B02 PERISIAN APLIKASI DGL by simee

VIEWS: 2,047 PAGES: 17

									                                 B02 PERISIAN APLIKASI              BIDANG 02 : PERISIAN APLIKASI
     Bil  Tajuk                  Blok 1     Blok 2
     1.  Asas Pemproses Perkataan         3       3
     2   Fitur Menyokong Kemasukan         -       -
        dan Suntingan Teks
     3   Pelbagai jenis formatan,          -       -
        pengiraan dalam jadual, petak,
        integrasi grafik, penyelitan
        dokumen
     4   Cantuman mel               1        -
     5   Penggunaan makro             1
     6   Pengenalan kepada Hamparan        1        3
        Elektronik
     7   Hamparan Elektronik Lanjutan       3        -
     8   Penggunaan Makro             -        -
     9   Analisis Apa-Jika             1        -
     10  Pengenalan kepada Grafik dan       2        -
        Perisian Persembahan
     11  Membina Persembahan            -       2
        Jumlah                  11       8

Blok Pentaksiran
B02/PTM02/01/1.1 (Blok 1)

KA : 5 Memperihalkan dengan jelas pemproses perkataan, editor dan perisian penerbitan
(DTP).

Huraian Sukatan Pelajaran
1.1 Memperihalkan fungsi editor, pemproses perkataan, perisian penerbitan (DTP).

Nota

1. Pemproses Perkataan
   menaip dokumen seperti surat, label, laporan, kertas kerja dan lain-lain
   memudahkan untuk menyemak ejaan,nahu, thesaurus,isihan dan penggaris idea
   memudahkan penghasilan dokumen yang sama untuk pelbagai data.Contohnya
    cantuman mel, macro.
   memudahkan penyuntingan dokumen,cari dan ganti, pengaki dan pengepala
    dokumen, nota kaki, fungsi matematik, penjana kandungan, import dan eksport
    dokumen.
   Contoh MS Word, Lotus Word Pro, WordStar, Word Perfect, Amipro

2. Editor
   untuk menaip arahan komputer (contohnya untuk menghasilkan fail kelompok)
   menyemak dukumen yang berformat text atau html
   Contoh Dos Editor, Editor, Note pad

3. Perisian Penerbitan Meja (Desktop Publishing)
   untuk menghasilkan brosur, pamplet, majalah, iklan
   Ciri kemampuan menggabungkan teks dan grafik, pelbagai gaya jenis dan
    bentangan, boleh import bahan dalam format berbeza dan bahasa pemerihalan
    dokumen.
   Penggunaannya lebih ‘bebas’ berbanding pemproses perkataan
   Contoh Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Photoshop Pro, Page Maker, Frame
    Maker, Quack Xpress

                      14
                                      B02 PERISIAN APLIKASI


Latihan

1. Padankan pernyataan I hingga II dengan jawapan yang paling tepat dari Jadual 1

                  A     Editor
                  B     Ms Word
                  C     PowerPoint
                  D     Perisian Penerbitan (DTP)
                  E     Format

                           Jadual 1

a) Perisian ini mempunyai fitur mereka bentuk, menyunting, menaip set teks dan mereka
bentuk grafik pada dokumen

b)  Perisian ini ialah satu contoh perisian persembahan

c) Satu ciri dalam perisian pemprosesan perkataan yang membolehkan pengguna
menetapkan jenis, saiz dan warna tulisan (font) pada dokumen yang dihasilkan

2. Fungsi perisian editor boleh digunakan untuk
  i)   ____________
  ii)   ____________
  iii)  ____________


3. Anda lebih gemar menggunakan perisian penerbitan (DTP) daripada pemprosesan
perkataan untuk membina katalog bergrafik. Perisian Penerbitan mempunyai satu ciri
khusus yang boleh menyelit dan memposisikan objek seperti blok teks dan grafik
dengan mudah. Ciri tersebut dipanggil ______________
Blok Pentaksian
B02/PTM02/01/1.2 (Blok 1)

KA : 39. Menyerlahkan (highlight) dengan betul ciri-ciri utama pemproses perkataan

Huraian Sukatan Pelajaran
1.2 Menyerlahkan (highlight) ciri-ciri utama pemproses perkataan.

Nota

1. Ciri-ciri Utama Pemproses Perkataan.
   Memasukkan teks ('Writing')
   Mengubah teks ('Editing')
   Memadamkan teks ('Deleting')
   Menyelaraskan rupa bentuk dan penampilan dokumen ('Formatting')
   Menyemak ejaan dan tatabahasa (spelling & grammar), mencari perkataan seerti
    atau sinonim (thesaurus) dan cantuman mel.

