Docstoc

HAVE YOU EVER WISHED THERE WAS A CHURCH THAT« Offers Catholic

Document Sample
HAVE YOU EVER WISHED THERE WAS A CHURCH THAT« Offers Catholic Powered By Docstoc
					    +$9( <28 (9(5 :,6+(' 7+(5( :$6 $ &+85&+ 7+$7« "

•   2IIHUV &DWKROLF VDFUDPHQWDOLVP LQ LWV IXOOQHVV DORQJ ZLWK D GHHS XQGHUVWDQGLQJ
    RI WKH LQZDUG HIIHFWV RI WKH VDFUDPHQWV
•   3UHVHUYHV D YDOLG DQG DXWKHQWLF DSRVWROLF VXFFHVVLRQ
•   3UHVHQWV D QHZ \HW DQFLHQW LQWHUSUHWDWLRQ RI &KULVWLDQ WHDFKLQJV DQG V\PEROLVP
•   $FNQRZOHGJHV WKH YDOLGLW\ RI WKH JUHDW ZRUOG UHOLJLRQV DV RWKHU SDWKZD\V EDFN
    WR RXU VRXUFH LQ *RG
•   $OORZV SHUVRQDO UHVSRQVLELOLW\ DQG WKHUHIRUH FRPSOHWH IUHHGRP RI EHOLHI DQG
    FRQVFLHQFH
•   ,QYLWHV DOO UHJDUGOHVV RI EHOLHI ZKR DSSURDFK UHYHUHQWO\ WR UHFHLYH +RO\
    &RPPXQLRQ
•   ,V QRQMXGJHPHQWDO UHJDUGLQJ UHPDUULDJH RU GLYRUFH
•   ,V VHUYHG E\ WUDLQHG EXW XQSDLG FOHUJ\ DV LQ WKH WUDGLWLRQ RI WKH HDUO\ FKXUFK


             %(/,(9( ,7 25 127 7+(5( ,6

  ,WV FDOOHG WKH /LEHUDO &DWKROLF &KXUFK DQG LW FDQ EH IRXQG LQ RYHU FRXQWULHV

              ,Q \RXU DUHD LW RSHUDWHV IURP«

          7+( &+85&+ 2) 67 -2+1 7+( ',9,1(
             &U %UHZHU /DF\ 6WV 3HUWK
            +RO\ (XFKDULVW 6XQGD\V DP
    +HDOLQJ  6ROHPQ %HQHGLFWLRQ   )ULGD\V HDFK PRQWK SP
                      ¢ 
                      ¡   ¤£

              (QTXLULHV  


$ 9,(: 2) )$,7+
)URP WKH /LWXUJ\
³:H EHOLHYH WKDW *RG LV ORYH DQG SRZHU DQG WUXWK DQG OLJKW WKDW SHUIHFW MXVWLFH UXOHV
WKH ZRUOG WKDW DOO KLV VRQV VKDOO RQH GD\ UHDFK KLV IHHW KRZHYHU IDU WKH\ VWUD\ :H
KROG WKH IDWKHUKRRG RI *RG WKH EURWKHUKRRG RI PDQ ZH NQRZ WKDW ZH GR VHUYH KLP
EHVW ZKHQ EHVW ZH VHUYH RXU EURWKHU PDQ 6R VKDOO KLV EOHVVLQJ UHVW RQ XV DQG SHDFH
IRU HYHUPRUH $PHQ´

$ 9,(: 2) 0$1.,1'
)URP WKH 6XPPDU\ RI 'RFWULQH
³0DQ LV D FRPSOH[ RI VSLULW VRXO DQG ERG\ 7KH VSLULW RI PDQ PDGH LQ WKH LPDJH RI
*RG LV GLYLQH LQ HVVHQFH 7KHUHIRUH KH FDQQRW FHDVH WR H[LVW KH LV HWHUQDO DQG KLV
IXWXUH LV RQH ZKRVH JORU\ DQG VSOHQGRXU KDYH QR OLPLW´

