Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

B01 SISTEM KOMPUTER DGL

VIEWS: 2,798 PAGES: 13

									                                    B01 SISTEM KOMPUTER


             Bidang 01: Sistem Asas Komputer

Bil  Tajuk                            KA Blok 1   KA Blok 2
1.   Konsep Asas Sistem Komputer                   -       4
2.   Perkembangan Teknologi Perkakasan                -       -
3.   Fungsi Komponen-Komponen Asas Sistem Komputer          2       1
4.   Komponen-Komponen Sokongan Sistem Komputer           -       1
5.   Perisian                            -       1
6.   Sistem Pengendalian                       -       3
7.   Pengenalan kepada Rangkaian Komputer              -       1


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/01/1.2 (Blok 1)

KA: 4 Menyatakan dengan jelas aliran sistem kerja yang terdiri daripada input, proses, output
   dan storan.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.1 Menjelaskan aliran sistem kerja yang terdiri daripada input, proses, output dan storan

Nota

Aliran kerja sistem komputer         INPUT            PROSES              OUTPUT
                       STORAN


    Input – Tindakan memasukkan data ke dalam komputer melalui peranti input seperti
        papan kekunci dan tetikus.

    Pemproses – pusat kawalan bagi komputer. Menerima data dari pelbagai input,
          memproses data dengan melaksanakan operasi menjadi maklumat
          yang berguna.Menghantar hasilnya ke peranti output.

    Output – Data yang telah diproses menjadi maklumat yang berguna dan dihantar ke
        peranti output seperti monitor dan pencetak

    Storan – Mengandungi komponan elektronik untuk menyimpan data,arahan dan
        maklumat untuk disimpan dan digunakan kembali (Storage and retrive).
    Contoh
        cakera liut dan cakera optik.
                       1
                                   B01 SISTEM KOMPUTER


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/01/1.3 (Blok 2)

KA : 5 Memperihalkan dengan jelas fungsi CPU sebagai komponen utama aliran sistem
kerja.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.2 Menjelaskan fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU) sebagai komponen utama dalam
  Aliran Sistem Kerja

Nota

1. Menjelaskan fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU).

 CPU mengikut arahan-arahan perisian bagi memanipulasi data ke bentuk maklumat.
  Bahagian
 ini menterjemah dan melaksanakan arahan-arahan program yang terdiri
 daripada dua bahagian utama iaitu :
    a) unit kawalan („control unit‟)
    b) unit aritmetik dan logik („arithmetic-logic unit - ALU‟)

  a. Unit Kawalan

      menyelaras dan mengarah keseluruhan sistem komputer untuk membawa,
      melaksana dan menyimpan arahan progam.
      mengarah pergerakan isyarat elektronik di antara memori dan unit aritmetik logik
      mengarah isyarat kawalan di antara CPU dengan peranti input dan output

  b. Unit Aritmetik dan Logik

  melaksanakan operasi Aritmetik, logik dan perbandingan iaitu :
    operasi aritmetik (tambah, tolak, darab dan bahagi)
    operasi logik (and, or, not)
    operasi perbandingan (<, >, =, >=, <=)


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/01/1.4 (Blok 2)

KA : 6 Menerangkan dengan jelas keupayaan komputer dalam menyimpan, menyusun,
   memilih dan mendapatkan data.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.3 Menerangkan keupayaan komputer dalam menyimpan, menyusun, memilih dan
  mendapatkan data.

Nota

Kebolehan sesuatu komputer dapat dilihat pada keupayaannya untuk memilih, menyusun,
menyimpan dan mendapatkan data.

Apabila pengguna memasukkan data ianya akan diproses oleh komputer. Seterusnya ia akan
menghasilkan satu output yang boleh disimpan dan juga dicetak jika perlu.

Sebagai contohnya:

Dalam pangkalan data, seseorang pengguna boleh membuat jadual serta memasukkan data
ke dalam jadual-jadual tersebut dan seterusnya fail tersebut boleh disimpan.
Jika pengguna ingin mendapatkan sesuatu maklumat dari pangkalan data tersebut, dia hanya
perlu meminta maklumat yang diperlukan untuk dipaparkan. Oleh itu, komputer berupaya
memilih data yang dikehendaki oleh pengguna.

