Docstoc

HBML 3103 SMP KOMSAS

Document Sample
HBML 3103 SMP KOMSAS Powered By Docstoc
					HBML3103 SMP MEI 2008
                                   Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memantapkan cita rasa
BAHAGIAN A                              sastera dalam kalangan masyarakat di negara ini.
ARAHAN
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA
soalan.
SOALAN Markah                            3. Apakah yang anda fahami tentang Kaedah Mengalami-
                                   Menghayati di dalam pengajaran Kesusasteraan Melayu?

1. Berikan maksud lengkap akronim KOMSAS.              Kaedah menghayati-mengalami
KOMSAS ialah akronim kepada Komponen Kesusasteraan          Kaedah mengalami-menghayati pula berasaskan anggapan bahawa
Melayu. KOMSAS ialah pendekatan baru dalam pengajaran        setiap individu mempunyai pengalaman tersendiri dalam hidup
kesusasteraan Melayu, sistem pendidikan kebangsaan. Hal ini     mereka. Pada masa yang sama bahan sastera juga merupakan
bertitik tolak apabila sastera atau pengajaran kesusasteraan telah  rakaman pengalaman manusia yang diolah dalam bentuk cerita,
dikenal pasti dapat memberikan sumbangan ke arah pemantapan     drama dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, kaedah ini amat
rohani dan emosi. Ini sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan   sesuai digunakan untuk pengajaran genre sastera yang berbentuk
Negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi      cereka seperti novel, cerpen dan drama. Ini adalah apabila pelajar
jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Bagi memastikan aspek   boleh menghayati karya dengan cara menyelami pengalaman
ini diajarkan kepada semua pelajar, KOMSAS diperkenalkan       penulis.
sebagai satu komponen dalam pengajaran dan pembelajarann       Antara ciri-ciri utama kaedah ini ialah:
(P&P) Bahasa Malaysia mulai tahun 2001                (i) Pelajar akan membaca karya sebelum pengajaran;
                                   (ii) Pelajar cuba menghayati atau menikmati bahan sastera dengan
2. KOMSAS dan Kesusasteraan Melayu memainkan peranan         cara;mengaitkan bahan sastera dengan pengalaman sedia ada;
yang sama di dalam KBSM. Jelaskan salah satu peranan         (iii) Aktiviti pengajaran bertumpu kepada soal jawab secara
tersebut.                              kritis;dan
(a) Pendidikan Kesusasteraan Melayu dalam konteks          (iv) Pengajaran berorientasikan aktiviti.
Pendidikan KebangsaanDalam konteks pendidikan kebangsaan,
mata pelajaran ini digubal untuk mendukung hasrat Falsafah      4. Jelaskan aspek-aspek yang dinilai untuk domain estetika di
Pendidikan Kebangsaan bagi menyediakan pendidikan bertaraf      dalam pengujian & penilaian kesusasteraan.
dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. Dalam hal ini,   Domain Estetika
kesusasteraan Melayu akan memberikan penekanan terhadap nilai    Domain ini ialah kesan daripada penghayatan seseorang pelajar
kemanusiaan dan semangat patriotik yang sekali gus akan       terhadap bahan sastera yang dikaji. Gaya bahasa yang halus,
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,    mempunyai maksud tersirat, dan dihiasi dengan unsur-unsur
rohani, emosi dan jasmani. Menyedari bahawa kesusasteraan ialah   estetika sastera, sepatutnya boleh membentuk insan yang tinggi hati
cermin kepada masyarakat dan budaya, maka mata pelajaran ini     budi, indah tersusun budi bicaranya dan pandai memilih kata
amat sesuai dijadikan medium pemantap aspek rohani dan emosi     apabila bertutur.
seperti yang dinyatakan dalam sistem pendidikan kebangsaan.

b.Konsep bersepadu dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu
KBSM
Konsep bersepadu dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu        5. Terdapat dua aras di dalam kemahiran mendengar
meliputi dua aspek yang kedua-duanya saling berkaitan. Yang     peringkat awal, iaitu aras rendah dan aras tinggi. Kenal pasti
pertama ialah aspek ilmu itu sendiri, iatu apabila pengajaran mata  DUA aktiviti aras rendah yang boleh digunakan untuk pelajar
pelajaran ini menyepadukan ilmu kesusasteraan dengan ilmu      tahap 1.
bahasa Malaysia. Hal ini bermakna, dalam masa pengajaran       (a) Kemahiran Mendengar Peringkat Awal
Kesusasteraan Melayu, pelajar-pelajar akan diajarkan ilmu-ilmu    Kemahiran mendengar boleh dikategorikan kepada dua peringkat
yang berkaitan dengan Bahasa Malaysia seperti, diksi, ayat, gaya   iaitu aras rendah dan aras tinggi.
bahasa, dan sebagainya.                       (i) Aras Rendah
Yang kedua ialah penyepaduan dalam aspek bahan pengajaran.      • Mengecam, mengajuk dan memilih bunyi.
Dalam pengajaran Bahasa Melayu, bahan-bahan kesusasteraan      • Melakukan sesuatu yang disuruh.
seperti cerpen, sajak, novel dan sebagainya boleh digunakan     • Menjalankan perintah dan permintaan.
sebagai bahan pengajaran. Penyepaduan ini juga boleh dikaitkan    (ii) Aras Tinggi
dengan pengintegrasian elemenelemen terkini dalam pendidikan     • Bertindak terhadap soalan-soalan mudah.
seperti kemahiran bernilai tambah, peraturan sosiobudaya,      • Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah
kewarganegaraan, dan nilai kemanusiaan.               secara tepat.
(c) Matlamat serta objektif pengajaran dan pembelajaran
Kesusasteraan                            6. Menurut teori pembelajaran psikolinguistik kognitif, proses
Melayu KBSM Matlamat mata pelajaran kesusasteraan Melayu       membaca ialah aktiviti mental yang aktif. Berdasarkan teori
dalam KBSM adalah untuk melengkapkan para pelajar dengan ilmu    ini, susunkan aktiviti-aktiviti proses membaca tersebut.
sastera, agar mereka dapat menghayati, menghargai, mencintai dan   Teori pembelajaran psikolinguistik kognitif
memupuk rasa bangga terhadap bahasa dan sastera Melayu. Selain    menghuraikan proses membaca itu sebagai suatu aktiviti mental
itu, mata pelajaran ini juga mempunyai matlamat untuk menjadikan   yang aktif. Berdasarkan teori ini, proses membaca boleh
Kesusasteraan Melayu sebagai bidang ilmu yang berorientasikan    disimpulkan seperti
kerjaya, khususnya dalam bidang-bidang seperti kewartawanan,     peringkat-peringkat yang berikut
penyiaran dan pengkaryaan seni. Sebagai matlamat akhirnya,      (i) Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat.
                                   (ii) Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi dan makna.

http://oumclub.blogspot.com/                                                   1/9
HBML3103 SMP MEI 2008
(iii) Menterjemah makna perkataan dan mengaitkannya dengan      9. Apakah strategi pengajaran dan pembelajaran pramenulis
pengetahuan sedia ada.                        yang paling tinggi; iaitu apabila pelajar telah menguasai
(iv) Mengumpul dan mencantum idea, perkataan, dan ayat hingga    strategi menekap, menyurih dan meniru?
menjadi suatu idea yang lengkap.