Latihan

1. Perisian pemprosesan perkataan boleh digunakan untuk

   i   ---------------------------------------
   ii  ---------------------------------------
   iii  ---------------------------------------
   iv  ---------------------------------------

                             15
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


2. Satu ciri dalam perisian pemprosesan perkataan yang membolehkan pengguna
menetapkan jenis, saiz dan warna tulisan (font) pada dokumen yang dihasilkan.
______________

3. Ciri dalam perisian pemprosesan perkataan yang membolehkan pengguna menyemak
perkataan seerti dan sinonim ______________________________________
Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/01/1.4 (Blok 1)

KA : 1. Memperihalkan dengan jelas evolusi penggunaan teknologi pemproses perkataan
dan kesannya terhadap budaya kerja.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.4 Memperihalkan dengan jelas evolusi penggunaan teknologi pemproses perkataan dan
kesannya terhadap budaya kerja

Nota

Evolusi Penggunaan Teknologi Pemproses Perkataan Dan Kesannyaa Terhadap
Budaya Kerja pengurangan penggunaan kertas

       dokumen boleh disunting, dikemaskini
       dokumen boleh dicetak beberapa kali
       ruang untuk penyimpanan dokumen lebih kecil ( simpan di dalam disket atau
       cakera keras)
       hasil dokumen adalah seperti yang dilihat di skrin WYSIWYG ( What you See Is
       What You Get )
       ada pemprosesan perkataan yang membenarkan dokumen dilihat (preview)
       sebelum dicetak. Ini boleh mengelakkan pembaziran kertas.

Latihan

1. Pernyataan di bawah menggambarkan evolusi penggunaan teknologi pemproses
  perkataan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


           Dokumen dihasilkan dengan menggunakan mesin taip


 Dokumen dihasilkan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan berasaskan
                   teks


 Dokumen dihasilkan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan berasaskan
                        (i)
             (-------------------------------------------)


     Dokumen dihasilkan dengan menggunakan perisian aplikasi Penerbitan Meja
                       16
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


   Blok Pentaksiran :
   B02/PTM02/01/1.2 (Blok 1)

   KA : 26 Mengenalpasti dengan betul kegunaan cantuman mel.

   Huraian Sukatan Pelajaran
   4.1 Mengenalpasti kegunaan cantuman mel dalam pemproses perkataan

   Nota

   Cantuman mel adalah proses/fitur di mana ia membenarkan anda mencantumkan satu
   dokumen utama ( contohnya satu surat standard ) dengan satu pangkalan data yang
   mengandungi data seperti nama, no. kad pengenalan dan sebagainya. Tujuannya untuk
   menghasilkan dan mencetak dokumen dengan data/medan tertentu sahaja yang berubah.
   Maka dokumen utama tidak perlu ditaip secara berasingan.

   Biasanya cantuman mel digunakan untuk menghasilkan perkara berikut
        membuat sijil
        membuat surat panggilan mesyuarat
        membuat label
        membuat kad
Ikon
Mail Merge
Data yang
dimergekan
    Dokumen utama : Surat
                        17
                                 B02 PERISIAN APLIKASI


Latihan


<NAMA AJK PIBG>
<ALAMAT AJK PIBG>

Tuan,
Mesyuarat PIBG kali Pertama SMK Glory Beach

Dengan segala hormatnya tuan adalah dijemput untuk menghadiri mesyuarat di atas yang
akan diadakan pada
    Tarikh    : 29 Julai 2003
    Masa     : 4.00 petang
    Tempat    : Dewan Anggun, SMK Glory Beach

Sekian, terima kasih

S/U PIBG SMK Glory Beach

                   Rajah 1(a)
      En. Murulingam             34, Jalan 2, Seremban
      Puan Aminah              45, Jalan 3, Seremban
      Puan Salasiah             2, Jalan ¼, Seremban
                   Rajah 1(b)

1. Fitur yang dapat digunakan untuk mencantum surat jemputan Rajah 1(a) dengan data
  sumber Rajah 1(b) ialah  ______________

2. Fitur ini membolehkan anda mencipta surat atau dokumen lain dengan mencantumkan
  satu dokumen utama contohnya seperti surat penggilan mesyuarat dan satu fail data
  yang mengandungi semua nama dan alamat penerima. Oleh itu anda tidak perlu menaip
  setiap surat secara berasingan. Fitur ini amat mudah digunakan di dalam pemproses
  perkataan. Fitur ini adalah ________________Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/01/1.8 (Blok 1)

KA : 31. Mengenalpasti dengan betul fungsi dan kegunaan makro.

