PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN by geq16821

VIEWS: 2,083 PAGES: 38

									  PENGENALAN KEPADA
  PENGURUSAN KEWANGAN

 Kursus Persediaan Peperiksaan
Perkhidmatan dan Khas Bil. 2/2009

       Oleh:
    Khalijah Hj. Bakar
    Jabatan Bendahari
                  1
        RANGKA CERAMAH

1) Definisi Pengurusan Kewangan
2) Kenapa Pentingnya Pengurusan Kewangan
  Undang undang
3) Undang-undang & Peraturan Mengenai Pengurusan
  Kewangan Sektor Awam (Persekutuan)
4) Siapa Bertanggungjawab Mengenai Pengurusan
  Kewangan Sektor Awam
                          2
5) Bidang-bidang utama dalam Pengurusan
  Kewangan

6) Prinsip Pengurusan Kewangan

7) Kawalan Pengurusan Kewangan

  Masalah/Isu D l
8) M l h/I Dalam   Pengurusan K
           P     Kewangan
                      3
DEFINISI PENGURUSAN KEWANGAN
Pengurusan Kewangan adalah proses yang
melibatkan jentera pentadbiran dan kaedah-kaedah
di mana dana untuk membiayai perbelanjaan awam
diperolehi,       diperakaunkan.
diperolehi dibelanja dan diperakaunkan

Termasuklah proses-proses yang melibatkan
perancangan,
perancangan pembentukan dan pelaksanaan dasardasar-
dasar mengenai pencukaian, belanjawan, perbelanjaan,
perolehan, perakaunan dan lain-lain yang berkaitan
dengannya.
                            4
KOMPONEN PENGURUSAN KEWANGAN


    • Perancangan

    • Pelaksanaan

    • Penyelarasan

    • Kawalan

    • Penilaian       5
KENAPA PENTINGNYA PENGURUSAN
     KEWANGAN
  Sumber-sumber (manusia, wang, bahan-
 bahan dan masa) adalah terhad;

            sumber sumber
  Permintaan terhadap sumber-sumber
 tersebut tidak terhad;

  Terdapat alternatif dalam memperolehi dan
  menggunakan sumber-sumber tersebut;

                        6
  Pengurusan k
  P           d l h di
        kewangan adalah nadi
bagi sesuatu organisasi;

  Sumber-sumber ekonomi tidak dapat
digerakkan tanpa pengurusan e a ga
d ge a a ta pa pe gu usa kewangan
yang teratur.
                    7
    G    G
 UNDANG–UNDANG & PERATURAN
MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN
   AWAM ( PERSEKUTUAN )

  Perlembagaan Persekutuan;
  Akta Acara Kewangan 1957;
  Arahan Perbendaharaan;
  Pekeliling Perbendaharaan;
  Surat Pekeliling Perbendaharaan; dan
  Akta Audit 1957.            8
  SIAPA BERTANGGUNGJAWAB
MENGENAI PENGURUSAN KEWANGAN
     SEKTOR AWAM:
   Menteri Kewangan adalah bertanggungjawab
   secara keseluruhan ke atas Pengurusan
              Persekutuan.
   Kewangan Kerajaan Persekutuan

    Seksyen 6(1), Akta Acara Kewangan 1957
(dipinda 1972)
(      )   menyatakan :

      g      p     g
   “ Pengurusan Kumpulan Wang Disatukan dan
    kawalan dan arahan bagi semua perkara
    berhubung dengan hal ehwal Kewangan
                    Menteri.
    Persekutuan … terletak hak pada Menteri ”
                          9
   Mengikut Seksyen 15(A)1, Akta Acara Kewangan
- Menteri  Kewangan dibenarkan untuk menurunkan
kuasanya  kepada Pegawai Pengawal yang juga
menjadi Ketua   Pegawai Perakaunan bagi agensi-
agensi di bawah  kawalannya untuk melaksanakan
tugas pengurusan kewangan di Agensi masing-
   masing.
                           10
Pegawai P
P       l l      bertulis boleh
   i Pengawal pula secara b t li b l h
melantik pegawai-pegawai di bawah
jagaannya  untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab tersebut.


Namun, Pegawai Pengawal tidak boleh
melepaskan diri  dari tanggungjawab tersebut.
                         11
Pegawai Pengawal – Pegawai Perakaunan


  Pegawai Pengawal : Pegawai yang dilantik
oleh Menteri Kewangan atau Menteri Besar di
bawah Sek.15A(1) ATK 1957 yang
bertanggungjawab dalam pengurusan wang
awam dan juga sebagai Ketua Pegawai
Perakaunan bagi agensi di bawah kawalannya.