                       2
                                     B01 SISTEM KOMPUTER


Katakanlah pengguna ingin mengisih maklumat tersebut secara menaik (sort ascending).
Dengan hanya mengklik ikon SORT, pengguna dapat menyusun data mengikut
kehendaknya..

Menyimpan merupakan salah satu lagi keupayaan komputer. Data yang telah ditaip boleh
disimpan sama ada di dalam cakera keras atau pun di dalam disket.

Fail yang telah disimpan boleh digunakan pada bila-bila masa oleh pengguna tersebut
dengan membuka semula fail tersebut sama ada daripada cakera keras ataupun daripada
disket. Ini pula merujuk kepada keupayaan komputer mendapatkan data..Blok Pentaksiran
B01/PTM01/01/1.5 (Blok 1)

KA : 7 Membincangkan dengan jelas jenis-jenis peranti input dan output.

Huraian Sukatan Pelajaran
1.4 Mengaitkan komponen aliran sistem kerja bagi input dan output dengan peranti-peranti
  yang
  bersesuaian.

Nota

  Jenis-jenis Peranti input dan output

  1. Peranti Input
     papan kekunci.
     sistem penuding („pointing system‟).
     Kamera.
     Mikrofon.
     Pengimbas.
     pen cahaya.
     plat digitizer.
     Tetikus.
     „trackball‟.
     kayu bedik („joystick’)
     stylus (PDA input)
     Digital kamera
     Video kamera
     Touch pad

      Teks         Grafik        Audio      Video
    -Papan kekunci    -Pengimbas        -Mikrofon  -Digital kamera
              -Tablet Pendigital          -Video kamera  2. Peranti Output

  Perkakasan yang digunakan untuk mengeluarkan output di mana output dalam bentuk
  yang komputer fahami akan ditukar ke bentuk yang boleh difahami oleh manusia atau
  peranti lain
  bentuk output :

  Contoh peranti output
    skrin (monitor atau VDU)
    pencetak
    speaker
    pemplot
                         3
                                     B01 SISTEM KOMPUTER


Latihan

1. Empat proses asas yang dilakukan oleh komputer adalah _____________,
_______________,
  _____________ dan ______________

2. Kayu bedik, tetikus dan pen cahaya adalah contoh peranti _________________

3. Digital kamera adalah peranti input maklumat dalam bentuk ______________________Blok Pentaksiran
B01/PTM01/02/2.3 (Blok 1)

KA : 22 (konvensi) , KA : 24 (proses)
Menjelaskan dengan betul perkaitan antara operasi logik dan arithmetik komputer dengan
nombor perduaan dan perenambelasan.

Huraian Sukatan Pelajaran
3.1.1 Menjelaskan perkaitan antara nombor asas perduaan dan perenambelasan dengan
   bagaimana operasi logik dan arithmetik oleh komputer.

Nota

1. Bit
Dalam nombor     perduaan 0 dan 1dikenali  “BInary digiT”. Unit terkecil bagi pengukuran
kapasiti data.

2. Bait
Mewakili huruf, nombor, aksara istimewa (seperti &,$). Bit-bit akan digabung dalam satu
kumpulan. Satu kumpulan 8 bit akan membentuk 1 bait.

3. Pengenalan sistem perduaan & perenambelasan
Kita menggunakan nombor 10 digit ( 0, 1,2, …) dalam kehidupan seharian. Komputer
menggunakan nombor perduaan (binary numbers) yang hanya mempunyai dua kombinasi
digit iaitu „1‟ dan‟0‟ kerana dalam komputer 0 diwakili oleh arus elktrik dalam keadaan „off‟ dan
„1‟ diwakili oleh arus elektrik dalam keadaan „on‟. Oleh itu semua data yang dimasukkan ke
dalam komputer akan ditukarkan kepada nombor perduaan.

       Kod perduaan ASCII – ASCII adalah ringkasan bagi „American Standard Code
       For Information Interchange‟. Ia banyak digunakan pada komputer
       mikrokomputer dan PC. „O‟ dan „1‟ dipanggil sebagai bit. Gabungan lapan bit
       menjadi satu aksara (huruf atau nombor) yang dikenali sebagai bait.

