B06 SISTEM MAKLUMAT DGL

Document Sample
B06 SISTEM MAKLUMAT DGL Powered By Docstoc
					                                 B06 SISTEM MAKLUMAT
              BIDANG 06 : SISTEM MAKLUMAT


Bil         Tajuk             KA Blok 1   KA Blok 2
 1   Konsep Sistem Maklumat             1       2
 2   Proses Pembangun Sistem Maklumat        2       1
 3   Sistem Pengurusan Pangkalan Data        1       2
 4   Sistem Pengurusan Pangkalan Data        -       -
    (Lanjutan)

Blok Pentaksiran
B06/PTM06/02/2.8 (Blok 1)

KA: 4 Menerangkan dengan jelas kegunaan isihan dan indeksan menggunakan medan tunggal
   dan medan berganda.

Huraian Sukatan Pelajaran
3.9 Mengisih dan mengindeks pangkalan data yang menggunakan medan tunggal dan medan
berganda

Nota

1. Indeksan menggunakan medan tunggal merupakan satu proses yang dijalankan bagi
  mengatur atau menyusun satu set kunci ke dalam turutan sama ada menaik atau menurun
  dengan menggunakan satu medan bagi memudahkan pencarian rekod.

2. Indeksan menggunakan medan berganda merupakan satu proses yang dijalankan bagi
  mengatur atau menyusun satu set kunci ke dalam turutan sama ada menaik atau menurun
  dengan menggunakan lebih daripada satu medan bagi memudahkan pencarian rekod.

3. Isihan menggunakan medan tunggal ialah satu proses menyusun rekod sama ada secara
  menaik (ascending) atau menurun (descending) dengan hanya menggunakan satu medan
  sahaja.

4. Isihan menggunakan medan berganda ialah satu proses menyusun rekod sama ada secara
  menaik (ascending) atau menurun (descending) dengan menggunakan lebih daripada satu
  medan.

Latihan

ID Pelajar       Nama Pelajar      Jantina         Tarikh Lahir
P001          Azmi Ahmad       Lelaki         14.10.1986
P002          Azrina Daud       Perempuan        18.12.1986
P003          Lee Sey Moey      Perempuan        03.03.1986
P004          Mutusamy        Lelaki         06.05.1986

                   JADUAL 1

ID Pelajar       Nama Pelajar      Jantina         Tarikh Lahir
P004          Mutusamy        Lelaki         06.05.1986
P001          Azmi Ahmad       Lelaki         14.10.1986
P003          Lee Sey Moey      Perempuan        03.03.1986
P002          Azrina Daud       Perempuan        18.12.1986

                   JADUAL 2

1. Jadual 2 adalah hasil penyusunan semula rekod-rekod dalam Jadual 1 berdasarkan medan
 ‘Jantina’ dan ‘Tarikh Lahir’ mengikut susunan menaik.Proses ini boleh dirumuskan sebagai
 __________________________________.


                       76
                                   B06 SISTEM MAKLUMAT


2. Cikgu Wong ingin mencetak senarai nama pelajar mengikut susunan abjad. Selepas
  membuat kuiri, cikgu itu perlu melakukan proses _____________________

      Data Awal                      Maklumat Data Akhir                     Proses
                      X
3. Bagi menghasilkan data (maklumat) akhir di atas, Cikgu Wong telah melakukan proses
  X. X di sini ialah _______________________.

4. Dalam satu pangkalan data, proses pencarian maklumat dapat dipercepatkan sekiranya
  terdapat medan yang telah di ____________________.


Blok Pentaksiran
B06/PTM06/01/1.6 (Blok 1)

KA: 13 Menerangkan dengan betul dan mengikut urutan fasa dalam proses
    pembangunan sistem maklumat.

