PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, - Download Now DOC by ary99980

VIEWS: 506 PAGES: 7

									PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
   UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
                  MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Joanna Magner
Placówka oświatowa: Przedszkole Integracyjne w Koszalinie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31.05.2012)
Opiekun stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
                                           Termin realizacji,  Sposób
L.p. Zadania podejmowane w            Formy realizacji          osoby wspierające dokumentowania
     okresie stażu
1.  Uczestniczenie w pracach     1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej,     W okresie stażu  Potwierdzenie
   organów szkoły związanych z     współpraca z gronem pedagogicznym.               obecności
   realizacją zadań
   dydaktycznych,          2. Współpraca w przygotowaniu uroczystości
   wychowawczych,           przedszkolnych:               W okresie stażu  Potwierdzenie
   opiekuńczych lub innych                                      współorganizacji
   wynikających za statutu oraz   3. Współpraca z rodzicami.
   potrzeb szkoły i środowiska                           W okresie stażu  Plan współpracy z
   lokalnego.                                             rodzicami
   (§ 7 ust.1 pkt.1)        4. Czynne uczestniczenie w realizacji      W okresie stażu  Potwierdzenie
                     priorytetów edukacyjno-wychowawczych              dyrektora
                     wynikających z planu rozwoju przedszkola.

2.  Pogłębianie wiedzy i       1. Ukończenie studiów podyplomowych na     2009r.      Dyplom
   umiejętności zawodowych       kierunku: oligofrenopedagogika.
   samodzielnie lub przez udział
   w różnych formach kształcenia  2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez
   ustawicznego.            aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym    w okresie stażu  Potwierdzenie
   (§ 7 ust. 1 pkt. 2)         doskonaleniu nauczycieli:                   obecności, notatki
                   - udział w pracach zespołu wychowawczego
                    przedszkola
                   - udział w pracach zespołu samokształceniowego
                   - uczestniczenie w formach doskonalenia
                    zawodowego-radach szkoleniowych

                   3. Udział w warsztatach             W okresie stażu  Zaświadczenia, notatki
                     metodycznych – konferencjach.
                   4. Tworzenie własnego warsztatu         W okresie stażu  Zbiór pomocy
                    pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji           dydaktycznych
                    sali itp.
3.  Poznawanie przepisów      1. Analiza dokumentacji.            W okresie stażu  Notatki
   dotyczących systemu oświaty.  - Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w
   (§ 7 ust. 1 pkt. 3)        sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
                    przez nauczycieli
                  - Karta Nauczyciela
                  - Ustawa o systemie oświaty

                   2. Zapoznanie się z publikacjami        W okresie stażu  Notatki, zbiór
                    interpretującymi zasady ubiegania się o            przeanalizowanych
                    stopnie awansu zawodowego (publikacje w            dokumentów
                    prasie oświatowej, Internet).

                   3. Udział w konferencjach o systemie
                    oświaty.                   W okresie stażu  Zaświadczenia

                   4. Udział w radach pedagogicznych
                    szkoleniowych podejmujących w/w       W okresie stażu  Potwierdzenie
                    temat.                             obecności, notatki

                   5. Aktualizacja wiedzy poprzez
                    indywidualne studium prawa          Systematycznie
                    oświatowego.
4.  Umiejętność organizacji i    1. Współpraca z opiekunem stażu.            Systematycznie  Wniosek o
   doskonalenia warsztatu pracy,                                      rozpoczęcie stażu
   dokonywania ewaluacji      -  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu       Sierpień 2009r.  Kontrakt
   własnych działań, a także    -  Zawarcie kontraktu                Wrzesień 2009r.  Plan rozwoju
   oceniania ich skuteczności i   -  Przygotowanie planu rozwoju zawodowego      Wrzesień 2009r.
   dokonywania zmian w tych     -  Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu            Grafik spotkań
   działaniach.           -  Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna   Wrzesień 2009r.
   (§ 7 ust. 2 pkt. 1)         stażu i innych nauczycieli – wnioski z               Scenariusze zajęć
                     obserwacji                    Dwa razy w roku
                   -  Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu   szkolnym
                     – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć,            Scenariusze zajęć
                     ich analiza                    Dwa razy w roku
                   -  Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora –     szkolnym
                     konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich           Scenariusze zajęć
                     analiza                      Według
                   -  Określenie mocnych i słabych stron własnej    harmonogramu
                     pracy                       hospitacji    Notatki własne
                                              Systematycznie
                    2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
                     pedagogicznej.                           Scenariusze zajęć
                   - Stosowanie w procesie dydaktycznym         Systematycznie
                     aktywnych metod nauczania
                   - Opracowanie pomocy dydaktycznych .
                                                       Wykonane pomoce
                    3. Publikowanie własnych prac.            W okresie stażu
                   - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na              Adres strony
                     stronie WWW;                    W okresie stażu  internetowej
                   - Publikacja scenariuszy zajęć.
                   4. Prowadzenie dokumentacji           Systematycznie  Dzienniki zajęć
                    przedszkolnej, dzienniki zajęć.

