Untitled

Document Sample
Untitled Powered By Docstoc
					“Екологична култура и екологията като проблем за българското общество в процеса на присъединяване на България към Европейския Съюз”

ЧАСТ 2

Доклад по представително за страната социологическо изследване, проведено в периода 10-25 октомври 2001 г.

Характеристики на изследването: 1. 2. Период на провеждане – 10 – 25 октомври 2001 г. Представителност – изследването е представително за

пълнолетното население на страната (18 год.+)
3. 4. Обем на изследваната съвкупност /извадка/ - 1001 човека Методика на извадката - двустепенна гнездова извадка

5. Методика на изследването – пряко стандартизирано интервю по домовете (“face-to-face”) 6. Изпълнител – Агенция “Медиана”

доверие в Институциите, занимаващи се с опазването и охраната на приодните ресурси Смятате ли, че ако съобщите на горските,че се извършва бракониерски лов или риболов, те биха се намесили? март 2001 г. октомври 2001г.
23.0 34.9 42.1

Да, смятам, че горските ще се намесят Не вярвам да има някакъв ефект – няма да се намесят Не знам

20,8

31,5 47,8

Според вас, ако човек информира горските, полицията или други органи за бракониерски лов, риболов, сеч или други подобни, може ли самият той да си има сериозни неприятности? октомври
Да, със сигурност Да, много е вероятно Малко вероятно е Не, не ми се вярва да има проблеми 2001г. 14.4 25.4

31.2

29.0

Отново регистрираме силно недоверие в институциите, ангажирани с пряката охрана на природната среда. Близо половината от хората са убедени, че ако информират властите за посегателство срещу природата, е по-вероятно те самите да си имат проблеми, а не нарушителите. Според вас, защо горските и другите органи не се намесват?

Разликата над 100 % е за сметка на посочилите повече от един отговор март 2001 г. октомври 2001г.

1. Страх ги е 30,6 31.6 2. Често са в комбина с бракониерите 32,3 35.6 3. Просто не желаят да си вършат работата 10,0 10.3 4. Съчувстват на хората, които трябва да бракониерстват, за да се нахранят и стоплят 16,0 12.3 5. Просто знаят, че нищо не могат да направят освен да си създадат ядове 42,4 44.7 Нараства усещането за страх и безсилие на самите охранителни институции. Хората не усещат зад себе си организирана сила, която би взела под внимание техния сигнал и би ги защитила от саморазправа от страна на нарушителите. Още повече, че всеки трети подозира самите тези органи, че са в сговор със самите бракониери (подозират ги в корупция).

Според вас, кои правят бракониерски лов, риболов, сеч и пр. предимно хората, които наистина се нуждаят от това, за да оцелеят или предимно хората, които искат да направят лесни печалби /или се чувстват безнаказани/: октомври
1. Предимно бедните – които нямат избор 2. Предимно тези, които нямат нужда – 2001г. 18.9

за печалба или за удоволствие 3. И едните, и другите поравно

25,2 55,9

Общественото мнение за чистотата на въздуха и водата

Според вас, като цяло чист ли е въздуха, който дишате във вашето населено място? октомври
1. 2. 3. 4.

Да не е особено чист направо е вреден за здравето не знае

2001г.

31.3 45.6 15.1 7.9

Според вас, като цяло чиста ли е водата във водопроводната мрежа във вашето населено място? октомври
2001г. 1. 2. 3. 4.

Да не е особено чиста направо е вредна за здравето не знае

25.4 54.3 12.2 8.1

опазването на околата среда като проблем на обществото и институциите

Много се говори за екология. вие смятате ли, че властите реално ги е грижа за опазване на околната среда? октомври
1. 2. 3. 2001г.

Да не не може да прецени

16.8 44.5 38.7

а мислите ли, че хората, обществото, реално го е грижа опазване за околната среда? октомври
2001г. 1. 2. 3.

Да не не може да прецени

15.6 49.3 35.1

Смятате ли, че при днешната немотия и стремеж за бързи печалби е възможно да се направи нещо реално за опазване на природата, на околната среда? март 2001 г.
1. 2. 3. Да, напълно възможно е Може би, но се съмнявам Не може да се направи нищо 24,0 55,3 20,7

октомври 2001г.
22.9 50.7 26.4

някои казват, че природата трябва да се спаси, дори ако за това трябва да се ограничи използването й от бедните и нуждаещите се. други казват, че сега е по-важно да се спасят хората, а грижата за природата трябва да почака. кое от тези две мнения е поблизо до вашето? март октомври 2001 г. 2001г. да се ограничи използването на природата 2. природата може да почака
1.

85,7 14,3

80.2 19.8

Съществува усещането, че опазването на природата в настоящите условия е трудна задача. Съответно намалява и броя на хората, които пледират за ограничаване на използването на природните ресурси. Заедно с това е налице остра тревожност за състоянието и перспективите за растителното и дивечовото богатство на страната. Масово е усещането за тяхното унищожаване. Над половината от хората се съмняват, че е възможно нещо да се направи, а всеки пети е категоричен, че няма да се вземат никакви мерки и ще се ликвидират тези природни ресурси.

