Urusan Pejabat Arahan Perkhidmatan by zarinazakaria84

VIEWS: 1,058 PAGES: 32

									  PENGURUSAN PEJABAT
   MERUJUK KEPADA
  ARAHAN PERKHIDMATAN
      (AP)
1
             PENGURUSAN
             PEJABAT
    Dasar/ Peraturan ( Pekeliling /Surat Pekeliling )
    Akta Pendidikan
    Arahan Perkhidmatan Bab 1 - 8
    Arahan Perbendaharaan
    Perintah AM Bab A-G
    Akta Acara Kewangan
    Akta Pencen 1980
    Akta KWSP
    Akta kawalan Alam Sekitar
    Akta Keterangan 1950


2
  Perkara-perkara yang Ketua Jabatan
  Perlu Beri Perhatian (AP 2)
     Penyediaan Carta Organisasi / Misi / Visi serta
     objektif organisasi
     Memberitahu tentang objektif jabatan kepada
     semua kakitangan.
     Bimbingan dan latihan
     Menyelaras semua aktiviti
     Menyediakan panduan kerja
     Pembahagian kerja
     Menggalakkan perhubungan yang baik dengan
     kakitangan dan orang ramai.

3
  Menyemak semua fungsi - fungsi
  Jabatan (AP 3 )


    Menyemak semula fungsi –fungsi jabatan
    supaya fungsi – fungsi itu selaras dengan
    objektif – objektif kerajaan.

    Mewujudkan fungsi – fungsi yang perlu4
  Mengkaji Aktiviti –aktiviti Jabatan
  (AP 4)

    Mengkaji semula aktiviti – aktiviti Jabatan

    Diamalkan satu sistem maklumat dan kawalan
    yang berkesan

    Diujudkan satu sistem kerja yang baik5
  Mengemaskini Organisasi

    Penyusunan semula organisasi
    Perubahan sistem Kerja seperti merangka atau
    meminda sistem–sistem dan borang-borang.
    Perubahan pembahagian tugas
    Perubahan cara kawalan
    Menyenang dan merengkaskan kerja
    Pembekalan alat–alat pejabat yang sesuai

6
  SENARAI TUGAS (AP 5)

    Ketua Jabatan memberi senarai tugas
    Pembahagian tugas memerlukan penilitian
    Pegawai kanan yang mengawas atau menyelia
    kakitangan hendaklah menyusun senarai tugas
    tersebut.
    Dikemaskini dari masa kesemasa.7
  BILA SENARAI TUGAS PERLU
  DIPINDA ATAU DIKEMSKINI

    Pertukaran objektif Sekolah
    Penyusunan semula organisasi Sekolah
    Pengurangan dan Penambahan fungsi
    Sekolah
    Pengurangan dan Penambahan jumlah
    Kakitangan
    Perubahan dalam sistem atau cara kerja

8
  Nasihat dari Jabatan –Jabatan lain
    JPN
    JPA / AG / PERBENDAHARAAN
    Bank
    MAMPU
    Pejabat Daerah
    Majlis Daerah
    Kementerian – Kementerian
    Polis dan Bomba
    Dan lain-lain

9
   MEMBINA PASUKAN (AP 7)

     Semangat kerja satu pasukan

     KMK

     Latihan dalam Jabatan (AP 8)

     Pusingan Kerja ( Job Rotation)

10
   HUBUNGAN DENGAN ORANG
   RAMAI (AP 10a & b )

     Konsep kualiti

     Bersikap adil / saksama

     Layanan teratur dan memuaskan

     Keutamaan layanan

11
   KEMUDAHAN UNTUK ORANG
   RAMAI (AP 11)

     Kaunter tempat bertanya
     Kemudahan borang
     Menyediakan tempat menulis
     Tempat menunggu
     Menyediakan tempat beratur
     Ruang Maklumat


12
   KENYATAAN PERKHIDMATAN
   (BRP)

     Memastikan kenyataan – kenyataan pegawai
     direkodkan dengan penuh dan lengkap.

     EMIS & SMS

     Kepentingannya13
   PENGURUSAN SURAT MENYURAT
   DAN SISTEM FAIL (AP bab 3 1-12)

     Surat Rasmi – Jelas
     Kepala Surat
     Memula dan Mengakhiri surat rasmi
     Perenggan dan lampiran
     Satu perkara satu surat
     Mengalamatkan surat – Jabatan / Orang
     Ramai / Firma / Badan Berkanun / Peguam
     Rekod Surat Masuk

14
   MENULIS MINIT

     Kepentingan Minit

     Perhubungan antara pegawai

     Rekod Rundingan
15
   Minit untuk mendapat keputusan /
   Tindakan  (AP 15)

     Ditulis dengan rengkas tetapi lengkap
     kandungannya

     Surat – surat dan fail dirujuk hendaklah dicatat dan
     disertakan

     Pandangan jabatan lain hendaklah disebut.