Huraian Sukatan Pelajaran
5.1 Mengenalpasti fungsi dan kegunaan makro

Nota

1. Fungsi Makro
Makro ialah set arahan yang membolehkan pengguna melaksanakan kesemua arahan
tersebut dengan menekan satu atau dua kekunci.

2. Kegunaan Makro
Makro digunakan untuk mengautomasikan tugas-tugas yang rutin dan berulang. Ia
merupakan satu ciri arahan yang telah dirakamkan dan disimpan. Tujuan rakaman arahan-
arahan tersebut adalah untuk melaksanakan kesemua arahan tersebut pada dokumen atau
fail yang lain. Apabila makro dijalankan, siri arahan itu akan dilaksanakan. Makro
                     18
                                   B02 PERISIAN APLIKASI


mempercepatkan pelaksanaan arahan yang biasa dilakukan secara manual, menjimatkan
masa dan tenaga.

Latihan

1. Rosie diminta menyediakan Borang Analisa Markah markah setiap kelas dengan
menggunakan hamparan elektronik. Dia dikehendaki merekod dan menyimpan perintah
supaya aturcara tersebut boleh digunakan berulangkali oleh pengguna lain. Fitur yang
digunakan ialah ________________________

2. Anda merupakan seorang setiausaha Kelab Komputer. Anda terpaksa menaip nama
'Kelab Komputer Sekolah' ______________ dalam laporan yang akan dihantar ke majalah
sekolah. Fitur yang sesuai yang anda bolah gunakan didalam pemprosesan perkataan untuk
mengelakkan masalah diatas ialah makro.

3. Hakimi membina satu _______________ dan kemudian memasukkan fungsi-fungsi
tertentu. Dengan klik pada butang tersebut ia dapat memudahkannya menutup dan membuka
dokumen baru. Pernyataan diatas berkaitan dengan makro…..
Blok Pentaksiran
B02/PTM02/02/2.3 (Blok 1)

KA : 27. Mengenalpasti dengan betul fitur dalam perisian hamparan elektronik.

Huraian Sukatan Pelajaran
6.2 Mengenalpasti fitur-fitur dalam perisian hamparan elektronik yang digunakan:
a)    Komponen asas: sel, baris, lajur, alamat unik
b)    Jenis data input: nilai, teks, formula, tarikh
c)    Fungsi dan operasi aritmatik yang menyokong pengiraan dan rujukan sel.
d)    Pengubahsuaian hamparan: salin, potong, tampal, selit, saiz lajur dan baris.
e)    Formatan sel
f)    Pemvisualan data (carta).

Nota

1. Memperihalkan lembaran kerja dan fungsi hamparan elektronik dalam menghasilkan
lembaran kerja

Hamparan elektronik menggambarkan aplikasi yang mampu melaksanakan kerja pengiraan
dan penganalisaan berangka. Ia ibarat buku lejar elektronik yang penuh dengan pelbagai
fungsi automasi.

2. Fungsi Automasi:

       Menyediakan jadual berangka (spreadsheet) dan melakukan pengiraan mudah
       dan kompleks dengan mudah bagi maklumat belanjawan, invois, peramalan dan
       sebagainya.
       Pelbagai fungsi atau formula dalaman untuk tujuan perniagaan, statistik dan
       akademik.
       Mencipta data berdasarkan jadual.
       Mencipta pelbagai jenis data dan mengubahsuainya dengan mudah dan cepat.
       Mengendalikan pangkalan data .
       Melukis objek bagi menambah unsur grafik pada dokumen.

                        19
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


       Membuat analisis dan menghasilkan graf kekerapan melonggok
       Mencipta aturcara sendiri bagi memenuhi kehendak perniagaan .

3. Fitur-fitur yang terdapat dalam perisian hamparan elektronik ialah:

    Komponen asas: sel,baris,lajur,alamat unik
    Pertemuan baris dan lajur dipanggil sel.Data akan dimasukkan ke dalam sel.
    Jenis data input: nilai, teks, formula, tarikh
    Fungsi dan operasi aritmetik yang menyokong pengiraan dan rujukan sel
    Nombor boleh dicampur, tolak, darab atau bahagi menggunakan formula
    Pengubahsuaian hamparan: salin, potong, tampal, selit, saiz lajur dan baris
    Formatan sel
    Pemvisualan data (carta) dalam pelbagai jenis carta dengan menggunakan nombor
    pada hamparan elektronik tersebut.
Latihan

  1. Semasa menggunakan perisian hamparan elektronik, anda perlu memindahkan
    sekumpulan data daripada satu lembaran kepada beberapa lembaran yang lain.Fitur
    yang dapat membantu mengurangkan bilangan tekanan kekunci yang digunakan
    untuk melakukan tugas berulang ialah______________.

