APA PERLUNYA PENGURUSAN KEWANGAN

Document Sample
APA PERLUNYA PENGURUSAN KEWANGAN Powered By Docstoc
					APA PERLUNYA
 PENGURUSAN
 KEWANGAN?
PUNCA PUNCA ADALAH
TERHAD

KEHENDAK TIDAK
TERHAD
      KONSEP
PENGURUSAN KEWANGAN AWAM IALAH
PROSES DIMANA KERAJAAN
MENGGUNAKAN LANGKAH-LANGKAH
TERTENTU BAGI MEMPEROLEHI DAN
MEMPERUNTUKAN SUMBER-SUMBER
KEWANGAN BERDASARKAN KEPADA
KEUTAMAAN-KEUTAMAAN TERTENTU


MEMATUHI CARA-CARA DAN KAWALAN-
KAWALAN TERTENTU SUPAYA DAPAT
MENCAPAI MATLAMATNYA SECARA CEKAP
DAN BERKESAN
   POLISI-POLISI
      &
S  GARIS PANDUAN
U          PERTAHANAN
M
B
           PENDIDIKAN
E
R
-           KESIHATAN
S
U
M           KEBAJIKAN
B
E
R           LAIN LAIN
           LAIN-LAIN
    KAWALAN
 AKTIVITI UTAMA DALAM
MENGURUSKAN KEWANGAN
     AWAM
MENETAPKAN SKOP DAN KANDUNGAN
POLISI FISKAL;
MEWUJUDKAN GARIS PANDUAN DAN
UKURAN UKURAN YANG UMUM d
UKURAN-UKURAN   UMUM; dan
MENYEDIAKAN KAWALAN-KAWALAN
  STRUKTUR-STRUKTUR
DAN STRUKTUR STRUKTUR
ORGANISASI
 PROSES PENGURUSAN
   KEWANGAN
PERANCANGAN
 penentuan misi, matlamat, objektif dan
 keutamaan ang     dicapai.
 ke tamaan yang hendak dicapai
PEMPROGRAMAN
      aktiviti-aktiviti
 pemilihan aktiviti aktiviti yang terbaik
 untuk mencapai matlamat
BELANJAWAN
 Penyediaan satu pelan kerja yang spesifik
 dan terperinci untuk mencapai matlamat.
PEMBIAYAAN
 Peruntukan sumber-sumber kewangan
 untuk melaksanakan program-program
PENGAWALAN
 Penetapan aktiviti dilaksanakan mengikut
 apa yang diprogramkan.
PENILAIAN
 kajian untuk menentu kekesanan sesuatu
      t  kti iti
 program atau aktiviti.
RANCANG     PROGRAM  BELANJAWAN
  PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU
 PENILAIAN ?


         KAWAL   PEMBIAYAAN
      PRINSIP
PENGURUSAN KEWANGAN DI
    MALAYSIA
LEGALITI
BERMAKSUD PENGURUSAN KEWANGAN
MESTILAH MEMATUHI SEMUA UNDANG-
UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN
AKAUNTABILITI
BERMAKSUD MEMIKUL AMANAH UNTUK
  J          G
MENJALANKAN AKTIVITI YANG
DITENTUKAN SECARA
BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS
KEJAYAAN ATAU KEGAGALANNYA.
               AKTA ACARA
PERLEMBAGAAN
               KEWANGAN       UNDANG-UNDANG
          DAN
        PERATURAN
PEKELILING-         ARAHAN
PEKELILING       PERBENDAHARAAN
   PERLEMBAGAAN

 MENETAPKAN UNDANG-
UNDANG ASAS MENGENAI
PENGURUSAN KEWANGAN.
 ARTIKEL 96 – ARTIKEL 112
 JADUAL KESEPULUH.
 AKTA ACARA KEWANGAN

Satu Akta untuk menyediakan kawalan
dan pengurusan kewangan awam di
  p g        g
Malaysia dan untuk prosedur
kewangan dan pengakaunan, termasuk
        memungut,
prosedur untuk memungut menyimpan
dan membayar wang awam
Persekutuan dan Negeri….
          g
ARAHAN PERBENDAHARAAN

 Arahan-arahan Perbendaharaan yang
disediakan berkenaan dengan
prosedur kewangan dan perakaunan
termasuk prosedur bagi memungut,
menyimpan dan membayar wang
  y         y    g
awam, bagi membeli, menyimpan dan
melupus harta awam kecuali tanah
           Negeri.
dalam Persekutuan dan Negeri
APAKAH YANG DIURUSKAN
  OLEH KERAJAAN?
 TERIMAAN WANG AWAM

