Docstoc

____________ _________ Google Apps

Document Sample
____________ _________ Google Apps Powered By Docstoc
					          โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน
           ศูนย์ โรงเรียนเมืองปราณบุรี ประจาปี 2553
      หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
             (การใช้งาน Google Applications)

1. หลักการและเหตุผล
     ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเรามากขึ้นในหลาย
ๆด้าน เช่น การติดต่อสื่อสาร การรับส่งเอกสาร กาหนดนัดหมาย การเผยแพร่ข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล                      การทาเอกสารร่วมกันได้แม้ผู้ทาจะอยู่คนละที่
ตลอดจนการใช้เพื่อการเรียนการสอนของครู และการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดทา เพียงแต่ให้ผู้ใช้ศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้น
และผู้ใช้ยังสามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย
     เว็บไซด์หนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี คือ    www.google.co.th
ซึ่งสามารถที่จะทาการดังกล่าวแล้วข้างต้นได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มากขึ้นและรู้จักการนาเว็บไซด์ที่มีประโยชน์ไปใ
ช้เพื่อการทางานทั่วไปในปัจจุบัน
และเพื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
   1. เพื่อ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ www.google.co.th
     เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของ Gmail และรับส่ง e-mail ได้
   2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและ มีทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ www.google.co.th
     เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันได้
                        มี
   3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ www.google.co.th
     เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารแบบออนไลน์ เช่น word, Excel หรือ Power
     point ผ่านระบบเครือข่าย ได้
                        มี
   4. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ www.google.co.th
     เพื่อให้สามารถสร้างปฏิทินส่วนตัว,ปฏิทินส่วนรวมและบันทึกกิจกรรม
     แผนงานที่จะทาในแต่ละวัน ลงในปฏิทินและการเจ้งเตือนกาหนดนัดผ่านระบบ SMS ได้
                       มี
  5. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและ ทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ www.google.co.th
     ่
    เพือสร้างไซต์ของตนเองได้
3. ขอบข่ายเนื้อหา

  1.  รู้จัก Gmail และการใช้งาน
  2.  การใช้งาน Google docs
  3.  การใช้งาน Google spreadsheet
  4.  การใช้งาน Google presentation
  5.  การใช้งาน Google calendar
  6.  การใช้งาน Google site
  7.  การใช้งาน Google groups

4. เป้าหมาย
   ด้านปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูในโครงการโรงเรียนในฝัน จานวน 30 คน
   ด้านคุณภาพ
   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในหน้าที่และจัดการเรีย
   นการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. สถานที่ดาเนินการ
  ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

6. ระยะเวลาดาเนินการ
     วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2553
7. วิธีดาเนินการ
     1. วางแผนการดาเนินงาน
     2. จัดตั้งคณะกรรมการระดับต่างๆ
     3. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
     4. จัดทาหลักสูตรในการพัฒนาครู
     5. ประสานงานวิทยากรผู้เกี่ยวข้อง
    6. ดาเนินการ
    7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สื่อ/อุปกรณ์/Software
      1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
      2. แผ่น CD ประกอบเนื้อหาการอบรม
9. เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม
      ผู้เข้ารับการอบรมควรมีทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้ งานโปรแกรมทั่ว ๆไป

10. ประมาณการค่าใช้จ่าย
       - ค่าอาหารว่าง (25 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน X 30 คน)     = 3,000.- บาท
       - ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน X 30 คน)   = 4,800.- บาท
       - ค่าเอกสารการอบรม (คนละ 93 บาท x 30 คน)         = 2,790.- บาท
       - ค่าวัสดุที่ใช้อบรม (คนละ 160 บาท x 30 คน)       = 7,200.- บาท
       - ค่าวิทยากร (ชั่วโมงละ 300 บาท X 12 ชั่วโมง X 2 คน)   = 7,200.- บาท
                   รวม               = 24,990.- บาท

11. วิทยากร
    นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ และคณะ

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ เลขาศูนย์ ICT
13. ผู้ประสานงาน ดาเนินการรับสมัคร, จัดทาเอกสาร ประกอบการบรรยายและธุรการ
     - นายเสนาะ พวงแก้ว
     - นายพงศกร อัมพร
     - นางธนภร เรือกิจ
                          ตารางการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครูในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                                     (การใช้งาน Google Applications)
                      ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องเรียนมัลติมีเดีย อาคาร 3 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัน    08.00-       09.00-10.30น.     10.30-                10.40 -12.00 น.     12.00 -                 13.00-14.50 น.     14.50-                15.00 -17.00 น.
 เวลา  09.00 น.                  10.40 น.                           13.00 น.                            15.00 น.
       ลง   -                              - รู้จักกับ Google Docs                     - รู้จักกับ Google spreadsheet                - รู้จักกับ Google presentation
วันที่  ทะเบียนแ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับใช้งานอิ                และการสร้างเอกสาร                        และการใช้งาน                         และการใช้งาน
 29    ละพิธีเปิด นเทอร์เน็ต                         การใช้งานร่วมกัน และการ Upload
เม.ย.        - รู้จักกับ                         Download
                                                           พักรับประทานอาหารกลางวัน
                             พักรับประทานอาหารว่าง
                                                                                           พักรับประทานอาหารว่าง
2553         www.google.co.th
           และการสมัครสมาชิก
           - การรับส่งเมล์
            08.30-10.30น.                            10.40 -12.00 น.                         14.50-15.00 น.                       15.00 -17.00 น.
 วันที่ - รู้จักกับ Google calendar                       - รู้จักกับ Google site                     - รู้จักกับ Google group                   - การนาเสนอผลงาน
30เม.ย และการใช้งาน                               และการใช้งาน                          และการใช้งาน
  .
 2553

     ตารางการอบรมและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:71
posted:3/27/2010
language:Thai
pages:5