  2. Pada Jadual 1 di bawah, medan Nama telah dipilih untuk dibuat isihan. Isihan yang
    menggunakan satu medan untuk diisih ialah isihan medan______________

               No.Pelajar    Nama       Jantina
               008        Chin       Lelaki
               007        Kumala      Perempuan
               009        Peah       Perempuan
               005        Sabri       Lelaki
               006        Timah       Perempuan

                     Jadual 1
Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/02/2.3 (Blok 1)

KA : 36. Mengenalpasti dengan betul fitur-fitur lanjutan hamparan elektronik

Huraian Sukatan Pelajaran
7.1 Mengenalpasti fitur-fitur lanjutan dalam perisian hamparan elektronik yang digunakan:
     Formatan blok dan halaman: Header, footer, nombor halaman, fon, lebar baris dan
     lajur, format nombor, lorekan.
     Penghasilan dan penggunaan templat.
     Penyuntingan carta.
     Object linking dan embedding.
     Mengimpot dan mengekspot data dari dan ke perisian lain.
     Menyusun dan menapis data.
     Fungsi statistik asas: min, max, mod, avg, median
                       20
                                    B02 PERISIAN APLIKASI


Nota

Mengenalpasti dengan betul fitur-fitur lanjutan hamparan elektronik.

1. Fitur-fitur lanjutan dalam perisian hamparan elektronik ialah

    Formatan blok dan halaman : header, footer, nombor halaman, font, lebar baris dan
    lajur, corak dan warna, format nombor, lorekan

    Pengepala (header) dan pengaki (footer) boleh dilakukan melalui Excel. Tapi ia tidak
    kelihatan di lembaran kerja. Ia boleh dilihat melalui cetakan kertas atau ’print
    preview’.

    Memformat nombor halaman bermaksud menyamakan penggunaan pengaki di
    setiap helaian yang dilakukan. Contohnya menggunakan nombor muka surat dikanan
    bawahhelaian kerja.

    Memformat font bermaksud memformatkan jenis tulisan, style, dan saiz.

    Menformat lebar baris dan lajur merupakan kaedah untuk menukar tinggi dan lebar
    baris

    Memformat Corak dan warna adalah kaedah menformat corak dan warna dalam
    lembaran kerja bagi menjadikan lembaran kerja lebih menarik dan kemas.

    Menformat Nombor membolehkan kita menambah dan mengurangkan tempat
    perpuluhan, mengubah stail mata wang dan peratus serta menambah butang comma
    style bagi sesuatu nombor.

  2. Penghasilan dan penggunaan templat

    Penyediaan borang yang sama untuk digunakan bagi satu tempoh tertentu. Borang
    hanya mengandungi Formula dan Format Medan tanpa data-data berkaitan. Contoh:
    Pusat Sumber Sekolah menggunakan borang yang sama untuk membuat laporan
    mingguan bagi rekod pinjaman buku.

  ( Rujuk templat dibawah)

    Minggu    Bilangan buku         Peratus
    1
    2
    3
    4
    5
    JUMLAH

  3. Object linking dan embedding (OLE)

    Pautan (linking) membolehkan kita memautkan fail Excel kepada internet atau
    kepada     perisian   lain    dengan   mudah.     Contohnya
    http://www.members.xoom.com/dipit/. Alamat halaman yang yang ditaip keluar di
    bawah helaian Excel dengan warna biru dan berbaris.
    Benaman (embedding) merupakan satu cara memasukkan perisian yang lain hanya
    melalui Excel sahaja. Contoh: Memasukkan ikon Microsoft Word dalam helaian
    Excel.                       21
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


  4. Mengimport dan mengeksport data dari dan ke perisian lain

       Mengimport data bermaksud mengimport teks aplikasi dari perisian lain. Contoh :
       dari Word ke Excel
       Mengeksport data bermaksud mengeksport teks aplikasi ke perisian lain. Contoh
       : menukar buku kerja Excel ke dalam fail dalam Word

  5. Menyusun dan menapis data

       Menyusun Data ( sorting) bermaksud mendapatkan satu rekod yang baik iaitu
       samada secara menaik (ascending) atau menurun (descending) atau abjad a ke
       z atau dari abjad z ke a.
       Menapis data (filter) bermakna menyembunyikan semua rekod kecuali data yang
       memenuhi kriteria yang ditetapkan


  6. Fungsi statistik asas : min, max mod, avg dan median

       Fungsi statistik ini memudahkan lagi pengguna mencari markah Minima,
       Maksima, Mod, Purata dan Median

