30

Document Sample
30 Powered By Docstoc
					UDKAST TIL KVALITETSSTANDARD                                 SOCIALFORVALTNINGEN
                                               Socialsekretariatet

                                               Brevid. 496278
                                               Afsnit:
                                               5. november 2007Kvalitetstandard for stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social
service

Godkendt af socialudvalget XX.XX.2007.

1. Baggrund
Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet beskrivelse af de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere,
der ønsker social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandarden beskriver det samlede serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, herunder de
politiske målsætninger og prioriteringer.

Kvalitetsstandarden kan hentes på kommunens hjemmeside www.roskildekom.dk eller rekvireres ved henvendelse
til Socialforvaltningen, Køgevej 80, 46 31 30 00.

2. Serviceniveau
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Lov om Social Service § 101:
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.
Stk. 3. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud
eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 4. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt
privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Retten til at vælge efter stk. 3 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Overordnede mål
Roskilde Kommunes tilbud til stofmisbrugere, RABS (Roskilde Ambulante Behandlingstilbud for Stofmisbrugere),
har som overordnet mål at sørge for rådgivningstilbud, aktivitets- og samværstilbud samt behandlingstilbud i
henhold til lovgivningen.

Kommunen skal således tilbyde udredning og dag- og/eller døgnbehandling til personer, der har misbrugs- eller
afhængighedsproblemer.

Indsatsen har til formål at minimere den enkeltes forbrug og medvirke til at øge de personlige ressourcer, således
at personerne bliver i stand til at tage vare på egen tilværelse og løse bagvedliggende problemer.
                                               Side2/2
Behandlingstilbuddet skal tage udgangspunkt i ressourcerne i lokalt funderede fællesskaber. Brugerinvolvering skal
være en central del af indsatsen.

RABS er underlagt Roskilde Kommunes overordnede personalepolitik og fungerer efter kommunes gældende
regler og politikker.

Politiske målsætninger
Kommunen prioriterer, at indsatsen er:
  - Er af høj faglig kvalitet
  - Til stadighed udvikler sig og er tidssvarende
  - Er koordineret og sammenhængende
  - Er af en sådan kapacitet og fleksibilitet, at der er balance mellem efterspørgslen på området og de
    ressourcer der er til rådighed, og
  - Sigter på en så effektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer som muligt.

Indsatsen skal udføres i samarbejde med såvel offentlige myndigheder som foreninger, organisationer m.fl.

Politiske prioriteringer
At tage udgangspunkt i, hvordan lokalt fungerende tilbud kan bidrage til, at brugeren opnår en bedre livskvalitet -
forstået som øgede handle- og valgmuligheder i forhold til hverdagslivets almindelige situationer og
grundlæggende menneskelige behov.

At sikre aktivitets- og samværstilbud til brugere, der ikke umiddelbart er motiverede for eller i stand til at ophøre
med et misbrug.

At øge den enkelte brugers muligheder for et aktivt liv ved at der gennem samarbejde med andre (foreninger og
organisationer mv.) tilvejebringes tilbud om bolig, beskæftigelse, uddannelse samt fritids- og kulturaktiviteter.

Værdier og normer
Tilbud om behandling sker gennem et respektfuldt og positivt menneskesyn, hvor personalet ser den enkelte
brugers ressourcer og muligheder, og tror på, at det enkelte menneske kan forandre sig og tage ansvar for eget liv.

3. Målgruppen
Personer over 18 år, der ønsker social behandling for deres stofafhængighed.

Unge under 18 år, som henvises af forvaltning til udredning for stofmisbrug og udarbejdelse af handleplan

Unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug, hvor der jf. SEL § 140, stk. 2 skal udarbejdes en
handleplan for den behandling der iværksættes.

Derudover opdeles målgruppen i forhold til brug af stoffer:
  - Hash, evt. kombineret med partystoffer (amfetamin, ecstacy og kokain)
  - Partystoffer (personen ses sjældent i behandlingssystemet, før forbruget er udvidet til også at inkludere
    andre euforiserende stoffer)
  - Opioider, typisk heroin til rygning og injektion
                                              Side3/3
  -  Det er almindeligt at brugen af euforiserende stoffer kombineres med indtagelse af alkohol og
    sove/nervemedicin.