     Syor dan pandangan penulis


16
   Melayani surat – surat yang
   diterima

     Surat memerlukan perhatian segera

     Sistem penerimaan surat

     U/P – beri terus kepada pegawai tanpa dibuka

     Surat disimpan dalam fail

17
   SAMPUL KECIL

     Langkah Sementara

     Fail tidak dapat dikesan

     Fail jumpa masukkan sebagai satu kandungan.

     Rekod pada kertas minit

18
   SURAT BERPERINGKAT
   KESELAMATAN DAN BERHARGA

     Sediakan daftar yang sesuai

     Rekodkan tarikh terima dan nama pegawai
     yang menerima

     Surat yang berharga (mengandungi wang )ikut
     Arahan Perbendaharaan 71.

19
   ARAHAN PERBENDAHARAAN 71
   (Membuka MeL)

     Mana – mana pegawai kecuali arahan AG
     Menyenggara suatu daftar terimaan
     (Pos/Penghantar)
     Semua butir dicatatkan (tarikh terima, nama
     pengirim, nombor pendaftar bungkusan, nombor
     cek, amaun dan perihal suratan atau barang.
     Simpan selamat - t/t ringkas
     Di Semak tiap –tiap hari


20
   PERINGKAT KESELAMATAN
   SURAT

     Terbuka
     Terhad
     Sulit
     Rahsia
     Rahsia Besar21
   MAKSUD CIRI -CIRI
   KESELAMATAN

     TERBUKA  -   Tiada had
     TERHAD   -   Pegawai yang
             menjalankan tugas
     SULIT   -   Individu
     RAHSIA   -   Maruah Negara
     RAHSIA BESAR -  Keselamatan
             Negara

22
   PENYELENGGARAAN REKOD

     5 tahun - Kajian Keperluan (Simpan, Pindah
     Musnah)

     Senaraikan mengikut keutamaan

     Hantar Senarai ke Arkib.

     25 Tahun
23
   PENYIMPANAN REKOD

     Tempat yang sesuai
     Rak -rak khas
     Basah - dianginkan
     Maklumat terpelihara
     Pengurusan Maklumat
24
   SISTEM FAIL

     Satu Proses Kelasifikasi,Penyusunan,
     Penyimpanan Dan Pelupusan Rekod supaya
     mudah Diperolehi Dengan Cepat Apabila
     Dikehendaki

     Setiap Organisasi , Memerlukan sistem
     Penyimpanan Rekod Yang baik


25
   MENDAFTAR DAN
   MENYELENGGARA FAIL

     Pendaftaran Fail

     Tarikh Pembukaan, Tarikh Tutup Fail

     Membuka kulit Fail

     Peringkat Tindakan

26
   ELEMEN 4.16 KAWALAN REKOD-
   REKOD KUALITI - MAKSUD

     Rekod Kualiti – Data atau Maklumat yang di
     rekod akibat daripada aktiviti atau proses yang
     dilaksanakan dalam sistem kualiti.

     Kawalan bermaksud perlu adanya prosedur-
     prosedur yang didokumenkan untuk mengurus
     dan menyenggara rekod supaya mudah dirujuk
     semula dan untuk mengelakkan kemungkinan
     kehilangan rekod.

27
   ELEMEN 4.16 KAWALAN REKOD-
   REKOD KUALITI - (STANDARD)

     Pembekal hendaklah mewujud dan
     menyenggara prosedur-prosedur yang
     didokumenkan untuk mengenalpasti,
     mengumpul, mengindeks, mengguna, memfail,
     menyimpan, menyenggara dan melupuskan
     rekod-rekod kualiti.
     Rekod–rekod kualiti disenggara untuk
     membuktikan pematuhan kepada sistem
     kualiti.

28
   PENGURUSAN REKOD-REKOD
   KERAJAAN

     Rekod Kerajaan Termasuklah Surat ,
     Dokumen, Bahan Cetak,Buku , Peta, Lukisan,
     gambar, Mikrofilem, Filem Wayang Gambar
     Dan Rakaman yang Diterima Dan Yang
     diterbitkan Oleh Mana-mana Jabatan Kerajaan
     Dalam Menjalankan Urusan Rasmi Mereka.
29
   KEGUNAAN REKOD

     SEJARAH

     MAKLUMAT

     BAHAN BUKTI

     RUJUKAN,PENYELIDIKAN DAN KAJIAN

30
   SEKIAN TERIMA KASIH
       wassallam31
   wassallam
32

								
To top