Latihan

       1. Cikgu Hamzah telah memasukkan satu nota pendek pada bahagian bawah
       mukasurat yang ditaipnya. Nota pendek ini dikenali sebagai ___________

       2. Puan Salmah sebagai guru SPBT sekolah ingin membuat laporan mingguan
       bagi rekod pinjaman buku. Beliau ingin menyediakan borang yang sama untuk
       digunakan bagi tempoh satu bulan. Borang ini hanya mengandungi formula dan
       f
       oMarkah Keseluruhan       Gred          Keputusan
       r   80 – 100          A            Layak
       m    60 – 79          B          Tak Layak
       a    50 – 59          C          Tak Layak
       t    40 – 49          D          Tak Layak
           30 – 39          E          Tak Layak
       m
       edan tanpa data-data berkaitan. Apakah nama yang diberikan kepada borang
       tersebut? ______________________

       3. Teknologi ini membenarkan pengguna mencipta satu objek dalam satu
       perisian aplikasi A dan kemudiaannya membenamkan/memasukkan objek
       tersebut dalam aplikasi B. Teknologi tersebut ialah ________________

       4. Seorang pengurus syarikat sedang menyediakan satu laporan kewangan. Dia
       menggunakan perisian hamparan elektronik dan perlu memaparkan satu imej
       yang telah disimpan dalam satu fail. Fitur dalam perisian hamparan elektronik
       yang dapat membantu beliau ialah _________________

       5. Anda dikehendaki menyediakan satu petunjuk kelayakan untuk perlantikan
       pengawas Pusat Sumber sekolah seperti rajah dibawah dengan menggunakan
       hamparan elektronik. Fitur yang boleh anda gunakan untuk menentukan
       kelayakan bagi setiap calon dengan merujuk kepada jadual rujukan kriteria
       adalah
                       22
                                    B02 PERISIAN APLIKASI


       6. Dalam hamparan elektronik terdapat ciri yang mengkhususkan arahan untuk
       membuat pengiraan. Ciri tersebut ialah ______________________

       7. Berikan 2 fitur lanjutan perisian Hamparan Elektronik

       i.  _____________________________________________
       ii.  _____________________________________________


Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/02/2.5 (Blok 1)

KA : 6. Mengenalpasti dengan jelas kegunaan analisis APA-JIKA.

Huraian Sukatan Pelajaran
9.1 Menjelaskan kegunaan analisis apa-jika.
9.2 Menggunakan analisis apa-jika dalam membuat keputusan.

Nota

1. Analisis Apa Jika

Fitur ini memudahkan perubahan sebarang kemasukkan di dalam sel grid dan menghitung
semula secara automatik kesemua angka yang berkaitan dengan pembolehubah yang
diubah tadi. Ini membantu pengguna untuk menganalisis kemungkinan
      jawapan
      hasil daripada formula
      pengiraan yang dilakukan pada sel-sel
      nilai-nilai yang berubah apabila sesuatu sel berubah nilai

2. Kegunaan Analisis Apa Jika
   membuat statistik
   membuat ramalan
   membuat analisis (untung rugi sesebuah syarikat)
   membuat andaian
   membuat perangkaan

Latihan

  1.   Cikgu Hamdan telah melakukan satu proses menggunakan hamparan elektronik.
     Dengan menggunakan proses tersebut Cikgu Hamdan boleh menukarkan nilai untuk
     melihat kesannya kepada nilai-nilai yang lain. Jawapan yang mungkin bagi proses
     tersebut ialah _____________________

  2.   Encik Razali inginkan laporan bulanan mengenai senarai pekerja yang mempunyai
     jualan melebihi RMl1500.00 supaya komisen sebanyak 10% diberikan kepada
     pekerja. Apakah fitur yang sesuai di di dalam hamparan elektronik yang
     membenarkan tugas tersebut dibuat pada tiap-tiap bulan ialah __________________
                       23
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/03/3.3 (Blok 2)

KA :    2. Menerangkan dengan jelas kegunaan perisian persembahan.
      37. Mengenalpasti dengan betul contoh perisian persembahan.

Huraian Sukatan Pelajaran
10.3 Menjelaskan kegunaan perisian persembahan dan menyatakan contoh-contoh perisian
persembahan.

