DIKSIYUNARYONG PILIPINO-HAPONES-

Document Sample
DIKSIYUNARYONG PILIPINO-HAPONES- Powered By Docstoc
					    DIKSIYUNARYONG PILIPINO-HAPONES-INGLES

[A]

A, a (noun): <a ア, Abakada, sunawachi Firipingo-no arufabetto-no
ichibanme-no moji アバカダ、すなわちフィリピン語のアルファベットの一番
目の文字>: the first letter of the abakada or the Filipino alphabet.

aacherii ア ー チ ェ リ ー , yokyuujutsu 洋 弓 術 (noun): <pamamana>:
archery.

aachi アーチ, yumigata-no mon 弓形の門 (noun): <hubog>: an arch, a
curve.

aaiu ああいう, an-na あんな, ano-yoona あのような, son-na そんな,
sono-yoona そのような (adj.): <ganiyan, ganyan, paganyan >: such,
like that.

aakeedo アーケード (noun): <arkada, arku-aruko, balantukan>: an
arcade, any covered walk with shops along one or both sides.

aalis (v.i.): (1)<shuppatsu suru 出発する>: to start, to go, to
leave. * Anong oras aalis ang eroplano mo?: <Anata-no hikooki-wa
nanji-ni shuppatsu shi-masu-ka? あなたの飛行機は何時に出発しますか。
>: What time does your airplane leave? (2)<saru 去る, yameru 辞
める>: to leave, to quit. * Aalis na ako sa trabahong ito para
makasama ko na ang aking pamilya.: <Kazoku-to tomoni seikatsu
suru-tame-ni watashi-wa kono shigoto-wo yame-masu. 家族とともに
生活するために私はこの仕事を辞めます。>: I will leave this work so that
I could join my family. (3)<hazusu はずす, torisaru 取り去る, nugu
脱ぐ>: to remove, to take away, to put off, to take off.* Huwag
kang mag-alis ng sapatos sa harap ng mga tao.: <Hitomae-de kutsu-wo
nui-de-wa ike-nai. 人前で靴を脱いではいけない。>: Don't put off your
shoes in public.
                1
* Aalis na ako! (interjec.)(r.w. alis): <Sayoonara! さようなら!,
Kaeri-masu! 帰ります!, Shitsurei shi-masu! 失礼します!>: Good
bye!, I'm leaving!, I will have to leave, I'm out of here.

aandap-andap (adj.)(r.w. andap): <chirachira shi-ta ちらちらした,
hirahira shi-ta ひらひらした, temmetsu shi-ta 点滅した>: flickering.
* May aandap-andap na kandila sa ibabaw ng mesa: <Teeburu-no ue-ni
chirachira shi-te iru roosoku-ga at-ta. テーブルの上にちらちらして
いるローソクがあった。>: There was a flickering candle on the table.
(syn.): paandap-andap.

aba (adj.): <mazushii 貧しい, bimboona 貧乏な, misuborashii みす
ぼらしい, mijimena 惨めな>: poor, miserable, wretched. * Ako ay
abang magsasaka.: <Watashi-wa mazushii noomin-desu. 私は貧しい農
民です。>: I am a poor farmer. (syn.): hamak.

Aba! (interj.): (1)<a あ, e え, oo おお, oya おや>: Well!, Ah, Oh.
* Aba! Ang ganda mo pala!: <Ee! Anata-wa utsukushii-desu. ええ,
あなたは美しいです。>: Well! You are beautiful! (syn.): Bueno! Siya!.
(2)<Iya! いや, Iie! いいえ!>: No!, Hey! * Aba! Hindi maari.: <Iya,
sore-wa fukanoo-desu. いや、 それは不可能です。 No! It's impossible.
                     >:

abaha-reyna (noun): <jo-oo-bachi 女王蜂>: a queen bee. (syn.):
reynang bubuyog.

abain (v.t.)(r.w. aba): (1)<keibetsu suru 軽蔑する, mikubiru 見
くびる, mikudasu 見下す>: to despise, to discorn, to feel contempt,
to look down. * Huwag mong abain ang mga Pilipina.: <Firipin
josei-wo mikudashi-te-wa ike-nai. フィリピン女性を見下してはいけない。
>: Don't despise the Filipina. (syn.): hamakin, apihin.
(2)<gyakutai suru 虐待する, kokushi suru 酷使する>: to mistreat, to
treat cruelly. * Tag. Eng. (syn.): apihin.

abaka (noun): (1)<asa 麻 >: hemp, jute. (2)<maniraasa マニラ麻>:
abaca. * Ang bag ni Maria ay gawa sa abaka.: <Maria-no
                2
handobaggu-wa maniraasa-de deki-te iru. マリアのハンドバッグはマニ
ラ麻で出来ている。>: Maria's bag is made of abaca.

abakada (noun): <Firipin-no arufabetto フィリピンのアルファベット
>: a romanized Philippine alphabet. * Alam mo ba ang abakadang
Pilipino?: <Anata-wa Firipingo-no arufabet-to-wo shit-te
i-masu-ka? あなたはフィリピンのアルファベットを知っていますか?>: Do
you know the Filipino alpahabet?

abako (noun): <keisanki 計算機, soroban そろばん>: an abakus, a kind
of counting instrument. * Ang pinanggalingan ng abako ay mula sa
Grisya.: <Soroban-wa Girisha-ni sono kigen-ga ari-masu. そろば
んはギリシャにその起源があります。>: The origin of the abacus is from
Greece.

abaku 暴 く , akiraka-ni suru 明 らか にする , bakuro suru 暴 露す る
(v.t.): <ilitaw,ilantad>: to disclose, to expose, to bring out.

abala (noun/adj): (noun):(1)<fuben 不便, fukai 不快, fuyukai 不
愉 快 >: inconvenience. * Malaking abala ang ipinagawa mo sa
akin.<Anata-ga watashi-ni kure-ta shigoto-wa taihen fukaina
mono-deshi-ta. あなたが私にくれた仕事はたいへん不快なものでした。>:
What you have given me to do is a big inconvenience. (2)<meiwaku
迷惑>: trouble, disturbance * Malaking abala ang ginawa mo sa akin.
<Anata-ga watashi ni shi-ta koto-wa taihen fukai na koto-nan-desu.
あなたが私にしたことはたいへん迷惑なことなんです。>: What you have done
to me is a big disturbance. (3)<jama 邪 魔 , boogai 妨 害 >: an
interruption, a disturbance. * Tag. Eng. (4)<hikitome 引き留め,
soshi 阻止>: detention. (5)<okure 遅れ, chien 遅延>: delay.
(adj.): (1)<isogashii 忙しい>: busy. * Ang mga magsasaka ay abala
tuwing panahon ng patanim. <Noomintachi-wa tanemakidoki-no
kikan-ga isogashi-no-da. 農民たちは種まき時の期間が忙しいのだ。>: The
farmers are busy during planting season. (2)<fusagat-te iru ふ
さがっている, kon-de iru 混んでいる, shiyoo sare-te iru 使用されてい
る>: occupied. * Tag. Eng. (syn.): magawain, matrabaho, martaming
                3
trabaho.

abal-abal (var. abalabal)(noun): (1)<tenimotsu 手荷物, konimotsu
小荷物>: knick-knacks, a baggage, small packages carried around.
* Halos lahat ng mga Filipina ay may bitbit na abal-abal kung uuwi
sa Pilipinas. <Hotondo no Filipin josei wa kuni-ni kaeru toki-ni
takusan no tenimotsu-wo mot-te kaeri-masu. ほとんどのフイリピン女
性は国に帰る時にたくさんの荷物を持って帰ります。>:Almost all Filipina
have many baggages when they go back to the Philippines. (syn.):
abasto, abuto, bagahe, dala-dalahan. (2)<komamono 小間物, komono
小物>: knickknacks. * Gusto ni Fran ang magdala ng mga abal-abal
sa pagbibiyahe.: <Fran-wa ryokoo-no toki takusan-no komono-wo
mot-te iku-no-ga suki-da. フランは旅行の時にたくさんの小物を持ってい
くのが好きだ。>: Fran likes to carry a lot of knick-knack while
traveling.

abalahin (v.t.)(r.w. abala): (1)<nayama-seru 悩 ま せ る ,
komara-seru 困らせる>: to bother, to trouble or worry someone. *
Huwag mo po akong abalahin.: <Watashi-wo komara-se-nai-de kudasai.
私を困らせないでください。>: Don't bother me please. (2)<okura-seru
遅 らせ る >: to retard, to delay. * Tag.: <Byooki-ga kanojo-no
hatsuiku-wo okura-se-te iru. 病気が彼女の発育を遅らせている。>: The
disease has retarded her growth. (3)<jama-wo suru 邪魔をする ,
hanashi-wo saegiru 話 を さ え ぎ る >: to interrupt. * Huwag mong
abalahin ang nagsalita.: <Hanashi-te iru hito-no jama-wo
shi-te-wa ike-nai. 話している人の邪魔をしてはいけない。>: Do not
interrupt the speaker. (syn.): atrasuhin, istorbuhin.

abandonado (adj.): <misute-rare-ta 見捨てられた, hooki sare-ta 放
棄 さ れ た , mushi sare-ta 無 視 さ れ た >: abandoned. * Siya ay
abandonadong anak.: <Kanojo-wa sutego-desu. 彼女は捨て子です。>:
She is an abandoned child. (syn.): iniwan, pinabayaan.

abang (noun): <mihari 見張り, ban-nin 番人, kanshinin 監視人>: a
guard, a watcher. * Walang abang doon sa kanto nang dumating ako.
                4
<Watashi-ga sono kado-ni tsui-ta toki, mihari-ga hitori-mo
ina-kat-ta. 私がその角に着いた時、    見張りが一人もいなかった。 There was
                          >:
no watcher at the corner when I arrived. (syn.): bantay, tanod,
guwardiya.

abangabang (noun): <hasshin 発 疹 , hifuen 皮 膚 炋 >: rash, skin
eruptions. * Ang mga sanggol ay madaling magkaroon ng abangabang.:
<Kodomo-wa yooini hasshin-ga deru. 子どもは容易に発疹が出る。>: *
Infants easily get skin rash. (syn.): bungang-araw, singaw.

abangan (noun/v.t.)(r.w. abang): (noun): <machiawase 待ち合わせ,
deeto デート, taikibasho 待機場所, machiawasebasho 待ち合わせ場所>:
a rendezvous, a place where you wait for something or someone.
* Matagal din akong naghintay sa abangan.: <Watashi-wa
machiawase-no toki, nagai jikan machi-masu. 私は待ち合わせの時、長
い時間待ちます。>: * I wait for a long time on our rendezvous.
(syn.):abatan.
(v.t.)(var. mag-abang): <matsu 待つ, taiki suru 待機する>: to wait,
to wait for, to watch for. * Abangan kita sa kanto ng Chunichi
Building.: <ChuunichiBiru-no kado-de mat-te imasu. 中日ビルの角
で待っています。>: I will wait for you at the corner of Chunich
Building. (syn.): hintayin, maghintay, bantayan.

abaniko (noun): <sensu 扇子, oritatami-no oogi 折りたたみの扇>: a
folded fan. * Makulay ang mga abaniko ng Hapon.: <Nihon-no sensu-wa
karafuru-desu. 日本の扇子はカラフルです。 >: Japanese's fans are
colorful. (syn.): pamaypay.

abante (adv.): <mae-e 前へ, mae-ni 前に>: forward. * Abante mo pa
ng kaunti ang sasakyan.: <Sono kuruma-wo sukoshi mae-ni
dashi-nasai. その車を尐し前に出しなさい。>: Let the car move a bit
forward.
* Abante! (interjec.): <Sore ike! それいけ!>: Forward! Go ahead!
(syn.): Sulong! Sigi!


                 5
abaraya あばら屋, hottategoya 掘っ立て小屋 (noun): <palirong>: a
hovel, a shanty.

abasto (noun): <tenimotsu 手荷物, konimotsu 小荷物, ryokookaban 旅
行かばん>: a baggage, a luggage. * Marami siyang abasto.: <Kare-wa
takusan-no tenimotsu-wo mot-te iru. 彼はたくさんの手荷物を持ってい
る 。 >: He has a lot of baggage. (syn.): bagahe, kargamento,
dala-dalahan.

abat (noun): <akuryoo-ni yoru yamai 悪 霊 による 病い , shisha-no
reikon-ni toritsuka-re-te kakaru yamai 死者の霊魂にとりつかれてかか
る病>: an illness caused by evil spirits, sometimes caused by the
dead body.

abata-no あ ば た の , nikibizura-no に き び 面 の (adj.): <maraming
tagihawat, matagyawat>: pimpled, pock-marked.

abay (noun/adj.): (noun): (1)<tsukisoi 付き添い>: an escort, a
nurse. (2)<hanayome-no tsukisoi 花嫁の付き添い>: a bridesmaid. *
Abay ni Ana si Rosa sa kaniyang kasal. <Ana-no kekkonshiki-no
hanayome-no tsukisoi-ha roosa-deshi-ta. アナの結婚式の花嫁の付き
添いはローサでした。>: Ana's bridesmade on her wedding day is Rosa.
(3)<hanamuko-no tsukisoi 花婿の付き添い>: a best man.
(adj.): <chikazui-te 近 づ い て , yorisot-te iru 寄 り 添 っ て い る ,
kuttsui-te suwat-te iru くっついてすわっている>: lying or sitting
close to one another. * Sila ay abay na umupo sa bangko.: <Karera-wa
benchi-ni yorisot-te suwat-te i-ta. 彼らはベンチに寄り添ってすわっ
ていた。>: They were sitting close to one another on the bench.

abay-abay (adv.)(r.w. abay): <isshoni 一緒に, naran-de 並んで,
heikoo shi-te 平行して>: side by side. * Ang mga bata ay abay-abay
na umupo sa loob ng simbahan.: <Kodomotachi-wa kyookai-no naka-de
naran-de suwat-te i-mashi-ta. 子どもたちは教会の中で並んで座っていま
した。>: * Children were sitting side by side inside the church.
(syn.): siping-siping, tabi-tabi, magkakatabi.
                 6
abayan (v.t.)(r.w. abay): <tsukisou 付き添う, dookoo suru 同行す
る>: to accompany, to escort. * Inabayan ni Jun si Espie sa "Flores
de Mayo.": <Jun-wa "Furooressu de Maayo"-de Esupii-no tsukisoi-wo
shi-ta. ジュンはフローレス・デ・マーヨでエスピーの付き添いをした。>: Jun
escorted Espie in "Flores de Mayo."

abazure あばずれ, akujo 悪女, shirigaruon-na 尻軽女, uwakina on-na
浮 気 な 女 (noun): <hindot, kembong, babaeng mababa ang lipad,
malandi, masamang reputasyon na babae>: a bitch, a flirt, a bad
girl.

abeha (noun): <mitsubachi ミツバチ>: a bee. * Nakagat siya ng
abeha.: <Kare-wa mitsubachi-ni sasa-re-ta. 彼はミツバチに刺された。
>: * He was stung by a bee. (syn.): pukyutan, laywan.

abeha-reyna (noun): <jo-oo-bachi 女王蜂>: a queen bee. (syn.):
abeha-maestra.

abehera (noun)(r.w. abeha): <hachi-no su ハチの巣>: a beehive,
apiary. (syn.): bahay-pukyutan.

abelyana (adj.): <chairo-no 茶 色 の , komugiiro-no 小 麦 色 の ,
kuriiro-no 栗色の>: light brown color referring esp. about shoes,
nut-brown, tan colored. * Sapatos na abelyana ang suot niya.:
<Kare-wa chairo-no kutsu-wo hai-te i-ta. 彼は茶色の靴をはいていた。
>: He was wearing brown shoes. (syn.): kulay-balat, kulay-kape.

abenida (noun): <kansendooro 幹線道路, oodoori 大通り, namikimichi
並木道, meinsutoriito メインストリート>: an avenue, a boulevard, a
mainstreet. * Maraming murang paninda sa abenida ng Sta. Cruz.:
<Santa Kurusu doori-ni-wa yasui shoohin-ga takusan ari-masu. サ
ンタ・クルス通りには安い商品がたくさんあります。 There is a lot of cheap
                    >:
merchandise in St. Cruz Avenue.


                7
abentura (noun) (var. abenturero, abenturoso): <booken 冒険>: an
adventure. * Si Olip ay maraming abentura sa buhay.: <Orippu-wa
isshoo-no aida-ni totemo takusan-no booken-wo shi-ta. オリップ
は一生の間にとてもたくさんの冒険をした。>: Olip had so many adventures
in life.

abenturero (noun)(r.w. abentura): <bookenka 冒険家, yamasi 山師,
tookisi 投 機師 >: an adventurer. * Ang abenturero ay hindi pa
nakababa mula sa bundok.: <Sono bookenka-wa ima nao sono yama-kara
kudat-te ko-nai. その冒険家は今なおその山から下ってこない。>: The
adventurer has not yet descended from the mountain.

Aber! (interjec.): <Eeeto! ええと, Anoo! あのう, Chotto mat-te! ち
ょっと待って, Mat-te! 待ってください>: Let's see! Let me see! * Aber!
Ano ang alam mo?: <Chotto mat-te! Kimi-wa nani-wo shit-te iru-no?
ちょっと待って。君は何を知っているの。>: Let's see! What do you know?
(syn.): Patingin! Tingnan Natin!

aberasyon (noun): <seishin-ijoo 精神異常, seishinshoogai 精神障害
>: aberration, mental disorder. * Ang paminsang sanhi ng aberasyon
ay dahil sa kakulangan ng sustansiya sa katawan at sa sobrang inom
ng gamot.: <Seishinshoogai-wa toki-to shi-te tainai-no
eiyoobusoku-ya yakubutsu-no kajoosesshu-ni yot-te okoru. 精神障
害は時として体内の栄養不足や薬物の過剰摂取によって起こる。            >: Aberration
is sometimes caused of lacking nutrients in the body and also
caused by overdose of medicine. (syn.): pagkalihis, kakatuwang
kilos, maging medyo sira-sira.

aberya (noun): (1)<gai 害, jiko 事故, shoogai 障害, sainan 災難>:
damage, an accident, problem,a hitch or mishap not expected;
obstacle; damage to a machine or vehicle. * Nagkaroon ng aberya
ang plano nila.: <Karera-no keikaku-ni-wa shoogai-ga at-ta. 彼
らの計画には障害があった。>: There was a hitch in their plan. (2)<yoki
se-nu sainan 予期せぬ災難, furyo-no jiko 不慮の事故>: unforseen
trouble. * Aberya ang aming sasakyan.: <Wareware-no kuruma-wa
                8
enjin-ga koshooshi-te iru. われわれの車はエンジンが故障している。>:
Our cars have an engine trouble. (syn.): suliranin, problema.

abesedaryo (noun): (1)<arufabetto アルファベット , eebiishii-no
ichiranhyoo ABCの一覧表>: an ABC chart. (2)<nyuumonsho 入門書>:
a primer book. * Tag. Eng. (syn.): kartilya, katon.

abikultura (noun): <tori-no shiiku 鳥 の 飼 育 >: aviculture,
breeding and rearing of birds. (syn.): pag-aalaga ng ibon,
pag-iibon.

abilidad (noun): (1)<nooryoku 能力, sainoo 才能, seinoo 性能>:
ability, talent. * Magaling ang abilidad ni Tany sa computer.:
<Tanii-wa kompyuuta-ni kanshi-te subarashii nooryoku-wo mot-te
iru. タニーはコンピュータに関してすばらしい能力を持っている。>: Tany has
a good ability in computer. * Mahirap humanap ng trabaho kung wala
kang bihirang abilidad.: <Tokubetsuna sainoo-ga nakere-ba,
shigoto-wo sagasu-no-ga muzukashii-yo. 特別な才能がなければ、仕事を
探すのが難しいよ。>: It is hard to find a job if you don't have a
special talent. (syn.): kakayahan, talino. (2)<seinoo kensa 性
能検査, seinoo tesuto 性能テスト>: an ability test.

abiso (noun): (1)<chuui 注意, keikoku 警告>: a warning. * Tag. Eng.
(2)<tsuukoku 通告>: announcement. * Tag. Eng. (3)<tsuuchi 通知
>: notice. * Ang abiso mula sa korte ay dumating kahapon.:
<Saibansho-kara-no tsuuchi-ga kinoo todoki-mashi-ta. 裁判所の通
知が昨日届きました。>: The notice from the court came yesterday.
(syn.): paunawa, babala.

abisuhan (v.t.)(var. mag-abiso)(r.w. abiso): <shira-seru 知らせ
る, tsuuchi suru 通知する, tsuukoku suru 通告する>: to announce, to
inform, to notify. * Abisuhan mo si Juan tungkol sa aking
pagdating.: <Watashi-no toochaku-ni tsui-te Hoan-ni shirase-te
kudasai. 私の到着についてホアンに知らせて下さい。>: Please notify John
about my arrival.
                9
abito (noun): (1)<kuse 癖, shuukan 習慣>: habit. * Hindi maganda
ang abito niya.: <Kare-no kuse-wa yokunai. 彼の癖はよくない。>: His
habit is not good. (syn.): ugali, pag-uugali, kaugalian.
(2)<shuudoofuku 修道服>: the dress usually worn by the clergy. *
Mumurahin lang ang mga tela na ginagamit na abito.:
<Shuudoofuku-wa futsuu yasui kiji-de tsukura-re-masu. 修道服は
ふつう安い生地で作られます。>: Habits are usually made of cheap
materials. (syn.): kauusutan ng mga pari at madre.

abitsuwela (noun)(var. habitsuwelas): <sayaendoo サヤエンドウ,
sayaingen サヤインゲン, benibanaingen ベニインゲン>: snap beans, a
small type of kidney bean. (syn.): bataw.

abla (noun): (1)<taben 多弁, oshaberi おしゃべり>: loquacity. *
Tag. Eng. (2)<mudaguchi 無駄口>: an idle talk. (3)<katakoto 片言
>: prattle, babble. (syn.): daldal, madaldal.

ablusyon (noun): <seisui-ni yoru kiyome 聖 水 に よる 清め , mi-wo
seijoo-ni suru koto 身を清浄にすること>: ablution, a washing or
cleaning of the body by water. * Tag. Eng. (syn.): paglilinis,
paghuhugas (ng katawan).

abno (sla.)(adj.)(var. abnoy): <ijoona 異 常 な , hen-na 変 な ,
kimyoona 奇妙な, atama-ga okashii 頭がおかしい>: abnormal, crazy,
funny. [short. Eng. "abnormal"] * Ang abno ay pinagtatawanan dahil
sa kanyang pananamit.: <Hen-na otoko-ga hadena fukusoo-de
warewa-re-te iru. 変な男が派手な服装で笑われている。>: The crazy guy
is being laughed because of his attire. (syn.): alanganin, baliw,
dopaks, sinto-sinto, turnilyo.

abnoy (sla.)(adj.)(var. abno): <ijoona 異常な, kimyoona 奇妙な>:
abnormal, funny. [short. Eng. abnormal] * Isa kang abnoy!:
<Anata-wa hen-desu-yo. あなたは変ですよ。>: You are funny! (syn.):
alanganin, baliw, dopaks, sinto-sinto, turnilyo.
                10
abo (noun/adj.): (noun): <hai 灰, ihai 遺灰>: ashes. * Ang abo ng
kanyang lolo ay ikinalat sa magandang tanawin ng Taal.: <Kare-no
ojiisan-no ihai-wa Taaru-no utsukushii basho-ni sampu sare-ta.
彼のおじいさんの遺灰はタールの美しい場所に散布された。>: The ashes of his
grandfather were scattered in a scenic place of Taal.
(adj.): <haiiro-no 灰色の>: gray, grey. * Kulay abo ang kanyang
kotse.: <Kare-no kuruma-wa haiiro-desu. 彼の車は灰色です。 His car
                            >:
is gray color.

abog (noun): (1)<keikoku 警 告 , tsuuchi 通 知 , yokoku 予 告 >: a
caution, a notice, a warning. * Ang kanyang amo ay nagbigay abog
na siya ay tatanggalin sa trabaho, kung siya ay muling mahuhuli
sa oras.: <Kanojo-no yatoinushi-wa kondo chikoku-wo shi-tara
kubi-ni suru-to kanojo-ni keikoku shi-ta. 彼女の雇い主は今度遅刻を
したら首にすると彼女に警告をした>: The employer gave her a warning
that he would dismiss her if she was late again. (syn.): abiso.
(2)<aizu 合図, miburi, 身振り shingoo 信号>: a sign. * Tag. Eng.

abogado (noun)(var. abugado): <bengoshi 弁護士, hooritsuka 法律
家>: a lawyer, a barrister, a solicitor, an attorney-at-law. *
Si Ginoong Tanaka ay isang mabuting abogado.: <Tanakasan-wa
sugure-ta bengoshi-desu. 田中さんは優れた弁護士です。 Mr. Tanaka is
                        >:
a good lawyer.

abogago (sla.)(noun): <orokana bengoshi 愚 か な 弁 護 士 , warui
bengoshi 悪い弁護士, fuseina bengoshi 不正な弁護士, akutokubengoshi
悪徳弁護士>: a stupid lawyer, a bad lawyer, a crooked attorney.
[short. Spa. abogado "lawyer" + gago "stupid"] * Natalo sila sa
kaso dahil kumuha sila ng isang abogago.: <Karera-wa orokana
bengoshi-wo yatot-ta-node sono shoshoo-ni make-ta. 彼らは愚かな
弁護士を雇ったのでその訴訟に負けた。>: They lost the case because they
hired a stupid lawyer.

abogasya (noun)(var. abogasia, abugasya.): <hooritsu 法律>: law.
                11
* Nag-aaral siya ng abogasya.: <Yuuki-wa hooritsu-wo benkyoo
shi-te iru. 裕貴は法律を勉強している。>: Yuuki is studying law.
(syn.): batas

abokado (noun) (var. abukado): <abokado アボカド>: an avocado, an
alligator pear. * Ang abokado ay pagkaing pampalakas ng katawan.:
<Abokado-wa karada-no tame-ni yoi tabemono-da. アボカドは体のため
に良い食べ物だ。>: * Avocado is a food good for the body.

abonado (adj.): <hiyokuna 肥沃な, koe-ta 肥えた>: fertilized. *
Abonado ang lupang nabili ni Marie sa Davao.: <Marii-ga Dabao-de
kat-ta ikkukaku-wa hiyokuda. マリーがダバオで買った一区画は肥沃だ。
>: The lot that Marie bought in Davao is fertilized. (syn.):
mataba ang lupa, may abono, inabunuhan, may pataba.

abono (noun): (1)<sakibarai 先払い, maebarai 前払い>: prepayment,
payment in advance. * Tag. Eng. (syn.): paluwal. (2)<hiryoo 肥
料>: a fertilizer. * Ang dumi ng mga hayop ay magandang abono.:
<Doobutsu-no fun-wa yoi hiryoo-de aru. 動物のふんはよい肥料である。
>: Manure of animals is a good fertilizer. (syn.): pataba.

abono (sla.)(v.t.): (1)<umeawase suru 埋め合わせする, hoten suru
補填する>: to make up (for money lacking). * Abunuhan mo muna ang
lahat ng gagastusin ko sa kasal.: <Kekkonshiki-no hiyoo-no
fusokubun-wo hotenshi-te kudasai-ne. 結婚式の費用の不足分を補填して
くださいね。>: Please extend some finanacial back-up for my wedding
expenses. (2)<sagaku-wo shiharau 差 額 を 支 払 う >: to pay the
difference. [Spa. abono "allowance"] * Tag. Eng. (syn.): dagdag,
paluwal.

abonohan (v.t)(var. abunuhan)(r.w. abono): (1)<sakibarai-wo suru
先払いをする, maebarai-wo suru 前払いをする>: to pay in advance. *
Inabunuhan ko kahapon ang bayad sa matrikula.: <Watashi-wa kinoo
daigaku-no nyuugakukin-wo maebarai shi-ta. 私は昨日大学の入学金を
前払いした。 >: I advanced the payment of my matriculation fee
                12
yesterday. (syn.): inabunuhan. (2)<hiryoo-wo maku 肥料をまく>: to
apply fertilizer to, to spread over with fertilizer. * Abonohan
mo ang pananim bago dumating ang tag-ulan.: <Uki-ni naru mae-ni
nooen-ni hiryoo-wo maki-nasai. 雤期になる前に農園に肥料をまきなさい。
>: Fertilize the plantation before the rainy season come.

aborsyon (noun): <ninshinchuuzetsu 妊娠中絶, datai 堕胎>: abortion.
* Bawal ang aborsyon sa Pilipinas.: <Ninshinchuzetsu-wa
Firipin-de-wa ihoo-de aru. フィリピンでは妊娠中絶は違法である。 >:
Abortion is illegal in the Philippines. (syn.): pagpapalaglag,
pagpapaagas.

abot (noun/adj.)(var. abut, pag-abot): (noun): (1)<todoku han-i
届く範囲, oyobu han-i 及ぶ範囲, chikara 力, nooryoku 能力>: reach,
power, capacity, ability. * Ang pilosopiya ay di-abot sa
pang-unawa  ng  mga  bata.: <Tetsugaku-wa  kodomotachi-no
nooryoku-no han-i-wo koe-te iru. 哲学は子どもたちの能力の範囲を越え
ている。>: Philosophy is beyond children's capacity. (syn.): kaya,
kakayahan, kakayahan (2)<toochaku 到着>: arrival. * Pag-abot ko
ay kaagad akong tumawag sa kanyang opisina.: <Watashi-wa
toochaku shi-te suguni kare-no kaisha-ni denwa-wo kake-ta. 私
は到着してすぐに彼の会社に電話をかけた。>: On my arrival I phoned his
office. (syn.): pagdating.
(adj.): (1)<oitsuka-re-te 追いつかれて>: overtaken. * Inabutan na
ang nangungunang kabayo ng ikalawa.: <Shui-no uma-ga ima nii-no
uma-ni oitsuka-re-ta. 首位の馬がいま二位の馬に追いつかれた。>: The
leading horse is now overtaken by the second. (2)<ainaran-de 相
並んで, heikoo shi-te 並行して>: abreast with. * Tag. Eng. (3)<te-no
todoku 手の届く>: within reach. * Abot mo ba iyan?: <Are-ni te-ga
todoki-masu-ka? あれに手が届きますか。>: Is that with your reach?
(syn.): agapay, balalay, sabay.

abot-tanaw (noun): <chiheisen 地平線, suiheisen 水平線>: a horizon.
* Abot-tanaw ang pagsikat ng araw.: <Taiyoo-ga suiheisen-no ue-ni
nobot-ta. 太陽が水平線の上に昇った。 The sun rose above the horizon.
                 >:
                13
(syn.): natatanaw, abot tingin.

abot-tubo (noun): <shochoo 初潮>: the very first menstruation of
a girl.

abra (noun): (1)<kyookoku 峡谷>: a gorge, a ravine. * Tag. Eng.
(2)<gake 崖, zeppeki 絶壁>: a precipice. * Ang mga sundalo ay
naglalakad sa gilid ng abra.: <Heitaitachi-ga zeppeki-no fuchi-wo
arui-te iru. 兵隊たちが絶壁の縁を歩いている。>: The soldiers are
walking on the edge of the precipice. (2)<wareme 割れ目, sakeme
裂け目>: a fissure, a crack. * Tag. Eng. (syn.): bangin.

abrelata (noun)(var. abrilata): <kankiri 缶切り>: a can opener,
a tin opener. * Gamitin mo ang abrilata sa pagbukas ng delata.:
<Kanzume-wo akeru-ni-wa kankiri-wo tsukai-nasai. 缶詰を開けるには
缶切りを使いなさい。>: Use the can opener for opening the canned goods.
(syn.): pambukas ng lata.

abresyeta (adj./adv.)(var. abraseta, abrasyeta):<ude-wo kunde 腕
を組んで>: arm in arm. * Ang matandang mag-asawa ay naka-abresyeta
habang naglalakad.: <Roofuufu-ga ude-wo kunde arui-te iru. 老
夫婦が腕を組んで歩いている。>: The old couple are walking arm in arm.

abridor (noun): (1)<sennuki 栓抜き>: a bottle cap opener, is a
kitchen utensil use for opening canned goods ang bottles. * Bumili
ka ng bagong abretapa.: <Atarashii sen-nuki-wo kai-nasai. 新し
い栓抜きを買いなさい。>: Buy a new bottle cap opener. (syn.): abritapa.
(2)<kankiri 缶切り, akeru doogu 開ける道具>: can opener. * Gamitin
mo ang bagong abridor sa pagbubukas ng mga de lata.: <Sono
kanzume-wo akeru-ni-wa atarashii kankiri-wo tsukai-nasai. その
缶詰を開けるには新しい缶切りを使いなさい。>: Use the new can opener for
opening the canned goods. (syn.): abrilata, pambukas.

abrigo (noun): (1)<katakake 肩掛け>: a wrap or shawl. * Tag. Eng.
(syn.): balabal. (2)<josei-no kooto 女 性 の コ ー ト >: a lady's
                14
overcoat. * Gusto kong bumili ng abrigo na yari sa lana.:
<Watashi-wa wuuru-no shooru-wo kai-tai. 私はウールのショールを買い
たい。>: I want to buy a shawl that is made of wool. (syn.): balabal,
manta.

abrihan (v.t.)(r.w. abre): <akeru 開ける, hiraku 開く>: to open.
* Paki-bukas mo ang bintana.: <Mado-wo ake-te kudasai. 窓を開け
てください。>: Please open the window. (syn.): buksan, ibukas.

Abril (noun): <shigatsu 四月>: April. * Ang Abril ang pinakamainit
na buwan sa Pilipinas.: <Firipin-de-wa shigatsu-ga ichiban atsui
tsuki-desu. フィリピンでは四月がいちばん暑い月です。>: April is the
hottest month in the Philippines.

absen (noun/adj.)(var. absente): (noun): <kesseki 欠席, kekkin 欠
勤>: absence. * Tag. Eng.
(adj.): <kesseki shi-te 欠席して, kekkin shi-te 欠勤して, yasun-de
休んで>: absent. * Kahapon siya ay absen sa klase.: <Kanojo-wa kinoo
jugyoo-wo yasumi-mashi-ta. 彼女は昨日授業を休みました。>: She was
absent from the class yesterday. (syn.): liban, wala.

absolusyon (noun) (var. absulusyon): <menjo 免除, muzaihoomen 無
罪放免, shamen 赦免, yoosha 容赦>: absolution, an act of absolving
from the consequences of sin. * Siya ay binigyan ng pari ng
absolusyon mula sa kanyang kasalanan.: <Shimpu-wa kanojo-ni
tsumi-no yurushi-wo atae-ta. 神父は彼女に罪の赦しを与えた。>: The
priest gave the woman absolution from her sin. (syn.): basbas,
bendisyon, pagpapatawad, pawalang-sala.

absoluto (adj.): (1)<zettai-no 絶対の>: absolute. * Ang kanyang
utos ay absoluto.: <Kare-no meirei-wa zettai-desu. 彼の命令は絶
対です。>: His order is absolute. (2)<kanzen-na 完全な>: complete.
* Tag. Eng. (syn.): tiyak, buo, ganap.

abstinensiya (noun): <tatsu koto 断つこと, sessei 節制, kin-yoku
                15
禁欲, kinshu 禁酒>: abstinence. * Ang pag- aabstinensiya ay ay isang
kautusan ng simbahan.: <Kin-yoku-wa kyookai-no hoo-desu. 禁欲は
教会の法です。>: Abstinence is a law of the church. (syn.): ayuno,
kulasyon, pangilin, pigil.

abstrak (noun/adj.): (noun): <gaiyoo 概要, yooyaku 要約, taii 大
意>: an abstruct, an epitome, a summary. * Tag. Eng. (syn.):
katangiang esensiyal, buod, lagom.
(adj.): <chuushootekina 抽象的な, gutaitekide-nai 具体的でない>:
abstract, not concrete. * Hindi ko gusto ang abstrak na larawan.:
<Watashi-wa chuushooga-ga suki-de-wa ari-mase-n. 私は抽象画が好き
ではありません。>: I don't like abstract paintings. (syn.): basal.

absuwelto (adj.)(var. abswelto): <hoomen sare-te 放 免 さ れ て ,
kaihoo sare-te 解放されて, shakuhoo sare-te 釈放されて>: absolved,
acquitted, freed. * Siya ay absuwelto sa responsibilidad sa
sakuna.: <Kare-wa jiko-no sekinin-wo toware-nai-de shakuhoo
sare-ta. 彼は事故の責任を問われないで釈放された。 >: Eng. (syn.):
pinawalang sala, pinatawad.

abtik (adj.): <kappatsuna 活 発 な , katsudootekina 活 動 的 な ,
sekkyokutekina 積極的な>: active. * Ang aming samahan ng Espanyol
ay masyadong abtik.: <Watashitachi-no Supeingo-no kurabu-wa
totemo kap-patsu-desu. 私たちのスペイン語のクラブはとても活発です。>:
Our Spanish club is very active. (syn.): aktibo, listo.

abu 虻 (noun): <niknik>: a horsefly.

abu-abo (noun): <kasumi 霞, kiri 霧, moya もや>: haze, mist. *
Tinabunan ng makapal na abu-abo ang tuktok ng bundok.: <Koi kiri-ga
sanchoo-wo oot-ta. 濃い霧が山頂を覆った。>: Thick mist clouded the
mountaintops.

abubot (noun): <komono 小 物 , komamono 小 間 物 >: a knicknack,
pleasing trifles, ornaments. * Si Franny ay maraming dalang
                16
abubot.: <Furanii-wa komono-wo itsumo takusan mot-te kuru. フ
ラニーは小物をいつもたくさん持ってくる。>: Franny always brings a lot
of knicknacks.

abubot (sla.)(noun): <kachi-no nai mochimono 価値のない持ち物 ,
tsumara-nai shinamono つ ま ら な い 品 物 >: personal belongings or
household items, considered by others as garbage. [new Tag. abubot
"knickknacks, personal belongings"] (syn.): basura.

abugado (noun)(var. abogado): <bengoshi 弁護士, hooritsuka 法律
家>: a lawyer, a barrister, a solicitor. * Kababayan namin ang
abugado.: <Sono bengoshi-wa watashitachi-no machi-ni sun-de iru.
その弁護士は私たちの町に住んでいる。>: The solicitor lives in our town.

abugasya (noun)(var. abugasia, abogasya): <hooritsu 法律>: law.
* Nag-aaral siya ng abogasya.: <Kanojo-wa hooritsu-wo benkyoo
shi-te iru. 彼女は法律を勉強している。>: She is studying law. (syn.):
batas, deretso.

abuhan (noun)(r.w. abo): (1)<haizara 灰皿>: an ashtray. * Kunin
mo ang abuhan.: <Haizara-wo tot-te kure. 灰皿を取ってくれ。>: Get
the ashtray. (syn.): sinisera. (2)<takujoo konro 卓上用コンロ>: a
table stove. * Ilagay mo ang kaldero sa abuhan.: <Yakan-wo takujoo
konro-no ue-ni oki-nasai. やかんを卓上コンロの上に置きなさい。>: Put
the kettle on the table stove. (syn.): dapog, kalan.
(3)<gomiire-no kan ゴミ入れのカン>: an ash-can.

abuhin (noun/adj./v.t.)(r.w. abo): (noun): <haiiro 灰色>: gray,
grey.
(adj.): <haiiro-no 灰色の, haiirogakat-ta 灰色がかった>: gray, grey,
grayish, greyish. * Abuhin ang kaniyang pantalon.: <Kare-no
zubon-wa gurei-da. 彼のズボンはグレイだ。>: His trousers are gray.
(syn.): kulay- abo.
(v.t.): <hai-de yogore-wo toru 灰で汚れを取る>: to clean something
with ashes. * Abuhin mo ang kawali.: <Hai-de furaipan-wo kireini
                17
shi-te kudasai. 灰でフライパンをきれいにしてください。>: Clean the
frying pan with ashes.

abuloy (noun): <enjo 援助, kifu 寄付, kooken 貢献>: a contribution.
* Nagbigay sila ng abuloy sa pamilya ng namatayan.: <Karera-wa
byoonin-no iru kazoku-ni kifu-wo shi-ta. 彼らは病人のいる家族に寄
付をした。>: They gave some contributions to the family of the
diseased. (syn.): ambag, tulong, limos.

abuluyan (noun/v.t.)(r.w. abuloy): (noun): <soogofujo 相互扶助
>: a mutual aid or help.
(v.t.): <tasukeru 助ける, enjo suru 援助する, kifu suru 寄付する,
kooken suru 貢献する>: to help, to contribute. * Abuluyan natin
ang mga nasunugan. <Korera-no kaji-no hisaisha-wo tasuke-yoo. こ
れらの火事の被災者を助けよう。>: Let us help those fire victims.
(syn.): kontribusyon, ambagan, bigayan ng maitutulong.

abumi あぶみ (noun): <estribo, istribo>: an iron, stirrups, a
D-shaped metal piece for a rider's foot to go in, hanging from
the side of a horses saddle.

abunai 危 な い , kiken-na 危 険 な (adj.): <delikado, mapanganib,
peligroso>: dangerous, risky, hazardous.

abundansia (noun)(var. abundansya): <hoofu 豊富, takusan aru koto
たくさんあること>: an abundance. * Sa Aomori ay abunansiya ng
mansanas.: <Aomori-de-wa ringo-ga takusan torero. 青森ではりんご
がたくさん取れる。 In Aomori there is an abundance of apple. (syn.):
        >:
kasaganaan.

abura 油, oiru オイル (noun): <aseyte, langis, mantika, olyo>: oil.
(syn.):lana
* abura-de ageru 油で揚げる, furai-ni suru フライにする (v.t.):
<i-prito, magprito>: to fry, to cook by frying.


               18
abura 脂, juushi 獣脂, guriisu グリース (noun): <grasa>: grease,
soft animal fat.
* aburakkoi 脂 っ こ い , aburappoi 油 っ ぽ い (adj.): <malangis,
mamantika>: greasy, oily.
* aburami 脂身 (noun): <taba>: a fatty portion of meat.

aburido (adj.): (1)<ki-ni shi-te 気にして, shimpai shi-te 心配し
て, shinkeishitsuna 神経質な>: anxious, temperamental. * Si Susan
ay masyadong aburido dahil natanggal siya sa trabaho.: <Suuzan-wa
shigoto-wo kubi-ni nat-ta-node, taihen shinkeishitsuni nat-te
iru. スーザンは仕事を首になったので、      たいへん神経質になっている。>: Susan
is very temperamental because she was fired from her job. (syn.):
ligalig, gulo, kabado, kunsumido, (2)<sowasowa shi-ta そわそわ
した, uwanosora-no 上の空の>: preoccupied, restless. * Tag. Eng.
(3)<nayan-de 悩 ん で , komat-te 困 っ て > worried, disturbed. *
Aburido ako sa maraming problema.: <Watashi-wa ooku-no mondai-de
nayan-de i-masu. 私は多くの問題で悩んでいます。>: I'm worried about
many problems.

aburu あ ぶ る , iru 煎 る , yaku 焼 く (v.t.): <dangdangin, iihaw,
ibangi, ihawin, magbangi, mag-ihaw>: to broil, to roast.

abusado (adj.)(r.w. abuso): (1)<ran-yoo-no 乱用の, akuyoo-no 悪
用の>: abusive. * Hindi maganda ang maging abusado sa drugs.:
<Dorag-gu-wo ran-yoo suru koto-wa yoku-nai. ドラッグを乱用すること
は よ く な い 。 >: It is not good to be abusive on drugs.
(2)<gyakutaitekina 虐待的な, kuchigitanai 口汚い, dokuzetsu-no 每
舌 の >: abusive. * Ang mga terorista ay abusado sa kapwa.:
<Terorisutotachi-wa ta-no hitobito-ni taishi-te gyakutaiteki-de
at-ta. テロリストたちは他の人々に対して虐待的であった。>: Terorists
were abusive against other people. (syn.): mapagmalabis, abusero,
mapagmalabis.

abusiyon (noun): <meishin 迷信>: a superstition. * Naniniwala ka
ba sa abusiyon?: <Anata-wa meishin-wo shinji-masu-ka? あなたは
                19
迷 信 を 信 じ ま す か ? >: Do you believe on superstition? (syn.):
pamahiin.

abuso (noun): (1)<ran-yoo 乱用, akuyoo 悪用>: abuse. * Tag. Eng.
(2)<kokushi 酷使 , gyakutai 虐待 >: maltreatment. * Matindi ang
abuso na kanyang naranasan mula sa kanyang pangalawang ina.:
<Kanojo-ga mamahaha-no moto-de keiken shi-ta gyakutai-wa
hontooni hidoi mono-dat-ta. 彼女が継母のもとで経験した虐待は本当にひ
どいものだった。>: The abuse she experienced under her mother in-law
was really terrible. (syn.): pagmamalabis, pagsasamantala,
pang-aapi. (3)<gookan 強姦>: a rape. (syn.): panggagahasa.

abusuhin (v.t./v.i.)(r.w. abuso): (1)<ranyoo suru 乱 用 す る ,
akuyoo suru 悪用する>: to abuse. * Huwag mong abusuhin ang kabaitan
ng mga Hapon.: <Nipponjin-kara uke-ta shinsetsu-wo akuyoo
shi-te-wa ike-nai. 日本人から受けた親切を悪用してはいけない。>: Do not
abuse the kindness shown to you by the Japanese. (2)<tsukeiru つ
けいる, tsukekomu つけ込む>: to take advantage of. * Huwag mong
abusuhin ang kanyang kabaitan.: <Kanojo-no shinsetsu-ni
tsukekon-de-wa ike-nai. 彼女の親切につけ込んではいけない。>: Don't
take advantage of her kindness. (3)<gyakutai suru 虐 待 す る ,
kokushi suru 酷 使 す る >: to abuse, to mistreat. * Kahit sa
kasalukuyan mayroon pa    ring  mga  bata na   inaabuso.:
<Kon-nichi-de-sae-mo kodomo-ga gyakutai sareru koto-ga tokidoki
aru. 今日でさえも子どもが虐待されることがときどきある。>: Even today
children are sometimes abused.

abut-abot (adv.): <tsugitsugi-ni 次々に, tsugi-kara tsugi-e-to 次
か ら 次 へ と >: at very close intervals often as to be almost
continuous, one after another. * Abut-abot ang mga e-mail na aking
tinanggap.: <Watashi-wa denshimeeru-wo tsugitsugi-to uketot-ta.
私は電子メールを次々と受け取った。>: I received e-mails one after
another. (syn.): sunod-sunod.

abutan (v.t.)(var. abutin)(r.w. abot): (1)<oitsuku 追い付く>: to
                20
catch up with. * Tag. Eng. (2)<oikosu 追い越す>: to overtake, to
get ahead of someone. * Sa kalagitnaan ay na-abutan ko ang kanilang
sasakyan.: <Watashi-no kuruma-wa tochuu-de karera-no kuruma-wo
oikoshi-ta. 私の車は途中で彼らの車を追い越した。>: My car overtook
theirs on the way. (3)<ataeru 与える, tewatasu 手渡す>: to give,
to hand, to hand to. * Abutan mo siya ng kahit magkano para tulong
sa kanyang pag-aaral.: <Kare-no kenkyuu-e-no enjo-to shi-te
ikuraka-demo okane-wo watashi-nasai. 彼の研究への援助としていくらか
でもお金を渡しなさい。>: Hand him any amount of money as help for his
studies.

abutin (v.i.)(r.w. abot): (1)<te-wo nobasu 手を伸ばす, toroo-to
suru 取ろうとする >: to reach for. * Pinilit niyang abutin ang
aklat.: <Kare-wa te-wo nobashi-te jisho-wo toroo-to shi-ta. 彼
は手をのばしてその本を取ろうとした。>: He tried to reach for the book.
(2)<tsukamu つかむ, uketoru 受け取る>: to receive, to take hold of.
* Tulog na ang bata ng inabot ko sa kanya.: <Watashi-ga kanojo-kara
kodomo-wo uketot-ta toki sono ko-wa sudeni numut-te i-ta. 私が
彼女から子どもを受け取った時その子はすでに眠っていた。>: When I received
the child from her, he was already asleep.

abyad (noun): <gimu 義務, ninmu 任務, sekinin 責任, shokumu 職務
>: duty, obligation. * Tayo ay may mga abyad sa ating mga kustomer.:
<Wareware-wa kokyaku-ni taishi-te sekinin-ga aru. われわれは顧客
に対して責任がある。>: We have an obligation to our customers. (syn.)
tungkulin, gawain, pakay.

abyador (noun): <hikooka 飛行家>: an aviator, pilot. * Ayon sa
kaalaman, si Charles Lindbergh ang nangunang abyador sa
kasaysayan ng pagpalipad.: <Chaaruzu Rindobaagu-wa kirokutekina
hikoo-wo shi-ta senkutekina hikooka-de at-ta. チャールズ・リンド
バーグは記録的な飛行をした先駆的な飛行家であった。>: Charles Lindbergh
was a pioneering aviator who made a record-making flight. (syn.):
piloto.


                 21
abyasyon (noun): (1)<hikoojutsu 飛 行 術 >:     art  of  flying.
(2)<kookuugaku 航空学>: aviation

abyerta (noun/adj.): (noun): <dekki デッキ, kampan 甲板>: a deck.
* Ang aming tulugan ay nasa ibaba ng abyerta ng bapor.:
<Watashitachi-no senshitsu-wa kono fune-no kampan-no shita-ni
at-ta. 私たちの船室はこの船の甲板の下にあった。>: Our cabin was under
the deck of this ship.
(adj.): <ai-te 開いて, hirai-te 開いて>: open, widely open. * Ang
lahat ng bintana ay abyerta.: <Subete-no mado-ga hiroku hirai-te
i-ta. すべての窓が広く開いていた。>: All the windows were widely open.
(syn.): bukas, hayag, nakikita.

account (noun): <kooza 口座, ginkookooza 銀行口座>: an account. *
Ibigay mo ang bayad sa aking account.

a.c.d.c. (sla.)(adj.): (1)<dooseiai-no 同性愛の, gei ゲイ, homo ホ
モ, rezu レズ>: homosexual, gay, lesbian. * Marami ang nagitla nang
si Gloria ay nag-asawa ng a.c.d.c.: <Guroria-ga gei-to kekkon
shi-ta koto-wo shit-te ooku-no hito-ta odoroi-ta. グローリアがゲ
イと結婚したことを知って多くの人が驚いた。>: Many were surprised upon
knowing that Gloria married gay. (2)<ryooseiai-no 両 性 愛 の >:
bisexual. [abbre. Eng. sla. "alternating current" + "direct
current"] * Isang a.c.d.c. ang napangasawa ni Sonya kayat
naghiwalay agad sila pagkatapos ng sampung buwan na pagsasama.:
<Soonya-wa ryooseiai-no hito-to kekkon shi-ta-node, jukkagetsu
issho-ni i-te wakare-te shimat-ta. ソーニャは両性愛の人と結婚したの
で、10ヶ月いっしょにいて別れてしまった。>: Sonya married a bisexual
that is why they separated after ten months after. (syn.): bading,
bakla, bayot.

achay (sla.)(noun)(var. atsay): <otetsudai お手伝い, meedo メー
ド>: a maid, a house girl. [short. Spa. (much)acha "girl" + y]
* Hindi ko ikinahihiya ang aking pagiging achay.: <Watashi-wa
meedo-de aru koto-wo haji-te i-nai. 私はメードであることを恥じてい
                22
ない。>: I am not ashamed of being a house maid.

acheng (sla.)(noun)(var. atseng, aching, atsing, etcheng):
<otoko-no dooseiaisha 男 の 同 性 愛 者 , homo ホ モ , gei ゲ イ >: a
homosexual male, a gay. (syn.): bayot, badap.

achikochi-ni あ ち こ ち に , achirakochira-ni あ ち ら こ ち ら に ,
kokokashiko-ni ここかしこに (adv.): <doon at dito, dito at doon>:
here and there.

achira-de あちらで, achira-ni あちらに (adv.): <nariyan, diyan>:
over there.

achoy (sla.)(noun)(var. atsoy): <otoko-no meshitsukai 男の召使
い>: a house boy, a servant. [short. Spa. (much)acho "boy" + y]
* Hindi popular ang pagkuha ng achoy sa Pilipinas.: <Firipin-dewa
meshitsukai-wo yatou koto-wa amari nai. フィリピンでは召し使いを雇
うことはあまりない。>: Hiring a houseboy in the Philippines is not
popular. * Bihira sa mga lalaki ang nais mamasukan bilang achoy.:
<>: It is seldom among men to work as a houseboy.

ad interim (adj./adv.): (adj.): <ichijitekina 一時的な, kari-no
仮の, rinji-no 臨時の>: ad interim. * Ang gobyerno ng Afghanistan
ay ad interim.: <Afuganisutan-no seifu-wa ichijitekina mono-da.
アフガニスタンの政府は一時的なものだ。>: The government of Afghanistan
is ad interim.
(adv.): <sono aida その間, ichijitekini 一時的に>: in the meantime.
* Tag. Eng. (syn.): pansamantala, nanunungkulan.

ada (noun): <yoosei 妖精>: a fairy. * Si Nena ay nagmistulang ada
nang dumalo sa Mardi Gras.: <Nena-wa Marudi Grasu-ni sanka shi-ta
toki, yoosei-no yoo-ni mie-ta. ネナはマルディ・グラスに参加した時、
妖精のようだった。>: Nena looked like a fairy when she attended the
Mardi Gras.(syn.): diwata, nimpa.


                23
adal (noun): <benkyoo 勉強, bengaku 勉学, kenkyuu 研究>: study,
research. * Ang lingguwista ay isang makaagham na adal ng wika.:
<Gengogaku-wa gengo-no kagakutekina kenkyuu-de aru. 言語学は言語
の科学的な研究である。>: Linguistics is the scientific study of
language. (syn.): aral, pag-aaral.

Adam (noun): <Adamu アダム>: Adam, the name of the first man. *
Adam ang unang pangalan ng unang taong nilikha ng Diyos.: <Adamu-wa
kami-ga soozoo shi-ta saisho-no ningen-no namae-desu. アダムは
神が創造した最初の人間の名前です。>: Adam is the name of the first human
being of God.

adana あだ名, nikkuneemu ニックネーム (noun): <alyas, bansag, layaw,
palayaw, pamagat, tugari, A.K.A., As Know As>: a nickname, a
sobriquet, a name used insted of real name.

adauchi 仇討ち, katakiuchi 敵討ち, fukushuu 復讐, shikaeshi 仕返し
(noun): <benggansa, higanti>: revenge, vengeance.

adbiyento (noun): <Kirisuto koorin キリスト降臨, koorinsetsu 降臨
節>: the Advent. * Ang mga palamuti ay palatandaan ng adbiyento
ng pasko.: <Sono kazari-wa kurisumasu-no koorinsetsu-no
shirushi-desu. そ の 飾 り は ク リ ス マ ス の 降 臨 節 の し る し で す 。 >: The
decorations are sign of the Advent of Christmas. (syn.): pagdatal,
pagdating

adelantado (noun/adj./adv.): (noun): <zenshin 前進, shimpo 進歩
>: advance, progress. * Tag. Eng. (syn.): pag-unlad, pag-asenso,
patinga, paunang-bayad, antisipo.
(adj.): (1)<koodona 高度な, kootoona 高等な, shimpo shi-ta 進歩し
た>: advanced. * Adelantado ang sistema ng pagtuturo ng paaralan.:
<Sono gaakkoo-no kyooikuhoohoo-wa shimposhi-ta. その学校の教育方
法は進歩した。>: * The way of teaching of the school is advanced.
(2)<jukuren shi-ta 熟練した , tan-noo-na 堪能な>: proficient. *
Napaka adelantado niya.: <Kare-wa totemo jukurenshi-te iru. 彼
                24
はとても熟練している。>: He is so proficient. (3)<maebarai shi-ta 前
払 い し た >: paid in advance. * Adelantado ang bayad nila.:
<Karera-no shiharai-wa maebarai-de at-ta. 彼らの支払いは前払いであ
った。>: * Their payment is advanced.
(adv.): <arakajime あらかじめ, jizen-ni 事前に, maemot-te 前もって
>: in advance. * Tag. Eng.

adelanto (noun): <atamakin 頭 金 , tetsukekin 手付け金 >: a down
payment. * Kailangan ang adelanto kung uupa ng bahay.: <Kimi-ga
moshi ie-wo kariyoo-to suru-nara tetsukekin-ga hitsuyoo-da. 君
がもし家を借りようとするなら手付け金が必要だ。 >: * Downpayment is
necessary if you will rent a house. (syn.): paunang bayad.

adelpa (noun): <kyoochikutoo キョウチクトウ・夾竹桃>: an oleander.

adenoyd (noun): <adenoido ア デ ノ イ ド , hentoosen 扁 桃 腺 ,
hentoosen-hidaishoo 扁桃腺肥大症>: adenoid. * Ang kanyang adenoyd
ay tinanggal noong siya ay bata pa.: <Kanojo-wa kodomo-no toki-ni
hentoosen-wo torinozoi-te morat-ta. 彼女は子どものときに扁桃腺を取
り除いてもらった。 She had her adenoids removed when she was a child.
        >:

aders (sla.)(noun): <tanin 他人, yosomono よそ者>: others, not
members of one's group. [Eng. "others"] * Ang sabi ng aders hindi
sila bagay.: <Hoka-no hitotachi-ga iu-yooni karera-wa niai-no
fuufu-dewa nai. 他の人たちが言うように彼らは似合いの夫婦ではない。>: As
what others say, they are not matched to each other. (syn.): ibang
mga tao.

adeyakani あ で や か に , miryokutekini     魅 力 的 に   (adv.):
<nakaka-akit>: fascinatingly.

adhika (noun): (1)<mokuteki 目的>: an aim. * Ang adhika ko sa buhay
ay ang makatulong sa aking mga kababayan sa Pilipinas.:
<Watashi-no jinsei-no mokuteki-wa Firipin-no doohootachi-wo
shien suru koto-desu. 私の人生の目的はフィリピンの同胞たちを支援するこ
                25
とです。>: My aim in life is to help my fellowmen in the Philippines.
(2)<kiboo 希望, nozomi 望み, yoku 欲>: a desire, a hope, a wish.
* Tag. Eng. (syn.): hangad, layon, mithi, nais, nasa, lunggati.
(5)<yaboo 野望, yashin 野心>: ambition. * Ano ang kaniyang adhika
sa buhay?: <Kare-no jinsei-ni oke-ru yashin-to-wa nan-da? 彼の
人生における野心とは何だ?>: What is his ambition in life? (syn.):
ambisyon, hangarin.

adhikain (v.t.)(r.w. adhika): (1)<mezasu 目指す, kokorozasu 志す,
mokuteki-to suru>: to aim. * Adhikain mong magtagumpay sa buhay.:
<Jinsei-de seikoo suru koto-wo kokorozase. 人生で成功することを志
せ。>: Aim to succeed in life. (2)<nozomu 望む, kitai suru 期待
する>: to hope, to wish. * Sana'y matupad ang mga adhikain mo sa
buhay.: <Anata-no yume-ga jitsugen suru koto-wo kitai shi-te
i-masu. あなたの夢が実現することを期待しています。>: I hope your dreams
will come true. (2)<hoshigaru 欲しがる>: to want, to desire.

adidas (sla.)(noun): <teriyakichikin 照り焼きチキン>: barbecued
chicken legs. [Eng. "Adidas" (brand name of shoes), based on the
three-stroke logo and its similarity to chicken claws]: * Masarap
ang adidas sa bir.: <Teriyaki shi-ta chikin-no ashi-wa biiru-ni
yoku au. 照り焼きしたチキンの足はビールによく合う。 Barbecued chicken
                       >:
legs are delicious with beer. (syn.): paa ng manok.

adik (noun)(var. adikto): <yakubutsu jooyoosha 薬物常用者>: an
addict. * Sa gulang na labing-walo, siya ay isa ng adik. <Kanojo-wa
wazuka juuhassai-daga, yakubutsu-no jooyoosha-da. 彼女はわずか1
8歳だが、薬物常用者だ。>: She is only eighteen years old, but a drug
addict. (syn.): may bisyo, sugapa.

