Docstoc

_____ _____ _____ __ ____ _____ ____ _- Google-Earth __ ____

Document Sample
_____ _____ _____ __ ____ _____ ____ _- Google-Earth __ ____ Powered By Docstoc
					                  ‫המחנה בערבות מואב‬
‫לפניך צילום לויין של אזור ערבות מואב מ- ‪ .Google-Earth‬כאן חנו בני ישראל‬
 ‫לאחרונה לפני שנכנסו לארץ (תיאור כל החניות נמצא ב מפה). בני ישראל באו הנה אחרי‬
 ‫שסבבו את אדום ומואב ממזרח, עברו את נחל ארנון וחנו בהרי העברים (נקודה אדומה‬
 ‫שמאלה למטה). משם הם נסעו צפונה אל פינת הגבול כנגד גבול צפוני של ים המלח וגבול‬
   ‫דרומי של מחנה ישראל. שם פנו צפון-מזרחה ליהץ לאורך גבול מזרחי עתידי של ארץ‬
‫ישראל העובר דרך חובה לחצר עינן (ראה מפה). יהץ זה נמצאת בקו רוחב של מרכז מחנה‬
  ‫ישראל ליד חשבון. סיחון לא חיכה עד שבני ישראל יפנו מערבה אלא יצא מחשבון (עיר‬
 ‫חסבון של היום) לקראתם. משם בני ישראל נסעו מערבה אל מקום המשכן. אורך המסע‬
 ‫מהרי העברים עד מקום המשכן בדיוק כמהלך יום- 04 מיל, כמו כל מסעות בני ישראל‬
                         ‫(מיל שווה 0002 אמות של 15 ס''מ).‬
                       ‫כעת נתאר את הנקודות במפת ערבות מואב.‬
‫מקום המשכן נמצא על ציר בית המקדש ועל גבול מזרחי של תרומה של 57 על‬
   ‫57 מיל. ציר בית המקדש זהו קו סימטריה של בית מקדש ראשון אשר עובר דרך מרכז‬
 ‫קדש הקדשים ומכוון 5791.6 מעלות צפונה מן המזרח. משמעות קו זה מוסברת במאמר‬
‫על גבולות הר הבית (פרק 8). תרומה לפי יחזקאל (פרק מ''ח פסוק כ') היא ריבוע של 57‬
‫על 57 מיל עם מרכז בפתח שער מזרחי חיצוני של הר הבית. מרכז זה נמצא 682 אמות‬
‫מזרחה ממרכז קדש הקדשים. על כן מקום המשכן נקבע באופן חד-משמעי. נקודה זאת היא‬
‫בו זמנית סוכות של יעקב, דתן שבה נדון ונמכר יוסף (ראה הסברים ב תקציר סעיף ה'),‬
  ‫גורן האטד בו נתנו כבוד מלכים ליעקב ועמק המלך שבו המליכו את אברהם (ראה הסבר‬
                                 ‫בפרק ג' של המאמר).‬
  ‫מחנה ישראל היה כידוע 21 על 21 מיל סביב המשכן. לכן גבולות שלו נקבעו‬
‫באופן חד משמעי ע''י מרכז וגודל המיל של 0002 אמה של 15 ס''מ. המופת הוא שגבול‬
‫צפוני של המחנה נמצא במדויק כנגד מרכז יריחו הקדומה (תל א סולטן). מופת שני שפינה‬
 ‫דרום-מערבית של המחנה נמצאת כמעט במדויק על שפת ים המלח. כלומר, מחנה ישראל‬
                ‫נמצא בין ים המלח ולבין יריחו. קטע זה נקרא ירדן יריחו.‬
    ‫בני ישראל נסעו ממקום המשכן לכיוון ירושלים במקביל לציר בית המקדש.‬
 ‫המרחק ממקום המשכן עד ירדן 21.9 מיל. לכן מרכז מחנה בני ישראל עבר בירדן כמיל‬
‫דרומה ממקום המשכן. הכהנים עם הארון לעומתם עמדו בירדן מול יריחו. לכן מרחק בין‬
  ‫הארון לבין מחנה ישראל היה מיל . וזה מה שכתוב בספר יהושע ג' ד' "אך רחוק יהיה‬
 ‫ביניכם ובינו כאלפים אמה במידה". ומניין לנו שכהנים עמדו מול יריחו ולא צפונה יותר?‬
  ‫כי כתוב גבי כהנים "בירדן תעמדו" (יהושע ג' ח') וכתוב בגמרא בכורות נ''ה "אין ירדן‬
                               ‫אלא מבית ירחו ולמטה".‬
  ‫היכן נמצא בית פעור? כתוב בדברים ג' כ''ט "ונשב בגיא מול בית פעור". מקום‬
‫המשכן נמצא בהמשך לערוץ נחל חסבון אשר יורד מערבה מעיר חשבון. דרכו בני ישראל‬
‫ירדו לערבות מואב. בתוך הנחל ישנה נקודה מאד מעניינת שבה שני ערוצי נחל נפגשים‬
‫בזוית חדה וממשיכים משם מערבה בערוץ אחד. אולי זהו בעל פעור? וראש פעור זהו קצה‬
    ‫הרכס בקדקד של הזווית. היכן נמצא שיטים? כתוב (במדבר כ''ה א') "וישב ישראל‬
  ‫בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב". כנגד "ונשב בגיא מול בית פעור". מכאן משמע‬
‫שזהו הגיא-נחל חסבון. ועוד כתוב במדרש רבה (במדבר כ') " ומעין שטים של זנות היה‬