Nota

1. Kegunaan perisian persembahan
   Membuat pembentangan kertas kerja
   Sebagai alat bantu untuk menghasilkan pakej pembelajaran
   Membuat persembahan produk yang ingin dijual
   Sebagai bahan alat bantu mengajar guru
   Menarik minat penuntun atau audien dengan kelebihan yang ada pada perisian
    persembahan
   Menghasilkan persembahan yang profesional dan menarik

2. Contoh-contoh perisian persembahan
      Microsoft Powerpoint, Lotus Freelance, Harvard Graphic, Flash MX, COMiL,
       Macromedia Authoware, Director

Latihan

1. Manakah antara     situasi-situasi berikut menjelaskan tentang kegunaan   perisian
  persembahan

    A.   Ramli menaip kertas kerja dengan menggunakan MS Word lalu mencetak kertas
        kerja itu dan mengedarkannya kepada ahli jawatankuasa yang terlibat dalam
        program tersebut. Semua ahli jawatankuasa memahami seluruh isi kandungan
        kertas kerjanya itu.
    B.   Junaidah melayari internet lalu memuat turun beberapa maklumat yang
        diperlukan bagi menyiapkan projeknya. Kemudian Junaidah menghantar mel
        elektronik kepada Safiah berhubung dengan maklumat-maklumat yang
        diperolehinya.
    C.   Kok Seng melukis logo sekolahnya dengan menggunakan Ilustrator atas arahan
        guru kelasnya lalu mencetak logo tersebut dan menampalnya di hadapan kelas.
        Rakan-rakannya memuji logo yang dihasilkan olehnya kerana amat mirip dengan
        logo sekolah yang sebenar.
    D.   Siva memberi penerangan kepada rakan-rakannya bagaimana hendak mencapai
        kecemerlangan dalam peperiksaan dengan memaparkan sliad-slaid nota dan
        grafik yang bersesuaian serta menghias persembahannya dengan kesan bunyi
        yang menarik.

2. Berdasarkan perisian-perisian di bawah, senaraikan perisian-perisian yang terlibat dalam
  perisian persembahan.

            Flash MX                  Ilustrator
           Photoshop                  MS Excel
           PrintShop                   Director
           Ms Access                 Sound Forge
           MS Poer Point               Harvard Graphic

i)     ______________________    ii)    _____________________

iii)    ______________________    iv)    _____________________


                        24
                                B02 PERISIAN APLIKASIBlok Pentaksiran :
B02/PTM02/01/1.3 (Blok 2)

KA : 16. Memperihalkan dengan jelas persamaan dan perbezaan antara teknologi lazim
(mesin taip) dengan pemproses perkataan.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.3 Memperihalkan persamaan dan perbezaan di antara teknologi lazim dengan pemproses
perkataan

Nota

Persamaan

    Boleh digunakan untuk penghasilan dokumen
    Menggunakan papan kekunci QWERTY

                Perbezaan               Kesan
      Mesin Taip          Pemproses Perkataan
Menghasilkan     dokumen   Penggunaan   mesin taip hanya   Oleh itu    pemproses
dengan teks yang berbeza     membenarkan dokumen dihasilkan    perkataan      mampu
saiz, font dan stail samada    dalam bentuk standard        menghasilkan dokumen
digaris atau dihitamkan.                        yang lebih kemas,teratur
                                    dan   menarik.   Aktiviti
                                    pembelajaran     akan
                                    menjadi lebih menarik.
Boleh disunting – Boleh     Tidak boleh disunting.        Mengurangkan
mengubah,    memadam,                        penggunaan kertas
menyisip,  menyalin dan                        cetakan di mana
menampal teks.                             keseluruhan dokumen
                                    boleh dilihat dan
                                    disunting terlebih dahulu
                                    sebelum dicetak. Oleh itu
                                    pembaziran kertas dapat
                                    dielakkan.

Ada kemudahan seperti      Tiada kemudahan menyemak       Dokumen yang dihasilkan
thesaurus, grammar, spelling   ketepatan               menjadi lebih tepat
                                    dengan adanya
                                    pemproses perkataan.
Boleh mengimport grafik dari   Tidak boleh mengimpot grafik     Dokumen yang dihasilkan
mana-mana sumber                            lebih menarik dan
                                    canggih
Hasil boleh disimpan untuk    Tidak boleh disimpan untuk kegunaan  Kerja menjadi lebih
diedit semula          masa akan datang           senang sekiranya ada
                                    perubahan yang perlu
                                    dilakukan ke atas
                                    dokumen yang telah
                                    ditaip.
Beberapa salinan cetakan     Hanya 1 cetakan sahaja yang dapat   Percetakan dokumen
boleh dibuat pada dokumen    dihasilkan.              boleh dilakukan secara
yang asal.                               besar-besaran. Aktiviti
                                    pembacaan, pendidikan,
                                    pengajaran berkembang
                                    dengan pesat
                      25
                                B02 PERISIAN APLIKASI


Latihan

1. Nyatakan 2 persamaan pemproses perkataan dengan teknologi lazim.

 i. __________________________________

 ii. __________________________________Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/03/3.3 (Blok 2)

KA : 22. Memperihalkan dengan jelas evolusi penggunaan teknologi pemproses perkataan
dan kesannya terhadap budaya kerja.