(v) Cuba menghurai atau menjelaskan idea yang didapati kepada    Setelah pelajar menguasai kemahiran mekanikal asas untuk aktiviti
diri sendiri, atau kepada orang lain.                menulis, mereka boleh didedahkan dengan strategi-strategi
                                   menekap, menyurih, meniru,
                                   dan menyalin. Ia diterangkan seterusnya. Strategi strategi ini
                                   mempunyai tujuan dan kebaikan tertentu yang boleh menggerakkan
                                   pelajar ke arah penulisan mekanis.
                                   (a) Menekap
                                   Menekap ialah aktiviti membentuk objek menggunakan bentuk atau
                                   gambar sedia ada. Menekap dibuat dengan cara meletakkan objek
                                   yang akan ditekap di atas kertas, dan pelajar akan melukiskan
                                   bentuk objek tersebut berpandukan objek tersebut. Aktiviti
                                   menekap boleh dimulakan dengan tekapan bentuk-bentuk bulat,
                                   persegi, dan sebagainya, kemudian guru boleh memberikan bentuk-
                                   bentuk huruf untuk ditekap. Strategi ini bertujuan untuk
                                   membiasakan pelajar menggunakan alat tulis, dan pada masa yang
                                   sama mendedahkan mereka kepada pelbagai bentuk dalam tulisan.
                                   (b) Menyurih
7. “Kemahiran membaca tidak boleh dipecah-pecahkan daripada     Menyurih pula ialah aktiviti membentuk dan melakar gambar
kemahiran berbahasa yang lain dan pembacaan haruslah         menggunakan kertas surih. Aktiviti ini dibuat dengan cara
menekankan konsep dan struktur bahasa yang bermakna”         meletakkan kertas surih di atas gambar, atau objek yang akan
Apakah pendekatan pengajaran membaca yang dikaitkan         dilakar, dan pelajar akan
dengan kenyataan di atas?                      melakarkan objek atau gambar tadi di atas kertas surih.
                                   Sebagaimana dalam aktiviti menekap, aktiviti menyurih boleh
Pendekatan Pengalaman Berbahasa (LEA)                dimulai dengan surihan gambar atau bentuk-bentuk objek. Strategi
Pendekatan pengalaman berbahasa (LEA) adalah berasaskan       menyurih akan mendedahkan pelajar kepada bentuk dan gaya
prinsip bahawa kemahiran membaca tidak boleh dipecah-pecahkan    penulisan.
daripada kemahiran                          (c) Meniru
berbahasa yang lain, seperti kemahiran mendengar, bertutur dan    Meniru ialah aktiviti melakar semula sesuatu objek atau gambar
menulis. Sehubungan dengan itu pendekatan ini menekankan       berpandukan gambar objek tersebut. Dalam aktiviti meniru ini,
konsep dan struktur bahasa yang bermakna, yang boleh dituturkan   pelajar perlu ditegaskan supaya mengambil kira semua aspek yang
dan dituliskan. Pada masa yang sama pendekatan ini akan       terdapat dalam gambar objek yang ditiru. Dari segi bahan atau
mengeksploitasi pengalaman bahasa yang bermakna           objek yang ditiru, guru boleh memulakannya dengan gambar objek
supaya pelajar boleh menelah atau mengagak makna perkataan dan    yang mudah, dan dipertingkatkan tahap kesukaran objek yang ditiru
ayat yang dibaca. Oleh itu, pendekatan ini amat sesuai untuk     secara beransur-ansur.
pengajaran membaca untuk kefahaman                  Strategi ini kemudiannya digunakan untuk melatih pelajar meniru
                                   bentukbentuk huruf. Sebagai suatu strategi pengajaran kemahiran
8. Terdapat tiga peringkat di dalam kemahiran menulis; iaitu     pramenulis, meniru akan membantu pelajar membina keyakinan
peringkat pramenulis, mekanis dan pelahiran. Nyatakan        diri untuk melakar secara bebas, dan pada masa yang sama mereka
EMPAT latihan atau aktiviti yang boleh dijalankan di dalam      dapat melatih tangan dan mata untuk berkoordinasi
peringkat pramenulis.                        Menyalin
                                   Menyalin bermaksud menulis semula bahan yang diberikan.
Peringkat pramenulis                         Strategi ini ndigunakan apabila pelajar telah boleh menggunakan
Pada peringkat ini pelajar diberikan persediaan secara mekanikal   alat tulis untuk menekap, menyurih, dan meniru. Strategi ini
untuk membolehkannya menggunakan alat tulis, dan dapat menulis    dianggap paling tinggi dalam hirarki strategi pengajaran
dengan selesa dan tepat. Dalam peringkat ini guru akan        pramenulis. Dalam strategi ini, pelajar diminta menyalin semula
memberikan aktivitiaktiviti pergerakan tangan dan mata, supaya    perkataan atau ayat-ayat mudah. Strategi ini menekankan ketepatan
pelajar boleh mengkoordinasi kedua-dua anggota ini untuk tujuan   bentuk, kekemasan, dan susun atur yang menarik. Oleh itu, guru
menulis. Antara latihan-latihan yang                 perlu menegaskan supaya peniruan dibuat dengan cara berhati-hati
boleh dilakukan untuk membentuk kemahiran ini ialah:         dan
(i) Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan  terancang. Kertas yang bergaris boleh digunakan untuk
putus-putus.                             mendedahkan pelajar terhadap susun atur dan saiz tulisan yang
(ii) Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan.         dikehendaki. Strategi ini amat sesuai digunakan untuk melatih
(iii) Latihan membentuk bulatan di udara: dari kiri ke kanan, dan  ketelitian dan kekemasan tulisan dalam kalangan pelajar
sebaliknya.
(iv) Latihan membentuk garisan lurus.                10. Pendekatan induktif berlawanan dengan pendekatan
(v) Latihan membentuk corak: lurus, bulatan, persegi dan       deduktif daripada segi tujuan dan falsafahnya. Pendekatan
sebagainya.                             deduktif misalnya sangat sesuai untuk pengajaran sistem
(vi) Latihan melukis gambar yang ada garis lurus, lengkong, bulat,  bahasa untuk kalangan orang dewasa. Pada pendapat anda,
dan sebagainya.                           mengapa pendekatan ini sesuai untuk pengajaran orang
                                   dewasa?


http://oumclub.blogspot.com/                                                  2 /9
HBML3103 SMP MEI 2008
Pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan       Dalam elemen kemahiran bernilai tambah, perkembangan dan
induktif. Pendekatan ini menyarankan supaya pengajaran sesuatu   kemajuan terkini dalam bidang pendidikan telah diberikan fokus
tajuk atau perkara dimulai dengan penerangan dan huraian tentang  secara terperinci.
peraturan-peraturan atau maklumat perkara tersebut, kemudian    Elemen-elemen ini meliputi; kemahiran berfikir, kemahiran
diikuti dengan contoh-contoh penggunaannya. Pendekatan       teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), kemahiran belajar cara
deduktif berasaskan andaian bahawa sesuatu perkara baru perlu    belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran
dipelajar beradasarkan hukum dan peraturannya terlebih dahulu.   konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual.