Huraian Sukatan Pelajaran
2.1 Memperihalkan proses pembangunan sistem maklumat
   1. Menganalisis masalah
   2. Merekabentuk sistem maklumat
   3. Mengekod sistem
   4. Menguji sistem dan menyahpijat
   5. Mendokumentasi
   6. Menyenggara
Nota

1. Menganalisis masalah
   mengumpul, menganalisa data, menentukan keperluan-keperluan dan matlamat sistem

2. Rekabentuk sistem maklumat
   menyediakan rekabentuk sistem, memilih sistem yang terbaik

3.  Mengekod sistem
    menukarkan data kepada bentuk terkod mengikut sistem yang hendak dibina.

4.  Menguji sistem dan menyahpijat
    Ujian biasanya dijalankan dalam dua peringkat iaitu ujian unit dan ujian sistem

   i. Ujian unit – komponen-komponen kecil sistem akan diuji dengan menggunakan data ujian.
     Jika program atau perisian berkenaan disediakan bersama oleh beberapa pengaturcara ia
     perlu diuji berasingan.
   ii. Ujian sistem - bahagian-bahagian atau komponen akan disambung di antara satu dengan
     lain untuk menentukan bahawa bahagian-bahagian itu dapat beroperasi bersama.

5. Mendokumentasi
    Menulis penerangan tentang sistem yang dibangunkan mengenai
   i. Cara penggunaan
   ii. Matlamat program

                        77
                                  B06 SISTEM MAKLUMAT


    iii. Aktiviti atau latihan jika ada
    iv. Nombor atau alamat dihubungi jika berlaku masalah penyenggaraan.

6. Menyenggara
    Sistem dinilai secara berkala dan dikemaskini mengikut keperluan.


Latihan


       i.   Mengekod sistem
       ii.  Menganalisis masalah
       iii.  Menguji sistem dan menyahpijat
       iv.  Merekabentuk sistem maklumat
       v.   Mendokumentasi
       vi.  Menyenggara


1. Ali ingin membina satu sistem maklumat di sekolahnya. Berdasarkan maklumat di atas, susun
  proses pembangunan sistem maklumat yang perlu beliau lakukan mengikut urutan yang betul
  __________________________________

2. Pada peringkat ini juru analisa sistem akan membangun perisian mengikut reka bentuk yang
  telah ditentukan. Proses ini menerangkan tentang fasa ____________________


     I          II           III             IV
Menganalisis masalah  Mendokumentasi   Merekabentuk    sistem  Menguji   sistem  dan
                      maklumat          menyahpijat


3. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembangunan bahan multimedia. Isikan tempat
kosong dengan memilih ( I, II, III, atau IV ) sebagai jawapan yang betul daripada senarai di atas
                 Merekod sistem
                 Menyelenggara


4. Ali seorang pegawai sistem maklumat telah diminta oleh pengurusnya untuk membangunkan
 sistem maklumat inventori pasaraya. Beliau telah menjalankan langkah-langkah pembangunan
 sistem maklumat. Di antara langkah-langkah yang dijalankan ialah berbincang dengan
 pengurus, melawat stor dan juga menemubual pekerja stor dan kerani akaun pasaraya
 tersebut. Fasa pembangunan yang diperihalkan di atas ialah ____________________


                        78
                                 B06 SISTEM MAKLUMAT


Blok Pentaksiran
B06/PTM06/02/2.1 (Blok 1)

KA : 20 Menyatakan dengan betul makna pangkalan data dan sistem pengurusan pangkalan
    data.

Huraian Sukatan Pelajaran
3.1 Menyatakan makna pangkalan data
3.4 Menyatakan makna sistem pengurusan pangkalan data

Nota

1. Pangkalan Data
  ialah sekumpulan data yang disusun bagi membolehkan pengguna mencapai, mendapat
   dan menggunakan data tersebut. Contoh pangkalan data pelajar di sekolah yang
   mengandungi nama pelajar, kad pengenalan, alamat, tarikh lahir dan sebagainya.

2. Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS)
   ialah satu perisian yang membenarkan pengguna membina pangkalan data berkomputer
    iaitu menambah, menukar dan memadam data dalam pangkalan data, menyunting dan
    menerima data daripada pangkalan data, mencipta borang dan laporan daripada data
    dalam pangkalan data.

Latihan

1. ________________________________________ merupakan perisian yang membenarkan
  pengguna membenarkan pengguna memanipulasikan maklumat untuk memudahkan kerja
  seperti carian, suntingan, isihan dan tambah data menggunakan pangkalan data maklumat
  berkomputer.

2. Satu set fail yang yang berkait secara logik di susun untuk memudahkan capaian data
  dikenali sebagai __________________
Blok Pentaksiran
B06/PTM06/04/4.2 (Blok 1)

KA : 43 Menyatakan dengan jelas makna hakcipta.