     Selain menngunakan sistem perduaan, terdapat komputer yang menggunakan
     sistem nombor asas perenambelasan. Terdapat enam simbol tambahan untuk
     mewakili enam digit perenambelasan tambahan.


     Jadual penukaran perduaan ke perenambelasan

     Perduaan   Perenambelasan  Perduaan  Perenambelasan
       0000       0       1000       8
       0001       1       1001       9
       0010       2       1010       A
       0011       3       1011       B
       0100       4       1100       C
       0101       5       1101       D
       0110       6       1110       E
       0111       7       1111       F
                        4
                                 B01 SISTEM KOMPUTER


  Contoh :

    1. 1101 1001 = ? perenambelasan
     1101 1001 = D9
    2. A5 = ? perduaan
     A5 = 1010 0101

       Kod EBCDIC – EBCDIC adalah ringkasan bagi „ Extended Binary Coded
       Decimal Interchange Code’. Kod ini digunakan oleh komputer jenis
       superkomputer dan mainframe.

4. Arithmetik :   +, -, *, / ,

5. Logik :   = , <> , < , > , <= , >=

Perbandingan operasi logik melibatkan nilai TRUE (1) atau FALSE (0) berasaskan operasi
OR, AND & NOT.
            P           P    Q    R
AND (DAN)                   0    0    0
           Q          R  0    1    0
                       1    0    0
                       1    1    1


                       P    Q    R
            P
OR (ATAU)                   0    0    0
                     R  0    1    1
           Q            1    0    1
                       1    1    1
           P              P    Q
NOT (TAK)                 Q    1    0
                         0    1
Contoh:
        1
                  0
                           S
        P

        1                     R
              Q

        0

Nyatakan nilai P, Q, R dan S?

Jawapan: P= 0
     Q=1
     R=0
     S=0
                           5
                                       B01 SISTEM KOMPUTER


Latihan

1. Nombor perduaan 1001 1111 dalam nombor perenambelasan ialah _________.

2. Nombor B3 dalam nombor perduaan ialah       ____________.

3. Berdasarkan rajah di bawah, nilai x dan y ialah _________________________

    x
            1
    y
Blok Pentaksiran
B01/PTM01/02/2.12 (Blok 2)

KA : 8 Memperihalkan dengan jelas ciri-ciri dan fungsi RAM, ROM dan EPROM

Huraian Sukatan Pelajaran
3.4 Pelajar mempersembahkan jadual perbandingan ciri-ciri dan fungsi RAM, ROM dan
EPROM.

Nota

RAM ( Random Access Memory        ROM ( Read Only Memory @       EPROM ( Erasable
@ Ingatan capaian Rawak )         Ingatan Baca Sahaja )        Programmable Read Only
                                        Memory )
 Meruap  (volatile), apabila       Tidak meruap (non volatile),     Tidak meruap (non volatile)
 komputer  dimatikan   suis      ingatan kekal walaupun bekalan    menyimpan data secara
 kesemua   ingatan  hilang       kuasa dipadamkan kerana data     kekal tetapi boleh dipadam
 kerana ia Menyimpan data         secara kekal semasa          menggunakan cahaya ultra
 secara sementara,             dikeluarkan dari kilang.       ungu (uv)

 Boleh di baca dan menulis ke       Boleh dibaca sahaja          Boleh dipadam dan dibaca
 dalam ingatan
 Kapasiti tidak terhad ( boleh       Kapasiti terhad (tetap)        Kapasiti terhad
 ditambah)

Latihan

1. Berikan sekurang-kurangnya 2 perbezaan RAM, ROM dan EPROM.
  i.   RAM
  ii.   ROM
  iii.  EPROM

Blok Pentaksiran
B01/PTM01/02/2.13 (Blok 1)

KA : 17 Memperihal dengan betul perbezaan antara storan primer dan storan sekunder dari
    segi ciri dan fungsi.