Der foretages herefter en opdeling i forhold til brugerens sociale integration og omfanget af ressourcer hos
brugeren og i brugerens netværk:
  - Misbrugere med normal, social integration, hvor indsatsen har karakter af behandling af et rent
    misbrugsproblem, idet der ikke er tale om en socialt sammenbrudt situation, der kræver bredspektret
    indsats. Indsatsen vil typisk være af kortere varighed, men skal i en række tilfælde gentages.
  - Misbrugere med socialt truet integration, hvor indsatsen er bredspektret og ud over en indsats overfor
    misbruget indeholder foranstaltninger, der sigter på fastholdelse til arbejdsmarkedet, revalidering etc.
    Indsatsen vil oftest være af længere varighed.
  - Socialt udstødte misbrugere, som er voksne med en fuldbyrdet, langvarig deroute. Denne gruppe har
    sjældent håb og ønsker om fuld social integration, men nok en bedre livskvalitet. Indsatsen har ofte
    karakter af omsorgsarbejde og langvarig eller permanent karakter
  - Unge der tidligt har udviklet socialt afvigende adfærd og derfor aldrig har fuldbyrdet en normal social
    udvikling. Alene gruppens alder betinger ønsker og behov for en særlig indsats af resocialiserende og
    revaliderende karakter

Særlige målgrupper
  - Gravide misbrugere
  - Psykisk syge stofmisbrugere (Dobbelt diagnose)
  - Prostituerede stofmisbrugere
  - Stofmisbrugere med børn
  - HIV smittede stofmisbrugere

4. Den organisatoriske struktur
Roskilde Kommune varetager indsatsen for voksne, der efterspørger social behandling for stofmisbrug, gennem
det selvstændigt behandlingstilbud, RABS.

RABS har i alt 100 ambulante pladser:
  - Brugerkontakt med 60 pladser
  - Aktivitets- og samværstilbud med 40 pladser

Fysisk beskrivelse
RABS ligger i Roskilde centrum tilbagetrukket fra gaden i en baggård.

Værestedet ligger med udgang til gården. Der er bad og vaskefaciliteter for brugere af værestedet. Der er køkken i
forbindelse med værestedet, hvor brugerne kan deltage i madlavning.

Brugerkontakten i RABS består af lokaler med kontorfaciliteter til fire socialrådgiver, en psykolog, administration og
ledelse.

Der foregår metadonudlevering i forbindelse med RABS’ lokaler, varetaget af Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde.
                                               Side4/4
Åbningstider:
Telefonerne er åbne fra kl. 8.00.
Personlig henvendelse i Brugerkontakten:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.30, onsdag kl. 9.00-17.30 og fredag kl. 9.00-13.00.

Åbningstider i værestedet:
Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag kl. 9.00-12.00, onsdag kl. 9.00-14.30, torsdag kl. 9.00-12.00 og fredag kl. 9.00-
13.00.

RABS har følgende konkrete tilbud:
1. Afklaring af behandlingsbehov samt kortlægning af fysiske, psykiske og sociale ressourcer og problemstillinger.
  - Fra første henvendelse, personlige eller telefonisk, til første afklarende samtale må der højst gå 5
     hverdage
  - Tilbud om 3 anonyme samtaler, inden brugeren træffer beslutning om indskrivning

2. Rådgivning og vejledning om behandling, og aktivitets- og samværstilbud
  - Tager udgangspunkt i brugerens egne mål om stoffrihed og skadesreduktion som to yderpunkter.

3. Visitation til ambulante dag- eller døgntilbud i eller udenfor Roskilde kommune:
  - Afgørelser træffes på ugentlige konferencer.
  - Visitationen bygger på en handleplan, som beskriver brugerens egne ønsker, brugerens ressourcer og
     problemer, formålet med indsatsen samt sagsbehandlers vurdering.
  - Visitation sker senest 14 dage efter brugeren udtrykker ønsker om behandling, jf. behandlingsgaranti.

