Docstoc

Tekanan kerja dan kemurungan jururawat wanita kesannya ke atas

Document Sample
Tekanan kerja dan kemurungan jururawat wanita kesannya ke atas Powered By Docstoc
					 Tekanan kerja dan kemurungan
jururawat wanita: kesannya ke atas
individu, keluarga, dan masyarakat


         oleh
      Hazalizah Hamzah
Pusat Pengajian Teras dan Pendidikan Lanjutan
     Universiti Multimedia Melaka
 Latar belakang kajian

kaji tekanan kerja dan kemurungan
jururawat

pekerjaan keempat paling tinggi tekanan
(Woodham 1995)

nisbah jururawat kepada penduduk
Malaysia 1:750


                Multimedia
                University
   Definisi tekanan

desakan yang melampaui kemampuan
daya tahan individu (Lazarus 1966)

aspek
 fizikal
 mental
 emosi


               Multimedia
               University
Punca tekanan jururawat

bebanan kerja tinggi (Dywer 1995)

jadual giliran kerja (Sullivan 1995)

jaga kesihatan / emosi pesakit (Tsai 1993)
                  Multimedia
                  University
  Definisi kemurungan

 sedih, takut, dan bimbang keterlaluan

 rasa bersalah, kutuk diri, enggan bergaul

 masalah makan, tidur, seks

 abnormal jika berterusan

Atkinson, Atkinson, Smith dan Bem (1990)
Kimble, Garmezy dan Zigler (1984)     Multimedia
                      University
    Tujuan kajian

mengukur tahap tekanan kerja jururawat

punca tekanan kerja jururawat

kesan tekanan kerja ke atas kemurungan
                Multimedia
                University
 Hipotesis kajian ~ 1Terdapat perbezaan tahap tekanan kerja
  yang signifikan mengikut kerjaya
                Multimedia
                University
  Hipotesis kajian ~ 2Terdapat perbezaan tahap kemurungan yang
    signifikan mengikut kerjaya
                Multimedia
                University
  Hipotesis kajian ~ 3Tahap kemurungan berbeza mengikut tahap
    tekanan kerja jururawat
                Multimedia
                University
  Hipotesis kajian ~ 4Punca tekanan kerja jururawat yang utama
  adalah beban kerja yang melampau
                Multimedia
                University
    Kaedah kajian

soal selidik

persampelan bertujuan

sukarela

Kuala Lumpur


            Multimedia
            University
    Sampel kajian

128 jururawat ( 71% )
141 polis ( 78% )
142 guru ( 89% )

min umur 34 tahun ( SD 8.0 )

semua jururawat wanita


                Multimedia
                University
     Alat kajian

Maklumat Diri

Professional Life Stress Scale (PLSS)

Health Profession Stress Index (HPSI)

Beck Depression Index (BDI)


                  Multimedia
                  University
Alat kajian ~ Maklumat Diri

 umur
 jantina
 bangsa
 taraf perkahwinan
 pendidikan tertinggi
 jawatan
 pangkat


            Multimedia
            University
  Alat kajian ~ PLSS

Professional Life Stress Scale

Fontana dan Abouserie (1993)

ditadbir ke atas semua kumpulan subjek

mengukur tahap tekanan umum


                 Multimedia
                 University
  Alat kajian ~ PLSS

45 item tentang kehidupan professional

 = 0.78

korelasi PLSS dan HPSI r = 0.40 (k< 0.01)

korelasi PLSS dan BDI r = 0.49 (k< 0.01)


                Multimedia
                University
  Alat kajian ~ HPSI

Health Profession Stress Index

Wolfgang (1988)

mengukur tahap dan punca tekanan kerja
doktor dan jururawat

30 item

 = 0.87
                 Multimedia
                 University
  Alat kajian ~ BDI

Beck Depression Index

Beck (1978)

21 item

 = 0.85


            Multimedia
            University
  Keputusan kajian

 Taburan markat tekanan kerja umum
     mengikut kerjaya

PLSS
tekanan kerja sederhana
257 orang (63.1%)
pola sama dipamerkan oleh semua kerjaya


               Multimedia
               University
  Keputusan kajian

Taburan markat tekanan kerja jururawat

HPSI
kadang kala mengalami tekanan kerja
86 orang (67.2%)
kerap mengalami tekanan kerja
31 orang (24.2%)
                Multimedia
                University
  Keputusan kajian

Taburan markat kemurungan mengikut
       kerjaya

BDI
kemurungan tahap purata
217 orang (53.1%)
jururawat = 64 orang (50.0%)
guru = 94 orang (66.2%)
polis = 59 orang (42.4%)
                Multimedia
                University
   Keputusan kajian