Adilus! (interj.): <Oya!, Maa! おや、まあ!>: Oh my!

ading (noun): (1)<otooto 弟, imooto 妹>: a younger brother, a
youger sister. * Ako ay may tatlong ading.: <Watashi-wa otooto-ga
san-nin i-masu. 私は弟が三人います。 I have three younger brothers.
                 >:
                26
(2)<nenshoosha 年尐者>: anyone younger than oneself.

adiyos (noun/interj.): <sayoonara さようなら>: good-by, farewell.
* Adyos! Mag-ingat ka sa biyahe mo.: <Sayoonara! Ki-wo tsuke-te
it-te-ras-shai. さようなら。気をつけて行ってらっしゃい。>: Good-bye!
Take care on your journey. (syn.): adieu.

adlaw (noun): (1)<taiyoo 太陽>: the sun. * Ang adlaw ay sisikat
sa Silangan at lulubog sa Kanluran.: <Taiyoo-wa higashi-kara
nobori nishi-ni shizumu. 太陽は東から上り西に沈む>: The sun rises in
the east and sets in the west. (syn. araw). (2)<hiruma 昼間 ,
nicchuu 日中>: the daytime. * Ang bulaklak na ito ay bumubukad sa
gabi ngunit hindi sa araw.: <Kono hana-wa hiruma-de-wa naku
yoru-ni saki-masu. この花は昼間ではなく夜に咲きます。> This flower
opens at night, not in the daytime. (syn. araw). (3)<yoobi 曜
日 >: the day of the week. * Anong araw ba ngayon?: <Kyoo-wa
nan-yoobi-desu-ka? 今日は何曜日ですか。>: What day of the week is
it today? (syn.): araw.

adlib (noun): (1)<adoribu ア ド リ ブ >: adlib, ad libitum.
(2)<sokkyoo 即 興 >: improvisation. * Ang musikero ng jazz ay
napilitang mag-adlib.: <Sono jazusoosha-wa sokkyoo ensoo-wo
kokoromi-ta. そ の ジ ャ ズ 奏 者 は 即 興 演 奏 を 試 み た 。 >: The jazzman
attempted an improvisation.

administrador (noun): (1)<gyooseikan 行 政 官 , kanrisha 管 理 者 ,
keieisha 経営者, toochisha 統治者>: an administrator. (2)<keieisha
経 営 者 >: an administrator. * Tungkulin ng administrador na
mapabuti ang kalagayan ng mga kawani.: <Juugyooin-no fukuri-wo
koojoo saseru-no-wa keieisha-no gimu-da. 従業員の福利を向上させる
のは経営者の義務だ。>: It is the obligation of the administrator to
uplift the well-being of the employees. (2)<kanzainin 管財人>: an
administrator. * Siya ay nakipag-usap sa kanyang asministrador
tungkol sa kanyang ari-arian.: <Kanojo-wa zaisan-no koto-de
kanzainin-to hanashiat-ta. 彼女は財産のことで管財人と話し合った。>:
               27
She talked with her administrator about her estate. (syn.):
tagapamahala, tagapangasiwa.

administrasyon (noun): (1)<kanri 管理, un-ei 運営, keiei 経営,
seiken 政権>: administration. * Marami ang hindi sumang-ayon sa
patakaran ng pangkasalukuyang administasyon.: <Genzai-no
seiken-no seisaku-ni daitasuu-wa sansei shi-te i-nai. 現在の政
権の政策に大多数は賛成していない。>: The majority does not approve the
policy of the present administration. (syn.): pangangasiwa,
pamamahala. (2)<gyooseifu 行政府, seifu 政府, kanribumon 管理部門,
keieijin 経営陣>: the executive department of a government of
business. (syn.): pamahalaan, pangasiwaan.

administratibo (adj.): <kanri-no 管理の, un-ei-no 運営の, keiei-no
経営の>: administrative. * Tag. Eng.

admiral (noun): <kaigun taishoo 海軍大将, teitoku 提督>: an admiral,
a naval officer of the highest rank. * Malaki ang responsibilidad
ng isang admiral.: <Teitoku-ni-wa omoi sekinin-ga aru. 提督には
重い責任がある。>: An admiral has a heavy responsibility. (syn.):
admirante, taksamana.

adobado (noun): <adobado アドバド, Firipin ryoori-no isshu フィ
リピン料理の一種>: a kind of Filippine dish, cooked meat in a vinegar
base with spices, sugar, and soy sauce. (syn.): adobo.

adobe (noun): <renga レンガ>: adobe, brick. * Ang Intramuros ay
napapagiliran ng maraming adobe.: <Intoramurosu-wa ooku-no
renga-de kakomareteiru. イントラムロスは多くのレンガで囲まれている。      >:
Intramuros is surrounded by plenty of adobe. (syn.):
batong-silyar.

adobo (noun): <adobo アドボ, Firipin-no kokumintekina ryoori フ
ィ リ ピ ン の 国 民 的 な 料 理 , nin-niku, koshoo-to rooreru-nado-de
tsuke-ta pooku-ya chikin ryoori 酢、ニンニク、コショウとローレルなど
                28
で漬けたポークやチキンの料理>: pork or chiken pickled with vinegar,
garlic, pepper and bay leaf. (syn.): adobado. * Tag. Eng.

adoke-nai あどけない, mujakina 無邪気な (adj.): <inosente, musmos,
walang malay>: innocent, free from sin or guilt.

Adonis (noun): <Adonisu アドニス, biseinen 美青年, bishoonen 美尐
年>: (in Greek mythology) a beautiful and attractive young man.
* Siya ay kasing guwapo ni Adonis.: <Kare-wa adonisu-no yoona
bishoonen-da. 彼はアドニスのような美尐年だ。>: He is as handsome as
Adonis. (syn.): Guwapo, pogi.

adoribu アドリブ (noun): <adlib>: adlib, ad libitum.

adorno (noun): (1)<sooshoku 装飾, sooshokuhin 装飾品>: decoration,
an adornment. * Ang bahay ni Pilo ay maraming adornong galing sa
Hapon.: <Piro-no ie-ni-wa Nihon-no sooshokuhin-ga takusan aru.
ピロの家には日本の装飾品がたくさんある。>: The house of Pilo has many
ornaments from Japan.   (2)<sooshingu 装 身 具 >: an ornament.
(syn.): palamuti, gayak, dekorasyon.

adrenal (noun): <fukujin 副腎>: an adrenal.

adrenalin (noun)(var. adrenalina): <adorenarin ア ド レ ナ リ ン >:
adrenalin.

adres (noun): <juusho 住所>: one's address.

adulterado (adj.): <junsui-de nai 純粋でない, mazemono-wo shi-ta
まぜ物をした>: adulterated, not pure. * Adulterado ang ininom
naming pineapple juice sa restawran.: <Watashitachi-ga
resutoran-de non-da painappuru juusu-wa junsui-de nakat-ta. 私
たちがレストランで飲んだパイナップルジュースは純粋でなかった。 >: The
pineapple juice that we drank in the restaurant was not pure.
(syn.): may halo, hindi puro, binantuan, hinaluan, haluan.
               29
adwa (verb): <hakike 吐き気, mukatsuki むかつき>: nausea. * Tag. Eng.
(syn.): maalibadbaran, pandiri, masuka, pagduwal.

adwana (noun)(var. aduwana): <zeikan 税関, tsuukan 通関, kanzei
関税>: customs, a customs house. * Kailangan mong magbayad sa
adwana dahil sa mga sasakyang inangkat galing sa Germany.:
<Doitshu-karano yunyuusha-wa kanzei-wo shiharawa nakere-ba
naranai. ドイツからの輸入車は関税を支払わなければならない。>: You have
to pay customs on imported cars from Germany.

adya (noun): (1)<mamoru koto 守ること, hogo 保護>: protective help.
* Tag. Eng. (2)<fusegu koto 防ぐこと, boogyo 防御, booei 防衛>: *
Ang dagat ay nakakatulong bilang isang adya laban sa salakay ng
mga kaaway.: <Umi-wa teki-kara-no koogeki-ni taisuru booei-to
shi-te yakudatsu koto-ga aru. 海は敵からの攻撃に対する防衛として役立
つことがある。>: The sea can serve as a defense against an enemy's
attack. (syn.): tulong, saklolo, tanggol, sanggalang.

adyenda (noun): (1)<gidai 議題, kyoogijikoo 協議事頄>: an agenda.
* Ang adyenda ng pagpupulong ay tungkol sa nalalapit na eleksyon.:
<Kaigi-no gidai-wa kondo-no senkyo-ni kanshi-te de-aru. 会議の
議題は今度の選挙に関してである。>: The agenda of the meeting is about
the coming election. (2)<gijinittei 議事日程, yoteihyoo 予定表>:
an agenda. * Ihanda mo ang adyenda para sa meeting namin bukas.:
<Ashita-no kaigi-no yoteihyoo-wo jumbi shi-nasai. 明日の会議の予
定表を準備しなさい。>: * Prepare the agenda for our meeting tomorrow.
(3)<memo メモ, oboegaki 覚え書き, bibooroku 備忘録>: memorandum.

adyo (v.i.): <noboru 上る・登る, agaru 上がる, jooshoo suru 上昇す
る>: to ascend, to climb, to go upstairs. * Mag-adyo kayo sandali.:
<Doozo wagaya-ni ohairi-kudasai. どうぞわが家にお入り下さい。>: Come
into our house, please.

adyos (noun/interj.)(var. adieu, adiyos): <sayoonara さようなら
                30
>: good-bye, farewell. * Adyos! Mag-ingat ka sa biyahe mo.:
<Sayoonara it-teras-shai. さようなら。行ってらっしゃい。>: Bye! Take
care on your journey. (syn.): Paalam

aegu あえぐ, ikigire suru 息切れする (v.i.): <humagak, humangos,
humingal>: to gasp, to pant, to breath hard.

aen 亜鉛 (noun): <sink>: zinc.

aeronautika (noun): <kookuujutsu 航 空 術 , kookuugaku 航 空 学 >:
aeronautics. * Aeronautika ang kurso ni Chris dahil gusto niyang
maging  piloto.:  <Kurisu-wa  pairotto-ni  nari-tai-node
kookuugaku-wo yarihajime-te iru. クリスはパイロットになりたいので航
空学をやり始めている。>: Chris is taking up aeronautics because he
wants to be a pilot.

aete…suru あえて~する, omoikit-te…suru 思い切って~する (v.t.):
<hamitin, hamunin, mangahas, pangahasan>: to dare to, to venture
to.

afritada (noun)(var. apritada): <rebaa, piiman, nin-niku,
tamanegi, jagaimo, tomato-ni su-to shooyu-wo kuwae-ta pooku
shichuu レバー、ピーマン、ニンニク、タマネギ、ジャガイモ、トマトに酢とし
ょう油を加えたシチュー>: pork stew with liver, green pepper, garlic,
onion, tomatoes, soy, vinegar and potatoes. * Tag. Eng.

afureru あ ふ れ る , koboreru こ ぼ れ る , funshutsu suru 噴 出 す る
(v.i.): <bumubo, dumanak>: to overflow, to spill, to pour out.

aga (noun/adv.): (noun): (1)<asa 朝>: morning. * Sa umaga, mas
gusto ko ang kape kaysa tsa.: <Asa-wa, koocha yori-mo koohii-no
hoo-ga ii. 朝は、紅茶よりもコーヒーのほうがいい。>: I prefer coffee to
tea in the morning. (syn.): umaga. (2) <hayai koto 早いこと>:
earliness.
(adv.): <asahayai, 朝早く, hayai 早い >: early. * Kay aga mo!:
                31
<Nan-te asahayai-no? なんて朝早いの?>: How early you are!

agaas (noun)(var. agas-as): (1)<sasayaki ささやき, tsubuyaki つ
ぶやき>: whispering sound. * Nakakatulog akong mabuti kapag ako
ay nakakarinig ng agaas ng dahon.: <Watashi-wa konoha-ga sarasara
naru oto-wo kiku-to gussuri nemuru koto-ga dekiru. 私は木の葉が
さらさら鳴る音を聞くとぐっすり眠ることができる。>: I can sleep well when
I can hear the rustling of the leaves. (syn.): kaluskos.
(2)<soyokaze そよ風, bifuu 微風>: soft murmuring wind. (syn.):
kaluskos, amihan, hihip ng hangin, hanging palay-palay.

agad (adv.)(var. agad-agad): <tadachini 直ちに, suguni すぐに>: at
once, immediately, right away. * Agad siyang tumakbo nang makita
niya ang pulis.: <Kare-wa keisatsukan-wo miru-to suguni nige-ta.
彼は警察官を見るとすぐに逃げた。>: He immediately escaped upon seeing
the policeman. (syn.): bigla, dagli, kabok, kagyat.

agad-agad (adv.)(var. agad): <tadachini 直ちに, suguni すぐに,
tamerawazuni ためらわずに>: instantly, unhesitatingly, quickly. *
Agad-agad siya ay sumagot ng hindi.: <Kare-wa tamerawazuni
"Dameda" to kotae-ta. 彼 は た め ら わ ず に 「 だ め だ 」 と 答 え た 。 >:
Unhesitatingly, he answered "No!" (syn.): ura-urada.

agahan (noun/adj./adv.)(r.w. aga): (noun): <chooshoku 朝 食 ,
asameshi 朝飯>: breakfast. * Ang agahan nila ay tuyo at itlog.:
<Karera-no chooshoku-wa hoshi-ta sakana-to tamago-desu. 彼らの
朝食は干した魚と卵です。>: Their breakfast is consists of dried fish
and egg. (syn.): almusal, pamahaw.
(adj.): <hayai 早い, soochoo-no 早朝の>: early, to be early.
(adv): <hayaku 早く, asa hayaku 朝早く>: early, early in the morning.
* Tag. Eng. (syn.): maaga.

agahid (noun): <gyomoo 漁 網 , ebitori-no ami 海 老 取 り の 網 ,
sakanatori-no ami 魚取りの網>: a kind of fish net made of twine used
in catching shrimps and small fish in a shallow water. * Nakawala
                32
mula sa agahid ang kanilang mga nahuling hipon.: <Karera-ga
tsukamae-ta ebi-ga ami-kara nige-te shimat-ta. 彼らが捕まえた海老
が網から逃げてしまった。>: The shrimps they caught have escaped from
the net.

agahiin (v.t.): <azakaru あざける, hiyakasu 冷やかす, azawarau あ
ざ 笑 う >: to mock, to taunt. * Agahiin ako ng mga bata.:
<Shoonentachi-ga watashi-wo azawarat-ta. 尐年たちが私をあざ笑った。
>: The boys mocked me.

agak (noun): (1)<shiwagaregoe しわがれ声, gaagaa naku koe ガーガ
ー鳴く声>: a croak. (2)<kanakirigoe 金切り声, kandakai nakigoe か
ん高い泣き声, kiit-to naru oto キーとなる音>: screech. * Sa gitna ng
kabundukan ay maririnig mo ang agak ng ibat-ibang hayop.:
<Janguru-de-wa samazamana doobutsu-no kandakai nakigoe-wo kiku
koto-ga dekiru. ジャングルではさまざまな動物のかん高い泣き声を聞くこと
ができる。>: In the jungle you can hear the screech of different
animals.

agam (noun)(var. agam-agam): <utagai 疑い, giwaku 疑惑>: doubt,
suspicion. * Tag. Eng. (2)<fukakujitsu 不確実, hanshinhangi 半信
半 疑 >: uncertainty. * Tag. Eng. (syn.): alaala, alinlangan,
bulay-bulay.

agama (noun)<shuukyo 宗教、shinkoo 信仰、shinjoo 信条>: religion,
creed, principle. * Siya ay walang paniwala sa agama.: <Kare-wa
shuukyoo-wo shinji-te i-nai. 彼は宗教を信じていない。>: He doesn't
believe in religion.

agameru 崇める, ogamu 拝む, suuhai suru 崇拝する, reihai suru 礼拝
する (v.t.): <sambahin, sumamba>: to adore, to worship.

aganai 贖 い , shokuzai 贖 罪  (noun): <tubos>: redemption (by
Christ).


               33
agap (noun): (1)<binshoosa 敏捷さ, kibinsa 機敏さ, jinsokusa 迅速
さ>: alertness, quickness. * Tag. Eng. (2)<jikangenshu 時間厳守,
kichoomen 几帳面>: punctuality. * Ang pagiging agap ang tutulong
sa pag-asenso mo.: <Jikangenshu-wo sure-ba seikoo suru. 時間厳
守をすれば成功する。>: Punctuality helps you to be successful.
(3)<yoboo 予防>: prevention. * Tag. Eng. (syn.): pag-asam, liksi,
tulin.

agapan (v.i): (1)<jikan-wo genshu suru 時 間を厳守する >: to be
punctual. * Agapan mo ang unang araw mo sa trabaho.: <Shigoto-no
saisho-no hi-wa jikan-wo genshu shi-nasai. 仕事の最初の日は時間を
厳守しなさい。>: Be punctual on your first day in work. (2)<yoboo
suru 予防する, jizen-ni fusegu 事前に防ぐ>: to prevent in advance.
* Dapat agapan ang paggamot sa anumang sakit upang hindi
lumaganap.: <Don-na byooki-demo hirogaru-no-wo fusegu tame-ni-wa
sugu chiryoo shi-nakere-ba nara-nai. どんな病気でも拡がるのを防ぐた
めにはすぐ治療しなければならない。 Any desease must be treated at once
               >:
to prevent it from spreading.

agapay (adj./adv.)(var. agapayan): (adj.): <heikoona 平行な, …to
naranda ~と並んだ>: parallel. * Nag-agapay ang magkaharap na panig
ng kuwadranggulo.: <Kono shikakukei-no mukaiat-ta nihen-wa
tagai-ni heikoo-de aru. この四角形の向かい合った二辺は互いに平行である。
>: The two opposite sides of this quadrangle are parallel to each
other.
(adv.): (1)<…to narande ~と並んで>: side by side. Isang garahe ang
nakaagapay sa bahay.: <Gareeji-wa ie-to naran-de iru. ガレージ
は家と並んでいる。>: A garage flanks the house. (2)<heikooni 平行
に>: parallel.

agapayan (v.i.): <narande iru 並んでいる, sasaeru 支える>: to be
side by side with someone or something, to assist. * Agapayan mo
siya sa paglalakad dahil mahina na siya.: <Kare-wa sudeni
karada-ga yowat-te iru-node watashi-ga kare-to narande
aruki-masu. 彼はすでに体が弱っているので私が並んで歩きます。>: Walked
                34
with him side by side because he was already weak.

agaran (adj./adv.)(r.w. agad): (adj.): <isogi-no 急 ぎ の ,
shikyuu-no 至急の>: rush, urgent. * Tag. Eng.
(adv.): <isoide 急いで>: hurriedly, in a hurry. * Siya ay umalis
ng agaran.: <Kanojo-wa isoide dekake-ta. 彼女は急いで出かけた。>:
She went out hurriedly.

agarin (v.t.)(r.w. agad): <isoide…suru 急いで~する>: to hurry to
do, to do something hurriedly. * Agad binuksan ng aking anak ang
regalo.: <Musuko-wa isoide okurimono-wo ake-ta. 息子は急いで贈り
物を開けた。>: My son hurriedly open the presents.

agaru 上がる, noru 乗る (v.t.): <ipatong>: to mount, to put on the
top of.

agaru 上がる, noboru 登る, jooshoo suru 上昇する (v.t.): <adyo,
akyat, bangon, umakyat>: to ascend, to climb, to go up.

agas (noun): (1)<ninshinchuuzetsu 妊娠中絶, ryuuzan saseru koto
流産させること, datai 堕胎>: abortion. * Ang agas ay hindi mabuti
sa katawan ng babae.: <Ninshinchuuzetsu-wa josei-no kenkoo-ni
tot-te yoku-nai. 妊娠中絶は女性の健康にとって良くない。>: Abortion is
not good on womans health. (2)<ryuuzan 流産>: miscarriage. * Ang
kemiko/gamot ang maaaring sanhi ng pag-agas ng bata.: <Sono
kagakuyakuhin-ga kanojo-no akachan-wo ryuuzan sase-ta node-wa
naika-to utagawa-re-te iru. その化学薬品が彼女の赤ちゃんを流産させた
のでないか疑われている。>: The chemical is suspected of causing
miscarriage of her baby.

agas (adj.): <shiwagaregoe-no しわがれ声の, mimizawarina 耳ざわり
な, hasukiina ハスキーな>: throaty, harsh, hoarse, husky. * Ang
aking paboritong mang-aawit ay may agas na boses.: <Watashi-no
daisukina kashu-wa hasukiina koe-wo shi-te i-masu. 私の大好きな
歌手はハスキーな声をしています。>: My favorite singer has a husky voice.
                35
(syn.): pagas, malat, paos.

agasin (v.t.)(r.w. agas): <ninshinchuuzetsu-wo suru 妊娠中絶をす
る, datai suru 堕胎する>: to abort. * Ayon sa kaalaman ng Medisina,
ay mas mabuti na maagang agasin ang pagbubuntis kaysa lumaki pa.:
<Ninshinchuuzetsu-wa igakutekina kenchi-kara suru-to, osoku
nat-te kara-yori-mo shoki-no dankai-de suru hoo-ga yoi. 妊娠中
絶は,医学的な見地からすると、遅くなってからよりも初期の段階でするほうがよ
い。>: It is better to abort a pregnancy in its early stages rather
than later on from the medical view point.

agat-at (noun) (var. agatat): <kizamime 刻み目, kirikaki 切り欠
き>: a notch cut on a hard surface. (syn. lagitlit, agitit)

agaw (noun)(var. agawan): <hittakuri ひったくり, hittakuru koto ひ
ったくること>: snatching, grabbing. (syn.): dagit, daklot, dakma,
saklot, sambilat, sunggab.

agawan (noun)(var. agaw): (1)<hittakuri ひったくり, hittakuru koto
ひったくること>: snatching, grabbing. * Tag. Eng. (syn.): kamkaman,
dagit, daklot, dakma, saklot, sambilat, sunggab. (2)<kyoosoo 競
争, taikoo 対抗>: competition, rivalry. * May agawan sa aming klase
para sa pinakamahusay na mananalumpati.: <Watashitachi-no
kurasu-no moottomo yuubenka-wo erabu kyoosoo-ga ari-masu. 私た
ちのクラスの最も雄弁家を選ぶ競争があります。>: There is a competition
in our class for the best orator.

agaw-buhay (adj.): <ikiru-ka shinu-ka-no 生 き る か 死 ぬ か の ,
seishi-no sakai-no 生 死 の 境 の >: between life and death. *
Agaw-buhay ang kaniyang kapatid.: <Kare-no kyoodai-wa seishi-no
sakai-ni iru. 彼の兄弟は生死の境にいる。 His brother is between life
                  >:
and death.

agaw-dilim (noun): <yuugata 夕方, yuugure 夕暮れ, yuuyami 夕やみ,
tasogare たそがれ>: dusk, twilight. * Dumating ang aking asawa ng
                36
agaw-dilim.:<Otto-wa yuugure doki-ni kitaku shi-ta. 夫は夕暮れ時
に帰宅した。>: My husband came home at dusk. (syn.): dapit-hapon,
Takip-silim.

agay-ay (noun): (1)<taiki 大気, kuuki 空気>: the atmosphere, the
envelope of gas around any heavenly body. * Magkakaiba ang agay-ay
ng Mundo at Mars.: <Chikyuu-to kasei-no taiki-wa mattaku
kotonat-te iru. 地 球 と 火 星 の 大 気 は ま っ た く 異 な っ て い る 。 >: The
atmospheres of the Earth and Mars are completely different.
(syn.): pagawirin, panganorin. (2)<soyokaze そよ風, bifuu 微風>:
breeze. * Masarap ang simoy ng agay-ay sa bukid.: <Yama-no naka-no
soyokaze-wa kokoroyoi. 山の中のそよ風は快い。>: * The breeze in the
mountain is nice. (syn.): simoy, hihip ng hangin、amihan

agda (noun): <maneki 招き, shootai 招待, shootaijoo 招待状>: an
invitation. * Nakatanggap ka ba ng imbitasyon sa parti ni Hanah?:
<Hana-no paatii-no shootaijoo-wo uketori-mashi-ta-ka? ハナのパ
ーティーの招待状を受け取りましたか?>: Did you get an invitation on
Hanah's party? (syn.): paanyaya, imbitasyon.

agdon (noun): <ganbari 頑張り, konki 根気, fukutsu-no seishin 不
屈 の 精 神 >: perseverance. * Agdon ang dahilan ng kanilang
pagtagumpay.:  <Karera-ga  seikoo  shi-ta-no-wa konki-ga
at-ta-kara-da. 彼らが成功したのは根気があったからだ。>: Perseverance
explains their success. (syn.): sikap, sikhay.

ageru 上 げ る ・ 挙 げ る , mochiageru 持 ち 上 げ る (v.t.): <alsahin,
angatin, iangat, itaas, taasan>: to raise, to lift.

ageru 揚げる, itameru 炌める (v.t.): <i-prito, magprito>: to fry,
to deep-fry.

agham (noun): <kagaku 科 学 >: science. * Agham ang paboritong
asignatura ni Pobi.: <Kagaku-wa Pobii-no daisukina kyooka-desu.
科学はポビーの大好きな教科です。>: Science is the favorite subject of
                37
Pobi. (syn.): siyensiya.

agi (noun): <shohoo 書風, shotai 書体, shuuji 習字, hisseki 筆跡
>: penmanship; handwriting. * Hindi iyan ang agi ng asawa ko.:
<Sore-wa watashi-no otto-no hisseki-de-wa ari-mase-n. それは私
の夫の筆跡ではありません。>: That is not the penmanship of my husband.
(syn.): sulat-kamay, porma ng sulat-kamay)

agid (noun): <ni-te iru koto 似ていること, ruiji 類似, sooji 相似
>: similarity, resemblance. * Walang agid ang dalawa.: <Sono
ryoosha-ni ruijiten-wa ari-mase-n. その両者に類似点はありません。>:
* There is no resemblance between the two.

agik-ik (noun)(var. hagikgik): <kusukusu warau koto くすくす笑う
こと, shinobiwarai 忍び笑い>: a giggle, a titter. * Madalas akong
uma-agik-ik sa oras ng panayam noong ako ay nasa kolehiyo.:
<Watashi-wa  daigakusei-no   koro,  koogichuu-ni  kusukusu
warau-no-ga tomara-nai koto-ga yoku at-ta. 私は大学生の頃、講義中
にくすくす笑うのがとまらないことがよくあった。>: I used to get the
giggles in lectures when I was at college. (syn.): alik-ik, hikhik.

agila (noun): <washi 鷲>: an eagle. * Maraming magagandang agila
sa Mindanao.: <Mindanao-ni-wa utsukushii washi-ga takusan iru.
ミンダナオには美しい鷲がたくさんいる。>: There are many beautiful
eagles in Mindanao.

agimat (noun): <omamori お守り, mayoke 魔除け>: an amulet, a charm,
a talisman. * Maraming Pilipino sa probinsiya ang naniniwala sa
agimat.: <Hempina chiiki-ni-wa mayoke-no chikara-wo shinji-te
kurashi-te iru Firipinjin-ga takusan iru. 辺鄙な地域には魔除けの力
を信じて暮らしているフィリピン人がたくさんいる。 >: There are many
Filipinos living in the rural areas who believe in the power of
amulet. (syn.): anting-anting, galling, mutya.

aginaldo (noun): <kurisumasu purezento クリスマス・プレゼント>: a
                38
Christmas gift or present. * Maraming kabataan ngayon ang gusto
ng mga laruan ng Pokemon bilang aginaldo sa Pasko.: <Ima, ookuno
kodomotachi-ga, kurisumasu-no purezento-to shi-te pokemon-wo
hoshigat-te iru. いま多くの子どもたちがクリスマスのプレゼントとしてポケ
モンを欲しがっている。>: Now, there are many kids who want to receive
Pokemon toys as their Christmas gifts. (syn.): pamaskong regalo,
papasko.

agiw (noun): (1)<susu す す , baien 煤 煙 >: soot. * Tag. Eng.
(2)<kumonosu 蜘蛛の巣>: a spider's web, a cobweb. * Ang lumang bahay
nila Lea ay maraming agiw.: <Reiya-no furui ie-ni-wa kumonosu-ga
ip-pai kakat-te iru. レイアの古い家には蜘蛛の巣がいっぱいかかっている。
>: The old house of Lea has many cobwebs.

aglahi (noun): (1)<azakeri あざけり, hiyakashi 冷やかし, karakai か
らかい, chooshoo 嘲笑 >: taunt, mockery. * Siya ay sumang-ayon
ngunit may aglahi sa kanyang mata.: <Kanojo-wa kare-ni dooi
shi-ta-ga, kanojo-no me-ni-wa chooshoo-ga ukan-de i-ta. 彼女は
彼に同意したが、彼女の目には嘲笑が浮かんでいた。>: She agreed with him,
but there was mockery in her eyes. (syn.): insulto, kutya, kantiyaw,
lait, tuya. (2)<joodan 冗談, share しゃれ>: a jest, a joke. * Gusto
mo bang makarinig ng magandang aglahi?: <Anata-wa omoshiroi
joodan-wo kiku-no-ga suki-desu-ka? あなたは面白い冗談を聞くのが好き
ですか?>: Do you want to hear a good joke?

aglos (adj.): <mizubitashi-ni nat-ta みずびたしになった, koozui-ga
okot-ta 洪水が起こった, hanran shi-ta 氾濫した>: inundated, flooded,
submerged. * Tag. Eng. (syn.): lubog, binaha.

agnas (noun/adj.): (noun)(var. pag-agnas): (1)<shinshoku 浸食>:
erosion. * Nakita ko ang pag-agnas ng bundok.: <Watashi-wa sono
yama-no shinshoku-wo mokugeki shi-ta. 私はその山の浸食を目撃した。
>: I witnessed the erosion of the mountain. (2)<fuhai 腐敗, fushoku
腐食>: decay, decomposition, putrefaction. * Tag. Eng. (syn.):
bulok.
                39
(adj.): <kusat-ta 腐 っ た , fuhai shi-ta 腐 敗 し た >: rotten,
decomposed. * Agnas na ang bangkay nang matagpuan ng mga pulis.:
<Keisatsukan-ga hakken shi-ta toki, shitai-wa sudeni fuhai shi-te
i-ta. 警察官が発見したとき、死体はすでに腐敗していた。>: The corpse was
already decomposed when found by the policemen. (syn.): kain, uka.

agnos (noun)(var. agnus): (1)<kogata-no juujika 小 型 の 十 字架 ,
kirisuto-ya maria-no medaru キリストやマリアのメダル>: a religious
medal, a miniature crucifix. (2)<roketto ロケット>: a locket. *
Palagi kong suot ang agnos na binigay sa akin ng aking nobyo.:
<Watashi-wa itsumo booifurendo-ga kure-ta roketto-wo mi-ni
tsuke-te iru. 私はいつもボーイフレンドがくれたロケットを身につけている。
>: I always wear the locket that my boyfriend gave me.

Agnus Dei (noun)(Lat.): (1)<kami-no kohitsuji 神の子羊>: Lamb of
God. (syn.): kordero ng Diyos. (2)<misa-no naka-no inori ミサの
中の祈り>: a part of the mass in Roman Catholic Service.

ago あご (noun): <baba, panga>: a chin.
* agohige あ ご ひ げ (noun): <balbas, begote, bungot, gumi,
kambing>: beard, goatee.

agos (noun): (1)<chiisana kawa 小さな川, ogawa 小川>: a stream, a
brook. (2)<nagare 流れ>: a stream. * Kahapon ay malakas ang agos
ng ilog sa Pasig.: <Kinoo, Pasigu gawa-no nagare-wa totemo
hageshikat-ta. 昨日、 パシグ川の流れはとても激しかった。 Yesterday the
                        >:
current of Pasig river was so strong. (syn.): daloy.

Agosto (noun): <hachigatsu 八月>: August. * Ang kaarawan ni Espie
at Lea ay tuwing ika-14 ng Agosto.: <Esupii-to Reiya-no
tanjoobi-wa hachigatsu juuyokka-desu. エスピーとレイアの誕生日は8
月14日です。>: The birthday of Espie and Lea is every 14th of
August.

agpang (adj.): <fusawashii ふさわしい, niat-te iru 似合っている,
                40
tekishi-ta 適した>: adapted, fitted, suited. * Agpang sa iyo ang
gupit mo.: <Anata-no atarashii kamigata-wa yoku niat-te i masu.
あなたの新しい髪型はよく似合っています。>: Your new hairstyle really
suits you. (syn.): akma, nababagay, tama;

agpis (adj.): <shiwa-ga nai し わ が な い , namerakana 滑 ら か な >:
pressed, smooth. * Ang balat ng sanggol ay ma-agpis.: <Akanboo-no
hada-wa nameraka-desu. 赤ん坊の肌は滑らかです。>: The baby's skin is
smooth.

agrabyado (adj.)(var. agrabiyado): (1)<furina 不利な, futoona 不
当な>: at a disadvantage, aggrieved. * Agrabyado siya sa bagong
negosyong kanyang pinasok.: <Kare-no atarashii tookitekina
jigyoo-wa furida. 彼の新しい投機的な事業は不利だ。>: His new business
venture  is  disadvantageous.  (syn.):  api, nilamangan,
pinagsamantalahan. (2)<fushoo shi-ta 負傷した, kuzutsui-ta 傷つ
い た , kizutsuke-rare-ta 傷 つ け ら れ た >: injured, offended. *
Naagrabyado ako sa iyong sinabi.: <Boku-wa kimi-ga it-ta
kotoba-de kizutsui-ta. ぼくは君が言った言葉で傷ついた。 >: I was
offended by what you said.

agrabyaduhin (v.t.)(var. agrabiyaduhin): <futooni atsukau 不当
に扱う, futooni kurushimeru 不当に苦しめる>: to aggrieve someone.
* Huwag mong agrabyaduhin ang iyong kasosyo sa negosyo.: <Kimi-wa
bijinesupaatonaa-wo futoo-ni atsukat-te-wa ikenai-yo. 君はビジ
ネスパートナーを不当に扱ってはいけないよ。 >: Do not aggrieve your
business partner.

agrasyada (noun)(var. agrasyado): <kenshuusei 研修生, jisshuusei
実習生>: a trainee. * Ang aking b.f. ay isang agrasyada.: <私の
ボーイフレンドは研修生です。>: My boyfriend is a trainee.

agresibo (adj.): <koogekitekina 攻撃的な, gooin-na 強引な, oshi-ga
tsuyoi 押しが強い>: aggressive, energetic. * Bigla siyang naging
agresibo at nagsisigaw nang siya ay aking punahin.: <Watashi-ga
                41
kare-wo hihan suru-to, kare-wa totemo koogekitekini nat-te
sakebihajime-ta. 私が彼を批判すると、   彼はとても攻撃的になって叫び始めた。
>: When I criticized him, he got very aggressive and started
shouting. (syn.): mapusok, mapunyagi, marahas.

agridulse (noun): <soosu-no isshu-de shokuyoo abura, komugiko,
su, satoo, nin-niku, tamanegi-to koshoo-kara tsukut-ta mono ソ
ースの一種で食用油、小麦粉、酢、砂糖、ニンニク、タマネギと胡椒から作ったも
の>: sweet and sour sauce made of oil, flour, vinegar, sugar, garlic,
onion and pepper.

agrikultor (noun): <noomin 農民, noofu 農夫, hyakushoo 百姓>: an
agriculturist, a farmer. * Ang aking lolo ay isang agrikultor na
magsasaka. <Sofu-wa hatarakimono-no noofu-deshi-ta. 祖父は働き者
の農夫でした。>: My grandfather was a hardworking farmer. (syn.):
dalubhasa sa pagsasaka.

agrikultura (noun): <noogyoo 農業>: agriculture. * Maunlad ang
agrikultura sa Pilipinas.: <Firipin-de-wa noogyoo-ga sakan-da.
フィリピンでは農業がさかんだ。>: Agriculture is progressive in the
Philippines. (syn.): pagsasakahan.

agrikultural (adj.): <noogyoo-no 農業の >: agricultural. * Ang
Estados Unidos ay isang bansa na nagluluwas ng mga produktong
pang-agrikultor: <Amerika gasshuukoku-wa noosanbutsu-wo takusan
yushutsu shi-te iru kuni-da. アメリカ合衆国は農産物をたくさん輸出して
いる国だ。>: The United States of America is a country which exports
a lot of agricultural products. (syn.): pansakahan.

agrimensor (noun): <kanteinin 鑑定人, tochi sokuryooshi 土地測量
士, sokuryoogishi 測量技師>: a land surveyor, i.e a person whose
job is to measure and record the details of areas of land. *
Inihanda ng agremensor ang kanyang mga kagamitan upang sukatin
ang daan.: <Sokuryoogishi-ga dooro-no sukuryoo-wo suru doogu-wo
secchi shi-ta. 測 量 技 師 が道 路 の 測量 を す る道 具を 設 置 し た 。 >: The
                42
surveyor set up his instruments to make a survey of the road.
(syn.): tagasukat-lupa.

agrimensura (noun): <sokuryoogaku 測量学>: the science of land
surveying. (syn.): palasukatang-lupa, siyensiya ng pagsusukat
ng lupa.

agtas (noun): (1)<mori-no iriguchi 森の入口>: an opening for a
possible path in a dense forest. (2)<chikamichi 近道>: a short cut
path. * Nagpasya si Danny na dumaan sa agtas upang maka-uwi ng
maaga.: <Danii-wa ie-ni hayaku kaeru tame-ni chikamichi-wo suru
koto-ni shi-ta. ダニーは家に早く帰るために近道をすることにした。 >:
Danny decided to take a shortcut in order to go home early. (syn.):
tawiran, bagtasan.

agua de pataranta (sla.): <arukooru inryoo アルコール飲料, sakerui
酒類>: an alcoholic drink. [Lat. agua "water" + Spa. de "of" +
Tag. pa "cause" + Spa. taranta "impulse"] * Siya ay nalasing
pagkatapos uminom ng agua de pataranta.: <Kare-wa sake-wo non-da
ato-ni okashiku nat-ta. 彼は酒を飲んだ後におかしくなった。>: He got
drunk after drinking an alcoholic drink. (syn.): alak.

aguha (noun): (1)<futoi hari 太い針, semmaidooshi 千枚通し>: a
large needle, a bodkin. * Kailangan ang aguha sa pagtahi ng mga
punit na sako.: <Oobukuro-wo shuuri suru tame-ni-wa futoi hari-ga
hitsuyoo-da. 大袋を修理するためには太い針が必要だ。 >: A bodkin is
needed to mend a sack. (syn.): balibol, karayom pang-iniksiyon,
pusod. (2)<kagibari かぎ針, shishuubari 刺繍針>: a crochet hook.
* Kailangan ang aguha sa paggantsilyo ng mantel na ito.: <Kono
teeburu kabaa-wo amu tame-ni-wa kagibari-ga hitsuyoo-desu. こ
のテーブルカバーを編むためにはかぎ針が必要です。>: A crochet hook is
needed for knitting this table cover.

aguhilya (noun): <heyapin ヘアピン, kamidome-no pin 髪留めのピン>:
a hairpin, a thin metal pin which is used to hold part of the hair.
                43
* Maraming aguhilya ang ginamit sa kanyang buhok.: <Kanojo-no
kamigata-ni-wa ooku-no heyapin-ga tsukawa-re-te i-masu. 彼女の
髪型には多くのヘアピンが使われている。>: Many hairpins were used in her
hairstyle. (syn.): panusok ng buhok, ipit o pang-ipit sa buhok.

aguhon (noun): <rashimban 羅針盤, jishaku 磁石, kompasu コンパス
>: a compass. * Ang aguhon ay laging sa Hilaga nakaturo.:
<Rahinban-wa tsuneni kita-wo sashi-masu. 羅針盤は常に北を指します。
>: The compass always point to the north. (syn.): kumpas, kumpas
na pambilog;

agulo (noun): <doosei 同棲, naien kankei 内縁関係>: concubinage,
cohabitation without marriage. * Marami ang hindi ayon sa agulo.:
<Ooku-no hito-wa naienkankei-ni sansei shi-mase-n. 多くの人は内
縁関係に賛成しません。>: Many disagree about concubinage. (syn.):
pakikiapid.

agunyas (noun): <soosookyoku 葬送曲>: tolling of bells for the dead,
a funeral dirge, music for the dead. * Naiyak si Carina nang
marinig ang agunyas.: <Kariina-wa soosookyoku-wo kii-te
nakisakebi-mashi-ta. カ リ ー ナ は 葬 送 曲 を 聞 い て 泣 き 叫 び ま し た 。 >:
Carina cried out when she heard the funeral dirge. (syn.):
pagtugtog ng kampana para sa yumao.

agusan (noun/v.i.): (noun): (1)<mizo 溝, suiro 水路>: a place
through which liquid flows. (2)<haisui 排水, haisuisetsubi 排水
設備>: a drainage. * Tag. Eng.
(v.i.): <nagareru 流れる, nagarederu 流れ出る, wakideru 湧き出る>:
to flow. * Tag. Eng. (syn.): daluyan, daan ng tubig.

aguy-uy (noun): (1)<hokusei-no kyoofuu 北西の強風>: an northwest
gale, raging northwest wind. (2)<soyosoyo nagareru mizuoto そ
よそよ流れる水音>: a sound of gently running water. * Maririnig mo
ang aguy-uy ng tubig mula sa ilog.: <Kawa-wo nagareru mizuoto-wo
kiku koto-ga deki-masu. 川を流れる水音を聞くことができます。>: You can
                44
hear the sound of the running water of the river.

agwa (noun): <mizu 水 >: water. * Setenta porsiyento ng ating
katawan ay agwa.: <Watashitachi-no karada-no rokujuppaasento-wa
mizu-desu. 私たちの体の60パーセントは水です。>: Sixty percent of our
body is water. (syn.): tubig, begtu, bigtu, big two.

agwa-distilada (noun): <jooryuusui 蒸留水>: distilled water. *
Maraming mga Pilipino ang nagnenegosyo ng agwa-distilada.:
<Oooku-no Firipinjin-ga jooryuusui-ni kansuru jigyoo-wo
hajime-ta. 多くのフィリピン人が蒸留水に関する事業を始めた。 >: Many
Filipinos started their business on distilled water.

agwado (adj.): <mizup-poi 水っぽい>: watery, adulterated. * Agwado
ang stew na hindi ko malasahan ang karne.: <Sono shichuu-wa
mizuppoku-te gyuuniku-no aji-ga hotondo shi-nakat-ta. そのシチ
ューは水っぽくて牛肉の味がほとんどしなかった。>: The stew was thin and
watery and I could hardly taste the beef. (syn.): matubig,
malabnaw,lusaw

agwador (noun): <kaiun gyoosha 海 運 業 者 >: a water carrier. *
Mahirapan kang mamuhay kung ang iyong trabaho ay agwador.: <Moshi
kimi-ga kaiungyoosha-nara nagaiki-wa deki-nai-yo. もし君が海運業
者なら長生きはできないよ。>: You can hardly survive if your job is
a water carrier. (syn.): mangiigib, tagaigib.

agwa-dulse (noun): <mamizu 真水 , tansui 淡水 >: fresh water. *
Maraming makukuhaan ng agwa-dulse sa lugar ng Gifu.:
<Gifuken-de-wa shinsen-na mizu-wo te-ni ireru koto-ga dekiru-yo.
岐阜県では新鮮な水を手に入れることができるよ。>: You can get fresh
waters in Gifu Prefecture.

agwamarina (noun/adj.)(var. agwamarin): (noun): <akuamarin ア
クアマリン, ranryokushoku 藍緑色>: aquamarine, green beryl, an
opaque gemstone.
                45
(adj): <aomidoriiro-no 青 緑 色の , akuamarin-no ア ク ア マ リン の >:
bluish green, sea green. akwamarin. * Ang ilog ng Kiso ay kulay
na agwamarina.: <kisogawa-wa akuamarin-no iro-wo hansha shi-te
iru. 木曽川はアクアマリンの色を反射している。>: The Kiso river is
reflecting an aquamarine color.

agwanta (noun): <gaman 我慢, gamanzuyosa 我慢強さ, nintai 忍耐>:
endurance. * Matindi ang kirot, hindi na ma-agwanta.: <Sono
itasa-wa gaman deki-nai hodo hidokat-ta. その痛さは我慢できないほ
ど ひ ど か っ た 。 >: The pain was bad beyond endurance. (syn.):
pagtitiis; pagtitiyaga.

agwa-poso (noun): <idomizu 井戸水>: well-water, water from the
well. * Malamig ang agwa-poso kahit na sa panahon ng tag-init.:
<Idomizu-wa natsu-de-mo tsumetai. 井 戸 水 は 夏 で も 冷 た い 。 >:
Well-water is cold even in summer. (syn.): tubig-poso o balon.

agwasa (noun): <afure-ta mono 溢れたもの, afureru koto 溢れること,
hanran 氾濫, ryuushutsu 流出>: overflow. * Ilagay ang balde sa
ilalim ng paagusan upang masahod ang agwasa ng tubig.: <Afure-ta
mizu-wo ukeru tame, haisuikan-no shita-ni baketsu-wo oi-te
kudasai. 溢れた水を受けるため、排水菅の下にバケツを置いてください。>:
Please put the bucket under the drainpipe to catch overflow.
(syn.): patak, tulo.

agwat (noun): (1)<kankaku 間隔, kuukan 空間, yohaku 余白>: the
distance between two points, interval. * Isang metro lamang ang
agwat ng dalawang bahay.: <Niken-no ie-no aida-no kankaku-wa
wazuka ichimeetoru-desu. 二軒の間の間隔はわずか1メートルです。>: The
distance between the two houses is only one meter. (2)<sa 差,
chigai 違い, sai 差異>: difference. * Tag-dadalawang taon ang agwat
ng gulang ng aking anak.: <Watashi-no kodomotachi-no nenrei-no
sa-wa nisai-desu. 私の子どもたちの年齢の差は二歳です。>: Two years is
the year interval of my children. (syn.): pagitan, distansiya.


                46
agwat-agwat (adj./adv.): <kankaku-ga aite 間隔が開いて>: placed at
intervals from each other, with gaps in between. * Itinanim ko
ang okra ng agwat-agwat.: <Watashi-wa kankaku-wo ake-te okura-wo
ue-masu. 私は間隔を開けてオクラを植えます。>: I plant the okra with an
interval. (syn.): hiwa-hiwalay, magkakalayo.

agwatin (v.t.)(r.w. agwat): <barabara-ni oku kankaku-wo akeru 間
隔を開ける>: to put at intervals. * Tag. Eng.

aha (interj.): <hoo ほう, hohoo ほほう。>: ah, aha. * Aha,ngayon
ko lang naunawaan.: <Hohoo. Ima wakat-tayo. ほほう。今わかったよ。
>: Aha! Now I understand.

ahas (noun): (1)<hebi 蛇>: a snake, a serpant. * Nakakita kami
ng malaking ahas sa loob ng kuweba.: <Watashitachi-wa ha-no
uchigawa-de ookina hebi-wo mitsuke-ta. 私たちは葉の内側で大きな蛇を
見つけた。>: We saw a big snake inside the leaves. (2)<uragirimono
裏切り者>: a person who betray his friend. (syn. taksil, traidor)
* Isa ka talagang ahas.: <Omae-wa hontooni uragirimono-da. お
前は本当に裏切り者だ。>: You are really a traitor.

ahasin (v.i.)(r.w. ahas): <hebi-ga takusan iru 蛇がたくさんいる>:
to be infested with snakes. * Ang bundok na iyan ay ahasin.: <Sono
mori-ni-wa hebi-ga ujauja iru. その森には蛇がうじゃうじゃいる。 That    >:
forest was infested with snakes.

ahedres (noun): <chesu チェス>: a game called chess. * Si Eugenio
Torre ang unang "Grandmaster" ng ahedres sa Asya.: <Yugenio
Toore-wa Ajia-de saisho-no “Chesu meijin” desu. ユゲニオ・トーレ
はアジアで最初の「チェス名人」です。>: Eugenio Torre is the first
Grandmaster of chess in Asia.

ahen 阿 片 (noun): <apyan, opium, opyo,opyum>: opium, i.e. a
narcotic drug derived from the poppy.
* ahen-wo suu 阿片をすう, mayaku-wo yaru 麻薬をやる, marifana-wo suu
                47
マリファナを吸う (v.t.): <hithit, hitit, hitit ng mariwana o gamot>:
to smoke marijuana, opium or other illegal drugs

ahenda (noun): <gidai 議題, yoteihyoo 予定表>: an agenda. * Tag.
Eng.

ahensiya (noun)(var. ahensya, ahente): (1)<dairiten 代 理 店 ,
kootekikikan 公的機関, shoo 省, choo 庁>: an agency. * ahensyang
pang panahon: <kishoochoo 気 象 庁 >: a meteorological agency.
(2)<shichiya 質屋>: a pawnshop. * Dahil sa kagipitan, isinanla
niya ang kanyang bagong singsing sa ahensiya ng mga alahas.:
<Kanojo-wa okane-ni komat-te atarashii yubiwa-wo shichi-ni
ire-ta. 彼女はお金に困って新しい指輪を質に入れた。>: Because she is
hard-up she pawned her new ring to the pawnshop.(syn.):
bahay-sanglaan.

ahente (noun): (1)<dairinin 代理人, choosakan 調査官>: an agent.
* Siya ay isang ahente ng kompanya ng "insurance".: <Kare-wa
hokengaisha-no choosain-desu. 彼は保険会社の調査員です。>: He is an
agent of an insurance company. (2)<seerusuman セールスマン>: a
salesman.

ahiru 家鴨・アヒル (noun): <bibe, bibi, itik, pato>: a duck.

ahit (noun): <higesori ひげ剃り, kaosori 顔剃り>: shave, the part
shaved. * Bagong ahit siya.: <Kare-wa choodo higesori-wo shi-ta
tokoro-desu. 彼は、ちょうどひげ剃りをしたところです。>: He has just had
a new shave.

ahitan (v.t.)(var. ahitin)(r.w. ahit): <hige-wo soru ひげを剃る,
kao-wo soru 顔を剃る>: to shave. * Ahitan mo nga ang balbas niya.:
<Kare-no hige-wo sot-te kure-mase-n-ka? 彼のひげを剃ってくれません
か。>: Can you shave his beard?

ahitin (v.t.)(var. ahitan)(r.w. ahitan): <hige-wo soru ひげを剃
               48
る, kao-wo soru 顔を剃る>: to shave. * Araw-araw ka bang nag-aahit?:
<Mainichi hige-wo sori-masuka? 毎日ひげを剃りますか。>: Do you shave
every day?

ahon (noun): (1)<ue-e iku koto 上へ行くこと, jooshoo 上昇>: going
up an elevated place, upward way. * Tag. Eng. (syn.): akyat, subida,
salida. (2)<oriru koto 降りること, gesha 下車, gesen 下船, jooriku
上陸>: disembarkation, disembarking. * Ang ahon ng kapitan ay
ikalabindalawa ng tanghali.: <Senchoo-no gesen-wa gogo
juuniji-desu. 船長の下船はごご12時です。>: The disembarking from
the ship of the captain is twelve o'clock in the afternoon. (syn.):
lunsad, daong.

ahoo 阿呆, baka 馬鹿, manuke 間抜け (noun): <ngokngok>: a fool, an
idiot.

ahuhin (v.i.)(r.w. ahon): <ue-e iku 上へ行く, jooshoo suru 上昇
する>: to go up an elevated place. * Tag. Eng.

ahunan (noun)(r.w. ahon): (1)<noboimichi 上り道, noborizaka 上り
坂, ue-e iku michi 上へ行く道>: a way going upward; * Ang ahunan
papunta sa kanilang bukirin ay matarik.: <Karera-no noojoo-e iku
michi-wa taihen kyuuna saka-desu. 彼らの農場へ行く道はたいへん急な坂
です。>: The way going to their farm is a very steep incline.
(2)<joosenguchi 乗 船 口 , gesenguchi 下 船 口 , sambashi 桟 橋 >: a
landing place for small boats along shore or river bank. *
Sinalubong ni Lucy ang kanyang asawa sa ahunan.: <Ruushii-wa
jibun-no otto-wo sambashi-e tsure-te ki-ta. ルーシーは自分の夫を桟
橋へ連れてきた。 Lucy fetched her husband on the pier. (syn.): piyer,
       >:
muwelye. (3)<suroopu スロープ, keisharo 傾斜路>: a passage for
going up, a ramp.

ahunin (noun)(r.w. ahon): to remove something from a stove or fire
* Ahunin mo ang kaldero sa kalan.: <Sono oogama-wo konro-kara
doke-nasai. その大釜をコンロからどけなさい。>: Remove the cauldron
                49
from the stove. (syn.): alisin.

ahuuzen 修繕, shuuri 修理 (noun): <ritoke>: repair.

ai 愛, aijoo 愛情, koi 恋, ren-ai 恋愛 (noun): <amor, ibig, irog,
giliw , pag-ibig, pag-irog, pag-kasi, pagliyag, pagmamahal,
pagsinta>: love, affection.

ai 藍, ai-iro 藍色 (noun): <anyel, anyil, tinang asul>: indigo.

aiboo 相棒, nakama 仲間, dooshi 同志, dooryoo 同僚, tomodachi 友だ
ち , dachi ダ チ , tsure 連 れ (noun): <adre, alalay, asosasyon,
barkada, bay, bigan, bogs, brad, bro, buddy dre, erap, grupo,
kaanib, kabatak, kagawad, kaibigan, kakosa, kapwa-tao, karan,
kasama, kasangga, katoto, ka-vibes, konsorte, kompaniya, kosa,
magkalaguyo, panero, pare, pards, pare, repa, sosyo>: an
associate, a buddy, a chaperone, a collegue, a companion, a comrade,
a fellow, a fellowman, a group, a mate, a pal, a partner, a
sidekick.

aibu 愛撫, hooyoo 抱擁 (noun): <aluin, hagot, himas, paghimas,
haplos, paghaplos, hagpos, hilot, himas, karisya>: a caress,
lovemaking.
* aibu suru 愛撫する, hooyoo suru 抱擁する (v.t.): <haguran, hagurin,
haplusin, himasin, humagot, humaplos, humimas, lumambing>: to
caress, to fondle, to rub gently.

aidagara 間 柄 , kankei 関 係 , kanren 関 連    (noun): <ugnayan>:
connection, relation.

aida-ni 間に, chuukan-ni 中間に (adv.): <kabilang, nakapagitan>:
between, in between.

aidoru アイドル (noun): <idol, idolo, bayani>: an idol.