4. Ambulant psykologbehandling:
  - Psykologisk udredning af brugerne som grundlag for behandlingsplan
  - Terapeutiske samtaler og forløb med brugerne
  - Krisesamtaler med pårørende

5. Brugerkontaktens sagsbehandling:
  - Socialrådgiveren i Brugerkontakten er den gennemgående person gennem handleplanens faser, uanset
    om den foregår i huset, i regionens behandlingstilbud eller på private dag- eller
    døgnbehandlingsinstitutioner

6. Afgiftning
  - Kan ske ambulant i samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde eller under indskrivning på privat
     døgnbehandlingsinstitution

7. Døgnbehandling
  - På private døgninstitutioner, der tager udgangspunkt i feks. socialpædagogisk behandling, Minnesota, Det
    Terapeutiske Samfund.

8. Udslusning og efterbehandling:
  - Region Sjælland har et Halvvejshus, Kløverhuset, tilknyttet deres Dagbehandling i Roskilde. Man kan bo
    der, mens man er i dagbehandling eller efterbehandling.
                                               Side5/5
  -  I private halvvejshuse, der arbejder efter samme terapeutiske principper som det behandlingssted,
    brugeren udsluses fra.

9. Samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde om substitutionsbehandling:
  - Daglig udlevering af metadon, Subutex eller Suboxone til brugere i substitutionsbehandling. Udleveringen
    varetages af sundhedspersonale fra Klinikken, der samarbejder med personalet i RABS om motivation,
    kontrol og sikkerhed.
  - Opsøgende og motiverende indsats overfor brugerne under udleveringen med tilbud om social behandling,
    aktivitet og samvær eller andre tilbud der kan føre til øget livskvalitet eller skabe en forandring i misbrugets
    art og omfang.
  - Fælles ugentlige konferencer, hvor brugere i substitutionsbehandling drøftes med henblik på eventuelle
    ændringer i handleplan.

10. Aktivitets- og samværstilbud i RABS
  - Tilbud til brugere, der enten ikke ønsker eller magter egentlig behandling eller som pga. sociale eller
     sundhedsmæssige forhold har behov for omsorg eller for hjælp til de daglige funktioner.
  - Kulturelle, sportslige og sociale aktiviteter
  - Værestedet indgår i et landsdækkende netværk af væresteder for stofmisbrugere, der blandt andet
     understøtter brugerinvolveringen.

11. Kriseterapi til pårørende:
  - Ambulante psykologsamtaler med pårørende, der har behov for en psykologisk udredning af den
    krisesituation de befinder sig i.

Afbrydelse eller genoptagelse af behandling
Behandling afbrydes,
  - Hvis brugeren kræver det, idet brugeren rådgives om eventuelle konsekvenser eller risici ved at afbryde en
    given behandling på et tidspunkt i forløbet
  - Hvis brugeren ikke involverer sig i behandlingen, og det efter forhandling med behandlingsstedets ledelse
    står klart, at brugeren ikke ønsker eller magter at ændre på det
  - Behandling ændres (sted, metode, intensitet og/eller behandlere),
  - Hvis brugeren ikke profiterer af behandlingen og det efter forhandling med behandlingsstedets ledelse står
    klart, at brugeren ikke kommer til det, eller
  - Hvis brugerens adfærd, trods gentagne henstillinger, at behandlingsstedets ledelse skønnes at være en
    væsentlig hindring for, at øvrige brugere kan profitere af behandlingen

Behandlingen genoptages,
  - Hvis brugeren henvender sig med ønske om og behov for behandling for stofmisbrug. Der vil altid ske en
    vurdering af brugerens motivation.

Klageadgang
Hvis behandlingen afbrydes eller ændres mod brugerens ønske eller der stilles definitive krav om adfærdsændring
som forudsætning for fortsat behandling, orienteres brugeren om klagereglerne. Hvis brugeren ønsker det, bistår
behandlingsstedet med klagens udformning.
                                             Side6/6
Samarbejde
RABS har et tæt samarbejde med Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde, der varetager den lægelige behandling
(substitutionsbehandling).

Desuden samarbejdes særligt med Roskildehjemmet, der er en § 94 boform med egen lægeklinik, som tilbyder
midlertidigt ophold eller afrusning til brugere fra sin målgruppe, der er i aktivt stofmisbrug eller i
substitutionsbehandling. Der samarbejdes med Hanne Marie Hjemmet, der er et krisecenter i Roskilde for
prostituerede kvindelige stofmisbrugere.

RABS samarbejder generelt med parter som kriminalforsorgen, fængsler, forsorgshjem og herberger.