Hipotesis 1 Perbezaan tahap tekanan kerja
     umum mengikut kerjaya

 wujud perbezaan tahap tekanan kerja
 yang signifikan mengikut kerjaya
 ANOVA sehala
 keputusan : [ F (2,404) = 1.96, k > 0.05]
 Hipotesis 1 ditolak

                  Multimedia
                  University
  Keputusan kajian

Hipotesis 2 Perbezaan tahap kemurungan
       mengikut kerjaya

wujud perbezaan tahap kemurungan yang
signifikan mengikut kerjaya
ANOVA sehala
keputusan : [ F (2,406) 8.44, k < 0.01]
Hipotesis 2 diterima                Multimedia
                University
  Keputusan kajian

Hipotesis 2 Perbezaan tahap kemurungan
       mengikut kerjaya

ujian post-hoc Tukey-B

min markat kemurungan guru berbeza
secara signifikan dengan polis dan
jururawat               Multimedia
               University
   Keputusan kajian

Hipotesis 3 Kesan tekanan kerja jururawat
      ke atas kemurungan

 tahap kemurungan berbeza mengikut
 tahap tekanan kerja jururawat
 ujian-t
 keputusan : [ t (125) = 4.96 k < 0.01]
 Hipotesis 3 diterima                  Multimedia
                  University
  Keputusan kajian

  Punca tekanan kerja jururawat

punca tekanan kerja paling utama:
  merasa bertanggungjawab terhadap
  pesakit
  berusaha untuk mencapai tahap
  penjagaan pesakit berkualiti tinggi
  mengambil berat tentang keperluan
  emosi pesakit
Hipotesis 4 ditolak
                Multimedia
                University
    Perbincangan

kebanyakan subjek mengalami tahap
tekanan kerja sederhana

min markat tekanan kerja jururawat
paling tinggi diikuti dengan guru dan polis

perbezaan tahap tekanan kerja antara
kerjaya yang berbeza tidak signifikan

menyangkal andaian awal pengkaji
                 Multimedia
                 University
    Perbincangan

kajian lepas yang menemukan tahap
tekanan kerja sederhana bagi guru

  Fontana dan Abouserie (1993)
  Pierce & Molloy (1990)
  Beer & Beer (1992)
  Bork & Riding (1993)
  Kinnunen, Parkatti & Rasku (1994)
  Suseela Malakolunthu (1994)
  Junaidah Mohd Jamil (1995)
  Seah Kwee Siang (1995)
                Multimedia
                University
     Perbincangan

• kajian lepas yang menemukan tahap
 tekanan kerja sederhana bagi polis

  Violanti dan Aron (1993 dan 1994)
  Kirkcaldy, Cooper dan Ruffalo (1995)
  Brown, Cooper dan Kirkcaldy (1996)
  Burke (1989)
  Samsudin Yaacob (1996)                 Multimedia
                 University
    Perbincangan

bagi jururawat, hasil kajian yang disorot
melaporkan bahawa tekanan kerja tinggi

  Orpen (1990 dan 1991)
  Rees dan Smith (1991)
  Weng (1991)
  Rees dan Cooper (1992)
  Mahat (1998)

                 Multimedia
                 University
    Perbincangan

tahap kemurungan berbeza mengikut
jenis kerjaya subjek

guru paling rendah

jururawat paling tinggi

kemurungan pada tahap purata                Multimedia
                University
    Perbincangan

suka menangis

cepat marah

berpemikiran pesimistik

tinggi sikap kebergantungan

merasa bersalah


               Multimedia
               University
     Perbincangan

Masa bekerja

 jadual masa kerja tiga pusingan

 bekerja lapan jam

 tanpa ada waktu rehat khusus

 satu pusingan bagi empat hari

 diikuti dengan rehat sehari
                  Multimedia
                  University
      Perbincangan

Kesannya

 gangguan masa rehat, tidur & bersama
 keluarga

 sukar mendapatkan sokongan sosial

 kebarangkalian untuk ditarik balik cuti                 Multimedia
                 University
     Perbincangan

Persekitaran kerja

 karenah pesakit, kematian dan kesedihan

 merasa bertanggungjawab ke atas
 kesihatan pesakit

 perlu mengambil berat tentang emosi
 pesakit


                Multimedia
                University
      Perbincangan

Kesannya

 suasana kerja yang suram dan tidak ceria

 sentiasa sibuk dan tidak sempat bertukar-
 tukar maklumat dengan teman sekerja

 tidak dapat meluahkan perasaan tidak
 puas hati atau masalah


                 Multimedia
                 University
    Perbincangan

jururawat tahap tekanan kerja tinggi 30%

        TETAPI
jururawat mengalami kemurungan tinggi

jururawat cenderung memendam tekanan
tidak dapat sembunyikan kemurungan
pengorbanan khususnya untuk pesakit
serta waris dan masyarakat