                50
aienka 愛煙家, hebiismookaa ヘビースモーカー: <chain-smoker>: a
chain-smoker, a heavy smoker.

aigan 哀願, seigan 請願, juyoo 需要, yookyuu 要求, seikyuu 請求,
kongan 懇願 (noun): <daing, dalangin, hiling, hinaing, hiling,
hingi, hinihingi, kahinaingan, luhog, lungoy, paghingi, pakiusap,
pangingilak, petisyon, samo>: a demand, petition, plea, request,
supplication.
* aigan suru 哀願する, kongan suru 懇願する, kongan suru 懇願する,
yoosei suru (v.t.): <dumalangin, hilingin, humiling, idalangin,
iluhog, lumuhog, manalangin>: to beseech, to entreat, to implore,
to petition, to supplicate, to ask earnestly.

aiiku suru 愛 育 す る , daiji-ni sodateru 大 事 に 育 て る (v.t.):
<magpalaki>: to bring up a child with tender care.

aijin 愛人, joofu 情婦, mekake 妾, nigoo 二号, naien-no tsuma 内縁
の妻 (noun): <kaagulo , kabit, kerida, kirida, kulasisi, number
two, patiki>: a mistress, a concubine, a paramour, one's woman.

aijoo 愛情, ai 愛, ren-ai 恋愛, koi 恋(noun): <amor, ibig, irog,
karinyo, pag-ibig, pagmamahal, pagsinta>: affection, love,
esteem.
* aijooafureru 愛情あふれる, aijoobukai 愛情深い, yasashii 優しい
(adj.): <malambing>: affectionate.

aikokutekina 愛国的な (noun): <makabayan>: patriotic.

aikoo 愛好, konomi 好み (noun): <kursunada>: liking, fondness,
preference.
* aikoosha 愛好者, netsuaisha 熱愛者 (noun): <deboto>: a devotee.

aikotoba 合 い 言 葉 (noun): <alerta, konstrasenyas, senyal>: a
countersign, a password, a watchword.


                51
aimaina 曖昧な, fumeiryoona 不明瞭な (adj.): <alim-im>: ambiguous,
obscure, not clear.

ainaran-de 相並んで, heikooshi-te 並行して (adj.): <abot>: abreast
with.

aing (noun): <umeki うめき, umekigoe うめき声>: moan.

ainoko-no 合の子の, konketsu-no 混血の, haafu-no ハーフの (adj.):
<mestisa, mestiso>: half-breed, hybrid.

ainori 相 乗 り , doojoo 同 乗 , issho-ni noru koto 一 緒 に 乗 る こ と
(noun): <angkasan, suno>: the act or common practice of riding
together.

airashisa 愛 ら し さ , kawairashisa 可 愛 ら し さ (noun): <ganda,
kagandahan>: loveliness, prettiness.

airon アイロン (noun): <plansa, plantsa, pirinsa, prinsa>: an iron,
an electric iron.

Airurando アイルランド (noun): <Irlanda>: Ireland.

aisatsu suru 挨拶する (v.t.): <batiin, bumati, saludo, yukod>: to
greet, to salute.

aiseki 愛 惜 , hitan 悲 嘆 , aitoo 哀 悼 (noun): <daing, hinaing,
haluyhoy>: lamentation, moaning.

aishoo 相 性 , nakayoshi 仲 良 し , shitashii koto 親 し い こ と ,
shinkinkan 親近感 (noun): <apinidad, hilig, pagkagusto>: liking,
affinity.

aishuu 哀愁, awaresa 哀れさ (noun): <lunos>: pathos.


               52
aisoo-ga ii 愛想がいい, kanji-ga yoi 感じがよい, fusawashii ふさわ
しい (adj.): <bagay, hiyang, kumporme>: agreeable.

aisubokkusu アイスボックス (noun): <cooler>: a cooler, an icebox,
a container for keeping things cool, especially drinks.

aisukuriimu アイスクリーム (noun): <mentekado, sorbetes>: an ice
cream.

aisuru 愛 す る , koisuru 恋 す る , suki-ni naru 好きになる (v.t.):
<gumiliw, ibig, ibigin, mahalin, magmahal, magpaibig, umibig >:
to love, to fall in love.
* aishiau 愛 し合う , sooshisooai-ni naru 相 思相愛 になる (v.t.):
<mag-ibigan, magmahalan, magsintahan, magsuyuan>: to love each
other.
* Aishi-te i-masu! 愛しています! Anata-ga suki-desu! あなたが好き
です! (sla.)(phr.): <wan-fo-tri, 1-4-3, ini-ibig kita>: (based
on the number of letters in the English phrase 'I love you.')
* aisu-beki 愛すべき, airashii 愛らしい, itoshii いとしい, kawaii
かわいい, saiai-no 最愛の (adj.): <kairug-irog, magiliw, mutya>:
beloved, cute, dear, lovable, pretty.
* aisuru hito 愛する人, saiai-no hito 最愛の人, itoshii hito いと
し い 人 , koibito 恋 人 (noun): <sinta>: beloved one, dear one.
(syn.): giliw, irog, mutya, sinta.

ai-ta 開いた, ai-te iru 開いている, hirai-ta 開いた, hirakare-ta 開
かれた (adj.): <buka>: open, opened.

aite 相手 , taikoosha 対抗者, teki 敵, tekitaisha 敵対者 (noun):
<kabaka, kalaban>: an enemy, an opponent.

aitoo 哀 悼 , aiseki 愛 惜 , hitan 悲 嘆 (noun): <daing, hinaing,
haluyhoy>: lamentation, moaning.
* aitoo suru 哀悼する, kanashimu 悲しむ, nageki kanashimu 嘆き悲し
む (v.t.): <ipagdalamhati, mahapis, magdusa, mamighati>: to feel
               53
sorrow, to lament, to grieve.

aizu 合図, shingoo 信号 (noun): <hudyat>: a signal.
* aizu suru 合 図 す る , shingoo-wo okuru 信 号 を 送 る     (v.i.):
<maghudyat>: to signal.

aji 味, fuumi 風味 (noun): <lasa, namnam, sarap>: taste, savor.
* aji-ga aru ~の味がある, …no aji-ga suru ~の味がする (v.i.):
<lumasa>: to taste of.
* aji-ga nai 味がない, fuumi-ga nai 風味がない, mazui まずい (adj.):
<matabang, walang-lasa>: insipid, tasteless.
* ajimi suru 味見する, dokumi suru 每味する, shishoku suru 試食す
る (v.t.): <purbahan, tikman>: to taste.
* ajitsuke-wo suru 味 付 け を す る , kyoo-wo soeru 興 を 添 え る ,
omomuki-wo soeru 趣を添える, hitoaji kuwaeru ひと味加える (v.t.):
to spice, to add flavor or interest.
* ajiwau 味わう, shoomi suru 賞味する (v.t.): <lasapin, magkagusto,
simsimin, tikim, tumikim>: to relish, to taste, to try by tasting.

aji アジ・鰺 (noun): <salaysalay>: a horse mackerel.

ajia アジア (noun): <Asya>: Asia.

ajito アジト, kakurega 隠れ家, negura ねぐら, hinanjo 避難所 (noun):
<pamugaran, pugad, pugahan, taguan>: a hideout, a lair, a refuge,
a roost, a safe house.

aka 赤 , akai 赤い (noun/adj): <pula, mapula>: red.

aka 垢, fuke ふけ (noun): <balayubay, libag>: dirt, filth, scurf.

akaboo 赤帽 (noun): <poltelo>: a porter, a redcap.

akachan 赤 ちゃ ん , akanboo 赤 ん坊 , eiji 嬰 児 , nuuji 乳 児 (noun):
<sanggol>: a baby.
                54
akademya (noun): (1)<gakkai 学会, gakushiin 学士院, geijutsuin 芸
術院>: an academy. * Tag. Eng. (2)<gakkoo 学校>: a school. * Galing
siya sa akademya ng pulis sa Pilipinas.: <Kare-wa Firipin-no
keisatsu gak-koo-ni kayot-ta. 彼はフィリピンの警察学校に通った。>: He
attended the police academy in the Philippines.

akadoogarashi 赤 唐 辛 子 , toogarashi 唐 辛 子 , papurika パ プ リ カ
(noun): <pimenton>: paprika, ground red pepper.

akain (v.t.): <te-wo kasu 手を貸す, te-de michibikku 手で導く>: to
assisit, to lead by the hand. * Akain mo si lola hanggang sa
sasakyan.: <Obaachan-ni te-wo kashi-te kuruma-ni nose-te
age-nasai. おばあちゃんに手を貸して車に乗せてあげなさい。>: Assist
grandma into the car.

akaji 赤字, kesson 欠損, fusokugaku 不足額 (noun): <depisit>: a
deficit.

akaku naru 赤くなる, kao-wo akaku suru 顔を赤くする, sekimen suru 赤
面する (v.i.): <mamula>: to blush, to become red from excitement,
shame, etc.

akala (noun): (1)<kangae 考え, omoi 思い>: an idea. * Mali ang akala
niyo sa ugali ng mga Pilipina.: <Firipin josei-no seikaku-ni
tsui-te anata-wa machigat-ta kangae-wo mot-te iru. フィリピン女
性の性格について、あなたは間違った考えを持っている。>: You have a wrong
idea regarding the character of Filipinas. (2)<shisoo 思 想 >:
thought, an ideology. * Tag. Eng. (syn.): haka, hinuha.

akalain (v.t.)(r.w. akala): (1)<omou 思う, kangaeru 考える>: to
think, to suppose, to imagine, to conceive. * Baka akalain mong
ako ay taksil.: <Anata-wa watashi-ga fuseijitsuda-to omot-te
iru-no-deshoo. あなたは私が不誠実だと思っているのでしょう。 You might   >:
think I'm unfaithful. (2)<shinjiru 信じる>: to believe. * Akalain
                55
mo ba namang gastahing lahat sa isang araw ang panggastos niya
sa isang linggo?: <Anata-wa kanojo-ga isshuukanbun-no teate-wo
ichinichi-de tsukat-ta-to-wa shinji-rare-masu-ka? あなたは彼女が
一週間分の手当を一日で使ったとは信じられますか?>: Can you beleive that
she spent her allowance in a day for a week? (3)<katei suru 仮
定する, suitei suru 推定する>: to presume. * Tag. Eng. (syn.):
mag-akala.

akama (adj.): <fusawashii ふ さ わ し い , tekisetsuna 適 切 な ,
tekitoona 適当な>: appropriate, fitted, fitting, proper, suitable,
suited, wellfitted for the purpose. * Tag. Eng.

akamigakat-ta 赤 み が か っ た , akaranda 赤 ら ん だ       (adj.):
<mamula-mula>: reddish, somewhat red.

akap (noun) (var. yakap): <dakishimeru koto 抱きしめること, hooyoo
抱擁>: an embracement, a hug. * Tag.: <Watashitachi-wa aeba itsumo
hooyoo shiat-te iru. 私たちは会えばいつも抱擁しあっている。 We always >:
exchange hugs whenever we meet. (syn.): yapos.

akapin (v.t.)(r.w. akap): <dakishimeru 抱きしめる, hooyoosuru 抱
擁する>: to embrace, to hug, to hold tightly in one's arms. *
Giniginaw ako, akapin mo ako.: <Samui-desu. Dakishime-te kudasai.
寒いです。抱きしめてください。>: I feel cold. Can you embrace me?
(syn.): mang-akap.

akarasamani あ か ら さ ま に , koozento 公 然 と , socchokuni 率 直 に
(adv.): <deretsahan , nang hayagan, nang tapat>: frankly, openly.

akari 明かり・灯り, dentoo 電灯 (noun): <ilaw, limpak, liwanag,
tigkal >: a lamp, a light.
* akarui 明 る い , hikarikagayaku 光 り 輝 く (adj.): <maringal>:
bright, resplendent.
* akaruku suru 明るくする, terasu 照らす, akari-wo tsukeru 明かり
を つ け る , tentoo suru 点 灯 す る (v.t.): <ilawan, iluminahan,
                56
mag-ilaw, mailawan, paliwanagan, tangalawan, patamaan ng
liwanag>: to illumine, to illuminate, to light, to make something
lighter.

akarui 明 る い , yookina 陽 気 な , karat-to shi-ta カ ラ ッ と し た ,
kaihootekina 開放的な, sekkyokutekina 積極的な, iyokutekina 意欲的
な(sla.)(adj.): <agresibo, bigay-hilig, game na game, gib na gib,
mapusok.>: cheerful, open-minded, aggressive.

akasen 赤線 , baishunchitai 売春地帯 (noun): <kabaret, lugar ng
puta>: a red-light district.

akat (noun)(var. pag-akat): <uekae 植え代え , uetsuke 植え付け,
ishoku 移植>: transplanting of seeds or plants. * Kami ay abala
sa pag-akat ng mga gulay.: <Wareware-wa yasai-no uetsuke-de
isogashii. わ れ わ れ は 野 菜 の 植 え 付 け で 忙 し い 。 >: We are busy
transplanting the seedlings of the vegetables.

akatin (v.t.)(r.w. akat): <uekaeru 植え代える, ishoku suru 移植す
る>: to transplant, to move some plants from one place to another.
* Ang ibang tanim o halaman ay kailangang akatin bago ang
tag-sibol.: <Nambon-ka-no ki-wo haru-made-ni uekae shi-nakere-ba
nara-nai. 何本かの木を春までに植え代えしなくてはならない。 >: Some
plants should be transplanted until spring. (syn.): ilipat,
itanim, maglipat-tanim.

akatoogarashi 赤トウガラシ, papurika パプリカ (noun): <paminton>:
paprika, red cayenne pepper.

akawntant (noun): <kaikeishi 会 計 士 , keirishi 経 理 士 >: an
accountant, i.e. someone who keeps or examines the records of money
received, paid, and owed by a company person. * Siya ay
nagtatatrabaho bilang akawntant sa kompanya ng sasakyan.:
<Kare-wa jidooshagaisha-de keirishi-no shigoto-wo te-ni ire-ta.
彼は自動車会社で計理士の仕事を手に入れた。>: He has got a job of an
                57
accountant with a car company. (syn.): kontador, tagatuos,
tinidor, tenedor de libro, tagatuos, tagapagtuos.

akayan (noun): <fuka 孵化, hina-ga kaeru koto 雛が孵ること>: a hatch,
a brood. * Labindalawa ang sisiw ng akayang iyon.: <Sono fuka-de
juunihiki-no hina-ga kaet-ta. その孵化で十二匹の雛がかえった。 >:
There were twelve chicks in that hatch.

akayin (v.t.): <michibiku 導く, an-nai suru 案内する, tebiki suru
手引きする>: to conduct, to guide to lead. * Akayin mo ang bulag
sa sakayan ng bus.: <Me-no mie-nai hito-wo basutaaminaru-e an-nai
shi-nasai. 目の見えない人をバスターミナルへ案内しなさい。>: Guide the
blind person to the bus terminal.* Huwag mong akaying magsugal
ang batang iyan.: <>: Don't guide that child to gamble.

akbay (noun): <kata-wo kumu koto 肩を組むこと>: the act of putting
one's arm over another person's shoulder.

akbayan (v.i.)(r.w. akbay): <kata-wo kumu 肩を組む, kata-ni ude-wo
okakeru 肩に腕をかける>: to put one's arm over another person's
shoulder. * Huwag mong akbayan ang batang papasok sa klase.:
<Jugyoo-ni iku kodomo-no kata-ni ude-wo kake-te-wa ike-nai-yo.
授業に行く子どもの肩に腕をかけてはいけないよ。>: Don't put your arm over
the shoulder of the child going to class. (syn.): umakbay.

akda (noun): (1)<kakimono 書 き 物 >: a piece of written work,
writings. * Tag. Eng. (2)<sakuhin 作品, chosaku 著作>: literary
works. * Nabasa mo ba ang mga akda ni Rizal?: <Anata-wa Risaaru-no
chosakushuu-wo yondakoto-ga arimasuka? あなたはリサールの著作を読ん
だことがありますか。>: Have you read the works of Rizal?

akdang-buhay (noun): <meisaku 名作, meicho 名著, kessaku 傑作>: a
masterpiece, an outstanding piece of literary works. * Ang
nobelang iyon ang kanyang akdang-buhay.: <Sono shoosetsu-wa
kare-no kessaku-da. その小説は彼の傑作だ。>: That novel is his
                58
masterpiece.  (syn.):  akdang-guro,  nobela,  kathang-buhay,
kathambuhay.

akebono 曙 , akegata 明 け 方 , yoake 夜 明 け (noun): <pamimitak,
bukang liwayway, madaling araw >: dawn, daybreak, the first light
of day.

ake-no myoojoo 明けの明星, kinsei 金星 (noun): <lusero>: Lucifer,
Venus, the morning star.

akeru 開ける (v.t.): <ablihan, buksan, ibukas>: to open.

akewatasu 明け渡す, akeru 空ける (v.t.): <bakantihin, ibakante>:
to vacate, to make or declare vacant.
* akewatashi 明渡し, hikiharai 引き払い, tet-tai 撤退, tep-pei 撤
兵 (noun): <ebakwasyon, ebakwesyon, ebakweysiyon, pag-eebakwet,
paglikas>: evacuation.

aki 秋, shuuki 秋季 (noun): <taglagas>: fall, autumn.

akin (pron.)(var. ko): (1)<watashi-no 私の, watakushi-no 私の>:
my. * Ang aking lapis ay nawala.: <Watashi-no empitsu-ga
nakunat-ta. 私 の 鉛 筆 が な く な っ た 。 >: My pencil was lost.
(2)<watashi-no mono 私のもの>: mine. * Akin ang librong iyan.:
<Sono hon-wa watashi-no mono-desu. その本は私のものです。>: That
book is mine.

akinse't-katapusan (sla.)(noun): <gekkyuubi 月給日, kyuuryoobi
給料日>: paydays. [Spa. akince "the fifteenth" + Tag. at "and"
+ katapusan "end" (of month)] * Ang suweldo ng mga empleyado sa
Pilipinas ay tuwing akinse't-katapusan.: <Firipin-de-wa futsuu
juugyooin-no kyuuryoo-wa juugonichi-kara getsumatsu-no aida-ni
shiharawa-reru. フィリピンではふつう従業員の給料は15日から月末のあい
だに支払われる。>: Usually the salary of employees in the Philippines
is paid during(falls on) the fifteenth and at the end of the month.
                59
(syn): kinsenas.

akip (noun)(archaic): (1)<kettoo 決闘, hatashiai 果たし合い>: a
duel, a fight arranged between two people. * Tag. Eng. (syn.):
duwelo, labanan. (2)<taiketsu 対決>: confrontation. * Mahigpit
ang akip ng dalawang partido.: <Futatsu-no seitoo-no taiketsu-wa
hageshikat-ta. 二つの政党の対決は激しかった。>: The confrontation
between the two political parties was intense.

akirakana 明らかな, meihakuna 明白な, hakkiri shi-ta はっきりした
(adj.): <bistada, bisto, halata, hayag, kita, lantad, malinaw,
tiyak>: apparent, clear.
* akirakani suru 明らかにする, bakuro suru 暴露する, abaku 暴く
(v.t.): <ihayag, ilitaw, ipahalata, maghayag>: to disclose, to
expose, to reveal, to bring out.

akirame 諦 め , hooki 放 棄     (noun): <pagtigil>:   give-up
abandonment.
* akirameru 諦める, dan-nen suru 断念する (v.t.): <bayaan, bigay,
magpabaya, pabayaan, suko, sumuko, tumigil>: to abandao, to give
up, to shell out.

akiru 飽きる, kyoomi-wo ushinau 興味を失う (v.t.): <magsawa>: to
get tired of, to lose interest.
* akiaki suru 飽 き 飽 き す る , unzari suru う ん ざ り す る (v.i.):
<masuya>: to be disgusted with, to be fed up with, be tired of.
* aki-te 飽きて, taikutsuna 退屈な (adj.): <hapo, mainip, pagal,
panghal, sawa>: bored, boring, weary of, tired of.

akit (noun): (1)<hikitsukeru koto 引きつけること, miryoku 魅力,
miwaku 魅惑>: charm, attraction, attractiveness. * Siya ay isang
babaeng maakit at alam niya kung paano ito gamitin. : <彼女はと
ても魅力のある女性であり自分の魅力の生かし方を知っている。>: She is a
woman of great charm and she knows how to use it.(syn.): karisma.
(2)<settoku 説 得 >: persuasion, inducement. * Tag. Eng.
                60
(3)<yuuwaku 誘惑>: allure. * Tag. Eng.

akitin (v.t.)(r.w. akit): (1)<hikitsukeru 引きつける>: to attract,
to magnetize. * Huwag mo siyang akitin sa pamamagitan ng pera.:
<Okane-de kanojo-wo hikitsuke-te-wa ike-nai. お金で彼女を引きつけ
てはいけない。>: Do not attract her using your money. (2)<miryoo
suru 魅了する, miwaku suru 魅惑する>: to charm. (3)<yuuwaku suru 誘
惑する>: to lure. * Tag. Eng. (4)<settoku suru 説得する>: to persuade,
to induce. * Akitin mo siyang bumili ng awto.: <Kuruma-wo kau-yooni
kanojo-wo settoku shi-nasai. 車を買うように彼女を説得しなさい。>:
Persuade her to buy a car.

akka 悪化 (noun): <grabe, kalalaan, kalubhaan, lala, paglala,
palala>: aggravation, getting worse.
* akka suru 悪 化 す る , waruku naru 悪 く な る (v.i.): <lumala,
lumulubha, pinalubha, pinalala>: to get worse, to deteriorate,
to aggravate.

akki 悪鬼, akuma 悪魔, oni 鬼 (noun): <demonyo, diantre>: a demon,
a devil.

akkoozoogon 悪口雑言, nonoshiri ののしり, dokuzetsu 每舌 (noun):
<alimura>: revilement, vituperation.

aklas (noun)(archaic)(var. aklasan): <suto スト, sutoraiki スト
ライキ, doomeihigyoo 同盟罷業>: a strike. * Maraming pagawaan ang
nagkaroon ng aklas sa taong ito.: <Kotshi-wa ooku-no koojoo-de
sutoraiki-ga okot-ta. 今年は多くの工場でストライキが起こった。>: Many
factories had strikes this year. (syn.): welga.

aklat (noun): <hon 本, shoseki 書籍, shomotsu 書物>: a book, a tome.
* Wala masyadong mga aklat na Pilipino sa Hapon.: <Firipin-no
hon-wa nippon-ni-wa amari ooku-wa nai. フィリピンの本は日本にはあま
り多くはない。>: Filipino books in Japan are not so much. (syn.):
libro.
                61
* aklat na pang-reperens: <sankoosho 参考書>: a exercise book.
* aklat sa pagluluto: <ryoori-no hon 料理の本>: a recipe book, a
cookbook.
* aklat-aralin: <kyookasho 教科書>: a text book.
* aklat-arawan: <nikki 日記, nis-shi 日誌>: a journal.
* aklat-salapo: <genkinsuitoobo 現金出納簿>: a cashbook.
* aklat-sanayan: <gakushuuchoo 学 習 帳 , renshuuchoo 練 習 帳 ,
waakubukku ワークブック>: a workbook, a exercisebook.
* aklat-sulatan: <choomen 帳面, nooto ノート>: a notebook.
* aklat-talaarawan: <nikkichoo 日記帳>: a diary.

aklatan (noun)(r.w. aklat): (1)<toshokan 図書館>: a library. * Si
Akane ay namamasukan sa aklatan ng mataas na paaralan.: <Akane-wa
kookoo-no toshokan-ni tsutometeiru. 亜佳音は高校の図書館に勤めてい
る。>: Akane works in a high school library.
(2)<hon-ya, shoten>: a bookstore.

aklatin (v.t.)(r.w. aklat): (1)<seihon suru 製本する>: to bind
into a book. * Tag. Eng. (2)<shuppan suru 出版する>: to publish.
* Tag. Eng.

akma (noun/adj.): (noun): <shigusa しぐさ, miburi 身振り, soburi
素振り>: gesture. * Tag. Eng. (syn.): amba, yamba.
(adj.): <tekishi-ta 適した, fusawashii ふさわしい>: appropriate,
fitted, fitting, proper, suited. * Kami ay nakaka-siguro na
natagpuan na namin ang akmang lugar sa kompanyang ito.:
<Watashitachi-wa  fusawashii  basho-wo  kono  kaisha-ni
mitsuke-ta-to kakushin shi-te i-masu. 私たちはふさわしい場所をこの
会社に見つけたと確信しています。>: We are sure that we have found a
suitable place in this company. (syn.): bagay, angkop, agpang.

akme (noun): <zecchoo 絶頂, kyokuchi 極致>: the acme, the highest
point. * Tag. Eng. (syn.): ituktok, taluktok, tugatok, rurok.

akne(noun): <fukedemono  吹 き 出 物 , nikibi に き び >: pimples. *
                62
Marami siyang akne noong siya ay nasa ay nasa high-school.:
<Kare-wa gakuseijidai-ni hidoi nikibi-ga at-ta. 彼は学生時代にひ
どいにきびがあった。>: He has plenty of acne on his high school days.
(syn.): tagihawat, ang kanyang akne ay napakarami.

ako (pron.): (1)<watashi-wa 私は, watashi-ga 私が>: I. * Ako ay
si Mitsuru Onda.: <Watashi-wa Onda Mitsuru-desu. 私は恩田満です。
>: I am Mitsuru Onda. * Pupunta ako sa Tokyo.: <Watashi-wa
tookyoo-e ikimasu. 私 は 東 京 へ行 き ます 。 >: I will go to Tokyo.
(2)<watashi-wo 私を, watashi-ni 私に>: me. * Tag. Eng.

ako (noun): (1)<yakusoku 約束>: a promise. * Ang ako mo sa akin
ay hindi mo tinupad.: <Anata-wa watashi-to-no yakusoku-wo
hatasana-kat-ta. あなたは私との約束を果たさなかった。>: You did not
fulfill your promise to me. (syn.): pangako. (2)<hoshoo 保証>: a
guarantee. * Tag. Eng.

akogare 憧れ, setsuboo 切望, netsuboo 熱望, taimoo 大望, taishi 大
志 , yashin 野 心 (noun): <alagata, asam, hangad, hangarin,
kasabikan, lunggati, mithiin, pananabik, pita>: an ambition, an
aspiration, a hankering, obsession, a longing for, eager wish,
a feeling of intense desire.
* akogareru 憧れる, omoikogareru 思い焦がれる, netsuboo suru 熱望
する (v.t.): <maghangad, minimithi>: to long for.

akoodeon ア コ ー デ オ ン (noun): <akordiyon, akordyon, akurdyon,
kurdiyon>: an accordion.

akrobat (noun)(var. akrobata): (1)<akurobatto ア ク ロ バ ッ ト ,
karuwazashi 軽 業 師 , kyokugeishi 曲 芸 師 >: an acrobat. *
Ipinagmamalaki ng Russia ang kanilang kahusayan sa acrobat.:
<Roshiajin-wa akurobatto-ni kansuru senmongijutsu-wo hokori-ni
omot-te iru. ロシア人はアクロバットに関する専門技術を誇りに思っている。
>: The Russians are proud of their expertise on acrobat. (syn.):
sirkero. (2)<taisoosenshu 体 操 選 手 >: a gymnast, a gymnastic
                63
player.

akromatik (adj.)(var. akromatiko): <mushoku-no 無色の, iro-no nai
色のない>: achromatic, free from coloration. * Ang dalisay na tubig
ay akromatik.: <Junsui-wa mushoku-de aru. 純水は無色である。>: Pure
water is colorless. (syn.): walang-kulay.

aksaya (noun/adj/adv.): (noun)(var pag-aaksaya): (1)<mudazukai
無駄づかい, roohi 浪費>: waste. * Iyan ay isang pag-aaksaya lamang
ng oras.: <Sore-wa jikan-no roohi-ni suginai. それは時間の浪費に
すぎない。>: That's only a waste of time. (2)<kuzu 屑, gomi ゴミ
>: a waste, garbage. * katakut-takot ang aksaya ng pagkain sa bahay
na ito.: <Kono ie-no tabemono-no kuzu-wa sugoi ryoo-da. この家
の食べ物の屑はすごい量だ。>: The waste of food of this house is
terrible.
(adj.): <muda-no ooi 無駄の多い, fukeizaina 不経済な>: wasteful. *
Tag. Eng. (syn.): aksayado.
(adv.)(var. aksayado): <mudani 無駄に>: wastefully. * Aksaya siya
sa paggamit ng tubig sa paglilinis ng kanyang kotse.: <Kare-wa
kuruma-wo arat-te mizuwo mudani tsukat-te iru. 彼は車を洗って水を
無駄に使っている。>: He wastefully use water in cleaning his car.

aksayado (adv.)(r.w. aksaya): <mudani 無駄に>: wastefully.

aksayahin (v.i.)(var. mag-aksaya)(r.w. aksaya): <mudani suru 無
駄にする, mudadukai-wo suru 無駄づかいをする, roohi suru 浪費する>: to
waste. * Huwag mong aksayahin ang perang pampaaral mo.:
<Bengakuyoo-no okane-wo mudazuukai shi-te-wa ike-nai. 勉学用の
お金を無駄使いしてはいけない。>: Do not waste the money intended for
your studies.

aksesorya (noun): (1)<akusesarii アクセサリー>: an accessory. *
Marami siyang aksesorya sa bahay.: <Kanojo-wa ie-ni akusesarii-wo
takusan mot-teiru. 彼女は家にアクセサリーをたくさん持っている。>: She
has a lot of accessories in her house. (2)<apaato アパート>: an
                64
apartment for rent. * May kamahalan ang mga aksesorya na malapit
sa sakayan ng tren.: <Eki-no chikaku-no apaato-wa nedan-ga takai.
駅の近くのアパートは値段が高い。>: Apartments near the terminal of the
station are expensive. (syn.): paupahang bahay.

aksidental (adj.): <guuzen-no 偶然の, furyo-no 不慮の, koi-de-wa
na i 故意ではない>: accidental, happening by chance, not deliberate
unplanned. * Aksidental lamang ang pangyayari.: <Sono dekigoto-wa
guuzen-ni suginakat-ta. そ の 出 来 事 は 偶 然 に す ぎ な か っ た 。 >: The
occurance was only accidental. (syn.): di sinasadya, nagkataon.

aksidente (noun): (1)<jiko 事故>: an accident. * Namatay siya sa
aksidente sa kotse.: <Kanojo-wa jidoosha jiko-de shinda. 彼女は
自動車事故で死んだ。>: She was killed in a car accident. (syn.):
aberya, kapahamakan, sakuna. (2)<guuzen 偶然>: accident, chance,
coincidence. (syn.): pagkakataong di-inaasahang mangyari.
* aksidente ng sasakyan: <kootsuujiko 交 通 事 故 >: a traffic
accident.
* aksidente sa trabaho: <roodoosaigai 労働災害>: a labor accident.

aksis (noun): <jiku 軸, chuushinsen 中心線>: an axis. * Iguhit mo
ang X at Y aksis sa iyong kuwaderno.: <Kimi-no nooto-ni
ekkusujiku-to waijiku-wo hiki-nasai. 君のノートにX軸とY軸を引きな
さい。>: Draw the X and Y axes in your notebook. (syn.): ehe, ikutan,
painugan, polo, sentre, ubod.

aksiyom (noun) (var. aksiyoma, aksyom): <koori 公理, genri 原理,
jimei-no ri 自明の理>: an axiom, an established principle in art
or science. * Ang hirap ng buhay sa Hapon ay isang aksiyom.:
<Nihon-de-no seikatsu-no kon-nan-sa-wa jimei-no ri-da. 日本での
生活の困難さは自明の理だ。>: The hard life in Japan is an axiom.
(syn.): simulain, kasabihan, kawikaan.

aksiyon (noun): (1)<okonai 行ない, kooi 行為, koodoo 行動>: an act,
an action. * Tag. Eng. (syn.): pasiya. (2)<kabu 株, kabushiki 株
                65
式>: stocks, a share of stock. * May mga aksiyon si tatay sa
kompaniyang iyon.: <Chichi-wa ano kaisha-no kabushiki-wo
mot-teiru. 父はあの会社の株式を持っている。>: My father owns some
stocks in that company. (syn.): sapi, anib, sosyo, itak, sama.

aksiyonista (noun)(var. aksiyunista, aksyunista)(r.w. aksiyon):
<kabunushi 株主>: a stockholder, a shareholder. * Libu-libo ang
aksiyonista ng perokaril.: <Tetsudoogaisha-ni-wa totemo
takusan-no kabunushi-ga iru. 鉄道にはとてもたくさんの株主がいる。>:
The railroad company has a plenty of stockholders. (syn.):
istakholder, kasama, kasapi.

aksiyunan (v.t.)(var. aksyunan): <koodoo suru 行動する, koodoo-wo
okosu 行動を起こす>: to act, to take action. * Inaaksyunan na ng
Presidente ang kasong iyan.: <Daitooryoo-wa ima sono ken-ni
taishite koodoo-wo okoshiteiru. 大統領は今その件に対して行動を起こし
ている。>: The President is now taking action on that case.

aktiba (adj.): <noodoo-no 能 動 の , noodootai-no 能 動 態 の >: a
grammatical term meaning "active" and applied to "voice" of verbes.
(syn.): tahasan.

aktibo (adj.): <koodootekina 行動的な, sekkyokutekina 積極的な,
kinoo shi-te iru 機能している, tsuuyoo shi-te iru 通用している>:
active, energetic, currently functioning, valid, always doing
things,. * Si Naomi ay isang aktibong miyembro ng P.S.J.: <Naomi-wa
Nihon-ni oke-ru Firipinshakai-no sekkyokutekina menbaa-desu. 直
美は日本におけるフィリピン社会の積極的なメンバーです。>: Naomi is an
active member of Philippine Society in Japan. (syn.): ganado,
maaktibidad, umiiral.

aktitudo (noun): <taido 態度>: an attitude. * Mabuti ang aktitudo
ni Aaron.: <Aaron-wa taido-ga yoi. アーロンは態度がよい。>: Aaron has
a good attitude. (syn.): hilig ng kalooban, saloobin.


                66
akto (noun): (1)<hoorei 法 令 , joorei 条 例 >: Act. * Tag. Eng.
(syn.): batas. (2)<okonai 行ない, kooi 行為, koodoo 行動>: an act.
* Tag. Eng. (syn.): gawa. (3)<maku 幕>: Act. * Tag. Eng. (syn.):
yugto.

aktor (noun): <yakusha 役者, haiyuu 俳優, butaihaiyuu 舞台俳優>: an
actor, a stage actor. * Si Christopher de Leon ay isang magaling
na aktor sa Pilipinas.: <Kurisutofaa Reon-wa Firipin-no
subarashii haiyuu-desu. クリストファー・レオン>: Christopher de Leon
is a good actor in the Philippines. (syn.): artista.

aktres (noun): <joyuu 女優>: an actress. *Ang buhay ng isang aktres
ay puno ng intriga.: <Joyuu-no seikatsu-wa kyogi-ni michi-te iru.
女優の生活は虚偽に充ちている。>: Life of an actress is full of intrigue.
(syn.): artista.

aktuhan (v.t.)(r.w. akto): <han-noo suru 反忚する, koodoo suru 行
動 す る , sayoo suru 作 用 す る >: to act on. * Inaktuhan na ang
kahilingan mo.: <Kimi-no yoosei-wa sudeni koodoo-ni utsusa-re-te
iru. 君の要請はすでに行動に移されている。>: Your request has now been
acted on.

aktuwal (adj.)(r.w. akto): <genjitsu-no 現実の, genzai-no 現在の,
hontoo-no 本当の>: actual, true, genuine, present. * Tag. Eng.
(syn.): tunay, totoo.

aku 灰汁, arukarieki アルカリ液, soodabai ソーダ灰 (noun): <alkali,
lihiya, tilis>: lye, soda ash.

akubi あくび (noun): <hikab, higab, paghikab>: a yawn, involuntary
opening of the mouth because of sleepliness.

akudoo 悪童, te-ni oe-nai kodomo 手に負えない子ども, itazurak-ko い
たずらっ子, warugaki 悪ガキ (noun): <maldita, pilyong bata, jeprox,
jeproks, jefrox, laki sa layaw>: a brat
                67
akuheki 悪癖, akutoku 悪徳, warui shuukan 悪い習慣 (noun): <bisyo,
indulhensiya>: a vice, indulgence, an evil bad habit or tendency.

akuhyoo 悪評, warui hyooban 悪い評判 (noun): <bad shot>: a bad
reputation notorious.

akui 悪意, enkon 怨恨, ikon 遺恨, on-nen 怨念, tekii 敵意, urami 恨
み (noun): <hinanakit, malisya, upasala>: grudge, hostility,
malevolence, malice, ill feeling.
* akui-no aru 悪意のある, iji-ga warui 意地が悪い (adj.): <verde,
malaswang biro>: malicious.

akuin (v.t.): (1)<yakusoku suru 約束する>: to promise. * Tag. Eng.
(2)<sekinin-wo toru 責 任 を と る >: to admit, to bear or take
responsibility for other's obligation. * Akuin mo ang
responsibilidad sa bata na kanyang iluluwal.: <Anata-wa kore-kara
umareru kanojo-no shussan suru kodomo-wo yooiku suru sekinin-wo
ou-beki-da. あなたは彼女の出産する子どもを養育する責任を負うべきだ。>:
You should bear the responsibility of taking care of the child
she will deliver.

akuinshoo 悪印象, warui inshoo 悪い印象 (noun): <bad shot, badjang,
buko na>: a bad impression.

akuji 悪事, warui okonai 悪い行い (noun): <imoralidad>: an evil,
wrongdoing misdeed.
* akuji-ni sasou 悪事に誘う, warui michi-ni hikikomu 悪い道に引き
込む (v.t.): <linlangin>: to mislead.

akujo 悪女, abazure あばずれ, shirigaruon-na 尻軽女, uwakina on-na
浮気な女 (noun): <kembong>: a flirt, a bad girl.

akuma 悪魔, akki 悪鬼, oni 鬼 (noun): <demonyo, dimonyo, diantre,
diyablo, Satanas>: a demon, a devil, Satan.
                68
* akuma-no-yoona 悪魔のような, gokuakuna 極悪な, oni-no-yoona 鬼の
ような (adj.): <diyaboliko, makademonyo, malasatanas, napakasama,
parang demonyo>: diabolic, devilish, fiendish.

akumei takai 悪名高い, hazu-beki 恥ずべき, chijokutekina 恥辱的な,
fumeiyona 不 名 誉 な (adj.): <aba, disgrasyada, hamak, hayod,
inabuso, jahe, kalait-lait, marawal, nabuntis, nakahihiya,
pinag-samantalahan, mapagsamantala, walang-hiya>: blacklisted,
infamous, shameful, having a bad reputation.

akumu 悪夢, warui yume 悪い夢 (noun): <bangungot, tigpaw, uom, uum
masamang panag-inip>: a nightmare, a bad, unpleasant or terrible
dream.

akunin 悪人, akutoo 悪党, jaakuna hito 邪悪な人, dooshiyoo-mo nai
ningen どうしようもない人間 (noun): <halang ang kaluluwa, masamang
tao, tampalasan>: an evil person

akusado  (noun/adj.): (noun): <hikoku 被 告 , hikokunin 被 告 人 ,
higisha  被疑者>: the accused, a defendant, a respondent. * Tag.
Eng.
(adj.):  <kokuhatsu sare-ta 告発された, tsumi-ni towa-re-ta 罪に問
われた>:   accused. * Tag. Eng.

akusahin (v.t.): <uttaeru 訴える, kokuso suru 告訴する, kokuhatsu
suru 告発する>: to accuse (in court). * Akusahin mo ang lalaking
nanggahasa sa iyo.: <Kimi-wo reipu-shita yatsu-wo saibansho-ni
uttae-nasai. 君をレイプしたやつを裁判所に訴えなさい。>: Accuse the
man in court who raped you.

akusasyon (noun): <kokuso 告訴, kokuhatsu 告発>: an accusation (in
court). * Ang akusasyon sa kanya ay hininto.: <Kare-ni taisuru
kokuso-wa torisage-rare-ta. 彼に対する告訴は取り下げられた。>: The
accusation towards him was dropped.


                69
akusei-no 悪性の (adj.): <napakasama nakakasama>: malignant.
* akuseishuyoo 悪性腫瘍, gan 癌(noun): <kanser>: cancer.

akuseku shi-nai あくせくしない, nonkina のんきな (adj.): <halaghag,
mapag-walang-bahala>: easygoing. (syn.): walang, pakialam.

akusento アクセント (noun): <diin, pakupya, punto>: an accent,
circumflex.

akusesarii アクセサリー, sooshingu 装身具 (noun): <aksesorya, mga
dagdag na gamit, palawit> accessories.

akushitsuna 悪質な, jaakuna 邪悪な (adj.): <bisyoso, bulagsak,
mabisyo>: evil, vicious.

akushu suru 握 手する (v.i.): <kamayan, kumamay, magkamay>: to
shake hands with.

akushuu 悪 臭 , hidoi nioi ひ ど い 臭 い (noun): <alisangsang,
alingasaw, amoy-tsiko, antot, asngaw, baho, bantot, kabantutan,
mabaho, pagkamay, putok, sangsang, singaw>: offensive odor, reek,
stench, stink, very offensive odor.
* akushuu-wo dasu 悪臭を出す, akushuu-wo hanatsu 悪臭を放つ (v.i.):
<bumaho, mabahuan>: to develop a stinking smell, to smell a strong
unpleasant odor.

akutoku 悪徳, akuheki 悪癖, warui shuukan 悪い習慣 (noun): <bise,
bisyo, pangalawa>: a vice, an evil habit or tendency misdeeds.

akutoo 悪 党 , akuyaku 悪 役 , warumono 悪 者 (noun): <contrabida,
kontrabida, katunggali, katalo, kalaban, katunggali, halang ang
kaluluwa, masamang tao, tampalasan>: a villain, a wicked person
an evil person.

aku-un 悪運, fu-un 不運, engi-no warui-mono 縁起の悪いもの, fuun-wo
                70
matarasu hito 不運をもたらす人, akuun-wo matarasu ningen 悪運をも
た ら す 人 間 (noun): <buwisit, jinx, kasaykasay, malas, walng
suwerte>: a jinx.
* akuun-ni toritsuka-reru 悪 運 に 取 り 付 か れ る , fuun-ni
mimawara-reru 不運に見舞われる (v.i.): <malasin>: to have bad luck.

akuyoo 悪 用 , ran-yoo 乱用 (noun): <pang-aapi, paslang>: abuse,
wrong doing use.
* akuyoo suru 悪用する, ranyoo-suru 乱用する: <abuso、abusuhin>: to
abuse, to manipulate to ill-use.

akuyuu 悪友, dachi ダチ, tsure 連れ, tomodachi 友だち, nakama 仲間
(noun): <karancho, karantso, ka-vibes>: a bad friend, a friend
at the same level.

akwaryum (noun)(var. akwaryo): <suizokukan 水族館>: an aquarium.
* Maganda ang Nagoya akwaryum.: <Nagoya suizokukan-wa utsukushii.
名古屋水族館は美しい。>: Nagoya aquarium is beautiful.

akwatik (adj.)(var. akwatiko): <suisei-no 水 生 の ・ 水 棲 の ,
suichuu-ni sumu 水中に棲む>: aquatic, living or growing in water
water. * Ang pagong ay isang akwatik na hayop.: <Kame-wa suisei-no
doobutsu-desu. 亀は水生の動物です。>: A turtle is an aquatic animal.
(syn.): pantubig

akyat (noun): (1)<jooshoo 上 昇 >: ascent. * Tag. Eng. (syn.):
panhik. (2)<shimpo 進歩, shooshin 昇進>: pgogress, promotion. *
Tag. Eng. (syn.): pag-unlad, asenso, progreso.

akyat-bahay (sla.)(noun): <doroboo 泤棒, gootoo 強盗>: a burglar.
[Tag. akyat "climb, go up" + bahay "house"] * Maraming nahuling
akyat-bahay ang mga pulis kagabi habang sila ay nagroronda.:
<Keikan-ga itsumo-no yooni patorooru-wo shi-te sakuya-wa
doroboo-wo nan-nin-mo doroboo-wo tsukamae-ta. 警察官がいつものよ
うにパトロールをして昨夜は泤棒を何人も捕まえた。>: The policemen caught
                71
many burglars last night while they were making their usual round.
(syn.): magnanakaw, mag-nakaw sa mga bahay-bahay.

ala (sla.)(pron.): <nani-mo nai 何もない, mattaku nai まったくな
い, zenzen nai 全然ない, dare-mo i-nai 誰もいない>: none, nothing.
[dial. ala "none, nothing"] * Ala na akong pera kayat huwag ka
ng pabili ng pabili.: <Watashi-ni-wa mattaku okane-ga nai-node,
mono-wo kat-te kure-to tanomu-no-wa yame-te kure. 私にはまったく
お金がないので、ものを買ってほしいと頼むのはやめてくれ。>: I don't have
any more money, so stop asking me to buy things. (syn.): bokya,
lawa, wala.

ala (noun): <…ji ~ 時>: …o'clock. * Ala-una na ng madaling araw
nang kami ay nakatulog.: <Watashitachi-ga neta toki-wa sudeni
gozen ichiji dat-ta. 私たちが寝たときはすでに午前一時だった。>: It was
already one o'clock in the morning when we went to slept.

alaala (noun): (1)<kioku 記 憶 , omoide 思 い 出 >: a memory,
recollection, remembrance. * Hindi maganda ang alaala ko sa
Nagoya.: <Nagoya-no omoide-wa hidoi mono bakari-dat-ta. 名古屋
の思い出はひどいものだった。>: I had bad memories in Nagoya. (syn.):
guniguni, gunita. (2)<okurimono 贈り物, omiyage お土産>: a present,
a gift. * Ibinibigay ko ito bilang isang alaala.: <Kore-wo
omiyage-to shi-te sashiage-mashoo. これをお土産として差しあげましょ
う。>: I will give this as a souvenir. (syn.): handog, kaloob,
regalo, rekuwerdo. (3)<katami 形見>: a keepsake. * Bigyan mo ako
ng isang larawan bilang alaala bago ka umalis.: <Anata-ga kaeru
mae-ni katami-to shi-te shashin-wo kudasai. あなたが帰る前に形見と
して写真をください。>: Give me a picture for a keepsake before you
leave.

alab (noun): (1)<honoo 炋, kaen 火炋>: blaze, flame. * Ang alab
ay nagmula sa kusina.: <Daidokoro-de chiisai honoo-ga de-ta. 台
所で小さい炋が出た。>: A small blaze started in the kitchen. (syn.):
dikit, dingas. (2)<joonetsu 情熱, netsujoo 熱情>: passion, ardor.
                72
* Ang kanyang pagmamahal ay uma-alab.: <Kare-no joonetsu-wa
hijooni hageshii. 彼の情熱は非常に激しい。>: His passion is very
intense.

alabat (noun): <tesuri 手すり, saku 柵>: a handrail, a balustrade,
a wooden railing or wall on a balcony or staircase. * Tag. Eng.
(syn.): barandilya, harang, sangga.

alabok (noun): <chiri 塵, hokori ほこり>: dust. * Maraming alabok
ang bahay nila Tita.: <Chiita-no ie-niwa chiri-ga ip-pai aru. チ
ータの家には塵が一杯ある。>: Tita's house has so many dusts. (syn.):
abo, alikabok, gabok.

alaga (noun): <sewa 世話, enjo 援助>: care, help, assistance. *
Kailangan tayong magbigay alaga sa mga taong nabiktima ng lindol.:
<Jishin-de higai-wo uketa hitobito-ni enjo-wo ataeru hitsuyoo-ga
aru. 地震で被害を受けた人々に援助を与える必要がある。>: We need to give
assistance to those people affected by earthquake. (syn.):
aligata, aruga, babala.
* alaga ng bata (noun): <ikuji 育児>: childcare, child-rearing.

alagaan (v.t.)(r.w. alaga): <sewa-wo suru 世話をする>: to take care,
to attend to, to look after. * Inaalagaan niyang mabuti ang kanyang
aso.: <Kare-wa inu-no sewa-wo yoku suru. 彼は犬の世話をよくする。
>: He takes good care of his dog.

alagad (noun): (1)<meshitsukai 召 使 い , shiyoonin 使 用 人 >: a
servant. * Si Juan ang alagad ng bahay nila.: <Hoan-wa karera-no
ie-no shiyoonin-desu. ホアンは彼らの家の使用人です。>: Juan is the
servant of their house. (2)<kerai 家来, deshi 弟子, shinja 信者,
shito 使徒 >: a follower, an apostle, a disciple. * Tag. Eng.
(syn.): disipulo, tagasunod, tagataguyod, tagatangkilik, tauhan,
alipores, apostol, pastor, ministro, katulong, ayudante, alalay.

alagata (noun): <akogare 憧れ, netsuboo 熱望, toritsukareru koto
                73
取り憑かれること, mooshuu 妄執>: hankering, obsession. * Tag. Eng.
(syn.): lunggati, hangarin, pita.

alagin (noun): <kango 看護>: nursing, the care of the sick, nursing
care. * Tag. Eng.

alaglag (v.i.); <taoreru 倒れる, tentoo suru 転倒する, rakka suru
落下する>; to fall down, to fall off. * Tag. Eng.

alahas (noun): <hooseki 宝 石 , kikinzoku 貴 金 属 >: a jewel, a
precious stone, jewelry, precious metals. * Maraming mamahaling
alahas si Lorie.: <Rorie-wa kooka-na hooseki-wo takusan mot-te
iru. ローリーは高価な宝石をたくさん持っている。>: Lorie has so many
expensive jewelries. (syn.): hiyas.

alahero (noun): <hoosekisaikunin 宝石細工人, hoosekishoonin 宝石
商人, kikinzokushoo 貴金属商>: a jeweler, i.e. a person who makes,
sells, and repairs jewelry. (syn.): mag-aalahas.

alak (noun): (1)<sake 酒, sekerui 酒類>: an alcoholic drink, liquor,
hard drinks. * Ang katamtamang pag-inom ng alak ay mabuti sa
katawan.: <Sake-wo tekido-ni nomu-nowa karada-ni yoi. 酒を適度
に飲むのは体に良い。>: Moderate drinking of liquors is good for the
body. (2)<wain ワイン>: wine. * Masarap at maganda sa katawan ang
kulay-pulang alak.: <Akawain-wa oishii-shi kenkoo-ni-mo yoi. 赤
ワインはおいしいし健康にも良い。>: Red wine is delecious and good for
our health. (syn. bino)

alakan (noun)(v.t.)(r.w. alak): (noun):(1)<wainten ワイン店>: a
wine shop, a factory. (2)<joozoosho 醸造所, wainkoojoo ワイン工場
>: a distillery, a winery. * Maraming pagawaan ng alakan sa
Yamanashi Ken.: <Yamanashiken-ni-wa ookuno wainkoojoo-ga
miuke-rareru 山梨県には多くのワイン工場が見受けられる。>: Many winery
can be found in Yamanashi Prefecture. (3)<jooryuu soochi 蒸留装
置>: distillery apparatus.
                74
(v.t.): <wain-wo kuwaeru ワインを加える>: to add wine to. * Masarap
ihalo ang alak sa pagluluto ng sabaw.: <Don-na shurui-no suupu-wo
tsukuru toki-ni-mo wain-wo kuwaeru-to yoi. どんな種類のスープを作
るときにもワインを加えると良い。>: To add wine is good for cooking any
kind of soup. (syn.): pagawaan ng alak.

alakbay (adj.): <kata-wo kun-de iru 肩を組んでいる, kata-ni ude-wo
mawasu 肩に腕を回す>: having one's hand over another's shoulder
while walking or standing. * Makikita mo na naka-alakbay ang kamay
ng titser sa kanyang estudyante.: <Sensei-ga seitotachi-no
kata-ni ude-wo mawashi-te iru-no-ga mieru-deshoo. 先生が生徒たち
の肩に腕を回しているのが見えるでしょう。>: You can see that the teacher
puts his arm around his students shoulder. (syn.): akbay, alalay.

alakbayan (v.i.)(var. umalakbay)(r.w. alakbay): <kata-wo kumu 肩
を組む>: to put one's hand over another's shoulder. * Alakbayan
sa akin ang kapatid kong lalaki.: <Ani-ga boku-no kata-ni ude-wo
mawashi-ta. 兄がぼくの肩に腕を回した。 My brother put his arm around
                  >:
my shoulder . (syn.): umalakbay, akbayan, umakbay.

alakdan (noun): <sasori さそり>: a scorpion. * Sa Tsina ang alakdan
ay kinakain.: <Chuugoku-de-wa sasori-wo tabe-masu. 中国ではさそ
りを食べます。>: They eat scorpions in China.

alala (adj.): <anji-te 案 じて , ki-ni shi-te 気 にして , shimpai
shi-te 心 配 し て >: anxious, worried. * Huwag kang mag-alala.:
<Shimpai suru-na. 心配するな。>: Do not worry.

alalad (noun): (1)<hankyoo 反 響 , hibiki 響 き , kyoomei 共 鳴 >:
resonance, sonority. * Tag. Eng. (syn.): tunog, ugong. (2)<kodama
こだま, hankyoo 反響 >: echo. * Tag. Eng. (syn.): alingawngaw,
alunignig.

alalahanin (noun/v.t.)(r.w. alala): (noun): <kurushimi 苦しみ,
kunoo 苦悩, nayami 悩み, mondai 問題, shimpai 心配>: worry, a load
                75
on one's mind. * Alalahanin mong ikaw ay pansamantala lamang dito
sa Japan.: <Nihon-ni iru-no-wa ichijitekina mono-da-to oboe-te
oki-nasai. 日本にいるのは一時的なものだと覚えていなさい。>: Remember
that you are just temporary in Japan. * Pumuti ang kanyang buhok
sa loob ng isang Linggo nang dahil sa alalahanin.: <Nayami-no
sei-de kanojo-no kami-wa isshuukan-de shiroku nat-te shimat-ta.
悩みのせいで彼女の髪は一週間で白くなってしまった。>: Worry turned her
hair gray in a week. (syn.) pag-iisip, pag-aalala, problema,
suliranin.
(v.t.): <omoidasu 思い出す, omoiokosu 思い起こす>: to remember, to
recollect. * Alalahanin mo lagi ang payo ko sa iyo nang hindi ka
mapasama.: <Kimi-ni taisuru watashi-no chuukoku-wo itsumo
omoidashi-nasai. Soo sure-ba komaru koto-wa naide-shoo. 君に対
する私の忠告をいつも思い出しなさい。そうすれば困ることはないでしょう。>:
Always remember my advice to you, and you will not be in trouble.

alalaon (noun)(var. alalaon ko): <ii-tai koto 言いたいこと, imi
suru koto 意味すること>: what I mean. * Tag. Eng.

alalaong baga'y (conj.): <sunawachi すなわち, iikaere-ba 言い換え
れば>: therefore, that is, that is to say, namely. * Siya ay aalis
ng Manila para pumunta sa Nagoya sa loob ng limang araw, alalaong
baga'y, sa araw ng Miyerkules. <Kanojo-wa itsukago, sunawachi
raishuu-no suiyoobi-ni Manira-wo hanare-te Nagoya-ni iki-masu.
彼女は五日後、すなわち来週の水曜日にマニラを離れて名古屋に行きます。>: She
will leave Manila for Nagoya in five days, that is to say, next
Wednesday. (syn.): kung baga, maano man lamang na.

alalay (noun): (1)<sasae 支え, shien 支援, shiji 支持, tayori 頼
り>: a prop, support. * Ang kataas-taasang Ministro ay nangako
na alalayan niya ang mga mahihirap.: <Shushoo-wa mazushii
hitobito-ni shien suru koto-wo yakusoku shi-ta. 首相は貧しい人々
に支援することを約束した。>: The prime minister promised his support
to the poor. (syn.): suhay, tukod. (2)<seigyo 制御, yokusei 抑
制, kontorooru コントロール>: control, restraint, moderation. *
                76
Kailangan ang alalay sa sarili.: <Watashitachi-wa jibunjishin-wo
kontorooru shi-nakere-ba nara-nai. 私たちは自分自身をコントロールし
なければならない。>: We have to control ourselves. (3)<nakama 仲間,
aiteyaku 相手役, tsukisoi 付き添い>: a companion, a chaperone. *
Kailangan ng alalay ni Lauren kapag nakikipagtagpo siya sa kanyang
kasintahan.: <Booifurendo-to deeto-ni dekakeru toki kanojo-wa
itsumo tsukisoi-wo hitsuyoo-to suru. ボーイフレンドとデートに出かけ
るとき彼女はいつも付き添いを必要とする。>: She needs a chaperone every
time she goes out for a date with her boyfriend. (4)<migiude 右
腕, tayori-ni naru hito 頼りになる人>: a right-hand person.* Si
Manuel ang aking alalay.: <Manyueru-wa watashi-no migiude-da. マ
ニュエルは私の右腕だ。>: Manuel is my right-hand man.

alam (noun/v.t.): (noun): (1)<chishiki 知識>: knowledge. * Tag.
Eng. (2)<chie 知恵>: wisdom, wits, intelligence. * Si Theo ay
maraming alam sa buhay.: <Teo-wa, jinsei-no chie-wo takusan
mot-teiru. テオは、人生の知恵をたくさん持っている。>: Theo has a lot of
wisdom in life. (syn.): dunong, kaalaman, kabatiran. (3)<rikai
理解, fumbetsu 分別>: understanding, sense. * Tag. Eng. (syn.):
pang-unawa, sentido komun.
(v.t.): <shiru 知る, shit-te iru 知っている>: to know, to be aware
of, to be acquainted with. * Hindi ko alam.: <Watashi-wa shira-nai.
私は知らない。>: I don't know.

alamaam (adj.): <kumori-no 曇りの, kumot-ta 曇った, kumo-no ooi 雲
の 多 い >: clouded, cloudy. * Tag. Eng. (syn.): kulimlim,
maulap.omit

alamat (noun): (1)<shinwa 神話>: a myth, mythology. (2)<densetsu
伝説>: a legend. * Ang alamat ni ng Makiling ay magandang kuwento
para sa mga kabataan.: <Makiringu densetsu-no monogatari-wa,
kodomotachi-ni tot-te yoi ohanashi-desu. マキリング伝説の物語は子
どもたちにとってよいお話です。>: The story of the legend of Makiling
is a good story for children. (syn.): pinagmulan.


