Irish Idioms by fjzhangweiqun

VIEWS: 309 PAGES: 26

									Irish Idioms
Conas a rá... Bailiúchán Cor Cainte

A 100 pound reward: Céad punt de dhuais         Adopted country: Tír mo dhídine

A bird in the hand is worth two in the bush: Is     Afford: Tá sé d'achmhainn NÓ de ghustal aige.
fearr breac sa láimh na
bradán sa linn.                     After all: Tar éis an tsaoil

A book about London: Leabhar faoi Lonndon        Alive and kicking: Beo beathach, beo beathúch

A knock came to the door: Cnagadh ar an         All his ancestors: A sheacht sinsear..
ndoras
                            All mixed up: Ar fud a chéile, ar fud fad a chéile,
A life of excess: Saol na bhfuíoll           ar fud fad trína chéile

A light touch (writing): Stíl éadrom          All over, everywhere: Ar fud na bhfud

A likely story, likely looking: Dealraitheach      All square: Cothrom

A little bit more than thirty: Breis bheag is tríocha  An army marches on its stomach: An bia capall
                            na hoibre
A man of endurance: Fear go bhfuil fulaingt ann,
teacht aniar ann                    An eye opener: Oscailt aigne agus oscailt súl

A mass will be said for the repose of his soul:     An issue: Usually ceist
Cuirfear aifreann lena anam
                            An pobal ar de sinn: of which we are or belong
A player of his quality: Imreoir dá chaighdeán
siúd                          Anticipate: Súil roimh. Réamheas Tuar etc

A poor specimen of ..: Leithscéal de rud..       Anticipation: Beartú roimh ré. Réamhghabháil

A trade that it would be difficult to imagine him    Anyone could see: Chífeadh dall gan súil..
doing: Ceard ba dheacair a
shamhlú leis                      Anyway decent etc. of clothes: ar aon slacht

A very real fear: Eagla na háirithe           Apart from, leaving that out of it, despite, : In
                            éagmais
A wheel turning: Roth ag iompú
                            Apply for (job): Cuir isteach air
A wolf in sheep's clothing: An sionnach i
gcraiceann na caorach                  Approach of death: Ionsaí an bháis

Abide by the truth: Siúl ar an bhfírinne        Approve of: Bheith i bhfách le: I don't approve of
                            them = níl siad chun mo
According to precedent: De réir nóis          thaitnimh

Accumulate: ag carnadh. Tiomsaigh Méadaigh       Approve: Aontaigh le Ceadaigh Glac le
                            Formheas Taobhaigh le
Ad nauseam: Go strambánach
                            Are Ireland expected to win this match: An bhfuil
Admire: Iontas a dhéanamh de (TOL)           ainm na hÉireann ar an
                            gcluiche seo
Are there any developments in the story: An    At a pinch: Má's gá
bhfuil cor nua sa scéal
                         At all at all: Dubh bán ná riabhach
Are you assuming: An bhfuilir ag déanamh
talamh slán de                  At full force: Ina lán neart

Arm in arm: Uilinn in uilinn a chéile       At his own expense: Ar a chostas féin

As against that: Os a choinne sin, ina choinne  At the best of times: An lá ab fhearr a bhí sé
sin
                         At the least: Ar a laghad, ar a bheag
As bald as a coot: Chomh maol le tuairgnín, le
croí mo dhearnan                 At this stage: Ar an bpointe seo

As black as soot: Chomh dubh leis an sú, dubh   At your own risk: Ar do phriacal féin
le pic
                         Bad cess to you: Díth béasa ort!
As cheeky answer to < what have you done with
it etc.>: Fiafraigh den gcat é          Badly affecting them: Ag breith cruaidh orthu

As far as I know: De réir m'eolais, ar feadh   Badly wanted: Ag teastaíl go dóite
m'eolais
                         Barely..: Ní raibh ann ach go
As far as I remember: De réir mo chuimhne
                         Could get at..: Níl dul ar..
As far as I'm concerned: I mo chora féin de
                         Creep, crawl: Snámh v. Eascann ag snámh ar
As far as my eyes can gauge: Ar thomhas mo    an dtalamh. Shnámh sé aníos
shúl                       chugainn = he sneaked up on us. Ag snámh
                         thart = crawling, loitering about.
As far as you could see: Chomh fada agus a    Tá sé ag snámh leis síos an bóthar = he is
rithfeadh do súil                 dawdling along down the road

As likely as not: Chomh dócha lena athrach    Crux: Croí na ceiste: bun agus barr an scéil

As much as: A oiread agus             Dá laghad a thaitnaíonn sé liom: Little as I enjoy
                         it.
As quickly as they came: Chomh tiubh is a
thagaidís                     Dá mhéid mo mheas air: Even though I think
                         highly of him..
As soon as: A thúisce, chomh luath agus
                         Dart towards: Sciuird a thabhairt, ionsaí, tabhairt
As the fella said: Fé mar a dúirt an té a dúirt  faoi de sciotán

As you're there..: Ó tharla go bhfuil tú ann   Dead loss: Caillteanas glan

Ask a question: Rud a fhiafraí de dhuine     Death-knell: Creill bháis

Ask about something: Faisnéis a chur fé rud    Deceiving: Mealltach. Beguiling, alluring,
                         coaxing, deceptive, disappointing
Ask him a favour: Iarr gar ar
                         Deep-seated: Dearg- Dubh-
Ask him the time: Fiafraigh de cén t-am é
                         Defect: Máchail f2
Ask him the way: Cuir eolas an bhóthair leis
Delicate situation: Cás tinneallach, cigilteach.  adeirim
Delicate question = scéal
íogair. To tread on delicate ground = siúl ar    Don't fall asleep: Ná tagadh aon néal codlata
thanaí. Delicate health =              ortsa
drochshláinte. Delicate person = leochaileach,
treolaí, treáninneach.               Don't hold that statement against me: Ná hagair
Delicately = go fíneálta              na focail sin orm

Dependance: Cleithiúnas. I gcleithiúnas duine    Don't part with it for anything: Ná tabhair ar
                          chamán ná ar liathróid é
Did he sound well?: Ar bhraithis ar fónamh é, ar
thaibhsigh sé go maith ?              Don't take for granted: Ná déan deimhin ded'
                          dhóchas
Did you do some of that work?: An raibh lámh
agat san obair sin                 Don't touch it: Ná leag lámh air

Disapprove of: Bheith míshásta leis         Donncha had a daughter: Saolaíodh leanbh
                          iníne do Dhonncha
Discarded: Caite ar chúl (MOS)
                          Down as far as possible: Chomh fada síos is atá
Discreet person: Béal ina chónaí          síos ann

Discussing things: ag déanamh comhairle. Also    Drinking too heavily: Ag dul ródhian ar an
means to come to a decision.            mbuidéal

Dismissively: = indifferently. Ar nós cuma liom,  Driven out of his mind: A mheabhair bainte de
go patuar, go fuarchúiseach
                          Each one of them got a dog: Fuair siad madra
Disorientate: Cuirim dá threo, dá threoir      an duine

Distract: Aigne duine a bhaint de rud, mearaigh,  Elaborate: Críochnúil (thorough), complex =
iúl duine a bhaint de,               casta, of inspection = mion, of
distracted = ar mearaí, ar bharr a chéille, trína  style = greanta, saothraithe
chéile
                          Elan Flair: Ligean Mire meanman
Do you do any of that kind of work.: An mbíonn
lámh agatsa san obair sin?             Embedded: Istigh
MOS.
                          Evenly matched: Ar aon chumas
Do you mean me?: An mise atá tú ag rá?
                          Every bone in your body will be broken:
Do you speak Irish: An bhfuil Gaeilge agat     Roinnfear do cheithre chnámh ar a
                          chéile
Does he have his marbles, is he compos mentis:
An bhfuil sé ina chéill.              Every cloud has a silver lining: Ní bhíonn néal
                          gan ghealán
Don't complain too much: Ná bí róghearánach
                          Every disease under the sun: Seacht ngalar na
Don't content yourself with that version of the   sléibhte
story: Ná codail ar an
gcluas sin                     Everyone has his own problems: Gach fear is a
                          ghalar féin air
Don't count your chickens: Ní breac é go raibh
sé ar an bport                   Evict: Seilbh a bhaint de : Ag baint seilbhe de

Don't dare touch it: Ná buail barr méire air    Exactly the same as: Gan aon oighre air ach..
oidhre also
                           From which I or we conclude: Rud a fhágann...
Exactly: Díreach..
                           Frown of concentration: Na gruanna cruinnithe,
Exploiter: Fear éadála ?. Éadáil a dhéanamh ar    an díriú aigne, cruinniú
dhuine = to to gain at the              aigne le aithint, feiscint ar a aghaidh, na malaí
expense of someone.                 cruinnithe

Expressive: Lán de bhrí, tromchiallach        Frustrate: Cuir frustrachas, (Plan) sáraigh, mill,
                           frustrated = clipthe
Face to face: ar bhéal le. béal ar bhéal.
                           Fuck you too!: an eascaine chéanna ort!
Falling behind: i ndiaidh láimhe, i ndiaidh lámha
                           Generic name: Ainm cineálach
Fetch: Téir faoi choinne OR faoi dhéin OR i
gcomhair. Fetch a price =              Get down to doing something: Crom ar...
chuaigh ar
                           Get the better of: Gabháil lastuas de: nó dul
Few people: Puinn daoine               lastuas de