                Multimedia
                University
    Perbincangan

jururawat bertekanan kerja tinggi pamer
kemurungan tinggi dan sebaliknya

  Gruen (1993)
  Holt (1993)
  Donat, Neal, & Addleton (1991)
  Glass et al. (1993)                Multimedia
                University
    Perbincangan
hubungan positif tekanan kerja jururawat
dengan simptom kemurungan

  Weng (1991)
  Tyler & Cushway (1992)
  Rees & Cooper (1992)

hubungan negatif tekanan kerja dengan
kesejahteraan psikologi dan keseronokan
bekerja

  Orpen (1990)
  Kandolin (1993)       Multimedia
                University
    Perbincangan

definisi Kyriacou & Sutcliffe (1978)
 “ tekanan merujuk kepada perasaan
 negatif seperti marah dan murung ”

ciri individu murung
  tidak ketawa
  bosan
  tidak boleh berfikir dengan betul
  sukar memulakan sesuatu kerja
  risau dan runsing
  suka menunjukkan kelemahan diri
                 Multimedia
                 University
    Perbincangan

kemurungan adalah kesan tekanan kerja
melampau

hubungan tekanan kerja dan kemurungan
adalah bertimbal balik
               Multimedia
               University
   Perbincangan

wanita & orang muda mudah menjadi
murung apabila mengalami tekanan kerja
pada jangka masa panjang (Gruen 1993)

kemurungan dipengaruhi persekitaran
 bertugas di hospital kerajaan
               Multimedia
               University
   Perbincangan

punca tekanan kerja
 bertanggungjawab ke atas pesakit
 tahap penjagaan pesakit yang bermutu
 mengambil berat tentang emosi pesakit

disokong
  Heim (1991)
  Tsai (1993)               Multimedia
               University
   Perbincangan

bertentangan
  McGrath, Ried dan Boore (1989)
  Weng (1991)
  Tyler dan Cushway (1992)
  Fox dan Dywer (1995)
  Bartol dan Folkard (1991)
  Jamal Muhammad dan Baba (1998)
  Kandolin (1992)
  Enrenfeld (1991)


              Multimedia
              University
    Perbincangan

tugas utama (70 %) berkaitan pesakit
kekurangan jururawat
melayani keperluan lebih ramai pesakit
jururawat paediatrik lebih rumit
                Multimedia
                University
     Cadangan

       Jururawat

ambil tindakan proaktif
tingkat kesedaran kendiri
elak punca tekanan kerja
keluar dari situasi tekanan
urus masa
kerja dengan sistematik

menerusi kursus, bengkel, atau seminar
                Multimedia
                University
     Cadangan

      Jururawat

dapatkan sokongan sosial
belajar mengatasi konflik
ubah jangkaan
jaga kesihatan
persediaan mental
cukup pengetahuan dan kemahiran              Multimedia
              University
     Cadangan

        Hospital

amalkan komunikasi dua hala
beri arahan dengan jelas dan tepat
elak perubahan mengejut
elak perubahan tanpa persediaan
pertimbang pendapat jururawat
kenal pasti masalah jururawat                Multimedia
                University
     Cadangan

        Hospital

sediakan perkhidmatan kaunseling
sediakan perkhidmatan pakar psikiatri
wujudkan persekitaran kerja tenteram
sediakan kemudahan bersantai
sediakan kemudahan senaman
sediakan menu sesuai di kafeteria
benarkan jururawat bercuti


                Multimedia
                University
     Cadangan

       Kementerian

menambah bilangan jururawat terlatih
kaji semula jadual giliran kerja
ujian personaliti untuk bakal jururawat
                Multimedia
                University
     Penutup

mengatasi tekanan kerja perlu dilakukan
oleh semua pihak
jururawat merupakan antara nadi penting
elak kera di hutan disusukan
tanpa tekanan negatif dan kemurungan,
jururawat wanita dapat bekerja dengan
cemerlang dan mampu melahirkan
masyarakat serta negara yang gemilang
dan terbilang               Multimedia
               University
Sesi Soal Jawab


TERIMA KASIH


         Multimedia
         University

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1826
posted:3/24/2010
language:Malay
pages:52