Oleh itu, pendekatan ini memberikan tumpuan kepada aspek
kognitif yang berperanan untuk membuat penaakulan terhadap      (c) Di dalam konteks penerapan nilai murni, mata pelajaran
peraturan untuk mendapatkan fakta. Dalam pengajaran         ini sangat jelas peranannya. Tunjukkan bagaimana kaedah
sistem bahasa, aspek bahasa yang ingin diperkenalkan perlu     pengajaran mengalami-menghayati Dikatakan sesuai untuk
diperjelas konsep, peraturan, dan maklumat berkaitan terlebih    tujuan ini.
dahulu sebelum contoh-contoh                    Kaedah menghayati-mengalami
penggunaan perkara tersebut ditunjukkan. Kekuatan pendekatan ini  Kaedah mengalami-menghayati pula berasaskan anggapan bahawa
adalah seperti yang dinyatakan seterusnya.             setiap individu mempunyai pengalaman tersendiri dalam hidup
(a) Pengajaran dibuat secara formal.                mereka. Pada
(b) Sesuai untuk pengajaran orang dewasa.              masa yang sama bahan sastera juga merupakan rakaman
(c) Pengajaran dapat disalin dan dibukukan.             pengalaman manusia yang diolah dalam bentuk cerita, drama dan
(d) Pembelajaran kendiri mudah dijalankan.             sebagainya. Sehubungan dengan itu, kaedah ini amat sesuai
(e) Semua pelajar mendapat input yang sama.             digunakan untuk
                                  pengajaran genre sastera yang berbentuk cereka seperti novel,
            BAHAGIAN B                  cerpen dan drama. Ini adalah apabila pelajar boleh menghayati
ARAHAN                               karya dengan cara menyelami pengalaman penulis. Antara ciri-ciri
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan       utama kaedah ini ialah:
SAHAJA.                               (i) Pelajar akan membaca karya sebelum pengajaran;
SOALAN Markah                            (ii) Pelajar cuba menghayati atau menikmati bahan sastera dengan
1. Pengajaran Kesusasteraan Melayu secara khususnya         cara; mengaitkan bahan sastera dengan pengalaman sedia ada;
bertujuan untuk mengimbangi perkembangan rohani dan         (iii) Aktiviti pengajaran bertumpu kepada soal jawab secara kritis;
emosi pelajar, selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan     dan
Kebangsaan. Sehubungan dengan itu, mata pelajaran ini terus     (iv) Pengajaran berorientasikan aktiviti.
diberikan penekanan di dalam KBSM.
                                   (d) Di dalam pengajaran puisi, terdapat dua teknik yang biasa
(a) Secara umumnya, nyatakan LIMA objektif pengajaran        digunakan; iaitu mestamu dan deklamasi. Jelaskan kedua-dua
mata pelajaran ini di peringkat SPM.                teknik ini dan nyatakan perbezaannya.

Tujuh objektif pengajaran Kesusasteraan Melayu peringkat SPM.    Deklamasi
(i) Memahami isi dan menganalisis aspek sastera;          Deklamasi bermaksud membaca puisi dengan nada, intonasi suara,
(ii) Mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera;     dan gaya yang sesuai. Untuk menjadikan deklamasi lebih menarik,
(iii) Menghayati dan menghargai estetik bahasa;           pelajar
(iv) Menghargai penulis dan karya yang dihasilkan;         perlu memahami dan seterusnya menghayati puisi yang akan
(v) Memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis dan  dideklamasikannya.
menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat
cinta akan negara;                         Mestamu
(vi) Menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai dengan    Mestamu bermaksud mendeklamasikan puisi dan melagukannya
kebolehan pelajar; dan                       tanpa muzik. Hal ini bermakna terdapat dua aktiviti berjalan
(vii) Memupuk budaya membaca untuk memperkembangkan dan       serentak; iaitu mendeklamasi dan melagukan puisi tersebut, sama
mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.             ada baris demi baris atau rangkap demi rangkap. Jika teknik ini
                                  dibuat secara berpasangan, seorang pelajar akan mendeklamasi dan
 (b) Jelaskan elemen-elemen yang berkaitan dengan pengisian     seorang lagi akan melagukannya.
kurikulum Kesusasteraan Melayu.
Pengisian kurikulum                         2. Kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan
Pengisian kurikulum bermaksud pengintegrasian elemen-elemen     penerimaan dan pemprosesan maklumat, manakala kemahiran
pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan dengan perkembangan    bertutur pula akan melibatkan koordinasi fizikal dan mental,
terkini dalam                            yang juga berkait rapat dengan penghasilan maklumat. Kedua-
pendidikan. Ia termasuklah perkembangan dalam kemajuan negara    dua kemahiran ini ialah asas untuk penguasaan kemahiran
secara umumnya. Pengintegrasian ini bertujuan supaya ilmu dan    berbahasa yang lain.
maklumat                              (a) Jelaskan, apakah yang dimaksudkan dengan mendengar
kesusasteraan dapat diaplikasikan oleh pelajar dalam kehidupan   aktif dan mendengar pasif.
harian. Pengisian kurikulum Kesusasteraan Melayu melibatkan
elemen-elemen yang berikut:                     Mendengar Aktif
(i) Aspek ilmu;                           Mendengar aktif ialah suatu proses mendengar yang dibuat secara
(ii) Peraturan Sosiobudaya;                     berhatihati dan berfokus. Semua aspek dalam pertuturan seperti
(iii) Nilai Kemanusiaan;                      intonasi, tekanan dan nada suara akan diambil perhatian serta
(iv) Kewargenegaraan; dan                      dinilai maksudnya. Pendengaran jenis ini membolehkan seseorang
(v) Kemahiran Bernilai Tambah.                   itu mengulas dan mengkritik maksud-maksud tersirat yang terdapat

http://oumclub.blogspot.com/                                                   3/9
HBML3103 SMP MEI 2008
dalam sesuatu pertuturan. Di peringkat yang lebih maju,        (iv) Menganalisis
pendengaran secara aktif boleh menjadikan seseorang pendengar     Menganalisis ialah kemahiran mendengar peringkat tinggi, apabila
itu mengeksploitasi apa yang didengarinya dalam bentuk kritis dan   seseorang pendengar itu boleh memilih dan menentukan antara
kreatif. Mendengar aktif selalunya dikaitkan dengan pendengaran    fakta dengan yang bukan fakta.
secara formal, khususnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran,    (v) Merumus
perbincangan, perbahasan, pembentangan kertas kerja dan        Merumus memerlukan daya ingatan dan tahap pendengaran
sebagainya.                              peringkat tinggi. Merumus bermaksud membuat kesimpulan atau
                                    kefahaman baru terhadap apa yang telah didengari.
