REQUEST FORM FOR ADVERTISING VACANCIES by baa17504

VIEWS: 17 PAGES: 8

									                                 JOB PROFILE
POST TITLE:      Cook Supervisor

LOCATION:       Bro Myrddin School

POST NUMBER:     CCA 408/24            GRADE:    H502 (subject to Job Evaluation)

DEPARTMENT:      Education and Children’s Services

DIVISION:       Resources Management

SECTION:       Primary and Secondary School Kitchens and Facilities

POSITION IN ORGANISATION:         Refer to Organisational Chart

ACCOUNTABLE TO (JOB TITLE):        Field Supervisor

ACCOUNTABLE FOR (NUMBERS AND POST TITLES):

MAIN PURPOSE OF JOB:
To provide a full range of mid-day meals for pupils and customers thereby contributing to an effective and
efficient Catering Service.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES:
1. Prepare menus, supervise portion control and undertake skilled cooking activities connected with the full
  range of meals, including the provision of special dietary meals (if required) thereby providing to a
  quality customer orientated service
2. Co-ordinate the operations connected with the preparation and cooking of meals and the serving of food
  thereby contributing to an effective and efficient Catering Service.
3. Organise work rotas, allocate duties and undertake induction training to facilitate the smooth running of
  the kitchen
4. Supervise the cleaning activities of the dining and kitchen areas, their surroundings and equipment to
  ensure that high standards of hygiene and cleanliness are maintained.
5. Oversee general kitchen and dining room duties e.g. washing up, setting up and clearing away of
  equipment and tables, cleaning of kitchen, its surrounds and equipment to contribute to the smooth
  running of the kitchen.
6. Assume responsibility for Operational control of service points, dining centres and transported meals and
  control the security of the kitchen and its surrounds to ensure that high standards of health and safety are
  maintained.
7. Maintain financial and management information systems and undertake all clerical duties including
  ordering of supplies, stock control sheets and control of budget in accordance with departmental and
  catering service procedures to ensure the establishment is financially viable and operating efficiently.
8. Ensure that equipment is maintained to comply with Catering Service and Food Safety Standards.
9. Contribute to the development of the Catering Service to ensure the continued improvement and success
  of Catering Service.

MAGNITUDE OF JOB:
To form part of a team which contributes to the overall catering service provision within the Authority

RESPONSIBLE     Elin Cullen,                        DATE       6/11/03
OFFICER:       Pennaeth Rheoli Adnoddau                  PREPARED:
                            PROFFIL SWYDD
TEITL Y SWYDD:     Goruchwylydd Coginio

LLEOLIAD:       Ysgol Bro Myrddin

RHIF Y SWYDD:     CCA 408/24          GRADDFA:    H502 (yn   amodol  ar   Werthuso
                                  Swyddi)
ADRAN:         Addysg a Gwasanaethau Plant

IS-ADRAN:       Rheoli Adnoddau

ADAIN:         Cyfleusterau Arlwyo, a Cheginau Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Cynradd

SAFLE:                  Gweler y Siart Trefniadaeth

ATEBOL I (TEITL Y SWYDD):        Goruchwylydd Maes

CYFRIFOL AM (NIFEROEDD A THEITLAU SWYDD):

PRIF DDIBEN Y SWYDD:
Darparu amrywiaeth eang o brydau canol dydd ar gyfer disgyblion a chwsmeriaid, a thrwy wneud hynny,
gyfrannu at Wasanaeth Arlwyo effeithiol ac effeithlon.

