___________ Google ___________________________ ____________ by malj

VIEWS: 44 PAGES: 4

									นวัตกรรมของ Google โซลูชันที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ไม่ต้องลงทุน
    ลองจินตนาการถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น หากชุมชนของวิทยาเขต นักศึกษา คณะ และเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดของคุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวความคิดได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้เครื่องมือสาหรับการสื่อสาร
ความร่วมมือ และการเผยแพร่ของ Google     Apps  Education  Edition   ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยรวมถึงบัญชีอีเมล์  บนโดเมนของโรงเรียนของคุณ      ( เช่น student@your-school.edu)
คุณจะสามารถนาวิสัยทัศน์เหล่านั้นมาใช้งานจริงได้

    คุณสามารถเลือกการผสมผสานเครื่องมือและบริการที่เรามีให้ในแบบใด              ก็ได้
และนาไปกาหนดโลโก้ของโรงเรียน รูปแบบสีและเนื้อหาด้วยตนเอง
จัดการผู้ใช้ของคุณผ่านทางแผงควบคุมทางเว็บไซต์ หรือใช้  API เพื่อผสานรวม Google         Apps
ไปยังระบบปัจจุบันของคุณ

     และที่สาคัญที่สุด บริการเหล่านี้เหล่านี้โฮสต์โดย                Google
ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องติ    ดตั้งฮาร์ดแวร์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ
อีกทั้งยังง่ายต่อการสมัครใช้งานและไม่ต้องมีการดูแลด้วยการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยจากเจ้าหน้าที่ด้านไ
อทีของคุณ

Google Apps สาหรับสถานศึกษา
     Google และสถานศึกษาทางานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้
Google ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ประการหนึ่ง คือการจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศของโลก
และทาให้สามารถเข้าถึงได้และมีประโยชน์ต่อทุกคน
และการจัดระเบียบขุมความรู้ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งในภารกิจนี้
สาหรับสภาพแ วดล้อมทางวิชาการ ซึ่งกระแสของข้อมูลนั้นมีความสาคัญทั้งกับการศึกษาและการวิจัย
Google      Apps     Education     Edition     มีโซลูชันแบบ " ทุกที่- ทุกเวลา "
ที่จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสมาชิกทุกคนในสถานศึกษา      เมื่อคุณใช้ Google
คุณกาลังเชื่อมโยงกับผู้นาด้านนวัตกรรมที่มีความทุ่มเทต่อสิ่งที่เป็นหัวใจของการศึกษา

     สาหรับ   Gmail             เราได้ปฏิวัติการใช้อีเมล์         ทางเว็บ
และขณะนี้เรากาลังต่อยอดจากความสาเร็จดังกล่าวใน Google Apps ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่เป็นสากล
สาหรับบริการด้านการสื่อสารและความร่วมมือที่ปรับแต่งได้ นักศึก             ษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาอีเมล์   ที่เก็บถาวร ร่วมมือกันผ่านทาง    IM    กับบุคคลที่ติดต่อ
และเพิ่มชั้นเรียนและการประชุมเข้าไว้ในปฏิทิน   และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป
เราจะผสานรวมผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จาก Google เข้ากับ Google Apps Education Edition
เพื่อให้สถานศึกษาของคุณอยู่ในแถวหน้าของการสื่อสารและความร่วมมือแบบออนไลน์

นักศึกษาและศิษย์เก่า

สื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา
     นักศึกษานั้นมักไม่อยู่กับที่ อาจอยู่ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพัก ร้านอาหาร ห้องสมุด
หรือแม้กระทั่งอยู่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน ศิษย์เก่ากระจัดกระจายไปหลังจากเรียนจบ
แต่ยังต้องการเครื่องมือด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับนักศึกษาไม่จาเป็นต้องสิ้นสุดลงเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ด้วย Google
Apps ทุกคนสามารถเข้าถึงอีเมล์ ที่ติดต่อ ปฏิทิน และระบบส่งข้อความแบบทันทีได้จากทุกที่ ทุกเวลา
การให้ Start Page ที่ปรับแต่งได้ สถานศึกษาของคุณสามารถกาหนดเอกลักษณ์ให้กับหน้าค้นหาของ
Google.co.th ให้มีข่าวสารและข้อมูล เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา

ทุกคนเลือกใช้ Google อยู่แล้ว
     บริการใน Google Apps ได้รับการทดสอบโดยผู้ใช้นับล้านๆ รายในช่วงเวลาหลายปี
และได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจานวนมาก ซึ่งในสถานศึกษาจานวนมาก มีนักศึกษากว่า 20%
ที่ส่งต่ออีเมล์นักศึกษาของตนไปยัง Gmail เมื่อนักศึกษาค้นหาข้อมูลทางเว็บจากหน้าแรกของคุณ
Google จะสามารถช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์และข่าวสารของสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง
แม้กระทั่งในหน้าค้นหา

สิ่งสาคัญคือตัวเลือก
    ถึงแม้ว่า Google จะเป็นที่รู้จักในฐานะที่สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
แต่เราก็ยังต้องการให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้ของเรา คุณลักษณะของ Gmail เช่นการเข้าถึงผ่าน POP
และการส่งต่ออีเมล์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมที่จะอ่านและจัดการอีเมล์ได้ และเนื่องจาก
Google Calendar นั้นใช้มาตรฐานที่เปิดกว้าง คุณจึงสามารถส่งออกกาหนดการในรูปแบบ open iCal
และเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอกสถานศึกษา และไม่ได้ใช้ Google Calendar

Google Apps มีสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรของคุณ
    Google Apps ผสานรวมบริการต่างๆ ที่สาคัญไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ โรงเรียน กลุ่ม
หรือครอบครัวของคุณสามารถสื่อสารและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริการเหล่านี้มีศักยภาพ ตั้งค่าง่าย ไม่ต้องบารุงรักษา และคุณยังสามารถใช้งานฟรี
โดยทุกอย่างจะรวมอยู่ที่ Start Page
คือหน้าแรกที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจดูอีเมลในกล่องจดหมายเข้าและปฏิทิน เข้าใช้งานในส่วนที่จาเป็น
และค้นหาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบสามารถนาผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารและความร่วมมือต่างๆ
ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างนี้มาใช้งานร่วมกัน

สื่อสารและเชื่อมต่อ

Gmail -- ให้บริการที่อยู่อีเมลที่กาหนดเองแก่องค์กรของคุณพร้อมด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า
     25 กิกะไบต์สาหรับแต่ละบัญชี เครื่องมือค้นหาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่าง
     รวดเร็ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือการส่งข้อความทันทีและปฏิทินที่อยู่ในส่วนติดต่อของอีเมล์

Google Talk -- ผู้ใช้ของคุณสามารถติดต่อและส่งข้อความทันทีได้ฟรีไปยังบุคคลที่ติดต่อได้ทุกที่
             ่
        ทุกเวลา ทัวโลก  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการใช้ไฟล์ร่วมกันและข้อความเสียง
        รวมอยู่ด้วย

        -- Google Talk จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         โดยเป็นวิธีที่ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการพูดและแลกเปลี่ยนการส่งข้อความ
         ทันทีกับบุคคลที่คุณติดต่อ เมื่อใช้ Google Apps เครือข่าย IM ขององค์กรของคุณ
         จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับเครือข่าย Google Talk ทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถ
         เชื่อมต่อได้ทันทีกับผู้ใช้อื่นนับล้านราย

        -- สิ่งจาเป็นสาหรับคุณในการติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วโลกได้แก่ การเชื่อมต่อ
         อินเทอร์เน็ต ไมโครโฟน และลาโพง (ซึ่งในปัจจุบันนี้มีให้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่)

        -- Google Talk ยังมีบริการโอนไฟล์เพื่อให้คุณสามารถส่งสิ่งที่แนบได้อย่างรวดเร็วใน
         ขณะที่คุณกาลังส่งข้อความทันที และสามารถส่งข้อความเสียงเพื่อให้คุณสามารถฝาก
         ข้อความเมื่อบุคคลที่คุณติดต่อไม่ได้ออนไลน์การส่งข้อความทันทีของ Google Talk
         จะผสานรวมอยู่ในหน้าต่างบราว์ซเซอร์ของ Gmail เพื่อให้คุณเห็นเมื่อบุคคลที่
         คุณติดต่อออนไลน์ และเชื่อมต่อกับผู้ใช้เหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์โดยไม่จาเป็นต้อง
         ออกจากกล่องจดหมายของคุณ การสนทนาแบบ IM ของคุณจะถูกบันทึกและค้นพบ
         ได้ภายใน Gmail เช่นเดียวกับการสนทนาทางอีเมล์