Mendengar Pasif                            (vi) Menilai
Mendengar pasif ialah peringkat pendengaran paling rendah dari     Menilai ialah aktiviti pendengaran yang paling tinggi. Ia adalah
segi fungsi dan prosesnya. Pendengaran jenis ini berlaku secara    apabila sesorang pendengar itu boleh membuat penilaian terhadap
sambil lewa, tidak berfokus kepada semua perkara yang didengari.    apa yang didengarinya. Dalam peringkat ini, pendengar mampu
Oleh itu, pendengaran pasif tidak berupaya memahami makna       menilai baik, buruk, fakta atau palsu, dan dapat pula mengagak
keseluruhan daripada sesuatu pertuturan. Seterusnya pendengar     latar belakang sipenutur. Aktiviti ini hanya boleh dilakukan apabila
jenis pasif jarang-jarang dapat memahami dan mengingati semula     seseorang pendengar itu telah melalui semua aktiviti yang
perkara-perkara yang didengari itu. Mendengar pasif boleh       dibincangkan tadi.
disebabkan oleh beberapa faktor; iaitu faktor bahasa, isi bahan dan
faktor luaran. Bahasa ialah faktor utama yang mempengaruhi
pendengaran. Bahasa yang tidak difahami atau sebutan bahasa
tersebut yang tidak difahami oleh seseorang akan menyebabkan
individu tersebut tidak dapat memfokuskan pendengarannya
terhadap pertuturan tersebut. Dalam aspek isi sesuatu bahan       (c) Di sekolah, kemahiran bertutur boleh diajarkan melalui
pertuturan, sudah tentulah pendengaran akan menjadi pasif jika     aktiviti-aktiviti seperti berbual, bercerita, berbincang dan
bahan atau tajuk pertuturan itu tidak menarik minat atau terlalu    sebagainya. Jelaskan bagaimana pelaksanaan aktiviti Teater
sukar untuk difahami oleh seseorang pendengar. Seterusnya,       Bercerita.
pendengaran pasif juga berlaku sekiranya berlaku gangguan luaran
seperti kebisingan, bunyi yang tidak jelas dan keadaan yang tidak   Teater Bercerita
selesa.                                Teater bercerita ialah satu bentuk drama naratif yang berbentuk
                                    cerita yang dilakonkan secara spontan. Teater bercerita
b) Terdapat enam aktiviti di dalam kemahiran mendengar,        menggabungkan pelakon dan pencerita pada masa yang sama.
jelaskan TIGA daripadanya.                       Tegasnya, pencerita akan bercerita, manakala pelakon akan
                                    melakonkan aksi atau perkara yang diceritakan oleh
Aktiviti Kemahiran Mendengar                      pencerita itu. Aktiviti ini boleh mendidik pelajar untuk bertutur
Aktiviti-aktiviti dalam kemahiran mendengar ialah mengenal,      dengan intonasi yang betul.
mengecam, membuat inferens, menganalisis, merumus dan menilai.
Setiap aktiviti saling berkaitan antara satu dengan lain dan berlaku  (d) Kaedah pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur
secara berterusan. Ini diterangkan seterusnya.             yang popular di dalam kalangan guru ialah Kaedah Dengar
(i) Mengenal                              Tutur dan Kaedah Audio Lingual. Jelaskan tentang kedua-dua
Aktiviti ini ialah asas dalam proses mendengar. Proses mendengar    kaedah dan bezakan antara kaedah-kaedah tersebut.
bermula dengan aktiviti mengenal sesuatu bunyi. Secara umumnya,
terlalu banyak bunyi yang perlu didengari dalam kehidupan kita.    Kaedah Dengar Tutur
Pada peringkat ini, dalam konteks kemahiran mendengar,         Kaedah ini menggunakan dialog sebenar yang dituturkan oleh
pendengar akan memastikan bahawa apa yang didengari itu ialah     penutur jati bahasa berkenaan. Pelajar diminta mengajuk dialog
bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Hal ini bermakna bahawa       tersebut berulang kali sehingga dapat menyamai intonasi dan cara
seseorang pendengar perlu mengenal atau mengetahui apakah       sebutan penutur jati tersebut. Selain kemahiran berbahasa, pelajar
bunyi yang bermakna dan apa pula bunyi yang perlu diabaikan.      juga akan didedahkan dengan adat serta budaya bahasa berkenaan,
(ii) Mengecam                             supaya gaya bahasa serta intonasi tersebut akan lebih mudah
Setelah mengenal dan memilih bunyi bahasa yang perlu didengari,    dikuasai.
pendengar akan masuk ke peringkat pengecaman pula. Dalam
konteks bahasa atau bunyi yang bermakna, pengecaman akan        Kaedah Audio Lingual
dibuat dalam pelbagai aspek, seperti bentuk tatabahasa, laras     Dalam kaedah ini guru akan memperkenalkan sesuatu bentuk
bahasa, istilah, pilihan kata di samping intonasi, jeda, dan tekanan  pengucapan atau model bahasa melalui pembacaan atau pita
suara. Dalam kemahiran mendengar ini, pengecaman ini penting      rakaman. Pelajar diminta meneliti aspek-aspek yang terdapat dalam
untuk membantu pendengar memahami apa yang dituturkan dengan      bahan tersebut, seperti intonasi, cara sebutan, nada, dan sebagainya.
pantas.                                Pelajar seterusnya diminta meniru atau menggunakan model bahasa
(iii) Membuat Inferens                         yang terdapat dalam bahan tersebut, dan perkara ini dibuat dalam
Membuat inferens bermaksud menghubungkaitkan sesuatu istilah,     bentuk latih tubi sehingga pelajar menguasai bentuk tersebut.
perkataan atau kosa kata yang didengar dengan objek atau perkara
yang sesuai. Sebagai contoh, perkataan ÂmuridÊ mempunyai        3. Secara umumnya kemahiran membaca amat berkait rapat
inferensi dengan ‘sekolah’. Semakin pantas seseorang pendengar     dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran ini
membuat inferens, maka semakin cepatlah dia memahami apa yang     pula seterusnya berkait rapat dengan penguasaan pelbagai
didengarinya. Sebaliknya, jika seseorang pendengar itu gagal      ilmu dan kemahiran lain, khususnya yang melibatkan
melakukan inferens antara butiran yang didengar dengan objek atau   pemahaman terhadap apa yang dibaca. Hal ini bermakna,
perkara lain yang sesuai, maka sukarlah dia memahami apa yang     kemahiran membaca ini perlu diberikan perhatian yang serius
didengarinya.

http://oumclub.blogspot.com/                                                     4/9
HBML3103 SMP MEI 2008
oleh guru, di dalam konteks penguasaan pelbagai pengetahuan     penting dalam proses membaca. Faktor mental ini meliputi aspek
di kalangan murid.                         kecerdasan, dan kebolehan berbahasa seseorang.
                                  Memang tidak boleh dinafikan bahawa seseorang yang mempunyai
(a) Jelaskan tentang konsep dan proses membaca.           tahap kecerdasan yang tinggi akan lebih mudah memahami apa
Kemahiran membaca ialah satu kemahiran berbahasa yang        yang dibaca. Hal ini kerana tahap kecerdasan ini mampu
mempunyai kepentingannya yang tersendiri, khususnya dalam      menyimpan banyak pengetahuan sedia ada yang boleh dikaitkan
proses pengajaran & pembelajaran. Kemahiran membaca berkait     dengan perkataan atau lambang yang dibaca. Kecerdasan ini juga
rapat dengan kemahiran mendengar dan bertutur, sebaliknya      mempengaruhi kebolehan berbahasa seseorang, dan ini
kemahiran membaca ialah berlawanan dengan kemahiran menulis.    membolehkannya mempunyai banyak perbendaharaan kata dan
Perkaitan kemahiran membaca dengan dua kemahiran yang        bentuk-bentuk ayat dalam bahasa berkenaan. Perbendaharaan kata
dinyatakan itu amat jelas, kerana membaca ialah proses       dan bentuk ayat ini akan membantunya memahami apa yang
menghuraikan lambing lambang kepada bentuk pertuturan dengan    dibacanya.
bantuan pemikiran. Untuk menjelaskan perkara tersebut, topik ini  (c) Faktor emosi
akan membincangkan konsep, jenis-jenis dan faktor-faktor yang
                                  Faktor emosi melibatkan motivasi, minat, dan keyakinan diri untuk
mempengaruhi kemahiran membaca dan kefahaman.