Fill it to the brim: Lomlíon é: cuir a lomlán ann.  Go into hiding: Dul faoi cheilt

Fire Risk: Riosca dóiteáin              Going into teaching: Ag dul le múinteoireacht

First catch your hare: Cuir an breac san       Going on and on about something: Ag déanamh
eangach sula gcuire tú sa phota é          seanbhróg de, ag imeacht chun
                           seanbhróig, píobaire an aonphoirt, bíonn an port
First come first served: Tagadh do sheal mar a    céanna aige i gcónaí
tháinig tú féin, an té is
túisce chun na picleach. Céadbhlaiseadh, céad    Going to hell: Dul sa bhfiantas
duine (GOL).
                           Good for you: Mo ghrá i gCaiseal tú
Firstly: Sa chéad dul síos
                           Good times and bad times: Tamall sásta agus
Five point star: Réalt cúig rinn           tamall míshásta

Fix it onto the window: Daingniú ar an        Good timing etc.: Tráthúil
bhfuinneog
                           Grade: Comm. Cáilíocht f3 Hierarchy = aicme.
Flat on his back: Sínte glan ar fhleasc a dhroma   Schol = grád m1. Class = rang.
                           Verb = rangaigh OR grádaigh
Flat out: Ar a dhian-dícheall
                           Handle Manipulate: Ionramháil
Flat out: amach as mo chroí
                           Hasn't he great words: Nach aige atá na téarmaí
Fleeing from the law: Ag teitheadh ó thóir an dlí
                           Hasty judgement: Grod-bhreith
For 24 hours: Le ceithre uaire fichead
                           Have a go, try it: Féach leis
For all the gold in the world: Ar ór an tsaoil
                           Have feeling for: Tuig
For keeps: Go buan, ar bhuan-choinneáil
                           He MAY not be hungry: B'fhéidir ná fuil ocras air
Forget it: Fág é mar scéal, fág marbh é
                           He always tried to avoid the wet: Bhí sé an-
From the vertical: As a dhíreach           sheachantach ar an bhfliuchán
                           He has done great work and is well recognised
He arched his back: Chuir sé dronn air féin     for it: Tá ard-obair déanta
                           aige agus ard-aithne air ina thaobh.
He asked to be left in: D'iarr sé a ligean isteach
                           He has his wits about him: Níl aon fhán air
He bossed everyone: Dhein sé barrastóireacht
ar gach éinne                    He has lost the use of his arm: Tá a sciathán
                           síos leis
He broke his word: Bhris sé a fhocal
                           He has poor prospects: Tá an scéal an-bhreac
He burnt his boats: Níor fhág sé caoi teite na    aige
tormais air féin
                           He has sharp ears: Tá cluasa easóige aige
He gave me a tap: Thug sé mion-bhuille dom,
cnag, criog (Connemara). Bhuail           He has the worries of the world on him: Tá
sé ar an ndoras, bhuail sé buille ar an ndoras,   seacht gcúraimí an tsaoil air
chnag sé ar an ndoras
                           He is a discerning judge: Tá breithiúnas,
He gave me full measure: Thug sé an tomhas      breithiúntas, breithiúnachas,
go maith dom                     maith aige

He gave me permission to go: Thug sé cead      He is as broad as he is long: Tá sé comhfhad
bóthair dom                     comhleithead

He had a big influence on the play: Is mór a     He is fit for nothing: Níl aon saghas críche air, níl
chuagh sé i bhfeidm, i gcion ar           ann ach cúl le rath.
an imirt                       He is fit for a job = tá acmhainn a chuid oibre
                           ann. It is a horse fit for a
He had given himself up for lost: Bhí coinne     king = díol rí de chapall.
déanta lena anam aige
                           He is here in his two roles: Tá sé anso ina dhá
He had her on his arm: Bhí sí ar bhacán a      hata. Hata can be used for
láimhe leis                     role

He had the sense to: Bhí sé de stuaim aige      He is in good form: Is éadrom a chroí, tá croí
                           éadrom aige
He hadn't a brass farthing: ní raibh pingin rua
aige                         He is not much better than me: Ní mór sa bhreis
                           aige orm
He has a card up his sleeve: Tá cárta cúil aige
                           He is not to be denied: Ní féidir é a chur ó
He has a good attitude: Tá dea-dhearcadh ann     dhoras

He has a long reach: Tá sé fada sna lámha      He is only looking for an excuse: Níl uaidh ach
                           iarraim cúis
He has a reputation for being a good teacher
etc.: Tá ainm na                   He is out of time with the rest: Níl sé ar chomh-
múinteoireachta air, ainm in airde mar        bhuille leis an gcuid eile
mhúinteoir air
                           He is reputed to be rich: Tá clú an tsaibhris air
He has an air about him: Tá cuma ghalánta air,
tá roilsí ag baint leis.               He is very aware of his social status: Is breá leis
                           an uaisleacht ??
He has bled too much: Tá an iomarca fola
tugtha aige                     He is well again: Tá sé thar n-ais ar a shean-
                           léim
He is widely known: Tá aithne go fada         He put his arm around her: Chuir sé a lámh
leitheadach air                    thairsti

He kept a straight face: Choinnigh sé dreach      He put his foot in a trap: Do chur sé a chos in
stuama air féin                    inneal

He knows better than to do it: Ní baol dó é a     He puts on airs: Bíonn éirí in airde ag cur as do.
dhéanamh                        Dhein sé duine mór de
                            féin os mo choinne, bhí sé ag cur gothaí air féin
He knows every individual sheep: Aithne chinn     liom

He laid a trap for him: Bheartaigh sé inneall dó.   He ran out of money: Ní raibh aon airgead
Inneall here = device,                 fágtha aige! Rith sé as airgead.
trap. D'fhéadfá gaiste a úsáid             The potatoes were running out, ag dul as, ag éirí
                            gann, tearc
He likes to sit beside me: Is lem' ais is fearr leis
suí                          He regarded that as a minor inconvenience: Ba
                            shuarach leis é sin mar
He looks like his father: Tá dealramh a athair air,  chonstaic
tá sé dealraitheach lena
athair                         He risked his life: Chuaigh sé i bhfiontar a
                            anama. Chuaigh sé sa tseans
He lost touch with them: D'imigh sé ó
chaidreamh ortha                    He rose to the bait = mheall an cleas é:

He made a clean sweep of it: An clár a lomadh     He saw him in action: Chonaic i mbun birt é
etc., níor fhág sé fuíoll
buille air. He made a clean sweep of his staff =    He scored an own goal: Chac sé ina nead féin !
chart sé amach a raibh ar
an bhfoireann                     He shelved it: Chuir sé ar athlá é

He made sacrifices for it: Chuir sé crua air féin   He silenced me: Bhain sé an chaint díom
etc.
                            He sold it at a loss: Dhiol sé fé ráta é
He may get it: Seans ann go bhfaighidh sé é
                            He spares no effort: Ní dheineann sé aon leath
He may not be hungry: B'fhéidir ná fuil ocras air   dá dhícheall

He met with a loss: Tháinig caill air         He spoke of nothing else: Ní raibh as a bhéal
                            ach é
He misses little: Is beag atá ag dul amú air
                            He spoke with relish: Labhair sé go díograiseach
He models himself on..: Deineann sé aithris air,
tá sé mar mhúnla aige.                 He sure knew his business: Bhí a cheard aige
Céirshamhail = wax model. Cuspa = artistic       siúd
model.
                            He takes the biscuit: Ná hiarr ina dhiadh é
He pointed his finger at her: Dhírigh sé a mhéar
uirthi                         He thought they were a special crowd: Ba
                            dhream speisialta iad aige, nó aige
He praised me but he didn't mean it: Mhol sé mé    iad.
ach ba ó bhéal é.
                            He threw a fit: Bhuail racht é
He prompts him into action: Spreagann sé chun
gnímh é                        He threw away his chance: Lig sé an fhaill uaidh
                           He was the real thing: Bhí an braon ann
He threw away his life: Reic sé a bheo in aisce
                           He was thrown on his own resources: Fágadh ar
He took the audience by storm: Chuir sé cluain    a chonlán féin é
ar an lucht éisteachta as
láimh                        He was under threat of expulsion: Bhí an bagairt
                           air é a dhíbirt
He treated it as a joke: Lig sé amach ar ghreann
é. Dhein sé magadh de                He was very generous: B'é croí na féile é

He was AT the funeral: Bhí sé SA tsochraid      He was very unlucky: Bhí dearg mhí-ádh leis

He was a good motivator: Ba mhaith an fear é     He was well disguised: Bhí an cheilt go maith air
chun daoine a spreagadh
                           He well deserves it: Is maith an airí (f4 = just
He was closely questioned: Deineadh dian-      reward or punishment) air
fiosrú air                      é. Airí m4 = symptom or physical property

