Falsafah Pendidikan Luar by raq17789

VIEWS: 367 PAGES: 8

									       PENDIDIKAN LUAR

               OLEH:
               MOHD ZAIRI BIN HUSAIN,
               PENSYARAH,
               JABATAN PJK,
               IPG KAMPUS TEMENGGONG
               IBRAHIM
               JOHOR BAHRU
Tujuan Perkhemahan

 Sbg. proses P&P
 Melatih berdikari dan konsep kendiri positif
 Latihan jasmani
 Meredakan ketegangan emosi
 Orientasi sosial
 Pengisian masa lapang
Definisi
 Ford ( 1981 )         Hammerman et.al ( 1985 )
 mendefinisikan PL sebagai   telah mendefinisikan
 program yang meliputi     pendidikan luar sebagai
 penggunaan persekitaran    landasan untuk mengenal
 semula jadi bagi tujuan    pasti pelbagai pengetahuan
 mengukuhkan pengajaran     yang boleh dipraktikkan
 dan pembelajaran        dalam situasi seharian.
 kurikulum yang sedia ada.
 Ini merangkumi         Knapp ( 1981 ) menyatakan
 perkembangan          bahawa pendidikan luar
 pengetahuan, kemahiran     sebagai alat untuk
 dan sikap khususnya      mencapai matlamat dan
 penggunaan masa        objektif pendidikan
 senggang.
                               1
Falsafah Pendidikan Luar

   Alam semula jadi merupakan sebuah makmal
 hidup yang kaya dengan sumber ilmu. Ia boleh
 digabungjalinkan dengan amalan yang boleh
 memperkayakan pengetahuan, pengalaman dan
 memupukkan nilai-nilai murni bagi melahirkan
 individu yang sihat dari segi mental, rohani dan
 jasmani dalam usaha mewujudkan intergrasi di
 kalangan masyarakat ke arah perpaduan nasional.
Matlamat

 Pendidikan luar yang telah
 diubahsuai selaras dengan
 matlamat ‘ humanization of
 education’. Perkembangan
 potensi insan dari segi
 intelek, rohani dan emosi
 diberi penekanan yang
 sama dengan aspek
 jasmani.
Matlamat Pendidikan Luar

                  Matlamat pendidikan
                luar adalah untuk membina
                dan mengekalkan keadaan
                mental, fizikal, emosi dan
                sosial yang sihat serta
                melahirkan warganegara
                yang berpengetahuan luas,
                berdisiplin dan bersatu
                padu. Oleh itu, pendidikan
                luar haruslah mengandungi
                unsur-unsur pendidikan,
                etika, dan perpaduan.
                              2
Perancangan Pendidikan Luar
 Pembentukan Jawatankuasa Induk – sebagai penggerak perancangan awal. Jawatan
 kuasa dianggotai oleh beberapa jawatan seperti berikut:-
 – Penaung
 – Pengerusi
 – Setiausaha
 – Bendahari
 Perlantikan Jawatankuasa Kerja – Selepas JK induk bermesyuarat kali pertama, JK kerja
 dilantik untuk membuat draf yang berkaitan dengan bidang masing-masing seperti:-
 – JK Pengangkutan
 – JK Peralatan
 – JK Makanan
 – JK Tugas-Tugas Khas
 – JK Penempatan
 – JK Keselamatan
 – JK Program
 – JK Aktiviti
 – JK Laporan dan Rekod
Perancangan Pendidikan Luar
  Penyediaan Kertas Kerja – Kertaskerja mestilah mengandungi
  beberapa perkara penting supaya perancangan program jelas
  diketahui oleh pihak pentadbiran. Antara perkara penting adalah
  seperti berikut:-
 –  Tajuk
 –  Tarikh
 –  Matlamat
 –  Objektif
 –  Plan tindakan
 –  Pengisian Program
 –  Sumber tenaga
 –  Sumber kewangan
 –  Kawalan
 –  Penilaian
Persiapan awal Pendidikan Luar