                                  membaca. Sebenarnya aktiviti bacaan itu sendiri bermula dengan
Konsep-konsep dalam Kemahiran Membaca
                                  minat terhadap bahan yang akan dibaca. Dalam hal ini, tajuk dan isi
(a) Konsep membaca                         kandungan bahan bacaan berkait secara langsung dengan minat
Membaca ialah suatu perlakuan mendapatkan maklumat melalui
                                  seseorang untuk membaca. Selain itu, motivasi dalam bentuk
lambanglambang bertulis atau bercetak. Membaca melibatkan
                                  hadiah, ganjaran lulus peperiksaan, atau berjaya dalam bidang yang
proses mekanis dan mental. Proses mekanis dalam bacaan; iaitu
                                  diceburi, selalunya menjadi sebab utama yang menggerakkan
apabila seseorang itu meneliti dan menterjemahkan lambang-
                                  aktiviti membaca. Dalam hal kemampuan untuk membaca,
lambang bertulis kepada pertuturan. Proses mental pula melibatkan
                                  Kamarudin Husin (1995) menjelaskan bahawa keyakinan diri akan
aktiviti mendapatkan maklumat dan makna daripada apa yang
                                  membantu seseorang untuk membaca. Mereka yang mempunyai
dibaca dalam bahan bacaan tersebut. Jelasnya membaca
                                  rasa rendah diri biasanya lambat menguasai kemahiran ini.
ialah proses mendapatkan erti atau makna daripada bahan bertulis
                                  (d) Faktor sosial
dan melahirkannya sama ada secara pertuturan atau senyap.
                                  Proses membaca dan kefahaman memang sukar berlaku dalam
(b) Proses membaca
                                  keadaan yang tertutup dan serba kekurangan. Faktor pergaulan,
Menurut kefahaman teori pembelajaran tradisional, proses
                                  interaksi dalam
membaca ialah satu kegiatan mengenal perkataan dengan cara
                                  komuniti, dan suasana yang serba menggalakkan akan membantu
membunyikannya, kemudian mengambil maksud daripada
                                  seseorang menanamkan minat untuk membaca. Sekurang-
perkataan tersebut. Walau bagaimanapun, teori pembelajaran
                                  kurangnya, aktiviti membaca akan menjadi aktiviti sosial dalam
psikolinguistik kognitif menghuraikan proses membaca itu sebagai
                                  sesebuah komuniti, khususnya yang melibatkan arahan, makluman,
suatu aktiviti mental yang aktif. Berdasarkan teori ini, proses
                                  dan berita dalam kehidupan seharian.
membaca boleh disimpulkan seperti peringkat-peringkat yang
berikut
                                   (c) Antara bacaan mekanis dengan bacaan mentalis, mana
(i) Mengecam atau mengenal lambang atau perkataan yang dilihat.
                                  satukah yang paling sesuai untuk pengajaran bacaan sekolah
(ii) Mengaitkan lambang atau perkataan dengan bunyi dan makna.
                                  rendah tahap 1. Jelaskan alasan anda.
(iii) Menterjemah makna perkataan dan mengaitkannya dengan
                                  (a) Bacaan mentalis
pengetahuan sedia ada.
                                  Bacaan mentalis ialah aktiviti bacaan secara senyap (silent
(iv) Mengumpul dan mencantum idea, perkataan, dan ayat hingga
                                  reading). Bacaan jenis ini melibatkan pengaktifan mata dan memori
menjadi suatu idea yang lengkap.
                                  serta ingatan visual secara berfokus. Dari segi kepantasan, bacaan
(v) Cuba menghurai atau menjelaskan idea yang didapati kepada
                                  jenis ini lebih pantas berbanding dengan bacaan mekanis. Bacaan
diri sendiri, atau kepada orang lain.
                                  mentalis, memerlukan tahap kecerdasan yang tinggi, dan tujuannya
                                  pula lebih berbentuk ilmiah.
 (b) Senaraikan faktor yang mempengaruhi kemahiran
                                  (b) Bacaan mekanis
membaca dan jelaskan DUA daripadanya.                Bacaan mekanis dinamakan juga dengan nama bacaan nyaring, atau
Sebagai suatu proses mental yang aktif, membaca dan kefahaman
                                  bacaan oral. Walau apapun namanya, bacaan mekanis ialah aktiviti
dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Faktor-faktor yang dimaksudkan
                                  bacaan yang disuarakan. Bacaan mekanis memerlukan ketajaman
itu melibatkan fizikal, mental, emosi, dan sosial. Kesemua faktor
                                  penglihatan dan ketepatan sebutan serta intonasi. Sehubungan
tersebut akan menentukan tahap pembacaan dan kefahaman
                                  dengan itu, bacaan mekanis memerlukan kepakaran memahami
seseorang terhadap apa yang dibacanya.
                                  setiap perkataan dan ayat, dan seterusnya mengesan pertautan
(a) Faktor fizikal                         ideanya bagi membolehkan seseorang itu menyebut dan
Faktor fizikal yang utama dalam proses membaca ialah alat-alat
                                  menyuarakan bacaannya dengan tepat.
artikulasi yang membolehkan seseorang itu bertutur, dan deria
penglihatan yang membolehkannya meneliti setiap lambang
                                  (d) Bezakan antara peringkat pemahaman lateral dengan
bertulis dalam bahan bacaan. Seterusnya, deria pendengaran juga
                                  pemahaman inferens.
berperanan untuk membolehkan seseorang meniru atau
membunyikan sesuatu perkataan yang terdapat dalam bahan bacaan
                                  Lateral
tersebut.
                                  Pemahaman lateral ialah peringkat pemahaman paling rendah dan
(b) Faktor mental
                                  mudah. Pada peringkat pemahaman ini pembaca berupaya
Proses membaca bukanlah semata-mata menyebut dan
                                  mengenal pasti dan mengingat maklumat yang terkandung dalam
membunyikan perkataan semata-mata, tetapi lebih jauh daripada itu
                                  bahan bacaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang. Hal
membaca bertujuan untuk memahami atau mengetahui maklumat
                                  ini bermakna pembaca hanya boleh mengesan maklumat yang
yang dibaca. Dalam hal ini faktor mental memainkan peranan
                                  tersurat dalam teks sahaja, tetapi tidak berkebolehan mencungkil
                                  maksud-maksud tersirat.