He was covered in mud: Bhí culaith dhraoibe air   He went white etc.: D'iompaigh an lí air. Bhí dath
                           an bháis air
He was elected unamimously: Tofadh d'aon
ghuth é, d'aon toil                 He who has ears to hear: An té go bhfuil cluasa
                           air
He was excluded: Cuireadh as an áireamh é
                           He who has nothing: An té gan chuid
He was flabbergasted, lost courage: Thit an lug
ar an lag aige                    He will come to a sticky end: Beidh droch-
                           chríoch air
He was in top form: Bhí sé lán croí agus aigne,
bhí croí ard aige                  He will never hear the end of it: Níl dul abhaile
                           aige mura
He was involved in it: Bhí lámh aige ann
                           He would make you believe anything:
He was left out ( of the team etc.): Fágadh ar lár  Dhéanafadh sé nead id' chluais
é
                           He wouldn't do things by halves: Ní dhéanfadh
He was making faces at me: Bhí sé ag cur       sé aon dá leath dá dhícheall
strainceanna air féin liom
                           He wouldn't let the ground shift under his feet: Ní
He was refused a hearing: Ní bhfuair sé       bhéarfadh an fuacht ar
éisteacht                      an dteas aige, ní bhéarfadh an gruth ar an
                           meadhg aige
He was sent away with a flea in his ear:
Cuireadh chun bealaigh é go             He'd drink everything: D'ólfadh sé an sop is an
maolcluasach                     srathar

He was short two votes: Bhí sé gann de dhá      He'll meet his match: Casfar fear a dhiongbhála
vóta                         air

He was struggling with: Bhí deacrachtaí aige le   He's a stick in the mud: Níl ann ach téanam
                           abhaile
He was stuck to the ground: Fuaite don talamh
                           He's a thrill-seeker: Is maith leis dul sa bhaol ?
He was swamped in work: Bhí sé go dtí an dá
shúil in obair                    He's at a loss: Tá sé ina bhambairne, tá sé ag
                           dul sa mhuilleann air
He's back to his old self: Ar ais ar a shean-léim  I would swap nothing for that: Ní thabharfainn
aríst                        cac gé mar mhalairt air

He's nuts: Tá lúb ar lár aige            I wouldn't be in my interest: Níor mhaithe liom é..

He's recovering rapidly: Tá sé ina tháinrith chun  I wouldn't doubt you: Ní dhéanfainn dabht díot
sláinte (stampeding)
                           I wouldn't mind..: D'oirfeadh..
He's slapping his hands together: An dá bhas á
bhualadh aige ar a chéile              I'd risk anything for it: Raghainn faoin roth

He's the key player: Eisean an príomh-imreoir    I'll be even with him yet: Beidh mise cúiteach leis
                           sin fós
He's the living image of: Níl aon oighre oidhre ar
ach é                        I'll bet ya: Cuirimse geall leat go..

He's working like a Trojan: Obair na gcapall     I'll have to wind up: Caithfead glinneáil

He's worried about himself: Tá imní air, tá sé    I'll repay him with interest: Tabharfaidh mé
trína chéile ina thaobh féin             tomhas a láimhe agus tuilleadh
                           dhó
Head first: I ndiaidh a chinn
                           I'm ignorant of that: Táim dall ar sin: aineolach ar
Head off the cattle: Bac na beithígh
                           I'm in a quandary about: Táim i dteannta nimhe
Help yourself: ith leat               fé..

High and low: Idir fán is ard            I'm inclined to: Tá fonn orm..

His eyes glazed: Tháinig scannán ar a shúile     I'm jealous of him: táim in éad leis, tá formad
                           agam leis
His face relaxed into a smile: Rith meangadh
gáire air                      I'm not making out that it was a great feat: Nílim
                           ag iarraidh gaisce a
His hackles were raised: Cuireadh cochall air    dhéanamh de

His hat etc. is down over his ears: Tá an hata    I'm supposed to be there: Táim le bheith ann
ina phúic air
                           I'm tied to time, have a tight schedule: Táim ag
His is a bad shot: Tá drochurchar aige        faire na huaire

                           I've all sorts of things wrong with me: Tá seacht
I will consider it: Déanfad macnamh air       ngalar na sléibhte orm

I won't be under the lash of your tongues: Ní    I've an appetite: Tá béal agam
bhead fé bhur mbéal
                           Identify: Aithin Sainaithin: Unidentified, gan
I wonder whether..: Níl a fhios agam..        aithint
n'fheadair..
                           If I could pick and choose: Dá mbeadh breith ar
I would have been better off at home: Ba dheas    an dá rogha agam
an margadh dom fanacht sa
bhaile                        If he gets wind of it: Má fhaigheann sé gaoth an
                           fhocail nó cogar an scéil
I would hold my breath: Stadfadh m'anáil orm
If my memory serves me right: Más buan mo
chuimhne                       In pitch darkness: I bpic dhoircheachta

If that was how I was inclined: Dá mba é mo     In principle: D'réir na rialacha
mheon é
                           In sight: Ar amharc, le feiscint
If you were in my position: Abair go mbeifeá im'
áitse                        In spite of everything that happened: Ainneoin
                           gach ar tharla
If: má's rud é. Basic phrase. Past dá mba rud é
etc.                         In spite of his fame, no matter how famous he
                           is..: Dá mhéid a cháil, dá
Ignore: Scaoil tharat: lig thar do chluais: déan   mhéid le rá é
neamhiontas de: ná féach
siar air                       In spite of: In ainneoin, dá éagmais sin

In a quandary: I gcathair ghríobháin (In a maze)   In the blink of an eye: I bpreabadh, bhfaiteadh,
                           bprapadh na súl. Prap =
In any kind of decent condition: Ar aon slacht    sudden, abrupt

In any one of the three courses: In aon cheann    In the face of danger: I láthair na contúirte
desna trí chinn de chúrsaí
MOS
                           In the heel of the hunt: As deireadh na cúise, i
In between the two of them: Idir eatarthu      ndeireadh na dála

In case of doubt: I gcás amhrais           In the limelight: Ós comhair an phobail

In contradistinction to: Mar chontrárthacht ar    In the peak of his powers: I mbláth a chumais

In doubt as to which: Bhí dabht an dá bhóthar air  In the situation that..: Sa chás... dá mba rud é..

In exile: Ar díbirt                 In the superlative: Sa sárchéim

In fact: Is amhlaidh, sé an cás go          In this phase: Sa chéim seo

In high spirits: Ag caitheamh mo thóna, do thóna   In uniform: Faoi éide
etc, croí ard, in
ard-ghiréis                     In view of: I bhfianaise ..

In his cups: Ar deoch                Inclined to: Claonadh a bheith ort: fonn a bheith
                           ort
In his muscles: Ina chuislí agus ina chorp. Cuisle
                           Indicative: A léiríonn
In his senses: Ina chéill, ina cheartmheabhair
                           Inherit: Faigh le hoidhreach, faigh mar
In my estimation: De mo bhreith           oidhreacht, nó tar in oidhreacht

In my experience: 'Sé m'eolas, d'réir m'eolais ar  Inside out (Kerry): Isteach is amach, drom ar ais
an scéal etc
                           Insist on something: Seasamh ar rud: rud a
In my own interest: Ar mhaithe liom féin       dhearbhú

In no way: Ar chor ar bith, in aon chor       Insist: Seasamh ar rud: to insist that = dearbhú
                           go: maíomh go
In order of priority: In ord tosaíochta
Instil into: Cuir ina luí ar: instil = cuir i     bhaile, déarfá ar a ghlór
                           go raibh sé i bhfad uait.
Interpret: rud a Mheas, Bain Ciall as, léamh a
dhéanamh ar..                     It sounds hollow: Tá glór toll aige

Irrelevant: Ní bhaineann sé le hábhar         It sounds like French: Tá blas na fraincise air:
                           Note fraincís is what
Is it representative: an Sampla maith é?       Munster people say but fraincis is correct

Isn't it a thundering nuisance: Nach céasta an    It sounds like a drum: Tá glór druma aige
ball séire é
                           It sounds like the truth: Tá craiceann na fírinne
Isn't that enough, isn't it quite enough: Cá beag   air

It costs a shilling: Tá scilling air         It sounds well in a speech: Cuireann sin maise
                           ar óráid
It doesn't last long: Ní leanann, mhaireann sé i
bhfad                         It takes a lot to remedy it: Iarrtar mórán chun a
                           leighis
It goes against the grain: Bheadh col orm é a
dhéanamh                       It transpired: Tharla go

It is a condition ..: Mar choinníol ar ..       It used to be said: Bhí sé ráite

It is a joint venture: Táid comhpháirteach sa rud   It was broken down by: Bhí sé briste suas de réir
seo
                           It was disappointing: Ní raibh sé ach cuíosach,
It is as far for me as it is for you: Comhfhad    leathchuíosach, go lag etc.
duitse agus domsa é
                           It was handed over: Tugadh ar lámha
It is called Foinse: Tá Foinse air
                           It was said of him: Bhí sé amuigh air..
It is out of my reach: Níl breith agam air
                           It was similar to: Bhí sé ar aon dul leis. was a
It is the informed thing to do: Sé an t-eolas é    parallel etc

It looks as if the weather..: Tá an dealramh ar an  It was their biggest enemy: Ní raibh aon
aimsir                        namhaid acu ach é (Nell Phurge)

It measured twenty feet: Bhí fiche troigh ann     It was touch and go: Chuaigh sé go dtí an dóbair

It paid off: B'fhiú é                 It will be an issue: Beidh sé ina chnámh spairne,
                           díol spéise
It put him to the pin of his collar: Chuir sé trína
úmacha é. úim = harness.               It will have to be dissolved: Caithfear é a
Úim v. = to harness. Tá an úim is an tslinn aige   thuaslagadh ar dtúis
= he is all ready for
action. Slinn here is a reed for weaving linen.    It will serve his purpose: Déanfaidh sé cúis

It sent shivers down my back: Chuir sé drithlíní   It works out as 100 pounds: Céad punt an t-
fuachta liom                     iomlán

It smells of smoke: Tá boladh toite air. To smell   It would make your hair stand on end: Thógfadh
bolaigh                        sé an ghruaig ded' cheann

It sounded a long way off: Taibhsigh sé i bhfad ó   It would not worry them at all: Ní dhéanfadh sé
aon bhuairt dóibh
                           It's just wishful thinking: Níl ann ach rud atá in
It would strengthen your opinion. It would      aice le do thoil
increase your conviction:
Threiseodh sé do thuairim               It's likely: Is cosúil..