Google Calendar -- ผู้ใช้ของคุณสามารถจัดระเบียบกาหนดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรม การ
         ประชุม และปฏิทินทั้งหมดกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ องค์กรของคุณสามารถเผยแพร่
         ปฏิทินและกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ทางานร่วมกันและเผยแพร่ข้อมูล
Google Documents -- ผู้ใช้ของคุณสามารถสร้างเอกสาร กระดาษคานวณ และงานนาเสนอ
                            ื่
          ในขณะอยู่กับที่และทางานร่วมกันกับผู้อนแบบเรียลไทม์ภายในหน้าต่างเว็บ
          บราว์ซเซอร์

            -- Google Documents เป็นโปรแกรมการประมวลผลคาและสเปรดชีตทางเว็บที่
             ช่วยให้การทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณ
             สามารถเก็บเอกสารทางออนไลน์ซึ่งทาให้บุคคลอื่นในองค์กรของคุณสามารถ
             แก้ไขและอัพเดตพร้อมกันได้จากบราว์ซเซอร์     คุณจึงไม่ต้องติดตามสิ่งที่
             แนบมาและติดตามว่าใครมีไฟล์ล่าสุด ผู้ใช้หลายคนสามารถเปลี่ยนแปลง
             เอกสารได้พร้อมกัน และดูการแก้ไขของคนอื่นที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ระบบ
             จะบันทึกการแก้ไขแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถดูว่าใครเปลี่ยนอะไร
             เมื่อใด และยังสามารถเปลี่ยนกลับเป็นรุ่นก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ

            -- สามารถนาไฟล์เข้าสู่และออกจากเอกสารได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการ
             เริ่มต้นจากไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงอัพโหลด
             เอกสารและทางานต่อจากจุดที่คุณค้างไว้ เมื่อต้องการใช้งานเอกสารแบบ
             ออฟไลน์หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบ ให้บันทึกสาเนาของไฟล์ Documents ไว้ที่
             คอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด ไม่ว่า
             คุณจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดเอกสารก็ตาม ระบบจะคงการจัดรูปแบบ
             ทั้งหมดไว้

            -- และเช่นเดียวกับบริการทางเว็บอื่นๆ ของ Google คุณไม่ต้องดาวน์โหลดหรือ
              ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่ง
              มีบราว์ซเซอร์แบบมาตรฐานเพื่อให้ใช้เอกสารได้

              ู้         ี
Start Page – คือหน้าแรกที่ผใช้งานสามารถตรวจดูอเมล์ในกล่องจดหมายเข้าและปฏิทิน เข้าใช้งาน
      ในส่วนที่จาเป็น และค้นหาเว็บไซต์

Google Page Creator -- สร้างและเผยแพร่หน้าเว็บสาหรับโดเมนของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
            ด้วยเครื่องมือออกเแบบหน้าเว็บแบบ What-you-see-is-what-you-get

การขอความช่วยเหลือ

การสนับสนุนตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด –
    ค้นหาคาตอบสาหรับคาถามของคุณจากฐานความรู้ออนไลน์ที่ครอบคลุมของเรา
หรือเข้าร่วมชุมชนการสนับสนุนระหว่างผู้ใช้ในความดูแลของ                Google
นอกจากนี้เรายังตอบคาถามทางอีเมล และให้    บริการความช่วยเหลือตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด
รวมถึงบริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์และออนไลน์ (เป็นภาษาอังกฤษ ) สาหรับผู้ดูแลระบบที่ใช้
Google Apps Premier และ Education Edition


ผู้บริหารโรงเรียน

Google Apps Education Edition นั้นให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
   คุณไม่จาเป็นต้องซื้อสิ่งใดเพื่อที่จะใช้ Google Apps Education Edition ไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรือค่าที่ปรึกษา

Google Apps รักษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัด
    นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัดคือสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อความสาเร็จของ Google
ที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ และคุณสามารถวางใจได้ว่า Google Apps
Education Edition
จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างระมัดระวังและให้ความปลอดภัยในระดับสูงสุด

								
To top