                77
alambre (noun): <harigane 針金, kanaami 金網>: a wire. * Ang bakod
ng aming kapitbahay ay mga alambre.: <Watashitachi-no rinjin-no
kakine-wa kanaami-de tsukura-re-te i-masu. 私たちの隣人のかきねは
金網で作られています。>: The fence of our neighbor is made of wire.
(syn.): kawad.

alambrihan (v.t.)(r.w. alambre): <musubu 結ぶ, shibaru 縛る>: to
tie. * Tag. Eng.

alamid (noun): <yamaneko 山猫, jakooneko じゃこうねこ>: a black big
mountain cat, a civet cat. (syn.): musang, pusang-gubat.

alamin (v.t.): <shiraberu 調べる>: to investigate, to find out.
* Alamin mo kung anong oras aalis ang tren.: <Res-sha-ga nanji-ni
shuppatsu suru-ka shirabe-te kure-masen-ka? 列車が何時に出発するか
調べてくれませんか?>: Can you find out what time the train leaves?

alamis (noun): <tatoe たとえ, hiyu 比喩, hiyu-hyoogen 比喩表現>: a
figurative language, a metaphorical expression. * Tag. Eng.

alampay (noun): <shooru ショール, katakake 肩掛け>: a shawl, a stole,
a throw. Balabal. * Maagdala ka ng alampay kung ikaw ay magsisimba
sa hating gabi.: <Shin-ya-no misa-ni shusseki suru-no-nara
katakake-wo mot-te iki-nasai. 深夜のミサに出席するのなら肩掛けを持っ
て行きなさい。>: Bring along with you a shawl if you will attend
a midnight mass.

alang-alang (noun/prep.)(var. alang): (noun):(1)<keii 敬 意 ,
sonkei 尊敬>: regard, respect. * Mas sinasa-alang-alang ang mga
guro noong unang panahon.: <Katsute hitobito-wa kyooshi-wo mot-to
sonkei shi-te ita mono-dat-ta. かつて人々は教師をもっと尊敬していた
ものだ。>: People used to have more respect for teachers. (syn.):
paggalang, pagtingin. (2)<yoku kangaeru koto よ く 考 え る こ と ,
jukuryo 熟 慮 , kooryo 考 慮 >: consideration. * Anu-anong mga
katangian ang dapat isa alang-alang?: <Don-na shikaku-ga kooryo
                78
sareru-beki-desu-ka? ど ん な 資 格 が 考 慮 さ れ る べ き で す か ? >: What
qualifications should be taken into consideration? (syn.):
pagsasaloob, konsiderasyon.
(prep.): <…no tame-ni ~のために>: for the sake of. * Siya ay tumigil
sa pagtatraboho alang-alang sa kanyang mga anak.: <Kanojo-wa
kodomotachi-no tame-ni shigoto-wo yameta. 彼女は子どもたちのために
仕事をやめた。>: She gave up her job for the sake of her children.

alangan (adj.): (1)<ijooda 異常だ, iyooda 異様だ, reigaitekida 例
外的だ>: abnormal, exceptional. * Ang kanyang taas ay alangan sa
kanyang edad.: <Kare-wa nenrei-kara suru-to reigaitekini se-ga
takai. 彼は年齢からすると例外的に背が高い。>: His height is abnormal
for his age. (2)<niawanai 似合わない, fumukida 不向きだ>: unfit,
unbecoming. * Alangan sa iyo ang damit na iyan.: <Sono fuku-wa
anata-ni-wa niai-mase-n. その服はあなたには似合いません。>: The dress
doesn't fit you. (syn.): di angkop, di akma, di ayos, di bagay.
(3)<futekitooda 不適当だ, futekisetsuda 不適切だ, ataishi-nai 値し
ない, kachi-ga nai 価値がない>: inappropriate, improper, unworthy.
* Tag. Eng.

alanganin (adj.)(r.w. alangan): (1)<utagawashii 疑わしい, ayashii
怪 しい , ayafuyana あ や ふや な , futashikana 不 確 かな >: doubtful,
uncertain. * Siya ay nasa alanganin kalayagan.: <Kanojo-wa
ayashii-to utagawareru-yoona tachiba-ni aru. 彼女は怪しいと疑われ
るような立場にある。>: She is in a doubtful compromising situation.
(2)<fujuubun-na 不十分な, fusoku shi-ta 不足した>: insufficient. *
Tag. Eng. (3)<fukaina 不快な, futsugoona 不都合な, tsugoo-ga warui
都合が悪い, fuben-na 不便な>: uncomfortable, inconvenient. * Tag.
Eng. (4)<konwaku-saseru 困 惑さ せる , konran-saseru 混 乱 させ る >:
confusing, embarrassing. * Tag. Eng.

alanganin (sla.)(noun): (1)<otoko-no dooseiaisha 男の同性愛者,
homo ホモ, gei ゲイ>: a homosexual male, a gay. * Alanganin ba ang
anak mo?: <Musuko-san-wa gei nano? 息子さんはゲイなの?>: Is your
son gay? (2)<on-na-no dooseiaisha 女 の 同 性愛者 , rezu レ ズ >: a
                79
homosexual female, a lesbian. [new. Tag. alanganin "not quite sure,
indefinite"] (syn.): bakla, binalaki, tomboy.

alapaap (noun): (1) <takai kumo 高 い 雲 >: high clouds.
(2)<shifuku-no jootai 至福の状態>: cloud nine. * Para siyang nasa
alapaap sa kasiyahan.: <Kare-wa shiawase-de ten-ni-no noboru
kimochi-de iru. 彼は幸せで天にも昇る気持ちでいる。>: He is like on
cloud nine because of happiness. (syn.): dagim, panganorin.

alarma (noun)(var. alarm): <keihooki 警報器, shingoo 信号>: an
alarm, a signal. * Tag.: <Kasaihoochiki-ga mayonaka-ni nat-ta.
火災報知器が真夜中に鳴った。>: The fire alarm went off at midnight.

alarmado (adj.): <osore-te 恐れて, kowagat-te 恐がって , keikai
shi-te 警 戒 し て >: afraid, alarmed, alerted. * Alamado na ang
pulisya.: <Keisatsu-ga keikaishi-te i-ta. 警察が警戒していた。 The>:
police have been alerted. (syn.): naka-alarma, sindak, takot.

alaska (sla.)(v.i/v.t.): (v.i.): <okoru 怒 る , ikaru 怒 る ,
fuyukaini naru 不愉快になる>: to be angry. * Tag. Eng.
(v.t.): <okora-seru 怒らせる, iraira-saseru いらいらさせる>: to
make angry, to irritate [new. Tag. Alaska, based on the local brand
of milk which has such slogan as "walang tatalo sa Alaska (=nothing
beats Alaska)"] * Huwag mo siyang alaskahin dahil marami siyang
problema sa kanyang asawa.: <Kare-wa okusan-to mometeiru-kara
kare-wo okora-se-te-wa ikenai. 彼は奥さんともめているから彼を怒らせ
てはいけない。>: Do not irritate him because he has lots of problems
with his wife. (syn.): galit, inis.

alaskador (sla.)(noun): (1)<ijime いじめ>: tease. * Naiinis ako
sa isang alaskador.: <Watashi-wa ijime-wo suru hito-ga
daikirai-desu. 私はいじめをする人が大嫌いです。>: I hate someone who
teases others. (syn.): manloloko. (2)<ijimeningen い じ め人間 ,
ijimek-ko い じ め っ子 , hito-wo nayamasu ningen 人 を 悩ま す人 間 >:
someone who teases others.
                80
alat (noun): (1)<shioaji 塩味, shiokarasa 塩辛さ>: a salty taste,
saltiness. * Tag. Eng. (2)<shiomizu 塩水, ensui 塩水, kaisui 海
水>: salt-water. (3)<fu-un 不運>: bad luck. * Tag. Eng.

alat (sla.)(noun): <Keisatsukan 警察官, keikan 警官, omawari-san
お巡りさん>: a policeman, a cop. [Tag. tala "star" or lata "tin",
based on the badge worn by policemen] * Maraming alat ang biglang
dumating sa pinagganapan ng krimen.: <Hankoogemba-ni tadachi-ni
toochaku shi-ta keisatsukan-ga takusan miuke-rare-ta. 犯行現場
にただちに到着した警察官がたくさん見受けられた。 >: There were many
policemen who had immediately arrived at the crime scene. (syn.):
lespu, pulis.

alatan (v.t.): <shiokaraku suru 塩辛くする>: to make something more
salty. * Huwag mong alatan ang pagkain.: <Sukuramburu eggu-ni
amari shio-wo ire-nai-de kudasai. スクランブル・エッグにあまり塩を入
れないでください。>: Don't put much salt into my scrambled eggs.

alatiit (noun)(var. alitiit, alit-it): <giigii-to naru oto ギ
ーギーと鳴る音, kiikii-to naru oto キーキーと鳴る音, kishimu oto き
しむ音>: a squeaking sound, a creak. (syn.): agit-it, langintit.

alay (noun): <sasagemono 捧げ物 , kumotsu 供物, osonae お供え >:
offering, dedication. * Tag. Eng. (syn.): baigay, handog, kaloob.

alayan (v.t.)(r.w. alay): (1)<iji suru 維持する, shiji suru 支持
する, sasaeru 支える>: to keep up with, to support, to prop. * Aling
partido ang iyong alayan?: <Anata-wa dono seitoo-wo shiji shi-te
i-masu-ka? あなたはどの政党を支持していますか?>: Which political
party do you support? (2)<yokusei suru 抑制する>: to control, to
restain, to moderate. * Tag. Eng. (3)<sasageru 捧げる, sashiageru
差し上げる, hoonoo suru 奉納する>: to offer something to someone.
* Alayan natin ng bulaklak ang nobya.: <Hanayome-ni hana-wo
agemashoo. 花嫁に花を上げましょう。>: Let us offer some flowers to
                81
the bride.

alay-ay (noun)(var. alayay): (1)<kakashi かかし>: a scarecrow. *
Tag. Eng. (syn.): panakot, ayay, pamaog. (2)<retsu 列, yoko retsu
横列, tate retsu 縦列>: a row, file. * Tag. Eng. (syn.): halayhay,
hanay, hilera, pila.

albakora (noun): <maguro 鮪>: a tuna. * Tag. Eng. (syn.): tambakol,
tulingan.

albay (noun): <sasae 支え, shiji 支持>: support, a prop. * Tag.
Eng. (syn.): suhay, tukod.

albino (noun): <shiroko 白子>: an albino, a person having white
skin, hair addpinkish eyes. (syn.): anak-araw.

alboroto (noun): <oosawagi 大 騒 ぎ , sendoo 扇 動 >: a fuss, an
agitation. * Tag. Eng. (2)<kanshaku 癇癪, tanki-wo okosu koto 短
気を起こすこと>: a tantrum, a temper. * Tag. Eng. (syn.): baltik,
ligalig, lupasay, sumpong. (3)<sakebi 叫び, sakebigoe 叫び声>: an
outcry.

albularyo (syn.): <heboisha へぼ医者, yabuisha やぶ医者, niseisha
偽医者>: a quack doctor. * Tag. Eng.

album (noun): <arubamu アルバム, shashinchoo 写真帳, kit-techoo 切
手帳>: an album. * Tag. Eng.

albumen (syn.): <tamago-no shiromi 卵 の 白 身 , rampaku 卵 白 >:
albumen, egg white. * Tag. Eng. (syn.): klaro o puti ng itlog.

aldaba (noun): <tomegane 留め金, kakegane 掛け金>: a (door) latch.
* Tag. Eng. (syn.): kawing, sangga, talasok.

aldabahan (v.t.): <kagi-wo kakeru 鍵を掛ける, kan-nuki-wo kakeru
                82
かんぬきを掛ける>: to bolt, to lock a door latch. * Tag. Eng.

aldabis (noun/v.t.): (noun): <naguru koto 殴ること, ooda 殴打>: an
act of blowing. * Tag. Eng.
(v.t.): <naguru 殴る, butsu 撲つ>: to blow, to thump. * Tag.:
<Kare-wa kao-wo nagura-re-te byooin-e it-ta. 彼は顔を殴られて病院
へ行った。>: He went to hospital after being blown to his face.
(syn.): bigwas, tabig.

aldyebra (noun)(var alhebra): <daisuugaku 代数学>: algebra. * Tag.
Eng. (syn.): alhebra.

ale (noun)(var. ali): (1)<oba 伯母・叔母>: an aunt. * Ang aking ale
ay nakatira sa Maynila.: <Watashi-no oba-wa Manira-ni sun-de
i-masu. 私の伯母はマニラに住んでいます。>: My aunt lives in Manila.
(2)<mamahaha 継 母 >: a stepmother. (syn.): madrasta, tiya.
(3)<okusama 奥様, ojoosama お嬢様>: madam, ma'am. * Ano po ang
maipaglilingkod ko sa inyo Ale?.: <Okusama, iras-shaimase. 奥
様、いらっしゃいませ。>: Can I help you, madam? (4)<on-na 女, josei
女性 >: a woman. * Sino ang aleng iyon?: <Ano josei-wa donata
desu-ka? あの女性はどなたですか?>: Who is that woman?

alegasyon (noun) (var. alegeysiyon): <mooshitate 申 し 立 て ,
shuchoo 主張>: act of alleging, allegation. * Tag. Eng. (syn.):
haka, hinuha, isip, pagpapahayag, pahayag, paniwala, paratang.

alegro (noun): <areguro アレグロ>: allegro, briskness, rapidity.
* Tag. Eng. (syn.): bilis, kislot, sigla.

Aleman (noun): <Doitsujin ドイツ人 , Doitsugo ドイツ語 >: German
people or language. * Siya ay may dugong Aleman.: <Kanojo-ni-wa
doitsujin-no chi-ga nagare-te iru. 彼女にはドイツ人の血が流れている。
>: She is of German blood.

Alemanya (noun): <Doitsu ドイツ>: Germany.
               83
alembong (noun/adj.): (noun): <uwakina on-na 浮気な女, shirigaru
on-na 尻軽女>: a flirtatious girl, a girl with reputation. * Hindi
tanggap sa aming kultura ang isang alembong na tao.: <Wareware-no
bunka-dewa shirigaru on-na-wa ukeire-rare-nai. われわれの文化では
尻軽女は受け入れられない。>: A flirtatious girl is not accepted in
our culture. (syn.): malandi.
(adj.): <hasup-pana 蓮っ葉な, uwatsuita 浮ついた, uwakina 浮気な>:
flirtatious. * Mag-ingat ka sa babaing alembong.: <Hasup-pana
josei-niwa ki-wo tsuke-nasai. 蓮っ葉な女性には気をつけなさい。>: Be
careful for a flirtatious lady. (syn.): maharot

alerta (noun.): <aikotoba 合言葉>: a password, a watchword. * Tag.
Eng. (syn.): konstrasenyas, senyal.

alhebra (noun)(var. aldyebra): <daisuugaku 代数学>: an algebra,
i.e. a type of mathematics in which letters are used to represent
possible quantities.

ali (noun) (var. ale): <obasan 伯母・叔母さん>: an aunt, an auntie,
a term used in addressing a middle aged or old woman. * Masarap
ang puto ni aling Monang.: <Monan obasan-no kap-pu keeki-wa totemo
oishii. モナン伯母さんのカップケーキはとてもおいしい。>: The cupcakes
of my aunt Monang are delicious.

ali (noun): <toritsuka-reru koto 取りつかれること, shuuchaku 執着,
shuunen 執念>: evil influence or obsession. * Siy ay naalihang
maghigante.: <Kare-wa fukushuu suru koto-ni toritsukare-te iru.
彼は復讐することに取りつかれている。>: He is obsessed with getting his
revenge. (syn.): pag-ali, sapi.

alibadbad (noun): <hakike 吐き気, mukatsuki むかつき>: nausea, a
sicky feeling. * Kung ako makapag-almusal, bago magtanghalian ako
ay may alibadbad.: <Chooshoku-wo tabe-nai-to chuushoku-no mae-ni
hakike-ga suru kotogaaru. 朝食を食べないと昼食の前に吐き気がすること
                84
がある。 If I miss breakfast, I sometimes suffer from nausea before
   >:
lunch. (syn.): alimbukay

alibadbaran (v.i.): <hakike-ga suru 吐き気がする, mukatsuku むか
つく>: to suffer from nausea, to nauseat. * Siya ay naalibadbaran
dahil sa amoy ng bulok na isda.: <Kanojo-wa kusat-ta sakana-no
nioi-de hakike-ga shi-ta. 彼女は腐った魚の臭いで吐き気がした。>: She
was nauseated by the smell of rotten fish.

alibadbarin (adj.): <hakike-ga shiyasui 吐 き 気 が し や す い ,
hakisoona 吐きそうな>: easily nauseated.

alibi  (noun)  (var.  alibay):  <aribai  ア リ バ イ ,
hanzaigemba-fuzaishoomei 現場不在証明>: an alibai. * Siya ay may
matibay na alibay, na siya ay nasa hospital o pagamutan sa araw
na naganap ang krimen: <Kare-ni-wa satsujin-ga at-ta hi-ni
byooin-ni-wa i-ta-to iu hakkiri shi-ta aribai-ga aru. 彼には殺
人があった日に病院にいたというはっきりしたアリバイがある。>: He has a
positive alibi that he was in hospital the day of murder. (syn.):
dahilan.

alibugha (adj.): <musekininna 無責任な, sekinin-no nai 責任のない
>: irresponsible, having no responsibility. * Hindi mo sinunod
ang kanyang payo, isa kang alibugha.: <Kare-no jogen-wo mushi
shi-ta nan-te musekinin-dayo. 彼の助言を無視したなんて無責任だよ。>:
It must be irresponsible to have ignored his advice. (syn.):
gastador, halaghag, pabaya.

aligid (noun): <senkai 旋回, kaiten 回転>: an act of circling,
hovering around. * Tag. Eng. (syn.): pag-aligid.

aligutgot (adj.): <gochagocha-ni nat-ta ご ち ゃ ご ち ゃ に な っ た ,
konran shi-ta 混乱した>: messed up, jumbled, confused, tangled.
* Tag. Eng. (syn.): magulo, magusot, sala-salabat, sali-salimuot,
saligutgot.
                85
alihan (v.t.): <toritsukareru 取 り つ か れ る >: to be evilly
influenced. * Tag. Eng. (syn.): sapian.

alikabok (noun): <chiri 塵, hokori ほこり>: dust. * Napakaraming
alikabok ng mga kagamitan mo.: <Anata-no mochimono-ni-wa
hokori-ga ippai tsui-te iru. あなたの持ち物にはほこりがいっぱい付いて
いる。>: Your things have so many dusts. (syn.): alabok, gabok.

alik-ik (noun)(var. halikhik): <kusukusu-warai くすくす笑い>: a
titter, a snigger. * Tag. Eng.

alikmata (noun): <hitomi 瞳>: pupils of the eyes. * Tag. Eng.
(syn.): balintataw.

aliktaya (noun)(var.: aliktiya, aliktya): <nonoshiri ののしり,
warukuchi 悪口>: offending speech to arouse anger. * Tag. Eng.
(syn.): kantiyaw, alimura, tungayaw.

alila (noun): (1)<meshitsukai 召使い、siyoonin 使用人>: a servant.
(2)<otetsudai-san, お手伝いさん、    kaseifu 家政婦>: a maid. * Maraming
Pilipina ang pumapasok na alila sa Hongkong.: <Ooku-no Firipin
josei-ga Honkon-de kaseifu-to shi-te hatarai-te iru. 多くのフィ
リピン女性が香港で家政婦として働いている。>: There are many Filipinas
working as maid in Hongkong. (syn.): atsay, atsoy, bataan, helper,
katulong, mutsatsa/o.

alilain (v.t.)(r.w. alila): <meshitsukai-ni suru, 召使いにする
meshitsukai-no-yooni atsukau 召使いのように扱う, dorei-ni suru 奴
隷にする, dorei-no-yooni atsukau 奴隷のように扱う>: to treat as a
servant, enslave. * Huwag mo siyang alilain.: <Kanojo-wo
meshitsukai-no yooni atsukat-te-wa ike-nai. 彼女を召し使いのように
扱ってはいけない。>: Do not treat her as your servant.

alimango (noun)(var. alimasag): <kani 蟹>: a crab. * Masarap ang
                86
mga alimango sa Hokkaido.: <Hok-kaido-no kani-wa totemo oishii.
北海道の蟹はとてもおいしい。>: Crabs in Hokkaido are delicious.

alimbukad (noun): (1)<kaikaki 開 花 期 >: efforescence, full
flowering. * Tag. Eng. (syn.): pamumukadkad. (2)<hikari-no
kirameki 光のきらめき>: effulgence of light. (syn.): pagningning,
pagliliwanang.

alim-im (adj.): <aimaina 曖昧な, fumeiryoona 不明瞭な>: ambiguous,
obscure, not clear. * Sila ay nag-uusap ng alim-im upang hindi
natin sila maunawaan.: <Karera-wa watashitachi-ni-wa rikai
deki-nai fumeiryoona nakamakotoba-de hanasu. 彼らは私たちには理解
できない不明瞭な仲間言葉で話す。>: They talk in an obscure jargon that
is very difficult for us to understand.

alimis (adj.): <himitsu-no 秘密の, hisokana 密かな, naimitsu-no 内
密の>: furtive, secret. * Tag. Eng.

alimpungat (noun): <utsurautsura shi-te iru koto うつらうつらして
いること>: the state of being half-awake and half-asleep. * Tag.
Eng.

alimpuyo (noun): <uzumaki 渦巻き>: an eddy, a whirl. * Ang kurba
sa ilog ay siyang sanhi ng mabilis na pag-ikot ng tubig at
alimpuyo.: <Kawa-ga wankyoku shi-te iru tame-ni mizu-ga hayaku
mawat-te uzumaki-ga deki-ta. 川が湾曲しているために水が速く回って渦巻
きができた。>: The bend in the river caused an eddy of fast whirling
water.

alimura (noun/adj.): (noun): <akkoozoogon 悪口雑言, dokuzetsu 每
舌, waruguchi 悪口>: revilement, vituperation, scornful remarks.
* Tag. Eng.
(adj.): <mikubit-ta 見くびった, mikudashi-ta, 見下した keibetsu
shi-ta 軽蔑した>: despised, scorned. * Tag. Eng. (syn.): dusta,
lait, mura.
               87
alimurahin (v.t.)(r.w. alimura): <mikubiru 見くびる, sagesumu 蔑
む, keibetsu suru 軽蔑する>: to despise, to scorn. * Huwag mo siyang
alimurahin sanhi ng kanyang kahirapan.: <Mazushii-kara-to it-te
kare-wo keibetsu shi-te-wa ike-nai. 貧しいからといって彼を軽蔑して
はいけない。>: Do not despise him because of his poverty. (syn.):
hamakin, matahin.

alimusom (noun): <kaori 香り, hookoo 芳香>: aroma, fragrance. *
Tag. Eng.

alin (interog. pron.): <dochira どちら, docchi どっち, dore どれ
>: which [used in asking questioning about persons or things].
* Alin ba ang iyong ibig?: <Anata-wa dochira-ga suki-desu-ka? あ
なたはどちらが好きですか?>: Which do you like?

alinagnag (noun): <hikari-no toosha 光の投射>: the projection of
light. (syn.): anag-ag, aninag, aninaw, sinag.

alin-alin (pron.): <dochira-no mono どちらのもの>: which one. * Tag.
Eng.

alindayog (adj.)(var. alindayag): <fuyuushi-ta 浮遊した, ukan-de
iru 浮かんでいる>: drifting, floating in the air. * Paa sa akin ang
uma-alindayog na ulap ay isang puting karnero.: <Ukan-de iru ano
kumo-wa watashi-ni-wa shiroi hitsuji-no yooni mieru. 浮かんでい
るあの雲は私には白い羊のように見える。>: That floating clouds seem to
me white sheep. (syn.): alimpayaw, alindayag, lutang sa hangin,
salimpad, salimpawpaw, ugoy.

alindog (noun): (1)<utsukushisa 美しさ, biboo 美貌, miryoku 魅力
>: beauty, charm. * Si Espie ay Pilipinang may alindog.: <Esupi-wa
miryokutekina Firipin josei-desu. エスピーは魅力的なフィリピン女性で
す。>: Espie is a Filipina with charm. (syn.): kariktan, karilagan.
(2)<karisuma カリスマ>: charisma. * Tag. Eng. (syn.): pang-akit,
                88
karisma.

alingasngas (noun): (1)<uwasa う わ さ >: a rumor. * Tag. Eng.
(2)<fushooji 不 祥事 , shuubun 醜 聞 , sukyandaru ス キャンダ ル >: a
scandal. * Pagkatapos ng alingasngas, ang Prime Minister
(kataas-taasang Ministro) ay napilitang magbitiw sa tungkulin.:
<Sooridaijin-wa sukyandaru-no ato, jishoku se-zaru-wo e-naku
nat-ta. 総理大臣はスキャンダルの後、辞職せざるをえなくなった。>: The
prime minister was forced to resign after scandal. (syn.): gulo,
iskandalo, ligalig.

alingawngaw (noun)(var. alingayngay): (1)<kodama こだま, hankyoo
反響, kyoomei 共鳴>: an echo. * Magandang pakinggan ang iyong
alingawngaw sa kuweba.: <Dookutsu-de kimi-no kodama suru koe-wo
kiku-no-wa omoshiroi. 洞窟で君のこだまする声を聞くのはおもしろい。 It      >:
is good to hear your echo in a cave. (syn.): eko, hugong.
(2)<sasayaki ささやき>: a murmur of conversation. * Tag. Eng.

alinlangan (noun/adj.): (noun): <utagai 疑い, gimon 疑問, giwaku
疑惑>: a doubt, a suspicion. * Siya ay may alinlangan sa kanyang
ugali.: <Kanojo-wa kare-no seikaku-ni tsui-te sukoshi gimon-wo
mot-te iru. 彼女は彼の性格について尐し疑問を持っている。>: She has some
doubts on his character. (syn.): duda, di katiyakan.
(adj.): <utagawashii 疑わしい, hakkiri shi-nai はっきりしない>: *
Tag. Eng. (syn.): doubtful, undecided, uncertain.

alinman (pro.): (1)<docchi-de-mo どっちでも, dochira-demo どちら
でも>: whichever (alin=which + man=ever). * Tag. Eng. (syn.): kahit
alin. (2)<jakkan-no 若干の, ikuraka-no いくらかの>: some, a few, a
little. * Tag. Eng.

alinsabay (adj.): (1)<dooji-no 同時の, dooji-ni okoru 同時に起こ
る>: simultaneous. * Magkakaroon ng alinsabay na pagbobrodkast
ang konsiyerto sa telebisyon at eadyo.: <Kono konsaato-wa
rajio-to terebi-de dooji-ni hoosoo sare-masu. このコンサートはラ
                89
ジオとテレビで同時に放送されます。>: There will be a simultaneous
broadcast of this concert on the radio and television. (2)<kyooson
suru 共存する>: coexistent. * Tag. Eng.

alinsangan (noun): <mushiatsusa 蒸し暑さ, atsukurushisa 暑苦しさ
>: sultriness, uncomfortable heat. * Maalinsangan ang simula ng
tag-init sa Japan.: <Nihon-no shoka-wa mushiatsui. 日本の初夏は
蒸し暑い。>: We feel sultriness of early summer in Japan. (syn.):
init.

alinsunod (prep.): (1)<…ni-yoru-to ~に依ると>: according to. *
Alinsunod sa konstitusyon nararapat tayong magbayad ng buwis.:
<Kempoo-ni-yoruto, wareware-wa zeikin-wo shiharawa-nakere-ba
naranai. 憲 法によれば 、われわれは税金を支払わなければならない。 >:
According to the constitution, we have to pay our taxes. (2)<…ni
shitagat-te ~ に 従 っ て , …to icchi shi-te ~ と 一 致 し て >: in
accordance with. * Tag. Eng.

alintana (noun): <chuui 注意, ki-ni kakeru koto 気にかけること, kini
suru koto 気にすること>: notice, minding something. * Hindi niya
alintana ang hirap ng kalagayang ito.: <Kare-wa kono taegatai
jitai-wo ki-ni-mo tame-nakat-ta. 彼はこの堪えがたい事態を気にも留め
なかった。 He does not mind this trying situation. (syn.): alumana,
    >:
inda, ino, pansin.

alintanahin (v.i.)(r.w. alintana): (1)<chuui-wo harau 注意を払
う , chuumoku suru 注目する, mondai-ni suru 問題にする >: to pay
attention to, to take notice. * Hindi kita alintanahin.: <Boku-wa
kimi-no koto-wo mat-taku mondai-ni shi-nai-yo. 僕は君のことを全く
問題にしないよ。>: I don't pay you any attention. (syn.): alumanahin,
indahin, inuhin. (2)<gamansuru 我慢する, taeshinobu 耐え忍ぶ>: to
endure, bear. * Tag. Eng.

alipala (adv.): (1)<suguni すぐに, tadachini 直ちに>: immediately,
at once, as soon as. * Nag-umpisang mag-alipala ang mga lalaki
                90
nang lumabas ang guro.:<Sono sensei-ga deteiku-to suguni
otokonokotachi-ga sawagihajime-ta. その先生が出て行くとすぐに男の子
たちが騒ぎ始めた。>: As soon as the teacher went out, the boys began
to mess about. (2)<kyuuni 急に, totsuzen 突然, dashinukeni 出し抜
けに>: suddenly, abruptly. * Tag. Eng. (syn.): agad, pagagad.

alipato (noun): <hinoko 火の粉>: flying ember. * Nakasusunog din
ang alipato.: <Hinoko-ga kaji-wo okosu-kamo shire-nai. 火の粉が
火事を起こすかも知れない。>: Flying embers may cause fire.

alipin (noun): <dorei 奴隷 >: a slave. * Isang daang taon ang
nakaraan maraming mga alipin sa Amerika ang galing sa Aprika.
<Hyakunen mae, Amerika-ni-wa Afurika-kara ki-ta dorei-ga takusan
i-mashi-ta. 100年前、アメリカにはアフリカから来た奴隷がたくさんいまし
た。>: One hundred years ago, there were many slaves in America
who came from Africa. (syn.): busabos.

alipinin (v.t.)(r.w. alipin): <dorei-ni suru 奴 隷 に す る >: to
enslave someone. * Ang mga Itim ay patuloy na inalipin ng mgas
Puti ng ilang siglo.: <Nanseikimono aida, hakujin-wa kokujin-wo
dorei-ni shitsuzuke-ta. 何世紀もの間、白人は黒人を奴隷にしつづけた。>:
The whites continued to enslave the blacks for centuries.

alipunga (noun): <mizumushi 水虫>: athlete's foot. * Maraming
alipunga sa paa si Taro.: <Taro-wa takusan-no mizumushi-wo
kakae-te iru. 太郎はたくさんの水虫を抱えている。>: Taro has plenty of
athlete's foot.

alipusta (noun): <bujoku 侮辱, burei 無礼>: insult, contempt. *
Masakit ang mga alipustang pinagsasabi mo.: <Anata-no bujoku-wa,
hontoo-ni mune-ga harisakesoo-desu. あなたの侮辱的な言葉は、ほんと
うに胸が張り裂けそうです。>: The insults you said are really heart
breaking. (syn.): alimura, dusta, lait, tungayaw.

alipustain (v.t)(r.w. alipusta): (1)<azawarau あ ざ 笑 う >: to
                91
deride, to sneer at. * Tag. Eng. (2)<keibetsu suru 軽蔑する>: to
insult, to despise. * Dapat mo bang alipustahin siya?: <Anata-wa
kanojo-wo bujoku suru hitsuyoo-ga hontoo-ni aru-no-desu-ka? あ
なたは、 彼女を侮辱する必要がほんとうにあるのですか?>: Do you really need
to insult her?

alis (noun): (1)<shuppatsu 出発>: departure, leaving, starting.
* Ang alis ko ay sa ika-7 ng Abril.: <Watashi-no shuppatsu-wa
shigatsu nanuka-desu. 私の出発は4月7日です。>: My departure is on
the 7th of April. (syn.): layas, lisan, yao. (2)<torisaru koto
取り去ること, nugukoto 脱ぐこと, hazusu koto はずすこと, jokyo 除去
>: removal, displacement. * Tag. Eng. (syn.): pawi, katkat.

Alis! (interj.): <Acchi-e iki-nasai! あっちへ行きなさい! Soto-e
iki-nasai! 外へ行きなさい!>: Alis! Go away!

alisaga (adj.)(var. alisagsag): <taimande 怠慢で, fuchuuide 不注
意で>: remiss, showing neglect or inattention. * Tag. Eng.

alisan (v.t.) (var. alisin)(r.w. alis): <torisaru 取 り 去 る ,
torinozoku 取り除く, nuga-seru 脱がせる>: to remove. * Alisan mo
siya ng damit.: <Kanojo-no fuku-wo nuga-se-te yat-te kudasai. 彼
女の服を脱がせてやってください。>: Take off her clothings.

alisangsang (noun): <hidoi nioi ひ ど い 臭 い , akushuu 悪 臭 >:
offensive odor. * Tag. Eng. (syn.): alingasaw.

alisin (v.i.)(var. alisin, ialis, mag-alis) (r.w. alis): (1)<idoo
suru 移動する, hikkoshi suru 引っ越しする>: to remove. * Alisin mo
ang mga bagahe mo diyan, nakakaistorbo.: <Soko-no anata-no
nimotsu-wo zembu idoosasenasai. Michi-wo husaide-imasukara. そ
このあなたの荷物を全部移動させてください。道を塞いでいますから。>: Remove
all your baggage there: it is blocking the way. (2)<torisaru 取
り去る, torinozoku 取り除く>: to remove, to take away. * Alisin mo
ang tuntong ng palayok.: <Potto-no futa-wo tori-nasai. ポットの
                92
ふたを取りなさい。>: Remove the cover of the pot. (3)<nugu 脱ぐ>: to
take off. * Tag. Eng. (3)<hiku 引く, genjiru 減じる>: to subtract.
* Tag. Eng. (4)<koojo suru 控除する>: to deduct. * Tag. Eng.

alisto (adj.): (1)<jumbi-ga totonot-te 準備が整って, keikai shi-te
警戒して>: ready, alert. * Tag. Eng. (syn.): bibo, buhay, gising,
maliksi. (2)<atama-no kireru 頭の切れる, saiki-no surudoi 才気の
鋭い>: sharp-minded, accute keen of wit. * Tag. Eng.

alit (noun) (var. alitan): <kuchigenka 口喧嘩, kooron 口論, ronsoo
論争, nakatagai 仲違い, hanmoku 反目>: a quarrel, discord, dispute,
a controversy, feud. * Sila ay may ng alitan noong nakaraang linggo
kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila bati sa isa't-isa.:
<Karera-wa, senshuu kooron shi-te-kara, sore-irai otagai-ni
kuchi-wo kii-te i-nai. 彼らは先週口論してから、それ以来お互いに口をき
いていない。>: They had a quarrel last week and have not spoken to
each other since.

alitaptap (noun): <hotaru 蛍>: a firefly, a growfly, a lightning
bug. * Magandang pagmasdan ang mga alitaptap sa kabukiran tuwing
gabi.: <Yoru-ni nohara-de hotaru-wo miru-nowa tanoshii. 夜に野
原で蛍を見るのは楽しい。>: It is nice to see the fireflies in the field
during the nighttime. (syn.): aninipot.

aliterasyon (noun): <tooinhoo 頭韻法>: alliteration, the use of
the same sounds, esp. consonants at the beginning of several words
that are close together, in poetry.

alituntunin (noun): (1)<kisoku 規則>: a rule. * Sumunod ka sa mga
alituntunin ng iyong kompanya.: <Kaisha-no kisoku-ni shitagai
nasai. 会社の規則に従いなさい。>: Follow the regulations of your
company. (2)<kisei 規制 , torishimari 取り締まり , seigen 制限 >:
regulation. * Tag. Eng.
* mga alituntunin: <koosoku 校則>: school regulations.


                93
aliw (noun): (1)<anraku 安楽, kaiteki 快適>: comfort. * Tag. Eng.
(2)<nagusame 慰 め >: consolation. * Tag. Eng. (syn.): alo,
konsuwelo, pampalubag-loob. (3)<tanoshimi 楽しみ, goraku 娯楽,
asobi 遊び>: pleasure, amusement. * Tag. Eng. (syn.): dibersiyon,
paglilibang, pagsasaya.

aliwalas (noun/adj.): (noun): <akarusa 明 る さ , seiroo 晴 朗 ,
shizukesa 静けさ, odayakasa 穏やかさ>: clearness, serenity. * Tag.
Eng. (syn.): kaaliwalasan. (2)<urarakasa 麗らかさ, nodokesa のど
かさ>: serenity. Tag. Eng.
(adj.): (1)<akarui 明るい, sun-da 澄んだ, hare-ta 晴れた>: clear.
* Tag. Eng. (2)<sawayakana 爽 や かな , sookaina 爽 快な , akaruku
hirobiroshi-ta 明るく広々した>: refreshing, clear and spacious. *
Ang aliwalas ng bahay mo.: <Anata-no ie-wa taihen sookai-desu.
あなたの家はたいへん爽快です。>: Your house is so refreshing. (syn.):
maaliwalas.

aliwan (noun)(r.w. aliw): (1)<kibarashi 気晴らし, goraku 娯楽,
gorakushisetsu 娯楽施設, tanoshimi 楽しみ, asobi 遊び>: a pastime,
an amusement, an entertainment. * Maraming aliwan sa Sakae.:
<Sakae-niwa gorakushisetsu-ga takusan ari-masu. 栄には娯楽施設が
たくさんあります。>: There are many pastimes in Sakae.

aliwaswas (noun): (1)<fumeiyo 不 名 誉 >: dishonor. * Tag. Eng.
(2)<goshippu ゴ シ ッ プ , sukyandaru ス キ ャ ン ダ ル >: a gossip, a
scandal. * Tag. Eng.

aliwin (v.t.)(r.w. aliw): (1)<nadameru なだめる, ochitsuka-seru
落 ち 着 か せ る , yawarageru 和 ら げ る >: to soothe. * Tag. Eng.
(2)<nagusameru 慰める>: to console, to comfort. * Inaaliw niya ang
kanyang anak na imiiyak: <Kanojo-wa naiteiru kodomo-wo
nagusame-yoo-to shi-ta. 彼女は泣いている子どもを慰めようとした。 She     >:
tried to comfort her crying child. (3)<genkizukeru 元気づける,
hagemasu 励ます>: to cheer up. * Aaliwin natin siya.: <Kanojo-wo
hagemashi-mashoo. 彼女を励ましましょう。>: Let's cheer her up.
               94
aliw-iw (noun): <rizumu リズム, ritsudoo 律動>: rhythm. * Tag. Eng.

alkalde (noun): <choochoo 町 長 , shichoo 市 長>: a mayor. * Si
Elpidio Monge ang dating alkalde ng Palo.: <Erupidio Monge-wa
mae-no Paro shichoo-dat-ta. エルピディオ・モンゲは前のパロ市長だった。
>: Elpidio Monge was the former mayor of Palo. (syn.):
punong-lungsod or punong-bayan.

alkaldesa (noun): (1)<josei-no choochoo 女 性 の 町 長 , josei-no
shichoo 女性の市長>: a woman mayor. (2)<choochoofujin 町長夫人,
shichoofujin 市長夫人>: the wife of a mayor.

alkali (noun): <aku 灰汁, arukarieki アルカリ液, soodabai ソーダ灰
>: lye, soda ash. (syn.): lihiya.

alkalina (adj.)(r.w. alkali): <arukarisei-no ア ル カ リ 性 の >:
alkaline.

alkampor (noun): (1)<kanfuru カンフル, shoonoo 樟脳>: camphor. *
Tag. Eng. (2)<nafutarin ナフタリン>: camphor balls, naphthalene
balls.

alkampuran (v.i)(r.w. alkampor): <shoonoo-wo ireru 樟脳を入れる,
nafutarin-wo ireru ナフタリンを入れる>: to put camphor.

alkansiya (noun) (var. alkansya): <chokimbako 貯金箱>: a money box,
a penny bank. * Tag. Eng.

alkantarilya (syn.): <haisuikoo 排水溝, maibotsukan 埋没菅>: a
culvert. * Maraming nakabarang dumi sa alkantarilya.: <Doro-ga
ip-pai-de haisuikoo-ga tsumat-teiru. 泤がいっぱいで排水溝が詰まって
いる。>: The culvert is clogged with much dirt.

alkasar (noun): (1)<toride 砦, yoosai 要塞>: a fort, a fortified
               95
place, a fortress. * Tag. Eng. (syn.): kuta, muog. (2)<daiteitaku
大邸宅, kyuuden 宮殿>: a mansion, a palace. * Tag. Eng. (syn.):
mansiyon, palasyo.

alkila (noun) (var. arkila): <chintaishaku 賃貸借, chintairyoo 賃
貸料, chinshakuryoo 賃借料>: hire, lease, rent. * Tag. Eng. (syn.):
upa, bayad, renta.

alkilahin (v.t.)(var. arkilahin)(r.w. alkila): <chintai suru 賃
貸する, chinshaku suru 賃借する>: to hire or rent. * Tag. Eng.

alkitran (noun): <taaru タール, pic-chi ピッチ>: tar, pitch. *
Napakainit sa araw na ito kaya natunaw ang alkitran na nasa tabi
ng daan.: <Kyoo-wa taihen atsui-node, dooro-no taaru-ga toketeiru.
今日は大変暑いので、道路のタールが溶けている。>: It is so hot today that
the tar on the road is melted. (syn.): kayangkang.

alkohol (noun): <arukooru ア ル コ ー ル >: alcohol. * Mataas ang
porsyento ng alkohol ng alak na iyan.: <Ano sake-wa arukooru
gan-yuuryoo-ga ooi. あの酒はアルコール含有量が多い。 That liquor has
                       >:
a strong alcohol content.

alkoholismo (noun): <arukooru-chuudoku アルコール中每, aruchuu ア
ル中>: alcoholism. * Ang mga pasyente na nagdurusa sa alkoholismo
ay nasa pagamutang ito.: <Arukooru-chuudoku-ni kakat-te iru
hitobito-ga アルコール中每にかかっている人々がここに入院している。>:
People who suffer from alcoholism are hospitalized here.

allegro (noun): <areguro アレグロ, kyuusoku 急速, binshoo 敏捷>:
allegro, briskness, rapidity. * Tag. Eng. (syn.): bilis, kislot.

alma (noun): <hooki 蜂起, kekki 決起, hageshii koogi 激しい抗議>:
rising in anger or indignation, violent protest. * Tag. Eng.
(syn.): alboroto, dabog, himagsik, palahaw, protesta, damba.


                96
almanac (noun): <koyomi 暦>: an almanac, a calendar. * Tag. Eng.

almasen (noun): (1)<sooko 倉庫, ton-ya 問屋> a warehouse. * Tag.
Eng. (2)<Hyakkaten 百貨店, depaato デパート>: a department store,
an emporium, a large shop which sells many different kinds of goods.
* Tag. Eng.

almendras (noun): <aamondo アーモンド>: almonds. * Tag. Eng.

almete (noun): <herumetto ヘルメット>: a helmet, i.e. a strong hard
hat that covers and protect the head. * Tag. Eng. (syn.): baluti,
kutamaya, armor.

alminyo (noun): <aruminiumu アルミニウム>: aluminum. * Tag. Eng.

almirol (noun) (var. amirol): <sentakunori 洗濯糊>: starch for
laundry. * Tag. Eng.

almirulan (v.t.)(r.w. almirol): <nori-wo tsukeru 糊 を つ け る ,
noriduke-ni suru 糊 付 け に す る >: to starch. * Inalmirulan ng
nag-laba o ng labandera ang polo ng aking ama.: <Sentakuya-wa
chichi-no waishatsu-ni nori-wo tsuke-ta. 洗濯屋は父のワイシャツに
糊をつけた。>: The laundry starched my fater's dress shirts.

almohadon (noun)(var. almuhadon, almuwadon): <zabuton 座布団 ,
kusshon クッション>: a cushion, a bag made of cloth, plastic, or
leather which is filled with soft material, often has an attractive
cover, and is used on chairs for sitting or leaning on. * Siya
ay nakasandal sa almohadon.: <Kanojo-wa kusshon-ni koshi-wo
oroshi-ta. 彼女はクッションに腰をおろした。>: She sank back against
the cushions.

almondigas (noun) (var. almundigas): <arumondigasu アルモンディ
ガス, miitobooru ミートボール>: meat balls, a kind of Filippine dish,
i.e. flour noodle soup with spiced meat balls. (syn.): bola-bola
                97
sa miswa. * Tag. Eng.

almoneda (noun): (1)<seriuri 競 り 売 り , kyoobai, keibai 競 売 ,
ookushon オークション>: an auction. * Tag. Eng. (2)<yasuuri 安売
り, tokubai 特売, baagen seeru バーゲンセール>: a sale, a bargain
sale. * Tag. Eng. (syn.): baratilyo.

almuranas (noun): <ji 痔, jishitsu 痔疾>: piles, hemorrhoids. *
Tag. Eng. (syn.): almoranus.

almusal (noun): <asameshi 朝飯, asagohhan 朝御飯, chooshoku 朝食
>: breakfast. * Nag-almusal ka na ba?: <Anata-wa, chooshoku-wo
tabe-mashi-ta-ka? あなたは朝食を食べましたか?>: Have you eaten your
breakfast? (syn.): agahan.

almusalin (v.t.): <…wo chooshoku-ni taberu ~を朝食に食べる>: to
eat something for breakfast. * Ang alumusalin natin bukas ay
sinangag at tayo.: <Asu-wa chooshoku-ni yakimeshi-to himono-no
sakana-wo tabe-yoo. 明日は朝食に焼き飯と干物の魚を食べよう。>: Let us
have fried rice and dried fish for breakfast tomorrow.

alo (noun): (1)<nagusame 慰め, isha 慰謝, hagemashi 励まし, gekirei
激励>: consolation, cheer for someone sad or disappointed. * Ang
musika ang nakapagbibigay sa skin ng alo.: <Ongaku-wa watashi-ni
ooinaru nagusame-wo motarasi-te kureru. 音楽は私に大いなる慰めをも
たらしてくれる。>: Music brings me much consolation. (syn.): aliw,
libang. (2)<komoriuta 子守り歌>: a lullaby, a cradlesong. * Tag.
Eng. (syn.): aloy, hele, induyanin, uyayi.

alog (noun/adj.): (noun): <furimaze 振り混ぜ, gochamaze ごちゃ混
ぜ>: jumble, shake.
(adj.): <furimaze-ta 振り混ぜた>: shaken up. * Tag. Eng. (syn.):
kalog, ug-og.

alok (noun): <mooshide 申し出, teian 提案, teikyoo 提供>: bid,
                98
offer. * Maganda ang alok sa kanyang trabaho.: <Kanojo-ni teian
sare-ta shigoto-wa hontooni ii mono-da. 彼女に提案された仕事は本当
にいいものだ。>: The offer to her job is really good.

alon (noun): (1)<nami 波>: a wave of the sea. * Malakas ang alon
ng dagat.: <Umi-no nami-ga kanari tsuyoi. 海の波がかなり強い。>: The
wave of the sea is pretty strong. (2)<namigata 波型, namimoyoo 波
模様, namigatakyokusen 波型曲線>: a scallop, one of curved sections
in an edge with even round notches all along it. (syn.): iskalop,
onda.

alondras (noun): <hibari ひばり>: a lark, a skylark, a meadowlark,
i.e. a small brown bird which makes a pleasant sound. * Tag. Eng.

alongbani (noun): <uzu 渦, uzumaki 渦巻, uzushio 渦潮>: a whirlpool
in water. * Tag. Eng.

alpa (noun): <haapu ハ ープ >: a harp, i.e. a large triangular
stringed instrument, played with the fingers. * Tag. Eng.

alpabeto (noun): <arufabet-to アルファベット>: the alphabet, ie.
the letters of a language in their customary order. * Tag. Eng.
(syn.): baybayin.

alpaca (noun): (1)<kumo 雲>: a cloud. * Para siyang nasa alapaap
sa kasiyahan.: <Kare-wa, shiawase-de ten-ni-no noboru kimochi-de
iru. 彼は幸せで天にも昇る気持ちでいる。>: He is like on cloud nine
because of happiness. (syn.): dagim, panganorin. (2)<utagai 疑
い, futashikasa 不確かさ>: doubt, uncertainty. * Tag. Eng.

alpas (noun/adj.): (noun): <jiyuu 自由, kaihoo 解放>: freedom,
liberation, release. * Tag. Eng. (syn.): hulagpos, kawala,
piglas.
(adj.): <jiyuuna 自由な, kaihoo sare-ta 解放された, toka-re-ta 解
かれた >: free, untied, loose as animals. * Tag. Eng. (syn.):
                99
di-nakakulong, di-nakapiit, di-nakatali, kalag, kawara, libre,
ligaw, malaya

alpasan (v.t.)(r.w. alpas): <jiyuu-ni suru 自由にする, kaihoo suru
解放する>: to set loose or free. * Ang mga bilanggo ay pina-alpasa
ng pamahalaan.: <Sono seeifu-wa, seijihan-wo kaihoo shi-ta. そ
の 政 府 は 政 治 犯 を 解 放 し た 。 >: Tne government set the political
prisoners free.

alpiler (noun)(var. arpiler): <buroochi ブローチ, sukaafupin ス
カーフピン>: a brooch, a scarf-pin. * Tag. Eng. (syn.): aspile,
broste.

alpombra (noun): <juutan じゅうたん, kaapetto カーペット>: a floor
rug, a carpet. * Mahal ang alpombrang nabili niya sa Ehipto.:
<Kare-ga ejiputo-de kat-ta juutan-wa nedan-ga takakat-ta. 彼が
エジプトで買ったじゅうたんは値段が高かった。>: The carpet he bought in
Egypt was expensive. (syn.): karpet.

alpombrahan  (v.t.)(var. alpombrahin)(r.w. alpombra):
(1)<juutan-wo shiku じゅうたんを敶く, kaapet-to-wo shiku カーペッ
トを敶く>: to fournish with a floor rug. (2)<juutan-to shi-te
tsukau じゅうたんとして使う, kaapetto-to shi-te tsukau カーペットと
して使う>: to use as floor rug.

alsa (noun): (1)<mochiageru koto 持ち上げること, hikiageru koto 引
き 上 げ る こ と >: rising. * Tag. Eng. (syn.): laki, maga, taas.
(2)<tsuyoi koogi 強 い 抗 議 , hanran 反 乱 , boodoo 暴 動 >: strong
protest, rebellion. * Tag. Eng. (syn): bangon, himagsik, reklamo.

alsa boses (noun): <oogoe 大声>: loud voice. * Tag. Eng. (syn.):
malakas na boses.

alsado (adj.)(r.w. alsa): (1)<takame-rare-ta 高 め ら れ た >:
elevated. * Tag. Eng. (2)<hiroge-rare-ta 広げられた>: expanded. *
                100
Tag. Eng.

alsahin (v.t.)(r.w. alsa): (1)<mochiageru 持ち上げる, hikiageru 引
き上げる>: to lift, to elevate. * Alsahin mo ang takip ng mesa para
malinisan.:  <Sooji-ga  dekiru-yooni  teeburu-no  kabaa-wo
mochiage-te kudasai. 掃除ができるようにテーブルのカバーを持ち上げてく
ださい。>: Lift the cover of the table so that we could clean it.
(2)<kau 飼う, shiiku suru 飼育する>: to keep (wild animals), to
raise. * Tag. Eng. (syn.): mag-alsa.

alta-presyon (noun): <kooketsuatsu 高血圧>: a hypertension. * May
alta-presyon  ang  nanay  niya.: <Kanojo-no  hahaoya-wa
kooketsuatsu-desu. 彼 女 の母親は高 血圧です。 >: Her mother has a
hypertension.

altar (noun): <kyookai-no saidan 教会の祭壇>: an altar. * Dalhin
mo ang mga alay sa harap ng altar ng simbahan.: <Kyookai-no
saidan-no mae-ni kumotsu-wo subete mot-te kite-kudasai. 教会の
祭壇の前に供物をすべて持ってきてください。>: Bring all the offerings in
front of the altar of the church. (syn.): dambana.

altitud (noun): <takasa 高さ, koodo 高度>: height, altitude. * Tag.
Eng. (syn.): taas, tayog.

alto (noun): <aruto アルト>: alto, contralto, the female lowest
voice in music. * Tag. Eng.