It wouldn't take much to make me..: Is beag a     It's little wonder: Is beag an t-iontas
bhéarfadh orm, is beag a
thabharfhadh orm bualadh amach an doras..       It's no advantage to him: Ní mór dó

It's a big nuisance: Is cur isteach mór é       It's no great loss: Is beag an scéal é. Ní fiú
                           biorán é
It's a fine day, if one could find some means of
enjoying it: Tá lá breá                It's not good to stand alone: Is maol gualainn
ann, dá mbeadh a dhath ag duine a           gan bhráthair
shnáithfeadh sé leis
                           It's not likely: Ní baol go..
It's a good prospect: Is maith an tuar é seo
                           It's not much good: Níl puinn maitheasa ann
It's a great loss: Is mór an scrios, an chreach é   (TOL).

It's a great satisfaction: Is mór an sásamh      It's quite likely: Tá seans maith ann go

It's a hopeless situation: Tá sé ó mhaith mar     It's the same for me, I'm in the same boat: Is
scéal, tá sé doleigheaste, is             amhlaidh dom
ainnis é mar scéal
                           It's up to yourself: Is fút féin atá sé
It's a likely story: Tá craiceann ar sin mar scéal,
sin scéal go bhfuil tóin               Join a queue: dul i scuaine
air, baineann sé le dealramh,
                           Keep from deteriorating: Coimeád gan dul ar
It's a mystery to me: Ní thuigim dubh bán ná     neamhní
riabhach é
                           Knock him off his feet (maybe killed): A chur dá
It's against etiquette: Tá sé in aghaidh béas     chois é.

It's all adding up to a nice sum: Tá sé ag teacht   Lack of sympathy: Neamhthrua
chun suime
                           Ladies first: Tosach dosna mná
It's an awful sight: Tá sé ina feic shaolta
                           Landmarks: Comharthaí bóthair, cuain, talún
It's easier to do it because of it: Is fusaide é a  etc.
dhéanamh
                           Lap: Cuairt (of track).of body ucht m3. an t-ucht.
It's good in its way: Tá a mhaith féin ann. My    To lap up = leadhb siar.
father always begrudgingly              Waves bheith ag lapadaíl or ag slaparnach.
said of everyone, he's good in his own way!
                           Last to: Leanann, seasann, maireann. It's too
It's growing, they're growing: Tá fás fé, fás fúthu  good to last = ní bhíonn tréan
                           buan. Supplies will not last = ní mhairfidh an
It's growing: Tá fás faoi               stór...To make something last
                           = fad a bhaint as rud. Ní chuirfidh an Rialtas
It's just as well: Is maith go, etc          isteach an bhliain. Ní
                           mhairfidh an Rialtas Tá breis caithimh sa
It's just the amount I need: Tá mo thomhas i     ghallúnach. Éadach le teilgean
gceart ann                      ann, caitheamh ann. Bhaineas dhá bhliain as an
gcóta so. Is gearr le dul ort            Little did I dream that..: Is beag dá chuimhne a
an méid sin = that won't last you long. Is iomaí   bhí agam go
bliain fós ann. Ní
threabhaidh sé an oíche. Ní sháróidh sé an      Local conditions: Dálaí áitiúla
oíche. Má mhairim. To outlast
someone = duine a chur, bheith beo ina dhiaidh.   Look for directions: Ag cur tuairisc na slí
Tabharfaidh mó chóta an
geimhreadh nó bainfidh mé an geimhreadh as      Looking at the priest: Agus an dá shúil ar an
mo chóta.                      sagart aige

                           Loss of right: Dul cirte ar ceal
Lasting: Buan, márthanach, taoisleannach, a
bhfuil caitheamh maith ann. of            MIGHT IT not be well to warn him?: Nár chóir ..
friendship = buanseasmhach. Lasting peace =
síocháin shuthain. Suthain =             Make a mess off: Sciot scot, sciot sceat a
perpetual, eternal. An bheatha shutain = eternal   dhéanamh de rud
life
                           Make-do expedient: Leathscéail de sheift
Lather of sweat: Súp allais
                           Makeshift --: Leithscéil --
Leaning: Claonta, cromtha, ar fiar, ar scéimh, ar
leathcheann. Leaning s.               Making his way in life etc.: Ag déanamh dó fhéin
claonadh, scéimh, leathcheann.
                           Match: Lasán. Macasamháil f3 leathbhreac,
Learn to control yourself: Foghlaim le guaim, le   leithéid f2. Cluiche, cleamhnas.
smacht a choimeád ort féin              Verb. Meaitseáil. Cuir in oiriúint, bheith inchurtha
                           le. Suit = tar or cuir
Leas an phobail: Public well-being          le chéile, oir dá chéile.

Leer: Súil theaspaigh a chaitheamh le duine     Maybe you'ld start it, attempt it, set about it:
                           Scaoilfeá fé
Let sleeping dogs lie: Fág marbh é (TOM)
                           Measure (action): Beart
Let's assume: Abraimís
                           Methodically, systematically: Rianúil, de réir
Letter of advice: Litir faisnéise          eagair, de réir oird, go
                           slachtmhar
Life disgusts me: Tá gráin agam air
                           Might it not be well..: Nár chóir
Life is strange: Is ait an mac an saol
                           Mistaken identity: Aithne chontráilte
Like understands like: Tuigeann Tadhg Taidhgín
                           Modernise Modernize: Nuachóirigh, tabhair suas
Like us, similar to us: Ar ár nós féin        chun dáta, cuir in oiriúint
                           don lá inniu
Lined by: Ballaí agus líneáil de ..
                           Money was scarce: Bhí na pinginí an-ghann
Lined: Tá roic tagtha ina aghaidh. Crainn curtha
feadh cosáin. (ar gach                Money was worth something: B'fhiú scilling
taobh). Bhí saighdiúirí ina líne ar gach taobh. Tá  scilling
clúdach scannáin
(membrane) ar an taobh istigh den ghoile. Lining   Moral of the story: Teagasc an scéil, múineadh
= líneáil f3 : píle = line              an scéil

Listeners: A lucht éisteachta            Move in Move out: Bog
Much ado about nothing: Mórán cainte ar       On the face of things: De réir cosúlachta
bheagán cúise
                           On the make: Ar an mbreis
My blood is tingling: Tá drithlíní i mo chuid fola
                           On the other hand: Ar an láimh eile
My head was bowed: Bhí mo cheann cromtha,
mo cheann crom                    On the point of, threatening to: Ag faire ar

My legs are wobbly: Tá na cosa ag lúbadh fúm     On the road, wandering: Ag bóithróireacht

Namely: Mar atá ..                  On the run: Ar a choimeád Ar a sheachaint

Ní raibh róshlacht air: It wasn't so great etc.   On tow: Ar cheann téide

No thanks to him: Ná raibh maith aige        One by one: Ceann i ndiaidh a chéile, ina nduine
                           is ina nduine
No-one at all: Duine ná daonnaí
                           One of the three courses: Ceann desna trí chinn
Nod your head: Sméid sé a cheann           de chúrsaí

None of these are mine (TOL): Ní dem chuidse     One who talks sense: Béal na céille
aon cheann díobh so
                           Open it yourself: Oscail féin é. Dein féin é etc.
Not a lot of people know that!: Is beag má's eol
d'éinne san (Mícheál Ó                Or whatever: Nó eile
Catháin !!!! )
                           Otherwise: Nó : ar chuma eile, ar dhóigh eile
Not by a long chalk: Is fada buí uaidh é, ní
dealraitheach, ní dócha               Out and out..: Go smior. Coirpeach go smior =
                           out and out criminal
Not least: Go príomha ?
                           Out of the frying pan into the fire: Ó thigh an
Not to mind not being able to read: Gan an      deamhain go tigh an
léamh a bheith aige a bhac              diabhail. An can be left out of both

Nothing would put them on the right road: Ní     Outbreak: Briseadh amach
chuirfeadh aon ní ar a leas iad
                           Over and above: Fara mar atá
Nurture: Cothú. Beathú. Tógtha ar an mbrollach
= breastfed                     Overlapping categories: Téann siad thar a
                           chéile.
Nurturing: Peataíocht will spoil. Peataireacht =
loving care                     Pant: Cnead f3. D'anáil a bheith i mbarr do ghoib
                           agat, ga seá a bheith
Of equal status: Comh-uasal             ionat, saothar a bheith ort

On a small scale: ar mhionchóir           Pay him back in kind: Tabhair tomhas a láime do

On a tight schedule: Ag faire na huaire ?      Peacy and tranquility: Suaimhneas agus
                           sochracht
On lease: Ar léas
                           People from here: Duine de bhunús na háite,
On one condition: Ar aon choinníoll amháin      daoine ón áit so ó dhúchas

On reflection: Ar athmhachnamh            Perform: Duties = comhlíonadh Drama = cuir i
                           láthair
Pet hate: Púca na n-adharc             Reminiscent: Cuirfeadh sé i gcuimhne..