Huraian Sukatan Pelajaran
4.2 Membezakan storan primer dan storan sekunder

Nota

                        STORAN                 PRIMER         SEKUNDER
              RAM      ROM   6
                         HARD DISK     DISKET
                                        B01 SISTEM KOMPUTER


   Perbezaan storan skunder dan storan primer ialah :

Storan primer                   Storan sekunder
  merupakan storan berbentuk sementara       Merupakan storan kekal dan tidak hilang
  dan hilang apabila bekalan elektrik        walaupun elektrik terputus
  diputuskan
 Tempoh capaian datanya lebih singkat       Tempoh capaian data lebih lama dari storan
                          primer

   menyimpan data, arahan dan maklumat         menyimpan data dan maklumat    dalam
   dalam kuantiti yang rendah             kuantiti yang lebih banyak

  berperanan   menyokong     fungsian      berperanan menyokong fungsi storan primer
   sebuah sistem komputer                untuk sesebuah sistem komputer.

  Data, arahan dan maklumat di dalam sp        Data, arahan dan maklumat di dlm storan
   hanya untuk kegunaan komputer            sekunder blh digunakan untuk kegunaan
   tertentu sahaja.                   mana-mana komputer

   Tidak mudah alih                  Mudahalih dan blh digunakan pada mana-
                             mana komputer.

   Kos Tinggi                  Kos rendah
   Latihan

                                 P
   1.

                       PRIMER            Q                      RAM      R   HARD DISK    DISKET


   Berdasarkan Rajah di atas,
   i.   Nyatakan P dan Q
   ii.   Berikan sekurang-kurangnya dua ciri-ciri Q.
   iii.  Kenalpasti R dan nyatakan satu cirinya.


   Blok Pentaksiran
   B01/PTM01/03/3.2 (Blok 2)

   KA : 18 Membezakan dengan jelas jenis-jenis perisian

   Huraian Sukatan Pelajaran
   5.2 Membezakan di antara perisian sistem, perisian utiliti dan perisian aplikasi

   Nota

   1. Perisian sistem

       Bertindak sebagai antaramuka diantara pengguna, perisian aplikasi dan perkakasan
        komputer.
       Mengawal dan mengurus sumber dalaman (perisian) dan sumber luar (perkakasan).

                           7
                                     B01 SISTEM KOMPUTER


     Komputer tidak dapat digunakan jika perisian sistem tidak di masukan ke dalam
     komputer terlebuh dahulu.
     Contoh perisian : DOS, Windows 98, Windows 2000 Server, Unix dan Linux.

2. Perisian utiliti

     Digunakan untuk menyokong dan membantu memperbaiki perisian yang sedia ada.
     Aturcara ini mungkin terdapat di dalam sistem pengoperasian atau dibekalkan secara
     berasingan.
     Contoh : Norton, Win Zip, Pc-Cilin

      Aturcara serbaguna         Keterangan
      Kemudahan backup          Digunakan untuk membuat salinan kedua data dan
                       fail agar keselamatan data dijaga.
      Perisian Antivirus         Digunakan untuk mencegah dan menghapuskan
                       virus yang menyerang komputer.
      Perisian Pemampatan Fail      Digunakan untuk memampatkan saiz fail yang
                       besar kepada saiz yang lebih kecil tanpa
                       menjejaskan kandungan fail.
      Perisian Pengisihan Fail      Digunakan untuk mengisih fail-fail yang terdapat
                       pada cakera keras pada komputer supaya berada
                       pada keadaan yang paling optima.


3. Perisian aplikasi

     Digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan tugas pengguna.
     Membantu pengguna melaksanakan tugas mengikut keperluan individu.
     Contoh :Microsoft Word, Microsoft Excel, Comil Zamrud, Microsoft Access.

