_____________ Google Apps by malj

VIEWS: 43 PAGES: 1

									                   ใบสมัครสมาชิก Google Apps. รุ่นที่ 2 , 3 วันที่ 19 , 20 ก. พ. 51
                         ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
  ศนจ. อบ. จะอบรมการใช้โปรแกรม google apps ซึ่งทุกคนจะต้องสมัครและจะมี email เป็น xxxxx@ubon.nfe.go.th เพื่อให้มีการอบรมมีความรวดเร็วขึ้น
  ศูนย์จะสมัครไว้ก่อนเป็นชุด ดังนั้นจึงขอชื่อจะใช้เป็น email ของทุกท่าน
                                     ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ    e – mail (ห้ามใช้อักษรไทย)
ที่ คานาหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล     ตาแหน่ง     โทรศัพท์มือถือ                              Password
                                    First name    Last name Username
                                                           ( ตัวเลขปนตัวอักษร อย่างน้อย 6 ตัว )
1  นางกันฑพร กากแก้ว      ครู    089-9172776  KANTAPORN KAKKAEO   KANTAPORN11Thaimail.com KUN 1111
2  นางอมรรัตน์ คงสารวย   บรรณารักษ์ 6ว  089-8444055  AMONRAT  KONGSOMRUAY Amon – kong @hotmail.com 558055
3  นายปิยะ แสนลา       ครูอาสาฯ   087-2611132  PIYA   SEANLA   PIYA_S          xbpt2522

								
To top