Alto! (interjec.): <Tomare! 止まれ。, Sutoppu! ストップ。>: Halt!
Stop! (syn.): Hinto! Tigil!

altruismo (noun): <ritashugi 利他主義, jikogisei 自己犠牲, kenshin
献 身 >: altruism, self-abnegation. * Tag. Eng. (syn.):
pagkamakatao.

altura (syn.): (1)<takai tokoro 高い所, takadai 高台, koochi 高地
               101
>: a high place, a heights. * Tag. Eng. (syn.): itaas, ituktok,
taas, taluktok, tayog. (2)<jooi 上位, kooi 高位>: the state of
being high or possessing height. * Tag. Eng. (syn.): kataasan,
katayugan.

alugin (v.t.)(r.w. alog): (1)<furu 振る>: to shake. * Alugin ng
mabuti ang gamot bago inumin.: <Kusuri-wo yoku fut-te-kara
nomi-nasai. 薬をよく振ってから飲みなさい。>: Shake the medicine well
and take it. (syn.): kalugin, ug-ugin. (2)<furimazeru 振り混ぜ
る, yusuburu 揺すぶる>: to shake up. * Alugin mo ang delata bago
mo buksan.: <Akeru mae-ni kandume shokuhin-wo hurimazenasai. 開
ける前に缶詰食品を振り混ぜなさい。>: Shake up the canned food before
you open it.

aluin (v.t.): <nadameru なだめる, ochitsukaseru 落ち着かせる>: to
soothe. * Ina-alu niya ang kanyang anak na umiiyak.: <Kare-wa
nakisaken-de iru kodomo-wo nadameyoo-to shi-ta. 彼は泣き叫んでい
る子どもをなだめようとした。>: He tried to soothe his crying child.
(syn.): amuin, amu-amuin, patahamin, payapain.

alukin (v.t.): <mooshideru 申し出る, teikyoo suru 提供する>: to
offer. * Tag. Eng.

alulod (noun): <mizo 溝 , sokkoo 側 溝 , haisuikoo 排 水 溝 ,
funshutsuguchi 噴出口>: a rain pipe, a gutter, a spout. * Sira ang
alulod ng bahay nila.: <Karera-no ie-no haisuikoo-wa koware-te
i-masu. 彼らの家の排水溝は壊れています。>: The gutter of their house
is broken. (syn.): bambang(gutter), kanal, paagusan, patuluan.

alulong (noun): <hoerukoto 吠えること>: howling as of canines. *
Tag. Eng. (syn.): ungol, iyak, taghoy.

alum (noun): <myooban ミョウバン>: alum. (syn.): tawas.

alumahan (noun): <saba 鯖>: a mackerel. * Tag. Ebg.
               102
alumana (adj.): <…ni kanshin-ga at-te ki-ga at-te ~に関心があっ
て, …suru tsumori-ga at-te ~するつもりがあって>: minded, attended
to. * Tag.: <Seiji-ni kanshin-ga aru wakai nihonjin-wa, hotondo
i-mase-n. 政治に関心がある若い日本人はほとんどいません。>: There are
few young Japanese who are politically minded. (syn.): asikaso,
ingat, ino, malasakit, pag-aasikaso, pag-iingat, pansin, puna.

alumanahin (v.t.)(r.w. alumana): (1)<…ni kanshin-wo motsu ~に
関心を持つ, …ni chuui-wo harau ~に注意を払う>: to mind or to notice
something or someone, to pay attention to. * Tag. Eng. (2)<shitagau
従 う , mamoru 守 る , yoku kiku よ く 聞 く >: to mind, to obey. *
Magpakabait ka at sundin mo ang sasabihin ng doctor.: <Iiko-dakara
oishasan-no iu koto-wo kiku-noyo. いい子だからお医者さんの言うことを
聞くのよ。>: Be a good boy and mind the doctor. (syn.): intindihin,
pansonin, unawain.

aluminyo (noun)(var. aluminyo, aluminyum): <arumi ア ル ミ ,
aruminiumu ア ル ミ ニ ウ ム >: aluminum, i.e. a metallic chemical
element, much used in alloys because of its light weight. * Tag.
Eng.

alumna (noun): <joshi-doosoosei 女子同窓生>: an alumna (female).
* Si Espie ay alumna ng Pamantasan ng Maynila.: <Esupii-wa manira
daigaku-no doosoosei-desu. エスピーはマニラ大学の同窓生です。 Espie    >:
is an alumna of Manila University.

alumpihit (adj.)(r.w. alumihit): (1)<mimodae shi-te iru 身悶え
している>: wriggling, twisting, writhing, squirming. * Tag. Eng.
(syn.): namimilipit, namamaluktot. (2)<ochitsuka-nai 落ち着かな
い, fuan-na 不安な>: restless, uneasy. * Tag. Eng. (syn.): balisa,
di makali, di mapalagay.

alumunus (noun): <danshi-doosoosei 男子同窓生>: an alumnus (male).
* Ako ay alumnus ng Unibersidad ng Nagoya.: <Boku-wa Nagoya
                103
daigaku-no doosoosei-desu. ぼくは名古屋大学の同窓生です。>: I am an
alumnus of Nagoya University.

alumusal (noun)(var. almusal): <asagohan 朝ご飯, chooshoku 朝食
>: breakfast.

alumusalin (v.t.): <…wo chooshoku-ni taberu ~を朝食に食べる>: to
eat something for breakfast. * Ang alumusalin natin bukas ay
sinangag at tuyo.: <Asu-wa chooshoku-ni yakimeshi-to himono-no
sakana-wo tabe-yoo. 明日は朝食に焼き飯と干物の魚を食べよう。>: Let us
have fried rice and dried fish for breakfast tomorrow.

alunignig (noun): <kodama 木霊, hanyoo 反響, kyoomei 共鳴>: an echo,
reverberation, a faint resonance of diminishing echo. * Tag. Eng.
(syn.): alingawngaw.

aluningning (noun): <tsuya つや, kootaku 光沢, kagayaki 輝き>:
sheen, gleam, splendor. * Tag. Eng. (syn.): kisalp, luningning,
ningning.

alupihan (noun): <mukade 百足>: a centipede. * Tag. Eng.

alupihanin (v.i.): <mukade-ni sasa-reru 百足に刺される>: to be
infested with a centipede. * Lagi mong lilinisin ang bodega para
di alupihanin.: <Mukade-ni sasarenai-yooni itsumo monooki-wo
kireini shi-te oki-nasai. 百足に刺されないようにいつも物置をきれいに
しておきなさい。>: Clean the storeroom alaways so as not to be
infested with centipedes.

alwagi (noun)(var. anluwagi): <daiku 大工>: a carpenter. * Tag.
Eng. (syn.): karpintero.

alwan (noun): <anraku 安楽, kairaku 快楽>: ease, comfort. * Tag.
Eng. (syn.): dali, gaan, ginhawa, kasiyahan.


               104
alwanan (v.i.)(r.w. alwan): <nombiri yaru のんびりやる, nonkini
kamaeru 呑気に構える, kirakuni yaru 気楽にやる>: to take things easy.
* Tag. Eng. (syn.): gaanan, pagaanin, paalwanin, padaliin.

alwas (noun): <chuuibukaku sagasu koto 注意深く探すこと>: careful
searching for something by turning around and over things in a
pile of in a container. * Tag. Eng. (syn.): halikwat, halwat,
halughog, halukay, halungkat, halwat.

alyado (noun): <doomeikoku 同盟国, doomeisha 同盟者>: an ally, a
cohort. * Tag. Eng. (syn.): kakampi, kapanalig, kapanig.

alyansa (noun): <doomei 同盟, teikei 提携>: an alliance. * Tag.
Eng. (syn.): magkakampi, kampihan, bukluran, lapian.

ama (noun): (1)<chichi 父, otoosan お父さん>: a father, a male
parent. * Mabait ang aking ama.: <Chichi-wa yasashii hito-desu.
父はやさしい人です。>: My father is kind. (syn.): itay, dadi, papa,
tatay. (2)<senzo 先祖, ganso 元祖, sooshisha 創始者, sooritsusha 創
立者, soosetsusha 創設者>: a progenitor, a founder. * Tag. Eng.
(syn.): tagapagtatag.
* ama-amahan: <yoofu 養父>: a foster father.
* ama at ina: <ryooshin 両親>: parents.

ama (noun): (1)<shufu 主婦>: a housewife, a mistress. (2)<komori
子守り>: a caretaker of children.

ama 海女, sensuifu 潜水夫, daibaa ダイバー (noun): <maninisid>: a
diver.

ama 尼, nisoo 尼僧, shuudoojo 修道女 (noun): <madre>: a nun.

amag (noun): <kabi かび>: mold, mildew. * May amag na ang tinapay
na iyan.: <Pan-ni moo kabi-ga hae-te iru. パンにもうかびがはえてい
る。>: That bread has some molds already.
               105
amagasa 雤傘, kasa 傘, koomorigasa こうもり傘 (noun): <payong>: an
umbrella.

amagin (v.t.)(r.w. amag): <kabi-ga haeru かびがはえる, kabiru か
びる>: to mold.

amagumo 雤雲, an-un 暗雲 kurokumo 黒雲 (noun): <dagim>: dark clouds,
rain clouds.

amai 甘い (adj.): <matamis>: sweet, sugary.
* amai kaori 甘 い香 り , kaguwashii nioi か ぐわしい匂 い (noun):
<dapyo, halimuyak, mabango>: aroma, fragrance, scent, seet smell.
* amami 甘み, amasa 甘さ (noun): <katamisan, tamis>: sweetness, a
sweet taste.

amain (noun): <oji 叔父・伯父>: an uncle, mother or father's brother.
* Si Vincente ay aking amain.: <Binsento-wa watashi-no oji-desu.
ビンセントは私の叔父です。>: Vincent is my uncle. (syn.): amba, kaka,
tito.

amak (noun/adj.): (noun): <shiiku 飼 育 , kau koto 飼 う こ と ,
kainarasu koto 飼い慣らすこと>: domestication, taming an animal.
* Tag. Eng.
(adj.): <kainarasa-re-ta 飼い慣らされた, kaware-ta 飼われた, shiiku
sare-ta 飼育された>: domesticated, tamed. * Tag. Eng.

amakawa 甘 皮 , usukawa 薄 皮 (noun): <balok>: thin pellicle of
peanuts.

amakin (v.t.)(r.w. amak): <kau 飼う, kainarasu 飼い慣らす, shiiku
suru 飼育する>: to tame. * Tag. Eng.

amamori 雤もり (noun): <amapiyas, ampias, anggi>: rain entering
through cracked windows, walls, or ceilings.
                106
amang (noun): (1)<booya 坊や, niichan 兄ちゃん>: a sonny, a laddie,
a boy * Tag. Eng. (syn.): totoy, itoy, anak, iho. (2)<roojin 老
人, nempai-no hito 年配の人>: an elder man or old man. * Tag. Eng.
(syn.): tatang, mama, tanda.

ama-ni naru 尼になる, nisoo-ni naru 尼僧になる (noun): <magbelo>:
to become a nun.

amanogawa 天の川, ginga 銀河 (noun): <pulungbituin>: the Milky
Way.

amanos (adj.): <taitoo-no 対等の, kooheina 公平な>: on even terms,
equal. * Tag. Eng. (syn.): tabla, patas.

amapiyas (noun)(var. ampias): <amamori 雤もり>: rain entering
through cracked windows, walls, or ceilings. * Tag. Eng. (syn.):
anggi.

amargon (noun): <tampopo タンポポ>: a dandelion. * Tag. Eng.

amari 余り, nokori 残り, nokorimono 残り物, yobun 余分(noun): <labi,
naiwan, natira>: remains, remnants, the rest, the remainder,
leftovers, leavings, what is left.

amarilyo (noun/adj.): (noun): <kiiro 黄色>: yellow.
(adj.) <kiiro-no 黄色の>: yellow. * Tag. Eng. (syn.): dilaw.

amaru 余る, nokoru 残る (v.i.): <matira>: to remain.

amasona (noun): <otokomitaina on-na 男みたいな女, otokoppoi on-na
男っぽい女, otoko-no-yoona 男のような女>: a mannish or manlike woman,
a tomboy. * Para siyang amasona.: <Kanojo-wa otokomitaina
josei-desu. 彼女は男みたいな女性です。>: She is a manlike woman.
(syn.): binalaki, birago.
               107
amatyur (adj.): <sirooto-no 素人の, mijukuna 未熟な, amachua-no ア
マチュアの>: an amateur. * Tag. Eng. (syn.): baguhan.

amayakasu 甘やかす (v.t.): <mimahin, palayawin>: to pamper, to
spoil.

amba (noun/v.t.): (noun): <kyoohaku 脅 迫 , odoshi 脅 し , odosu
shigusa 脅す仕草>: threat, a threatening pose or gesture. (syn.):
akma, asta, ayos, kilos.
(v.t.): <kyoohaku suru 脅迫する, odosu 脅す, te-wo age-te utsu
furi-wo suru 手を挙げて叩くふりをする>: to threaten, to threaten when
one raised his hand to strike. * Nang ambaan ni Jesus ang bata,
ito ay umiyak.: <Iesu-ga atakamo kodomo-wo tataku kanogotoku
te-wo furiage-ta toki, kare-wa nai-ta. イエスがあたかも子どもを叩く
かのように手を振り上げたとき、彼は泣いた。>: When Jesus raises his hand
as if to strike the child, he cried.

amba (noun): <oji 伯父・叔父>: an uncle. * Tag. Eng. (syn.): amain,
kaka, tiyo.

ambag (noun): <kifu 寄付, teikyoo 提供, kooken 貢献>: contribution,
offer. * Magakano ang ambag natin para sa handaan?: <Paatii-eno
kifu-wa ikura-desu-ka? パーティーへの寄付はいくらですか?>: How much
is our contribution for the party? (syn.): abuloy, bigay,
kontribusyon.

ambagan (v.t.)(r.w. ambag): <kifu suru 寄付する, kizoo suru 寄贈
する, teikyoo suru 提供する>: to contribute to. * Nag-ambag ako
limang daang peso (P 500.00) para sa ibibigay na regalo kay Sara
sa kanyang pag-alis.: <Watashi-wa Sara-no sembetsu-ni gohyaku
peso dashita. 私はサラの餞別に500ペソ出した。>: I contributed five
hundred pesos to Sara's leaving present. (syn.): mag-ambag,
umambag.


               108
ambar (noun): <kohaku 琥珀, kohakuiro 琥珀色>: amber.

ambasador (noun): <taishi 大 使 >: an ambassador. * Tag. Eng.
(syn.): embahador, sugo.

ambil (noun): <kuchiguse 口癖, kudokudo iu koto くどくど言うこと>:
repetition of a word or a story many times. * Masama ang ambil
mo kay Lisa.: <Risa-ni kudokudo iu-no-wa yoku-nai-yo. リサにく
どくど言うのは良くないよ。>: Your repetition of the word to Lisa is
bad.

ambisyon (noun): <taishi 大志, taimoo 大望>: an ambition. * Mataas
ang ambisyon niya sa buhay.: <Kare-wa jinsei-no ookina nozomi-wo
mot-te iru. 彼は人生の大きな望みを持っている。>: He has high ambition
in life. (syn.): adhika, adihikain, layunin, layon, lunggati,
pangarap.

ambisyoso (adj.): <yashin-no aru 野心のある, taimoo-no aru 大望の
あ る >: ambitious. * Ang kanyang susunod na produksiyon ay
anbisyosong musical.: <Kare-no tsugi-no seisaku-wa taihen
yashintekina myuujikaru-desu. 彼の次の制作はたいへん野心的なミュージ
カルです。 His next production is a very ambitious musical. (syn.):
    >:
maadhika, mapangarap.

ambon (noun): <kirisam 霧雤, ekosame 小雤, shoou 小雤, yowai ame
弱い雤>: a shower, a drizzle, a light rain, gentle pattering of
rain. * Nakababasa rin ang ambon kung malayo ang iyong paparoonan.:
<Moshi-mo tooku-made iku-no-nara kirisame-demo nureru yo. もし
も遠くへ行くのなら霧雤でも濡れるよ。>: The drizzle can wet your shirt
if you are going far.

ambon (sla.)(v.t.): <tobaku-no wakemae-wo yaru 賭博の分け前をやる
>: to give from one's winnings in gambling. [new. Tag. ambon "light
shower, drizzle"] bigay, balato. * Aambunan kita ng aking
napanalunan sa sugal.: <Kimi-ni gyamburu-no wakemae-wo ageyoo.
                109
君にギャンブルの分け前をあげよう。>: I will give you some of my winnings
in gambling.

ambos (noun): (1)<puremia プレミア, warimashi 割り増し, shookin 賞
金>: premium. * Tag. Eng. (2)<zan-nenshoo 残念賞>: a consolaion
prize. * Tag. Eng. (syn.): pampalubag-loob na gantimpala.

amboy (sla.)(noun): <otoko-no Amerikajin 男 の ア メ リ カ 人 ,
Amerikajin dansei アメリカ人男性>: a male American. [short. Eng.
Am(erican) + boy] (syn.): ambo, Amerikano. * Marami siyang
kaibigang amboy.: <Kanojo-wa amerikajin-no otoko tomodachi-ga
takusan iru. 彼女はアメリカ人の男友だちがたくさんいる。>: She has lots
of male American friends.

ambulansiya (noun)(var. ambulansya): <kyuukyuusha 救急車 >: an
ambulance. * Kulang ang ambulansiya sa probinsiya.: <Shuu-no
kyuukyuusha-no daisuu-wa juubun-dewanai. 州の救急車の台数は十分で
はない。>: The number of ambulances in the province is not enough.

ambulong (noun): <kyootei 協定, kyooyaku 協約, jooyaku 条約>: a
treaty, an accord. (syn.): kasunduan, pakto. * Tag. Eng.

ame 雤 (noun): <ulan>: rain.
* ame-ga furu 雤が降る (v.i.): <umulan>: to rain, it rains.
* ame-no 雤の, amefuri-no 雤降りの (adj.): <maulan>: rainy.

ame 飴 , kyandii キ ャ ン デ ィ , bonbon ボ ン ボ ン (noun): <dulse,
kumpites, kendi>: a candy, sweets, bonbons.

ameeba アメーバ (noun): <amiba>: an ameba.

amen (noun): (1)<aamen アーメン>: amen, so beit. * Tag. Eng. (syn.):
siya nawa. (2)<nenchoosha-no te-ni suru kuchizuke 年長者の手にす
る口づけ>: kissing to an elder. (syn.): halik sa kamay, mano.


               110
amenorea (noun): <mugekkei 無 月 経 >: amenorrhea. * Tag. Eng.
(syn.): hindi nireregla.

Amerika ア メ リ カ , gashuukoku 合 衆 国 (noun): <tate>: America,
U.S.A.

amerikana (noun): <sebiro 背広, suutsu スーツ>: a two-piece suit,
a business suit. * Mag-amerikana tayo mamayang gabi.: <Kon-ya-wa
suutsu-to nekutai-de seisoo shi-mashoo. 今夜はスーツとネクタイで正
装しましょう。>: Let's dress in suit and tie tonight.

Amerikano (adj.): <amerika-no アメリカの, amerikajin-no アメリカ
人の>: American. * Tag. Eng.

ametralyador (noun): <kikanjuu 機関銃>: a machine gun. * Tag. Eng.
(syn.): masinggan.

ami 網, gyomoo 漁網 (noun): <lambat>: a fishing net.

amiba (noun): <ameeba アメーバ>: an ameba, i.e. a one-celled animal
that continually change shape to engulf and absorb its food. *
Tag. Eng.

ami-de toru 網で捕る (v.t.): <lambatin>: to catch with a net.

amiga (noun): <josei-no tomodachi 女性の友だち, on-na-no tomodachi
女の友だち>: a female friend. * Tag. Eng.

amigo (noun): <dansei-no tomadachi 男 性 の 友 だ ち , otoko-no
tomodachi 男の友だち>: a male friend. * Tag. Eng.

amikata 編み方, orikata 織り方 (noun): <habi, pagkahabi>: texture.
* amimono 編み物, ami koto 編むこと (noun): <niting>: knitting.

amilyaramento (noun): <chizei 地税, chiso 地租, tochi-ni kakeru
               111
sozei 土地にかける租税>: land tax. * Tag. Eng. (syn.): buwis sa lupa.

amin (pron.)[excluding you]: (1)<watashitachi-no 私たちの>: our.
* Ang aming bahay ay malapit sa estasyon.: <Watashitachi-no ie-wa
eki-no chikaku-desu. 私たちの家は駅の近くです。>: Our house is near
the station. (2)<watashitachi-no mono 私たちのもの>: ours. * Amin
ang sasakyan na iyan.: <Ano kuruma-wa watashitachi-no mono-desu.
あの車は私たちのものです。>: That car is ours. (3)<watashitachi-ni
私たちに, watashitachi-wo 私たちを>: us. * Tag. Eng.

aminin (v.t.)(r.w. amin): (1)<jihaku suru 自白する, kokuhaku suru
告白する>: to confess. * Aminin mo ang iyong kasalanan sa harap
ng mga pulis.: <Kimi-no ayamachi-wo keikan-ni hakujoo shi-nasai.
君の過ちを警官に白状しなさい。>: Confess your fault to the policemen.
(2)<mitomeru 認める, yurusu 許す>: to admit as one's fault. * Tag.
Eng.

amirol (noun)(var. almirol): (1)<denpun 澱粉, nori 糊>: starch.
* Tag. Eng. (2)<sentakunori 洗濯糊>: starch for laundry. (syn.):
gawgaw.

amis (adj.): <fukoona 不幸な, fushiawasena 不幸せな>: unhappy,
unfortunate. * Tag. Eng. (2)<hakugai sare-ta 迫 害 さ れ た ,
shiitage-rare-ta 虐 げ ら れ た , yokuatsu-sare-ta 抑 圧 さ れ た >:
oppressed. * Ang mga amis ay nag-alsa laban sa diktador.:
<Yokuatsu-sareta   minshuu-ga   dokusaisha-ni   taishi-te
tachiagat-ta. 抑 圧 された民衆は 独裁者に対して 立ち上が った。 >: The
oppressed people rose up against the dictator. (syn.): aba, api,
bigo, kulang-palad.

amistad (noun): <yuujoo 友 情 , yuukoo 友 好 , shinzen 親 善 >:
friendship, amity. * Ang amistad ay mas mahalaga kaysa pera.:
<Shin-no yuujoo-wa okane-yori-mo taisetu-desu. 真の友情はお金より
も大切です。>: Real friendship is more important than money. (syn.):
pagkakaibigan.
                112
amnestiya (noun)(var. amnesty, amnisti): <onsha 恩赦, tokusha 特
赦, taisha 大赦>: an amnesty. * Maraming ilegal na migrante sa
Amerika ang binigyan ng amnestiya.: <Amerika-no fuhooimin-no
ooku-wa onsha-wo atae-rare-ta. アメリカの不法移民の多くは恩赦を与え
られた。>: Many illegal migrants in America were given an amnesty.
(syn.): indulto, patawad.

amnesya (noun): <kiokusooshitsu 記憶喪失, kioku-wo ushinat-te iru
jootai 記憶を失っている状態>: amnesia, loss of memory. * May amnesia
ka ba?: <Anata-wa kioku-wo ushinat-te iru-no-desu-ka? あなたは
記憶を失っているのですか?>: Do you have amnesia? (syn.): sakit na
limot.

amo (noun): <shujin 主人, jooshi 上司>: a boss, a master, a chief.
* Mahigpit ang aking amo sa trabaho kaya ako umalis.: <Watashi-no
shokuba-no jooshi-wa kibishii hito-desu. Sorede watashi-wa
shigoto-wo yameru koto-ni shi-mashi-ta. 職場の私の上司は厳しい人で
す。 それで私は、  仕事を辞めることにしました。 My boss in my work is strict.
                   >:
That is why I decided to quit. (syn.): panginoon, hepe, puno.

amo (noun): (1)<kainarasu koto 飼 い 馴 ら す こ と , shiiku 飼 育 >:
tameness, domestication, submission. * Tag. Eng. (syn.): supil.
(2)<nadameru koto なだめること, settoku 説得>: coaxing. * Tag. Eng.
(syn.): pakiusap, pamanhik. (3)<aibu 愛撫, hooyoo 抱擁>: caress.
* Kailangan ang kaunting amo sa batang umiiyak.: <Nai-te iru sono
ko-ni-wa karui hooyoo-ga hitsuyoo-desu. 泣いているその子には軽い法
要が必要です。>: The child who is crying needs a little caress.

amo (sla.)(noun): <ijiwaruna adana 意地悪なあだな, nikkuneemu ニ
ックネーム>: a nickname used for a friend, often with sarcasm, boss,
master. [Spa. amo "master, boss"] * Tag. Eng. (syn.): amo kong
tunay.

amol (noun): <chiri 塵, gomi ゴミ, hokori 埃, fuketsuna mono 不
                113
潔な物, kitanai mono 汚い物, obutsu 汚物>: dirt, filth. * Tag. Eng.
(syn.): amos, banil, dungis, libag, dusing, mantsa, gitata, dumi.

among (sla.)(noun): (1)<seishokusha 聖職者, bokushi 牧師(プロテ
スタント), shimpu(カトリック)神父>: a priest. * Tag. Eng. (syn.):
pari, padre. (2)<shujin 主人>: a master. (syn.): panginoon.

amor (noun): <ai 愛, aijoo 愛情>: affection, love, esteem. * Wala
kang amor sa akin.: <Anata-wa watashi-ni aijoo-wo mot-teinai. あ
なたは私に愛情を持っていない。>: You don't have affection towards me.
(syn.): pag-ibig, pagmamahal, pagsinta.
* amor propyo: <jikoai 自 己愛 , jisonshin 自 尊心 >: self-pride,
self-respect.

amores (noun): <ren-ai-zata 恋愛沙汰, ren-ai-jiken 恋愛事件, uwaki
浮気>: a love affair. * Tag. Eng. (syn.): amoriyos

amorosa (adj.)(var. amorso): <kooshokuna 好色な>: amorous. * Tag.
Eng. (syn.): romantika/o, masintahin.

amortisasyon (noun): (1)<shookan 償還, shookyaku 償却, henkin 返
金, bunkatsubarai 分割払い>: amortization, installment. * Mahal
ang amortisasyon ng bahay niya.: <Kare-no ie-no bunkatsubarai-wa
koogaku-da. 彼の家の分割払いは高額だ。>: The amortization of his
house is expensive. (syn.): hugo, hulog, panghulpg. (2)<tampo 担
保, teitoo 抵当>: mortgage. * Tag. Eng.

amos (noun): <yogore よごれ, gomi ゴミ, hokori 埃>: dirt on the
surface. * Tag. Eng. (syn.): dungis, amol, dusing.

amot (noun): (1)<wakemae 分 け 前 , toribun 取 り 分 >: a share, a
portion. * Tag. Eng. (2)<genka-de-no koonyuu 原 価 で の 購 入 ,
motone-de-no shiire 元値での仕入れ>: an act of obtaining or buying
a portion of goods from someone at cost price. * Tag. Eng.


                114
amoy (noun): (1)<nioi 匂い, kusasa 臭さ>: an odor, a smell, a stench.
* Ang isdang bilasa ay masama ang amoy.: <Kusarikake-no sakana-wa
fukaina nioi-ga suru. 腐りかけの魚は不快な匂いがする。>: The stale
fish has an offensive odor. (syn.): langhap, sanghod, singaw.
(syn.): baho, angi, angot, antot, bulok, bantot, hanglay, lansa,
laris, anggo. (3)<kaori 香り, hookoo 芳香>: aroma, fragrance. *
Tag. Eng. (syn.): bango, aroma, samyo, dapyo, halimuyak.

amoyong (sla.)(v.t.): (1)<tsui-te iku ついて行く, shitagau 従う,
moojuu-suru 盲従する>: to follow closely. * Umaamuyong na naman
siya sa aking kapatid na babae.: <Kare-wa mata watashi-no
imooto-ni pittari tsukimatot-te iru. 彼はまた私の妹にぴったりつきま
とっている。>: He is again closely following my sister. (2)<maneru
まねる, mohoo-suru 模倣する>: to imitate. * Tag. Eng. [new. Tag.
amuyong "small tree with clinging flowers] (syn.): buntot nang
buntot.

ampaia アンパイア, shimpan-in 審判員 (noun): <ampay>: an umpire.

ampalaya (noun): <nigauri ニガウリ・苦瓜>: a bitter gourd. * Pigkain
mo ang ampalaya sa asin para maalis ang pait.: <Nigami-ga
nakunaru-yooni nigauri-wo shio-de momi-nasai. 苦みがなくなるよう
にニガウリを塩でもみなさい。>: Eng.

ampang (noun): <yochiyochi aruki よちよち歩き>: a unsteady walking
manner, a toddle. * Tag. Eng. (syn.): engkang.

ampat (v.t./adj.): (v.t.): <shukketsuryoo-wo kensa suru 出血量
を検査する>: to check the flow blood in a hemorrhage. * Ampat na
ang dugo nang dumating ang manggagamot: <Ishi-ga toochaku shi-te
shukketsuryoo-ga chekku sare-ta. 医師が到着して出血量がチェックされ
た。>: The flow of the blood was checked when the physician arrived.
(adj.): (1)<shukketsu-ga tomat-ta 出 血 が 止 ま っ た >: stopped
bleeding. (syn.): hinto, pigil, tigil. * Ampat na ang dugo ng
kanyang sugat sa ulo.: <Kanojo-no atama-no kizu-no shuk-ketsu-ga
                115
tomat-ta. 彼女の頭の傷の出血が止まった。>: The bleeding of the wound
on her head has stopped. (2)<tomat-ta 止まった, osaerareta 抑え
ら れ た >: checked, stopped, suppressed. (syn.): apula, sugpo,
sawata.

ampatin (v.i.)(r.w. ampat): <shukketssu-wo tomeru 止める>: to
check, to stop, to suppress. * Inampat ng manggagamot ang pagdaluy
ng dugo sa aking sugat.: <Isha-wa watashi-no kizuguchi-karano
shuk-ketsu-wo tomeyoo-to shita. 医者は私の傷口からの出血を止めようと
した。>: The doctor tried to stop the bleeding from my wound. (syn.):
sugpuin, apulain, pigilin, sawatain.

ampaw (noun): <poppukoon>: sweetened popcorn. * Magustuhin sa
ampaw si Hanako.: <Hanako-wa amaku shi-ta poppukoon-ga suki-desu.
花子は甘くしたポップコーンが好きです。>: Hanako is fond of sweetened
popcorn.

ampay (noun): <shimpan-in 審判員, ampaia アンパイア>: an umpire.
(syn.): tagahatol.

amper (noun)(var. amperyo): <ampea アンペア>: an ampere. * Tag.
Eng.

ampibya (noun): <ryooseirui 両生類 >: amphibia, animals living
both on land and in water. * Tag. Eng.

ampil (noun): <shikiri-no kabe 仕 切 り の 壁 , kakuheki 隔 壁 >: a
partition wall. (syn.): dingding, tabing.

ampilan (v.t.)(r.w. ampil): <shikiri-wo suru 仕切りをする>: to
provide with a partition wall or walls. * Tag. Eng. (syn.):
dingdingan, tabingan.

ampilaw (noun): (1)<hikaru mono 光る物, mabushii mono まぶしい物,
kagayaku mono 輝く物>: a dazzle of eyes. * Tag. Eng. (syn.): silaw.
                116
(2)<genkaku 幻 覚 , moosoo 妄 想 >: a hallucination. * Tag. Eng.
(syn.): halusinasyon, bisyon, kinikinita.

ampon (noun): <yooshi 養 子 , yoojo 養 女 >: an adopted child, a
son/daughter-in-law. * Mabait siyang anak kahit siya ay isang
ampon.: <Kanojo-wa yooshi-de-wa aru-ga mooshibun-no nai
musume-desu. 彼女は養子ではあるが申し分のない娘です。>: She is a good
daughter even she is an adopted child. (syn.): andukha, kalinga,
kupkop.

ampunan (noun)(r.w. ampon): (1)<yoogoshisetsu 養 護 施 設 >: an
asylum. * Nakatira sa ampunan ang matanda.: <Sono toshioi-ta
josei-wa yoogoshisetsu-ni i-masu. その年老いた女性は養護施設にいます。
>: The old woman lives in a asylum. (2)<kojiin 孤児院>: an orphan
asylum. * Tag. Eng. (syn.): asilo, bahay-ampunan, ospisyo,
bahay-pala.

ampunin (v.t.)(r.w. ampon): <yooshi-ni suru 養子にする>: to adopt
a child. * Ampunin mo ang sanggol na iyan para suwertehin ka sa
buhay.: <Anata-no jinsei-ni kooun-ga megut-te kuru-yooni ano
akanboo-wo yooshi-ni shi-nasai. あなたの人生に幸運が巡ってくるように
あの赤ん坊を養子にしなさい。 Adopt that baby so that you will be lucky
            >:
in your life. (syn.): andukhain, kalingain, kupkupin, kandiliin.

amu 編む, amimono-wo suru 編物をする, oru 織る (v.t.): <humabi,
manggantsilyo>: to knit, to weave.

amu-amuin (v.t.): <yasashiku nadameru やさしくなだめる, yasashiku
settoku suru 優しく説得する>: to coax more softly and insistently.
* Tag. Eng. (syn.): suyu-suyuin

amuin (v.t.): (1)<dakishimeru 抱きしめる, hooyoo suru 抱擁する>: to
caress, embrace. * Aamuin ko ang asawa ko para ako payagang
mamapasyal sa Ginza.: <Watashi-wa Ginza-wo burubura dekiru-yooni
mazu otto-wo dakishime-yoo. 私は銀座をぶらぶらできるようにまず夫を抱
               117
き締めよう。 I will caress first my husband so that I will be allowed
     >:
to promenade at Ginza. (2)<kainarasu 飼い慣らす, tenazukeru 手な
ずける>: to tame. * Tag. Eng.

amuki (noun): <odate おだて, settoku 説得, sono ki-ni saseru koto
その気にさせること>: coaxing, persuasion, inducement. * Tag. Eng.
(syn.): hibo, hikayat, himok, suysoy, udyok.

amukiin (v.t.)(r.w. amuki): <odateru おだてる, settoku suru 説得
する>: to coax, to flatter, to persuade, to induce. *Ako ay amukiin
niyang kumanta. : <Kare-wa watashi-wo odate-te uta-wo utawa-se-ta.
彼は私をおだてて歌を歌わせた。>: He flattered me into singing. (syn.):
hibuin, hikayatin, himukin, udyukan.

amumong (noun): <yuuki 勇気, buyuu 武勇, gooyuu 剛勇, dokyoo 度胸
>: courage, valor. * Tag. Eng.

amutin (v.t.): <yasuku kau 安く買う>: to obtain, procure or buy
at low price. * Tag. Eng.

amuyin (v.t.)(var. amuyan): < kagu 嗅ぐ, nioi-wo kagu 匂いを嗅ぐ
>: to smell, to sniff at to smell directly with the nose. * Amuyin
mo muna ang pagkain na iyan bago mo kainin.: <Taberu maeni mazu
sono tabemono-no nioi-wo kaginasai. 食べる前にまずその食べ物の臭い
を嗅ぎなさい。>: Smell that food first before you eat.

-an (suffix): <Tadooshi-wo tsukuru setsubiji-de boin-no ato-ni
tsuzuku baai-wa “-han”-to naru. 他動詞を作る接尾辞で母音の後に続く場
合は “han” となる>: Transitive verb suffix; nominalizing suffix,
whose variant is "-han" after words ending in vowels.

an 案, keikaku 計画, kihonkoosoo 基本構想, wakugumi 枠組み, sukiimu
スキーム (noun): <panikala, plano>: a plan, a scheme.

ana 穴 , hekomi へ こ み (noun): <butas, guwang, guang, hukai,
                118
lubak>: a hole, a hollow.
* anadarake-no 穴だらけの (adj.): <lubak-lubak, uka-uka>: full of
shallow holes as the surface of a road.
* anakagari 穴かがり, hokorobi-wo kagaru koto ほころびをかがること
(noun): <sulsi>: darning.
* ana-wo akeru 穴をあける, sasu 刺す, tsukisasu 突き刺す: <butasan,
manuot, tudlok, tusok>: to make a hole, to penetrate, to prick,
to puncture.
* ana-wo kagaru 穴をかがる, tsugi-wo ateru 継ぎを当てる (v.t.):
<patsehan, tagpian>: to patch, to cover a hole or tear with a patch.

anaakii ア ナーキー , museifujootai 無政府状態 , muchitsujo 無秩序
(noun): <anarkiya, anarkya>: anarchy.
* anaakisuto アナーキスト , museifushugisha 無政府主義者 (noun):
<anarkista>: an anarchist.

anadori 侮り, keibetsu 軽蔑, bubetsu 侮蔑: <pagsusta>: contempt.
* anadoru 侮る, bakani suru 馬鹿にする, bujoku suru 侮辱する (v.t.):
<hamakin, iskor, naka-isa>: to despise, to fool someone, to look
down on, to mock.

anag-ag (noun): (1)<kasukana hikari 微かな光, bikoo 微光>: glimmer.
* Tag. Eng. (syn.): banaag, sinag. (2)<kasukani mieru koto 微
かに見えること, bon-yari mieru koto ぼんやり見えること>: slight
visibility. * Tag. Eng. (syn.): aninag. (3)<kasukana konseki 微
かな痕跡>: a slight trace. (syn.): bakas, palatandaan.

anagrama (noun): <anaguramu アナグラム, goku-no tsuzurikae 語句の
綴り変え, aru goya ku-wo ji-wo okikaeru koto-ni yot-te kotonaru
go-ya ku-ni kaeru koto ある語や句を字を置き換えることによって異なる語
や句に変えること。>: an anagram, the change of one word or phrase
into another by the transposition of its letters.

anak (noun): (1)<kodomo 子ども>: a child. * Ako at si Espie ay
masayang may limang mababait na anak.: <Esupie-to watashi-wa
                119
gonin-no yoi kodomo-ga i-te ureshii. エスピーと私は五人の良い子ども
がいてうれしい。>: Espie and I are pleased to have five good children.
(2)<musuko 息子>: a son. * Ang kaniyang anak ay iyakin. <Kimi-no
musuko-wa nakimushi-da. 君の息子は泣き虫だ。>: Your son is a crying
child. (3)<musume 娘>: a daughter. * Tag. Eng. (4)<shison 子孫
>: a descendant, offspring. * Tag. Eng. (syn.): supling.
(5)<ketsuen 血縁, ketsuzoku 血族, ichizoku 一族, shinrui 親類>: kin,
a relatives. * Tag. Eng. (syn.): angkan, hinlog.
* anak-anakan: <yooshi 養子>: an adopted child. (syn.): ampon,
batang ampon.
* anak na babae/babai: <musume 娘>: a daughter.
* anak na lalaki: <musuko 息子>: a son.

anak (sla.)(noun): <konomi-no seito 好 み の 生 徒 , okiniiri-no
gakusei お気に入りの学生>: a favorite student, a teacher's pet. [new.
Tag. anak offspring, child"] * Hindi pumasok sa aking klase ang
aking anak ngayon.: <Kyoo-wa watashi-no konomi-no gakusei-ga
jugyoo-ni shusseki shi-nakat-ta. 今日は私の好みの学生が授業に出席し
なかった。>: Today, my favorite student did not attend my class.
(syn.): paboritong estudyante.

anak-araw (sla.)(noun)(var. anak sa araw): <konketsu-no hito 混
血の人, konketsuji 混血児>: a mestizo, an Eurasian. [Lit. "child
of the sun"] * Naaawa ako sa mga anak-araw sa aming bansa.:
<Watashi-wa wagakuni-no konketsujitachi-ni doojooshite-imasu.
私はわが国の混血児たちに同情しています。>: I pity the mestizos in my
country.

anaki (adj./adv.): (adj.): <ni-te iru 似ている, sokkurina そっく
りな>: similar in appearance. * Tag. Eng.
(adv.): <uwabe-wa 上辺は, hyoomenjoo-wa 表面上は>: seemingly. *
Tag. Eng. (syn.): animo, tila, parang, tila mandin, tila wari.

anaklang (noun): <sasori サソリ>: a scorpion. * Tag. Eng.


               120
anak-pawis (noun): (1)<mazushii hitobito 貧しい人々, hinminsoo 貧
民層>: poor people. (lit.): child of perspiration. * Ang mga
anak-pawis ay mahal ng Diyos.: <Mazushii hitobito-wa kami-no
ai-wo ukeru. 貧しい人々は神の愛を受ける。>: Poor people are loved by
God. (2)<roodoosha 労働者>: a labourer. * Tag. Eng.

analisis (noun): <bunseki 分析>: an analysis. * Tag. Eng. (syn.):
pagsusuri.

analista (noun): (1)<anarisuto ア ナ リ ス ト , bunsekisha 分 析 者 ,
bunsekiki 分析器>: an analyst, an analyzer. * Tag. Eng. (syn.):
tagasuri, tagapagsuri. (2)<nendaiki-henja 年 代 記 編 者 >: an
annalist. (syn.): mananaysay, istoryador.

anan (noun): <tamushi タムシ, mizumushi 水虫, shirakumo シラクモ
>: ringworm. * Makati ba ang anan mo sa mukha?: <Anata-no kao-no
tamushi-wa kayui-desu-ka? あなたの顔のシラクモはかゆいですか?>: Is
your ringworm in the face itchy?

anang (adv.): (1)<…to iwareru ~と言われる, …da sooda ~だそうだ>:
it is said, as stated by. * Ang sakit na iyan ay anang kumakalat
at nanghahawa.: <Sono byooki-wa man-en shi-tsutsu aru-sooda. そ
の病気は蔓延しつつあるそうだ。>: The disease is said to have been
spreading. (syn.): sabi ng. (2)<…ni yore-ba ~によれば, …ni yoru-to
~によると>: according to. * Anang tagapagbalita bukas ay uulan.:
<Tenkiyohoo-ni yoru-to asu-wa ame-ni naru-yooda. 天気予報によると
明日は雤になるようだ。>: According to the weather forecast, it will
rain tomorrow. (3)<…ni) shitagat-te ~に従って, …no toori-ni ~
の通りに>: in accordance with. * Ginawa nila ang bapor ng anang
sa plano.: <Karera-wa sekkeizu-no toori-ni fune-wo tsukut-ta. 彼
は設計図のとおりに船を作った。 They built the ship in accordance with
             >:
the plans. (syn.): alinsunod sa, sang-ayon sa.

anarkiko (adj.): <museifu-no 無政府の, museifutekina 無政府的な>:
anarchic, anarchical. * Tag. Eng. (syn.): walang, kinikilalang
               121
batas, di kumikilala ng batas.

anarkismo (noun): <museifushugi 無政府主義>: anarchism, i.e. the
political doctorine that all government should be abolished.
(syn.): di paglikaka sa batas o sa nakatatag na pamahalaan

anarkista (noun): <museifushugisha 無政府主義者, anaakisuto アナ
ーキスト>: an anarchist. * Masama sa isang bayan ang mga anarkista.:
<Museifushugisha-wa kokka-ni tot-te yoku-nai. 無政府主義者は国家
にとって良くない。>: Anarchists are bad for one nation.

anarkiya (noun)(var. anarkya): <museifujootai 無政府状態, anaakii
アナーキー>: anarchy.

anas (noun)(var. anasan): <sasayaki 囁き, kogoe 小声>: a whisper,
a murmur, undertone conversation. * Ang ginawa ni Nariko ay anas
at hindi sigaw.: <Nariko-wa kogoe-de it-ta-dake-de sakebi-wa
shi-nakat-ta. 成子は小声で言っただけで叫びはしなかった。>: Nariko made
only a whisper and not a shout. (syn.): bulung, bulungan.

anata あなた (pron.): <ikaw, ka>: you, the postpositive form of
"ikaw".
* anata-no あなたの (pron.): <iyo, mo>: your.
* anata-no mono あなたのもの (pron.): <ninyo>: your, yours.
* anatatachi あなたたち, kimitachi 君たち (pro.): <kayo>: you.
* anatatachi-no あなたたちの (pron.): <inyo, ninyo>: your.
* anatatachi-no mono あなたたちのもの (pron.): <inyo>: yours.

anatomiya (noun)(var. anatomya): <kaiboogaku 解剖学>: anatomy,
i.e. the scientific study of the bodies and body parts people and
animals.

anaume-wo suru 穴埋めをする , umeawase-wo suru 埋め合わせをする ,
torimodosu 取り戻す (v.t.): <bawiin, bumawi, mabawi>: to recoup,
to make up for.
                122
anay (noun): <shiroari 白蟻>: an white ant. * Madaling nasira ang
bahay nila dahil sa mga anay.: <Karera-no ie-wa shiroari-no
tame-ni sugu dameni nat-ta. 彼らの家は白蟻のためにすぐだめになった。
>: Their house was easily damaged because of white ants.

anayad (adj.): (1)<nodokana のどかな, urarakana うららかな>: serene.
* Tag. Eng. (2)<kimochiyoi 気 持 ち よ い , kokochiyoi 心 地 よ い ,
kokoroyoi 快い>: suave. * Tag. Eng.

anayo (noun): <arerugii アレルギー, kabinshoo 過敏症>: allergy. *
Tag. Eng. (syn.): imunimon.

anchobi ア ン チ ョ ビ , koiwashi-no shiozuke 小 鰯 の 塩 漬 (noun):
<bulinaw, dilis, dulis, matalos>: an anchovy, anchovies.

andaarain アンダーライン (noun): <salungguhit>: an underline.

andaasukaato ア ン ダ ー ス カ ー ト , pechikooto ペ チ コ ー ト (noun):
<nagwas>: an underskirt, a peticoat.

andam (noun): <chokkan 直 観 ・ 直 感 , yokan 予 感 >: intuition,
premonition. * Tag. Eng.

andamyo (noun): (1)<fumiita 踏み板, tarappu タラップ>: a gangplank.
* Tumutulay na sa andamyo si Jose nang kunan siya ng larawan.:
<Hose-wa jibun-no shashin-ga tora-re-ta toki sudeni tarappu-ni
i-ta. ホセは自分の写真が撮られた時すでにタラップにいた。>: Jose was
already on the gangplank when his picture was taken. (2)<futoo
埠頭, sambashi 桟橋>: a jetty, a pier. * Tag. Eng.

andante (adj.): <aruku hayasa-de 歩く速さで, yukkuri-to ゆっくり
と, andante アンダンテ>: andante. * Tag. Eng. (syn.): dahan-dahan.

andap (noun): (1)<kasukana hikari 微かな光, tenmetsu suru hikari
               123
点滅する光, chirachira suru hikari ちらちらする光>: a flicker (as
of a weak candle light), glimmer, shimmer. * Tag. Eng. (syn.):
kisap, kurap, pag-andap. (2)<fuan 不安, shimpai 心配>: anxiety.
* Tag. Eng. (3)<fukakujitsusa 不確実さ , futashikasa 不確かさ >:
uncertainty. * Tag. Eng.

andar (noun): (1)<kikai-no kinoo 機械の機能, kikai-no soosa 機械
の操作>: a function or operation of a machine. * Mahirap matutuhan
ang pagpa-andar ng bagong makina.: <Atarashii kikai-no soosa-wa
oboeru-noga muzukashii baai-ga aru. 新しい機械の操作は覚えるのが難
しい場合がある。 The operation of a new machine can be hard to learn.
       >:
(syn.): lakad, pag-andar, pagtakbo, takbo. (2)<shimpo 進 歩 ,
zenshin 前進>: the progress of operation. * Kapansin-pansin ang
andar ng kanilang negosyo.: <Karera-no jigyoo-no zenshin-wa
ichijirushii. 彼らの事業の前進は著しい。>: The progress of their
business is remarkable. (syn.): progreso, takbo, lakad, unlad.

anden (noun): <purattohoomu プラットホーム, ressha-no hoomu 列車
のホーム>: a platform at a railway station. * Tag. Eng.

ander (sla.)(v.t.): <ot-to-wo shiri-ni shiku 夫を尻に敶く>: to
dominate (a husband), to henpeck. [Eng. "under"] * Maraming beses
niyang inaander ang kanyang asawa kayat siya ay iniwan.:
<Kanojo-wa otto-wo shiri-ni shii-te i-ta. Sooiu wake-de ot-to-wa
kanojo-wo sute-ta. 彼女は夫を尻に敶いていた。そういう訳で夫は彼女を捨て
た。>: She henpecked her husband a lot, which is why her husband
abandoned her. (syn.): dominahin, pangyarihan.

ander de saya (sla.)(adj.)(var. andres de saya)(r.w. ander):
<shiri-ni shika-re-ta 尻に敶かれた>: henpecked. [Eng. "under the"
+ Tag. saya "skirt"] * Ang mga ander de saya ay laging nambababae.:
<Tsuma-no shiri-ni shikarete-iru otoko-wa itsumo on-na-no ato-wo
oikake mawasu. 妻の尻に敶かれている男はいつも女の後を追いかけ回す。>:
Henpecked husbands always do philandering. (syn.): duminado ng
asawa.
                124
andira (noun): <hiyakashi 冷やかし, waruguchi 悪口, azakeri 嘲り,
chooshoo 嘲笑, bujoku 侮辱>: ridicule, insult. * Tag. Eng. (syn.):
biro, biruan, kantiyaw, kantiyawan, tukso, tuksuhan.

andirain (v.t.)(r.w. andira): <ijimeru いじめる, karakau からかう,
azakeru あざける, chooshoo-suru 嘲笑する>: to tease, to make fun of.
* Tag. Eng. (syn.): tuksuhin, biruin, kantiyawan.

andres (sla.)(noun)(var. ander): <shiri-ni shika-re-ta otto 尻
に敶かれた夫, kyoosaika 恐妻家>: a henpecked husband. [Eng. "under"
+ Andres (a henpecked husband's personal name)] * Siya ay isang
kawawang andres.: <Kawaisoo-ni kare-wa tsuma-no shiri-ni
shika-re-te iru. かわいそうに彼は妻の尻に敶かれている。>: He is a poor
henpecked husband.

andukha (noun)(var. adukha, anduka): <sewa 世話, hogo 保護>: care,
protection, nurture. * Tag. Eng. (syn.): aruga, kandili, kupkop.

andukhain (v.t.)(r.w. andukha): (1)<sewa suru 世話する, hogo suru
保護する>: to care, to protect. * Ang kanyang asawa ang nag-andukha
sa kanya nang siya ay nagkasakit.: <Kare-ga byooki-no aida
okusan-ga kare-no sewa-wo shi-ta. 彼が病気の間、奥さんが彼の世話をし
た。>: His wife cared for him during his illness. (2)<sodateru
育てる, yooiku suru 養育する>: to raise, to take care of. * Inandukha
niya ang bata hanggang sa lumaki.: <Kanojo-wa kodomo-ga seijin
suru-made sodate-ta. 彼女は子どもが成人するまで育てた。>: She raised
the child until he grew up. (3)<konomu 好む>: to care for, to like.
* Tag. Eng. (4)<saiyoo suru 採用する>: to adopt. * Tag. Eng. (syn.):
arugain, tangkilikin, alagaan, ampunin, sikapin, pagsikapan,
pagtiyagaan.

ane 姉, onee-san お姉さん (noun): <ate, kaka, kapatid>: an elder
sister.


                125
anekdota (noun): <itsuwa 逸話>: an anecdote. * Tag. Eng. (syn.):
istorya, kuwento, salaysay.

anemya (noun): <hinketsushoo 貧血症>: anemia. * Tag. Eng. (syn.):
kukulangan sa dugo.

anestesya (noun): <masui 麻 酔 >: anesthesia. * Magaling ang
anestesyang ginamit sa kanyang operasyon.: <Kanojo-no shujutu-ni
mochii-rare-ta masui-wa umaku it-te iru. 彼女の手術に用いられた麻
酔はうまくいっている。>: The anesthesia used in her surgery is good.
(syn.): pampamahid.

ang (arti.): (1)<kanshi 冠詞>: a particle. * Ang bahay ay malaki.:
<Sono ie-wa ookii. その家は大きい。>: The house is big. (2)<sono そ
の, reino 例の>: its, that, the, an article used before common nouns,
indefinite pronouns, plural forms. * Tag. Eng.

ang isa (noun): <moo hitotsu もう一つ, moo ippoo もう一方>: the other.
* Dalawa ang awto niya. Ang isa ay malaki at ang isa maliit.:
<Kara-wa kuruma-wo nidai mot-te iru. Ippoo-wa ookiku moo ippoo-wa
chiisai. 彼は車を二台持っている。一方はおおきくもう一方は小さい。>: He
has two cars. One is big and the other is small.

anga (adj.): <kuchi-wo hirai-ta bakazura-no 口を開いた馬鹿面の,
anguri-to kuchi-wo ake-te あ ん ぐ り と 口 を 開 け て >: open-mouthed
displaying ignorant. * Tag. Eng.

anga-anga (sla.)(adj.): <orokana 愚かな, bakana 馬鹿な, mugaku-no
無学の>: stupid, ignorant, silly, foolish. [short. Tag. (t)anga
"ignorant"] * Ang mga anga-anga ay laging binibiktima ng mga
magnanakaw.: <Orokana hitobito-wa itsumo doroboo-no gisei-ni
naru. 愚かな人々はいつも泤棒の犠牲になる。 >: Ignorant people are
always victimized by a thief. (syn.): eng-eng, tanga-tanga, tango,
tange.


                126
angal (noun): <ikari-no hyoojoo 怒りの表情, hantai-no hyoojoo 反
対 の 表 情 , fuhei 不 平 , fuman 不 満 , kujoo 苦 情 >: expression of
resentment or opposition, a complaint. * Tag. Eng. (syn.): atungak,
reklamo, tutol, ungal, ungol.

angas (noun): <fuhei 不平, fuman 不満, kujoo 苦情>: a complaint.
* Tag. Eng. (syn.): burot, hambog, mayabang, masalita.

angat (noun/adj.): (noun): <sukoshi mochiageru koto 尐し持ち上げ
ること>: the act or manner of lifting or raising slightly. (syn.):
alsa, buhat, taas.
(adj.): (1)<sukoshi mochiagat-ta 尐し持ち上がった, sukoshi agat-ta
尐し上がった>: slightly raised or lifted. * Tag. Eng. (syn.): alsado,
nakaalsa. (2)<chii-ga takai 地位が高い>: better or higher in rank,
position. * Tag. Eng. (syn.): hakahihigit, nakalalamang,
nakatataas.

angaw (noun): <hyakuman 百万, 1,000,000>: a million. * Tag. Eng.
(syn.): milyon.

angge (sla.)(noun): <busu ブス, minikui on-na 醜い女, shikome 醜
女>: an ugly woman. ["Angge" is a name of an ugly woman in comics.]
* Isang angge subalit mayaman ang kanyang napangasawa.: <Kare-wa,
minikui-ga yuufukuna josei-to kekkon shi-ta. 彼は、醜いが裕福な女
性と結婚した。>: He married an ugly but rich woman. (syn.): pangit
na babae.

anggi (noun): <amamori 雤もり>: rain entering through cracked
windows, walls, or ceilings. * Tag. Eng. (syn.): ampias, ampiyas.

anggulo (noun): <kakudo 角度>: an angle. * Para maintindihan mo
siya, tingnan mo sa ibang anggulo ang kanyang problema.: <Betsu-no
kakudo-kara kanojo-no mondai-wo mi-te kudasai. Sorede kanojo-no
koto-ga wakaru-deshoo. 別の角度から彼女の問題を見てください。それで彼
女のことが分かるでしょう。>: Look her problem in a different angle,
                127
so that you could understand her.

anghang (noun): <koshoo-no aji 胡椒の味, koshookarasa 胡椒辛さ,
pirit-to shi-ta aji ぴりっとした味>: a taste of pepper, pungency.
* Tag. Eng. (syn.): hanghang.

anghel (noun): <tenshi 天使 >: an angel. * Si Theo ay mukhang
anghel.: <Teo-wa tenshi mitai-desu. テオは天使みたいです。>: Theo
looks like an angel.

anghel (sla.)(noun): <kooensha 後援者, enjosha 援助者, patoron パ
トロン>: a patron, a person who takes care of you, a sponsor.[new
Tag. anghel "angel"] * Siya ay aking anghel.: <Kanojo-wa
watashi-no kooensha-desu. 彼女は私の後援者です。>: She is my patron.
(syn.): tagapagtaguyod, tagatangkilik.

anghelina (noun)(var. angelina): <chiisana tenshi 小 さ な天使 ,
shoo-tenshi 小 天 使 >: an small angel. * Tag. Eng. (syn.):
anghelita/o.

angil  (noun/adj.)(var.  angal,  ungal, ungol):  (noun):
(1)<unarigoe 唸り声, hoeru koe 吠える声>: a growl, a snarl. * Tag.
Eng. (2)<donarigoe 怒鳴り声>: an angry sound made by a person. *
Tag. Eng.
(adj.): <okorippoi 怒りっぽい, gamigami iu がみがみ言う, sugu donaru
すぐ怒鳴る>: given to growling or muttering complaints angrily.
* Tag. Eng. (syn.): bugnutin, mainit ang ulo, magalitin.

angkan (noun): (1)<kazoku 家族>: a family. * Malaki ang angkan
niya.: <Kare-ni-wa kazoku-ga takusan i-masu. 彼には家族がたくさん
います。>: He has a big family. (2)<iegara 家柄, kettoo 血統>:
lineage. * Tag. Eng. (syn.): mag-anak, pamilya. (3)<shuzoku 種
族, buzoku 部族>: a tribe. * Tag. Eng. (syn.): lahi, lipi, tribo.
(4)<sedai 世代>: a generation. * Tag. Eng. (syn.): halinlahi,
henerasyon.
               128
angkas (v.i.)(var. angkasan): <issho-ni noru 一緒に乗る, ainori
suru 相乗りする, doojoo-suru 同乗する>: to ride with, take a ride
with. * Angkas kayo sa kotse.: <Kanojo-to isshoni kuruma-ni
nari-nasai. 彼女と一緒に車に乗りなさい。>: Ride with her in a car.
(syn.): sunuan.

angkasan (noun/v.i.)(r.w. angkas): (noun): <issho-ni noru koto
一緒に乗ること, ainori 相乗り , doojoo 同乗 >: the act or common
practice of riding together. * Tag. Eng. (syn.): suno.
(v.i.): <issho-ni noru 一緒に乗る, ainori suru 相乗りする, doojoo
suru 同乗する>: to ride with, take a ride with. * Tag. Eng. (syn.):
sunuan.

angkat (noun): <yunyuuhin 輸入品, hakuraihin 舶来品, yunyuu 輸入
>: import, imports, importation. * Marami ang angkat natin sa
sasakyan sa Hapon.: <Nihon-e-no kuruma-no yunyuuhin-wa totemo ooi.
日本への車の輸入品はとても多い。>: Our car imports in Japan are very
big. (syn.): pag-angkat.

angkatin (v.t.)(r.w. angkat): <yunyuu suru 輸入する>: to import.
* Tag. Eng. (syn.): umangkat.

angkin (noun/adj): (noun): (1)<jibun-no mono-ni suru koto 自分
の も の に す る こ と , chakufuku 着 服 , ooryoo 横 領 >: an act of
appropriating or claiming something for oneself. * Tag. Eng.
(2)<koyuusei 固有性, seitoku-no mono 生得のもの, sententekina mono
先天的なもの>: anything inherent or inborn to someone. * Tag. Eng.
(adj.): <koyuu-no 固有の, honraitekina 本来的な, seiraino 生来の,
seitokutekina 生得的な>: inherent, inborn. * Tag. Eng. (syn.):
likas, katutubo, sarili.

angkinin (v.t.)(r.w. angkin): (1)<chakufuku suru 着服する, ooryoo
suru 横領する>: to appropriate someone's property for one's own.
* Nawalan siya ng traboho nang angkinin niya ang pera ng kompanya.:
                129
<Kare-wa kaisha-no kane-wo chakufuku shi-te shigoto-wo
ushinat-ta. 彼は会社の金を着服して仕事を失った。 He lost his job when
                    >:
he had appropriated some of the company's money. (syn.):
(2)<tokuchoo-wo mot-te iru 特徴を持っている, seikaku-de aru 性格で
ある>: to have or possess as quality or characteristic. * Tag.
Eng. (syn.): taglayin.

angkla (noun): <ikari 錨>: an anchor. * Ibagsak mo na ang angkla
ng barko.: <Fune-no ikari-wo oroshi-nasai. 船の錨をおろしなさい。
>: Drop the anchor of the ship. (syn.): angkora, sinipete.

angkop (noun/adj.): (noun): <awaseru koto 合わせること, at-te iru
koto 合っていること, choosei 調整>: the act or manner of fitting or
adjusting something in place properly, the state or condition of
being proper, right or appropriate. * Tag. Eng.
(adj.): (1)<tekisetsuna 適切な, fusawashii ふさわしい>: proper,
suitable, appropriate, suited. * Tag. Eng. (syn.): bagay, nabagay.
(2)<at-te iru 合 っ て い る , shikaku-ga aru 資 格 が あ る >: fit,
qualified. * Tag. Eng. (syn.): dapat, karapat-dapat. (3)<tadashii
正しい>: right, correct. * Tag. Eng. (syn.): tama, tumpak, tugma.

angkupan (v.t.)(r.w. angkop): <awa-seru 合わせる, tekigoo-saseru
適合させる>: to fit or apply with something proper or suitable.
* Tag. Eng. (syn.): bagayan, lapatan, akmaan.

ani (noun): (1)<sakumotsu 作物>: crops. * Tag. Eng. (2)<shuukaku
収穫>: a harvest. * Dahil sa bagyo, mahina ang ani ng bigas.:
<Taifuu-no tameni kome-no shuukakudaka-ga het-teiru. 台風のため
に、米の収穫高が減っている。>: Because of typhoon, the harvest of rice
is low. (syn.): pag-aani.
* ani produkto: <noosakubutsu 農作物, noosanbutsu 農産物>: farm
products, the crops.

ani 兄 (noun): <kaka, kapatid, kuya, manong>: a brother, an elder
brother.
                130
anib (v.t)(var. pag-anib, aniban): <sanka suru 参加する>: to join.
* Bakit hindi ka umanib sa aming grupo?: <Watashitachi-no
guruupu-ni kuwawarimasen-ka? 私たちのグループに加わりませんか?>:
Why don't you join our group? (syn.): sumali, sumapi, umanib.

aniban (v.t.): (1)<kuwawaru 加わる, sanka suru 参加する>: to join.
* Huwag mong aniban ang samahan ng Aum.: <Oomu-no nakama-ni
kuwawat-te-wa ikenai. オウムの仲間に加わってはいけない。>: Don't join
the group of Aum. (2)<gappei saseru 合併する>: to affiliate, to
unite with. * Tag. Eng.

anibersaryo (noun): <kinenbi 記念日>: an anniversary. * Ngayon ay
ipinagdiriwang namin ang ika-15 taong anibersaryo ng aming
kasal.: <Watashitachi-wa ima kek-kon juugoshuunen kinen-wo
iwat-te imasu. 私たちはいま結婚15周年記念を祝っています。 We are now  >:
celebrating the 15th anniversary of our wedding. (syn.): araw,
kaarawan.

anihan (noun)(var. tag-ani)(r.w. ani): <shuukakujiki 収穫時期>:
the harvest time or season. * Tag. Eng.

anihin (v.t.)(r.w. ani): <shuukaku suru 収穫する>: to harvest. *
Tag. Eng. (syn.): gapasin, pupulin, putihin, pitasin.

aniko (abbr.)(ani + ko = I): <watashi-ga it-ta 私が言った>: I said.
* Tag. Eng.

anila (abbr.)(ani + nila = they): <kareda-ga it-ta 彼らが言った
>: They said. * Tag. Eng.

anilan (noun): <mitsubachi 蜜蜂>: a honeybee. * Tag. Eng.

anilyo (noun): <chiisana wa 小さな輪, shooen 小円>: a ring, a small
hoop, a circlet. * Tag. Eng. (syn.): argolya, sirklet.
               131
anim (noun): <muttsu 六つ , roku 六 >: six. * Anim ang anak ni
Hanako.: <Hanako-ni-wa rokunin-no kodomo-ga iru. 花子には六人の子
どもがいる。>: Hanako has six sons. (syn.): seis.

animal (noun): <doobutsu 動物>: an animal, a beast, a brute. *
Maging mabait ka sa mga animal.: <Doobutsu-ni taishi-te yasashiku
shi-nasai. 動物に対して優しくしなさい。>: Be kind to animals. (syn.):
bruto, halimaw, hayop.

animnapu (noun): <rokujuu 六十・60>: sixty. * Tag. Eng. (syn.):
sesenta.

animo (noun): (1)<seiki 生気, kakki 活気>: animation. * Tag. Eng.
(2)<kokoro 心, seishin 精神>: mind, spirit. * Tag. Eng.

animo (adj./adv.): (adj.): <ni-te iru 似ている, sokkurina そっくり
な>: similar in appearance. * Tag. Eng.
(adv.): <uwabe-wa 上辺は, hyoomenjoo-wa 表面上は>: seemingly. *
Tag. Eng. (syn.): anaki, parang, tila mandin, tila wari.

aninag (adj.): (1)<hantoomeina 半透明な>: translucent. * Aninag
ang kamison ni Sara.: <Sara-no shumiizu-wa sukitoot-te iru. サ
ラのシュミーズは尐し透けている。>: Sara's chemise is translucent.
(2)<sukitoot-ta 透き通った, toomeina 透明な>: transparent. * Tag.
Eng.

aninaw (adj.): <kinshi-no 近視の, kingan-no 近眼の>: shortsighted.
* Tag. Eng.

anino (noun): <kage 影、陰, kuragari 暗がり>: a shadow image or
reflection. * Siya ay takot sa anino.: <Kanojo-wa kuragari-wo
kowagat-te iru. 彼女は暗がりを恐れている。>: She is afraid of shadow.
(syn.): lilim.