Смятате ли, че ако влезем в ес това ще принуди властите и съответните институции да спазват и налагат екологичните норми на европейския съюз? Да не не може да прецени 50.5 10.2 39.3

Общественото мнение за перспективите пред природната среда /Екологична тревожност/
(Тук се отчита мнението на хората, които редовно или епизодично излизат сред природата и за които може да се предположи, че я познават)

Според вас, има ли реална опасност в близките години:
1. Да изчезне /да се намали драстично/ рибата във водоемите

март 2001 г.
2. 3. 4. 5. Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не 32.7 52.3 9.8

октомври 2001г.
32.3 46.3 12.7 5.2 7.8

2. Да изчезне /да се намали драстично/ дивечът

1. 2. 3. 4.

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

март 2001 г.

34,4 51,7 9,7

октомври 2001г.

33.1 48.3 11.5 7.1

4,2

3. Да се изсекат/да се намалят драстично/ горите

март 2001 г.

октомври 2001г.
52.0 34.7 8.0 2,7 5.3

1. 2. 3. 4.

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

42,9 45,7 8,6

4. Да изчезнат /да се намалят драстично/ билките и гъбите

март 2001 г.

октомври 2001г.

1. 2. 3. 4.

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

30,2 50,5 12,6 6,7

31.3 40.2 18.9 9.6

Проблемът с дърводобива за битови нужди на населението Използване на дърва за огрев или за други битови нужди – готвене, пране и др. – от домакинствата (% ОТ ДОМАКИНСТВАТА В СТРАНАТА)

Използвате ли дърва за огрев или за други битови нужди – готвене, пране и др.?

март 2001 г.

октомври 2001г.

Да Не

56,0 44,0

56.8 43.2

Данните от изследването сочат, че едно домакинство средно използва по 7,6 куб. метра дърва за огрев годишно. Домакинствата, абсолютни които използват дърва за битови 1 нужди 800 в

стойности,

представляват

около

000

домакинства в страната. Те използват приблизително около 13 млн. куб. м. дърва за огрев и битови нужди годишно. В сравнение с февруари 2001 г. леко е нараснал дърва за както броя така на и домакинствата, които потребяват огрев,

потребяваните от тях количества.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ВЪПРОСНИК И ОСНОВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
често ли излизате сред природата ? 1. 2. 3. 4. 5. всеки ден поне веднъж седмично 2-3 пъти месечно по-рядко практически не излиза сред природата 15.1 11.1

6.5 22.6 44.7

Използвате ли дърва за огрев или за други битови нужди – готвене, пране и др.

март 2001 г.

октомври 2001г.

Да Не

56,0 44,0

56.8 43.2

Колко дърва ви трябват приблизително за една година – ако използваtе дърва за огрев и битови нужди? март октомври 2001 г. 2001г.
7.3 куб. м. 7.6 куб. м.

Средно едно домакинство използва годишно по 7,6 куб. метра дърва за огрев и други битови нужди. В сравнение с февруари 2001 г. леко е нарастнал както броя на домакинствата които потребяват дърва за огрев, така и потребяваните от тях количества.

Смятате ли, че ако съобщите на горските,че се извършва бракониерски лов или риболов, те биха се намесили? март октомври 2001 г. 2001г.
1. 2. да 3. Да, смятам, че горските ще се намесят Не вярвам да има някакъв ефект – няма се намесят Не знам 20,8 31,5 23.0 47,8 34.9

42.1

Според вас, защо горските и другите органи не се намесват?

Разликата над 100 % е за сметка на посочилите повече от един отговор март октомври 2001 г. 2001г.

Страх ги е Често са в комбина с бракониерите Просто не желаят да си вършат работата Съчувстват на хората, които трябва да бракониерстват, за да се нахранят и стоплят Просто знаят, че нищо не могат да направят освен да си създадат ядове

32,3 10,0

30,6 35.6 10.3

31.6

16,0 42,4 44.7

12.3

Според вас, кои правят бракониерски лов, риболов, сеч и пр. предимно хората, които наистина се нуждаят от това, за да оцелеят или предимно хората, които искат да направят лесни печалби /или се чувстват безнаказани/: октомври 2001г.
1. Предимно бедните – които нямат избор 2. Предимно тези, които нямат нужда – за печалба или за кеф 3. И едните, и другите поравно 55,9 18,9 25,2

Според вас, има ли реална опасност в близките години: март 2001 г.
31,3 51,8 10,9