Latihan

  1. Berikan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara perisian utiliti dan perisian
    aplikasi
  2. Berikan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara perisian utiliti dan perisian sistem
  3. Berikan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara perisian aplikasi dan perisian
    sistem


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/04/4.4 (Blok 2)

KA : 9 Memperihalkan dengan jelas perbezaan pelbagai jenis sistem pengendalian

Huraian Sukatan Pelajaran
6.4 Membezakan pelbagai bentuk dan ciri-ciri sistem pengendalian (single user, multi user,
  single tasking, multi tasking, multi threading)

Nota

Perbezaan pelbagai jenis sistem pengendalian

Contoh perbandingan bentuk jadual :

        UNIX          MS DOS         Windows         MAC
      - Dibangun di      - Dicipta oleh    - Dibangunkan oleh   - Diperkenal oleh
    Makmal AT & T Bell       Microsoft       Microsoft     Apple Komputer
    - Berorientasikan    - antaramuka      - antaramuka       - berorientasikan
    teks dan versi     berorientasikan teks  berorientasikan grafik  grafik
    terbaru UNIX      (command line     (Grafical user
    berorientasikan     interface)       interface)

                         8
                                    B01 SISTEM KOMPUTER


    grafik
    - multi tasking   - single tasking    - multi tasking     - multi tasking
    - mesra pengguna   - perlu mengetahui   - lebih mesra      - mesra
              arahan-arahan     pengguna        pengguna
    - multi user dan   - single user- hanya  - boleh digunakan    - boleh
    boleh rangkaian   seorang pengguna    untuk rangkaian     dirangkaikan
              sahaja yang
              dibenarkan
              memerintah sistem
              operasi ini (tidak
              boleh dirangkaikan)
              - hanya 8 aksara    - longer file name –
              yang dibenarkan    membenarkan nama
              untuk nama fail    fail lebih 8 aksara
              - tidak boleh     - boleh digunakan
              menyokong plug and   untuk e-mel
              play          - menyokong plug
                          and play (utk
                          windows 2000, ME,
                          XP dan ke atas.)

1. DOS (Disk Operating System)

     Diperkenal tahun1981
     DOS merupakan sistem pengendalian 16 bit untuk pemproses Intel 80x86
     mampu mencapai ingatan maksimum 1 MB.
     Had capaian ini merupakan kelemahan yang paling ketara untuk DOS, di mana DOS
     telah membahagikan ingatan 1MB ini kepada dua bahagian, ingatan biasa sebanyak
     640KB dan ingatan atasan sebanyak 350KB.
     Ingatan biasa digunakan untuk memuatkan sistem pengendalian dan aplikasi. Ianya
     juga tidak mempunyai ciri multitugas (multitasking), multi pengguna(multi user) dan
     ingatan maya.

Dewasa ini, DOS sudah tidak digunakan untuk komputer peribadi.

2. Windows

     Windows adalah sistem pengendalian yang dibangunkan oleh Microsoft.
     Ia mula diperkenalkan pada tahun 1983.
     Pada tahun 1990, Microsoft memperkenalkan Windows 3.0 yang lebih stabil bersama
     beberapa perisian aplikasi yang boleh digunakan bersama Windows 3.0 seperti MS-
     Excel dan MS-Word.
     Pada tahun 1995, Microsoft memperkenalkan Window 95. Windows 95 mempunyai
     ciri-ciri 32-bit, Multitugasan, plug-and-play, ingatan maya dan menyokong beberapa
     perkakasan moden.

Windows NT (New Technology) adalah satu sistem pengendalian yang dibina untuk komputer
pelayan dalam persekitaran organisasi. Ia mempunyai berbagai ciri yang menarik seperti 32-
bit, multitugasan dan multipengguna. Contoh Windows NT 4.0.

3. Macintosh OS

     Macintosh OS adalah sistem pengendalian yang diperkenalkan oleh Apple Komputer
     pada tahun 1983 untuk pemproses Motorola.
     Ia merupakan pencetus idea GUI(Graphical User Interface)-Antaramuka pengguna
     bergrafik.
     Sistem Macintosh yang dikeluarkan adalah bersifat tertutup, menyebabkan harganya
     lebih mahal daripada komputer yang menggunakan DOS atau Windows. Ini telah
     menyebabkan Macintosh kurang berjaya.

                       9
                                  B01 SISTEM KOMPUTER


Ciri-ciri Sistem Pengendalian

1. Pengguna tunggal (single user)
Seorang pengguna sahaja dibenarkan menggunakan atau mengarahkan sistem operasi pada
satu masa. Pengguna lain tidak dapat berkongsi pemprosesan dengan komputer yang
menjalankan sistem ini.