  ‫וכו' ולפי שנתקלל אותו מעין עתיד הקב"ה לייבשו שנאמר (יואל ד) ומעין מבית ה' יצא‬
 ‫והשקה את נחל השטים ". כתוב בפרוש שהיה זה נחל ובו זרמו מים. והוא מכוון כנגד ציר‬
                     ‫בית המקדש שדרכו ייצאו מים מקדש הקדשים.‬
     ‫היכן נמצא ראש הפסגה? בלעם יצא לקלל את ישראל מ"עיר מואב אשר על גבול‬
‫ארנון אשר בקצה הגבול" (במדבר כ''ב ל''ו). מקום ראשון שבו הוא עמד היה במות בעל‬
    ‫סמוך לגבול. משם הלך "שדה צפים אל ראש הפסגה" (שם, כ''ג י''ד). פרש שם רש''י‬
 ‫"ראה בלק שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם ששם מת משה". משם בלעם ראה "אפס‬
   ‫קצהו" (שם, י''ג) של מחנה ישראל. משם הלך אל ראש פעור כנגד מרכז מחנה ישראל‬
‫ומשם ראה את "ישראל שכן לשבטיו". אולי ראש הפסגה נמצא כנגד גבול דרומי של מחנה‬
  ‫ישראל כנגד "אפס קצהו"? לגבי משה כתוב "ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש‬
    ‫הפסגה אשר על פני ירחו" (דברים ל''ד א') "וימת שם משה וגו' ויקבר אתו בגי בארץ‬
‫מואב מול בית פעור וגו'". מה קשר בין ראש פסגה לבין בית פעור? אולי ראש פסגה נמצא‬
    ‫מול בית פעור, באותו קו אורך? והנה מקום מקובל של הר נבו ושל פסגה אכן נמצא‬
    ‫בערך בקו רוחב של גבול דרומי של מחנה ישראל ובקו אורך של בעל פעור שהגדרנו‬
 ‫לעיל. ב תמונה סימנו את ראש הפסגה לפי חשבוננו. אכן נקודה זאת נמצאת בגבעה קטנה.‬
   ‫משם אפשר היה לראות את גבול דרומי של מחנה ישראל (בתמונה שלנו רואים גם את‬
‫המשכן משום שעין של צופה נמצאת מעל הגבעה). מעניין שגובה קרקע בפסגה שהגדרנו‬
‫הוא כ- 547 מ' מעל פני הים (לפי נתוני ‪ )Google‬כמו גובה אבן השתיה בהר הבית .‬
  ‫משה בקש "אעברנה ואראה את הארץ הטבה אשר מעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון"‬
   ‫ופרש רש''י " הר טוב-זו ירושלים, הלבנון-זה בית המקדש". וזכה משם לראות את הר‬
   ‫הבית בגובה אופק (כמובן לא בדרך טבע בגלל הרים בינתיים ועקמומיות כדור הארץ).‬
‫אבל ראש פסגה המקובל היום ומסומן במפות נמצא כ- 058 מ' צפונה ו- 049 מ' מערבה‬
    ‫ממקום שלנו בגובה 076 מ' ומשם רואים את כל מחנה ישראל. ואין זה מתאים למה‬
   ‫שכתוב בתורה. נציין ש מסלול משוער של בלעם מבמות בעל עד בעל פעור, ארכו כ-‬
      ‫5.73 מיל, קצת פחות ממהלך אדם ביום (כי נשאר לו זמן להקריב קרבנות ולברך‬
                                      ‫ישראל).‬
       ‫היכן נקבר משה? מצד אחד הוא מת בראש הפסגה כנגד גבול דרומי של מחנה‬
‫ישראל. מצד שני מקום זה היה "על פני ירחו", כלומר מזרחית ליריחו כנגד גבול צפוני של‬
  ‫מחנה ישראל. מצד שלישי הוא נקבר בגי מול בית פעור אשר כנגד מרכז המחנה. זה מה‬
                     ‫שכתוב "ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה".‬


     ‫נספח טכני: קורדינטות של נקודות ברשת ישראל וקו אורך ורוחב‬

    ‫מקום המשכן נ.צ. 188.531/377.012 רשת ישראל, 7418.13/0046.53‬      ‫א)‬
     ‫מרכז ירושלים נ.צ. 6027.131/7425.271, 68777.13/970632.53‬      ‫ב)‬
         ‫הרי העברים נ.צ. 174.111/048.522, 9395.13/8797.53‬      ‫ג)‬
         ‫פינת הגבול נ.צ. 009.921/147.522, 1067.13/8797.53‬      ‫ד)‬
         ‫נ.צ. 020.631/398.622, 2518.13/3018.53‬     ‫יהץ‬     ‫ה)‬
         ‫ראש הפסגה נ.צ. 078.921/938.912, 1067.13/5537.53‬       ‫ו)‬
         ‫בעל פעור נ.צ. 530.631/908.912, 7518.13/5537.53‬       ‫ז)‬
        ‫במות בעל נ.צ. 362.89/019.522, 8474.13/8797.53‬        ‫ח)‬
              ‫גבול צפוני של מחנה ישראל קו רוחב 0078.13‬     ‫ט)‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:28
posted:3/27/2010
language:Hebrew
pages:3