1. Да изчезне /да се намали драстично/ рибата във водоемите

октомври 2001г.
29.8 50.2 13.0

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

6,0

7.0

2. Да изчезне /да се намали драстично/ дивечът

март 2001 г.
33,1 51,8 10,2

октомври 2001г.
30.2 50.2 12.6

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

4,8

6.0

3. Да се изсекат/да се намалят драстично/ горите

март 2001 г.
40,6 46,7 9,3

октомври 2001г.
46.1 39.5 9.1

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е

Не

3,4

5.3

4. Да изчезнат /да се намалят драстично/ билките и гъбите

март 2001 г.
28,2 51,5 12,8

октомври 2001г.
26.2 47.1 17.1

Да, това вече става Да, възможно е Малко вероятно е Не

7,5

9.6

Смятате ли, че при днешната немотия и стремеж за бързи печалби е възможно да се направи нещо реално за опазване на природата, на околната среда? март октомври 2001 г. 2001г.
Да, напълно възможно е Може би, но се съмнявам Не може да се направи нищо 24,0 55,3 20,7 22.9 50.7 26.4

някои казват, че природата трябва да се спаси, дори ако за това трябва да се ограничи използването й от бедните и нуждаещите се. други казват, че сега е по-важно да се спасят хората, а грижата за природата трябва да почака. кое от тези две мнения е по-близо до вашето? март октомври 2001 г. 2001г. 1. да се ограничи използването на природата 2. природата може да почака 14,3 19.8 85,7 80.2

Смятате ли, че ако влезем в ес това ще принуди властите и съответните институции да спазват и налагат екологичните норми на европейския съюз? октомври
2001г.

Да не не може да прецени

50.5 10.2 39.3

Според вас, като цяло чист ли е въздуха, който дишате във вашето населено място? октомври
2001г.

Да не е особено чист направо е вреден за здравето не знае

31.3 45.6 15.1 7.9

Според вас, като цяло чиста ли е водата във водопроводната мрежа във вашето населено място? октомври
2001г.

Да не е особено чиста направо е вредна за здравето не знае

25.4 54.3 12.2 8.1

Много се говори за екология. вие смятате ли, че властите реално ги е грижа за опазване на околната среда? октомври
2001г.

Да не не може да прецени

16.8 44.5 38.7

а мислите ли, че хората, обществото, реално го е грижа опазване за околната среда? октомври
2001г. 4. 5. 6. Възраст абсолютна стойност % от съвкупността

Да не не може да прецени

15.6 49.3 35.1

18 - 30 г.
188 18.8

31 - 40 г.

141

14.1 14.3 16.9 36.0 100,0

41 - 50 г.
143

51 - 60 г.
169

над 60 г.
360

БЕЗ ОТГОВОР
-

Общо
1001

ПОЛ абсолютна стойност % от съвкупността

МЪЖ
437 43.6 56.3 0.1 100,0

ЖЕНА
563

БЕЗ ОТГОВОР
1

ОБЩО
1001

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС абсолютна стойност /ДИСЕРТАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ/ 0.2 12.7 5.5 17.5 30.5 25.0 8.7 % от съвкупността

ВТОРО ВИСШЕ
2

ВИСШЕ
127

ПОЛУВИСШЕ
55

СРЕДНО ГИМНАЗИАЛНО
175

СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО
305

ОСНОВНО
250

ПО-НИСКО ОТ ОСНОВНО
87

БЕЗ ОТГОВОР

-

100,0

ОБЩО
1001

МЕСТОЖИТЕЛСТВО абсолютна стойност % от съвкупността

СЕЛО
364 36.4 24.7 26.3 12.7 100,0

ГРАД /не окръжен/
247

ГРАД /бивш окръжен/
263

СТОЛИЦА
127

БЕЗ ОТГОВОР
-

ОБЩО
1001 ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ абсолютна стойност % от съвкупността

БЪЛГАРИ
893 89.3

МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
106 10.6 0.2 100,0

БЕЗ ОТГОВОР
2

ОБЩО

РЕГИОНИ абсолютна стойност % от съвкупността

1 БЛАГОЕВГРАД
31 3.1 4.4

2 БУРГАС
44

3 ВАРНА

46

4.6 3.6 2.5 3.5 2.4 3.4 2.9 2.9 2.4 2.2 3.6 3.9 3.5 8.6 2.5 3.2 2.1 2.5 2.5 12.7 1.7 3.2 2.4

4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
36

5 ВИДИН
25

6 ВРАЦА
35

7 ГАБРОВО
24

8 ДОБРИЧ
34

9 КЪРДЖАЛИ
29

10 КЮСТЕНДИЛ
29

11 ЛОВЕЧ
24

12 МОНТАНА
22

13 ПАЗАРДЖИК
36

14 ПЕРНИК
39

15 ПЛЕВЕН
35

16 ПЛОВДИВ
86

17 РАЗГРАД
25

18 РУСЕ
32

19 СИЛИСТРА
21

20 СЛИВЕН
25

21 СМОЛЯН
25

22 СОФИЯ ГРАД
127

23 СОФИЯ ОБЛАСТ
17

24 СТАРА ЗАГОРА
32

25 ТЪРГОВИЩЕ
24

26 ХАСКОВО
39 3.9 2.6 3.2 0.1 100,0

27 ШУМЕН
26

28 ЯМБОЛ
32

БЕЗ ОТГОВОР
1

ОБЩО
1001


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:506
posted:12/19/2008
language:
pages:14