(Microsoft Word - 334zvl374k faydalar-az.doc) by vdb13084

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Faydalar

CES (XM B) –in üzvü ol, F rqli Ol!

CES (XM B)-in siz faydaları;

Tanın!
Bizim d st yimiz-Sizin s yiniz n tic sind s naye dünyasında pe kar kadr kimi
tanınacaqsınız. Ba qa sözl , siz h r zaman bir addım önd olacaqsınız

Regional Müh ndislik b k si
Bu b k y qo ulmaqla, müxt lif sah l rd f aliyy t göst r n müh ndisl r v elm
adamlarıyla tanı olma, bilgi v t crüb nizi payla ma ansına nail olacaqsınız

S naye dünyasındakı n yeni x b rl r
Aylıq olaraq d rc edil n jurnalla siz n yeni x b rl r, ixtiralar v inki af haqqında
 traflı m lumat ld ed c ksiniz

Regional M rasiml rd tirak etm k
Siz, keçiril c k regional m rasiml rd qabaqcıl i adamları, akademikl rl birlikd
i tirak ed c k, onlarla tanı olma ansını ld ed c ksiniz

F rqlilik yaratma a imkanlar
Müasir texnologiya v ya elm sah l rind yenilik yaratacaq d y rli fikirl rinizi
realla dırmaq mümkün olacaq

Karyeranıza D st k
 dünyasında siz r hb rlik, i axtarma-tapma, t liml r v s. l q li mövzularda
d st k veril c k. T l b l r staj programları tapmaq üçün köm klik göst ril c k

T hsil
Birlik, n qabaqcıl universitetl rd n, qurulu lardan müh ndislik, elm d r c l ri
almaq (Magistr, Doktor,v s.)ist y n üzvl rin köm klik göst r c k

Onlayn qaynaqlar
Onlayn müh ndislik b k sin qo ulmaq, e-kitabxanasından, xüsusi proqramlardan
istifad etm k ansını ld ed c ksiniz

Sosyal f aliyy tl r
Birliyin t kil etdiyi s yah tl rd , yarı malarda v dig r sosyal f aliiy tl rd i tirak
ed bil rsiniz

T qaüd – Mükafatlar
T l b l r t qaüd proqramları tapma a köm klik göst ril c k. Müv f qiyy tli
müh ndisl r, elm adamları çox d y rli h diyy l rl mükafatlandırılacaq
TEZ TEZ SORU ULAN SUALLAR

Üzvlük haqqında

CES- (XM B)üzvlük n dem kdir?

CES- üzvlük birliyin üzvü olmaq dem kdir

CES- (XM B)üzvüyün üstünlükl ri n l rdir?

                nda        `
CES- üzvlüyün üstünlükl ri haqqı `Üzvlyün Faydaları bölmünd n m `lumat ala
bil rsiniz.

CES- (XM B) kim üzv ola bil r?

CES- üzv olmaq üçün 3 z ruri   rt var, bunlardan n az biri öd nm lidir:

i.               nı n
    T l b l r üçün, ixtisası zı müh ndislik v ya elm* sah l rind n biri olması
ii.   Müh ndislik v ya elm* sah l rind n biri üzr d r c nizin olması (Bakalavr,
    Magist v s.)
iii.   n az 2 il müh ndislik v ya elm* sah l rind n biri üzr i t crüb nizin
    olması


CES- (XM B) üzvlük prosesi nec dir?

                            nı
   rtl rd n n az birini öd y n h rk s üzvlük forması doldura bil r. Daha sonra
forma, üz rind qeyd edil n adres gönd rilm lidir v ya CES (XM B)
t msilçil rind n birin t hvil verilm lidir. Müraci tl r n z rd n keçirildikd n sonra
                     rı
(1 ay rzind ), namiz dl r m lumatlandı lacaq

CES (XM B) üzvlüyü öd ni lidir?