                       12
  Pegawai Perakaunan : Pegawai yang ditugaskan
       g  p p    g      g   g
berkenaan dengan apa-apa wang atau barang-barang
awam.


 Mengikut Akta Acara Kewangan 1957 :
 “P   iP  k   ” termasuklah ti ti
 “Pegawai Perakaunan” t   kl h tiap-tiap
 pegawai awam yang dipertanggungjawabkan
 dengan tugas-tugas berikut :


                          13
a)  Memungut, menerima atau mengakaun
   wang   awam;
b)  Membayar atau membelanjakan wang
   awam;  dan
c)  menerima, menyimpan atau melupus
   barang-barang awam.
                     14
BIDANG-BIDANG UTAMA DALAM
  PENGURUSAN KEWANGAN

 1) Pengurusan Belanjawan;

 2) Pengurusan Hasil;

 3) Pengurusan Perolehan;

 4) Pengurusan Perbelanjaan;

 5) Pengurusan Perakaunan; dan

   Pengurusan Aset.
 6) Peng r san Aset
                 15
(1) PENGURUSAN BELANJAWAN

 DEFINASI :

 ‘‘Belanjawan merupakan satu

 pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi

 masa hadapan yang digunakan sebagai

 alat perancangan sumber ekonomi bagi

       p     g    y
 memenuhi keperluan negara/ rakyat’’
                      16
PENGURUSAN BELANJAWAN….

 Dua komponen belanjawan Universiti:

 -  Hasil
   H il

 -  Perbelanjaan
                    17
 MODIFIED BUDGETING SYSTEM
      (MBS)
Satu sistem yang menitikberatkan antara:

INPUT   OUTPUT   IMPAK
                      18
PRINSIP PENTING MBS

 Let       Manage
 ‘Let Managers Manage’
 Kuasa membuat keputusan perlulah
 diberikan seberapa praktikal yang boleh
 kepada peringkat bawahan
 K
 Kuasa membuat k     t    l l h
         b t keputusan perlulah
 bersesuaian dengan peringkat
  k  t biliti
 akauntabiliti


                      19
MBS …….

 Komponen dalam MBS

 Dasar S di Ad
 -D   Sedia Ada

 - Dasar Baru

 - One -Off

           20
PENGURUSAN BELANJAWAN
Faedah-faedah pengurusan belanjawan berkesan :

a)  Membolehkan Jabatan merancang hasil dan
   perbelanjaan jangka pendek dan jangka
   panjang;

b)             sumber-sumber
   Menentukan pengagihan sumber sumber
   kewangan mengikut keutamaan; dan

c)  Sesuatu dasar yang dirancang akan dapat
   dicapai.

                        21
  ( )
  (2) PENGURUSAN HASIL

DEFINISI :

     p      jenis p
Hasil merupakan semua j     p
              pendapatan

yang diterima oleh Universiti.
                   22
(2) PENGURUSAN HASIL

Jenis-jenis Hasil
- Yuran Pengajian
- Pelbagai y
    g yuran lain
- Sewa
 Denda
-D d
- Hasil Jualan
- Keuntungan pelaburan
- Dividen dll
             23
(3) PENGURUSAN PEROLEHAN
DEFINISI :
               input-input
Satu proses untuk memperolehi input input
yang diperlukan oleh sesebuah organisasi
dengan cekap pada kos yang paling
menguntungkan dan memenuhi keperluan
pelanggan. Terdapat 3 jenis, iaitu:

a) Bekalan;
b) Perkhidmatan; dan
c) Kerja.               24
(3) PENGURUSAN PEROLEHAN
Terdapat beberapa kaedah perolehan,
   antaranya seperti berikut :

a)  Panjar Wang Runcit (< RM100);
b)  Pembelian Terus(<RM50,000);
c)       ( RM50,000
   Sebutharga (>RM50,000 – RM500,000);
d)  Tender(>RM500,000);
e)  Rundingan Terus (Tiada had);
f)  Gotong royong (< RM100,000);
g)  Kontrak Pusat; dan
h)  Pembelian Darurat (Tiada had).
                   25
(4) PENGURUSAN PERBELANJAAN

 DEFINISI :
 Wang yang dibelanjakan selaras dengan
 semua undang-undang dan peraturan yang
 telah ditetapkan. Perbelanjaan terbahagi
 kepada 3, iaitu :

 a) Mengurus;
 b) Pembangunan; dan
 c) Amanah.
                       26
(5) PENGURUSAN PERAKAUNAN
 DEFINISI :


    y g       pembayaran,
 Urusan yang melibatkan p  y
 penyelenggaraan akaun kerajaan dan
   di     t k     k j
 penyediaan penyata kewangan kerajaan
 berlandaskan undang-undang/ peraturan
 semasa.

