia gãp ý kiÕn víi Trung t©m vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc ch¨m sãc, nu«i d-ìng, qu¶n lý, ®iÒu kiÖn cho ®èi t-îng vµ mäi quyÒn lîi cña m×nh, ®-îc khiÕu n¹i lªn Gi¸m ®èc Trung t©m vµ cÊp trªn.

11

Ch-¬ng VII tµi s¶n vµ ng©n s¸ch

§iÒu 14: 1- Toµn bé c¬ së vËt chÊt cña Trung t©m lµ tµi s¶n cña Nhµ n-íc. C¸c c¸n bé viªn chøc vµ ®èi t-îng ®-îc nu«i d-ìng t¹i Trung t©m cã nghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ vµ sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Ng-êi nµo vi ph¹m c¸c quy ®Þnh b¶o vÖ tµi s¶n cña Trung t©m, ®Òu ph¶i xö lý theo Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. 2- Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Trung t©m tõ c¸c nguån: - Kinh phÝ sù nghiÖp do Nhµ n-íc cÊp. - Nguån trî gióp cña c¬ quan doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. - Nguån thu tõ tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña Trung t©m. 3- ViÖc thùc hiÖn thu, chi vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch ph¶i chÊp hµnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt hiÖn hµnh. 4- ViÖc chi tiªu tõ nguån kinh phÝ trî gióp hoÆc do tæ chøc lao ®éng, dÞch vô Trung t©m t¹o ra ph¶i thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ, theo ®óng quy ®Þnh ho¹t ®éng ®· ®-îc Ban Gi¸m ®èc Së phª duyÖt.
ch-¬ng VIII khen th-ëng vµ sö lý vi ph¹m

§iÒu 15: C¸n bé c«ng chøc cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng vô còng nh- quy chÕ lµm viÖc cu¶ c¬ quan, th× ®-îc ®Ò nghÞ xÐt khen th-ëng theo nghÞ ®Þnh sè 56/1998/N§-CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vµ quy chÕ khen th-ëng vÒ c«ng t¸c Lao ®éng – TB vµ XH ( ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 931/2001/Q§-BL§TBXH ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Bé Lao ®éng – TB vµ XH). §iÒu 16: C¸n bé c«ng chøc vi ph¹m quy chÕ nÕu ch-a ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m 12

ph¶i chÞu mét trong nh÷ng h×nh thøc kû luËt sau: KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, h¹ bËc l-¬ng, h¹ ng¹ch c¸ch chøc vµ buéc th«i viÖc.

- C¸n bé c«ng chøc lµm mÊt m¸t h- háng trang bÞ, thiÕt bÞ hoÆc c¸c hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i tµi s¶n cña c¬ quan th× ph¶i båi th-êng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. ch-¬ng IX ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 17: Quy chÕ nµy ®-îc thùc hiÖn trong Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh Nam §Þnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003. TÊt c¶ c¸n bé c«ng chøc vµ ®èi t-îng ®-îc nu«i d-ìng t¹i Trung t©m ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh. - Trªn c¬ së quy chÕ nµy, Trung t©m tiÕn hµnh x©y dùng quy tr×nh “TiÕp nhËn, qu¶n lý, nu«i d-ìng, ch¨m sãc vµ ®iÒu trÞ cho ®èi t-îng, x©y dùng nh÷ng néi quy, quy ®Þnh cô thÓ vÒ sinh ho¹t ¨n, ë, b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n... ®Ó t¹o ra sù chØ ®¹o vµ ho¹t ®éng thèng nhÊt. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v-íng m¾c ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi víi Gi¸m ®èc Trung t©m ®Ó b¸o c¸o víi Së Lao ®éng – TB vµ XH nghiªn cøu, söa ®æi cho phï hîp. - Nh÷ng quy ®Þnh tr-íc ®©y tr¸i víi quy chÕ nµy ®Òu b·i bá./.

Trung t©m b¶o trî x· héi tØnh nam ®Þnh

13


								
To top