HASILPINJAMANWANG AMANAH
    HASIL NEGARA

MELIPUTI SEMUA JENIS PENDAPATAN
YANG DITERIMA OLEH KERAJAAN DALAM
BENTUK CUKAI, YURAN, LESEN DLL. HASIL
BOLEH DIKUTIP DENGAN
BERASASKAN UNDANG-UNDANG DAN
            (
PERATURAN YANG DIGUBAL (ARTIKEL
96 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN);
      HASIL
CUKAI
HASIL YANG DIKUTIP BERASASKAN
 PERUNDANGAN. WAJIB DIBAYAR ATAS
 URUSNIAGA, PENDAPATAN, PERBELANJAAN
   KEKAYAAN.
 DAN KEKAYAAN
  Secara Langsung
  Tidak Langsung
BUKAN CUKAI
HASIL YANG DUKUTIP BERDASARKAN
 PERUNDANGAN DAN PERATURAN DARI
 PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
            RAMAI
 KERAJAAN UNTUK ORANG RAMAI.
 AKTA AKTA
 AKTA-AKTA BERKAITAN
   DENGAN HASIL
AKTA CUKAI PENDAPATAN 1957
FEES ACT 1957
AKTA KASTAM 1972
AKTA CUKAI JUALAN 1972
AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 1975
AKTA EKSAIS 1976
  PINJAMAN

DARI PUNCA DALAM NEGERI

DARI PUNCA LUAR NEGERI
AKTA BERKAITAN DENGAN
    PINJAMAN
AKTA PINJAMAN LUAR 1963
AKTA KREDIT LANJUTAN 1966
AKTA PINJAMAN ADB 1968
ORDINAN PINJAMAN TEMPATAN 1959
AKTA BIL PERBENDAHARAAN
AKTA PELABURAN KERAJAAN 1963
   KUM.
AKTA KUM WANG PEMBANGUNAN
1966.
  WANG AMANAH

WANG AMANAH YANG
KERAJAAN BERHAK.

WANG AMANAH YANG
KERAJAAN TIDAK BERHAK.
SIMPANAN WANG AWAM
 HASIL  AMANAH  PINJAMAN
    PENGELUARAN WANG
       AWAM

DIPERTANG-      AKTA
GUNGKAN        BEKALAN
ARTIKEL        UNDANG-
102 (A)        UNDANG
& 102(B)       TERTENTU
  UNDANG UNDANG
  UNDANG-UNDANG
   TERTENTU


KUMPULAN WANG LUAR JANGKA
KUMPULAN WANG AMANAH
LAIN-LAIN KUMPULAN WANG.
BAYARAN WANG AWAM


WARAN AM MELALUI ARAHAN
MENTERI KEWANGAN

 WARAN PERUNTUKAN KEPADA
KEMENTERIAN DAN JABATAN
PERAKAUNAN KERAJAAN


MENGGUNAKAN SISTEM TUNAI
        (
YANG DIUBAHSUAI (MODIFIED
CASH BASIS)
        KERAJAAN
       PERSEKUTUAN

        MAJLIS KEWANGAN
          NEGARA
PEMBERIAN     PENYERAHAN
                 PINJAMAN
 (Art.109)     CUKAI
                  (Art. 111)
          (Art. 110)
       KERAJAAN NEGERI
         KAWALAN
         KEWANGAN

J/KAA
       PARLIMEN


PERBENDAHARAAN


  KEMENTERIAN      AUDIT


  JABATAN
  KAWALAN BADAN
   PERUNDANGAN

 SEGALA HASIL DIMASUKKAN KE
DALAM KWDS

 WANG YANG TIDAK HABIS
           BALIK;
DIBELANJAKAN DISERAH BALIK

AKAUN AWAM HENDAKLAH DIPERIKSA
OLEH KETUA AUDIT NEGARA DAN
DILAPORKAN DI DEWAN RAKYAT.
KAWALAN PERBENDAHARAAN

 CADANGAN PERBELANJAAN MESTILAH
DILULUSKAN OLEH PERBENDAHARAAN
        ;
TERLEBIH DAHULU;

 MEMANTAU PERLAKSANAAN SEMUA
        KERAJAAN
PROGRAM/PROJEK KERAJAAN; DAN

 MEMBUAT SIASATAN TERHADAP
TEGURAN-TEGURAN YANG DIBUAT OLEH
AUDIT
   TANGGUNGJAWAB
  PEGAWAI PENGAWAL
 BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL
PERBELANJAAN SUPAYA PERUNTUKAN
TIDAK DILEBIHI;

BERTANGGUNGJAWAB ATAS
PENGURUSAN WANG AWAM YANG
DIPUNGUT; DAN

BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA
HARTA KERAJAAN YANG DITERIMA,
DISIMPAN DAN DILUPUSKAN
  TANGGUNG JAWAB
 PEGAWAI PERAKAUNAN
 MEMUNGUT, MENERIMA ATAU
MENGAKAUN WANG AWAM;

MEMBAYAR/MENGELUARKAN APA-APA
WANG AWAM ATAU BARANG-BARANG
AWAM;
AWAM ATAU

MENERIMA MENYIMPAN ATAU
MELUPUSKAN BARANG-BARANG AWAM.
PERBENDAHARAANPEGAWAI PENGAWALPEG. PERAKAUNAN