Contohnya : DOS

2. Pengguna berbilang (multi user)
Beberapa pengguna dibenarkan berkongsi pemprosesan dengan komputer utama dalam
waktu yang sama. Ia membenarkan beberapa buah komputer disambungkan kepada
komputer kerangka utama.

Contohnya : UNIX, Windows NT 4.0

3. Tugas tunggal (single tasking)
Satu komputer hanya boleh menjalankan satu aturcara pada masa sahaja. Sistem ini tidak
membenarkan beberapa aturcara dijalankan serentak dan selalunya dihakmilik iaitu
direkabentuk sekitar satu mikropemproses.

Contohnya : DOS menyerahkan urusan storan kepada aturcara pengguna yang dijalankan
pada masa tersebut.

4. Pengaturcaraan serentak (multi tasking)
Satu komputer mempunyai lebih daripada satu aktiviti yang sedang dijalankan pada satu
masa. Dua aturcara atau lebih boleh dilakukan secara serentak.

Contoh : Semasa aturcara pemprosesan kata diproses oleh CPU, satu aturcara lain seperti
persembahan grafik sedang menghantar outputnya ke pencetak. Sistem pengoperasian (OS)
yang menyokong pengaturcaraan berbilang seperti Windows 95, Windows 98, Windows NT,
Sistem MAC dan UNIX.

5. Tugas berbilang (multithreading)
Setiap aturcara pengguna boleh mencipta atau mengawal satu atau lebih tugas iaitu
berkongsi sumber komputer antara tugas-tugas. Penggunaan latar depan adalah pengguna
yang berinteraksi dengan kemudahan komputer seperti paparan dan papan kekunci.
Penggunaan latar belakang adalah tugas yang sedang berjalan atau digantung.

Contoh : Windows 95 dan UNIX mempunyai keupayaan ini. Anda dibenarkan menjalankan
proses menyemak ejaan pada satu dokumen yang besar dan pada masa yang sama anda
menaip sesuatu di dalam dokumen tersebut.

Latihan:

1. Sistem pengendalian yang berasaskan single tasking adalah _______________________

2. Sistem pengendalian yang digunakan oleh server (pelayan) syarikat berbentuk organisasi
adalah ____________________

3. Ciri sistem pengendalian yang membolehkan sesuatu server (pelayan) berfungsi adalah
__________________________
                      10
                                  B01 SISTEM KOMPUTER


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/03/3.2 (Blok 2)

KA : 19 Menghubungkait dengan jelas faktor pacuan pengguna teknologi        dalam
   perkembangan sistem pengendalian

Huraian Sukatan Pelajaran
6.2 Menghubungkaitkan faktor pacu pengguna – pacu teknologi dalam perkembangan sistem
  pengendalian

Nota

1. Pacuan Pengguna (user driven)

Antara muka (user-interface) ialah bahagian-bahagian yang berada dalam sistem
pengoperasian yang membantu pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Oleh
kerana keperluan (demand) yang tinggi dari pengguna, antaramuka pengguna telah berubah
menjadi senang dan menarik untuk digunakan.

Terdapat dua jenis antaramuka iaitu :

i. Command-line Interface
Antaramuka yang mengandungi perintah-perintah (commands) tertentu atau yang
berorientasikan teks yang berinteraksi dengan sistem pengoperasian. Ia sukar digunakan
kerana pengguna perlu menghafal perintah dan tidak ramah pengguna (user friendly). Prompt
sistem akan keluar seperi c:\ yang mengarahkan pengguna memasukkan sesuatu perintah

ii. Graphical User Interface (GUI)

Antaramuka yang berorientasikan objek atau antaramuka pengguna grafik (GUI) yang
membolehkan imej grafik yang disebut arca dipamerkan pada desktop. Ia membantu
pengguna menjalankan perkhidmatan sistem operasi dan mudah digunakan kerana
pengguna tidak perlu menghafal perintah (commands). Pengguna hanya perlu tunjukkan
penuding pada ikon dan klik pada ikon tersebut. Ia dikenali sebagai ramah pengguna (user
friendly).