PRIF GYFRIFOLDEBAU:
1. Paratoi bwydlenni, goruchwylio faint o fwyd a roddir, ymgymryd â’r gwaith o goginio’r holl brydau a
  ddarperir, gan gynnwys prydau deiet arbennig (os bydd angen) a thrwy hynny ddarparu gwasanaeth sy’n
  rhoi’r cwsmer yn gyntaf.
2. Cyd-drefnu’r gwaith o ran paratoi, coginio a darparu bwyd, a thrwy hynny, gyfrannu at Wasanaeth
  Arlwyo effeithiol ac effeithlon.
3. Trefnu oriau gwaith, pennu dyletswyddau a derbyn hyfforddiant er mwyn sicrhau bod y gegin yn
  gweithredu’n hwylus.
4. Goruchwylio glanhau’r gegin a’r man bwyta ynghyd â’r offer er mwyn sicrhau y cedwir safonau uchel o
  ran glendid.
5. Goruchwylio dyletswyddau cyffredinol yn y gegin a’r ystafell fwyta e.e. golchi llestri, gosod a chlirio
  byrddau ac offer a glanhau’r gegin ynghyd â’r offer, er mwyn sicrhau bod y gegin yn gweithredu’n
  hwylus.
6. Cymryd cyfrifoldeb dros reoli mannau gwasanaethu, canolfannau bwyta, prydau a gludir a diogelwch y
  gegin, er mwyn sicrhau y cedwir safonau uchel o ran iechyd a diogelwch.
7. Gweithredu systemau rheoli gwybodaeth ac ymgymryd â’r holl ddyletswyddau clercol gan gynnwys
  archebu cyflenwadau, taflenni rheoli stoc a rheoli’r gyllideb yn unol â gweithdrefnau’r Adrannau a’r
  Gwasanaeth Arlwyo, er mwyn sicrhau bod y gwaith yn ymarferol yn ariannol ac yn gweithredu’n
  effeithiol.
8. Sicrhau bod yr offer yn cydymffurfio â Safonau Diogelwch Bwyd a’r Gwasanaeth Arlwyo.
9. Cyfrannu at ddatblygu’r Gwasanaeth Arlwyo er mwyn sicrhau gwella parhaus a llwyddiant o ran y
  Gwasanaeth Arlwyo.

GOFYNION Y SWYDD:
Bod yn rhan o dîm sy’n cyfrannu at yr holl ddarpariaeth o ran y Gwasanaeth Arlwyo o fewn yr Awdurdod.

SWYDDOG Â       Elin Cullen,                     DYDDIAD       6/11/03
CHYFRIFOLDEB:     Pennaeth Rheoli Adnoddau               PARATOI:
         Assistant Area Direct
          Services Manager
            (Catering)           Field Supervisor
             (Catering)
           Assistant Field
            Supervisor
            (Catering)
Cook Supervisor              Cook in Charge
             Cook(s)
            Catering
            Assistant(s)
                              Clerical Assistant
           Dinning Room
            Assistant(s)
                             PERSON SPECIFICATION
POST TITLE:      Cook Supervisor
LOCATION:       Bro Myrddin School
POST NUMBER:      CCA 408/24
GRADE:         H502 (subject to Job Evaluation)
DEPARTMENT:      Education and Children’s Services
DIVISION:       Resources Management
SECTION:        Primary and Secondary School Kitchens and Facilities
                                   ESSENTIAL  DESIRABLE  METHOD OF ASSESSMENT
QUALIFICATIONS/VOCATIONAL
TRAINING/COMPETENCES
Hygiene for the Food Handler Hotel & Catering (Stage 1 or                   Application  form  and
equivalent)                                          Certificates
NVQ Stage 1 or equivalent                                   Application  form  and
                                               Certificates
City & Guilds in Catering (7061/2) or equivalent                       Application  form  and
                                               Certificates

KNOWLEDGE
Knowledge of catering standards                                Application  form  and
                                               interview
Knowledge of financial recording                               Application  form  and
                                               interview
Knowledge of marketing                                    Application  form  and
                                               interview
Knowledge of Health & Safety                                 Application  form  and
                                               interview

EXPERIENCE
Working experience in industrial catering premises                      Application  form  and
                                               interview
Previous experience of leading a team                             Application  form  and
                                               interview
Training experience                                      Application  form  and
                                               interview
Experience of budgetary control                                Application  form  and
                                               interview
Customer Care experience                                   Application  form  and
                                               interview
JOB RELATED SKILLS
Cooking skills                                        Application  form  and
                                               interview
Presentation skills                                      Application  form  and
                                               interview
People management skills                                   Application  form  and
                                               interview
Financial management skills                                  Application  form  and
                                               interview
Operational management skills                                 Application  form  and
                                               interview
Customer care skills                                     Application  form  and
                                               interview
Training Competency skills                                 Application  form   and
                                              interview

Communication skills:-
Welsh verbal skills                                     Application form and
                                              interview
Welsh written skills                                    Application form and
                                              interview
English verbal skills                                    Application form and
                                              interview
English written skills                                   Application form and
                                              interview
Note: If communication skills are not specified as ‘essential’ or ‘desirable’ above you should assume the criteria are
not required for the post

PERSONAL SKILLS
Flexibility                                        Application  form   and
                                              interview
Ability to motivate others                                 Application  form   and
                                              interview
Decision making / delegation abilities                           Application  form   and
                                              interview
Evidence of continuous improvement                             Application  form   and
                                              interview