http://oumclub.blogspot.com/                                                   5/9
HBML3103 SMP MEI 2008
Inferens                               (c) Di dalam hal persediaan untuk penulisan, khususnya
Kefahaman peringkat inferensi bermaksud memahami bahan        mengarang, teknik ini sangat sesuai digunakan. Jelaskan
bacaan dan dapat pula mengaitkannya dengan perkara-perkara lain.   langkah penggunaan teknik peta minda dan teknik penyoalan
Tegasnya, pembaca yang berada di tahap ini bukan sahaja boleh    di dalam proses menyediakan isi karangan tersebut.
menginterpretasi, tetapi berupaya juga membuat telahan atau
agakan tentang sikap pengarang, kesudahan atau rumusan, dan     Peta Minda, dan Penyoalan ialah teknik yang boleh digunakan
membezakan maklumat yang tepat dengan yang palsu daripada      untuk mempertingkat kemahiran menulis. Kedua-dua teknik ini
bahan yang dibaca. Peringkat kemahiran ini memerlukan tahap     boleh dipasangkan dengan pendekatan proses; iaitu suatu
kecerdasan mental yang tinggi, kerana pemahaman bukan hanya     pendekatan yang berasaskan proses penulisan itu sendiri.
berasaskan akal tetapi memerlukan pengetahuan sedia ada dan     Teknik Peta Minda digunakan untuk memandu pelajar ke arah
logik.                                penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan. Dalam
                                   teknik ini, guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang
4. Kemahiran penulisan ialah kemahiran yang paling tinggi di     dihasilkan melalui perbincangan dengan pelajar, dalam bentuk Peta
dalam senarai kemahiran berbahasa. Hal ini bermakna,         Minda di papan tulis. Penggunaan Peta Minda ini akan
kemahiran ini akan dikuasai oleh seseorang apabila tiga       memudahkan pelajar melihat kesinambungan isi-isi, dan
kemahiran berbahasa yang lain telah mereka kuasai dengan       perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk
jayanya. Oleh itu, kemahiran penulisan atau proses mengarang     (b) Penyoalan
memerlukan fokus dan penekanan yang lebih besar, khususnya      Teknik penyoalan boleh digunakan untuk mencungkil idea dalam
di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran kemahiran        penulisan karangan. Dalam teknik ini guru akan menyediakan
tersebut:                              soalansoalan yang berkaitan dengan isu atau perkara yang akan
(a) Apakah maksud penulisan di dalam konteks yang lebih       ditulis. Penyoalan yang melibatkan ‘apa’, ‘bila’, ‘mengapa’, dan
luas?                                ‘bagaimana’ bolehdigunakan untuk menggalakkan pelajar befikir k
                                   e arah isi-isi penulisan.
Menulis ialah suatu kegiatan penghasilan simbol-simbol grafik
yang disusun atur menjadi perkataan-perkataan, yang seterusnya    (d) Di dalam peringkat pasca penulisan, guru boleh
membentuk ayat-ayat yang bermakna. Dalam konteks yang lebih     mendedahkan aktiviti penulisan kreatif dan rekreasi kepada
luas, penulisan bermaksud penghasilan wacana-wacana yang       pelajar. Bincangkan bentuk-bentuk penulisan yang boleh
bermakna dan bermaklumat. Oleh itu, kemahiran menulis secara     dilakukan.
mekanis; iaitu kemahiran membentuk dan menyusun simbol-simbol    Pascapenulisan ialah peringkat aplikasi kemahiran penulisan secara
tulisan tidak selesai pada peringkat itu sahaja. Sebaliknya     keseluruhannya. Pada peringkat ini pelajar telah mempunyai
kemahiran ini akan diteruskan dengan aktiviti mengarang, yang    keyakinan diri dan kemahiran mengolah maklumat dalam tulisan.
memerlukan penggemblengan aspek psikologi dan kognitif.       Penulisan kreatif dan rekreasi
                                   boleh dijadikan aktiviti penulisan pada peringkat ini. Antara bentuk
 (b) Terdapat beberapa jenis penulisan; penulisan terkawal dan    penulisan yang dikategorikan dalam peringkat ini termasuklah:
penulisan separa terkawal. Bincangkan kekuatan dan          (a) Menyambung cerita.
kelemahan kedua-dua jenis penulisan tersebut.            (b) Menulis cerpen.
(a) Penulisan Terkawal                        (c) Menulis skrip drama.
Penulisan terkawal ialah penulisan yang dikawal sepenuhnya oleh   (d) Menulis teks ucapan, perbahasan, dan sebagainya.
oleh guru, sama ada dalam aspek format, pilihan kata dan       (e) Menulis kenyataan, pengumuman.
tatabahasa. Dalam penulisan terkawal, pelajar banyak menulis
berdasarkan model-model yang diberikan guru. Pelajar didedahkan              BAHAGIAN C
dengan bentuk penulisan yang baik dengan cara meniru atau      ARAHAN
menulis semula petikan, ayat-ayat, atau karangan yang dianggap    Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan
baik. Penulisan terkawal ialah tahap pertama ke arah penulisan    SAHAJA.
bebas, kerana latihan-latihan penulisan terkawal akan membantu    1. (a) KOMSAS diperkenalkan di dalam sukatan pelajaran
pelajar menguasai bentuk bahasa yang tepat, pengolahan isi, dan   Bahasa Melayu KBSM, khusus untuk pelajar yang tidak
gaya penulisan yang baik. Bentuk-bentuk penulisan terkawal ialah:  memilih Kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran elektif.
(i) Menulis semula cerita yang dibaca atau didengar;         Jelaskan bagaimana pelaksanaan mata pelajaran ini seperti
(ii) Menulis surat:isi disediakan; dan                yang dicadangkan di dalam sukatan pelajaran tersebut.
(iii) Menuliskan isi perbincangan/dialog yang didengar.
                                   Dalam sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
(b) Penulisan Separa Terkawal                    (KBSM), Kesusasteraan Melayu ialah mata pelajaran elektif bagi
Penulisan separa terkawal ialah jenis penulisan yang tidak dikawal  Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Mata pelajaran Kesusasteraan
sepenuhnya oleh guru. Pelajar diberi peluang menggunakan daya    Melayu dalam konteks KBSM ialah suatu mata pelajaran yang
pemikiran sendiri untuk memilih perkataan yang sesuai dengan     mendedahkan para pelajar kepada karya-karya sastera Melayu,
tajuk yang diberi. Latihan-latihan seperti menyalin semula petikan  sama ada dalam bentuk prosa, puisi atau drama. Secara khususnya,
yang diberikan dan pelajar dibenarkan menukarkan beberapa      mata pelajaran ini bertujuan untuk mengimbangi perkembangan
perkataan yang sesuai dalam petikan tersebut, ialah satu contoh   aspek rohani dan emosi para pelajar, selaras dengan aspirasi
bagaimana pelajar diberikan kebebasan dalam penulisan ini.      Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Bentuk-bentuk penulis separa terkawal yang lain ialah:        (a) Pendidikan Kesusasteraan Melayu dalam konteks Pendidikan
(i) Mengisi tempat kosong dalam petikan;               Kebangsaan
(ii) Menuliskan cerita daripada gambar;               Dalam konteks pendidikan kebangsaan, mata pelajaran ini digubal
(iii) Membuat ayat daripada perkataan; dan              untuk mmendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi
(iv) Menjawab soalan berdasarkan tajuk.               menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini
                                   dan akan datang. Dalam hal ini, kesusasteraan Melayu akan

http://oumclub.blogspot.com/                                                    6/9
HBML3103 SMP MEI 2008
memberikan penekanan terhadap nilai kemanusiaan dan semangat      • Kata tugas
patriotik yang sekali gus akan melahirkan insan yang seimbang dan   (b) Sintaksis
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Menyedari    Bidang sintaksis memperincikan ayat dan pembentukannya. Dalam
bahawa kesusasteraan ialah cermin kepada masyarakat dan budaya,    bidang
maka mata pelajaran ini amat sesuai dijadikan medium pemantap     ini, perkara-perkara berikut dibincangkan.