$ 9,(: 2) &+5,67
)URP WKH 6XPPDU\ RI 'RFWULQH
³&KULVW HYHU OLYHV DV D PLJKW\ VSLULWXDO SUHVHQFH LQ WKH ZRUOG JXLGLQJ DQG VXVWDLQLQJ
KLV SHRSOH 7KH GLYLQLW\ ZKLFK ZDV PDQLIHVW LQ KLP LV JUDGXDOO\ EHLQJ XQIROGHG LQ
HYHU\ PDQ XQWLO HDFK VKDOO FRPH µXQWR D SHUIHFW PDQ XQWR WKH PHDVXUH RI WKH VWDWXUH
RI WKH IXOOQHVV RI &KULVW¶ (SK ´

$ 9,(: 2) 0$1¶6 385326(
)URP WKH 6XPPDU\ RI 'RFWULQH
³7KH ZRUOG LV WKH WKHDWUH RI DQ RUGHUHG SODQ DFFRUGLQJ WR ZKLFK WKH VSLULW RI PDQ E\
UHSHDWHGO\ H[SUHVVLQJ KLPVHOI LQ YDU\LQJ FRQGLWLRQV RI OLIH DQG H[SHULHQFH
FRQWLQXDOO\ XQIROGV KLV SRZHUV 7KLV VSLULWXDO XQIROGPHQW WDNHV SODFH XQGHU DQ
LQYLRODEOH ODZ RI FDXVH DQG HIIHFW µ:KDWVRHYHU D PDQ VRZHWK WKDW VKDOO KH DOVR UHDS¶
*DO  +LV GRLQJV LQ HDFK SK\VLFDO LQFDUQDWLRQ ODUJHO\ GHWHUPLQH KLV H[SHULHQFH
DIWHU GHDWK LQ WKH LQWHUPHGLDWH ZRUOG RU ZRUOG RI SXUJDWLRQ DQG WKH KHDYHQO\ ZRUOG
DQG JUHDWO\ LQIOXHQFH WKH FLUFXPVWDQFHV RI KLV QH[W ELUWK 0DQ LV D OLQN LQ D YDVW FKDLQ
RI OLIH H[WHQGLQJ IRUP WKH KLJKHU WR WKH ORZHVW $V KH KHOSV WKRVH EHORZ KLP VR DOVR
KH LV KHOSHG E\ WKRVH ZKR VWDQG DERYH KLP RQ WKH ODGGHU RI OLIH UHFHLYLQJ WKXV D IUHH
JLIW RI JUDFH 7KHUH LV D FRPPXQLRQ RI VDLQWV MXVW PHQ PDGH SHUIHFW RU KRO\ RQHV
ZKR KHOS PDQNLQG 7KHUH LV D PLQLVWU\ RI DQJHOV´

