OPĆINA BIHAĆ AKCIONI PLAN RAZMJENE NAJBOLJIH PRAKSI (APR)

Document Sample
OPĆINA BIHAĆ AKCIONI PLAN RAZMJENE NAJBOLJIH PRAKSI (APR) Powered By Docstoc
					  OPĆINA BIHAĆ
AKCIONI PLAN RAZMJENE
NAJBOLJIH PRAKSI (APR)
  BiH Beacon Scheme
   Bihać, februar 2010.godine
Uvod


   Akcioni plan razmjene najboljih praksi predstavlja dio obaveza
Općine Bihać proizašlih dobijanjem statusa „Beacon općina“

Akcioni plan razmjene najboljih praksi Općine Bihać odnosi se na:

• Razmjenu aktivnosti i dogañaja koje Općina Bihać, kao dobitnik
Beacon statusa, namjerava preduzeti u cilju obavljanja preuzetih
dužnosti i obaveza

• Vremenski okvir za svaku planiranu aktivnost pojedinačno

• Ciljeve koje planiramo ostvariti provoñenjem aktivnosti razmjene
najboljih praksi – ključne poruke i znanja koje će se razumjevati

• Ciljne grupe

• Procjenu troškova planiranih aktivnosti razmjene najboljih praksi


Kontakt detalji:
Beacon koordinator: dr.sci. Izolda Osmanagić
Adresa: Bosanska 4, 77 000 Bihać
Telefon: 037 229 6300
E-mail: izolda.osmanagic@bihac.org
 Mjesec     Aktivnosti razmjene        Ciljne grupe           Opis aktivnosti
 dogañaja   najboljih praksi/usvajanja
            znanja
   1.          2.               3.                 4.
                                      Otvaranje linka na web stranici

                                      -Upoznavanje predstavnika
        na web stranici Općine   -Svi zainteresirani posjetioci  drugih općina sa najboljim
        Bihać postavljen link   web sajta            praksama Općine Bihać iz
  mart      beacon općina      -Zaposleni u općinama BiH    oblasti upravljanja ljudskim
2010.godine                -Predstavnici NVO        resursima
                      -Lokalni privrednici       -Razmjena dobrih iskustava
                                      postavljanjem sadržaja koji
                                      mogu poslužiti prilikom
                                      prenošenja dobrih iskustava u
                                      druge sredine
                                      -Prikupljanje informacija koje bi
                                      dovele do novih poboljšanja
  mart   Izrada, objavljivanje     - Općine BiH           Predstavljanje najboljih praksi
2010.godine i distribucija „Studije    -Grañani lokalne zajednice    Beacon općina
      izučavanja slučaja“ i     -Sredstva javnog
      promotivnog CD-a        informiranja
                      -općina BiH             -  Prezentacija
                      -načelnici općina            „Upravljanje ljudskim
          Otvoreni dani     -osoblje službi za ljudske        resursima“
                      resurse               - Upoznavanje
 septembar     Prezentacija      -predstavnici lokalnih i         zainteresiranih     sa
2010.godine  „Najbolje prakse Općine   regionalnih elektronskih i        naboljim praksama u
           Bihać“        štampanih medija             oblasti    upravljanja
                      -direktori javnih ustanova i       ljudskim resursima
                      javnih preduzeća           - Transfer najboljih praksi
                                          i ideja
                                        - Uvid u iskustva Beacon
                                          šeme
po potrebi    Razmjena kadrova     Zainteresirane općine      Posjete koje pružaju novi način
                                      transfera i usvajanja znanja, gdje
                                      uz teoriju imamo i praktični
                                      primjer uspješnosti

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:3/24/2010
language:Croatian
pages:3