Pinch: Liomóg (f2) a bhaint as duine        Repeatedly: Arís is arís eile

Play by ear: Seinnt de réir na cluaise, de réir   Replace: Malartú, ionadaíocht
mar a tharlóidh (improvise).
                          Reproach with: Casadh le

Postpone: Cur ar athlá               Resent: Cuireann olc orm, is beag orm, is fuath
                          liom
Presentation: Cur i láthair
                          Review to: Athbhreithnigh
Prevent it from dying: Coimeád ó bhás
                          Reward: Luach a shaothair. Duais
Pushing on a bit: Ag dul i mbeagáinín aoise, ag
druidim i mblianta                 Ring the bell: An clog a bhaint

Put an edge on the axe: Cuir béal sa tua dom    Risk defeat: Dul i mbaol do bhuailte
                          The blouse was too big for her: Ba mhór an blús
Put milk in the tea: Bainne a chur ar an té     aici

Putting on airs and graces: Baothghalántacht,    The cold touch of marble: Fuacht an mharmair ó
ag cur gothaí ar..                 mhothú

Quieten down: Suaimhnigh Suaimhniú         The crunch: Croílár na ceiste

Raise an issue: Ceist a tharraingt anuas      The day and night are of equal length:
                          Comhfhad lá agus oíche
Raven-haired: Gruaigh ar dhath an fhéich
                          The day the rising took place: an mhaidin a
Refereeing I wouldn't agree with: Moltóireacht   GHLUAIS an t-éirí amach
ná bheinn féin ag tarraingt
leis                        The enclosed letter: An litir faoi iamh: Faoi iamh
                          also means secure
Relax: Bog (muscle). Person = glac do
shuaimhneas, lig do scíth, tabhair         The events of the day: Imeachtaí an lae
faoiseamh duit féin, Verb = bog, scaoil, (mind or
person) socraigh (síos).              The fact of the matter is: Is é an cás é
The music relaxes me = cuireann an ceol mé ar
mo shuaimhneas, nó cuireann an           The fair sex: An cineál banda
ceol ar mo shuaimhneas mé (2nd is better)
                          The finishing touch: Bailchríoch
Relish the food you have, be thankful you have
enough to eat: Snáith an              The full facts: Fios fátha an scéil
práta beag leis an bpráta mór.
                          The goal is within our reach: Táimid i mbéal an
Remind me..: Meabhraigh dom..            bháire

Remind someone: Duine a mheabhrú. Meabhrú.     The good and the great: Na maithe agus na
Cuir i gcuímhne do dhuine:             mór-uaisle

Reminder: Litir meabhrúcháin. Souvenir =      The house is flooded: Tá tuile tríd, tá sé faoi
cuimhneachán                    uisce

Reminisce: Athchuimhnigh, athchuimhne f       The man in the street: Tadhg an mhargaidh
                           tríocha míle (MOS)
The man of whom I was suspicious: An té go
raibh amhras caite agam air              The time is up: Tá an t-am istigh

The matter boils down to this: Seo bun agus barr   The time with the shortest shadow: An t-am is
an scéil                       giorra scáth. Useful
                           construction
The milk curdled: Do bhris an bainne, do théacht
an bainne                       The walls have ears: Tá poll ar an dteach, bíonn
                           cluasa ar na clathacha
The most likely candidates: Na hiarrthóirí is fearr
seans                         The warrant holds: Ritheann an barántas

The mountain was covered in fog: Bhí an sliabh    The world at large: An domhan mór
múchta i gceo
                           The worm will turn: Troidfidh cailleach i gcruacás
The name sounds French: Tá blas francach ar
an ainm                        There are many like him, it there: Tá mórán ar a
                           chuma ann
The odd one out: An ceann corr: odd man out =
an t-éan corr                     There are no pockets on a shroud: Ní bhíonn
                           aon phóca ar aibíd
The personal touch: An caidreamh pearsanta
                           There are two sides to the story: Tá dhá insint ar
The plane took off: Léim an t-eitleán, chuaigh    an gceist
san aer
                           There are two versions of that story: Tá dhá
The river's in flood: Tá tuile san abhainn: sceith  insint ar an scéal sin
an abhainn
                           There had to be: Níorbh fhéidir gan a bheith
The root of the problem: Bunúdar na faidhbe
                           There is no expectation: Níltear ag braith ar: ag
The said ..: Réamhráite. The said castle = an     súil le: Níl ionchas ann
caisleán réamhráite                  etc

The same amount again: Cothrom is an méid sin     There is a great increase in: Méadaíonn go mór
aríst                         ar

The sea is ruffled, white with foam.: Tá cár ar an  There is a knack in it: Tá eolas air
bhfarraige. (set of teeth
etc.). Tomás Ó Criomhthain said shéid sé geal     There is no chance whatever: Níl aon dul beo
gléigeal
                           There is nothing to choose between them:
The sound died down: Chuaigh an gleo in éag      Deartháir do Thadhg Dónall

The standard they would have to achieve: An      There was a slight delay: Bhí righneas éigin ar..
caighdeán a mbheadh orthu é a
shroichint                      There was no alternative: Ní raibh an tarna dul
                           suas
The stone which the builders rejected, the same
is become the head of the               There was no difference between them in height
corner: An chloch d'ár dhiúltaigh na saoir, isí atá  etc: Níl ionga ná órlach
'na chloich cinn chúinne               eararthu (Phrase)

                           There was nothing more likely than: Níor dhóichí
The thirty mile an hour speed limit: An luas     rud de ná
                          ar a rún = nobody could fathom him. Be
There was nothing to look forward to: Ní raibh   reported. Má théann an scéal sin
aon fhéachaint suas ??               amach ort

There's a bad strain in him: Tá drochbhraon ann  They didn't have the bucks: Ní raibh an gustal
                          airgid acu
There's a bit of daylight between the sides: Tá
ábhairín de sholas an lae             They didn't relate with the local people: Ní raibh
idir na fóirne (MOS)                aon luí acu le muintir na
                          háite
There's no comparison whatsoever: Níl aon
chomparáid fén spéir                They had an equal chance: Bhí comhsheans
                          acu
There's no point in denying it: Níl gar á
shéanadh                      They have every nuance perfect: Tá gach cor go
                          beacht acu
There's no smoke without a fire: Ní bhíonn toit
gan tine                      They heard: Chuaigh sé go dtí a gcluasa

There's not much left in me now: Níl mórán sú   They held land in common: bhí talamh i bpáirt, i
fágtha ionam anois                 bpáirtíocht acu

There's something in the wind: Tá rud éigin ar   They look alike: Tá dealramh a chéile orthu, táid
chois                       dealraitheach lena chéile

They accepted one another's wishes:        They lost a two goal lead: Cailleadar farasbarr
Chuireadar a dtoil le toil a chéile        de dhá chúl. Chailleadar
                          breis de dhá chúl? Chailleadar tosach de dhá
They are beyond my reach, moneywise: Táid     chúl.
thar m'acmhainn
                          They lost their lead of two points.: Ligeadar
They are claiming: Táid ag maíomh         uatha an farasbarr de dhá
                          phaointe, breis de dhá phaointe ?
They are expecting a boat in Dingle: Tá súil sa
Daingean le                    They overpowered him: Ba threise leo air,
                          chloígh siad é
They are getting fed up of farmers: Táid ag fáil
bailithe, ag éirí bailithe             They speak of him as a great fellow: Tá sé ina
d'fheirmeoirí                   lán béil acu, tá sé ina laoch
                          acu
They are head over heels in love: Táid splanctha
i ndiaidh a chéile                 They turned into fine men: Dhein fir mhóra
                          maithe díobh ( Impersonal. The
They are of equal length: Tá siad comhfhad ar a  water turned into wine = dhein or rinne fíon den
chéile.                      uisce)

They are riding roughshod over me: Tá siad ag   They understood perfectly: Thuigeadar go
éirí thuas orm, ag éirí in             dianmhaith
airde orm
                          They visited: Thugadar turas na Sceilge
They became aware of the habit: Chuadar
amach ar an nós. Become cogniscant.        They wanted a fight: Bhí fonn fola orthu
Chuaigh mé amach ar an tslí = I got to know the
way. Is deacair dul amach ar            They went one by one: D'imíodar ina nduine
an intinn atá aige = It's hard to grasp his    agus ina nduine
mentality. Ní raghaidh tú amach
They were amazed by it: Dheineadar an-iontas     fhógairt
de
                           To anticipate a result: Toradh a dhéanamh
They were back to back: Bhí a ndromanna le      amach roimh ré
chéile
                           To approach a question: Dul i gceann scéil
They were on good terms: Bhíodar buíoch dá
chéile                        To approach perfection: Bheith beagnach foirfe

They were out of money: Bhí na pócaí folamh      To approach someone: Ceiliúr a chur ar dhuine
acu
                           To ascend a hill: Cnoc a thógáil
They were released from custody: Scaoileadh
chun siúil iad                    To ascend an incline: Mala a thógáil

They were scarcely gone: Ní baileach a bhíodar    To ask for forgiveness FOR: maithiúnas a
imithe                        iarraidh I

They wondered, were amazed at where I got the     To ask to do something: Cead a iarraidh le rud a
knowledge: Bhí ionadh orthu cá            dhéanamh
bhfuair mé an t-eolas
                           To avert anger: Fearg a iompú
They would treat you like a fool: Dhéanfaidís
amadán díot: bheifeá id'               To bait someone: Bheith ag spocadh AS duine
amadán acu. Chaithfidís leat fé mar b'amadán
tú: bhí meas an amadáin acu orm            To bamboozle, persuade someone that black is
                           white: An dubh a chur ina gheal
                           ar dhuine
They're at one another's throats: Táid in adharca
a chéile                       To be a good match: Bheith ag oiriúint, OR ag
                           fóirstean go maith dá chéile.
They're gone crazy: imithe fian            Bheith ag teacht le chéile.