Huraian Sukatan Pelajaran

1.4 Memperihalkan evolusi penggunaan teknologi pemproses 1.4perkataan dan kesannya
terhadap budaya kerja.

Nota

1. Kesan baik
   Pengurangan penggunaan kertas.
   Dokumen boleh disunting, dikemaskini
   Dokumen boleh dicetak beberapa kali
   Ruang untuk penyimpanan dokumen lebih kecil ( simpan di disket atau cakera keras)
   Hasil dokumen adalah seperti yang dilihat di skrin
   Ada pemproses perkataan yang membenarkan dokumen dilihat (preview) sebelum
    dicetak. Ini boleh menjimatkan pembaziran kertas.

2. Kesan buruk
   Jika tiada bekalan elektrik, dokumen tidak dapat dicapai
   Dokumen mudah diserang virus
   Pembaziran kertas jika tidak menggunakan fitur dengan betul.

Latihan

1. Nyatakan 2 kesan buruk apabila seseorang itu menggunakan teknologi pemproses
perkataan

  i. ______________________________________________________________________

  ii______________________________________________________________________Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/02/2.1 (Blok 2)

KA : 1. Memperihal dengan jelas fungsi hamparan elektronik dalam menghasilkan lembaran
kerja.

Huraian Sukatan Pelajaran
6.1 Memperihalkan lembaran kerja dan fungsi hamparan elektronik dalam menghasilkan
lembaran kerja.
                     26
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


Nota

      Memudahkan kerja-kerja pengurusan.
      Kerja-kerja dapat dijalankan dengan lebih cepat dan berkesan.
      Tiada pengulangan tugas/ pengiraan yang sama kerana terdapat proses analisis apa-
      jika
      Ruang simpanan bagi lembaran kerja lebih kecil
      Menghasilkan lembaran kerja yang lebih menarik dan kemas

Latihan

1. Aminah menggunakan perisian hamparan elektronik dalam menghasilkan lembaran kerja .
Berikan 3 kemudahan yang diperolehi oleh Aminah .

i. _____________________________
ii _____________________________
iii _____________________________Blok Pentaksiran :
B02/PTM02/02/2.6 (Blok 2)

KA : 23. Menerangkan dengan jelas kesan penggunaan perisian hamparan elektronik..

Huraian Sukatan Pelajaran
7.3 Menjelaskan kesan penggunaan perisian hamparan elektronik terhadap budaya kerja
yang berkaitan.

Nota

      Hasil kerja lebih kemas, produktif dan efiesen
      Menjimatkan masa kerana terdapat fitur analisis apa-jika
      Sel-sel yang disediakan meemudahkan untuk menghasilkan jadual dengan pantas.
      Lembaran kerja yang dihasilkan lebih menarik.
      Pengiraan bagi setiap kriteria menjadi mudah apabila menggunakan formula.
      Tidak perlu untuk mengira kembali segala pengiraan yang telah dibuat jika berlaku
      perubahan pada sesuatu nilai yang dimasukkan.
      Lembaran kerja boleh dicetak seberapa banyak yang dikehendaki.
      Dapat menghasilkan salinan asal lebih daripada satu.
      Data-data yang dimasukkan boleh dianalisis dan menghasilkan laporan berbentuk
      graf.
      Lembaran boleh dicapai semula dan diubahsuai apabila perlu.
      menjadi mudah apabila menggunakan formula.
      Tidak perlu untuk mengira kembali segala pengiraan yang telah dibuat jika berlaku
      perubahan pada sesuatu nilai yang dimasukkan.
      Lembaran kerja boleh dicetak seberapa banyak yang dikehendaki.
      Dapat menghasilkan salinan asal lebih daripada satu.
      Data-data yang dimasukkan boleh dianalisis dan menghasilkan laporan berbentuk
      graf.
      Lembaran boleh dicapai semula dan diubahsuai apabila perlu.
                       27
                                  B02 PERISIAN APLIKASI


Blok Pentaksiran : B02/PTM02/03/3.1 (Blok 2)

KA : 2. Membezakan dengan jelas antara grafik bitmap dan grafik vektor.