aspek rohani dan emosi seperti yang dinyatakan dalam sistem      (i) Struktur ayat
pendidikan kebangsaan.                         • Subjek
(b) Konsep bersepadu dalam pendidikan Kesusasteraan          • Predikat
Melayu KBSM                              • Pola ayat dasar
Konsep bersepadu dalam pendidikan Kesusasteraan Melayu         • Ayat pasif
meliputi dua aspek yang kedua-duanya saling berkaitan. Yang      • Ayat aktif
pertama ialah aspek ilmu itu sendiri, iatu apabila pengajaran mata   (ii) Pembentukan ayat
pelajaran ini menyepadukan ilmu kesusasteraan dengan ilmu       • Ayat selapis
bahasa Malaysia. Hal ini bermakna, dalam masa pengajaran        • Ayat majmuk
Kesusasteraan Melayu, pelajar-pelajar akan diajarkan ilmu-ilmu     (iii) Jenis ayat
yang berkaitan dengan Bahasa Malaysia seperti, diksi, ayat, gaya    • Ayat penyata
bahasa, dan sebagainya.                        • Ayat tanya
Yang kedua ialah penyepaduan dalam aspek bahan pengajaran.       • Ayat seru
Dalam pengajaran Bahasa Melayu, bahan-bahan kesusasteraan       (iv) Frasa
seperti cerpen, sajak, novel dan sebagainya boleh digunakan      • Hukum DM
sebagai bahan pengajaran. Penyepaduan ini juga boleh dikaitkan     • Pembentukan frasa
dengan pengintegrasian elemenelemen terkini dalam pendidikan      • Konstituen terdekat
seperti kemahiran bernilai tambah, peraturan sosiobudaya,       Sistem ejaan yang digunakan dalam Bahasa Melayu di negara ini
kewarganegaraan, dan nilai kemanusiaan.                berdasarkan sistem ejaan baru yang telah digunakan sejak tahun
                                    1972.
2. Pengajaran aspek sistem bahasa memang tidak boleh          Sebutan dan Intonasi
dipisahkan di dalam penguasaan kemahiran berbahasa. Selain       Secara umumnya sebutan dalam Bahasa Melayu diseragamkan
memastikan para pelajar boleh menguasai kemahiran tersebut,      berdasarkan sistem sebutan baku 1985. Sistem sebutan baku
aspek sistem bahasa perlu diajarkan untuk memperlengkap        dibentuk bagi menyeragamkan sebutan berdasarkan loghat dan
kemahiran tersebut.                          dialek negeri yang berbeza antara satu dengan lain. Sebutan baku
(a) Huraikan komponen atau perkara yang dibincangkan di        Bahasa Melayu telah ditetapkan supaya mematuhi dasardasar
dalam sistem bahasa.                          yang berikut:
Aspek sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan,     (a) Sebutan berasaskan bunyi huruf konvensional.
sebutan serta intonasi, dan kosa kata serta peribahasa. Aspek sistem  (i) Bunyi konsonan
bahasa tidak kurang pentingnya berbanding kemahiran mendengar,     (ii) Bunyi vokal
bertutur, mambaca, dan menulis. Sistem bahasa ialah pelengkap     (iii) Bunyi diftong
yang membantu aktiviti penulisan dan pertuturan menjadi lebih     (b) Setiap huruf membawa bunyi yang sama, sama ada berada di
tepat, jelas, dan mudah difahami. Penguasaan yang luas dalam      awal,
aspek ini membolehkan seseorang itu berbahasa seperti penutur jati   tengah atau akhir kata.
bahasa                                 (c) Sebutan perkataan pinjaman berasaskan ejaannya.
Tatabahasa dan Sistem Ejaan                      Intonasi ialah nada suara tinggi dan rendah sewaktu menuturkan
Tatabahasa ialah bidang ilmu yang membincangkan peraturan dan     perkataan atau ayat. Dalam konteks ilmu bahasa, intonasi
ketetapan dalam penggunaan sesuatu bahasa. Peraturan yang       memainkan peranan dalam pembentukan makna perkataan atau
dimaksudkan ini meliputi aspek kata dan ayat. Dalam hal ini,      ayat. Perkataan atau ayat yang sama akan berubah maknanya jika
tatabahasa itu terbahagi kepada dua bidang yang besar iaitu      intonasinya dibezakan. Antara faktor-faktor yang berkait rapat
morfologi dan sintaksis.                        dengan intonasi adalah seperti berikut:
(a) Morfologi                             • Panjang pendek contoh; sebutan ship dengan sheep.
Dalam bidang morfologi, peraturan dan cara penggunaan kata atau    • Tekanan contoh; sebutan export dengan ex port.
perkataan diperincikan. Perbincangan aspek morfologi meliputi     • Tona (terdapat dalam bahasa Cina, Thai, Vietnam, Laos,
perkaraperkara yang berikut:                      Kampuche).
(i) Jenis-jenis kata                          • Hentian contoh; sebutan belikan tin dengan beli kantin.
• Kata tunggal/Kata akar                        • Konstituen terdekat (untuk ayat sahaja) contoh; susunan frasa
• Kata terbitan                            makan nasi ayam di bawah rumah dibacakan sama ada makan nasi
• Kata Majmuk                             + ayam di bawah rumah, atau makan nasi ayam + di bawah rumah.
• Kata ganda                              Kosa Kata dan Peribahasa
• Akronim                               Kosa kata dan peribahasa ialah dua bidang dalam sistem bahasa
(ii) Pembentukan kata                         yang perlu diajarkan kepada pelajar. Kedua-dua bidang ini ialah
• Imbuhan                               pelengkap terhadap kemahiran berbahasa. Dalam ilmu bahasa,
• Pemajmukan                              penguasaan kosa kata dan peribahasa
• Gandaan                               ini dikaitkan dengan ilmu sosiolinguistik iaitu satu cabang ilmu
• Gabungan                               yang membincangkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial.