Huraian Sukatan Pelajaran
Menyatakan dengan jelas makna hakcipta

Nota

Hakcipta ialah hak eksklusif penulis atau pengeluar yang menggunakan idea asli atau yang asal
untuk disalin, diterbit dan dijual.

Latihan

1. Hakcipta ialah _____________________________________________
                       79
                                 B06 SISTEM MAKLUMAT


Blok Pentaksiran
B06/PTM06/02/2.2 (Blok 2)

KA : 27 Menerangkan dengan jelas kegunaan sistem pengurusan pangkalan data.

Huraian Sukatan Pelajaran
3.2 Memperihalkan kegunaan sistem pengurusan pangkalan data.

Nota

Kegunaan sistem pengurusan pangkalan data

  1.   Data atau maklumat dapat dicapai dengan pantas dan cepat.
  2.   Melakukan perubahan data dengan mudah dan cepat.
  3.   Mengurangkan kos menyimpan dan mencapai data.
  4.   Memperbaiki kejituan dan keselarasan.
  5.   Meningkatkan keselamatan data mengurangkan lewahan data.
  6.   Keutuhan dan kebebasan data yang lebih tinggi.
Blok Pentaksiran
B06/PTM06/04/4.4 (Blok 2)

KA : 34 Menghuraikan secara jelas perkara yang boleh mengancam keselamatan komputer
    dan data.

Huraian Sukatan Pelajaran
Menghuraikan secara jelas perkara yang boleh mengancam keselamatan komputer dan data.

Nota

  1. Penggodaman yang dilakukan oleh individu ke dalam sistem pangkalan data yang
   digunakan untuk tujuan yang salah.
  2. Virus komputer yang menyerang pelayan (server) atau pangkalan data.
  3. Kerosakan kepada perkakasan dan ralat perisian.
  4. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran.
  5. Maklumat rahsia akan tersebar kepada individu yang tidak sepatutnya.

Latihan

1. Nyatakan sekurang-kurangnya 2 perkara yang boleh mengancam keselamatan komputer dan
  data

 i. _________________________
 ii. _________________________
                       80
                                   B06 SISTEM MAKLUMAT


Blok Pentaksiran
B06/PTM06/01/1.4 (Blok 2)

KA : 36 Menerangkan dengan jelas kegunaan sistem maklumat.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.2 Memperihalkan kegunaan sistem maklumat

Nota

     Boleh melakukan pengemaskinian ke atas rekod-rekod.
     Dapat menghasilkan laporan-laporan berkala dan khas.
     Membantu mengurangkan kesilapan dalam membuat keputusan.
     Membantu membuat keputusan berdasarkan data yang ada.
     Mengawal kebocoran maklumat daripada diperoleh atau diketahui oleh pihak yang tidak
     bertanggungjawab.
Blok Pentaksiran
B06/PTM06/04/4.1 (Blok 2)

KA: 33 Menerangkan dengan jelas kesan perbuatan tidak beretika terhadap individu,
    masyarakat dan negara.

Huraian Sukatan Pelajaran
Menerangkan dengan jelas kesan perbuatan tidak beretika terhadap individu, masyarakat dan
negara

Nota

1. Kesan perbuatan tidak beretika berikut terhadap individu, masyarakat dan negara:

     Amalan cetak rompak
     - menyebabkan masyarakat terdedah kepada bahan tidak berkualiti
     - pembangunan negara dari segi ekonomi terganggu

     Penulisan dan penyebaran virus komputer
     - memusnahkan data/fail yang penting
     - masyarakat terdedah dengan kerosakan komputer yang teruk/kehilangan data penting
     - merugikan negara, menjatuhkan imej

     Amalan menggodam
     - pengubahsuaian data dan pemalsuan maklumat boleh menyebabkan masyarakat tertipu
     - negara mengalami kerugian dari segi kesahihan/ketepatan maklumat
     - kerahsiaan akan terbongkar  penyebaran maklumat penting kepada individu yang
      tidak sepatutnya

     Kelucahan
     - pendedahan bahan tidak bermoral boleh merosakkan akhlak dan moral seseorang
      individu
     - individu dalam masyarakat cenderung untuk melakukan perbuatan jahat seperti merogol
      dan mencabul.
     - merosakkan rancangan negara untuk menghasilkan generasi yang berakhlak