                132
anit (noun): <atama-no kawa 頭の皮, toohi 頭皮>: a scalp. (syn.):
balat ng ulo. * Makati ang anit ko dahil sa init!: <Netsu-no sei-de
atama-ga itai. 熱のせいで頭が痛い。>: My scalp is itching because
of the heat!

anito (noun): (1)<ikyooto-no kami 異 教 徒の 神 , jashin 邪 神 >: a
heathen deity or god, an idol. (syn.): diyus-diyusan. (2)<meishin
迷信>: superstition. * Ayon sa anito (pamahiin), nakakamalas raw
ang maglakad sa ilalim ng hagdan.: <Meishin-ni yoreba hashigo-no
shita-wo aruku-to fukoo-ga yat-tekuru. 迷信によればはしごの下を歩く
と不幸がやってくる。>: According to superstition, if you walk under
a ladder, it brings you bad luck. (syn.): pamahiin. (3)<reikon
霊魂>: soul. * Tag. Eng. (4)<yuurei 幽霊, boorei 亡霊>: a ghost.
* Tag. Eng. (4)<guuzoo 偶 像 >: an idol. * Maramipa rin ang
naniniwala sa mga anito sa kabila ng makabagong kabihasnan.:
<kindai  bunmeishakai-ni-mo   kakawarazu  imadani  ooku-no
hitobito-ga guuzoo-wo suuhai shi-te iru.>: Many people still
believe in idols in spite of modern civilization. (5)<omamori お
守 り , mayoke 魔 除 け >: an amulet. * Tag. Eng. (syn.): agimat,
anting-anting.

aniya (abbr.)(ani + niya = he/she): <kare/kanojo-ga it-ta 彼・
彼女が言った>: He/She said.

anji 暗示, honomekashi ほのめかし, hinto ヒント (noun): <paramdam>:
a hint, insinuation.
* anji suru 暗示する, honomekasu ほのめかす (v.t.): <iparamdam>: to
hint.

anji-te 案 じ て , kizukat-te 気 遣 っ て , shimpai shi-te 心 配 し て
(adj.): <mapagkandili>: solicitous.

ankana 安価な, yasui 安い, teikakaku-no 低価格の (adj.): <mura>:
cheap, of low price.


                133
anki 暗記 (noun): <memorya>: learning by heart.
* anki suru 暗記する, kioku suru 記憶する, oboeru 覚える (v.t.): <
kabisahin, magsaulo, mamemorya>: to memorize, to remember, to
learn something by heart.

ankoku 暗 黒 , kurayami 暗 闇 (noun): < kadililman, karimlan>:
darkness.

ankooru アンコール (noun): <ulit>: an encore.

anlalawa (noun)(var. alalawa): <kumo 蜘蛛>: a spider. * Tag. Eng.

anlaw (noun): <susugu koto すすぐこと, yusugu koto ゆすぐこと, rinsu
リンス>: rinsing. (syn.): banlaw.

anlawan (v.t.)(r.w. anlaw): <susugu すすぐ, yusugu ゆすぐ, rinsu
suru リンスする>: to rinse. * Tag. Eng. (syn.): banlaw, banlawan,
hugas, pagbabanlaw.

anluwagi (noun)(var. anluagi, alwagi.): <take-de tsukuru daiku
竹で作る大工>: a carpenter of bamboo-made structures. * Karpintero
na gumagawa ay mga bagay na yari sa kawayan.: <>: A carpenter of
bamboo craft. (syn.): karpintero.

anma あんま, mas-saaji マッサージ, (noun): < chop-chop, hagot,
hagpos, hilot, kuskos, manghihilot, masahe, paghagod>: rubbing,
scrubbing.

an-na あんな, ano-yoo-na あのような, son-na そんな, sono-yoona その
ような, aaiu ああいう (adj.): <ganyan, ganiyan, paganyan>: such,
like that.

an-nai 案 内 , dookoo 同 行 , doohan 同 伴 (noun): <dala, hated,
paghahatid, sama>: accompanying, conducting, escorting, guiding.
* an-nai suru 案内する , michibiku 導く , tebiki suru 手引きする
               134
(v.t.): <akayin, gumiya, ihatid>: to conduct, to guide.

ano (pron.): (1)<nani 何>: what. (2)<nan-demo 何でも>: anything
that, whatever. * Ano ba ang pangalan ninyo?: <Anata-no namae-wa
nan-desu-ka? あなたの名前は何ですか?>: What is your name?
* Ano ito?: <Sore-wa nan desu-ka? それは何ですか?>: What is it?
* Ano po?: <Nan-te ii-mashi-ta? なんて言いました?>: What did you
say?
* Anong ganda!: <Nante kawaii-no! なんて可愛いの!>: How pretty!
* Anong oras na?: <Nanji-desu-ka? 何時ですか?>: What time is it?
* Ano po?: <Moo-ichido it-te-kudasai. もう一度言って下さい。>: I beg
your pardon?
* Ano ka ba?: <Dooka shi-mashita-ka? どうしましたか。>: What's the
matter with you?

ano あの (pron.): <iyong, niyon, noon>: that.

Anofa? (sla.)(interjec.)(var. Ano pa?): <Hoka-ni nani-ka? 他に
何か?>: What else? [Tag. ano "what" + pa "else" (from "fa")] *
Anofa ang magagawa ko sa relasyon natin?: <Watashitachi-no
kankei-dewa hoka-ni nani-wo dekiru-deshoo-ka? 私たちの関係では他
に何をできるでしょうか?>: What else can I do in our relationship?

Anong say mo? (sla.)(sent.): <Doo omou?, どう思う?>: What do you
think? [Tag. ano "what" + Eng. "say" + Tag. mo "your"] * Anong
say mo sa ganda ng kanyang katawan?: <Kanojo-no utsukushii
karada-wo doo omoi-masu-ka? 彼女の美しい身体をどう思いますか?>: What
do you think of her beautiful body? (syn.): Ano ang sabi mo?

anop't (adv.)(ano + pa): <temijikani 手短に, yoosuru-ni 要するに,
hitokoto-de iu-to 一言で言うと, kantan-ni iu-to 簡卖に言うと>: in
short, to say briefly. * Tag. Eng.

anos (adj.): <yakisugi-no 焼きすぎの, kogeta 焦げた, nisugi-no 煮
すぎの>: burnt, overcooked. * Tag. Eng. (syn.): angi, sunog.
               135
anotasyon (noun): <chuushaku 注釈, chuukai 注解>: an annotation.
* Tag. Eng. (syn.): komentaryo.

anraku 安 楽 , kairaku 快 楽 (noun): <aliw, alwan, dali, gaan,
ginhawa, ipanatag>: ease, comfort.

ansatsu 暗殺 (noun): <lingo, paglingo>: an assassination.
* ansatsusha 暗 殺 者 , shikaku 刺 客 (noun): <manlilingo>: an
assassin.

ansei 安静 (noun): <katahimikan>: rest.

anshin 安心, kiraku, yasuragi (noun): <riwasa>: ease.
* anshin saseru 安心させる, raku-ni saseru 楽にさせる, nagusameru 慰
める, yawarageru 和らげる (v.t.): <makaginhawa>: to comfort, to
ease, to relieve.

anshoo 暗礁, koomyaku 鉱脈, ganshoo 岩礁 (noun): <bahura>: a reef,
a stambling block.

ansikot (noun/adj.)(var. asikot): (noun): <burabura aruku koto
ぶらぶら歩くこと, michikusa 道草>: an act of loitering around or
walking idly. * Huwag kang mag-ansikot pagkatapos ng klase.:
<Gakkoo-ga owat-tara michikusa-wo se-zu-ni massugu ie-ni
kaeri-nasai. 学校が終わったら道草をせずにまっすぐ家に帰りなさい。 >:
Come straight home, after school.(syn.): paglalakwatsa,
pagbubulakbol, katamaran.
(adj.): <burabura shi-te iru ぶらぶらしている, namake-te iru 怠け
ている>: lazy, idle. * Tag. Eng. (syn.): tamad, bulakbolero/a,
lakwatsero/a.

antabay (noun): <gensoku 減速>: a slowing down. * Tag. Eng. (syn.):
hintay.


                136
antabayanan (v.i.): <sokudo-wo otosu 速度を落とす, gensoku suru 減
速する, yuk-kuri yaru ゆっくりやる>: to slow down, go on at moderate
speed. * Antabayanan ko ang takbo ng kotse nang nakita ko ang
pulis.: <Watashi-wa keikan-wo mi-te kuruma-no sokudo-wo
otoshi-ta. 私は警官を見て車の速度を落とした。>: I slowed down my car
because I saw a policeman.

antagonismo (noun): <tekii 敵意, tekitai 敵対, hankooshin 反抗心
>: antagonism, i.e. actively expressed opposition, hostility, or
antipathy. * Ang samahan ng manggagawa at ang pagawaan ng koste
ay  may  namamagitan  na  antagonismo.:  <Roodookumiai-to
jidooshagaisha-to-no tekitai-wa imademo aru. 労働組合と自動車会社
との敵対は今でもある。>: There is still antagonism between a labor
union and a car company. (syn.): pagkontra, paglaban,
pagsalangsang, pagtutol.

antai 安泰, heiwa 平和 (noun): <katahimikan>: peace.

antak (noun/adj.): (noun): <zukizuki-suru itami ずきずきする痛み,
surudoi itami 鋭い痛み, hageshii kutsuu 激しい苦痛>: continous
stinging pain of wounds caused by a blade. * Siya ay napahiyaw
dahil sa antak.: <Kare-wa hageshii itami-de himei-wo age-ta. 彼
は激しい痛みで悲鳴をあげた。>: He shrieked in his pain. (syn.): hapdi,
kirot, sakit.
(adj.): <hidoku itai ひ ど く 痛 い , hageshiku itamu 激 し く 痛 む >:
extremely painful. * Ako ay nagkaroon ng pigsa sa paa at ito ay
umaantak.:  <Ashi-ni  odeki-ga  deki-te  sore-ga  hare-te
itamu-n-desu. 足におできができてそれが腫れて痛むんです。>: I have got
a boil on my foot, which is swollen and painful.

antal (noun): <shitsukosa し つ こ さ , shitsuyoosa 執 拗 さ >:
importunity, imoprtunacy. * Tag. Eng.

antala (noun): <okure 遅 れ , chien 遅 延 >: a delay, a lag. *
Tatlumpung minuto ang antala ng tren bago dumating sa Nagoya
               137
istasyon.: <Ressha-wa sanjuppun okure-te Nagoyaeki-ni tsui-ta.
列車は30分遅れて名古屋駅に着いた。>: The train arrived at Nagoya
station after a delay of thirty minutes. (syn.): abala, binbin.

antalahin (v.i./v.t.)(r.w. antala): <okureru 遅れる, okura-seru
遅らせる>: to delay (intentionally). * Bakit mo ina-antala ang
sagot sa kanya.: <Anata-wa dooshite kanojo-e-no henji-wo
okura-se-te iru-n-desu-ka? どうして彼女への返事を遅らせているんです
か?>: Why are you delaying your answer to her?

Antartiko (noun): <nankyoku 单極>: the Antarctic. * Tag. Eng.

antas (noun): (1)<shakaiteki chii 社会的地位, mibun 身分, kaikyuu
階級, kaisoo 階層>: a social rank, position or class. * Tag. Eng.
(syn.): ranggo, klase. (2)<kyokumen 局面, dankai 段階>: any of the
stages in an orderly progression. * Tag. Eng. (syn.): hakbang,
bahagi. (3)<gakunen 学年>: the grade or year in school curriculum.
* Nasa anong antas ka?: <Anata-wa nan-nen-sei-desu-ka? あなたは
何年生ですか?>: What grade are you in? (4)<seiseki 成績>: a degree.
* Ano ang antas mo sa Agham?: <Anata-no kagaku-no seiseki-wa
nan-desu-ka? あなたの科学の成績は何ですか?>: What is your grade in
Science?

Antay! (interj.) (var. Hintay, Intay): <mat-te! 待って!, chott-o
mat-te! ちょっと待って!>: Wait!.

antay (v.t.)(var. antayin): <matsu 待つ>: to wait. * Mag-antay ka
sa labas.: <Soto-de watashi-wo mat-tekudasai. 外で私を待ってくだ
さい。>: Wait for me outside.

antayin (v.t.)(var. antay): <matsu 待つ>: to wait for. * Antayin
mo siya sa harap ng himpilan ng Nagoya.: <Nagoyaeki-no mae-de
kare-wo machi-nasai. 名古屋駅の前で彼を待ちなさい。>: Wait for him in
front of Nagoya Station.


               138
antei 安定 (noun): <katatagan, tibay>: stability.
* antei shi-ta 安定した, guratsuka-nai ぐらつかない, kotei shi-ta 固
定した (adj.): <palagian>: stable, steady.

antemano (adj.): <arakajime 予め, maemot-te 前もって, jizen-ni 事
前に>: beforehand, in advance. * Antemano mong ipaalam (sa akin)
ang iyong pagdating.: <Maemot-te toochakujikoku-wo shirase-te
kudasai. 前もって到着時刻を知らせてください。>: Let me know the time
of your arrival in advance.

antena (noun): <antena アンテナ, shokkaku 触覚>: an antenna, an
aerial. * Tag. Eng.

anteohos (syn.): <megane 眼 鏡 >: glasses, eyeglasses. * Tag.:
<Anata-wa moji-wo yomu-tameni, megane-ga hitsuyoo-desu-yone. あ
なたは文字を読むために、眼鏡が必要ですよね。>: You need to wear glasses
for reading, don't you? (syn.): antipara, salamin (sa mata).

antidot (noun): <dokukeshi 每消し, gedokuzai 解每剤>: antidote,
i.e. a drug that counteracts the effect of a poison. * Tag. Eng.
(syn.): lunas, pangontra.

antig (noun): <omoidasa-seru mono/hito 思い出させるもの/人>: a
reminder, something or someone that makes one remember. * Tag.
Eng. (syn.): banggit, paalaala, paramdam.

antigin (v.t.)(r.w. antig): (1)<omoidasa-seru 思い出させる>: to
remind. * Tag. Eng. (2)<chuui-wo muke-saseru 注意を向けさせる>: to
call the attention. * Antigin mo ang pulis na nasa harapan mo.:
<Anata-no mae-ni iru keikan-no chuui-wo hikinasai. あなたの前に
いる警官の注意を引きなさい。>: Call the attention of the policeman in
front of you.

antigo (noun/adj.): (noun): <kottoohin 骨董品>: an antique. *
Mahilig mangolekta ng mga antigo ang aking tiya.: <Watashi-no
               139
obachan-wa kottohin-wo atsumeru-noga suki-desu. 私のおばちゃんは
骨董品を集めるのが好きです。>: My auntie likes to collect antiques.
(syn.): dati, luma, matanda.
(adj.): <mukashi-no 昔の, kodai-no 古代の>: antique, ancient, of
the old kind. * Napakamahal ng mga antigong kasangkapan nila.:
<Karera-no furui doogu-wa totemo nedan-ga takai. 彼らの古い道具は
とても値段が高い。>: Their old tools are very expensive. (syn.): dati,
sinauna, matanda, huma.

anting-anting (noun): (1)<omamori お守り, mayoke 魔除け, yaku-yoke
厄除け>: an amulet, an talisman, i.e. a stone, ring, etc, engraved
with figures or characters supposed to have magic powers. *
Naniniwala ka ba sa anting-anting?: <Omamori-no chikara-wo
shinjite imasu-ka? お守りの力を信じていますか?>: Do you believe in
the power of amulet? (syn.): agimat, dupil, galing, talisman.

antipalo (noun): <mukade 百足>: an centipede. * Tag. Eng. (syn.):
alupihan.

antiparas (noun): <megane 眼鏡>: (a pair of) glasses, spectacles.
* Bagay sa iyo ang bago mong antiparas.: <Anata-no atarashii
megane-wa yoku niat-te imasu. あなたの新しい眼鏡はよく似合っています。
>: Your new eyeglasses fit you so well. (syn.): salamin sa mata.

antipas (noun): <masuku マスク, kamen 仮面>: a mask, a face mask
covering only the upper part of the face. * Tag. Eng. (syn.):
maskara.

antipatiko (adj.): (1)<daikiraina 大 嫌 い な >: detestable,
antipathetic. * Napaka antipatiko ng lalaking iyan!: <An-na
yatsu-wa daikirai-desu! あんなやつは大嫌いです。>: That guy is so
antipathetic! (2)<fuyukaina 不愉快な>: disagreeable, displeasing.
* Tag. Eng.

antiseptik (noun/adj.): (noun): <shoodokuyaku 消每薬, boofuzai 防
               140
腐剤, kanoodome 化膿止め>: antiseptic, i.e. a chemical substance
that prevents disease in a wound, by killing bacteria. * Tag. Eng.
(adj.): <boofusei-no 防腐性の, boofusayoo-no aru 防腐作用のある>:
destractive to the germs of disease or putrefaction. * Tag. Eng.

antisipo (noun): <sakibarai 先払い, maebarai 前払い, zen-noo 前納
>: payment in advance, prepayment. * Tag. Eng. (syn.): deposito,
paunang-bayad, patinga.

antisipuhan (v.t.)(r.w. antisipo): <maekin-wo shiharau 前金を支
払う, tetsukekin-wo shiharau 手付け金を支払う>: to give a partial
advance payment for. * Tag. Eng. (syn.): patingahan.

antok (noun): <nemuke 眠気, nemusa 眠さ>: drowsiness, sleepiness.
* Nakaramdam ako ng masidhing antok kahapon.: <Watashi-wa kinoo
totemo nemukat-ta. 私 は 昨 日 と て も 眠 か っ た 。 >: I felt so much
drowsiness yesterday.

antolohiya (noun): <shishuu 詩集, meibunshuu 名文集, meikyokushuu
名 曲 集 , meigashuu 名 画 集 >: an anthology. * Tag. Eng. (syn.):
katipunan, kokeksiyon.

antropologo (noun): <jinruigakusha 人類学者>: an anthropologist.

antropolohiya (noun): <jinrui-gaku 人類学>: anthropology, i.e.
the science to study human beings, including its difference,
beliefs, and social habits.

antukin (v.i./adj.): (v.i.): <nemuku naru 眠くなる>: to become
drowsy. * Aantukin ka sa palabas na iyan.: <Ano shoo-wo mi-te
iru-to nemuku naru-yo. あのショーを見ていると眠くなるよ>: You will
fall asleep with that show. (syn.): mag-antok.
(adj.): <nemui 眠い, nemusoona 眠そうな, nemuke-wo moyoosu 眠気を
催す>: drowsy, sleepy. * Tag. Eng.


                141
anuman (pron.): <nandemo 何でも, don-na koto-de-mo どんなことでも,
don-na mono-de-mo どんなものでも>: whatever (ano=what + man=ever).
* Anumang pagkain ang ibibigay mo ay tatanggapin ko: <Watashi-wa
anata-ga susumeru mono-nara don-na mono-demo tabe-masu. 私はあ
なたが薦めるものならどんな食べ物でも食べます。>: I'll have any food
whatever you recommend.

an-un 暗 雲 , amagumo 雤 雲 , kurokumo 黒 雲 (noun): <dagim>: dark
clouds, rain clouds.

anunas (noun): <painappuru パイナップル>: a pineapple. * Tag. Eng.

anunsiyo (noun)(var. anunsyo): (1)<kookoku 広告, senden 宣伝>:
advertisement. * Nakita ko ang trabahong ito sa anunsiyo ng
pahayagan ng Hapon.: <Watashi-wa kono shigoto-wo nihon-no shimbun
kookoku-de mitsuketa. 私はこの仕事を日本の新聞広告で見つけた。>: I
found this job from the advertisement of a Japanese newspaper.
(2)<happyoo 発表, tsuuchi 通知, kokuchi 告知>: announcement. * Ang
anunsiyo ng pagbaba ng buwis ay labis kong ikinagagalak.:
<Genzei-ga okonawa-reru-to iu happyoo-wa, watashitachi-ni tot-te
daikangei-no shirase-desu. 減税が行なわれるという発表は私たちにとって
大歓迎の知らせです。>: The announcement that taxes will be reduced
is very welcome news for us. (syn.): abiso, babala, paunawa.

anwal (noun): (1)<nenkan 年鑑, nenpoo 年報>: a yearbook. * Tag.
Eng. (2)<sotsugyoo arubamu 卒業アルバム>: an annual souvenir of
scool graduates. (syn.): anwaryo.

anwang (noun): <suigyuu 水牛>: a water buffalo. * Tag. Eng. (syn.):
kalabaw.

anyaya (noun): (1)<jiko 事 故 >: an accident. * Tag. Eng.
(2)<fumeiyo 不名誉>: disgrace. * Tag. Eng. (3)<fukoo 不幸, fuun 不
運>: misfortune. * Tag. Eng.


                142
anyaya (noun): <shootai 招待>: invitation. * Tag. Eng.

anyayahan (v.t.)(r.w. anyaya): <maneku 招く, shootai suru 招待す
る>: to invite. * Anyayahan mo lahat ang kaibigan mong Hapon sa
darating mong kasal.: <Kondo-no kekkonshiki-ni nihonjin-no
yuujin-wo min-na shootai shi-nasai. 今度の結婚式に日本人の友人をみ
んな招待しなさい。>: Invite all your Japanese friends in your coming
wedding. (syn.): imbitahin, kumbidahin, mag-anyaya.

anyeho (adj.): <kabikusai かび臭い>: musty, stale. * Tag. Eng.

anyel (noun)(var. anyil): (1)<ao 青, aoiro 青色>: blue. (syn.):
asul, kulay ng langit. * Tag. Eng. (2)<ai 藍, ai-iro 藍色>: indigo.
(syn.): tinang asul.

anyo (noun): <nen 年>: year. * Tag. Eng.

anyo (syn.): (1)<katachi 形, keitai 形態, sugata 姿>: a figure, a
form, a shape. * Tag. Eng. (syn.): hugis, korte, pigura. (2)<gaiken
外見, yooshi 容姿, kaotsuki 顔付き>: appearance, looks. * Ano ba
talaga ang anyo ng kanyang mukha?: <Kare-no kao-no katachi-wa
jis-sai-wa don-na fuu-desu-ka? 彼の顔の形は実際はどんなふうですか?
>: What is really the shape of his face? (3)<yarikata やり方>:
a manner of acting. * Tag. Eng. (4)<jun 項, junjo 項序, jumban 項
番>: order. * Ayusin mo ang mga aklat ayon sa pagkakasunod-sunod.:
<Korera-no hon-wo arufabettojun-ni narabe-te kudasai. これらの
本をアルファベット項に並べてください。>: Please arrange these books in
alphabetical order.

anyonuwebo (noun)(var. anoyonwebo)(r.w. ano>: <shoogatsu 正月,
gantan 元旦, shin-nen 新年>: New Year. * Maligayang bati sa bagong
taon.: <Shin-nen omedetoo. 新 年 お め でと う。 >: Happy New Year!
(syn.): Bagong Taon.

an-yu 暗喩, in-yu 隠喩, metafaa メタファー (noun): <paghahambing>:
                143
metaphor.

anyuin (v.t.): <katachi-wo toru 形をとる>: to take the form or
appearance of. * Tag. Eng.

anzen 安 全 , buji 無 事     (noun): <kaligtasan, lamikmik,
pagkaligtas>: safety, security.
* anzen-na 安全な, kiken-no nai 危険のない, mugai-no 無害の (adj.):
<  di-makapipinsala,  ligtas,  maingat, walang-panganib,
walang-peligro>: harmless, safe, secure.
* anzenpin 安全ピン (noun): <imperdible>: a safety pin.

ao 青, aoiro 青色, sorairo 空色 (noun): <anyel, asul, kulay ng
langit>: blue, the color of the clear sky.
* aojiroi 青白い, aozame-ta 青ざめた, kaoiro-ga warui 顔色が悪い
(adj.): <barak, maputla, putlain>: pallid, pale.
* aoku naru 青くなる, aozameru 青ざめる (v.i.): <mamarak, mamutla>:
to pale, to become pale.
* aomigakat-ta 青 み が か っ た , usui-ao-no 薄 い 青 の (adj.):
<malabughaw>: bluish.
* aomono 青物, yasai 野菜 (noun): <gulay, halaman, tanim>: greens,
vegetables.

aogeitoo アオゲイトウ, shiroza シロザ (noun): <uray>: a pigweed.

aomuke-de 仰 向 け で , aomuke-ni ne-te 仰 向 け に 寝 て (adj./adv.):
<handusay, nakahandusay, nakabulagta, nakahiga, nakahilata,
tihaya, tumihaya.>: lying on the back, lying down in a supine
position.

apaato ア パ ー ト , chintai-juutaku 賃 貸 住 宅 (noun): <aksesorya,
apartment, apartmen>: an apartment house, a building made up of
individual units for dwelling.

apad (noun): (1)<abarabone あばら骨, rokkotsu 肋骨>: ribs. * Tag.
               144
Eng. (2)<wakibara 脇腹, yokoppara 横っ腹>: a flank, a side of animal.
* Tag. Eng. (syn.): tagililan. (3)<wakibaraniku-no kirimi 脇腹
肉 の切り身 >: a flank, ribs of animals used for food. (syn.):
kustilyas, tadyang.

aparador (noun): (1)<yoofukudansu 洋服ダンス, ishoodansu 衣装ダン
ス >: a wardrobe. * Tag. Eng. (2)<shokkitodana 食 器 戸 棚 >: a
sideboard. * Antigo na ang aparador nila.: <Karera-no
shokkitodana-wa sudeni kottoohin-desu. 彼らの食器戸棚はすでに骨董品
です。>: Their sideboard is already antique. (3)<kyoodai 鏡台,
doressaa ドレッサー>: a dresser.

aparato (noun): (1)<kigu 器具、機具, kikai 器械・機械, soochi 装置
>: an apparatus, a machine. * Maraming aparato sa kuwarto si
Glenn.: <Guren-wa jibun-no heya-ni takusan-no kigu-wo mot-te iru.
グレンは自分の部屋にたくさんの器具を持っている。>: Glenn has so many
apparatus inside his room. (syn.): makina. (2)<doogu 道具, koogu
工具>: an instrument, a tool. * Tag. Eng. (syn.): instrumento,
kagamitan, kasangkapan.

apartment (noun)(var. apartmen): <apaato アパート, chintaijuutaku
賃貸住宅>: an apartment house, i.e. a building made up of individual
units for dwelling. * Doon sila tumutuloy sa apartment.:
<Karera-wa apaato-ni sun-de i-masu. 彼らはアパートに住んでいます。
>: They are staying in the apartment.
* apartment ng kompaniya: <shataku 社宅, shainjuutaku 社員住宅>:
a company's apartment.

apat (noun): <yottsu 四つ, yon 四, shi 四>: four. * Apat na pirasong
tinapay mayroon siya.: <Kanojo-wa yokire-no pan-wo mot-te iru.
彼女は四切れのパンを持っている。>: She has four pieces of bread.
(syn.): kuwatro.

apatiya (noun): <mukandoo 無 感 動 , mukanshin 無 関 心 >: apathy,
indifference. * Tag. Eng.
               145
apatnapu (noun)(var. kuwarenta): <shijuu, yonjuu 四十・40>: forty.
* Tag. Eng.

apaw (noun/adj.): (noun): (1)<afureru koto 溢れること, koboreru
koto こぼれること, hanran 氾濫>: overflow. * Tag. Eng. (syn.): awas.
(2)<koozui 洪水, hanran 氾濫, shinsui 浸水>: floods, inundation.
* Tag.: <Sen-nin ijoo-no hito-ga kono koozui-de shinda. 千人以
上の人がこの洪水で死んだ。>: More than a thousand people were killed
in this flood. (syn.): baha.
(adj.): (1)<afureteiru 溢 れ て い る >: overflowing. * Tag. Eng.
(syn.): umaawas. (2)<koozui-ni nat-ta 洪水になった, hanran-shita
氾濫した, mizubitashi-ni nat-ta 水びたしになった, shinsui-shita 浸
水した>: flooded, inundated. * Noong nakaraang taon, ang bayan na
ito ay umapaw pagkatapos ng malakas na ulan.: <Kyonen kono machi-wa
ooame-no ato mizubitashi-ni nat-ta. 去年この町は大雤の後水びたしに
なった。>: After the heavy rain this town was flooded last year.
(syn.): nagbabaha, umaawas.

apaw (noun/adj.): (noun): (1)<kuchi-ga kike-nai koto 口がきけな
い こ と >: a condition of being dumb or mute. (syn.): pipi.
(2)<rooasha 聾唖者>: a deaf-and-dumb person. * Tag. Eng. (syn.):
taong bingi at pipi.
(adj.): <kuchi-ga kikenai 口がきけない, oshi-no 唖の, rooa-no 聾唖
の>: dumb, mute. * Tag. Eng. (syn): pipi.

apela (noun): <kooso 控訴, jookoku 上告>: appeal. * Tag. Eng.

apelahan (v.t.)(r.w. apela): <kooso suru 控訴する, jookoku suru
上告する>: to make or present an appeal to. * Tag. Eng. (syn.):
maghabol.

apelyido (noun): <sei 姓, myooji 名字>: a family name, a surname.
* Hoshino ang apelyido ni Yuki.: <Hoshino-wa Yuki-no myooji-desu.
星野は裕貴の名字です。>: Kobayashi is a surname of Hitomi. (syn.):
                146
pangalang angkan, ngalang-angkan.

apendiks (noun): <fuzokubutsu 付属物, tuika 追加>: an appendix,
addition. * Tag. Eng. (syn.): apendise, dahong dagdag.

apendisitis (noun): <moochooen 盲 腸 炋 : chuusuien 虫 垂 炋 >: an
appendicitis, i.e. inflammation of the human appendix. * Masakit
ang kanyang tiyan dahil pumutok kanyang apendisitis.: <Kanojo-no
fukutsuu-wa moochooen-no tame-dearu. 彼女の腹痛は盲腸炋のためである。
>: Her stomachache is due to acute appendicitis.

api (noun/adj.): (noun): (1)<appaku 圧 迫 , yokuatsu 抑 圧 >:
oppression. * Tag. Eng. (2)<shiitage-rare-ta hito 虐げられた人,
yokuatsu sare-ta hito 抑圧された人, gyakutai sare-ta hito 虐待さ
れた人>: a person who is maltreated or looked down by.
(adj.): (1)<shiitage-rare-ta 虐げられた, yokuatsu sare-ta 抑圧さ
れた>: oppressed. * Ang kanilang organisayon ay tumutulong sa mga
aping manggagawa.: <Karera-no soshiki-wa yokuatsu sare-ta
roodoosha-wo enjo shi-te iru. 彼らの組織は抑圧された労働者を援助して
いる。>: Their organization is helping those oppressed workers.
(2)<gyakutai sare-ta 虐 待 さ れ た , kokushi sare-ta 酷 使 さ れ た >:
maltreated. (3)<fuanna 不安な, shimpaina 心配な>: harassed. * Tag.
Eng. (syn.): aba, dusta, kaawa-awa.

apian (noun)(var. apyan): <ahen 阿片>: opium. * Tag. Eng.

apid (noun): (1)<fugi 不義, futei 不貞, furin 不倫, kantsuu 姦通
>: adultery. * Ang apid sa di mo asawa ay kasalanang mabigat.:
<Futei-wo hataraku koto-wa juudaina tsumi-de aru. 不貞を働くこと
は 重 大 な 罪 で あ る 。 >: Adultery is a grave (or mortal) sin.
(2)<naienkankei 内 縁 関 係 , doosei 同 棲 , furinkankei 不 倫 関 係 >:
concubinage, illicit cohabitation. * Tag. Eng. (syn.): pakikiapid,
pangangalunya.

apihin (v.t.)(r.w. api): (1)<gyakutai suru 虐待する, reiguu suru
                147
冷遇する>: to maltreat, to treat with injustice. * Huwag mong apihin
ang mga maralitang Pilipino.: <Mazushii Firipinjin-wo gyakutai
shi-te-wa ikenai. 貧しいフィリピン人を虐待してはいけない。>: Do not
maltreat the poor Filipinos. (syn.): abain, dustain, to pahirapan.
(2)<nayama-seru 悩ませる, komara-seru 困らせる, kurushimeru 苦しめ
る>: to harass. * Tag. Eng. (syn.): mang-api. (3)<tsukekomu つ
け 込 む , tsukeiru 付 け 入 る >: to take advantage of. (syn.):
pagsamantalahan. (4)<sabestu suru 差別する>: to discriminate. *
Tag. Eng.

apina (noun): <chooritsu 調律, chooon 調音>: tuning, putting into
right tune. (syn.): pagsasatono.

apinado (adj.)(r.w. apina): <chooritsu shi-ta 調律した, choo-on
shi-ta 調音した>: tuned, attuned. * Tag. Eng.

apinador (noun)(r.w. apina): <chooritsushi 調律師, chooritsu-no
doogu 調律の道具, choo-on-no doogu 調音の道具>: a tuner. (syn.):
tagaapina, pang-apina.

apinahin (v.t.)(r.w. apina): <chooritsu suru 調律する, choo-on
suru 調音する, ontei-wo awaseru 音程を合わせる>: to tune a musical
instrument, to tune up. * Inapina ng piyanista ang piyano upang
magkaroon ng magandang tugtog.: <Sono pianisuto-wa ongakutekini
utsukushii neiro-wo dasu koto-ga dekiru-yooni jibun-de piano-wo
chooritsu shi-ta. そのピアニストは音楽的に美しい音色を出すことができる
ように、自分でピアノを調律した。>: The pianist tuned the piano by
himself so that he could produce a musical sound. (syn.):
mag-apina.

apinidad (noun): (1)<insekikankei 姻 戚 関 係 , kekkon-ni yoru
shinsekikankei 結 婚 に よ る 親 戚 関 係 >: affinity, relationship by
marriage. * Bagong apinidad ang naganap pagkatopas ng kanilang
kasal.: <Karera-no kekkon-no ato, futari-no aida-ni atarashii
insekikankei-ga umare-ta. 彼らの結婚の後、二人の間に新しい姻戚関係が
                148
生まれた。>: New affinities were made between them after their
marriage.  (syn.): pagkakamag-anak. (2)<nakayoshi 仲 良 し ,
shitashii koto 親しいこと, shinkinkan 親近感, aishoo 相性>: liking,
affinity. * Sina MItsuru at Nariko ay may apinidad sa isa't-isa.:
<Mitsuru-to Nariko-wa tagaini aishoo-ga ii. 満と成子は互いに相性が
いい。>: Mitsuru and Nariko have an affinity for each other. (syn.):
hilig, pagkagusto. (3)<ni-te iru koto 似ていること, ruijisei 類似
性 >: likeness, similarity. * Tag. Eng. (syn.): pagkakatulad,
pagkakahawig.

apir (sla.)(v.i.): <arawareru 現れる, kuru 来る, toochaku suru 到
着する>: to appear, to show up, to arrive. [Eng. "appear"] * Umapir
siya sa kasal ko.: <Kanojo-wa watashi-no hirooen-ni yatteki-ta.
彼 女 は 私 の 披 露 宴 に や っ て 来 た 。 >: She showed up in my wedding
celebration. (syn.): nagpakita.

apisyon (noun): (1)<sainoo 才能, shuwan 手腕>: talent. (2)<keikoo
傾向>: inclination. * Tag. Eng.

aplaya (noun): <hamabe 浜辺, sunahama 砂浜, umibe 海辺, kaigan 海
岸>: a beach, a seaside, a seashore, a sandy shore. * Tag. Eng.
(syn.): buhanginan, dalampasigan, pasigan.

apo (noun): (1)<mago 孫, magomusuko 孫息子>: a grand child, a
grandson. * Tag. Eng. (2)<mago 孫, magomusume 孫娘>: a grand child,
a granddaughter. (3)<ojiisan おじいさん, sofu 祖父>: a grandfather.
(syn.): lolo. * Tag. Eng. (4)<uwayaku 上役, jooshi 上司, jookan
上官>: an elder person of authority or higher dignity. * Tag. Eng.
(syn.): hepe, puno. (5)<shujin 主人, kashira 頭, choo 長>: a master.
* Tag. Eng. (syn.): amo, panginoon.
* apong babae: <magomusume 孫娘>: a granddaughter.
* apong lalaki: <magomusuko 孫息子>: a grandson.

apog (noun): <sekkai 石灰>: lime, caustic lime. * Tag. Eng.


                149
Apolo (noun): <Aporo アポロ, Aporon アポロン>: the god of the son.
* Tag. Eng.

aporo (noun): <uraji 裏地, urabari 裏張り>: lining. * Tag. Eng.
(syn.): datig, ribete, tutop.

apostol (noun): <shito 使徒, Kirisuto-no juuninin-no deshi-no
hitori キ リ ス ト の 十 二 人 の 弟 子 の 一 人 >: Apostle, one of the 12
followers of Christ. * Tag. Eng. (syn.): aporo.

apostrope (noun): <aposutorofii アポストロフィー>: an apostrophe,
the sign of ('). * Tag. Eng. (syn.): kudlit.

apoy (noun): (1)<hi 火, kaji 火事, honoo 炋>: a fire, flame. *
Mabilis kumalat ang apoy.: <Honoo-wa hijooni hayaku hirogari-masu.
炋は非常に早く広がります。>: The fire spread very fast. (syn.): alab,
liyab, ningas. (2)<taika 大火, daikasai 大火災>: conflagration. *
Hindi an maapula ang apoy sa Kobe nang dumating ang mga bumbero.:
<Koobe-no daikasai-wa shoobooshi-ga toochaku shi-ta toki-ni-wa
sudeni te-ta tsuke-rare-nai jootai-de at-ta. 神戸の大火災は消防士
が 到 着 し た と き に は す で に 手 が つ け ら れ な い 状 態 で あ っ た 。 >: The
conflagration in Kobe was alredy out of control, when the
firefighters arrived.

apoy (sla.)(noun): <raitaa ライター, macchi マッチ>: a cigarette
lighter, matches. [new Tag. apoy "fire"] * Mayroon ka bang apoy
na puwede kong gamitin?: <Okari-dekiru raitaa-wa ari-masu-ka? お
借りできるライターはありますか?>: Do you have a cigarette lighter
that I can use? (syn.): kasapuwego, pansindi, posporo.

apoyo (noun): (1)<tedasuke 手助け, enjo 援助>: support, aid. * Tag.
Eng. (2)<kooen 後援, shiji 支持>: backing. * Tag. Eng.

appaku 圧迫, kyooseiryoku 強制力, koosokuryoku 拘束力, yokuatsu 抑
圧 (noun): <bigat, kaapihan, opresyon, pigapit>: constraint,
                150
oppression, pressure.
* appaku suru 圧迫する, yokuatsu suru 抑圧する (v.t.): <maniil,
siilin>: to oppress.

apparena あっぱれな, kanshin-na 感心な, homeru-ni taru 誉めるに足る,
shoosan-ni atai suru 称賛に値する (adj.): <kapuri-puri>: admirable,
commendable, praiseworthy.

Appear! (sla.)(interj.): <Yookoso! ようこそ! Iras-shai! いらっし
ゃい!>: Welcome! [Eng. "appear"] (syn.): maligayang dating.

aprentis (noun): <deshi 弟 子 , totei 徒 弟 , minarai 見 習 い ,
jisshuusei 実習生>: an apprentice. * Si Nonong ay aprentis sa isang
malaking kompanya sa Amerika.: <Nonon-wa amerika-no ookina
kaisha-de minarai-wo yat-teiru. ノノンはアメリカの大きな会社で見習い
をやっている。>: Nonong is an apprentice in one big company in
America.

aprobado (adj.): <mitome-rareta 認められた, ninka-sareta 認可され
た>: approved. * Ang aprobadong proyekto ay isasagawa sa isang
taon.: <Mitome-rare-ta keikaku-wa rainen jisshi sareru. 認めら
れた計画は来年実施される。>: The approved project will be implemented
next year.

apuhapin (v.t.): <tesaguri suru 手探りする, tesaguri-de sagasu 手
探りで探す>: to feel out by groping. * Tag. Eng. (syn.): hagilapin,
kapain, kapa-kapain.

apula (noun): <fusegu koto 防ぐこと, booshi 防止, osaeru koto 抑
えること>: checking or stopping something that may cause harm or
danger. * Tag. Eng. (syn.): pigil, pagpigil.

apulain (v.t.)(r.w. apula): <tomeru 止める, teishi-saseru 停止さ
せる>: to stop or check, put to a stop. * Inapula ng tsuper ang
sasakyan.: <Untenshu-wa kuruma-wo tomeyoo-to shita. 運転手は車を
               151
止めようとした。 The driver tried to stop the car. (syn.): sugupuin,
       >:
sawatain, pigilin.

apunta (noun): (1)<nerai 狙い, shoojun 照準, nerai-wo tsukeru koto
狙いをつけること>: aim, an act of aiming. * Tag. Eng. (syn.):
puntilya. (2)<hatsubyoo 発病>: a sudden attack as of sickness. *
Tag. Eng. (syn.): atake, sumpong.

apuntahin (v.t.)(r.w. apunta): (1)<nerai-wo tsukeru 狙いをつける,
shoojun-wo awaseru 照準を合わせる>: to aim at. * Inapuntahin ng
pulis ang mga butangero o gangster.: <Keikan-wa gyangu-ni juu-wo
muke-ta. 警官はギャングに銃を向けた。>: The policeman aimed his gun
at the gangster. (2)<hatsubyoo suru 発病する>: to have an attack,
as of sickness. * Noong nakaraang linggo, ako ay inapunta ng
trangkaso.: <Senshuu, watashi-wa infuruenza-ni kakat-ta. 先週、
私はインフルエンザにかかった。>: I had an attack of flu last week.
(syn.): atakihin, puntiryahin, sumpungin.

apura (noun): <kyuuna koodoo 急な行動, isoide suru koto 急いです
る こ と , isogishigoto 急 ぎ 仕 事 >: an act of doing immediately,
something done in a hurry. * Tag. Eng. (syn.): pag-apura,
pagdadali-dali, pagmamadali.

apurado (adj./adv.)(r.w. apura): (adj.): <sekkachina せっかちな,
seikyuuna 性急な>: hasty, hotheaded, impatient, impetuous. * Tag.
Eng.
(adv.): <isoide 急いで, shikyuuni 至急に>: in a hurry. * Masyado
kang apurado sa ating kasal.: <Anata-wa watashitachi-no kekkon-wo
taihen isoi-de i-masu-ne. あなたは私たちの結婚をたいへん急いでいます
ね。>: You are so much in a hurry regarding our marriage. (syn.):
nagmamadali, nagdadali-dali.

apurahin (v.t.)(r.w. apura): (1)<isoide yaru 急いでやる, isoide
katazukeru 急いで片づける>: to do something immediately. * Tag. Eng.
(syn.): dali-daliin, madaliin. (2)<sekaseru 急かせる, isogaseru
                152
急がせる, hayaku yaraseru 早くやらせる>: to urge one to do a thing
in a hurry, immediately. * Tag. Eng. (syn.): papagmadaliin,
papagdali-daliin.

apuruhan (adj.)(r.w. apura): <ooisogi-no 大急ぎの, kinkyuu-no 緊
急の>: rush. * Tag. Eng. (syn.): madalian, minamadali.

apuyan (noun/v.t.): (noun): (1)<konro コ ン ロ >: a stove, a
fireplace. * Tag. Eng. (syn.): kalanan, tungko, pugon.
(2)<macchibako マッチ箱 , 危険な場所 >: a matchbox, a tinderbox.
(syn.): kasapuwego, bahay-posporo. (3)<robata 炉端>: a hearth.
(4)<danro 暖炉>: a fireplace. * Ang bahay namin sa Canada ay may
magandang apuyan.: <Kanada-no watashi-no ie-ni-wa subarashii
danro-ga aru. カナダの私の家にはすばらしい暖炉がある。>: My house in
Canada has a beautiful fireplace.* Malaki ang apuyan ni Ben.: <>:
Ben has a big fireplace.
(v.t.): <hi-wo tsukeru 火をつける, hi-wo okosu 火を起こす>: to set
fire, put fire. * Apuyan mo na ang kalan nang maluto ang barbikyu.:
<Baabekyuu-ga dekiru-yooni konro-no hi-wo tsuke-nasai. バーベキ
ューができるようにコンロの火をつけなさい。>: Put fire on the stove so
that we can cook the barbecue.

apyan (noun)(var. apian): <ahen 阿片>: opium, a narcotic drug
derived from the poppy. * Mahigpit na ipinagbabawal sa buoung mundo
ang paghithit ng apyan.: <Ahen-wo suu koto-wa sekaijuu-de
hooritsu-ni yot-te kibishiku kinji-rare-te iru. 阿片を吸うことは
世界中で法律によって厳しく禁じられている。>: It is strictly prohibited
to smoke opium in law all over the world.(syn.): opyo, opyum.

apyo (noun): <serori セロリ>: celery. * Tag. Eng.

apysyunado (noun)(var. ): <shirooto 素人, amachua アマチュア>: an
amateur. * Tag. Eng. (syn.): bagito, baguhan.

araarashii 荒々しい, ramboona 乱暴な (adj.): <maligasgas>: harsh,
                153
rough.

arabal (noun): <koogai 郊外, toshikinkoo 都市近郊>: a suburb. * Tag.
Eng. (syn.): karatig, paligid-lungsod.

Arabe (noun/adj.): (noun): <Arabu アラブ, Arabia アラビア>: Arab,
Arabia. * Tag. Eng.
(adj.): <Arabu-no アラブの, Arabia-no アラビアの>: Arab. * Marunong
ka bang magsalita ng Arabe?: <Arabiago-wo hanasemasu-ka? アラビ
ア語を話せますか?>: Can you speak Arab language?

arai 粗い, zarazara shi-ta ざらざらした (adj.): <bako, bakil-bakil,
baku-bako, magalasgas>: coarse, rough.

arakajime 予 め , maemot-te 前 も っ て , jizen-ni 事 前 に (adv.):
<antemano>: beforehand, in advance.

aral (noun): (1)<benkyoo 勉強, gakushuu 学習>: study, lesson. *
Tag. Eng. (2)<chuukoku 忠告, kunkoku 訓告, kaikoku 戒告>: advice,
admonition. * Tag. Eng. (syn.): paalaala, payo. (3)<kyookun 教
訓>: a moral lesson. * Ano ang aral an nakuha mo sa kuwento?: <Sono
monogatari-kara don-na kyookun-wo e-mashi-ta-ka? その物語からどん
な教訓を得ましたか?>: What moral lesson did you have from the story?
(syn.): liksiyon. (4)<jugyoo 授業>: a class. * May aral ka ba sa
araw ng Sabado?: <Doyoobi-wa jugyoo-ga ari-masu-ka? 土曜日は授業
がありますか?>: Do you have classes on Saturday? (syn.): pasok,
klase.

aralan (noun/v.t.)(r.w. aral): (noun): (1)<shoshinsha 初心者 ,
renshuusei 練習生, jisshuusei 実習生>: a beginner, a trainee. * Tag.
Eng. (2)<minarai 見習い, minaraishain 見習い社員>: an apprentice.
* Ang Kompanya ay kumuha ng apat na baguhan o aralan.:<Sono
kaisha-wa yonin-no atarashii minaraishain-wo hikiuke-ta. その会
社は四人の新しい見習い社員を引き受けた。>: The company took on four new
apprentices. (syn.): baguhan.
                154
(v.t.): <oshieru 教 える , kyooiku suru 教 育する >: to teach, to
educate. * Tag.: <Watashi-no yuujin-ga watashi-ni piano-no
hikikata-wo oshie-te kure-ta. 私の友人が私にピアノの弾き方を教えてく
れた。>: My friend taught me how to play the piano.(syn.): turuan.

aralin (noun/v.t.)(r.w. aral): (noun): <kadai 課題, shukudai 宿
題 >: an assignment, homework. * Wala kaming araling pambahay
ngayon.: <Watashitachi-wa kyoo shukudai-ga ari-mase-n. 私たちは
今日宿題がありません。>: We have no assignment today.
(v.t.)(var. mag-aral): <manabu 学 ぶ , benkyoo suru 勉 強 す る ,
gakushuu suru 学習する>: to study, learn. * Gusto kong matuto ng
Tagalog.: <Watashi-wa Tagarogu-wo benkyoo shi-tai. 私はタガログ
を勉強したい。>: I want to learn Tagalog.

arangka (noun)(var. arangkadata): <kyuuhasshin 急発進, tosshin 突
進, supaato スパート>: a sudden start of take off, spurt, burst of
speed. * Tag. Eng. (syn.): harurot.

aransel (noun): <kanzei 関税>: a tariff, customs duties, a tax
collected by a government on goods coming into a country. * Tag.
Eng. (syn.): taripa.

arap (noun): <yume 夢>: a dream. * Tag. Eng.

arappoi 荒っぽい, yaban-na 野蛮な (adj.): <pakawala, huramentado,
marahas>: rough, wild, brute.

araro (noun): <suki 鋤, suku koto 鋤くこと>: a plow, a plough, a
spade. * Mga kalabaw ang ginagamit na araro sa probinsiya sa
Pilipinas.: <Firipin-no inaka-de-wa suki-ni-wa suigyuu-ga
tsukawa-re masu. フィリピンの田舎では鋤には水牛が使われます。>: Water
buffaloes are used for plow in the countryside in the Philippines.
(syn.): arado.

araruhin (v.t.)(var. mag-araro)(r.w. araro): <suki-wo tsukau 鋤
                155
を使う, suki-de tagayasu 鋤で耕す>: to plow. * Araruhin mo ang mga
bakanteng lupa para mapakinabangan.: <Shuueki-ga e-rareru yooni,
akichi-wo suki-de tagayashi-nasai. 収益が得られるように空地を鋤で耕
しなさい。>: Plow those vacant lands so that you can benefit from
them.

arasa 粗 さ , aria koto 粗 い こ と    (noun): <bako>: roughness,
unevenness,

arashi 嵐, boofuu 暴風, taifuu 台風 (noun): <bagyo, unos>: a squall,
a storm, very strong wind with strong rain.

arasoi 争 い , kenka 喧嘩 (noun): <away, babag, laban, labanan,
tunggalin>: a fight, a quarrel.
* arasou 争う, tatakau 戦う, kenka suru 喧嘩する, kooron suru 口論
す る (v.t.): <babagin,   magaway, magbabag>: to fight with
someone.

arastre (noun): <umpan 運搬, unsoo 運送>: haulage. * Tag. Eng.
(syn.): hakot.

arasuji あらすじ, koogai 梗概, gairyaku 概略, yooyaku 要約, (noun):
<banghay, balangkas, binuod, hinugot, halaw, lagom>: a plot, an
outline, a summary, a synopsis, an abridgement of an article. *
Tag. Eng.

aratani 新たに, atarashiku 新しく (adv.): <bago>: newly.

arau 洗 う , sentaku suru 洗 濯 す る (v.t.): <hugasan, labhan,
maghugas>: to wash.

araw (noun): (1)<taiyoo 太陽>: the sun. * Hindi makita ang araw
dahil sa malamlam at maulap.: <Kuraku-te kumot-te iru-node
taiyoo-wo miru koto-ga deki-nai. 暗くて曇っているので太陽を見ること
ができない。>: We cannot see the sun because it is dark and cloudy.
               156
(2)<yoobi 曜 日 >: the day of the week. * Anong araw ngayon?:
<Kyoo-wa nan-yoobi-desu-ka? 今日は何曜日ですか?>: What day of the
week is it today? (3)<昼間>: the daytime. * Tag. Eng. (4)<tanjoobi
誕生日, kinembi 記念日>: an anniversary, the date of birth. * Tag.
Eng.   (syn.):   anibersaryo,  kaarawan,  kapanga-nakan.
(5)<shukujitsu 祝日>: the day of celebration. * Tag. Eng. (syn.):
pista, kapistahan. (6)<hiduke 日付>: the date, the day of the month.
(syn.): pesta.
* araw at gabi: <hiru to yoru 昼と夜>: day and night. * Tag. Eng.
* araw na pangilin (noun): <ansokubi 安息日>: Sabbath, the day used
for rest and worship.
* araw na pangilin: <shukujitsu 祝日, saijitsu 祭日>: a holiday.

arawan (adj./adv.)(r.w. araw): <nikkyuu-no 日給の, nikkyuu-de 日
給で>: paid daily, on daily basis. * Tag. Eng.

araw-araw (adv.): <mainichi 毎日, nichijoo 日常>: dayly, every day.
* Araw-araw akong pumapasok sa klub sa Hapon.: <Watashi-wa
mainichi nihon-no naitokurabu-ede hatarai-te i-masu. 私は毎日、
日本のナイトクラブで働いています。 >: I go to work everyday in a
nightclub in Japan.

arawareru 現れる, toojoo suru 登場する, shusseki suru 出席する,
toochaku suru 到着する (v.i.): <apir, harapin, humarap, lumitaw,
makita, nagpakita, sumikat, sumipot>: to appear, to show up, to
arrive.

arawasu 表す, shimesu 示す (v.t.): <ilahad>: to show, to present.

araw-gabi (adv.): <hiru-mo yoru-mo 昼も夜も>: day and night. * Tag.
Eng.

ara-wo sagasu あ ら を 探 す , arasagashi-wo suru あ ら 探 し を す る ,
kokuhyoo suru 酷 評 す る (v.t.): <mamintas, mamula, mamuna,
pintasan, pulaan, pumintas, pumula, pumuna, punahin>: to cavil,
                157
to find faults in others, to adversely criticize.

