terugbetaald remboursés Bij aankoop van een Braun scheerapparaat À l by richman4

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                       terugbetaald
                            *
                         €
                         - 10
                         remboursés
                               Pulse inc. 4303
                               P l i
* Bij aankoop van een Braun cruZer4 scheerapparaat
* À l’achat d’un rasoir Braun cruZer4


Niet-cumuleerbaar aanbod / Offre non cumulable
Geldig van 15/08/2008 t/m 31/01/2009
Valable du 15/08/2008 jusqu’au 31/01/2009
€ 10 terugbetaald
bij aankoop van een Braun cruZer4 scheerapparaat*
Hoe verzilvert u deze waardebon ? Koop een Braun cruZer4 scheerapparaat.
Vul het origineel van deze waardebon in en stuur deze samen met een kopie van uw
kasticket** en de originele streepjescode van de verpakking, in een gesloten, voldoende
gefrankeerde envelop naar:

           D.J.S. cruZer4 - € 10 actie - PB 1 - 5310 Eghezée - België

* Aanbod niet cumuleerbaar met andere promoties.
** Wij raden u aan het originele aankoopbewijs te bewaren.              Kleef hier uw streepjescode
  Het kortingsbedrag wordt volgens de actievoorwaarden
  overgemaakt op uw bank- of postrekening.

* Offre non cumulable avec d’autres promotions.
** Nous vous conseillons de conserver l’original de
  votre preuve d’achat. Conformément aux conditions
  de l’action, le montant de la ristourne sera versé sur               Collez ici votre code-barres
  votre compte bancaire ou C.C.P.


€ 10 remboursés à l’achat d’un rasoir Braun cruZer *                                 4


Comment faire valoir le présent coupon ? Achetez un rasoir Braun cruZer4.
Renvoyez ensuite l’original du présent coupon dûment complété, accompagné d’une copie
du ticket de caisse** et du code-barres original découpé sur l’emballage, dans une enveloppe
fermée suffisamment affranchie, à l’adresse suivante:

          D.J.S. action cruZer4 - € 10 - BP 1 - 5310 Eghezée - Belgique

Naam/Nom:   ..................................................................................................................


Adres/Adresse:   ..............................................................................................................


.................................................................................................................................


Postcode/Code postal:   .................  Plaats/Localité:  .................................................................


Bank-/Postrekeningnummer*/ N° compte bancaire/C.C.P.*:         ............................................................


SWIFT/BIC:  ..................................  IBAN-nr. /N° IBAN:  ..........................................................


Telefoonnummer/Numéro de téléphone:       ..................................................................................


* Gelieve voor de buitenlandse rekeningen de SWIFT/BIC- en IBAN-nummers te noteren.
 (Deze kan u bij uw bank bekomen.)
* Pour les numéros de comptes étrangers, veuillez noter les codes SWIFT/BIC et IBAN.
 (Vous pouvez les obtenir via votre banque.)


Actievoorwaarden: • De € 10 retour is alleen geldig op een Braun cruZer4 scheerapparaat, aangekocht tussen 15/08/2008 en 31/01/2009 in België
of in het groothertogdom Luxemburg. • U kunt uiterlijk insturen tot 15/02/2009. • U mag maximaal één waardebon per deelnemend product
insturen. • Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Procter & Gamble DCE bvba (Belgium Distribution Division), Temselaan
100 te 1853 Strombeek-Bever die deze gegevens zal bewaren om u allerlei promotionele informatie voor u en uw gezin toe te sturen. U hebt
alle recht op inzage, rechtzetting en ook verzet tegen deze verwerking. Deze gegevens kunnen voor gelijkaardige doelstellingen wereldwijd
worden doorgegeven aan de Procter & Gamble-filialen. Voor aanvullende inlichtingen kunt u de zgn. Privacy-commissie raadplegen, of de beheer-
der van de verwerking: WDM Belgium N.V., Researchdreef 65, 1070 Brussel.
❏ Kruis dit vakje aan als u in de toekomst geen info wil ontvangen over Procter & Gamble.
Conditions de l’action: • L’action remboursement de € 10 est exclusivement valable à l’achat d’un rasoir Braun cruZer4 effectué entre le
15/08/2008 et le 31/01/2009 en Belgique ou au grand-duché de Luxembourg. • Vos envois doivent nous parvenir pour le 15/02/2009 au plus
tard. • Un seul coupon sera accepté par produit participant et par personne.• Les envois incomplets ne seront pas acceptés.
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société Procter & Gamble DCE sprl (Division Belgium Distribution), Temselaan
100, 1853 Strombeek-Bever, qui gardera ces données pour pouvoir vous faire parvenir diverses informations promotionnelles pour vous et votre
famille. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données. Vos données pourront être transmises
aux filiales de Procter & Gamble dans le monde à des fins similaires. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser
à la Commission de la Protection de la Vie Privée ou au gestionnaire du traitement: WDM Belgium S.A., Allée de la Recherche 65, 1070 Bruxelles.
❏ Cochez cette case si vous ne désirez pas à l’avenir recevoir d’information de Procter & Gamble.


Consumentenlijn actie-info/ Ligne info action pour consommateurs: 081/234.426
Consumentenlijn productinfo/ Ligne info produits pour consommateurs: 0800/14.592
www.braun.com
V.U. / E.R.: Luc Suykens
s.p.r.l. Procter & Gamble DCE b.v.b.a., Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever
Ministerieel registratienummer/ N° d’immatriculation ministérielle A/0012

								
To top