Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari by diladagreat

VIEWS: 2,528 PAGES: 5

									   SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER &PUSAT
              AKSES
       TUGAS-TUGAS PENYELARAS BESTARI

     Tugasan               Tindakan    Catatan
1     Guru menerima perlantikan
     sebagai guru bilik khas
     Menyediakan Fail yang                3 Fail Pusat
     mengandungi perkara-                Akses
     perkara berikut :                  3 Fail Makmal
                               Komputer
2     Membentuk Visi & Misi yang             Di dalam fail
     jelas                        dan perlu
                               dipamerkan
3     Menyediakan Pelan Stategik &
     tektikal
4     Menyediakan Perancangan
     pembangunan ICT disekolah
5     Meyediakan carta organisasi             Di dalam fail
     Guru di bilik khas                 dan perlu
                               dipamerkan
6     Menyediakan buku rekod
     penggunaan bilik khas bagi
     tujuan mesyurat dan lain-lain
     tidak termasuk P&P
7     Menyediakan laporan       Kemaskini graf   Di dalam fail
     penggunaan Komputer dan     yang dipamerkan   dan perlu
     peralatan untuk tujuan P&P   dan di dalam fail  dipamerkan
     (SKDPB menggunakan perisian   setiap bulan
     Register)
     Perisian REGISTER
  7.1  Kemaskini perisian, kemaskini  Pemantauan
     nama semua murid daripada    berkala dari masa
     sistem BMM dan SMM       ke semasa
  7.2  Copy semua data dari semua   Setiap hujung    Di dalam fail
     komputer di makmal dan pusat  bulan
     akses dan cetak jumlah dan
     senarai nama pengguna setiap
     hujung bulan
  7.3  Buat backup semua data
  7.4  Data yang telah dicetak
   disahkan oleh Guru Besar
   sebelum dimasukkan ke dalam
   fail
 7.5 Patikan modul penggunaan
   Register dikemaskini mengikut
   perisian Register terkini.
8   Menyusun dan menyelaras                Di dalam fail
   jadual penggunaan bilik khas              dan perlu
                               dipamerkan
9   Memastikan semua peralatan
   termasuk perabut cukup untuk
   P&P
10  Meyediakan carta organisasi              Di dalam fail
   murid di bilik khas                  dan perlu
                               dipamerkan
11  Menyediakan pelan kecemasan              Di dalam fail
   / kebakaran                      dan perlu
                               dipamerkan
12  Menyediakan peraturan semasa              Di dalam fail
   berada di bilik khas                  dan perlu
                               dipamerkan
13  Menyediakan jadual bertugas              Di dalam fail
   murid                         dan perlu
                               dipamerkan
14  Menyediakan senarai Inventori   Pemantauan      Di dalam fail
   Peralatan             berkala dari masa  dan perlu
                    ke semasa, perlu   dipamerkan
                    dikemaskini
                    sekiranya terdapat
                    peralatan baru,
                    rosak, hilang dan
                    sebagainya
15  Membuat aduan kerosakan      Segala peralatan
                    yang rosak perlu
                    di masukkan ke
                    dalam sistem
                    sts.com.my

   Membuat aduan kerosakan
   penghawa dingin, alarm dan
   segala peralatan yang berada di
   dalam makmal dan pusat akses
16  Menyediakan buku pelawat
17   Menyediakan             Sediakan buku
    sudut maklumat / pameran      log untuk
    sudut bacaan            setiap sudut
    sudut teknikal           untuk merekod
    sudut program            pengunjung
    dan lain-lain mengikut kreativiti
    penyelaras
18   Membuat semakan dan
    memastikan pendawaian
    elektrik dan lampu dalam
    keadaan baik dan selamat
    untuk digunakan
19   Membuat perancangan
    pembelian peralatan
20   Menerima, menyemak dan
    merekod peralatan ke dalam
    buku stok
21   Memastikan bilik khas dalam
    keadaan baik dan selamat
    untuk P&P

 21.1 On server setiap pagi agar P&P
   menggunakan WAN dan LAN
   dapat berjalan
 21.2 Pastikan talian WAN sentiasa
   lancar dan membuat aduan
   kepada Scoolnet 1300882888
   berkaitan masalah talian
 21.3 Menggalakkan guru-guru
   menggunakan makmal,
   internet, menggunakan perisian
   register
22  Portal Sekolah
 22.1 Menyemak email setiap hari,
   mencetak dan forward ke
   pejabat sekiranya perlu.
 22.2 Menguruskan email sekolah dan
   email guru-guru,
   menyelesaikan masalah create
   email baru, lupa password dan
   sebagainya.
 22.3 Kemaskini Portal sekolah setiap
   hari
 22.4 Memastikan penglibatan guru-
   guru dan murid di dalam portal
   tidak melanggar etika dan
   mengandungi unsur yang tidak
   dibenarkan mengikut MAMPU
 22.5 Memadam message, berita dan
   komen yang tidak sepatutnya di
   dalam portal
 22.6 Memastikan bayaran di buat
   tahunan agar portal tidak
   ditutup
 22.7 Sentiasa membuat rujukan
   untuk menambahbaik portal
   dan blog dari masa ke semasa
 22.8 Mengemaskini bahagian      Setiap hari pukul
   Downtime server di dalam blog  1.00
   mulai 8.00 hingga 1.00. Pukul
   2.00 hingga 5.00 akan di
   kemaskini oleh juruteknik
 22.9 Mengemaskini bahagian latihan  Setiap hari
   dan perbincangan di dalam blog
   Makmal Komputer
22.10 Post isu-isu berkaitan dan    Dari masa ke
   terkini di dalam blog makmal   semasa
   komputer dan pusat akses
22.11 Menggalakkan guru-guru dan
   murid menggunkan portal dan
   blog sekolah
23  Perkara-perkara lain
 23.1 Mengadakan program berkaitan             Dimasukkan ke
   ICT tahunan, membuat kertas              dalam fail
   kerja dan laporan setelah
   selesai program
 23.2 Menyebarkan maklumat ICT               Failkan
   bagi menyokong                    maklumat
   PEMBESTARIAN sekolah.                 sebaran ICT
 23.3 Menyelesaikan SSQS        Mengelakkan trafik
     - Taklimat kepada guru    sekiranya lambat
     - Mengutip semula borang   key in ke dalam
      dengan kadar segera    sistem
     - Key in data
     - Mengikut amalan-amalan
      yang disyorkan di dalam
      buku SSQS
 23.4 Membuat pelupusan semua
   komputer di makmal sekiranya
   melebihi 6 tahun
24  Cuba berbincang dengan Guru
   Besar mengenai kekangan dan
   masalah yang dihadapi
    - Guru tidak membawa
      murid ke makmal
    - Murid tidak masuk ke
      Pusat Akses
    - Pusat Akses dibiarkan
      begitu sahaja tanpa kipas
      ditutup, peralatan yang
      masih terpasang
      membazirkan elektrik dan
      tenaga
    - Tiada jadual konsisten
      untuk mop makmal
      komputer walaupun guru
      menyapu setiap hari
    - ICTL masih belum
      bermula walaupun sudah
      masuk bulan 8
    - Lain-lain masalah yang
      berkaitan
  Disediakan oleh,           Disemak Oleh
  ..................................  ........................

								
To top