Der er samarbejde med relevante personer omkring den enkelte bruger af tilbuddet, for at skabe en bred forståelse
og udredning af den enkeltes situation. Pårørende tilbydes samtaler hos psykolog og/eller socialrådgiver.

5. Visitation
Roskilde kommune har uddelegeret visitationskompetencen til forstander på RABS.

Visitation sker på baggrund af brugerens eget ønske om behandling for sit stofmisbrug. Brugeren henvender sig,
på eget initiativ eller på opfordring fra ex. pårørende, kommune eller egen læge.

Visitationsproceduren
Fra første henvendelse, personlige eller telefonisk, til første samtale må der højst gå 5 hverdage. Brugeren kan
være anonym under de to første afklarende samtaler, hvorefter der træffes beslutning om indskrivning i
Brugerkontakten. Mange vælger at være indskrevet i Brugerkontakten og modtage rådgivningen og støtte fra
sagsbehandlerne uden at ønske egentlig terapeutisk behandling.

For brugere der ønsker behandling, afklarer sagsbehandler ønsker og behov, hvorefter der udarbejdes handleplan.
I Brugerkontakten afklares den enkeltes behandlingsbehov gennem motivation, helhedssyn, empowerment,
individuel behovsvurdering og handleplan. Der kan visiteres til behandling i dag- og døgnregi. Der er mulighed for
visitation til psykologsamtaler ved egen psykolog.

Handleplanen koordineres med eventuelle andre handleplaner i kommunen, og drøftes med relevante instanser,
f.eks. Kriminalforsorgen, Medicinsk Misbrugsklinik Roskilde og psykiatrisk afdeling. Der træffes aftale om
opgavefordelingen. Som en del af handleplanen udarbejdes et visitationsskema med et behandlingsforslag. Sagen
forelægges på ugentlig behandlingskonference.

Brugere der ønsker stoffri behandling indskrives i Regionens forbehandling, som mødes 3 gange ugentligt, side
løbende med, at Brugerkontakten foretager den endelige afklaring om, hvilken behandling der skal ydes.

Ved akut opstået behov visiterer Brugerkontakten, hvor ganske særlige behov taler for det, til omgående visitation
til behandling på døgninstitution, hvorefter der udarbejdes handleplan for det langsigtede forløb.

Brugerkontakten visiterer brugere til værestedet, som ønsker og har behov for omsorg og støtte til sociale og
personlige problematikker.
                                                Side7/7
Metoder
RABS arbejder ud fra flere faglige metoder som systemisk, kognitiv, psyko-dynamisk, løsningsfokuseret og med et
pædagogisk udgangspunkt.

Der foregår systematisk sagsarbejde med redskaber som handleplan, anamnese, samtale, netværkskort og
samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

I tæt samspil med klienten foretages en udredning og herefter udarbejdes en individuel behandlingsplan, hvor mål
og delmål beskrives. Handleplanen justeres løbende så den forbliver så realistisk som muligt. Opsætning af mål og
delmål er meget individuelt baseret, da der tages udgangspunkt i helhedssynet.

Der er ugentlige tværfaglige visitationskonferencer, hvor sager drøftes og visiteres til eksterne og interne tilbud.

I værestedet arbejdes kognitiv, løsningsfokuseret. Her tilbyder personalet brugeren omsorg og støtte til sociale og
personlige problematikker. Det sker gennem både formaliseret og ikke formaliseret samtale.
Der udarbejdes handleplan for hver enkelt indskrevne bruger i værestedet og sager tages op på ugentlige
behandlingskonferencer.

6. Behandlingsgaranti
Der er ifølge § 101 i lov om social service garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år.
Kommunen skal derfor iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse til
kommunen eller institutionen med ønske om at komme i behandling. Der er ikke garanti for social behandling for
stofmisbrug for personer under 18 år samt for personer, som afsoner en dom.

7. Frit valg
Ifølge § 101 i lov om social service kan en person, der er visiteret til ambulant behandling i et kommunalt tilbud,
vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter.

Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor.

Såfremt en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret
til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

RABS informerer ved indskrivningen om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i forløbet forvente
støtte til dels at søge relevant information om frit valgs muligheden og dels til eventuelt at gøre brug af frit valgs
muligheden.