$ 9,(: 2) 0$1¶6 +($/7+ $1' :(//%(,1*
)URP WKH 6WDWHPHQW RI 3ULQFLSOHV
³7KH /LEHUDO &DWKROLF &KXUFK JLYHV VSHFLDO DWWHQWLRQ WR WKH PLQLVWU\ RI KHDOLQJ
$OWKRXJK SKHQRPHQD RI KHDOLQJ DSSHDU WR KDYH EHHQ IUHTXHQW LQ WKH WLPH RI WKH
$SRVWOHV ZH DUH QRW MXVWLILHG LQ DVVXPLQJ WKDW DQ DELOLW\ WR KHDO LV FRQIHUUHG DW
RUGLQDWLRQ RU WKDW WKH JLIW RI KHDOLQJ LV RWKHU WKDQ D FKDULVPDWLF SRZHU %XW LQ WKH
UHYLYLI\LQJ EUHDWK RI WKH +RO\ 6SLULW LQ WKH JUDFH RI $EVROXWLRQ DQG LQ WKH VDFUDPHQWV
RI 8QFWLRQ DQG WKH (XFKDULVW &KULVW¶V FKXUFK KDV PHDQV RI JUDFH WR YLWDOLVH DQG
VXSSOHPHQW RUGLQDU\ KHDOLQJ PHWKRGV +HDOLQJ DQG SULHVWO\ IXQFWLRQV PD\ EH VHHQ WR
EH FRPSOHPHQWDU\ WKHUH LV JURZLQJ UHFRJQLWLRQ WKDW ERGLO\ DLOPHQWV DUH LQ PDQ\
LQVWDQFHV WKH RXWFRPH RI PDODGLHV RI WKH SV\FKH DQG FDQ EHVW EH UHPHGLHG ZKHQ WKH
VRXO LV DW SHDFH 7KH /LEHUDO &DWKROLF &KXUFK HQGHDYRXUV WR UHVWRUH WKHVH
PLQLVWUDWLRQV RI KHDOLQJ WR WKHLU ULJKWIXO SODFH LQ WKH HFRQRP\ RI OLIH 7KH VDFUDPHQW
RI 8QFWLRQ LV XVHG WR WKLV HQG LQ WKUHH ZD\V DV SXEOLF VHUYLFHV RI VSLULWXDO KHDOLQJ DV
D SULYDWH XQFWLRQ IRU WKH VLFN DQG DV ([WUHPH 8QFWLRQ IRU WKRVH LQ LPPLQHQW GDQJHU RI
SK\VLFDO GHDWK ZKHQ LW PD\ SDUWLFXODUO\ EH UHJDUGHG DV D KHDOLQJ RI WKH VRXO
$OWKRXJK LQVWDQFHV RI SK\VLFDO UHFRYHU\ GR RFFXU WKH DLP RI VSLULWXDO KHDOLQJ LV
DOZD\V PRUH GLUHFWHG WRZDUGV WKH DFWXDO VRXUFHV RI GLVHDVH RIWHQ DQ XQUHFRJQLVHG
GLVFRUG ZLWKLQ WKH SV\FKH DQG D VHSDUDWLRQ IURP WKH VWUHDP RI JUDFH´

$ 9,(: 21 7+( 52/( 2) 7+( &+85&+ &20081,7<
)URP WKH 6WDWHPHQW RI 3ULQFLSOHV
³$V D FKXUFK FHDVHV WR SURGXFH PHQ RI NQRZOHGJH VR GR LWV WHDFKLQJV QDUURZ DQG
KDUGHQ LWV WKHRORJ\ JURZV OHJDOLVWLF DQG PHFKDQLFDO DQG LWV SULHVWKRRG ODFNLQJ LQQHU
LOOXPLQDWLRQ VHHNV WR LPSRVH LWV ZLOO E\ DXWKRULW\ DQG WR SHUVHFXWH WKRVH ZKR UHVLVW
7KH /LEHUDO &DWKROLF &KXUFK DLPV DW EHLQJ D *QRVWLF FKXUFK QRW LQ WKH VHQVH RI
UHSURGXFLQJ FHUWDLQ H[WUDYDJDQFLHV RI HDUO\ &KULVWLDQLW\ EXW LQ WKH VHQVH RI KHOSLQJ LWV
PHPEHUV WR DWWDLQ IRU WKHPVHOYHV WKLV FHUWDLQW\ RI NQRZOHGJH ZKLFK LV WKH WUXH JQRVLV
RI ZKLFK 6W &OHPHQW RI $OH[DQGULD ZURWH 7KH DQFLHQW SDWK RI SXULILFDWLRQ
LOOXPLQDWLRQ DQG XQLRQ ZKLFK LQ ROGHQ WLPHV EURXJKW WKH FDQGLGDWH WR WKLV FHUWDLQW\ LV
VWLOO RSHQ IRU KLV WUHDGLQJ 7KRVH ZKR WUHDG LW PD\ VWLOO KRSH WR DWWDLQ WKH GLVFLSOHVKLS
WKDW GLUHFW FRPPXQLRQ ZLWK WKH 0DVWHU ZKLFK VKRXOG EH WKH DLP RI HYHU\ &KULVWLDQ
7KH :D\ RI WKH &URVV LV WKH SURJUHVVLYH XQIROGPHQW RI WKH &KULVWVSLULW ZLWKLQ PDQ
DQG WR WKLV HQG WKH VDFUDPHQWV RI &KULVW¶V KRO\ FKXUFK DYDLO´

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1
posted:3/25/2010
language:English
pages:3
Description: HAVE YOU EVER WISHED THERE WAS A CHURCH THAT« Offers Catholic