They're melting away: Táid ag leá anois        To be a lone wolf: Bheith i do chadhan aonair
                           (lone barnacle goose), id'
They're streaming out: Ag fágáil ina sruthanna    aonarán

This will serve as a vehicle for: Bainfear úsáid as  To be down on: Bheith anuas ar..
so, seo, chun
                           To be dripping wet: Bheith i do líbín báite. Líob =
Thy neighbours goods: Cuid do chomharsan       dripping wet object. Bhí
                           a gruaig ina líbíní léi = her hair was hanging wet
Time waits for no-one: Ní fhannann am AR       and limp
dhuine
                           To be glad to welcome somebody: Lúcháir a
To Deny: Séanaim Bréagnaím              bheith ort roimh dhuine

To acquire a knowledge of something: Eolas a     To be in a dream: Bheith i dtámhnéal
chur, a fháil ar rud
                           To be in a position to do something: Bheith i
To act as locum tenens: Ionadaíocht a         riocht rud a dhéanamh
dhéanamh do
                           To be in bad taste: Bheith míchuí
To air your opinions: Do thuairimí a nochtadh
                           To be in limbo: Bheith lighthe i ndearmad
To announce one's decision: Do bhreith a
To be in the wrong about someone: Bheith san
éagóir do dhuine                   To cease to expect: Dúil a bhaint de rud

To be in touch with the situation: Fios na gcúrsaí  To change the subject: Ábhar eile a tharraingt
a bheith agat                    anuas

To be named after: Ainmnithe i gcuimhne       To change your mind: Athchomhairle a
                           dhéanamh ar rud, teacht ar mhalairt de
To be obsessed by something: Bheith i ngreim     chomhairle
ag rud, ciaptha ag, he became
obsessed by it = chuaigh sé ina cheann dó      To charm someone: An chluain a chur ar, é a
                           mhealladh
To be on the look out for: Súil a choimeád in
airde le                       To cheat the hangman: Thug sé na haenna leis
                           ón gcroch (the livers!)
To be standing straight up: Bheith id'
cheartseasamh                    To check off a list of names: Pointeáil

To be subject to disease: Bheith tugtha do      To check that everything is fine: Dein deimhin de
ghalar                        etc.

To be witnesses in wedding: Seas le         To check up information: Cinntiú

To become a teacher.: Dul le múinteoireacht.     To chip in: Do ladar a chur isteach, do chion a
To bite your nails: d'ingne a ithe          íoch ( to pay your share)

To boss someone around: Barrastóireacht nó      To come to terms with: Teacht chun réitigh le
saoistíocht a dhéanamh ar dhuine
                           To command someone to: Chuir sé aithint
To boss someone: Duine a mháistreacht        (aithne) ar dhuine, or DE dhuine rud
                           a dhéanamh, ordú a thabhairt do dhuine rud a
To bring someone down a peg or two: Béim a      dhéanamh
bhaint as duine
                           To compare him to: É a chur i gcomórtas le
To bungle: Déan praiseach de
                           To comply with: Déanamh de réir
To bury the hatchet: An chloch a chaitheamh as
an muinchille f4                   To condemn someone wrongly : duine a
                           dhaoradh san éagóir
To call someone a liar: Bréagadóir a thabhairt ar
dhuine                        To congratulate someone: Rud a thréaslú le
                           duine NÓ do dhuine. Thréaslaigh
To call someone after someone: Duine a        mé a bhua le Seán: Comhgairdeas a dhéanamh
mhuinniú as duine, a ainmniú as           le duine NÓ a ghabháil le duíne
duine. Muinnigh = call, summon, urge, incite. Ag   fé
muinniú na madraí =
summoning the dogs. Ag muinniú agus ag        To consult someone: Dul i gcomhairle le duine.
saighdeadh an ghasúir = inciting and         Bhí siad i gcomhairle le
urging the boy (to mischief).            chéile = they took counsel with one another.
                           They put their heads together.
To call someone names: Leasaimnneacha a
ghlaoch ar dhuine, duine a bhaint as         To control men: Fir a stiúradh
a ainm
                           To cover an issue: Tuairisciú OR plé
To cast a vote: Vóta a chaitheamh, guth a
chaitheamh                      To cover: Clúdaím
                          To drain a country of money: Tír a scriosadh
To crowd in : Plódú isteach
                          To draw attention on yourself: Ag tarrac airde Nó
To crown it all: De bharr ar an iomlán       suntais ort fhéin

To crush somebody's hopes: é a chur dá       To drive someone out of house and home:
dhóchas                      Duine a chur ar dhroim an bhóthair,
                          ar dhroim an bhealaigh mhóir.
To crush someone's hopes: Duine a chur dá
dhóchas                      To eat the face off someone: Lán do bhéil a
                          bhaint as duine, agaidh bhéil a
To cry wolf: Scéal chailleach an uafáis a bheith  thabhairt dó
agat
                          To egg someone on: Séideadh faoi (more
To curse someone: Do mhallacht a chur ar. To    mischievous), duine a spreagadh
curse while leaving = do
mhallacht a fhágaint le              To enable someone to eke out a living: an
                          snáithe (m) a choimeád faoin
To cut my throat: Scian a chur i mo scornach    bhfiacail ag duine

To deafen someone: Na cluasa do bhodhradh     To enquire: Bheith ag faisnéis
de dhuine
                          To establish a precedent: Nós a bhunú, sampla
To deal with unfairly: Míchothrom a dhéanamh    a bhunú
ar dhuine
                          To evade detection: Dul gan braith ?, gan aird a
To declare a holiday: Lá saoire a fhógairt     tharraingt ort féin ?.

To defend the language: Fód na teangan a      To excuse someone from something: Duine a
sheasamh                      scaoileadh ó rud, duine a ligint
                          saor ar a dhéanamh (TOL)
To deny somebody something: Duine a obadh
NÓ a dhiúltiú FAOI rud: rud a           To expect: Braith ar rud, súil a bheith agat le
cheilt ar dhuine: an doras a dhúnadh ar dhuine.  rud, dúil a bheith agat,
                          coinne agat le rud, rud a shíleadh agat
To dig a grave: Uaigh a dhéanamh, uaigh a
bhaint                       To exploit: Bain sochar as, tar i dtír air

To dip into a book: Corrghiota a léamh       To express: A chur in iúl (pronounced úil in
To disappear: Imigh ar iarraidh, imigh as     Munster at least) , a nochtadh
amharc, as radharc, seangaigh as,
ceiliúr, téigh ar ceal fánaigh           To extend (a building): Breis a chur le..

To do good to: Maith a dhéanamh AR         To extend, enlarge: Méid a chur leis

To do something in partnership: Rud a       To face it out: An fód a sheasamh le
dhéanamh i bpáirt                 ceanndánachta

To do what someone asked you to do: Rud a     To face the music: Aghaidh a thabhairt ar an
dhéanamh AR..                   anachain le misneach

To dog ear a page: Leathanach a chúbadh      To face up to: Aghaidh a thabhairt ar, glac le

To doubt: Bheith in amhras go, bheith in amhras  To feed and clothe: A chothú agus a chlúdach
ar
                          To find someone out: Dul amach ar dhuine, nó
breith amuigh ar dhuine                  facts: Fios fátha an scéil a
                             aimsiú
To flirt with a plan: Bheith ag manaois le seift,     To ginger someone up: Piobar a chur le duine
manaois = dallying, toying
with, flirting with, fondling a child, shilly-shallying  To give preference to something: Tús áite a
                             thabhairt do rud
To fly in the face of God: Dúshlán Dé a thabhairt
                             To give someone the benefit of the doubt:
To fold one's arms: Ná géaga a fhilleadh ar a       Sochar an amhrais a thabhairt do
chéile                          dhuine

To fold one's hands: Na lámha a shnaidhmeadh       To go begging: Dul le déirc
le chéile
                             To go beyond one's level of experience: Dul thar
To forgive someone: Duine a mhaitheadh ar rud       d'eolas