8. Handleplaner
Handleplanen er omdrejningspunktet i den sociale behandling. Der udarbejdes handleplan i forbindelse med
indskrivning i Brugerkontakten og Værestedet. Denne følger brugeren og bliver som minimum revideret 1 gang
årligt. Den medicinske og sociale behandling koordinerer på den ugentlige tværfaglige visitations- og
behandlingskonference.

Der er udarbejdet et handleplanskoncept for den sociale stofmisbrugsbehandling. Formålet med proceduren med
tilhørende skemaer er
                                                Side8/8
  -  En ensartet kvalitet i sagsbehandlingen
  -  En handleplan der beskriver de enkelte faser i den behandling, der aftales med brugeren og dermed kæder
    hele behandlingsforløbet sammen
  -  En aftale der løbende justeres og udbygges, i takt med at faserne gennemføres og målene nås eller
    ændres.

Handleplanen indeholder følgende skemaer:
  - Stamoplysninger
  - Samtykkeerklæring
  - Meddelelser om indskrivning til samarbejdspartnere
  - Social handleplan, godkendt af bruger og sagsbehandler
  - Visitationsskema med oplysninger om formål, behandlingsplan, økonomi og beslutning
  - Journalark med resume af observationer, aftaler og kontakter
  - Meddelelse om udskrivning til samarbejdspartnere

Handleplanen udarbejdes og opdateres i dialog mellem Brugerkontakten, bruger, sagsbehandler på kommunens
beskæftigelsesafsnit, pensions- og omsorgsafsnittet eller Jobcenter og andre relevante instanser, f.eks. Medicinsk
Misbrugsklinik Roskilde, distriktspsykiatrien, egen læge og Kriminalforsorgen. Herved sikres at der til stadighed er
sammenhæng mellem de handleplaner der i øvrigt bliver udarbejdet.

Tidspunkt for opfølgning på handleplanen aftales individuelt mellem de involverede parter og skrives ind i
handleplanen.

Hvis pårørende skal følge med i en handleplan, kræver det brugerens samtykke, da målgruppen er over 18 år.

9. Brugerinddragelse
Der afholdes ugentlige husmøder. Brugerne opfordres til at tage del i planlægning og udførelse af opgaver i
forbindelse med vedligeholdelse eller ændring af såvel det fysiske miljø som f.eks. indretning af lokaler og
udskiftning af inventar, som det sociale miljø, f.eks. tilrettelæggelse af aktiviteter på værestedet, ture ud af huset,
fastlæggelse af husorden og adfærdskodeks.

Derudover arbejdes der hele tiden på, at brugerne med udgangspunkt i den enkeltes evner og muligheder, tager
ansvar for egen situation, egen behandling og egne handlinger. Der etableres et samarbejde omkring
gennemførelse af handleplan og et fælles ansvar for det terapeutiske arbejde.

10. Kost og logi
I døgnbehandling betaler brugeren en egenbetaling, bestående af en kostdel og en logidel.

Egenbetalingen skal svare til de faktiske udgifter til kost og logi. Beløbet fastsættes for de private
behandlingssteder af behandlingsstedet selv.

I forhold til brugere der modtager sociale ydelser, vurderes brugerens faktiske betalingsevne. Her tages hensyn til
ydelsens størrelse, faste udgifter samt et beløb til personlige udgifter (lommepenge). For brugere, der har udgifter
til egen bolig under døgnbehandlingsophold, bortfalder logidelen af egenbetalingen.
                                              Side9/9
Beregning af brugerens betalingsevne indgår som en del af forarbejdet til handleplan. Den vil normalt være afgjort
på indskrivningstidspunktet, medmindre der er tale om en helt akut indskrivning. Da det er anden kommunal
sagsbehandler, der foretager beregningen, har Brugerkontakten kun delvis indflydelse på om denne målsætning
kan opfyldes i praksis.

11. Sagsbehandling og klageadgang
Brugerens journal er et redskab til at fastholde informationer fra bruger til Brugerkontakten og fra Brugerkontakten
til bruger samt om afgørelser vedr. brugerens behandling. Journalen er derfor et fælles redskab. En række
skemaer i handleplanen underskrives af brugeren som udtryk for dennes tilslutning til planen. Brugeren vil altid
under eller efter indskrivning i RABS have adgang til at se sin egen journal.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet har udgivet en klagevejledning for stofmisbrugere i
behandling. Vejledningen beskriver klageregler og klagefrister ved klager over socialfaglige afgørelser,
sundhedsfaglige forhold samt serviceniveau. Vejledningen oplyser brugeren om hans ret til at få hjælp til at
formulere sin klage.