 Tinjauan - perlu dilakukan sebelum program dijalankan. Banyak faktor yang
 perlu diberi perhatian seperti kesesuaian tempat, keselamatan kawasan,
 sumber air dan makanan, sistem perhubungan dan lain-lain faktor yang
 difikirkan perlu.
 Surat menyurat – surat-surat untuk dalaman seperti permohonan kelulusan
 program kepada pengetua, perlantik jawatan kuasa, permohonan peralatan
 dan sebagainya. Surat-surat kepada kepada berbagai pihak luar seperti pihak
 pengurusan kawasan perkhemahan, polis, hospital dan lain-laian lagi.
 Sumber kewangan – perlu jelas sumber kewangan. Sebagai contoh kutipan
 dari ahli atau tajaan mana-mana pihak.
 Perancangan perbelanjaan – perlu sedia satu senarai perancangan
 perbelanjaan seperti pembelian bahan makanan, alatan dan sebagainya.
 Persediaan alatan – Alatan yang hendak digunakan perlu diperiksa, dan dibaik
 pulih jika perlu atau ditambah jika kurang, dikelaskan dan dikumpulkan di satu
 tempat.
 Pengangkutan - Perlu tahu apa jenis pengangkutan yang diperlukan. Buat
 tempahan supaya tidak berlaku kesulitan.
                                             3
Perlaksanaan Pendidikan Luar

 Konsep Pendidikan Luar – apakah jenis konsep PL yang hendak dilaksanakan.
 Biasanya bergantung kepada jenis aktiviti. Konsep PL boleh diberi kepada 3 jenis
 iaitu:
  – Berasaskan aktiviti darat
  – Berasaskan aktiviti air
  – Campuran kedua aktiviti.
 Kriteria pemilihan kawasan
  – Faktor Keselamatan – tempat yang selamat digunakan seperti bebas dari
    gangguan orang luar, bebas dari unsur kemalangan seperti tanah runtuh,
    serangan binatang buas dan sebagainya.
  – Faktor Keselesaan – Mempunyai kawasan yang luas dan boleh dibuat
    perancangan penempatan.
  – Faktor Kemudahan – Mempunyai sumber air, mudah dapatkan bekalan
    makanan, perhubungan jalanraya dan komunikasi telefon, bantuan kecemasan
    dan lain-lain lagi.
 Merancang plan lokasi perkhemahan
  – Perlu dirancang kawasan penempatan yang bersesuaian dengan faktor
    pemilihan kawasan.
Pengurusan dan Pengendalian Alatan


  Jenis alatan dan pengendalian
 –  Alatan Perkhemahan
      Khemah-khemah dan tali-temali
      Alatan pertukangan seperti parang, cangkul, penggali dan lain-
      lain.
 –  Alatan dapur dan memasak
      Periuk belanga
      Pinggan mangkuk, sudu, cawan
      Besen-besen, bekas air dll
      Pisau, parang dan sebagainya.
 –  Alatan aktitiviti
      Senaraikan dan asingkan ikut keperluan setiap aktiviti.
Penyimpanan dan penyelenggaraan
peralatan


 –  Zon/ tempat peralatan yang berbeza
     Alat memasak
     Alat aktiviti
      – air
      – darat
     Alat pertukangan atau kraf khemah
 –  Petugas yang bertanggung jawab.
     Ada pegawai yang bertugas untuk keluarkan alatan dan
     menyimpan semula.
     Mencatat atau merekodkan penggunaan peralatan.
                                          4
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan kumpulan kecil
  Penyediaan makanan dilakukan mengikut
  kumpulan kecil seperti kumpulan aktiviti.
  Kumpulan merancang menu dan
  mendapatkan bekalan makanan sendiri.
  Cara ini lebih mudah tetapi memerlukan
  peralatan yang banyak. Sesuai untuk murid
  sekolah menengah.
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan pusat
  Sistem ini kerap dilakukan kerana mudah
  dilaksanakan. Peralatan memasak yang
  mencukupi dan mudah diurus. Hanya satu
  rancangan menu digunakan. Sesuai untuk
  perkhemahan sekolah rendah.
Penyediaan Makanan