Aray! (interj.)(var. aruy): <Itai! 痛い!>: ouch! * Aray! Ano ba
iyan?: <Itai! Sore-wa nan-desu-ka? 痛い!それは何ですか?>: Ouch!
What is that?

arbitrasyon (noun): <chuusai 仲裁, chootei 調停>: arbitration. *
Tag. Eng.

are あれ (pron.): <iyon>: that.

arechi 荒 れ 地 , gen-ya 原 野 , kooya 荒 野 , sabaku 砂 漠 (noun):
<disyerto, ilang, kaparangan>: a desert, wastes, wilderness.

Areglado! (sla.)(interj.): <Ryookai! 了解! Wakat-ta! わかった!
Daijoobu! 大丈夫!>: OK, No problem. [Spa. arreglado "arranged,
settled"] * Areglado na ang problema mo sa politikong iyon.: <Ano
seijika-to anata-to-no mondai-wa katazuki-mashi-ta. あの政治家と
あなたとの問題は片づきました。>: Your problem with that politician has
been settled. (syn.): okey, walang problema.

areglado (adj.): <kichin-to shi-ta きちんとした, seiton sare-ta 整
頓された, totonot-ta 整った>: arranged, orderly. * Tag. Eng.

areglo (noun): (1)<seiri 整 理 , haichi 配 置 , hairetsu 配 列 >:
arrangement. * Tag. Eng. (2)<choosei 調 整 , shuusei 修 正 >:
adjustment. * Tag. Eng. (syn.): ayos.

aregluhin (v.t.)(r.w. areglo): (1)<totonoeru 整える, seiri suru
整理する>: to arrange. * Tag. Eng. (2)<hairetsu suru 配列する,
jumban-ni naraberu 項番に並べる, katazukeru 片付ける>: to put in
order, to settle. * Aregluhin mo muna ang away niyong mag-asawa.:
<Okusan-no mondai-wo saishoni katazukenasai. 奥さんの問題を最初に
片づけなさい。>: You settle first your problem with your wife.
(syn.): ayusin, isaayos.
                158
areguro アレグロ, kyuusoku 急速 (noun): <allegro, bilis, kislot>:
allegro, briskness, rapidity.

arena (noun): <toogijoo 闘技場, kyoogijoo 競技場>: an arena, a
field of battle or fight. * Tag. Eng. (syn.): larangan.

arerugii アレルギー, kabinshoo 過敏症 (noun): <anayo, imunimon>:
allergy, i.e. a condition of being unusually sensitive to
something eaten, breathed in, or touched, in a way that causes
pain or suffering.

arestado (adj.): <taihosa-re-ta 逮捕された>: being arrested. * Ang
taong arestado ay dinala sa pulis.: <Taiho-sare-ta hito-wa
keisatsu-e renkoo sare-ta. 逮捕された人は警察へ連行された。>: The
arrested person was taken to the police.

are-ta 荒れた, dekobokona でこぼこな, tairade nai 平らでない (adj.):
<lubak-lubak>: rough, uneven.

ari (noun): <zaisan 財産>: property, asset. * Ari mo ba ito?:
<Kore-wa anata-no zaisan-desu-ka? これはあなたの財産ですか?>: Is
this your property? (syn.): ari-arian, biyenes, propyedad.

ari (adj.)(var. maari): <ariuru あり得る, ari-soona ありそうな,
kanoosei-no aru 可能性のある>: likely, possible. * Tag. Eng.

ari アリ・蟻 (noun): <langgam>: an ant.

ariamari 有 り 余 り ,  kajoo 過 剰   (noun):  <sagana,  tusak>:
superabundance.

ari-aria-bayang (noun)(r.w. ari): <kojinzaisan 個人財産>: private
property. * Tag. Eng.


               159
ari-arian (noun)(r.w. ari): (1)<zaisan 財 産 , shisan 資 産 >:
property. * Mayaman sila Manuel dahil marami silang ari-arian.:
<Manueru-wa bakudaina zaisan-wo mot-te iru-kara yuufukude aru.
マヌエルは莫大な財産をもっているから裕福である。 >: Manuel is rich
because they have a lot of properties. (syn.): ari. (2)<yutakasa
豊かさ, tomi 富>: wealth. * Tag. Eng. (3)<shoyuu 所有>: possession.
* Tag. Eng.

ariawase ありあわせ (noun): <napasakamay>: what is ready to hand.

aribai アリバイ, hanzai-gemba fuzaishoomei 犯罪現場不在証明 (noun):
<alibay, alibi, dahilan>: an alibai.

arifure-ta ありふれた, tsukinami-no 月並みの (adj.): <karaniwan>:
commonplace.

Arigatoo! ありがとう! (interjec.): <Salamat!, T.Y.>: Thank you!

ariin (v.t.)(r.w. ari): (1)<mot-te iru 持っている, shoyuu suru 所
有する>: to own as property. * Huwag mong ariin ang hindi sa iyo.:
<Jibun-no mono-de-wa nai mono-ni taishi-te kenri-wo shuchoo
shi-te-wa ike-nai. 自分のものではない物に対して権利を主張してはいけな
い。>: Don't claim the things that are not yours. (2)<shoonin suru
承認する, ukeireru 受け入れる>: to accept, consider as acceptabe.
* Tag. Eng. (syn.): tanggapin.

arika 在処, ichi 位置, shozaichi 所在 (noun): <dako>: a location.

arina (noun)(var. harina): <kona 粉, funmatsu 粉末, komugiko 小
麦粉>: flour, wheat flour. * Bumili ka ng arina sa palengke.:
<Ichiba-de komugiko-wo kai-nasai. 市場で小麦粉を買いなさい。>: Buy
flour in the market.(syn.): gawgaw.

aringkin (noun)(var. aringking): (1)<chuugaeri 宙 返 り >: a
somersault. * Tag. Eng. (2)<kaiten 回転, hikkurikaeru koto ひっ
               160
くり返ること>: falling head over heels. * Tatlong aringkin ang
nangyari kay Carina nang matisod sa ugat ng mangga.: <Kariina-wa
mango-no nekko-de tsumazui-te sankaiten shi-ta. カリーナはマンゴ
の根っこでつまづいて三回転した。>: Carina made three somersault when
she tripped over the root of the mango tree.

ari-no su 蟻の巣 (noun): <bahay-langgam>: ant's nest.

arisga (noun): <kiken 危険, kikensei 危険性>: a risk. * Tag. Eng.

ari-soona ありそうな, ariuru あり得る, kanoosei-no aru 可能性のある
(adj.): <ari, maari>: likely, possible.
* arisoomo-nai ありそうもない, mikomi-no nai 見込みのない (adj.):
<malabo, walang katiyakan>: unlikely.aristokrasiya (noun)(var. aristokrasya): <jooryuukaikyuu 上流階
級, tokkenkaikyuu 特権階級, shihaikaikyuu 支配階級, kizokukaikyuu
貴族階級>: the aristocracy, the nobility, a priviledged ruling
class. * Tag. Eng. (syn.): maharlika.

aristokratiko (adj.): <jooryuukaikyuu-no 上流階級の, kookina 高
貴 な , tek-kenkaikyuu-no 特 権 階 級 の , kizokutekina 貴 族 的 な >:
aristocratic, noble. * Aristokratikong pamilya ang napangasawa
ni Maria.: <Maria-wa jooryuukaikyuu-no katei-ni totsuideiru. マ
リ ア は 上 流 階 級 の 家 庭 に 嫁 い で い る 。 >: Maria is married to an
aristocratic family.

aritis (noun): <iyaringu イヤリング>: earrings. * Tag. Eng. (syn.):
bang.

aritmetika (noun): <sansuu 算数, kagenjoojo 加減乗除>: arithmetic,
i.e adding, subtracting, multiplying, and dividing numbers. *
Magaling si Joel sa aritmetika.: <Joeru-wa sansuu-ga tokui-desu.
ジョエルは算数が得意です。>: Joel is good at arithmetic. (syn.):
               161
palatuusan.

arizuka 蟻塚 (noun): <bahay-anay, punsa>: an anthill, a termite
hill

arka (noun): <noa-no hakobune ノアの箱船>: an ark. * Gumawa ka ng
arka na mula sa kahoy na gopher/sipres; gawaan mo ng mga silid,
at pahiran mo ng alkitran ang loob an labas nito.: <Anata-wa
goferu-no ki-no hakobune-wo tsukuri-nasai. hakobune-ni-wa
kobeya-wo ikutsu-mo tsukuri, uchigawa-ni-mo sotogawa-nimo
taaru-wo nuri-nasai. あなたはゴフェルの木の箱舟を造りなさい。箱舟には
小部屋を幾つも造り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。>: Make yourself
an ark of gopher wood: make rooms in the ark, and cover it inside
and out with pitch (BIBLE, JEN. 6-14)

arkada (noun): (1)<chuuroo 柱廊, kairoo 回廊>: an arcade, a gallery,
a row of arches. (2)<aakeedo アーケード>: an arcade, any covered
walk with shops along one or both sides. * Tag. Eng. (syn.):
arku-aruko, balantukan.

arkelohiya (noun): <kookogaku 考古学>: archaeology, the study of
human history and prehistory through excavation of sites and the
analysis of physical remains. * Nais ni Taro na mga-aral ng
arkelohiya sa Pamantasan ng Waseda.: <Taro-wa Waseda daigaku-de
kookogaku-wo benkyoo shi-tai-to omot-te iru. 太郎は早稲田大学で考
古学を勉強したいと思っている。>: Taro wants to study archaeology at
Waseda university.

arkeologo (noun): <kooko-gakusha 考古学者>: an archaeologist, a
person who studies the buildings, tools, etc, of people who lived
in the past.

arkila (noun)(var. alkila): <rentaru レンタル, chingashi 賃貸し,
chintai 賃貸, shiyooryoo 使用料, shakuyoo-ryoo 借用料>: rental, a
rent. * Dumani ang arkila ng video at CD sa taong ito.: <Kotoshi-wa
                162
bideo-ya shiidii-no rentaru-ga fue-ta. 今年はビデオやCDのレンタル
が増えた。 Video and C.D. rentals have increased this year. (syn.):
    >:
renta, upa.

arkilahin (v.t.)(r.w. arkila): <chinshaku suru 賃借する, chintai
suru 賃貸する>: to rent. * Arkilahin mo ang sasakyan para magamit
sa Linggo.: <Nichiyoobi-ni tsukaeru yooni, kuruma-wo rentaru
shi-te kudasai. 日曜日に使えるように、車をレンタルしてください。>: Rent
the car so that we can use it on Sunday.

arkitekto (noun): <kenchikuka 建築家, kenchikugishi 建築技師>: an
architect. * Gusto ni Lauren na maging isang magaling na
arkitekto.: <Rooren-wa yuumeina kenchikuka-ni nari-tai-to
omot-te iru. ローレンは有名な建築家になりたいと思っている。>: Lauren
wants to be a famous architect.

arkitektura (noun): <kenchikugaku 建築学, kenchikugijutsu 建築技
術>: architecture. * Maganda ang arkitektura ng mga gusali sa
Europa.: <Yooroppa-no kenchikugijutsu-wa subarashii. ヨーロッパ
の建築技術はすばらしい。>: The architecture of the structures in
Europe is superb.

arko (noun): (1)<ko 弧, enko 円弧, yumigata 弓形>: arc, i.e. a part
of the circumference of a circle. * Ang bola ay tumalbog sa itaas
ng arka at bumagsak sa lupa.: <Booru-wa ko-wo egaite jooshoo-shi,
soshite jimen-ni ochita. ボールは弧を描いて上昇し、     そして地面に落ちた。
>: The ball rose in a high ark and fell down on the ground.
(2)<enshuu 円 周 , shuui 周 囲 >: a circumference. * Tag. Eng.
(4)<yumi 弓 >: a bow for arrows. * Tag. Eng. (syn.): busog.
(5)<baiorin-no yumi バ イ オ リ ン の 弓 >: (syn.): panghilis (ng
biyulin).

arlekin (noun): <dookeshi 道 化 師 , hyookinmono ひ ょ う き ん 者 ,
haarekuin ハーレクイン>: a harlequin, a buffoon. * Tag. Eng.


                163
armada (noun): <kantai 艦隊, sendan 船団>: an armada, a fleet, a
navy squadron. * Malakas ang armada ng Amerika.: <Amerika-no
kantai-wa kyooryoku-de aru. アメリカの艦隊は強力である。>: The fleet
of Americans are strong. (syn.): iskuwadron, plota.

armado (adj.): <busoo shi-ta 武装した>: armed, in arms. * Tag. Eng.
(syn.): nakaarmas, sandatahan.

armamento (noun): <guntai 軍隊, gumbi 軍備, soobi 装備>: armaments,
a military equipment. * Higit na maraming armamento ang bagong
submarino  kaysa  luma.: <Atarashii  sensuikan-wa  furui
sensuikan-yorimo zut-to juusoobi-de aru. 新しい潜水艦は古い潜水艦
よりもずっと重装備である。>: The new submarine has much heavier
aramament than old one.

armas (noun): <buki 武器, heiki 兵器, kyooki 凶器>: weapons. *
Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng armas sa loob ng klab.:
<Kurabunai-de-no buki-no shoji-wa genkin-sare-te iru. クラブ内
での武器の所持は厳禁されている。>: Carrying of weapons inside the club
is strictly prohibited.

armi (noun): <rikugun 陸軍, guntai 軍隊>: an army, armed forces,
troops. * Napakarami ng armi ng bansang Tsina.: <Chuugoku-wa
ooku-no rikugun-wo mot-te iru. 中国は多くの陸軍を持っている。>: China
has so many troops.

armonika (noun): <haamonika ハーモニカ>: a harmonica, a mouth organ,
i.e a small rectangular musical instrument which is played by
blowing or sucking air through one of the long sides or other to
make different sounds. * Tag. Eng. (syn.): silindro.

armoniya (noun): <choowa 調和, icchi 一致, haamonii ハーモニー>:
harmony. * Walang armoniya ang kanilang relasyon kaya sila agad
naghiwalay.: <Futari-no kankei-ni-wa choowa-ga nakat-ta. Sooiu
wake-de karera-wa suguni wakare-ta. 二人の関係には調和がなかった。
                164
そういう訳で、  彼らはすぐに別れた。 Their relation had no harmony. That
              >:
is why they separated easily.

arnibal (noun): <shiroppu シロップ, mitsu 蜜>: syrup.

Aro? (interjec.): <Soo-desu-ka? そうですか?>: Is that so?

arogante (adj.): <ooheina 横柄な, gooman-na 傲慢な, sondaina 尊大
な>: arrogant, haughty, i.e. unpleasantly proud and behaving as
if he/she himself/herself is more important than other people.
* Tag. Eng. (syn.): hambog, mayabang, palalo.

aroma (noun): <kaori 香り, kooki 香気, hookoo 芳香>: fragrance, an
aroma. * Tag. Eng.

arpa (noun)(var. alpa): <tategoto 竪琴, haapu ハープ>: a harp, i.e.
a large musical instrument which has strings stretched across it.
It is often triangle-shaped and is played by plucking. * Tag. Eng.

arpon (noun)(var. arponero): <hogeiyoo-no mori 捕鯨用の銛>: a
harpoon, a long heavy spear, i.e. a barbed spearlike missile with
a rope attached, for catching whales. (syn.): salapang.

arroz caldo (noun)(var. aroskaldo): <arosukarudo アロスカルド,
zoosui-no isshu 雑炊の一種, chikin, nin-niku, shooga, tamanegi-ni
fisshu soosu-wo kuwae-ta komezoosui チキン、ニンニク、ショウガ、タ
マネギにフィッシュ・ソースを加えた米雑炊>: rice porridge with chicken,
garlic, ginger, onion, and fish sauce. * Tag. Eng.

arroz valenciana (noun)(var. aros balensiana): <paeria パエリア,
arosu barenshiana>: paella. * Tag. Eng.

arsenal (noun): (1)<heikiko 兵器庫>: an arsenal, a munition house.
* Tag. Eng. (2)<sooko 倉庫>: a storehouse. * Tag. Eng. (syn.):
bodega.
                165
arsilya (noun): <nendo 粘土>: clay. * Ang arsilya ay ginagamit sa
paggawa ng ladrilyo at palayok.: <Nendo-wa renga-ya hachi-wo
tsukuru tame-ni tsukawareru. 粘土はレンガや鉢を作るために使われる。
>: Clay is used for making bricks and pots. (syn.): luad, luwad,
lupang malagkit.

arsobispo (noun): <daishikyoo 大 司 教 >: an archbishop. * Si
Cardinal Sin ang pinakasikat na arsobispo ng Pilipinas.:
<Kaadinaru  Shin-wa  Firipinjin-no  mottomo  yuumeina
daishikyoo-desu. カーディナル・シンはフィリピン人のもっとも有名な大司教
で す 。 >: Cardinal Sin is the most famous archbishop of the
Philippines.

arte (noun): (1)<geijutsu 芸術, bijutsu 美術>: an art. * Gustong
mag-aral ng arte at drama ni Espris sa kolehiyo.: <Esupurisu-wa
daigaku-de bijutsu-ya engeki-wo benkyoo shitai-to omot-te iru.
エスプリスは大学で美術や演劇を勉強したいと思っている。>: Espris wants to
study art and drama in college. (syn.): sining. (2)<engi 演技>:
act or manner of acting. * Tag. Eng. (syn.): kilos, galaw.
* arte museo: <bijutsukan 美術館>: an art museum.

artesano (noun)(var. artisano): <shokunin 職 人 , meikoo 名 工 ,
meishoo 名匠>: a craftsman, an artisan. * Ang kahon ng alahas na
ito ay gawa ng isa sa mga magagaling na artisano sa Japan.: <Kono
hoosekibako-wa nihon-no saikoo-no shokunin-ga tsukut-ta
mono-desu.この宝石箱は日本の最高の職人が作ったものです。>: This jewl
box was made by one of the finest craftsmen in Japan.

artikulo (noun): (1)<kiji 記事 , ronsetsu 論説>: an article. *
Maganda ang artikulo ni Ray sa pahayagan.: <Shimbun-no Rei-no
kiji-wa ii-desu-yo. 新聞のレイの記事はいいですよ。>: The article of
Ray in the newspaper is good. (syn.): lathala. (2)<kanshi 冠詞
>: an article. * Tag. Eng. (syn.): pantukoy. (3)<bunsho-no setsu
文書の節, koomoku 頄目>: a section or item in a written document.
                166
(syn.): pangkat, seksiyon.

artileriya (noun): <taihoo 大砲>: artillery, a cannon. * Marami
kang makikitang mga lumang artileriya sa Bataan.: <Bataan-de-wa
furui taihoo-wo miru koto-ga dekiru. バターンでは古い大砲を見ること
ができる。>: You can see old artilleries in Bataan.

artipisyal (adj.): <jinkootekina 人 工 的 な , jinzoo-no 人 造 の >:
artificial. * Ayaw kong magsuot ng damit na yari sa artipisyal
na tela.: <Watashi-wa jinkootekina sen-i-de deki-ta ifuku-wo
kiru-no-wa suki-dewa arimasen. 私は人工的な繊維でできた衣服を着るの
は好きでありません。>: I don't like to wear clothes that are made
of  artificial fibers.  (syn.):  hindi-tunay,  pakunwari,
pabalat-bunga, paim-babaw.

artista (noun): <joyuu 女優>: an actress, a woman actor. (syn.):
artisang babae

artistiko (adj.): <geijutsutekina 芸術的な, geijutsu-no 芸術の,
geijutsuhin-no 芸術品の>: artistic, of art or artist, made or done
with art. * Tag. Eng. (syn.): masining.

artisto (noun): <dan-yuu 男 優 , haiyuu 俳 優 >: an actor. * Si
Pangulong Estrada ay isang sikat na artisto.: <Firipin-no zen
daitooryoo esutoraada-wa, mukashi yuumeina hai-yuu-de at-ta. フ
ィリピンの前大統領エストラーダはむかし有名な俳優であった。>: Estrada the
former president in the Filippines used to be a famous actor.
(2)<geijutsuka 芸術家>: an artist. (syn.): artisang lalaki

artritis (noun): <kansetsuen 関節炋>: arthritis, inflamation of
the joints. * Ang artritis ni lolo An ay sumusumpong na naman.:
<An-obaachan-no kansetsuen-ga saihatsu shi-te i-ta. アンおばあち
ゃんの関節炋が再発して いた。 >: The arthritis of grandpa An was
recurring again. (syn.): rayuma.


               167
artsibo (noun): <kirokuhokanjo 記 録 保 管 所 , koobunsho 公 文 書 >:
archives. * Tag. Eng.

aru ある , iru いる, mot-te iru 持っている, sonzai suru 存在する
(v.i./v.t.): <may, mayroon, meron>: to be, to have.

aru imi-de ある意味で, aru teido ある程度 (adv.): <sa ibang bagay,
sa isang dako>: in a sense, to some degree.

arubaito ア ル バ イ ト (noun): <ibang trabaho, panandaliang
trabaho>: a part-time job.

arubamu ア ル バム , shashinchoo 写 真 帳 , kittechoo 切 手帳 (noun):
<album>: an album.

aruchuu ア ル 中 , arukooruchuudoku ア ル コ ー ル 中 每    (noun):
<alkoholismo>: alcoholism.

aruga (noun): (1)<kosodate 子 育 て , ikuji 育 児 >: childcare,
child-rearing, raising a child. * Tag. Eng. (2)<hikaigonin 被
介護人, kaigosa-reru hito 介護される人>: a person taken care of by
someone. * Tag. Eng. (syn.): ampon, andukuha, kandili.

arugain (v.t.)(r.w. aruga): <ikuji-wo suru 育児をする, mendoo-wo
miru 面倒を見る, yooiku suru 養育する>: to take under one's care,
to protect or rear, refering to a person especially a child. *
Arugain mo ang bata hanggang sa lumaki.: <Kodomo-ga otona-ni
naru-made mendoo-wo mi-te age-nasai. 子どもが大人になるまで面倒を見
てあげなさい。>: Take care of the child until he grows up. (syn.):
alagaan, andukhain.

aruiwa あるいは, matawa または (conj.): <o>: or.

arukarieki アルカリ液, soodabai ソーダ灰, aku 灰汁 (noun): <alkali,
lihiya>: lye, soda ash.
               168
aruki 歩き, ayumi 歩み, hokoo 歩行 (noun): <lakad>: a walk.
* arukimawaru 歩き回る, asobimawaru 遊び回る, haikai suru 徘徊する
(v.i.): <ginaygay, gumala, gumala-gala, lumibot, maglibot,
magpagala-gala, maglabulabo magpalakad-lakad, mamasyal-masyal>:
to gadabout, to ramble, to wander, to go about looking for
pleasure.
* aruku 歩 く , arui-te iku 歩 い ていく (v.i.): <lakad, lakarin,
lumakad, cadillakad>: to hike, to walk, to go on foot, to stroll.

arukooru inryoo アルコール飲料, jin ジン, sake 酒 (noun): <alak,
agua de pataranta, marka demonyo, markang demonyo>: an alcoholic
drink, liquor, gin.

arumi ア ル ミ , aruminiumu ア ル ミ ニ ウ ム     (noun): <aluminyo,
aluminyum>: aluminum.

arupel (noun): <kinzokuhen 金属片, shinchuuhaku 真鍮箔, suzuhaku
錫箔>: tinsel, brass foil, tin foil. * Tag. Eng. (syn.): palara.

aruto アルト (noun): <alto>: alto, contralto, the female lowest
voice in music.

Aruy! (interjec.): <itai 痛い>: Ouch! * Aruy! Naipit ang kamay ko!:
<Itai. Te-wo hasamareta. 痛い。手を挟まれた。 Ouch! I pinch my hand!
                     >:

arya (noun): <chiiki 地域, kuiki 区域>: area. * Ang mga bahay o
tirahan sa arya ng Tokyo ay mamahalin. : <Tokyoo chiiki-no
juutaku-wa totemo kooka-de-aru. 東京地域の住宅はとても高価である。>:
Houses in the Tokyo area are very expensive.

asa 朝 (noun): <umaga, aga>: morning.
* asagohan 朝御飯, chooshoku 朝食, asameshi 朝飯 (noun): <almusal,
agahan>: breakfast.
* asahayaku 朝早く, hayaku 早く (adv.): <agahan, maaga>: early (in
                169
the morning).
* asaneboo suru 朝寝坊する, nesugosu 寝過ごす (v.i.): <tatayo>: to
get up late.

asa 麻, taima 大麻 (noun): <abaka>: hemp, jute.

asa (noun/adv.)(var. pagasa): (noun): <kiboo 希望, kitai 期待>:
hope. * Siya ang pag-asa sa pamilya nila.: <Kanojo-wa kazoku-no
kiboo-da. 彼女は家族の希望だ。>: She is the hope of her family.
(adv.): <marude…noyooni ま る で~の ように >: as if. * Tag. Eng.
(syn.): akala.

asa to death (sla.)(phr.): <mikomi-no nai kiboo 見込みのない希望
>: hope against hope. [Tag. asa "hope" + Eng. "to death"] * Asa
to death siya na matanggap sa trabahong iyan sa Hapon.: <Kanojo-wa
Nihon-de shigoto-wo eru-to iu mikomi-no nai kiboo-wo idai-te iru.
彼女は日本で仕事を得るという見込みのない希望をいだいている。>: She hopes
against hope that she gets the job. (syn.): asang-asa.

asado (noun): <ryoori-no isshu 料理の一種 , yakumi-wo kuwae-te
yai-ta nikuryoori 薬味を加えて焼いた肉料理>: a kind of food, i.e. a
dish of meat roasted with condiments. * Tag. Eng.

asaduhyin (v.t.)(r.w. asado): <niku-wo kooshinryoo-de ajitsuke
shi-te aburu 肉を香辛料で味つけして焙る>: to roast with condiments
refering to meat.

asahakana 浅はかな, kangae-ga asai 考えが浅い, shiryo-ga asai 思慮
が浅い (adj.): <hambaw, himbabaw, mababaw, pangibabaw, saibabaw>:
frivolous, shallow, trifling.

asahan (v.t.)(r.w. asa): (1)<nozomu 望む, negau 願う, kiboo suru
希望する>: to hope for, to wish. * Asahan mong babalik siya sa iyo.:
<Kare-ga anata-no tokoro-e modoru-yooni-to negat-te kudasai. 彼
があなたのところへ戻るようにと願ってください。>: Expect him to return to
                170
you. (2)<kitai suru 期待する>: to expect. * Tag. Eng. (3)<tayoru
頼る>: to rely or depend on. * Tag. Eng.

asahar (noun): (1)<orenji-no hana オレンジの花>: orange blossoms.
* Karamihan sa mga ikinasal na Filipina ay may asahar sa belo. :
<Firipin-de-wa, ooku-no hanayome-ga atama-no beeru-ni orenji-no
hana-wo tsukeru. フィリピンでは多くの花嫁が頭のベールにオレンジの花をつ
ける。>: Many brides wear orange blossoms on the head over the veil
in the Philippines. (syn.): bulaklak ng suha. (2)<jinzoo-no
orenji-no hana 人造のオレンジの花>: artificial orange blossoms worn
by a bride.

asai 浅い , fukaku nai 深くない (adj.): <mababaw>: shallow, not
deep.

asak (adj.): <dairyuukoo-no 大流行の, totemo hayat-teiru とても流
行っている>: very much in vogue. * Tag. Eng. (syn.): kalat, laganap,
moda, plasak, uso.

asal (noun): (1)<kuse 癖, shuukan 習慣>: a habit. * Tag. Eng.
(2)<okonai 行い, koodoo 行動>: behaviour, manner. * Maganda ang
asal ng anak mo.: <Anata-no musukosan-wa okonai-ga ii-desu-ne.
あなたの息子さんは行いがいいですね。>: Your son has a good behaviour.
(syn.): kaugalian, ugali.

asalin (v.i.)(var. mag-asal, umasal)(r.w. asal): <furumau 振る
舞う, jikkoo suru 実行する, koodoo suru 行動する>: to act, to behave.
* Tag. Eng.

asalto (noun): (1)<kyuushuu 急襲, koogeki 攻撃>: an assault, an
attack. * Tag. Eng. (syn.): salakay, daluhong. (2)<bikkuri paatii
びっくりパーティー, sapuraizu paatii サプライズパーティー>: a surprise
party. * Isang asalto ang inihanda para sa kaopisinang pupunta
sa Hapon.: <Nihon-e iku koto-ni nat-te iru kaisha-no dooryoo-no
tame-ni bikkuri paatii-wo jumbi shia. 日本へ行くことになっている会
                171
社の同僚のためにびっくりパーティーを準備した。>: A surprise party was
prepared for an office colleague who is going to Japan.

asam (noun)(var. pag-asam): <akogare 憧 れ , setsuboo 切 望 ,
netsuboo 熱望>: a longing for, eager wish, a feeling of intense
desire. * Nakakabiglang malaman na siya pala ay may asam sa
alahas.: <Odoroi-ta koto-ni kanojo-wa hoosekirui-e-no tsuyoi
akogare-wo mot-te iru. 驚いたことに彼女は宝石類への強い憧れを持ってい
る。>: I am surprised that she has got a powerful longing for jewelry.
(syn.): kasabikan, pananabik.

asamin (v.t.)(r.w. asam): <tsuyoku negau 強く願う, netsuboo suru
熱望する, setsuboo suru 切望する>: to long for, to want something
very much. * Sila ay umasam na magkaroon ng karapatang dumayo
sa Japan.: <Karera-wa nihon-e ijuu suru jiyuu-wo setsuboo shi-te
i-ta. 彼らは日本へ移住する自由を切望していた。>: They longed for the
freedom to emmigrate to Japan. (syn.): asahan, asam-asamin,
umasam.

asanorya (noun) (var. asinorya): <ninjin 人参>: carrots. * Isang
suliranin na ang mga bata ay ayaw kimain ng asanorya.:
<Kodomotachi-ga ninjin-wo tabetagara-nai-no-wa mondai-da. 子ど
もたちが人参を食べたがらないのは問題だ。>: It is a problem that children
don't like to eat carrots. (syn.): karot.

asanya (noun): <tegara 手柄, igyoo 偉業, kooseki 功績>: an exploit,
a feat, i.e. brave and exiting actions that people admire. * Tag.
Eng.

a.s.a.p (sla.)(adv.): <dekirudake hayaku できるだけ早く>: as soon
as possible. [abbre. Eng. "as soon as possible"] * Ipadala mo sa
akin ang iyong sagot sa pagdalo sa salu-salo a.s.a.p.: <Paatii-ni
shusseki suru toki-wa dekirudake hayaku watashi-ni henji-wo
okut-te kudasai. パーティーに出席するときはできるだけ早く私に返事を送
ってください。>: Send me your response in attending the party a.s.a.p.
                172
(syn.): kaagad-agad.

asar (sla.)(v.i./adj.)(var. azar): (v.i.): <okoru 怒る, ikaru 怒
る, torimidasu 取り乱す>: to be/get angry, to be/get upset. [Spa.
asar "roast"] * Naasar siya nang tawagin siyang mataba.:
<Kanojo-wa debu-to iwa-re-te katto nat-ta. 彼女はデブといわれてか
っとなった。>: She got upset when she was called fat. (syn.): galit,
inis.
(adj.): <iraira suru い ら い ら す る , haradatashii 腹 立 た し い ,
yakkaina 厄介な>: irritating, being nuisance. [Spa. asar "roast"]
* Asar siya dahil lagi niya akong tinatawagan kahit hatinggabi.:
<Kare-wa mayonaka-demo denwa-wo kake-te kuru-kara hontoo-ni
iraira suru-yo. 彼は真夜中でも電話を掛けてくるから本当にいらいらするよ。
>: He's really annoying because he calls me even at midnight.
(syn.): nakaka-inis.

asari アサリ (noun): <halaan>: an asari clam.

asarol (noun): <kuwa 鍬>: a hoe. * Tag. Eng.

asase 浅瀬, su 洲 (noun): <dabaw, ilat, kulumpol, mabaw>: a shoal,
the shallows.

asatte あ さ っ て , futsukago 二 日 後 , myoogonichi 明 後 日 (noun):
<makalawa, samakalawa>: the day after tomorrow.

asawa (noun): (1)<haiguusha 配偶者>: one's spouse. * Tag. Eng.
(2)<otto 夫>: a husband. * Tag. Eng. (3)<tsuma 妻>: a wife. *
Suwerte ako sa asawa ko dahil mabait, matalino at maganda siya.:
<Watashi-wa tsuma-no koto-de-wa shiawasemono-dayo. Nazenara,
kanojo-wa kashikoku-te yasashiku-te bijin nanda-kara. 私は妻の
ことでは幸せ者だよ。なぜなら彼女は賢くて優しくて美人なんだから。>: I am
fortunate with my wife because she is intelligent, kind and
beautiful. (syn.): esposo, esposa, kabiyak ng dibdib.
* asawang babai: <tsuma 妻, okusan 奥さん>: a wife.
               173
* asawang lalaki: <otto 夫, dan-na-san 旦那さん>: a husband.

asbestos (noun): <ishiwata 石綿>: asbestos, i.e. gray mineral that
does not burn easily, used as a building material or in protective
clothing. * Tag. Eng.

ase 汗, hakkan 発汗 (noun): <pawis>: sweat, perspiration.
* ase-ga deru 汗が出る, ase-wo kaku 汗をかく (v.i.): <magpawis,
pawisanmagpawis, pawisan>: to perspire, to sweat.
* asemo あせも (noun): <bungang-araw>: heat rash, prickly heat.

asemblea (noun): <shuukai 集会, kaigoo 会合, choorei 朝礼>: an
assembly. * May asemblea ang mga mambabatas.: <Giintachi-no
kaigoo-ga aru. 議員たちの会合がある。>: There is an assembly among
lawmakers.

asendero (noun): (1)<nooenshu 農園主, nooenshoyuusha 農園所有者>:
an owner of a plantation. * Ang tatay niya ay asendero sa Negros.:
<彼女の父親はネグロス島のプランテーションんの農園主です。>: Her father is
an owner of plantation in Negros. (2)<oojinushi 大 地 主 ,
daitochishoyuusha 大土地所有者>: a big landowner. * Tag. Eng.

asenso (noun): (1)<shooshin 昇進 , shusse 出世>: promotion. *
Masyadong mabilis ang asenso ni Jun sa trabaho.: <Jun-no
shooshin-wa totemo hayai. ジュンの昇進はとても速い。>: The promotion
of Jun in work is so fast. (2)<shookyuu 昇給>: a rise/an increase
in salary. * Tag. Eng. (syn.): pagtaas, pag-unlad, promosyon.

asensor (noun)(r.w. asenso): <erebeetaa エレベーター, shookooki 昇
降機>: an elevator. * Tag. Eng.

asero (noun): <hagane 鋼, kootetsu 鋼鉄>: steel, i.e. strong metal
that can be shaped easily, consisiting of iron and carbon. *
Karamihan ng mga malalaking tulay sa Japan ay ayari sa asero.:
<Nihon-de-wa ooku-no ookina hashi-wa kootetsusei-de aru. 日本で
                174
は多くの大きな橋は鋼鉄製である。>: Many big bridges are made by steel
in Japan. (syn.): bakal

ase-ta あせた, iroase-ta 色あせた (adj.): <kupas>: effete, faded,
paled into insignificance.

aseyte (noun): (1)<abura 油, oiru オイル>: oil. * Suriin mo ang
damo ng aseyto ng iyong sasakyan linggu-linggo.: <Kuruma-no
oiru-no zanryoo-wo Maishuu tenken shi-nasai. 車のオイルの残量を毎
週点検しなさい。>: Check the oil level in your car every week. (syn.):
langis. (2)<ryooriabura 料理油, kukkingu oiru クッキングオイル>:
cooking oil. * Tag. Eng.

aseytuna (noun): <oriibu-no mi オリーブの実>: olives, i.e. fruits
of a olive tree, used for food and also for its oil. * Tag. Eng.

ashame ang beauty (phr.): <warawa-reru 笑われる, baka-ni sareru
馬鹿にされる>: being laughed, being ridiculed. [Eng. "ashame(d) +
Tag. ang (subject) + Eng. "beauty"] * Ashame ang beauty sa
pakakahulog ko sa hagdan.: <Kaidan-de taore-te boku-wa baka-ni
sare-te iru. 階段で倒れて僕は馬鹿にされている。>: I am being ridiculed
because of my fall on the stairs. (syn.): pinagtawanan.

ashi 葦, yoshi 葦 (noun): <tambo>: a reed.

ashi 足 (noun): <binti, paa>: a foot, feet, a leg, legs.
* ashiato 足跡 (noun): <bakas, tanda, tapak, bakas ng paa>: a
footprint, a trail, a track.
* ashidori-wo ou 足どりを追う (v.t.): <landasin>: to follow the
footsteps.
* ashi-ga fujiyuuna 足が不自由な (adj.): <hingkod, pilay, tika,
tikod>: crippled, lame.
* ashikubi 足首 (noun): <bukung-bukong>: an ankle.
* ashikubi-wo kujiku 足 首 を 挫 く , nenza suru 捻 挫 す る (v.i.):
<mapilay, mapuwersa>: to sprain.
               175
* ashi-no ura 足 の 裏 , ashizoko 足 底 , kutsuzoko 靴 底 (noun):
<suwelas, talampakan>: soles.
* ashioto 足音 (noun): <tunog ng paa>: a footstep.
* ashi-wo hikizuru 足を引きずる, ashi-wo hikizut-te aruku 足を引
きずって歩く (v.i.): <mamilay, tumikod>: to limp, to walk lamely.

ashita 明 日 , asu 明 日 , myoonichi 明 日    (noun/adv.): <bukas,
panibukas>: tomorrow.

asido (noun): <san 酸>: an acid, i.e. a chemical substance, usually
a liquid, which contains hydrogen and is able to react with other
substances to form salts. * Delikado ang magtabi ng asido sa
bahay.: <San-wo ie-ni oi-te oku-no-wa kiken-desu. 酸を家に置いて
おくのは危険です。>: It is dangerous to keep acid in the house.

asignatura (noun): <kamoku 科 目 , kyooka 教 科 >: a subject, an
academic subject at school. * Marami akong asignatura dapat aralin
ngayong taon.: <Kotoshi-wa benkyoo shi-naku-te-wa nara-nai
kamoku-ga takusan aru. 今年は勉強しなくてはならない科目がたくさんある。
>: I have many subjects this year to be studied. (syn.):
paksang-aralin, sabdyek.

asikaso (noun): <sanka 参加, kanyuu 勧誘, kan-yo 関与>: an act of
attending someone, something, or some groups. * Ninanais niyang
magkaroon ng karagdagang karapatan sa pag-asikaso ng mga
bagay-bagay sa kompanya.: <Kare-wa kaisha-no ishikettei-ni motto
kan-yo shi-tai-to omot-te iru. 彼は会社の意思決定にもっと関与したい
と思っている。>: He wants more participation in the decision-making
of his company. (syn.): pag-aatindi, pagintindi, pansin,
pakikitungo.

asikot (noun): <michikusa 道草>: loitering. * Tag. Eng.

asilo (noun): (1)<hinan 避難, tooboo 逃亡>: refuge. * Tag. Eng.
(2)<boomei 亡 命 >: asylum, protection given to someone by
                176
government because they have escaped from fighting or political
trouble in their own country. * Tag. Eng. (syn.): ampunan, ospisyo.

asim (noun): <sammi 酸味, suppasa 酸っぱさ>: sour taste, sourness,
acidity. * Ayaw ko ang asim ng sukang iyan.: <Watashi-wa su-no
suppasa-ga suki-de ari-mase-n. 私は酢の酸っぱさが好きでありません。
>: I don't like the sourness of that vinegar.

asin (noun): <shio 塩, shokuen 食塩>: salt. * Bumili ka ng isang
kilong asin sa tindahan.: <Mise-de shio-wo ichikiro kai-nasai.
店で塩を一キロ買いなさい。>: Buy one kilo of salt in the store.

asinan (v.t.)(var. asnan)(r.w. asin): <shio-wo furu 塩を振る ,
shio-wo kakeru 塩をかける>: to put salt. * Asinan mo pa ang luto
mo nang sumarap.: <Oishii aji-ni naru-yooni ima ryoori shi-te iru
tabemono-ni motto shio-wo kake-te kudasai. おいしい味になるように、
今料理している食べ物にもっと塩をかけてください。>: You add more salt on
that food you are cooking so that it will taste good.

asinta (v.t.)(var. asintahan): <awa-seru 合わせる, naosu 直す,
choosetsu suru 調節する>: to adjust. * Tag. Eng.

asiste (noun) (var. asisti): <tetsudai 手伝い, enjo 援助, hojo 補
助, tasuke 助け>: assistance, help, aid. * Tag.: <Juugyooin-wa
atarashii shigoto-wo mitsukeru tame-no enjo-wo uke-te iru
tokoro-desu. 従業員は、新しい仕事を見つけるための援助を受けているところ
です。>: Employees are being offerd assistance in finding new jobs.
(syn.): tulong.

asistihan (v.t.)(r.w. asiste): (1)<tetsudau 手伝う, tasukeru 助
ける, enjo suru 援助する>: to assist, to help, to aid. * Asistihan
mo si Lea sa kanyang panganganak.: <Rea-no shussan-wo tetsudat-te
kudasai. レアの出産を手伝ってください。>: Assist Lea on her child
delivery. (syn.): dumalp, tulungan, umasikaso. (2)<shusseki suru
出席する, sanka suru 参加する>: to attend, to be present. * Ipaalam
                177
mo sa akin kung asistihin mo ang pulong.: <Sono kaigi-ni shusseki
dekiru-ka doo-ka watashi-ni shira-se-te kudasai. その会議に出席で
きるかどうか私に知らせてください。>: Please let me know if you can't
attend the meeting. (syn.): daluhan.

asiwa (adj.)(var. naasiwa): (1)<buzamana 無様な, gikochinai ぎこ
ちない>: awkward, ungraceful, lacking grace and skill. * Asiwa ang
kanyang paglakad kaya't natalo siya sa paligsahan.: <Kanojo-no
arukikata-wa gikochinakat-ta. Sorede kanojo-wa kontesuto-de
kate-nakat-ta. 彼女の歩き方はぎこちなかった。それで彼女はコンテストで勝
てなかった。>: Her walk was awkward, that is why she didn't win in
the contest. (syn.): di sigurado, saliwa. (2)<minikui 醜 い ,
shuuakuna 醜悪な>: awkward. * Tag. Eng.

askad (noun)(var. maaskad): <tsunto suru nigami つんとする苦味>:
bitterish acrid taste, as of orange peelings. * Tag. Eng.

as-long-as sleeve (sla.)(noun): <nagasode shatsu 長袖シャツ>: a
long sleeved shirt. [Eng. "long-sleeved"] * Huwag kang magdala
ng mga as-long-as sleeve na damit dahil mainit ngayon sa Las
Vegas.: <Rasubegasu-wa ima atsui-node nagasode-wa ira-nai-yo. ラ
スベガスは今暑いので長袖はいらないよ。>: Do not bring long-sleeve
clothes because it is hot now in Las Vegas. (syn.): kamisidentrong
mahaba ang manggas.

asma (noun): <zensoku 喘息>: asthma, i.e. an illness that causes
difficulties in breathig. * Tag. Eng. (syn.): hika.

asnan (v.t.)(syn. asinan): <shio-wo furu 塩を振る, shio-wo kakeru
塩をかける>: to put salt. * Tag. Eng.

asngaw (noun): (1)<sakekusasa 酒 臭 さ >: a stench of liquor
emanating from a drunk (or a drunk person). * Tag. Eng. (syn.):
amoy-alak. (2)<akushuu 悪臭, iyana nioi 嫌な臭い>: stench, reek.
* Ang asngaw ng sinusunog na goma ay mabaho.: <Gomu-ga moe-te iru
                178
nioi-wa totemo hukai-desu. ゴムが燃えている臭いはとても不快です。>:
The stench of burning rubber is very unpleasant. (syn.): alingasaw,
amoy-tsiko, singaw.

asno (noun)(var. asu): <roba ロバ>: an ass, a donkey, a gray or
brown animal like a horse, but smaller and with long ears. * Tag.
Eng.

aso (noun)(var. asu): (1)<kemuri 煙>: smoke. * Tag. Eng. (2)<yuge
湯気, jooki 蒸気>: steam, vapor. * Tag. Eng. (syn.): usok.

aso (noun): <inu 犬>: a dog. * Kinakain ba ang aso sa Korea?: <
韓国では犬を食べますか?>: Do they eat dog in Korea?

asobi 遊 び , tanoshimi 楽 し み , kibarashi 気 晴 ら し , goraku 娯 楽
(noun): <aliw, aliwan, dibersiyon, galak, kaluguran, kasiyahan,
paglilibang, pagsasaya>: an amusement, an entertainment, a joy,
a pastime, pleasure.
* asobiba 遊び場, undoojoo 運動場 (noun): <laruan>: a playground.
* asobimawaru 遊び回る, arukimawaru 歩き回る, burabura-to mi-te
mawaru ぶ ら ぶ ら と 見 て 回 る      (v.i.): <magpalakad-lakad,
mamasyal-masyal>: to gadabout, to go about looking for pleasure.
* asobinin 遊び人, pureibooi プレイボーイ (noun): <babaero, bohemyo,
casanova, chickboy, lalaking-lalaki, pabling, palikero, paruparo,
pilyo sa girls, mahilig sa babae>: a playboy.
* asobu 遊 ぶ , tanoshimu 楽 し む (v.t.): <maglaro, gudtaym,
kasayahan pagkatapos ng trabaho>: to play, to have good time after
work.

asog (adj.): <funin-no 不妊の, funinshoo-no 不妊症の>: sterile. *
Tag. Eng.

asoge (noun): <suigin 水 銀 >: quicksilver, mercury. (syn.):
merkuryo. * Tag. Eng.


                179
asok (noun): <keisan 計 算 >: calculation. * Tag. Eng. (syn.):
tantiya, kalkula, taya.

asoko あそこ (pron.): <doon, noon>: there, yonder.

asonansiya (noun)(var. asonansya): <oto-no ruiji 音の類似, ruion
類音, ooin 押韻>: * Tag. Eng. assonance, i.e. technical similarlity
in the vowel sounds that are close together in a poem. * Tag. Eng.

asosasyon (noun): (1)<kaisha 会社, kigyoo 企業>: an association,
a company, a corporation. * Maraming asosasyon sa Japan ang
nagbabalak magpalago ng negosyo sa ibang bansa.: <Ooku-no
nihon-no kaisha-wa kaigai-de jigyoo-wo kakudai shi-tai-to
omot-te iru. 日本の多くの会社は海外で事業を拡大したいと思っている。>:
Many Japanese companies are hoping to expand their operations
abroad. (syn.): kompanya, korporasyon, samahan.(2)<shakai 社会
>: a society. * Para sa ikabubuti ng asosasyon, ang bawat mamayan
ay nararapat tumupad sa batas.: <Shakai-wo yori yoku suru tame-ni
shimin-wa hoo-ni shitagawa-nakere-ba nara-nai. 社会をより良くする
ために市民は法に従わなければならない。>: For the bettermento of the
association, the citizen must obey the law. (syn.): lipunan.
(3)<shakoo 社交>: social contact. * Tag. Eng. (syn.): pagsama,
pakikitungo.

asosasyon (sla.)(noun): <nakama 仲間, shuudan 集団, guruupu グル
ープ>: a group. [Spa. asociacion "association, fellowship", esp.
prizon or homosexual groups] * Siya ay kasama sa asosasyon ng mga
bakla na nagmamartsa sa parke ng Luneta.: <Kare-wa Runeta kooen-no
hoo-e arui-te iku homo-no guruupu-ni hait-te iru. 彼はルネタ公園
のほうへ歩いて行くホモのグループに入っている。>: He belongs to a group
of homosexuals who are marching towards Luneta park. (syn.):
barkada, grupo.

asosena (sla.)(noun): <choori shi-ta inu-no niku 調理した犬の肉
>: cooked dog meat. [Tag. aso "dog" + Spa. sena "supper"] * Hindi
                180
tanggap sa maraming bansa ang asosena.: <Inu-no niku-no ryoori-wa
ookuno kuni-de mitome-te morae-nai. 犬の肉の料理は多くの国で認めて
もらえない。>: Cooked dog meat is not accepted and allowed in many
countries. (syn.): pulutan na aso.

asote (noun): (1)<muchi 鞭>: a whip, a lash. * Tag. Eng. (syn.):
latiko, latigo.(2)<muchiuchi 鞭 打 ち >: whipping, scourging,
flagellation. (syn.): hagupit, palo, hambalos, bugbog.

aspaltado (adj.): <asufarutohosoo-no ア ス フ ァ ル ト 舗 装 の >:
asphalted, i.e. paved with asphalt. * Tag. Eng. (syn.): inaspalto,
inaspaltuhan.

aspalto (noun): <asufaruto アスファルト>: asphalt, i.e. a black
sticky substance that becomes hard when it dries, used for making
the surface of roads.

asparagus (noun): <asuparagasu アスパラガス>: an asparagus, i.e.
a long thin green vagetable with a point at one end. * Tag. Eng.

aspile (noun)(var. aspili): <pin ピン >: a peg, a pin, i.e. a
pointed piece of thin wire or nail, to join or attach something.
* Tag. Eng.

aspilihan (v.t.)(r.w. aspile): <pin-de tomeru ピンで留める>: to pin,
to fasten or hold with a pin. * Aspilihan mo ang pantalon mo kung
saan ko putulan.: <Surakkusu-no kiru tokoro-wo pin-de tome-te
kudasai. スラックスの切る所をピンで留めてください。>: Put a pin on your
pants where I would cut it.

aspirante (noun): <taishi-wo idaku hito 大志を抱く人, yashinka 野
心家>: an aspirant, a candidate, a goer, a high flyer, an ambitious
person, i.e. a person who hopes to get a position of importance
or honor. * Tag. Eng. (syn.): kandidato.


                181
aspirasyon (noun): <netsuboo 熱 望 , taimoo 大 望 , taishi 大 志 ,
yashin 野心>: an aspiration, i.e. strong desire or ambition. * Tag.
Eng. (syn.): hangad, hangarin, mithiin.

assaku suru 圧搾する, shiboru 搾る, shiboridasu 搾り出す (v.t.):
<magpiga, pigain, pumiga>: to squeeze out, to wring out by twisting
or squeezing. * Tag. Eng.

asset (sla.)(noun): <tarekomiya たれこみ屋, mikkokusha 密告者>: a
tattle-taler, a police informer. * Ibinunyagu ng mga assets sa
mga kina-uukulan ang mga pinanggalingan ng shabu.: <Keisatsu-no
supai-ga ihoona yakubutsu-no dedokoro-wo tookyoku-ni bakuro
shi-ta. 警察のスパイが違法な薬物の出所を当局に暴露した。>: The police
informer disclosed to the authority the source of illigal drugs.
(syn.): sipsip.

assets (sla.)(noun): <seishokuki 生 殖器 , seiki 性 器 >: genital
organs. [Eng. "assets (of a female or a male)"] (syn.): ari ng
babae o lalaki.

asshuku suru 圧縮する, appaku suru 圧迫する (v.t.): <pikpikin>: to
compress.

asta (noun): <poozu ポーズ, shisei 姿勢>: pose, posture. * Tag. Eng.

asta (sla.)(noun): <warugaki 悪 ガ キ , akudoo 悪 童 >: a brat, a
naughty boy. [new. Tag. asta "position, style"] * Ayaw kong
magkaroon ng anak na asta.: <Warugaki-no musuko-nado, mochi-ta
ari-mase-n. 悪ガキの息子など持ちたくありません。>: I do not want to
have a naughty son. (syn.): mataray, pilyo.

asterisk (noun)(var. asterisko): <asutarisuku ア ス タ リ ス ク ,
hoshijirushi 星印>: symbol (*) used in printing.

astig (sla.)(adj.): <ganjoona 頑丈な, tafuna タフな, otokorashii
                182
男らしい, otokoppoi 男っぽい>: tough, macho. [Tag. tigas "hard,
tough"] * Kung ikaw ay astig, bakit ka tumakbo nang dumating ang
kaniyang mga kasama?: <Anata-ga tafuna dansei-nara-ba,
tomodachi-ga tsui-ta toki-ni, dooshite nigedashi-ta-no-desu-ka?
あなたがタフな男性ならば、友だちが着いたときにどうして逃げ出したのですか?
>: If you are tough, why did you run away when his friends arrived?
(syn.): matapang, ma-tigas.

astrasuhin (v.i./v.t.): (v.i.): <okureru 遅れる, okure-te iru 遅
れている>: to be or become delayed. * Tag. Eng. (syn.): mahuli,
mabalam.
(v.t.): <okura-seru 遅らせる>: to delay deliberately. * Tag. Eng.
(syn.): balamin.

astray (noun): <haizara 灰皿>: an ashtray. * Puwede bang makahingi
ng astray?: <Haizara-wo kashi-te itadake-masu-ka? 灰皿を貸してい
ただけますか?>: Can I have an ashtray?

astrologo (noun): <hoshiuranaishi 星占い師, senseika 占星家>: an
astrologer, i.e. a person who uses astrology to tell people about
their character, fortune, or future. * Tag. Eng.

astrolohiya (noun): <hoshiuranai 星 占 い , senseijutsu 占 星 術 >:
astrology, i.e. the study of the relationship between the
movements of the stars and their influence on people or events.
* Tag. Eng.

astronomiya (noun): <tenmongaku 天 文 学 >: astronomy, i.e. the
scientific study of stars.

astronomo (noun): <tenmongakusha 天文学者>: an astronomer, i.e.
a scientist who studies the stars, planets, and other natural
objects in space.

astronot (noun): <uchuuhikooshi 宇宙飛行士>: an astronaut, i.e. a
                183
person who travels and works in a spacecraft. * Tag. Eng.

asu 明 日 , ashita 明 日 , myoonichi 明 日 (noun/adv.): <bukas,
panibukas>: tomorrow.
* asu-no yoru 明日の夜 , myooban 明晩 (noun): <bukas ng gabi>:
tomorrow night.

asufaruto アスファルト (noun): <aspalto>: asphalt.

asukal (noun): <satoo 砂糖>: sugar, a sweet crystalline substance.
* Tag. Eng.

asukalan (noun/v.t.): (noun)(var. asukarera): <satootsubo 砂糖
壷, satoo-no yooki 砂糖の容器>: a sugar bowl or container.
(v.t.): <satoo-wo ireru 砂糖を入れる, satoo-wo kuwaeru 砂糖を加え
る>: to put sugar on. * Tag. Eng.

asul (noun/adj.): (noun): <ao 青, aoiro 青色, sorairo 空色>: blue,
the color of the clear sky. i.e. a hue between green and violet
in the spectrum.
(adj.): <aoi 青い, aoiro-no 青色の>: blue. * Asul ang langit.:
<Sora-wa aoi. 空は青い。>: The sky is blue. (syn.): bughaw.

asungot (sla.)(adj.)(var. asongot): <haradatashii 腹 立 た し い ,
iraira saseru いらいらさせる>: irritating. * Hindi ako pupunta sa
sayawan dahil dadalo raw ang asungot kong manliligaw.: <Iraira
suru dansei-ga kuru-soo-dakara, watashi-wa dansu paatii-ni
ikanai-wa. いやな男性が来るそうだから、私はダンスパーティーに行かないわ。
>: I will not go to the dance because they said that my irritating
suitor would come. (syn.): nakakainis, nakakaistorbo.

asunto (noun): (1)<hootei 法廷, saibansho 裁判所>: court. * Tag.
Eng. (2)<soshoo 訴訟>: litigation. * Tag. Eng.

asunto (sla.): <tsumi 罪, hanzai 犯罪>: a bad or evel act, a crime,
                184
a misdeed. [Spa. asunto "matter, case, affair"] kaso,
pagkaka-sala. * Ano na naman ang asuntong ginawa mo ngayon?:
<Kondo-wa mata don-na hanzai-wo yat-ta-noda? 今度はまたどんな犯罪
をやったのだ?>: What crime did you do again this time?

asuparagasu アスパラガス (noun): <asparagus>: an asparagus.

asusena (noun): <shirayuri 白百合>: white lily. * Masarap ang amoy
ng asusena.: <Shirayuri-no kaori-wa suteki-desu. 白百合の香りがす
てきです。>: The perfume of the white lily is nice.

aswang (sla.)(noun): <giri-no haha 義 理 の 母 , gibo 義 母 >: a
mother-in-law. [new. Tag. aswang "devil, evil spirit"] * Kaya pala
mabait sa akin ang aswang ay dahil gustong humingi ng pera.:
<Giri-no haha-ga watashi-ni yasashikat-ta-nowa watashi-kara
okane-wo sebiritakat-ta kara-desu. 義理の母が私にやさしいのは私から
お金をせびりたかったからです。>: The reason my mother-in-law was kind
to me was because she wanted to ask for money. (syn.): biyenang
babae.