(iii) Penggolongan kata                        (a) Kosa kata
• Kata nama                              Pengajaran kosa kata tidak kurang pentingnya dengan pengajaran
• Kata kerja                              tatabahasa dan sebutan. Kosa kata bermaksud perkataan-perkataan
• Kata adjektif                            atau istlah yang mempunyai fungsi tertentu dalam kemahiran

http://oumclub.blogspot.com/                                                   7/9
HBML3103 SMP MEI 2008
berbahasa. Penguasaan yang baik dalam aspek kosa kata ini akan   (c) Tidak perlukan hafalan kerana pengajaran berfokus kepada
membantu seseorang dalam kemahiran berbahasa yang lain. Dalam   contoh-contoh.
kemahiran menulis misalnya, pengetahuan yang luas dalam kosa    (d) Bersesuaian dengan ilmu pedagogi yang mengutamakan
kata akan memudahkan seseorang menyatakan maksud atau       pengamatan yang diikuti dengan tanggapan.
perasaan dalam tulisannya. Secara umumnya penguasaan kosa kata
ini meliputi pengetahuandan fakta tentang perkara-perkara yang   Pendekatan Deduktif
berikut:                              Pendekatan deduktif adalah berlawanan dengan pendekatan
(i) Perkataan seerti (sinonim) meninggal dunia, mati, mangkat,   induktif. Pendekatan ini menyarankan supaya pengajaran sesuatu
wafat.                               tajuk atau perkara dimulai dengan penerangan dan huraian tentang
(ii) Perkataan berlawanan (antonim) putih/hitam, kecil/besar,   peraturan-peraturan atau maklumat perkara tersebut, kemudian
panjang/pendek.                          diikuti dengan contoh-contoh penggunaannya. Pendekatan
(iii) Perkataan banyak makna daki badan/daki bukit, masak     deduktif berasaskan andaian bahawa sesuatu perkara baru perlu
nasi/sudah masak.                         dipelajari beradasarkan hukum dan peraturannya terlebih dahulu.
(iv) Perkataan fungsi khas seperti penjodoh bilangan, kata     Oleh itu, pendekatan ini memberikan tumpuan kepada aspek
rujukan kehormat.                         kognitif yang berperanan untuk membuat penaakulan terhadap
(b) Peribahasa                           peraturan untuk mendapatkan fakta. Dalam pengajaran
Peribahasa ialah susunan bahasa yang indah, digubah berdaarkan   sistem bahasa, aspek bahasa yang ingin diperkenalkan perlu
kehidupan seharian masyarakat Melayu tradisional. Gaya bahasa   diperjelas konsep, peraturan, dan maklumat berkaitan terlebih
yang menarik serta panduan yang tersurat dan tersirat dalamnya   dahulu sebelum contoh-contoh penggunaan perkara tersebut
menjadikan peribahasa sangat relevan dengan penampilan budaya   ditunjukkan. Kekuatan pendekatan ini adalah
dan jati diri Bahasa Melayu. Dalam budaya Melayu, peribahasa    seperti yang dinyatakan seterusnya.
mempunyai peranan sebagai:                     (a) Pengajaran dibuat secara formal.
(i) Bahan pengajaran yang mengandungi nasihat dan pedoman.     (b) Sesuai untuk pengajaran orang dewasa.
(ii) Gambaran kehidupan masyarakat Melayu tradisional.       (c) Pengajaran dapat disalin dan dibukukan.
(iii) Teguran dan sindiran yang halus serta sopan.         (d) Pembelajaran kendiri mudah dijalankan.
Berdasarkan bentuk dan fungsinya, peribahasa dapat dikategorikan  (e) Semua pelajar mendapat input yang sama.
kepada
beberapa jenis seperti berikut:                  Pendekatan Eklektik
• Simpulan bahasa                         Pendekatan ini ialah gabungan ciri-ciri yang terbaik yang terdapat
• Perumpamaan                           dalam pendekatan induktif dan deduktif. Dalam pendekatan ini,
• Pepatah                             aspek-aspek yang menjadi teras kedua-dua pendekatan tersebut;
• Perbilangan                           iaitu contoh dan huraian digabungkan dalam dua variasi, iaitu:
• Bidalan                             (a) Contoh - huraian - contoh; dan
• Lidah pendita                          (b) Huraian - contoh - huraian.
• Tamsil                              Dalam konteks pengajaran ilmu bahasa pengajaran boleh dibuat
• Ibarat                              beradasarkan variasi pertama atau kedua, sesuai dengan pelajar
                                  sasaran. Jika variasi pertama digunakan, pengajaran tentang ayat
                                  majmuk misalnya perlu dimulai dengan analisis dan perbincangan
                                  tentang contoh-contoh ayat majmuk. Langkah pengajaran
                                  seterusnya ialah penerangan tentang konsep dan huraian tentang
 (b) Jelaskan perkara-perkara yang berikut berdasarkan       ayat majmuk berdasarkan contoh-contoh ayat yang telah
contoh pengajaran Bahasa Melayu di sekolah,            dibincangkan. Lagkah pengajaran seterusnya ialah pelajar sendiri
i) Pendekatan Induktif                       mencipta contoh atau menggunakan ayat majmuk berdasarkan
ii) Pendekatan Deduktif                      konsep dan kriteria yang telah difahami.
iii) Kaedah Pengajaran Terancang
iv) Kaedah Pengajaran Terserap/Tersisip              Pendekatan Komunikatif
                                  Pendekatan komunikatif berasaskan andaian bahawa bahasa ialah
Pendekatan Induktif                        alat komunikasi yang membolehkan interaksi berlaku. Sebagai
Pendekatan induktif ialah suatu pendekatan pengajaran yang     suatu alat komunikasi, bahasa bukan hanya berfungsi dalam bentuk
dimulai dengan contoh-contoh dan diikuti dengan peraturan atau   lisan dan tulisan, tetapi juga meliputi aspek paralinguistik seperti
huraian tentang perkara yang diajarkan itu. Pendekatan ini     gaya, gerak badan, dan sebagainya. Dalam konteks pengajaran
berandaian bahawa sesuatu hukum atau peraturan perlu dicerna    sistem bahasa, pendekatan ini dianggap selaras dengan sistem
daripada situasi penggunaannya. Pendekatan induktif menekankan   bahasa itu sendiri. Hal ini kerana pendekatan komunikatif
pembentukan kebiasaan sebagai suatu kaedah memahami sesuatu    menekankan penggunaan bahasa, khususnya aspek tatabahasa dan
perkara. Dalam pengajaran sistem bahasa, khususnya dalam      kosa kata dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan
pengajaran tentang ayat misalnya, contoh-contoh penggunaan     dengan itu pengajaran dengan pendekatan ini mengeksploitasi
pelbagai jenis ayat, akan ditunjukkan terlebih dahulu sebelum   aktiviti-aktiviti komunikasi seperti ucapan, syarahan, drama, forum,
penerangan tentang bentuk dan jenis ayat tersebut dijelaskan.   perbahasan, dan seumpamanya. Unsur-unsur tertentu dalam sistem
Pendekatan ini mempunyai kekuatan dan kelebihan seperti yang    bahasa yang akan diajarkan boleh diselitkan secara langsung atau
berikut:                              secara tidak langsung dalam teks dan aktiviti tersebut.
(a) Contoh-contoh yang realistik dan pelbagai menjadikan
pengajaran lebih konkrit.
(b) Bahan pengajaran boleh digunakan secara praktik dalam
kehidupan harian.


http://oumclub.blogspot.com/                                                   8/9
9/9

				
DOCUMENT INFO
Description: Soalan dan Cadangan Jawapan Untuk HBML3103 SMP Komsas Dalam Penagajaran Bahasa Melayu