                     27
(5) PENGURUSAN PERAKAUNAN

 Rekod-rekod dan daftar yang perlu
 diselenggara dan dikemaskinikan ialah
 a) Buku Vot;
 b) Daftar Bil;
 c) Daftar Baucer;
 d) Daftar Bayaran; dan
 e) Daftar Cek Terbatal.

                     28
PENYATA KEWANGAN TAHUNAN

 Penyata kewangan perlu disediakan
 berakhir 31 Disember dalam tahun
 berkenaan
 Hendaklah dikemukakan kepada Audit
 Negara pada tarikh yang telah ditetapkan
 Semua geran kerajaan, pendapatan
 Universiti d l i l i t i
 U i                hendaklah
     iti dan lain-lain terimaan h d kl h
 dilaporkan dalam penyata tersebut
                      29
  (6) PENGURUSAN ASET
DEFINISI :
Proses menjaga, mengawal,
memelihara, mengendali dan
        g
menyelenggara harta berbentuk fizikal
       i il i dan diperolehi
yang mempunyai nilai d di   l hi
sama ada untuk digunakan terus atau
pada masa akan datang. Ia bermula
 j k  t di  l hi hi    ia
sejak aset diperolehi sehingga i
                    30

dilupuskan atau dihapuskira.
  (6) PENGURUSAN ASET
PENGURUSAN ASET MELIPUTI :
a) Perolehan
b) Pendaftaran
 )
c) Pemeriksaan
  Penyelenggaraan
d) P  l
e) Pelupusan
f) Kehilangan dan hapuskira

               31
   PRINSIP PENGURUSAN KEWANGAN

Terbahagi kepada 2, iaitu :
1)   LEGALITI
    Bermaksud pengurusan kewangan
    mestilah mematuhi semua undang-
    undang dan peraturan
    yang digubal untuknya
2)   AKAUNTABILITI
    B   k d    ik l     h t k
    Bermaksud memikul amanah untuk
    menjalankan   aktiviti yang ditentukan
    secara bertanggungjawab ke atas
    kejayaan ataupun kegagalannya     32
iii. LEGALITI PERBELANJAAN
   WANG AWAM

Tiada apa-apa
  b l j  /  b    boleh
perbelanjaan/pembayaran b l h
dibuat daripada Kumpulan Wang
Disatukan kecuali apabila peruntukan
yang ditetapkan bagi sesuatu maksud
perbelanjaan telah dibenarkan dari segi
undang-undang.              33
     AKAUNTABILITI

“ Akauntabiliti ialah obligasi seseorang untuk
 memberi jawapan dan p j
     j  p           g
           penjelasan mengenai
 tindakan dan prestasinya kepada pihak yang
 berhak untuk mendapatkan jawapan dan
 p j      g       yang
 penjelasan mengenai sesuatu y g
dipertanggungjawabkan keatasnya’’

                       34
KAWALAN PENGURUSAN KEWANGAN
    SEKTOR AWAM

 i. KAWALAN PARLIMEN
  - Parlimen
  - J/kuasa Kira-Kira Awam (PAC)
  - Ketua Audit Negara
 ii. PERBENDAHARAAN
 iii. KEMENTERIAN/JABATAN

                   35
ISU/MASALAH DALAM PENGURUSAN
  KEWANGAN SEKTOR AWAM
PENYEDIAAN PERUNTUKAN BELANJAWAN
YANG MELEBIHI DARIPADA KEPERLUAN;

PERUNTUKAN PERUNTUKAN
PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TAMBAHAN
YANG TIDAK DIBELANJAKAN;

PERBELANJAAN YANG MELEBIHI
PERUNTUKAN;

BUKU VOT TIDAK DISELENGGARAKAN
DENGAN LENGKAP DAN KEMASKINI;

                  36
BAUCER BAYARAN TIDAK DISOKONG DENGAN
LENGKAP DAN DISAHKAN DENGAN
SEWAJARNYA;

KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN
HARTA/STOR KERAJAAN;

KELEMAHAN DALAM SISTEM KAWALAN
DALAMAN BAGI KUTIPAN HASIL

KELEMAHAN DARI SEGI PERANCANGAN

KELEMAHAN PENGURUSAN PEROLEHAN
DAN KONTRAK DLL.

                  37
  SEKIAN
TERIMA KASIH
        38

								
To top