Sagsbehandler er ansvarlig for at give klagevejledning og hjælpe med at fremsende denne til rette myndighed.

Klagevejledningen er offentlig tilgængelig i RABS. Den udleveres altid, når en bruger får en afgørelse, der er truffet
ensidigt af behandlingsstedet eller indeholder et helt eller delvist afslag på en ansøgning fra brugeren.

12. Kvalifikationer og kompetenceudvikling
Alle medarbejdere har ved ansættelsen en relevant grunduddannelse, ofte suppleret med efteruddannelse og/ eller
praktiske erfaringer. Det er bl.a. socialrådgivere, pædagoger og psykologer.

Det tilstræbes, at personalegruppen sammensættes med en bred tværfaglighed og med en køns- og aldersmæssig
spredning.

De behandlingsfaglige kompetencer vedligeholdes og udvikles i kraft af individuelle kompetenceplaner.

Alle medarbejdere med behandlingsopgaver modtager supervision som gruppesupervision, sagssupervision og i
fornødent omfang individuel supervision.

Der afholdes MUS samtaler 1 gang årligt med udgangspunkt i Roskilde Kommunes materiale.

13. Monitorering af indsatsen
RABS indberetter data til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB). I SIB registreres
antallet af stofmisbrugere, der søger behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugerens
risikoadfærd og alder, geografisk herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Der indsamles oplysninger
om behandlingstype og -omfang samt årsag til, at behandlingsforløbet afsluttes. På den måde er det muligt at
overvåge udviklingen i gruppen af stofmisbrugere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstret samt
behandlingstiltag.
                                              Side10/10
14. Hjemmeboende børn under 18 år
Det er relativt sjældent, at stofmisbrugeren har hjemmeboende børn. De brugere der har hjemmeboende børn,
oplyses om den skærpede indberetningspligt, samtidig med at de opfordres til at inddrage Familieafdelingen i
samarbejdet.

I tilfælde, hvor en bruger, der har hjemmeboende børn, afbryder behandlingen, orienteres sagsbehandlere i andre
forvaltninger ved brev. Brevet gennemgås om muligt med brugeren eller tilsendes denne i kopi.

Hvis behandlingsstedet er bekymret for et barns trivsel, udarbejdes en indberetning. Indberetningen gennemgås
om muligt med brugeren eller sendes i kopi.

Gravide stofmisbrugere henvises til den tværsektorielle koordinering vedr. gravide stof- og alkoholmisbrugere.

15. Fremtidig indsats
Kommunen vil de kommende to år særligt fokusere på den forebyggende indsats over for unge misbrugere for at
fange målgruppen så tidligt som muligt og sikre mod yderligere misbrug.

Der vil være fokus på tilbuddet om forbehandling i forhold til målgruppens særlige motivationsbehov og krav om
forbehandling i det rette miljø.

I forhold til værestedet vil der være fokus på brugernes sundhed og sociale kompetencer.

16. Krav til døgnbehandling
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere efter SEL § 101 godkendes af beliggenhedskommunen.

Der kan indhentes relevante oplysninger på alle godkendte døgninstitutioner på www.tilbudsportalen.dk

Når en brugere visiteres til døgnbehandling matches der individuelt ud fra behandlingsbehov. Dette er faktorer som
metode, målgruppe, antal pladser, kendskab til institutionen og tidligere samarbejde, klientens ønske, fysiske
forhold og pris.

Der sker en løbende evaluering af de benyttede tilbud, idet der ved opfølgningsbesøg og forbesøg ses kritisk på
den ydelse der leveres.

RABS har i 2007 samarbejdet med følgende private døgnbehandlingstilbud:
Sct. Ols       3751 Østermarie          Alfa Fredensborg       3480 Fredensborg
Højløkke       7100 Vejle            Kongens Ø           3200 Helsinge
Moesgård       4960 Holeby            Hjulsøgård          6854 Henne
Nordgården      9800 Hjørring           Springbrættet         6851 Janderup

17. Revision
Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år. Første gang sommeren 2009.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:3/29/2010
language:Danish
pages:10