To fulfil the conditions: Na coinníollacha a       To go beyond your level of expertise: Dul thar
shásamh                          d'eolas

To fund: Buanaim ar ús cinnte. A mhaoiniú         To go from bad to worse: Dul ó ghiolla na
                             sliogán go giolla na mbairneach
To gag someone: Glas béil a chur air
                             To go haywire (people): dul ar steallaí mire
To gather your thoughts: D'aigne, do smaointe a
chruinniú                         To go head over heels: Tóin thar ceanna

To get a sniff of fresh air: Bolgam d'aer na spéire    To go through a bad patch: Drocham a
a fháil                          chaitheam, am cruaidh a chaitheamh

To get a sum of money together: Déan suas         To go to the head man, the top: Gan na cosa a
                             bhac ach dul go dtí an ceann
To get a taste of something: Réamhbhlas m1
                             To go to trouble..: Dua a chur ort féin
To get an in: Cos isteach a fháil
                             To grieve somebody. Buairim. Cuirim brón ar.
To get engaged: Fáil geallta. Lámh is focal a       The story grieved me = ghoill
thabhairt le chéile                    an scéal orm. Tá buairt, brón, lionndubh orm.
                             Déanaim lionndubh, dobrón,
To get even: Cúiteamh a bhaint as duine          buairt, i dtaobh, fé, rud.:

To get hair to regrow: Athfhás a chur ar         To gut something: An t-ionathar a bhaint as rud

To get his just desserts: An rud atá tuillte agat     To have an interest in something financially:
NÓ an rud is airí dhuit a                 Airgead a bheith agat ann
fháil
                             To have the temerity: é a bheith den diabhal ort
To get into the saddle, mount up: Dul AR
marcaíocht                        To have the wolf by the ears: Bheith i sáinn

To get out of a rut: Droim a thabhairt don ghnáth     To hold one's attention: Aird a choimeád

To get to close grips with someone: Breith        To hum: Bheith ag crónán, ag drantán (a tune)
isteach air
                             To inquire about something: Fiafraí faoi rud
To get to the bottom of the story, get the full
                             To intend to: Tá sé ar aigne agam, i gceist agam
                           let someone be the judge of
To intensify: Géaraigh ar              something
                           To liken something to something: Rud a
To intimidate someone into doing something:     shamhlú le rud
Teannadh air é a dhéanamh
                           To limp: Bheith ag bacadradh, coiscéim bhacaí
To judge something by its looks: Rud a mheas     a bheith ort
ar a chosúlacht
                           To lose control of oneself: Dul as do chrann
To jump bail: Bannaí a bhriseadh           cumhachta

To keep in reserve: A choimeád mar chúltaca     To lower your eyes: Ísligh na súile ?

To keep someone from doing something: Duine     To make a beeline for: Tarraingt caol díreach ar
a bhacadh ar rud a dhéanamh
                           To make a show of yourself: Ceann a dhéanamh
To keep something stirring: Piobar a chur fé     díot féin

To keep them supplied with milk: Bainne a      To make an excuse for someone: Dul ar
choimeád leo.                    leithscéal duine

To keep up: Coiméad suas, cos ar chos etc      To make approaches to someone: Cur chun
                           tosaigh ar dhuine
To know by reputation: Aithne cháile
                           To make friends with..: Muintearas a dhéanamh
To know something by touch: Rud a aithint ó     le
mhothú. Touch (feel) = mothú
                           To make him release his grip: a ghreim a
To lead up to a subject: Tarraingt ar scéal     bhogadh

To lean back: Ligim mé féin siar, shín sé siar ina  To make someone speak: Caint a bhaint as
chathaoir.                      duine, é a chur ag caint, caint a
                           thabhairt air
To lean forward: Lig sé é féin chun tosaigh,
claonaim, cromaim chun tosaigh.           To make too much of something: An iomarca
                           suime a chur i rud
To lean on a spade: Taca a bhaint as an
ramhainn, luí ar. leathluí ar..           To manoeuvre someone into a corner: Duine a
                           locadh i gcoirnéal: verb loc
To lean on one's elbow: Síneadh ar leathuilinn,
leathuilinn a bhualadh fút              To memorise: A chur de ghlanmheabhair

To lean out: Luím amach (thar an bhfuinneoig),    To merge: Déanann comhchuid de
cromaim amach.
                           To modify: Maollaigh OR modhnaigh
To lean up against the wall: Drom a chur le falla,
seasamh le falla, i                 To monitor: Súil a choimeád ar.. Monatóireacht
gcoinne an fhalla. To lean, ligim mé féin anuas   a dhéanamh f3
ar, bainim taca as, luím ar,
ligim mo thaca le                  To mope around: Bheith i ndroim dubhach

To let him to his own devices: Cead a chinn a    To mount: Dul suas ar, gabh suas ar, dul sa
thabhairt do dhuine                 diallait etc

To let someone be the judge of something: To     To nag someone: Bheith sáite as duine
To nickname: Baisteadh
                          To quicken the time: Géarú ar an mbuille, ar an
To oblige a friend: Gar a dhéanamh do chara    luas

To order about: Dein giolla de, ag órdú orm    To reassure: Cur ar suaimhneas, athdhearbhú,
                          etc
To pass over something in silence: Gan guth ar
bith a thabhairt ar rud              To reduce weight: An fheoil a bhaint anuas

To patronize someone: Uasal le híseal a      To relieve one's feelings: Do racht a ligean
dhéanamh le duine                 amach

To pay your respects: Do dhea-mhéin a chur in   To rhapsodise over something: Sceitimíní a
iúl                        bheith ort ag caint ar rud

To pick something up: NOT pioc suas, but tóg,   To risk your life: Do bheo a chur i gcontúirt
or tóg id láimh etc.
                          To risk your own skin: Do cheann féin a chur i
To pig out: Cráin chraosach a dhéanamh díot    mbaol
fhéin
                          To rock the boat: An bád a luascadh
To place something in position: Rud a chur in
ionad                       To roll, passive or active: Rolláil (role-áil)
                          (Mairead Bean Uí Lionáird)
To play down the importance of something:
Beag is fiú a dhéanamh de             To ruin a reputation: A dhea-chlú a mhilleadh

To play on someone's kindness.: Suí i mbun     To run a house or hotel: Coinnigh
duine lách. Buannaíocht a
dhéanamh ar fhéile duine              To run a machine: Oibrigh

To promote this: É a chur chun cinn        To satisfy the conditions: Coinníollachca a
                          shásamh, a fhorlíonadh
To propose a toast: Sláinte a fhógairt
                          To say something with venom: Rud a rá le
To put a child up for adoption: Leanbh a chur ar  gangaid
altramas
                          To scatter the cows: Na ba a thiomáint in ainm
To put a hole in leather: An leathar a pholladh  an diabhail

To put away your pen: Do pheann a leagadh     To seal one's lips, shut up: Glas a chur ar do
uait                        bhéil

To put off the scent: Cur ar seachrán       To second a motion: Tacaigh le

To put on the long finger: É a chur ar an méir   To seduce someone from his duty: Duine a
fhada                       chlaonadh

To put something in order: Deis a chur ar rud   To see in my mind's eye: A shamhlú le súile
                          m'aigne
To put something in safe keeping: Rud a chur
chun coimeád (m3), chun              To seek someone's permission for something:
coimeádta, i gcoimeád. Coimeád can be       Rud a chur i gcead duine
covering of book, sword etc. Matrix.
                          To set a snare: An dol do chur
To quench a thirst: Tart a mhúchadh
To set a snare: Dol a chur i bhfearas, gaiste a
chur ar inneall                   To suppress a yawn: Brúigh fút, or coinnigh cúl
                          ar..
To set a trap: Gaiste a chur
                          To swerve: Claonaim, fiaraim, tugaim cor gearr.
To set about: Dul i mbun..             A swerve, claonadh, fiaradh,
                          scinneadh ar fiar
To set out an objective: Cuspóir a leagan síos
                          To sympathise..: A bhróna a chású le duine
To set the dogs on someone: Na madraí a
dhreasú ionat, leat, dreasaigh, nó         To take advantage of: Brabach a fháil ar dhuine,
greasaigh, greasú. Cuirfead na gadhair ionat, nó  brabach a bhreith ar
leat                        dhuine, suí ina bhun, dánacht a dhéanamh air

To share WITH people: Rud a roinnt AR dhaoine    To take an oath: Mionn a thabhairt ("Miún" in
                          Munster)
To show his mettle: A mhianach a thaispeáint
                          To take on something: Rud a thógaint idir lámha.
To shut out the sound: Chun an gleo a        To undertake.
mhúchadh
                          To take up a position on a question: Intinn áirithe
To signal: Comhartha a dhéanamh           a dhéanamh faoi cheist

To skip: Caithím foléim. Déanaim leipreach.     To tap a telephone: Cúléisteacht a dhéanamh ar
Bheith ag primceam. Ag damhsa.           ghuthán

To sneer at someone: Fonóid a dhéanamh faoi     To terrify: Crith chos agus lámh a chur air,
dhuine                       sceimhliú