Xeyr, üzvlük tamamil pulsuzdur
                   *MÜH ND SL K v ELM SAH L R

•  Acoustical engineering                   •  Industrial engineering
•  Aquatic and environmental engineering           •  Landscape engineering (landscape architecture)
•  Aerospace (Aeronautical) engineering            •  Marine engineering
•  Agricultural engineering                  •  Materials engineering (includes metallurgical
                                  engineering)
•  Architectural engineering
                                •  Mechanical engineering
•  Automotive engineering (automotive systems engineering)
                                •  Manufacturing engineering
•  Biological engineering
                                •  Mechatronics
•  Biological systems engineering
                                •  Microsystems engineering
•  Biomedical engineering
                                •  Military engineering
•  Biomaterials engineering
                                •  Minerals process engineering
•  Bioresource engineering
                                •  Mineral engineering
•  Ceramic engineering
                                •  Mining engineering
•  Chemical engineering
                                •  Nanoengineering
•  Civil engineering
                                •  Neural engineering
•  Coastal engineering
                                •  Naval architecture
•  Combat engineering
                                •  Nuclear engineering
•  Communications system engineering
                                •  Optical engineering
•  Computer engineering
                                •  Ocean engineering
•  Computer science
                                •  Packaging Engineering
•  Construction engineering
                                •  Paper engineering
•  Control engineering (control systems engineering)
                                •  Photovoltaics engineering
•  Cost engineering
                                •  Petroleum engineering
•  Ecological engineering
                                •  Plastics engineering
•  Electrical engineering
                                •  Power Engineering
•  Electronics engineering (includes microelectronics
  engineering, microelectronics and semiconductor      •  Process engineering
  engineering)
                                •  Quality engineering
•  Electromechanical engineering
                                •  Reliability engineering
•  Engineering science and mechanics
                                •  Safety engineering
•  Engineering physics (engineering science)
                                •  Sanitation engineering
•  Environmental engineering
                                •  Security engineering
•  Computational finance (financial engineering)
                                •  Sewage engineering
•  Fire protection engineering
                                •  Software engineering
•  Food process engineering
                                •  Structural engineering
•  Forensic engineering
                                •  Surveying
•  Forest engineering
                                •  Systems engineering (systems design
•  Genetic engineering                      engineering)
•  Geomatics engineering                   •  Tissue engineering
•  Geotechnical engineering                  •  Traffic engineering
•  Industrial engineering (includes production engineering)  •  Transportation engineering (transport
                                  engineering)
•  Information engineering
                                •  Vacuum engineering
•  Instrumentation engineering
                                •  Value engineering
•  Integrated engineering
                                •  Textile engineering
Space Science            Life Science                Physics
  • Archaeoastronomy
  • Astrobiology            •  Anatomy                •   Acoustics
  • Astrochemistry           •  Astrobiology             •   Agrophysics
  • Astrodynamics           •  Biochemistry             •   Atomic, Molecular, and
  • Astrometry             •  Bioinformatics                Optical physics
  • Astronomy             •  Biology                •   Biophysics
  • Astrophysics            •  Biophysics              •   Computational physics
  • Cosmochemistry           •  Biotechnology             •   Condensed matter physics
  • Cosmology             •  Botany                •   Cryogenics
  • Extragalactic astronomy      •  Cell biology             •   Dynamics
  • Galactic astronomy         •  Chronobiology             •   Electricity & Magnetism
  • Cosmology             •  Cladistics              •   Fluid dynamics
  • Planetary geology         •  Cytology               •   Geophysics
  • Planetary science         •  Dermatology              •   Materials physics
  • Solar astronomy          •  Developmental biology         •   Mathematical physics
  • Stellar astronomy         •  Ecology                •   Mechanics
                    •  Embryology              •   Nuclear physics
Earth Science              •  Entomology              •   Optics
                    •  Epidemiology             •   Particle physics (or High
  •  Biogeography           •  Ethology                   Energy Physics)
  •  Cartography           •  Evolution (Evolutionary biology)   •   Plasma physics
  •  Climatology           •  Evolutionary developmental      •   Polymer physics
  •  Coastal geography          biology                •   Thermodynamics
  •  Geodesy             •  Freshwater Biology          •   Statics
  •  Geography            •  Genetics (Population genetics,    •   Solid State
  •  Geology               Genomics, Proteomics)         •   Vehicle dynamics
  •  Geomorphology          •  Histology               •   Electronics
  •  Geostatistics          •  Immunology              •   Laser Physics
  •  Geophysics            •  Marine biology
  •  Glaciology            •  Microbiology            Computer
  •  Hydrology            •  Molecular Biology
  •  Hydrogeology           •  Morphology              •   Theory of computation
  •  Mineralogy            •  Neuroscience             •   Algorithms
  •  Meteorology           •  Ontogeny               •   Data structures
  •  Oceanography           •  Phycology (Algology)         •   Computer architecture
  •  Paleoclimatology         •  Phylogeny               •   Operating systems
  •  Paleontology           •  Physical anthropology         •   Computer communications
  •  Petrology            •  Physical therapy               (networks)
  •  Limnology            •  Physiology              •   Computer security and
  •  Seismology            •  Population dynamics             reliability
  •  Soil science           •  Structural biology          •   Distributed computing
  •  Topography            •  Taxonomy               •   Parallel computing
  •  Vocanology            •  Toxicology              •   Quantum computing
                    •  Virology               •   Computer graphics
Mathematics               •  Zoology                •   Software engineering
                                         •   Programming languages
  •  Algebra           Chemistry                   •   Information science
  •  Analysis                                  •   Artificial intelligence
  •  Probability theory        •  Analytical chemistry         •   Human-computer interaction
  •  Geometry and Topology      •  Biochemistry             •   Computing in Mathematics,
  •  Number theory          •  Computational chemistry           Natural sciences, Engineering
  •  Logic and Foundations of     •  Electrochemistry               and Medicine
    mathematics           •  Inorganic chemistry          •   Computing in Social sciences,
  •  Applied mathematics       •  Materials science              Arts and Humanities,
                    •  Organic chemistry              Professions
Enviromental Science          •  Polymer chemistry           •   Information systems
                                             (Business informatics)
                    •  Physical chemistry
                                         •   Computer and society
  •  Environmental science      •  Quantum chemistry
  •  Environmental chemistry     •  Spectroscopy
                    •  Stereochemistry          Architecture
  •  Environmental geology
                                         •     Architecture
  •  Environmental soil science    •  Thermochemistry
                                         •     Building science
                                         •     Urbanism

								
To top