SPECIAL CIRCUMSTANCES:WHERE A CRIMINAL RECORD CHECK HAS BEEN IDENTIFIED AS RELEVANT TO THIS POST THE LEVEL
  OF CHECK AND JUSTIFICATION FOR CARRYING OUT SUCH A CHECK IS SPECIFIED BELOW:

STANDARD DISCLOSURE                         ENHANCED DISCLOSURE JUSTIFICATION:‐ 
Position involving the post holder being in contact or working with children


PREPARED    Elin Cullen,                               DATE      6/11/03
BY:       Head of Resources Management                       PREPARED:
                                 MANYLEB PERSON
TEITL Y SWYDD:       Goruchwylydd Coginio
LLEOLIAD:         Ysgol Bro Myrddin
RHIF Y SWYDD:       CCA 408/24
GRADDFA:          H502 (yn amodol ar Werthuso Swyddi)
ADRAN:           Addysg a Gwasanaethau Plant
IS-ADRAN:         Rheoli Adnoddau
ADAIN:           Cyfleusterau arlwyo, a cheginau ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd
                                   HANFODOL    DYMUNOL      DULL ASESU
CYMWYSTERAU/HYFFORDDIANT
GALWEDIGAETHOL/GALLUOEDD
Glendid i’r sawl sy’n trin bwyd – Gwestai ac Arlwyo (Cam                      Ffurflen   gais  a
1 neu gymhwyster cyfwerth)                                     Thystysgrifau
NVQ Cam 1 neu gymhwyster cyfwerth                                 Ffurflen   gais  a
                                                  Thystysgrifau
Sefydliad y Ddinas a’r Urddau mewn Arlwyaeth (7061/2)                       Ffurflen   gais  a
neu gymhwyster cyfwerth                                      Thystysgrifau

GWYBODAETH
Safonau arlwyo                                           Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Cofnodi ariannol                                          Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Marchnata                                             Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Iechyd a Diogelwch                                         Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad

PROFIAD
Profiad o arlwyo mewn gweithle diwydiannol                             Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Profiad blaenorol o weithio mewn tîm                                Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Profiad o hyfforddiant                                       Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Profiad o reoli Cyllideb                                      Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Profiad o ran Gofal Cwsmeriaid                                   Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
SGILIAU YN YMWNEUD Â’R SWYDD
Sgiliau coginio                                          Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau o ran cyflwyniadau                                     Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau ymdrin â phobl                                       Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau rheoli ariannol                                      Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau rheoli gweithrediadau                                   Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau gofal cwsmeriaid                                      Ffurflen   gais  a
                                                  chyfweliad
Sgiliau hyfforddiant                                Ffurflen   gais   a
                                          chyfweliad
Sgiliau Cyfathrebu:-
Sgiliau llafar Cymraeg                                 Ffurflen  gais  a
                                            chyfweliad
Sgiliau ysgrifennu Cymraeg                               Ffurflen  gais  a
                                            chyfweliad
Sgiliau llafar Saesneg                                 Ffurflen  gais  a
                                            chyfweliad
Sgiliau ysgrifennu Saesneg                               Ffurflen  gais  a
                                            chyfweliad
Dalier sylw: Os nad yw’r fanyleb yn nodi bod sgiliau cyfathrebu yn ‘hanfodol’ neu’n ‘ddymunol’ dylech gymryd
nad yw’r cymwysterau’n berthnasol i’r swydd

SGILIAU PERSONOL
Hyblygrwydd                                     Ffurflen   gais   a
                                          chyfweliad
Y gallu i ysbrydoli eraill                             Ffurflen   gais   a
                                          chyfweliad
Y gallu i wneud penderfyniadau / ddirprwyo                     Ffurflen   gais   a
                                          chyfweliad
Prawf o wella parhaus                                Ffurflen   gais   a
                                          chyfweliad

AMGYLCHIADAU ARBENNIG:BERNIR BOD ARCHWILIAD O GOFNOD TROSEDDOL YN BERTHNASOL I’R SWYDD HON, NODIR Y
RHESWM DROS GYNNAL YR ASESIAD HWN ISOD:

DATGELIAD SAFONOL                   DATGELIAD MANWL
RHESWM: ‐ 
Bydd deiliad y swydd mewn cysylltiad â phlant neu’n gweithio gyda phlant 


PARATOWYD      Elin Cullen,                         DYDDIAD    6/11/03
GAN:        Pennaeth Rheoli Adnoddau                   PARATOI:

								
To top