     Menghantar bom e-mel (spam)
     - menyebabkan e-mel penting tidak dapat diterima oleh pihak individu.
     - Inbox akan dipenuhi oleh e-mel yang sama.
     - Pelayan e-mel akan tergendala


                        81
                                B06 SISTEM MAKLUMAT


    Penipuan melalui komputer
    - melalui penggunaan kad kredit
    - pengguna tertipu dengan iklan melalui internet
    - individu yang cepat mempercayai penipuan yang ditemui di dalam komputer cenderung
     untuk mengajak orang lain melakukan perbuatan yang sama


Latihan

   1. Dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan, jawab soalan berikut:

                  Komponen B
   Komponen A           Perisian Z            Komponen C

                   ketika
                  Komponen D

   a) Dalam menghasilkan sistem maklumat Hospital Putrajaya, pihak konsultan telah
    menggariskan empat komponen penting yang saling berhubung. Namakan setiap
    komponen-komponen tersebut.

   b) Pilih dua perkara yang boleh mengancam keselamatan komputer.    Jelaskan kesan
    perbuatan tidak beretika ini kepada pihak hospital.

   c) Hospital Putrajaya menggunakan pakej perisian untuk membangunkan sistem maklumat
    hospital. Jelaskan kegunaan perisian Z

   d) Keselamatan Sistem Maklumat Hospital Putrajaya sangat sensitif kerana ia dapat
    memberi kesan terhadap individu, masyarakat dan negara. Jelaskan kesan jika sistem
    maklumat Hospital Besar Putrajaya dicerobohi.Blok Pentaksiran
B06/PTM06/01/1.2 (Blok 2)

KA : 31 Menerangkan dengan jelas hubungan antara manusia, prosedur, peralatan dan data
dalam sistem maklumat.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.3 Memperihalkan hubungan manusia, prosedur, peralatan dan data dalam sistem maklumat

Nota

1. Sistem maklumat mempunyai lima bahagian :

   a) Manusia  : Bertangungjawab dalam memastikan kejayaan operasi sistem maklumat. Ini
          termasuk tanggungjawab bagi ketepatan input dan output. Tambahan pula
          manusia memainkan peranan aktif di dalam pembangunan aplikasi komputer.
          Manusia bekerjasama di dalam membangunkan aplikasi komputer yang
          berkaitan dengan bidang kerja mereka.


                        82
                                 B06 SISTEM MAKLUMAT


b) Prosedur  :Proses menggunakan perisian,perkakasan dan data.Lazimnya prosedur
        didokumenkan ke dalam manual yang ditulis oleh pakar komputer. Manual
        ini disediakan oleh pengeluar perisian dan perkakasan bersama-sama
        produk mereka. Prosedur memastikan data diproses dengan tepat dan
        konsisten.

c) Peralatan: Peralatan terdiri daripada perkakasan: papan kekunci, tetikus, monitor, unit
       sistem dan peranti-peranti lain. Perkakasan dikawal oleh perisian. Ia
       memproses data untuk menghasilkan maklumat. Peralatan mestilah
       bersesuaian, boleh dipercayai dan mampu menangani beban kerja.

d)  Data   : Data terdiri daripada fakta mentah, yang belum diproses termasuk teks,
        angka, imej dan bunyian. Data yang dimasukkan untuk diproses mestilah
        tepat. Sekiranya data tidak tepat maka maklumat yang dihasilkan adalah tidak
        betul. Contohnya fakta mentah ialah jumlah jam anda bekerja dan kadar gaji
        anda. Setelah data diproses oleh komputer, ia dipanggil maklumat. Contoh
        maklumat ialah jumlah pendapatan yang patut anda terima bagi jumlah am
        bekerja untuk sebulan.

e) Perisian  : Satu set arahan/atur cara yang mengarahkan komputer untuk melaksanakan
        arahan yang wujud dalam storan media.                 Sistem Maklumat


                    Prosedur      Manusia                          Perkakasan
             Data              Perisian

      Gambarajah perkaitan kelima-lima komponen sistem maklumat
                      83

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:338
posted:3/24/2010
language:Malay
pages:8
norhashimi jusoh norhashimi jusoh mr academyforex2u.blogspot.com
About Hi, I’m Simee Jusoh and I create educ website to help other people to successful education learn. I started this in 2001. To contact me, please email