Sistem penyediaan individu
  Makanan disediakan secara paket dan
  mencukupi untuk tempoh perkhemahan.
  Individu menyediakan makanan secara
  bersendirian dengan menggunakan
  peralatan memasak yang ringkas seperti
  messtin, solid foil dan dapur pakai buang.
  Sesuai untuk program yang lasak dan tapak
  perkhemahan beredar.
                        5
Pantri / dapur makanan

  –  Perlu disediakan untuk sesuatu program
    perkhemahan terutama bagi system masak
    berpusat atau berkumpulan. Ini memudahkan
    untuk menyemak dan mengawal bekalan
    makanan.
  –  Pantri merupakan kawasan larangan dan hanya
    orang bertugas dibenarkan berada dikawasan
    tersebut. Perlu pastikan semua petugas
    mestilah berkeadaan bersih.
Kawalan Keselamatan dan Kecemasan


 Sistem kawalan – sediakan jadual giliran kawalan
 malam.
 Kod Laluan – Gunakan kod yang diketahui dan telah
 disahkan oleh semua ahli.
 Peralatan – lampu suluh, tongkat, wisel, buku
 catatan.
 Peti ubat yang lengkap dan terkawal. Ada petugas
 yang ditetapkan untuk memberi bantuan bantu mula.
 Sediakan tempat khas untuk peserta yang sakit atau
 cedera.
Pemilihan Aktiviti

Aktiviti dipilih berasaskan beberapa faktor:-
 Tenaga mahir. (Guru atau jurulatih luar)
  –  Benar-benar layak dan diikhtiraf oleh badan-badan yang
    berkaitan. Bagi aktiviti air perlu ada pengiktirafan “bronze
    medallion”.
  –  Mempunyai disiplin dan beretika.
 Peralatan yang mencukupi dan selamat.
  –  Berkeadaan baik dan selamat digunakan.
  –  Disahkan standard piawai – contoh aktiviti tali. Peralatan
    yang digunakan perlu disahkan standard piawai oleh UIAA (
    United International Association de Alpine ).
                                   6
Pemilihan Aktiviti ( Samb)

 Keadaan tempat – keselamatan tempat yang hendak
 digunakan.
 –  Tahu sepenuhnya tentang keadaan tempat aktiviti seperti
   laut, lereng bukit dan sebagainya.
 –  Tahu aras kesukaran kawasan seperti kederasan arus atau
   ketinggian bukit.
 Masa yang hendak digunakan
 –  Masa yang diperlukan untuk melakukan aktiviti.
 –  Perancangan masa perlu bersesuaian dengan tahap murid.
Pemilihan Aktiviti ( Samb)

 Bilangan peserta.
 –  Bilangan peserta yang sedikit lebih mudah
   dikendalikan.
 –  Jika ramai, perlu rancang aktiviti sesuai dan
   mudah dikawal.
 Lain faktor yang difikirkan perlu.
 –  Faktor-faktor lain perlu diambil kira seperti cuaca,
   latar belakang peserta, kemahiran pertolongan
   cemas dan sebagainya
Penyediaan Laporan


 Laporan perlu disediakan selepas amali
 dijalankan. Dicadangkan kandungan laporan
 seperti berikut:
 Salinan kertas kerja.
 Surat-surat yang dikeluar dan diterima.
 Laporan dari setiap jawatan-kuasa dan
 refleksi.
 Refleksi keseluruhan.
                                7
Kesimpulan


Perlaksanaan program Pendidikan Luar secara keseluruhannya boleh
  dibahagikan kepada 3 fasa iaitu:
  Fasa Sebelum
  –  Mesyuarat atau perbincangan
  –  Penyediaan kertas kerja
  –  Tinjauan kawasan
  –  Kutipan wang dan perancangan perbelanjaan
  –  Persediaan Persiapan dan alatan
  Fasa Semasa
  –  Perlaksanaan program yang dirancang.
  –  Refleksi semasa.
  Fasa selepas
  –  Pengemasan alatan.
  –  Penyediaan laporan
        Sekian, Terima Kasih

                    Jabatan Pendidikan
                    Jasmani dan Kesihatan,
                    IPG Kampus Temenggong
                    Ibrahim,
                    Johor Bahru.
                                  8

								
To top