To snub: Gonc (m1) a thabhairt do, aithis (f2) a  To throw money down the drain: Airgead a
bhaint as, beag is fiú a              chaitheamh le gaoth
dhéanamh de
                          To throw on the scrapheap: Caith fé bhun cártaí,
To split hairs: Ag minínteacht, ag cailicéaracht  or ar charn aoiligh, or ar
                          chártaí, or faoi thóin chártaí
To spoil someone's appetite: A ghoile a bhaint
de rud                       To thump out a tune: Fonn a phleancadh ar an
                          bpianó
To spring a leak: Tosnú ag déanamh uisce
                          To thump the table: An bord a ghreadadh le
To spring a trap: Gaiste, trapa a scaoileadh    dorn

To stand up for your rights: Do cheart a      To toss a coin: Pingin a chaitheamh san aer:
sheasamh, do chirt a sheasamh            Ceann nó cláirseach

To step forward: Céim chun tosaigh a thabhairt   To trample on something: Gabháil de chosa I
                          rud. Ghabhas de chosa ann = I
To stop doing a pariticular kind of activity: Do  trampled on it.
chúl a thabhairt le
                          To treat a metal with an acid: Aigéad a oibriú air
To strain oneself: Dul thar d'fhulaingt
                          To treat something badly: Droch-bhail a chur ar
To sue him: Cás cúirte a thabhairt ina aghaidh   rud

To suit: Luíonn sé le, cuireann sé le, oireann sé  To trip someone up (Figuratively): Bhreith
do                         amuigh ar dhuine
                         Unlucky omen: Droch-thuar, mí-ámharach, mí-
To turn a card up: Cárta a iompú         fhortúnach

To turn a garment inside out: Ball éadaigh a   Unlucky star: Droch-chinniúint
iompú amach . Drom ar ais,
isteach is amach (Kerry)             Unrecognisable: As aithint

To turn a wheel: Roth a chur thart        Upon my word: Am briathar

To turn out as: Iompó amach           Vehemently: Go nimhneach Touchy Spiteful

To understate: Maollaím ar thuairisc, nó     Very thick bank of fog: Scailp ceoidh go
maolaisnéis                   bhféadfá é a ithe le spúnóg

To utter a threat: Dhein sé bagairt       Vicious circle: Ciorcal lochtach

To wash your hands of: To lámha a scagadh as   Victim: An duine atá thíos leis, íobairteach

To whet one's appetite: Faobhar a chur ar do   Wandering aimlessly: Ag imeacht gan aird
ghoile
                         Warm and cosy: Te teolaí
To wish somebody well: Rath a ghuí le duine
                         Was discussed: Tráchtadh ar..
To wonder about..: bheith amhrasach
                         We are a lazy race: Táimíd an-leisciúil mar chine
To wonder at: Ionadh a bheith..
                         We are being denied our rights: Tá ár gceart á
To zoom past: Stróiceadh thar          gcoinneál uainn.

Token of affection: Mar chomhartha cumainn.   We got on great: Bhíomar chomh mór le chéile
                         agus a bheadh bó le coca féir
Too confident: An iomarca iontaoibhe astu féin
                         We had to make the money last: Chaitheamar
Too much by half: A leath eile de bharraíocht  an t-airgead a chur i bhfaid
Trapped: Gafa i ngaiste, ceapaithe i ngaiste
                         We have John to thank for that: A bhuíochas sin
Trip someone: Cor coise a chur faoi dhuine NÓ  ar Sheán
ar dhuine NÓ tuisle a bhaint
as duine                     We have no alternative: Níl an tarna dul suas
                         againn, níl an tarna suí sa
Trying to take the rough with the smooth: Ag   bhuaile againn
iarraidh an t-olc a shnáthadh
leis an maith a bhí               We made friends: Dheineamair mór leo.
                         Dheineamair muintearas leo
Turn around: Iompaigh thart
                         We understand one another poorly: Ní maith an
Twenty four parts: Ceithre coda fichead     tuiscint atá againn ar a
                         chéile
Two metres squared: Dhá mhéadar cearnaithe
                         We went into a huddle: Chuamar i gcogar
Under our care: Fénar gcúram
                         We were given an effusive welcome: Cuireadh
Undertake: Gahbáil faoi             na múrtha fáilte romhainn

Unless..: Murab amhlaidh             Welcome to the three of you: Fáilte rómhaibh
                         triúr
                           What's it like: Cé'n saghas é?
What I set out to do: An rud a chuireas romham
a dhéanamh ná                    What's the latest: Cé'n cor is déanaí sa scéal?

What advice would you give them: Cé'n        What's the purpose of it ?: Cé'n aidhm atá leis ?
chomhairle a chuirfeá orthu (MOS)
                           What's time to a pig: Cad is fiú am do mhuc?
What amount of money are you trying to collect:   Nioclás Biorthnach
Cé'n sprioc airgid atá
agaibh?                       When it would be missing: Dá éagmais

What are you interested in, what are you       When the test was over: Nuair a bhí an triail
interests: ?? Cad is suim leat ??          DÉANTA
Cé'n caitheamh aimsire atá agat?
                           Where did you go to school?: Cá rabhais ar
What are you on about: Cad é an tseinm atá      scoil?
ortsa
                           Whether I had money or not: Airgead agam nó
What are your hopes for the future: Cén súilíocht  uaim
atá agat amach anseo. Cad
air an bhfuilir ag brath, san aimsir romhainn    Who would be better for it, do it better: Cé fearr
                           chuige
What begins as a joke often become serious:
Tagann an magadh go leaba an             Wild goose chase: Tóráiocht an ghadhair
dáiríre                       (madra) gan fhios a dhatha

What did he die from: Cad LEIS a fuair sé bás    With all due respects to the company: I gcead
                           don chuideachta, don
What do you call it: Cad a thugann tú air      chomhluadar.

What do you mean by that?: Cad é atá faoi sin    With luck he MAY get it: Seans ann go
agat, cad is ciall leis sin             bhfaighidh sé é
agat
                           With malice aforethought: Le mailís
What do you mean: Cad é atá i do cheann       réamcheapaithe

What does he mean to you: What do you think     With regard to: Maidir le
of him, etc. Cad é do mheas air
etc.                         With respect, excusing myself: I gcead + gen. I
                           gcead an chomhluadair. I
What does it mean to you?: Cad a cheapann tú     gcead duit = with respect to you.
de etc.
                           Within a kilometre of: Fé chiliméadar de
What is the internet best for: Cad chuige is fearr
an t-idirlín? (Myself)                Within easy reach of..: I gcóngar ..

What kept you from going to school: Cad a      Within reach: Fé fhaid láimhe, within earshot is
choimeád ón scoil tú?                in éisteacht, fé raon na
                           gcluas. as éisteacht. Fé fhaid radhairc
What must I do: Cad is gá dom a dhéanamh
                           Within the sound of: in éisteacht
What size shoes do you take?: Cén uimhir bróg
atá agat                       Within the sweep of the net: I gcompal na
                           heangaí
What's it about?: Cad is ábhar do
                           Without hesitation: Gan leisce ar bith, gan
amhras                        air

Without him having the health for it: Gan a     You haven't changed a bit: Is tú atá ann i gcónaí
shláinte a bheith faoi dhó
                           You haven't decided what to do: Níl socair
Working in his own interest: Ag tochras ar a     agaibh cad tá le déanamh
cheirtlín féin. Ceirtlín.
Ceirtlín cáil, cabáiste = round head of cabbage.   You look a lot younger than that: Féachann tú i
Tá sé i mbarr na gceirtlíní             bhfad níos óige ná sin
geala = he is in high spirits. I dteannta na
gceirtlíní = to add to my              You look younger than your years: Féachann tú
troubles. Dhein an ghráinneog ceirtlín di féin.   níos óige ná t'aois
Ceirtlín de dhuine = rotund,
well-built person. Dhein sé ceirtlín díom = he    You may take it as true: Mura fíor é bain an
knocked me in a heap.: x               chluas, bár na cluaise díom

Working surreptitiously: Obair os íseal       You may well: Ní cás duit

Would you like to speculate on that?: An       You may whistle for it now, wish in vain: Cuir
gcaithfeá tuairim ar sin?              méar i do bhéal anois

Writhe: Lúbarnaíl Ag tabhairt na gcor        You should make him do it: Ba chóir duir iallach
                           a chur air é a dhéanamh
You are a lightning conductor for: A spokesman
for. Urlabhraí                    You would be flying!: Bheifeá lán de cheol

You are better off without it: Is fearr uait é    You'll pay dearly for it: Beidh daor ort

You are distracting me: Táim mearaithe agat,     You're trying a new path, job etc: Táthair ag
táir ag baint m'aigne den obair           tabhairt bóthar nua, conair
                           nua ort féin
You are in a better position to judge: Is fearr an
deis atá agatsa breith a               You've stolen my question, my thunder: Tán tú
thabhairt.                      tagtha romham

You are just imagining: Táthar á shamhlú duit, ar  Your ears were burning: Bhí tochas id' chluas
do shúile atá sé                   clé agat

You are not sincere in your praise: Ó bhéal do
mholadh

You are yah (Cork city English = you certainly
are not) : Tá rud (Tá brón
orm)

You became involved with: Chuaigh tú
ceangailte le

You can come to certain conclusions: Is féidir
tátail áirithe a bhaint astu.
Tátal

You could fill the bottle three times over: Tá trí
lán an bhuidéil ann

You have put your finger on it: Leag tú do mhéar

								
To top