Huraian Sukatan Pelajaran
10.1 Membezakan diantara grafik bitmap dengan grafik vektor

Nota

       Grafik Bitmap                  Grafik Vektor
Dikenali sebagai jenis raster       Dikenali sebagai jenis lukisan
Dihasilkan daripada sumber sebenar     Dikenali dengan menggunakan teknologi
dengan menggunakan pengimbas,       komputer menggunakan perisian-perisian
kamera digital atau kad video       tertentu seperti Autocad, Clip art
Memerlukan kapasiti storan yang tinggi   Tidak memerlukan ruang ingatan yang
                      tinggi kerana ia adalah arahan lakaran
                      kepada komputer.
Bergantung kepada resolusi dan akan    Tidak bergantung kepada resolusi-grafik
membentuk saiz fail yang agak besar    boleh diubah saiznya tanpa kehilangan
                      kualiti grafik tersebut
Contoh fail format piawai ialah GIF, BMP  Contoh fail format piawai ialah PICT, EPS
JPEG, PNG dan TIFF             dan WMF


Latihan

1. Dengan menggunakan jadual (table), huraikan perbezaan grafik Bitmap dengan grafik
Vektor.Blok Pentaksiran : B02/PTM02/03/3.6 (Blok 2)

KA : 24. Membandingkan dengan jelas kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah yang
digunakan dalam persembahan.

Huraian Sukatan Pelajaran
11.1 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah (plain, bergrafik, kesan
bunyi) dan alat (seperti OHP, slaid, komputer) yang digunakan dalam persembahan.

Nota

Kaedah      Kelebihan            Kekurangan
Plain          Ia mudah             Semakin lama masa
             disediakan            pembentangan, semakin hilang
                             tumpuan audien terhadap bahan
                             persembahan
                             Ia membosankan
Bergrafik          Perwakilan           Tidak sesuai jika grafiknya kabur
              bergrafik mudah         Grafik yang dipilih tidak sesuai
              difahami dan          dengan tujuan persembahan
              diterima oleh          Grafik kemungkinan akan di salah
              audien             tafsir oleh audien

Kesan bunyi         Boleh menarik          Kesan bunyi yang tidak sesuai
              tumpuan audien         denan persembahan haya akan
              kepada             mengganggu persembahan
              persembahan           tersebut.
                              Kesan bunyi yang tidak jelas akan
                              hanya mengakibatkan objektif
                              penyampaian tidak kesampaian.
                       28
                                B02 PERISIAN APLIKASIBlok Pentaksiran : B02/PTM02/03/3.7 (Blok 2)

KA : 25. Membandingkan dengan jelas kelebihan dan kekurangan alat yang digunakan dalam
persembahan

Huraian Sukatan Pelajaran
11.1 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah (plain, bergrafik, kesan
bunyi) dan alat (seperti OHP, slaid, komputer) yang digunakan dalam persembahan.

Nota

Alat       Kelebihan                Kekurangan
Komputer           Boleh menghasilkan bahan      Jika tiada bekalan
               persembahan multimedia       elektrik, bahan
               Bahan persembahan lebih       persembahan tidak
               fleksible untuk dibawa ke      dapat dipersembahkan.
               mana-mana              Kos peralatan agak
               Bahan persembahan boleh       mahal
               diubahsuai bila perlu
OHP/ Slaid          Kos lebih murah           Tidak boleh
lutsinar           berbanding dengan          menghasilkan bahan
               komputer              persembahan
               Mudah alih             multimedia.
               Senang digunakan oleh        Bahan sukar untuk
               orang ramai (tidak         diubahsuai dan akan
               memerlukan kemahiran        semakin kabur
               yang tinggi)

Kertas mahjung        Kos bahan persembahan        Bahan persembahan
               lebih murah             sesuai untuk
               Mudah didapati           segolongan kecil audien
               Mudah alih             sahaja.
               Senang digunakan oleh        Bahan mudah rosak
               orang ramai (tidak         Tidak boleh diubahsuai
               memerlukan kemahiran        Tidak sesuai untuk
               yang tinggi)            menyimpan bahan
                                 persembahan tersebut
                                 untuk jangkamasa
                                 panjang.
Papan putih/         Kos bahan persembahan        Kurang menarik
hitam            lebih murah             Audien cepat bosan
               Senang digunakan oleh        Penggunaan yang
               orang ramai (tidak         terhad
               memerlukan kemahiran
               yang tinggi)


Latihan

1. Guru A menggunakan komputer sebagai alat persembahaan dalam pengajaran. Guru B
pula menggunakan kertas mahjung sebagai alat pengajaran. Nyatakan kebaikan kaedah
pengajaran Guru A berbanding dengan pengajaran Guru B
                      29
   B02 PERISIAN APLIKASI
30

								
To top