ASP.NET 3.5 ve LINQ - PowerPoint

Document Sample
ASP.NET 3.5 ve LINQ - PowerPoint Powered By Docstoc
					ASP.NET 3.5
     ve
   LINQ

Uğur UMUTLUOĞLU
     Netron
  INETA MEA Speaker
Uğur UMUTLUOĞLU
Netron
INETA MEA Speaker

 E-posta:
  ugur.umutluoglu@netron.com.tr
  ugur@nedirtv.com

 Site:
  www.umutluoglu.com
        AJANDA
• LINQ Mimarisi
• LINQ to Object
• LINQ to XML
• LINQ to SQL
• ListView ve LinqDataSource Kontrolleri
• Demo
LINQ Mimarisi
        LINQ to Object
• Dizi ve koleksiyon nesneleri LINQ ifadeleriyle
 sorgulanabilir


    int[] sayilar = new int[] { 3, 9, 6, 15, 4, 22 };
    var ciftSayilar = from s in sayilar
             where s % 2 == 0
             select s;

    foreach (int sayi in ciftSayilar)
      Console.WriteLine(sayi);
          LINQ to XML
• XElement nesnesi üzerinden elde edilen XML
 düğümleri standart LINQ ifadeleriyle
 sorgulanabilir

XElement urunXML = XElement.Load("Urunler.xml");

var stokBitenler = from urun in urunXML.Elements("Urun")
          where (int)urun.Element("Stok") < 10
          select new {
            Ad = (string)urun.Element("Ad"),
            Stok = (int)urun.Element("Stok") };
        LINQ to SQL
• Veritabanında yer alan tablo, view gibi
 nesnelerin uygulama tarafındaki entity
 nesneleri karşılıklarına yapılan sorgulamalardır
• .NET Framework 3.5 SDK ile gelen gelişmiş bir
 ORM aracı bulunmaktadır (sqlmetal.exe)
• Bu araçla oluşturulan entity nesneleri LINQ ile
 kolay şekilde sorgulanabilir
         LINQ’den Önce

SqlConnection con = new SqlConnection("data source=localhost;
     initial catalog=NorthWind; integrated security=true");

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select ProductID,
           ProductName, UnitPrice From Products
           Where CategoryID=@kategori_id", con);

da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@kategori_id", 5);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);

GridView1.DataSource = dt;
GridView1.DataBind();
         LINQ’den SonraNorthwindDataContext northwind = new NorthwindDataContext();

GridView1.DataSource = from urun in northwind.Products
            where urun.CategoryID == 5
            select new { urun.ProductID,
              urun.ProductName, urun.UnitPrice };
GridView1.DataBind();
  ListView ve LinqDataSource
• ListView ASP.NET 3.5 ile gelen güncelleme,
 silme, ekleme ve gruplama gibi gelişmiş
 özelliklerin tümüne sahip veri görüntüleme
 kontrolüdür
• LinqDataSource DataContext gibi veri
 nesnelerini sorgulayan ve sonuçlarını bir
 kontrole bağlayan veri kaynağı kontrolüdür
• LINQ – Hello World
• LINQ to SQL – ORM Aracının Kullanımı
• ListView ve LinqDataSource Kullanımı
Soru - Cevap