                   5. Opracowanie innowacji pedagogicznej      Do 03.2010r.   Opracowane
                    dotyczącej pedagogiki M. Montessouri              dokumenty
5.  Umiejętność uwzględniania w   1. Współorganizowanie i przygotowywanie     W okresie stażu  Scenariusze spotkań,
   swojej pracy potrzeb        uroczystości i imprez przedszkolnych.             imprez
   rozwojowych uczniów,                                        okolicznościowych,
   problematyki środowiska                                      sprawozdania
   lokalnego oraz współczesnych  2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków  W okresie stażu    Kwestionariusz
   problemów społecznych i        - Obserwacja dzieci                     wywiadu z rodzicami,
   cywilizacyjnych            - Rozmowy z dziećmi                     karty obserwacji
   (§ 7. ust 2. pkt 2. )         - Zebrania z rodzicami                    dziecka, notatki,
                      - Spotkania indywidualne wynikające z            podsumowania
                        zainteresowania i potrzeb rodziców            półroczne, protokoły
                                                    spotkań, listy
                                                    obecności
                   3. Współpraca ze specjalistami – korzystanie z  W okresie stażu  Rozmowy
                    wiedzy i doświadczenia pedagoga,                indywidualne, notatki
                    psychologa, logopedy.

                   4. Promowanie placówki przez udział dzieci w   W okresie stażu  Zdjęcia,
                    konkursach, festiwalach organizowanych             zaświadczenia,
                    przez inne przedszkola i różne instytucje –           podziękowania,
                    przygotowywanie dzieci.                     dyplomy,
                                                    potwierdzenie
                                                    dyrektora
                   5. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po W okresie stażu   Karty wycieczek
                    najbliższej okolicy.
6.  Umiejętność wykorzystywania   1. Doskonalenie własnych umiejętności w    W okresie stażu
   w pracy technologii        zakresie technologii komputerowej i
   komputerowej i informacyjnej.   informacyjnej.
   (§ 7 ust. 2 pkt. 3)
                   2. Wykorzystywanie technologii komputerowej W okresie stażu     Opracowane materiały
                     w pracy – opracowanie pomocy,
                     dokumentów, scenariuszy, planów
                     miesięcznych.
                   3. Współredagowanie strony internetowej
                     przedszkola –              W okresie stażu     Adres strony
                     umieszczenie informacji o grupie.

                   4. Wykorzystanie internetu do dzielenia się   W okresie stażu  Adres strony
                     swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi
                     nauczycielami – zamieszczanie scenariuszy
                     zajęć, planów w portalach edukacyjnych.

                   5. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych   W okresie stażu  Scenariusze zajęć
                     źródeł informacji, środków audiowizualnych
                     ( komputer, DVD, telewizja)
7.  Umiejętność zastosowania     1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii,   Systematycznie   Notatki
   wiedzy z zakresu psychologii,    pedagogiki i dydaktyki przez udział w
   pedagogiki i dydaktyki oraz     różnego rodzaju formach doskonalenia
   ogólnych zagadnień z zakresu    zawodowego.
   oświaty, pomocy społecznej lub
   postępowania w sprawach     2. Samokształcenie – zapoznanie się z   Systematycznie
   nieletnich, w rozwiązywaniu     najnowszymi propozycjami wydawniczymi z
   problemów związanych z       w/w dziedzin.
   zakresem realizowanych przez
   nauczyciela zadań .       3. Realizowanie programu adaptacyjnego:     09. – 12. 2009r.
   (§ 7 ust. 2 pkt. 4)          - Przeprowadzenie wywiadu z
                        rodzicami
                      - Pedagogizacja rodziców
                      - Zorganizowanie spotkań
                        adaptacyjnych
                      4. Przeprowadzenie rady szkoleniowej na     21. 09. 2009r.    Potwierdzenie
                       temat pedagogiki M. Montessouri.                  dyrektora

8.   Umiejętność posługiwania się    1. Udział w konferencjach o systemie oświaty.  W okresie stażu    Zaświadczenie
    przepisami dotyczącymi
    systemu oświaty, pomocy       2. Udział w radach pedagogicznych,       W okresie stażu    Potwierdzenie
    społecznej lub postępowania w     szkoleniowych, podejmujących w/w temat.              dyrektora
    sprawach nieletnich, w zakresie
    funkcjonowania           3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne   Systematycznie    Umiejętność
    szkoły, w której nauczyciel      studium prawa oświatowego.                     korzystania z prawa
    odbywał staż.
    (§ 7 ust. 2 pkt. 5)
   Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w
   sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 14
   listopada 2007 roku.

								
To top