2. Pacuan Teknologi (technology driven)

Dari masa ke semasa pengguna telah diperkenalkan kepada teknologi sistem pengoperasian
yang sentiasa dimajukan. Contohnya , teknologi OS (Operating Sistem) akan terus
berkembang dengan cepat dan pesat. Ianya secara tidak langsung mempengaruhi individu
dan masyarakat amnya untuk turut juga berubah mengikuti perkembangan tersebut.
Windows 95  Windows 98  Windows 2000 Windows ME Windows XP.Blok Pentaksiran
B01/PTM01/04/4.3 (Blok 2)

KA : 20 Menerangkan dengan betul kesan perubahan ciri-ciri sistem pengendalian terhadap
     pengguna

Huraian Sukatan Pelajaran
6.3 Menerangkan kesan perubahan ciri-ciri sistem pengendalian terhadap pengguna

Nota

Kesan perubahan apabila sistem pengendalian lama (DOS) ditukar kepada sistem
pengendalian Windows

1.  Komputer lebih mesra pengguna, lebih mudah untuk digunakan dankesilapan kurang
   berlaku selaras dengan perkembangan teknologi

                      11
                                  B01 SISTEM KOMPUTER


2.  Mengurangkan kos seperti kos latihan untuk penguasaan OS
3.  Pelbagai tugas boleh dilaksanakan (multi tasking)
4.  Boleh menjalankan tugas berbilang

Latihan

1.
       Sistem Komputer A                 Sistem Komputer B

         RAJAH A                    RAJAH B

     DISK OPERATING SYSTEM
     MS-DOS Prompt
     C:\ >WINDOWS>
   Pihak pengurusan sekolah telah membuat keputusan untuk menukarkan perisian sistem
   Komputer A ke sistem komputer B. Berdasarkan Rajah A dan Rajah B di atas, sila jawab
   soalan berikut dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan yang tersedia
   dalam komputer anda.
   Sila simpan semua fail jawapan anda dalam sub folder soalan_1.
   a) Terangkan satu perbezaan antara sistem pengendalian Komputer A dengan
     komputer B.

   b) Terangkan dua faktor yang mendorongkan pihak pengurusan sekolah menukarkan
    sistem pengendalian yang tersebut di atas.
2.


        Windows 2000       Windows 98         MS DOS

         Komputer A       Komputer B        Komputer C

   a) Tuliskan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara perisian sistem pengoperasian
     komputer A dan komputer C

   b) Nyatakan sekurang-kurangnya satu ciri atau fungsi yang terdapat pada perisian
     sistem komputer B

3. Ramu, seorang pembina persembahan multimedia ingin mencari satu komputer
  yang boleh memenuhi atau menyokong tugasannya. Namakan sekurang-
  kurangnya satu jenis sistem pengendalian yang diperlukan supaya beliau dapat
  menggunakan perisian aplikasi berkenaan tugasannya.
                      12
                                   B01 SISTEM KOMPUTER


Blok Pentaksiran
B01/PTM01/05/5.2 (Blok 2)

KA : 21 Membezakan dengan jelas antara komputer standalone dan komputer dalam
   rangkaian dari segi keupayaan cakupan capaian dan perkongsian sumber

Huraian Sukatan Pelajaran
7.2 Membezakan antara komputer standalone dengan komputer dalam rangkaian

Nota

KOMPUTER DALAM RANGKAIAN            KOMPUTER STANDALONE

Maklumat dan data dapat dikongsi bersama    Maklumat dan data tidak dapat dikongsi
dengan mudah dan cepat             bersama kecuali dengan memindahkan
                        terlebih dahulu maklumat berkenaan ke
                        dalam disket atau CD.
Perisian dapat dikongsi walaupun di install  Perisian terpaksa di install ke dalam setiap pc
dalam server atau satu pc sahaja.       sebelum menggunakannya.
Perkakasan dan aksessori dapat dikongsi    Perkakasan dan aksessori tidak dapat
bersama seperti pencetak dan pengimbas     dikongsi.
dalam satu masa.
Komunikasi dapat dilakukan dengan pantas    Komunikasi tidak efisyen dan lambat
dan maklumat dapat disampaikan pada bila-
bila masa dan di mana sahaja.

Latihan

Berikan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara komputer dalam rangkaian dan komputer
luar rangkaian
                       13

								
To top