Asya (noun): <ajia アジア>: Asia. * Maraming mahirap na bansa sa
Asya.: <Ajia-ni-wa mazushii kuni-ga ikutsu-mo aru. アジアには貧
しい国がいくつもある。>: There are many poor countries in Asia.

asyenda (noun): (1)<dainoojoo 大農場>: a large farm for raising
livestock, ranch. * Tag. Eng. (syn.): lupain, rantso. (2)<zaisan
財産, jisho 地所, shoyuuchi 所有地>: estate, properties. * Tag. Eng.
(syn.): ari-arian, propyedad.

at (conj.): (1)<to と, soshite そして, mata また>: and. * Dalawa
at saka dalawa ay apat.: <Ni-to ni-wa yon-desu (Ni tasu ni-wa
yon-desu). 2と2は4です(2足す2は4です)     。>: Two and two are four.
(2)<…mo mata ~もまた, sarani さらに, …ni kuwae-te ~に加えて>: also,
in addition. * Tag. Eng.


                185
at iba pa (adv.): <…nado ~など, sonota その他>: et cetera, and so
on. * Tag. Eng.

at sa wakes (adv.): <tsuini 遂に, tootoo とうとう>: at last. * Tag.
Eng.

atado (noun): (1)<dampen 断片, hahen 破片, kirimi 切り身, suraisu
スライス>: a piece, cut, or slice. * Tag. Eng. (syn.): hiwa, piraso.
(2)<tsutsumi 包み, taba 束>: bundle, pack, package, parcel. * Tag.
Eng. (syn.) bungkos, pakete, tungkos.

ataduhin (v.t.)(r.w. atado): <komakaku kiru 細かく切る, usuku kiru
薄く切る>: to cut or divide into pieces. * Tag. Eng. (syn.):
putul-putulin, hati-hatiin.

ataeru 与える, ageru あげる, teikyoo suru 提供する (v.t.): <bigyan,
ibigay, ginawad, maidulot, magbigay, maghandog, magregalo>: to
give, to hand over, to offer, to provide.

atag (adv.): (1)<itsumo いつも, tsuneni 常に>: always. * Tag. Eng.
(2)<kurikaeshi 繰り返し, saisansaishi 再三再四>: repeatedly. * Tag.
Eng.

atai suru 価する, kachi-ga aru 価値がある (adj.): <dapat, mahalaga,
may-halaga>: worthy, deserving.
* atai shi-nai 値しない, kachi-ga nai 価値がない, futekitooda 不適
当だ, futekisetsuda 不適切だ (adj.): <alangan, di dapat, tiwali>:
inappropriate, improper, unworthy.

atake (noun): (1)<koogeki 攻撃, hinan 非難>: an attack. * Noong
araw, marami ang atake laban sa mga dayuhan.: <Sono tooji,
gaikokujin-ni taisuru koogeki-ga ikudo-ka at-ta. その当時、外国人
に 対 す る 攻 撃 が 幾 度 か あ っ た 。 >: There were several attacks on
foreigners in those days. (2)<hossa 発作>: fit, i.e. a sudden
attack of the symptoms of disease. * Namatay sa atake sa puso ang
                186
aking lola.: <Watashi-no sobo-wa shinzoo-hossa-de nakunat-ta. 私
の祖母は心臓発作で亡くなった。>: My grandmother died of heart attack.
(syn.): sumpong.
* atake sa puso (noun): <shinzoohossa 心臓発作>: a heart attack.

atakihan (noun)(r.w. atake): (1)<koogeki 攻 撃 >: exchange of
attacks. * Tag. Eng. (syn.): salakayan, labanan, lusuban.
(2)<hihan 非難>: exchange of verbal attacks. * Tag. Eng. (syn.):
tuligsaan, murahan.

atakihin (v.t.)(r.w. atake): (1)<booryoku-wo furuu 暴力をふるう,
ramboo-wo hataraku 乱暴を働く, koogeki suru 攻撃する>: to attack
physically or violently. * Si Jose ay inatake ng lasing sa parke.:
<Hose-wa kooen-de yopparai-kara booryoku-wo furuwa-re-ta. ホセ
は公園で酔っぱらいから暴力をふるわれた。>: Jose was attacked by the
drunk in the park. (syn.): daluhungin, lusubin, salakayin.
(2)<hinan suru 非難する>: to attack verbally. * Tag. Eng. (syn.):
tuligsain, murahin. (3)<hossa-wo okosu 発作を起こす>: to have an
attack or fit. * Tag. Eng. (syn.): sumpungin.

atama 頭, toobu 頭部 (noun): <ulo>: the head, one'S head.
* atama-ga katai 頭がかたい, katakunana 頑なな, gankona 頑固な,
goojoona 強 情 な (adj.): <letmaku, makulit, matigas ang ulo>:
stubborn, obstinate, hard.
* atama-ga okashii 頭がおかしい, shooki-de nai 正気でない, kyooki-no
狂気の, ki-ga kurut-ta 気が狂った (adj.): <baliw, buang, buwang,
flip, hibang, luklesya, loka, luka, luko, nahihibang, sira ulo>:
crazy, insane, lunatic, mad.
* atama-ga warui 頭が悪い, orokana 愚かな, bakana 馬鹿な (adj.):
<anga-anga, bakle, bang-aw, bano, bopol, damuho, eng-eng, galgal,
hangal, haling, hibang, loka, loko, mangmang, nahahaling, tanga,
tanga-tanga, tange, tango, ulol, haling na haling, mahina ang
ulo>: foolish, silly, stupid.
* atama-ga yoi 頭が良い, kashikoi 賢い, atama-ga surudoi 頭が鋭い
(adj.): <alisto, matinik, marunong, matalino>: smart, clever,
                187
sharp-minded.
* atamakin 頭金, hoshookin 保証金, tetsukekin 手付け金 (noun):
<adelanto, deposito, naimpok, paunang bayad>: a deposit, a down
payment.
* atama-ni ukabu 頭 に 浮 か ぶ , kokoro-ni ukabu 心 に 浮 か ぶ ,
omoidasa-reru 思い出される (v.i.): <maalaala, magunita, , maisip,
pumasok sa isip, sumagi sa isip>: to occur, to come to mind.
* atama-wo arau 頭を洗う, kaminoke-wo arau 髪の毛を洗う: (v.t.):
<maggugo>: to shampoo.

atang-atang (noun): <sasori サ ソ リ >: a scorpion. * Tag. Eng.
(syn.): alakdan.

ataol (noun)(var. ataul): <hitsugi 棺, kan-oke 棺桶>: a coffin,
i.e. a long box in which a dead person is buried or burned. * Tag.
Eng. (syn.): kabaong.

atarashii 新しい, shinchaku-no 新着の (noun): <bago, bagong salta,
bagong dating, saliwa>: new, brand-new.
* atarashisa 新しさ, dokujisei 独自性, dokusoosei 独創性, zanshinsa
斬新さ (noun): <kabaguhan, pagiging bago sa lahat>: freshness,
newness, originality, novelty.

atarimae-no 当 た り 前 の , shizen-no 自 然 の (adj.): <katutubo,
makatuwiran, natural>: logical, natural, reasonable, sensible.

atarisawari-no-nai 当たり障りのない, sashisawari-no-nai 差し障りの
ない: (adj.): <sulong>: harmless and inoffensive.

ataru 当たる (v.i.): <matamaan>: to hit.

atas (noun): <meirei 命令>: a command, an order. * Mahirap sundin
ang atas niya sa amin.: <Wareware-ni taisuru kanojo-no meirei-ni
shitagau-no-wa kon-nan-da. われわれに対する彼女の命令に従うのは困難だ。
>: It is difficult to follow her order to us. (syn.): batas, orden,
                188
order, utos.

atasan (v.t.)(r.w. atas): <meijiru 命じる, meirei suru 命令する,
shiji suru 指示する>: to command, to designate, to order. * Siya
ay naatasang magturo sa (bahay ampunan) paampunan.: <Kanojo-wa
kojiin-de oshieru-yooni-to shiji-sare-ta. 彼女は孤児院で教えるよう
にと指示された。>: She was designated to teach in the orphanage.

atat (sla.)(adj.): (1)<setsuboo shi-te 切望して, netsuboo shi-te
熱望して>: eager. * Atat na akong makilala ang bago mong nobyo.:
<Anata-no atarashii booi furendo-ni zehi aitaiwa. あなたの新しい
ボーイフレンドにぜひ会いたいわ。>: I'm eager to meet your new boyfriend.
(2)<koofun shi-te 興奮して>: excited. [new. Tag. atat "stutter"]
* Tag. Eng. (syn.): gusto, ibig, sabik.

atatakai 暖かい (adj.): <init, mainit>: warm.
* atatakaku naru 暖かくなる, atsuku naru 暑くなる (v.i.): <bumanas,
umalinsangan, uminit>: to become warm, to become heat (for
weather).
* atatakasa 暖かさ (noun): <dubdob, init, kainitan>: warmth.

atatameru 温める・暖める, atsuku suru 熱くする、暑くする, nessuru 熱
する (v.t.): <iinit, magpainit, painitin>: to heat, to warm, to
make warm or hot.

atat-na-atat (sla.)(adj.): (1)<setsuboo shi-te 切望して, netsuboo
shi-te 熱望して>: very eager. * Tag. Eng. (2)<koofun shi-te 興奮
して, wakuwaku shi-te わくわくして>: very excited. [new. Tag. atat
"stutter"] * Atat na atat na ako sa ating nalalapit na kasal.:
<Wareware-no kekkonshiki-ga chikazui-te boku-wa totemo wakuwaku
shi-te iru. われわれの結婚式が近づいてぼくはとてもわくわくしている。>:
I'm very excited on our upcoming wedding. (syn.): gustong-gusto,
ibig na ibig, ma-libig, sabik sa sabik.

ataul (noun): <hitsugi 棺, kan-oke 棺桶>: a coffin. * Isinilid sa
               189
ataul ang kaniyang alahas.: <Karera-wa kanojo-no hoosekirui-wo
hitsugi-ni ire-ta. 彼らは彼女の宝石類を棺に入れた。>: They enclosed
her jewelry in the coffin.

atay (noun): (1)<kimo 肝, kanzoo 肝臓>: a liver, a large vital
organ that cleans the blood and produces bile. * Siya ay nagkasakit
sa atay dahil sa sobrang inom ng alak.: <Kare-wa sake-no
nomisugi-de kanzoo-ga warui. 彼は酒の飲みすぎで肝臓が悪い。>: He has
a liver problem because of too much drinking of liquor.
(2)<tsuchifumazu 土踏まず>: arch of the sole of foot. * Tag. Eng.
(syn.): balantok ng talampakan.

atay (noun): <yukkuri koodoo suru koto ゆ っ く り 行 動 す る こ と ,
sukoshizutsu yaru koto 尐しずつやること>: an act of doing something
slowly or little by little. * Tag. Eng.

atay-atay (adv.): (1)<yasashiku 優 し く , adayakani 穏 や か に >:
gently, mildly. * Tag. Eng. (2)<yukkurito ゆっくりと>: slowly. *
Ang mga sasakyang nauna sa atin ay atay-atay ang pagtakbo.:
<Wareware-no zempoo-no kuruma-wa yukkuri ugoi-te iru. 我々の前
方の車はゆっくり動いている。>: The vehicles ahead of us are moving
slowly.  (syn.):  banayad,  dahan-dahan,   hinay-hinay.
(3)<sukoshizutsu 尐しずつ>: little by little. * Tag. Eng. (syn.):
kau-kaunti, unti-unti. (4)<hosobi-de ほそ火で, torobi-de とろ火
で>: cook in slow fire. * Gatungan mo nang atay-atay ang karne.:
<Niku-wo torobi-de choori shi-nasai. 肉をとろ火で調理しなさい。>:
Cook the meat in slow fire.

ataybiya (noun)(var. ahas): <kobura コ ブ ラ >: a cobra, i.e. a
poisonous snake from Africa or South Asia which can make itself
look bigger and more threatening by spreading the skin at the back
of its head. * Tag. Eng. (syn.): ulupong

ate (noun): (1)<ane 姉 , oneesan お姉さん >: an elder sister. *
Mababait na mga ate sina Lauren at Pobi.: <Watashi-no ane-no
                190
Pobi-to Rooren-wa watashi-ni yasashiku shi-te kureru. 私の姉の
ポビとローレンは私に優しくしてくれる。>:My elder sisters, Pobi and
Lauren are kind to me. (syn.): kaka. (2)<toshiue-no itoko 年上
の従姉妹>: an elder female cousin, titlle affix to somebody who
is older than the speaker. * Tag. Eng.

ategau あ て が う , ataeru 与 え る , wariateru 割 り 当 て る (v.t.):
<itakda>: to assign.

ategire 当 て ぎ れ , atenuno 当 て 布 , tsugiate 継 ぎ 当 て (noun):
<tagpi>: a patch.

atehameru 当てはめる (v.t.): <magprisinta>: to apply.

ateismo (noun): <mushinron 無神論>: atheism, i.e. the doctorine
that there is no God, a blief that God does not exists. * Tag.
Eng.

ateista (noun): <mushinronja 無神論者>: an atheist, a person who
doesn't believe in God. * Tag. Eng.

atekosuri 当てこすり, fuushi 風刺, hango 反語, hiniku 皮肉 (noun):
<balintuna, innuendo, ironiya, pambabaligtad, panikala, panunuya,
parinig, pasaring>: irony, a method of expression in which the
ordinary meaning of the word is the opposite of the thought.

atena 宛名, sumai 住まい, juukyo 住居, juusho 住所 (noun): <tirahan,
padalhan, direksiyon>: an address, residence.
* ate-no 宛の (phr.): <nakatukoy sa, direkta sa>: addressed to.

ate-ni suru 当てにする, izon suru 依存する, shinrai suru 信頼する ,
tayoru 頼る (v.t.): <bumaling, magbaling, panandalan>: to depend
on.

atensiyon (noun): (1)<chuui 注意, chuumoku 注目>: attention, i.e.
               191
a direction of the mind to an object of sense or thought. * Siya
ay nagsusumikap na makakuha ng kanyang atensiyon.: <Kanojo-wa
kare-no chuui-wo hikoo-to shi-ta. 彼女は彼の注意を引こうとした。>:
She tried to attract his attention. (syn.): pansin. (2)<sewa 世
話, hairyo 配慮, omoiyari 思いやり>: care, consideration. * Siya ay
nangannailangan ng atensiyon ng pagamutan.: <Kare-wa chiryoo-wo
hitsuyoo-to shi-te iru. 彼 は治療 を必要とし ている >: He requires
medical attention. (syn.): asikaso.

atenuno 当て布, tsugiate 継ぎ当て, ategire 当てぎれ (noun): <tagni,
tagpi, tapal>: a patch, a piece of cloth used as patches.

ateru 当てる, meichuu saseru 命中させる (v.t.): <tamaan>: to hit the
target.

ateru 当てる, suisoku suru 推測する (v.t.): <hulaan, humula>: to
guess.

atetsuke 当てつけ, atekosuri 当てこすり (noun): <tukoy>: allusion,
indirect reference.

atezuiryoo 当て推量, atezuppoo 当てずっぽう, okusoku 憶測, suisoku
推 測 , suiryoo 推 量 (noun): <lambang>: a guess, guessing,
guesswork.

atiban (sla.)(noun): <kosodoro こ そ 泤 , kap-parai か っ ぱ ら い ,
hit-takuri 引ったくり>: a sneak thief, a bag snatcher. [new. Tag.
atiban "a drug used to spike woman's drinks, causing them to faint
away"] * Akala ko'y marangal ang kanyang trabaho, atiban pala
siya.: <Kare-wa chanto shi-ta shigoto-wo shi-te iru-to omot-te
itaga kapparai-ni suginai. 彼はちゃんとした仕事をしていると思っていた
がかっぱらいにすぎない。>: I thought he had a prestigious job but he's
just a bag snatcher. (syn.): magnanakaw, mandurukot.

atig (noun): <sasou koto 誘うこと, kan-yuu 勧誘, settoku 説得>:
                192
inducing or persuading. * Tag. Eng. (syn.): hikayat, himok.

atigin (v.t.)(r.w. atig): <sasou 誘 う , kan-yuu suru 勧 誘す る ,
settoku suru 説 得 す る >: to induce, to persuade. * Siya ay
nagsusumakip ang kanyang kustomer na magbigay sa kanilang
kompaniya ng pera.: <Kare-wa kyaku-wo kan-yuu shi-te kaisha-ni
tooshi-saseyoo-to shiteiru. 彼は客を勧誘して会社に投資させようとして
いる。>: He is trying to persuade his customer to invest in the
company. (syn.): hikayatin, himukin.

atik (sla.)(noun): <kane 金, zeni 銭, kahei 貨幣, tsuuka 通貨>:
money. [Tag. kita "cash, earnings"] * Maraming atik si Pepe dahil
dati siyang pinuno ng hueteng.: <Pepe-wa katsute bakuchi-wo
torishikit-te ita-node kane-wo takusan mot-te iru. ペペはかつて
ジュテングを取り仕切っていたので金をたくさん持っている。>: Pepe has a lot
of money because he was a former head of jueteng (a kind of
gambling). (syn.): ating, atwar, bred, pera, salapi.

atik-atik (adv.): <jojoni 徐々に, dandan だんだん, shidai-ni 次第
に>: gradually, slowly. * Tag. Eng. (syn.): atay-atay, dahan-dahan,
hinay-hinay.

atikha (noun)(var. atika): (1)<ken-yaku 倹 約, setsuyaku 節 約 ,
shisso 質素>: economizing, frugality, thrift, i.e. frugal efforts
to accumulate something to the future. * Tag. Eng. (syn.):
pagtitipid. (2)<kimben 勤 勉 , seirei 精 励 , jinryoku 尽 力 >:
assiduity, diligence. * Tag. Eng. (syn.): tiyaga, sikap.

atikhain (v.t.)(r.w. atikha): (1)<ken-yaku suru 倹 約 す る ,
setsuyaku suru 節約する, keihi-wo kiritsumeru 経費を切り詰める>: to
economize, to save money. * Ang mga kompanya sa panahon ngayon
ay nagtitipid sa pamamagitan ng hindi pagukuha ng bagong
empleyado.: <Chikagoro-wa atarashii juugyooin-wo yatowa-nai
koto-ni yot-te keihi-wo kiritsumeyoo-to suru kaisha-ga takusan
aru. 近ごろは新しい従業員を雇わないことによって経費を切り詰めようとする会
                193
社がたくさんある。>: Recently a lot of companies are trying to
economize by not hiring new staff. (2)<seirei suru 精 励 す る ,
jinryoku suru 尽力する>: to try to attain one's wish or desire.
* Tag. Eng. (syn.): sikapin, pagtiyagaan.

atim (noun): <gamanzuyosa 我 慢 強 さ , nintaizuyosa 忍 耐 強 さ >:
patience, endurance. * Tag. Eng. (syn.): bata, tiis.

atimin (v.t./v.i.)(r.w. atim): <taeru 耐える, gaman suru 我慢す
る, koraeru 堪える, nintai suru 忍耐する>: to tolerate, to endure,
to be patient. * Hindi ko na kayang atimin ang kanyang asal.:
<Kare-no yoona furumai-ni-wa gaman deki-nai. 彼のような振る舞いに
は我慢できない。>: I can't tolerate such kind of behavior of him.
(syn.): batahin, pagtiisan, tiisin.

atin (pron.)[including you]: (1)<watashitachi-no 私たちの>: our.
* Tag. Eng. (2)<watashitachi-no mono 私たちのもの>: ours. * Ang
lupang ito ay atin.: <Kono tochi-wa watashitachi-no mono-desu.
この土地は私たちのものです。>: This land is ours. (syn.): nata, natin.

atindi (noun): <sewa 世話, chuui 注意, kaigo 介護>: the act of
attending to or caring for. * Tag. Eng. (syn.): asikaso.

atindihin (v.t.)(r.w. atindi): <sewa-wo suru 世話をする, chuui-wo
harau 注意を払う>: to attend to. * Tag. Eng. (syn.): asikasuhin.

atip (noun): <yane 屋根>: a roof, i.e. an external upper covering
of a building, car, etc. * Ang atip ng aming bahay ay dahiling.
(o deklibe o matarik): <Watashi-no ie-ni-wa keisha shi-ta yane-ga
tsui-te iru. 私の家には傾斜した屋根がついている。>: My house has a
sloping roof. (syn.): bubong, bubungan.

atipan (v.i.)(var. atipin)(r.w. atip): <yane-wo fuku 屋根をふく
>: to thatch, to cover with roofing materials. * Tag. Eng. (syn.):
bubunga.
                194
Atlantiko (noun): <taiseiyoo 大西洋>: the Atlantic Ocean. * Tag.
Eng.

atlas (noun): <sekaichizu 世界地図, chizuchoo 地図帳>: a map of the
world, a book of maps of all the areas in the world. * Tag. Eng.
(syn.): mapa mundi, mapa mundyal.

atmospera (noun): (1)<taiki 大気>: the atmosphere. * Ang space
shuttle na "Columbia" ay bumalik sa atmospera ng daigdig kaninang
umaga.:  <Supeesushatoru  korombiagoo-wa  kesa  chikyuu-no
taikiken-ni saitotsunyuu shi-ta. スペースシャトル・コロンビア号はけ
さ地球の大気圏に再突入した。>: The space shuttle Columbia re-entered
the earth's atmosphere this morning. (syn.): hangin. (2)<fun-iki
雰囲気, kankyoo 環境>: social environment. * Tag. Eng. (syn.):
kapaligirang sosyal.

ato (noun): <kokoromi 試み, tameshi 試し, kiken-na kake 危険な掛
け, booken 冒険>: a try to attempt, a venture. * Tag. Eng. (syn.):
pagsubok, subok, tangka.

   ・
ato 跡 痕, shirushi 印, in 印 (noun): <badha, bahid, bakas, balatay,
gatla, guhit, hiwatig, limbag, marka, tanda>: an imprint, a mark,
a sign, a token, a trace.

ato-de 後 で , nochihodo-ni 後 ほ ど に (adv.): <mamaya, mayamaya,
pagkatapos, saka na>: afterward, later on.
* atokatazuke 後 片 付 け (noun): <paglilinis>: clearing away,
clearing up. (syn.): pagliligpit
* atomawashi 後 回し , hikinobashi 引 き延ばし , enki 延 期 (noun):
<liban, pagpapamamaya>: postponement, procrastination.
* atomawashi-ni suru 後 回 し に す る , enki suru 延 期 す る (v.t.):
<ipagpamamaya>: to postpone, to put off.
* atomodori 後戻り, gyakkou 逆行 (noun): <papuntang likod>: going
backwards.
                195
* ato-wo ou 後を追う, bikoo suru 尾行する, tsuiseki suru 追跡する,
oikakeru 追 い か け る : <bakasin, hagarin, habulin, humabol,
manghagad, tugisin>: to chaase, to pursue, to run after, to tail,
to track, to trace.
* atozusari 後 ずさ り , kootai 後 退 (noun): <kumikilos paatras,
undot>: drawing back, moving backward.
* atozusari suru 後ずさりする, kootai suru 後退する, taikyaku suru
退却する, tajirogu たじろぐ (v.i.): <umudlot>: to fall back.

atom (noun)(var. atomo): <genshi 原 子 >: atom, the smallest
substance that is able to take part in a chemical reaction. * Tag.
Eng.

atomika (adj.): <genshi-no 原 子 の , genshiryoku-no 原 子 力 の >:
atomic. * Sa ilang saglit ang bomba atomika ay pumatay sa ilang
libong tao sa Hiroshima.: <Hiroshima-no genshibakudan-wa
ikkyo-ni juuman-nin ijoo-no hito-wo koroshi-ta. 広島の原子爆弾は
一挙に10万人以上の人を殺した。 An atomic bomb killed instantly more
              >:
than a hudred thousand people in Hiroshima.

atorie ア ト リ エ , sutajio ス タ ジ オ (noun): <estudyo, studyo,
talyer>: a studio.

atotori 跡 取 り , soozokunin 相 続 人 , kookeisha 後 継 者 (noun):
<tagapagmana>: a successor, a heir.

atraksiyon (noun)(var. atraksyon): <miryoku 魅力 , hikitsukeru
mono 引きつける物>: attraction, that which attracts. * Siya ay
nakaramdam ng matinding atraksiyon kay Mario.: <Kanojo-wa
Mario-ni totemo miryoku-wo kanji-ta. 彼女はマリオにとても魅力を感じ
た。>: She felt a strong attraction towards Mario. (syn.): balani,
pang-akit, panghalina.

atras (noun): <kootai 後 退 , tettai 撤 退 , hikiage 引 き 上 げ >:
backward movement, retreat, withdrawal. * Tag. Eng. (syn.): urong,
                196
pa-urong.

atrasado (adj.)(r.w. atras): <okure-ta 遅れた, okure-te 遅れて,
osoi 遅い>: delayed, late, behind in time or schedule. * Atrasado
ko: <Watashi-wa, asu-no asa okure-te shuk-kinshi-masu.私は、明
日の朝遅れて出勤します。>: I will be late at the office tomorrow
morning. (syn.): balam, huli, nahuli.

atrasan (v.i./v.t.)(r.w. atras): (1)<okureru 遅れる, chien suru
遅延する, entai suru 延滞する>: to dalay, to get behind. * Tag.:
<Terorisuto-ga bakudan-wo shikake-ta utagai-ga at-ta-node
watashi-ga not-ta hikooki-wa nijikan okureta. テロリストが爆弾を
仕掛けた疑いがあったので私が乗った飛行機は2時間遅れた。>: My plane was
delayed two hours because of a suspected bomb by terrorists.
(2)<kootai suru 後退する, hikiageru 引き上げる>: to back out, go
back. * Tag. Eng. (syn.): urungan, balikan.

atraso (noun)(r.w. atras): (1)<okure 遅れ>: delay. * Atraso na
naman ang sahod namin.: <Wareware-no kyuuryoo-wa mata okure-ta.
われわれの給料はまた遅れた。>: Our salary was delayed again. (syn.):
pagkabalam, pagkahuli. (2)<entaikin 延 滞 金 , chienkin 遅 延 金 >:
arrears. * Tag. Eng.

atribido (adj.): <daitan-na 大胆な, mukoomizuna 向こうみずな>: bold,
daring. impudent. * Maraming tao (buhay) ang nailigtas dahil sa
kanyang pagka-atribido.: <Kare-no daitan-na kyuujokatsudoo-ni
yot-te ooku-no hito-no inochi-ga sukuwareta. 彼の大胆な救助活動に
よって多くの人の命が救われた。>: His daring rescue saved the lives of
many people. (syn.): pangahas, mapangahas.

atrsara (noun): <tsukemono 漬け物>: pickles, pickled vegetables.
* Masarap ang atsara sa longganisa.: <Firipin-no sooseeji-to
issho-ni taberu-to tsukemono-wa totemo oishii. フィリピンのソーセ
ージといっしょに食べると漬け物はとてもおいしい。 Pickles are delicious
                    >:
with Filipino sausage.
               197
atsay (sla.)(noun)(var. achay): <otetsudai お手伝い, meedo メー
ド>: a maid, a house girl, a house maid, a femail servant. [short.
Spa. (much)acha "girl" + y] * Pinaalis namin ang aming atsay dahil
ninanakawan niya kami.: <Nusumi-wo shi-te i-ta-kara meedo-wo
kubi-ni shi-ta. 盗みをしていたからメードを首にした。>: We fired our
house helper because she was stealing from us.

atseng (sla.)(noun)(var. acheng, aching, atsing): <otoko-no
dooseiaisha 男の同性愛者, homo ホモ, gei ゲイ>: a homosexual male,
gay. * Sa ibang bansa ay ikinakasal na ang mga atseng sa kapwa
nila atseng.: <Tano kuni-dewa homo dooshi-de kekkon suru koto-mo
mitome-rare-te iru. 他の国ではホモ同士で結婚することも認められている。
>: In other countries, gays are allowed to get married with gays
too. (syn.): bayot, badap, bakla.

atsoy (sla.)(noun)(var. achoy): <otoko-no meshitsukai 男の召使い
>: a house boy, a servant. [short. Spa. (much)acho "boy" + y] *
Napakabait ng aming atsoy kaya binibigyan ko siya ng malaking bonus
tuwing pasko.: <Watashitachi-no tokoro-no meshitsukai-wa
hontooni yoku hataraku-node watashi-wa maitoshi kurisumasu-ni
tagaku-no boonasu-wo dashi-te iru. 私たちのところの召し使いはほんと
うによく働くので、私は毎年クリスマスに多額のボーナスを出している。>: Our
house boy is really very good, so I give him a big bonus every
Christmas.

atsui 厚い, atsumi-no aru 厚みのある (adj.): <makapal>: thick.
* atsumi 厚み, atsusa 厚さ (noun): <kapal>: thickness.

atsui 暑い・熱い (adj.): <mainit,init>: hot.
* atsuku naru 熱くなる・暑くなる, atatakaku naru 暖かくなる (v.i.):
<bumanas, umalinsangan, uminit>: to become warm, to become heat.
* atsukurushisa 暑苦しさ, mushiatsusa 蒸し暑さ (noun): <alinsangan,
init, mainit>: sultriness, uncomfortable heat.
* atsusa 暑さ・熱さ (noun): <dubdob, init, mainit>: heat, hotness.
                198
atsukai 扱い, taiguu 待遇 (noun): <pagpapalagay>: treatment.
* atsukau 扱う (v.t.): <makitungo>: to treat.

atsukamashii あつかましい, bureina 無礼な, tsura-no kawa-ga atsui
面の皮が厚い (adj.): <bastos, dansay, pangahas, pusong, kapal ng
mukha, sobrang tiwala sa sarili, walang-hiya, walang-galang,
walang-modo, walang hiya>: bold, rude, disrespectful, impudent,
without shame. (syn.): makapal ang mukha

atsumari 集まり , kaigi 会議 , kaigoo 会合: <kapisanan, langkay,
miting, partido, pulutong>: a party, a meeting, a gathering.
* atsumaru 集まる, tamaru 溜まる, tsumoru 積もる (v.i.): <dumami,
maipon, matipon>: to accumulate, to collect.
* atsumeru 集める, kakiatsumeru かき集める, chikuseki seru 蓄積す
る , shuushuu suru 収 集 す る , yoseatsumeru 寄 せ 集 め る (v.t.):
<hagilapin, hakutin, humagilap, ipunin, magbuo, maghagilap,
manlikom, singilin,tipunin.>: to amass, to collect, to gather,
to round up.

atsureki あつれき, masatsu 摩擦, funaka 不仲, fuwa 不和, shoototsu
衝突 (noun): <pingkian>: friction.

atsuryoku 圧 力 , kiatsu 気 圧 (noun): <bigat, hapit, presyon>:
pressure.

attoo suru 圧倒する, uchikatsu 打ち勝つ (v.t.): <gupuin>: (syn.):
gahisin, gapiin, magahis, magapi, masupil, matalo, talunin: to
overcome, to overpower, to overwhelm.
* attoo sare-ta 圧倒された (adj.): <kuyapos>: overwhelmed.

atubili (adv.): (1)<chuucho-shita 躊躇した, tamerai-gachina ため
らいがちな>: hesitant, reluctant. * Tag. Eng. (syn.): bantulot,
urong-sulong. * Siya ay atubiling tumawag kay Rina.: <Kare-wa
rina-ni denwa-wo kakeru-nowo chuuchoshiteiru. 彼はリナに電話をか
               199
けるのを躊躇している。>: He is hesitant to call Rina. (2)<utagawashii
疑わしい, hak-kirishinai はっきりしない>: doubtful, undecided. * Tag.
Eng. (syn.): alinlangan.

atuhan (v.t.): <yaroo-to suru やろうとする, tamesu 試す, kuwadateru
企てる, kito-suru 企図する>: to try, to make an attempt to. * Tag.
Eng.

au 合う, niau 似合う (v.i): <bumagay, maghusto>: to fit, to suit.
* at-ta 合った, tekioo shi-ta 適忚した, jun-noo shi-ta 項忚した:
<ugma>: adjusted.
* awaseru 合わせる, jun-noo saseru 項忚させる, nare saseru 慣らさせ
る, tekigoo saseru 適合させる (v.t.): <makiayon, makibagay>: to
accommodate, to ajust, to get along with.

au 会う, deau 出会う, deeto suru デートする (v.t.): <magkasalubong,
magkita, makita, tagupuin, sagupain>: to meet, to see, to date.

audit (noun)(var. awdit, odit): <kaikeikensa 会計検査, kansa 監
査>: an audit, an examination and checking of accounts or financial
statesments.

auditin (v.t.)(var. awditin, oditin)(r.w. audit): <kaikeikensa
suru 会計検査する, kansa suru 監査する>: to audit, to examine and
check accounts or financial statements. * Tag. Eng.

auditor  (noun)(var. awditor,  oditor)(r.w.  audit):
<kaikeikensakan 会計検査官, kansayaku 監査役>: an auditor. * Tag.
Eng. (syn.): tagasuri.

auditoryum (noun)(var. awditoryum, oditoryum): <kankyakuseki 観
客席, boochooseki 傍聴席, koodoo 講堂, kaikan 会館, kookaidoo 公会
堂>: an auditorium. * Gaganapin ang malaking pagdiriwang ng Araw
ng Kalayaan sa auditoryum ng aming unibersidad.: <独立記念日の祝
賀会は私たちの大学の講堂で行われる予定です。>: The big celebration of
                200
the Independence Day will be held in our university's auditorium.

autokrasya (noun): <dokusaiseiji 独裁政治, dokusaikokka 独裁国家
>: autocracy. * Tag. Eng.

autokratiko (adj.): <dokusaitekina 独 裁 的 な , ooboona 横 暴 な >:
autocraric. * Tag. Eng.

automatiko (adj.): <jidootekina 自 動 的 な >: automatic. * Ang
kabayaran niya sa utang ay binawas automatiko sa bangko.: <Kare-no
shakkin-no shiharai-wa ginkoo-de jidootekini nasa-re-ta. 彼の借
金の支払いは銀行で自動的になされた。>: The payment of his debt was done
automatic in the bank.

autopsy (noun): <kenshi 検死>: a autopsy. * Ang autopsy sa bangkay
na natagpuan sa tabing ilog ay isinasagawa na ng mga koroner.:
<Kenshikan-wa kawa-no soba-de mitsukat-ta shitai-no kenshi-wo
ima yat-te iru. 検死官は川のそばで見つかった死体の検死を今やっている。
>: The coroners were now doing the autopsy of the corpse found
near the river.

autosaidaa ア ウ ト サ イ ダ ー , bugaisha 部 外 者 , mongaikan 門 外 漢
(noun): <tagalabas>: an outsider.

awa (noun/adj.): (noun): <nasake 情け, aware-mi 哀れみ, doojoo 同
情>: compassion, pity. * Ang aking boss ay walang awa sa pagtanggal
sa mga empleyadong hindi niya gusto.: <Watashi-no jooshi-wa
kiniira-nai juugyooin-wo nasake yoosha-naku kubi-ni suru. 私の
上司は気に入らない従業員を情け容赦なく首にする。 >: My boss has no
compassion in removing the employees he does not like. (syn.):
habog, lunos.
(adj.): <kawaisoona 可哀想な, awarena 哀れな>: pitifull. * Maawa ka
na sa kanya, itigil mo na ang iyong panloloko.: <Kanojo-wo awaremi,
damasu-no-wa yoshi-nasai. 彼女を哀れみ、だますのはよしなさい。>: Have
pity, and stop deceiving her.
                201
awa 泡, abuku あぶく (noun): <bula>: a bubble, a foam, froth.

awang (noun/adj.): (noun): <wareme 割れ目, sakeme 裂け目, hedatari
隔たり, gyappu ギャップ>: a gap, a crack, a crevice, a fissure. *
Malaki ang awing ng kanilang sahig.: <Karera-no yuka—ni-wa
sakeme-ga aru. 彼らの床には裂け目がある。>: Their floor has a big
crevice. (syn.): kawang, pagitan, patlang, bitak, biyak.
(adj.): (1)<mochiagat-ta 持ち上がった>: raised or lifted a bit. *
Tag. Eng. (syn.): angat, naka-angat. (2)<hanareta 離れた, bunri
shi-ta 分 離 し た >: separated. * Tag. Eng. (syn.): hiwalay,
magkahiwalay, magkalayo. (3)<sukoshi hiraita 尐し開いた>: ajar,
slightly open. (syn.): kawang, nakabukas nang bahagya.

awangan (v.t.)(r.w. awing): <hanasu 離す, aida-wo akeru 間を開け
る>: leave a space of gap between. * Tag. Eng. (syn.): patlangan,
pagitanan, puwangan.

awaremi 哀れみ, doojoo 同情, jihi 慈悲, nasake 情け (noun): <habag,
habog, lunos, pagdamay, pagkahabag>: compassion, mercy, sympathy,
pity.
* awaremu 哀れむ, doojoo suru 同情する, jihi-no kokoro-wo motsu 慈
悲の心を持つ , nasake-wo kakeru 情けをかける (v.i.): <kahabagan,
kaawaan, maawa>: to feel pity, to have mercy, to have pity, to
sympathize.
* awarena 哀れな, kawaisoona 可哀想な, mijimena 惨めな, fukoona 不
幸な, itamashii 痛ましい (adj.): <awa,habag, kaawa-awa, kawana,
kalunus-lunos, nakalulunos, wawa>: miserable, pathetic, pitiable,
pitifull.

awas (noun): <sashihiki 差し引き, koojo 控除>: deduction. * Ang
laki ng awas ko sa suweldo.: <Watashi-no kyuuryoo-wa tagaku-no
koojo-ga aru. 私の給料は多額の控除がある。>: I have a big deduction
on my salary. (syn.): bawas.


               202
awasan (noun)(r.w. awas): <kaiko, 解雇 , hookoo 放校 >: regular
dismissal or time of dismissal of students, workers, or the like.
* Tag. Eng. (syn.): uwian, labasan.

awasin (v.t.)(r.w. awas): (1)<sashihiku 差し引く, sappiku さっ引
く, koojo suru 控除する>: to deduct. * Awasin mo sa kita ko ang perang
pinambili ko ng regalo niya.: <Watashi-ga kanojo-e-no
okurimono-wo  kau-no-ni  tsukat-ta  okane-wo   watashi-no
kyuuryoo-kara hii-te kudasai. 私が彼女への贈り物を買うのに使ったお金
を私の給料から引いてください。>: Deduct in my income the money that
I used in buying her gift. (2)<hiku 引く, genjiru 減じる, hikizan
suru 引き算する>: to subtract. * Tag. Eng. (syn.): bawasin, alisan.

awat (noun/adj.): (noun): (1)<kenka-wo osameru koto 喧嘩を治める
こ と , kenka-wo shizumeru koto 喧 嘩 を 鎮 め る こ と >: the act of
separating or pacifying the combatants in a quarrel. (syn.):
pagpapayapa o pagpapatigil (sa nag-aaway). (2)<rinyuu 離乳>: the
weaning of a child or a young animal. * Ang awat ng sanggol ni
Carina ay gagawin bukas.: <Kariina-no akachan-no rinyuu-wa
ashita-desu. カリーナの赤ちゃんの離乳は明日です。>: The weaning of
Carina's baby is tomorrow. (syn.): pagwawalay sa suso.
(adj.): (1)<shimumat-ta 鎮まった , osamat-ta 治まった >: already
separated or pacified, referring to the combatants in a quarrel.
* Tag. Eng. (2)<konro-no hi-wo keshita コンロの火を消した>: to take
out or withdraw, referring to the fire or firewood from a stove.

awatadashii 慌ただしい, kyuuna 急な (adj.): <dalus-dalos>: hasty.
* awate-te あ わ て て , seikyuuni 性 急 に (adv.): <dalos,
padalus-dalos, pabigla-bigla>: hastily.

awatin (v.t.)(r.w. awat): <osaeru 抑える, yokusei suru 抑制する>:
to restrain. * Awatin mo ang dalawang lasing na nag-aaway sa loob
ng karaoke.: <Karaoke-de futari-no yopparai-ga kenka shi-te
iru-no-wo tome-te kudasai. カラオケで二人の酔っぱらいが喧嘩しているの
をとめてください。 Restrain the two drunken persons fighting inside
        >:
                203
the karaoke box.

awatorisahin (v.t.): <ken-i-wo motaseru 権威を持たせる, gengen-wo
ataeru 権 限 を 与 え る >: to authorize. * Tag. Eng. (syn.):
bigyang-kapangyarihan.

aw-aw (sla.)(noun): <inu-no niku 犬 の 肉 >: dog meat. [Tag.
onomatopoeia for a dog's barking] * Kumakain siya ng aw-aw.:
<Kare-wa inu-no niku-wo taberu. 彼は犬の肉を食べる。>: He eats dog
meat. (syn.): laman ng aso.

away (noun): <arasoi 争い, kenka 喧嘩>: a fight, a quarrel. * Hindi
siya puwedeng tumabing matulog sa asawa niya dahil may malaking
away sila ngayon.: <Kare-wa tsuma-to oogenka-wo shi-te iru-node
tsuma-to is-sho-ni neru koto-ga deki-nai. 彼は妻と大喧嘩をしている
から妻といっしょに寝ることができない。>: He cannot sleep with his wife
now because they have a big fight. (syn.): babag, labanan,
tunggalin, basag-ulo.

awayan (noun)(r.w. away): (1)<kooron 口論, kenka 喧嘩>: a quarrel
or fight among many. * Tag. Eng. (syn.): labu-labo. (2)<urami 恨
み, ikon 遺恨>: a grudge. * Sila ay may awayan ng kanyang ama tungkol
sa pag-aasawa niya.: <Kanojo-wa kekkon-no koto-de chichioya-ni
urami-wo mot-te iru. 彼女は結婚のことで父親に恨みを持っている。>: She
has a grudge with her father because of her marriage.

awayin (v.t./adj.)(r.w. away): (v.t.): <kooron-wo hajimeru 口
論を始める, kenka-wo hajimeru 喧嘩を始める>: to start a quarrel or
fight with. * Tag. Eng. (syn.): babagin, kalabanin, katungaliin,
basaguluhin, palaaway.
(adj.): <kooronzukina 口論好きな, kenkazukina 喧嘩好きな, tankina
短気な>: quarrelsome. * Tag. Eng.

awditoryum (noun): <koodoo 講堂 >: a hall. * Sa awditoryum ng
iskuwela nila ginawa ang pagtatapos sa kolehiyo.: <Karera-no
                204
sotsugyooshiki-wa daigaku-no koodoo-de okonawa-re-ta. 彼らの卒
業 式 は 大 学 の 講 堂 で 行 な わ れ た 。 >: Their college graduation was
conducted in their school hall.

aweng (noun): <burabura-to yureru koto ぶらぶらと揺れること>: a
swaying or dangling motion of a hanging or pendant object,
especially one that is about to fall. * Tag. Eng.

awit (noun): (1)<uta 歌>: a song. * Magandang pakinggan ang mga
awit na pag-ibig ni Anthony Castello.: <Antonii kasutero-no rabu
songu-wa, kiiteiru-to kokochi yoi. アントニー・カステロのラブ・ソン
グは聞いていると心地よい。>: The love songs of Anthony Castello are
pleasing to hear. (syn.): kanta, imno, salmo. (2)<min-yoo 民謡
>: a ballad. * Tag. Eng.

awit (sla.)(v.t.): <kokuhaku suru 告白する, hakujoo suru 白状する
>: to confess. [Tag. awit "sing"] * Nabilanggo ang pamilyang
Castillo dahil umawit ang kanilang tagapagmaneho ukol sa
pangingikil nila.: <Untenshu-ga yusuri-wo hakujoo shi-ta-node
kasutiro-no itizoku-wa keimusho-ni irerare-ta. 運転手がゆすりを白
状したのでカスティロの一族は刑務所に入れられた。>: The Castillo family
got into jail because their driver confessed about their extortion
operation. (syn.): mag-tapat, mag-sumbong.

awitan (noun/v.t.)(r.w. awit): (noun): <gasshoo 合唱, seishoo 斉
唱>: simultaneous singing of a number of persons. * Tag. Eng.
(v.t.): <utau 歌う, uta-wo utau 歌を歌う>: to sing a song for. *
Tag. Eng. (syn.): kantahan.

awitin (v.t.)(r.w. awit): <utau 歌う>: to sing a somg. * Awitin
mo nga ang kantang "Kampai," pabotiro ko kasi iyon.: <Watashi-no
daisukina uta nandesu-ga, "kampai"-no uta-wo utae-masu-ka? 私
の大好きな歌なんですが、    「乾杯」の歌を歌えますか。>: Can you sing the song
"Kampai"? It is my favorite. (syn.): kantahin.


                205
awsan (v.t.): <sashihiku 差し引く, sappiku さっ引く, koojo suru 控
除する>: to deduct or substract a part of portion from. * Tag. Eng.
(syn.): bawasan, alisan, kunan.

awto (noun): <kuruma 車, jidoosha 自動車>: an auto, an automobile,
a car. * Ang bagong awto nila ay mahal dahil galing pa sa Hapon.:
<Karera-no atarashii kuruma-wa nihonsei-na-node, nedan-ga takai.
彼らの新しい車は日本製なので値段が高い。>: Their new car is expensive
because it comes from Japan. (syn.): oto, otomobil, koste.

awtobiyograpiya (noun): <jiden 自伝>: an autobiography. (var.):
autobiyograpya. * Tag. Eng. (syn.): sariling, talamubhay.

awtocrasia (noun): <senseiseiji 専制政治, dokusaiseiji 独裁政治>:
autocracy. * Tag. Eng. (syn.): otocrasya.

awtokrata (noun): <senseikunshu 専制君主, dokusaisha 独裁者>: an
autocrat. (syn.): otokrata.

awtokratiko (adj.): <sensei-no 専 制 の , dokusai-no 独 裁 の >:
autocratic. * Tag. Eng.

awtonomo (adj.): <jichi-no 自 治 の , jiritsu-no 自 律 の >:
self-government, autonomous. * Tag. Eng.

awtopsiyahin (v.t.): <kaiboo suru 解 剖 す る >: to autopsy, to
examine or dissect (a dead body) to determine the cause of death.
* Tag. Eng.

awtor (noun): <chosha 著者, sakka 作家>: an author, writer. * Tag.
Eng. (syn.): manunulat, may-akda.

awtoridad (noun): <ken-i 権威, kenryoku 権力>: authority, power.
* Tag. Eng. (syn.): kapangyarihan, poder.


                206
awtorisado (adj.): <ninkasareta 認可された, kooninsareta 公認され
た >: authorized. * Tag. Eng. (syn.): pinahihintulutan,
maypahintulot.

ay (parti.)[copurative particle equivalent to "be"]: <da だ, desu
です, de-aru である>: be, equivalent of linking verb to be. * Ang
kalabaw ay malaking hayop.: <Karabao-wa ookina doobutsu-desu. カ
ラバオは大きな動物です。>: The carabao is a big animal.

Ay! (interj.): <Oo! お お ! >[exclamation of despair, sadness,
etc.]: oh! * Ay! Kadiri!: <Aa! iya-da. ああ!いやだ。>: Oh! It is
disgusting!

aya (noun): <kokochi yoi koto 心地よいこと>: the state or condition
of being pleasant, referring especially to the weather, face, etc.
* Tag. Eng. (syn.): aliwalas, kaaliwalasan.

ayafuyana あやふやな, futashikana 不確かな, utagawashii 疑わしい,
ayashii 怪しい (adj.): <alanganin>: doubtful, uncertain.

ayain (v.t.): <sasou 誘 う , kan-yuu suru 勧 誘 す る >: to invite
another or others personally to come along or help do something.
* Tag. Eng. (syn.): yayain, yakagin.

ayamachi 過ち, ayamari 誤り, kashitsu 過失, ketten 欠点, tansho 短
所, machigai 間違い: <bisala, depekto, kamalian, kasalawan, mali,
pagkakamali, pinsala, sala>: an error, a fault, a mistake.

ayamari-no 誤 り の , ayamat-ta 誤 っ た , itsuwari-no 偽 り の ,
machigat-ta 間 違った , tadashiku-nai 正 し くない (adj.): <hidwa,
lihis, linsil, lisya, liwas, mali, palihis, palpak, phony,
pustiso>: erroneous, false, foul, hindi tama, mistaken, wrong.
* ayamari-wo tadasu 誤りを正す, teisei suru 訂正する, naosu 直す
(v.t.): <wastuin>: to correct.


                207
ayamaru 謝る, wabiru 詫びる, chinsha suru 陳謝する, shazai suru 謝
罪する (v.t.): <magdiskargo, humingi ng tawad>: to apologize, to
ask pardon.

Ayan! (interj.): <Hora! ほら , Soko-ni aru-yo! そこにあるよ! >:
There!, There it is! (syn.): Hayan! * Ayan ang hinahanap mong
pera.: <Kimi-ga sagashi-te iru okane-wa soko-ni aru-yo! 君が探
しているお金はそこにあるよ。>: There is money you are looking for.

ayashii 怪 し い , ayafuyana あ や ふ や な , futashikana 不 確 か な ,
kimyoona 奇 妙 な , utagawashii 疑 わ し い (adj.): <alanganin, di
kilala>: doubtful,strange, uncertain.
* ayashimu 怪しむ, utagau 疑う (v.t.): <magtaka>: to doubt, wonder.

ayasu あやす, nadameru なだめる, netsuka-seru 寝つかせる (v.t.):
<ipaghele, maghele>: to lull, to hush to sleep.

ayatsuru 操る, shori suru 処理する, soosa suru 操作する (v.t.):
<pamahala, tagapamahala>: to handle, to manage.
* ayatsuriningyoo 操り人形 (noun): <manika>: a puppet.

ayauku 危 う く , hotondo ほ と ん ど (adv.): <halos, kamuntik na,
malapit na, muntik na>: approximately, almost, nearly.

ayaw (noun/v.t.): (noun): <kiau koto 嫌うこと, ken-o 嫌悪, daikirai
大嫌い>: dislike, distaste, aversion. * Tag. Eng.
(v.t.): (1)<konomanai 好まない, suki-dewanai 好きでない>: do/does
not like. * Ayaw ako.: <Watashi-wa suki-de-wa-nai. 私は好きでは
ない。>: I don't like. (2)<kirau 嫌う>: to dislike. * Ayaw nang
kumain ng maysakit.: <Sono kanja-wa taberu koto-ga kiraida. そ
の患者は食べることが嫌いだ。>: The patient dislikes to eat.

ayaw ako (v.t.)(var. ayoko): <…ga kiraida ~ が 嫌 い だ , …wo
shi-taku-nai ~をしたくない>: I hate, I don't like to.


               208
ayawan (v.t.)(r.w. ayaw): (1)<kirau 嫌う, daikiraida 大嫌いだ,
sukide nai 好きでない>: to dislike, do not like. * Ang pagbasa ay
kanyang ina-ayawan. : <Kanojo-wa hon-wo yomu-no-ga daikiraida.
彼女は本を読むのが大嫌いだ。>: She dislike reading. (2)<hantai suru
反対する>: to have objection to. * Tag. Eng. (3)<kyohi suru 拒
否する, kyakka suru 却下する>: to reject, to refuse, to renounce.
* Ayawan mo ang imbitasyon niya dahil masamang lalaki iyan.:
<Kare-wa yoi jimbutsu-de-wa nai-kara kare-no shootai-wa
kotowari-nasai. 彼 は よ い人 物で はない から 彼の 招待 は断 りな さい 。 >:
Reject his invitation because he is not a good person. (syn.):
umayaw, tanggihan, pahindian, itakwil.

ayaw-ayaw (noun): <kinbun 均 分 , haibun 配 分 >: proportionate
distribution, apportionment. * Tag. Eng. (syn.): hati-hati,
bahabahagi.

ayaw-ayawin (v.t.): <haibun suru 配分する, kinbun-suru 均分する>:
to apportion, to distribute or divide proportionally. * Tag. Eng.
(syn.): hati-hatiin, baha-bahagiin.

ayo (noun): <dooi 同意, shoodaku 承諾, mokudaku 黙諾>: a consenting
or acquiescence especially to someone's wrong conduct or behavior.
* Tag. Eng. (syn.): kampi, katig, kunisinte, ayon.

ayoko (v.t.)(var. ayaw ako): <…ga kiraida ~ が 嫌 い だ , …wo
shi-taku-nai ~をしたくない>: I hate, I don't like to.

ayon (v.t./adj.): (v.t.): <dooi suru 同意する, mikata suru 味方
する, sandoo suru 賛同する, sansei suru 賛成する>: to agree, to
conform. * Ayon ako sa paghahati-hating aming ari-arian.:
<Watashi-wa wagaya-no zaisan-wo bunkatsu suru koto-ni sansei suru
私はわが家の財産を分割することに賛成する。 >: I agree to divide our
property.
(adj.): <…ni sansei shi-te ~に賛成して, …ni mikata shi-te ~に味
方して, …ni doo-i shi-te ~に同意して>: in favour of, in agreement
                209
with. * Ikaw ba ay uma-ayon sa hatol na bitay?: <Anata-wa
shikei-ni sansei-desu-ka? あなたは死刑に賛成ですか?>: Are you in
favor of the death penalty?

ayon sa (prep.): <…ni yore-ba ~に依れば>: according to. * Tag. Eng.

ayop (v.t.): (1)<hazuka-shimeru 辱める, haji-wo kaka-seru 恥をか
かせる>: to humiliate. * Tag. Eng. (2)<hara-wo tata saseru 腹を
たたさせる, okora-seru 怒らせる>: to offend. * Isang pag-ayop ang
ginawa mo kay Sara.: <Kimi-ga yat-ta koto-wa Sara-wo
hazuka-shimeru koto-da. 君がやったことはサラを辱めることだ。>: What
you did is one way of offending Sara.

ayos (noun/adj.): (noun): (1)<chitsujo 秩序 , kiritsu 規律 >: a
discipline, an order. * Tag. Eng. (2)<seiri 整理>: an arrangement.
* Mahusay ang ayos ng opisina mo.: <Kimi-no ofisu-wa yoku
seiri-sare-te iru-ne. 君のオフィスはよく整理されているね。 >: The
arrangement of your office is good. (3)<jootai 状態, jookyoo 状
況>: condition, a situation. * Tag. Eng. (syn.): lagay, kakagayan,
tayo, katayuan. (4)<tachiba 立場, ichi 位置>: a position. * Tag.
Eng. (syn.): lagay, pagkakalagay. (5)<katachi 形, mikake 見かけ,
gaiken 外見>: form, appearance. * Ang ayos ng kaniyang mukha ay
maamo.: <Kanojo-no mikake-wa tottsuki-yasui. 彼女の見かけは取っつ
きやすい。>: Her appearance is affable.
(adj.): (1)<tekisetsuna 適切な, fusawashii 相忚しい>: proper, fit,
suitable. * Tag. Eng. (syn.): bagay, nababagay. (2)<tadashii 正
しい>: right, correct. * Tag. Eng. (syn.): tama, tumpak. (3)<
大きさが合う>: of the right size. (syn.): husto, tasya.

Ayos! (sla.)(interj.): <Yoroshii! よろしい!, Daijoobuda! 大丈夫
だ!, Ookei! オーケー!>: OK! All right! [new. Tag. ayos "proper,
suitable, correct"] * Ayos and plano mo!: <Anata-no keikaku-wa
daijoobuda. あなたの計画は大丈夫だ。>: Your plan is OK! (syn.): Okey!,
Mabuti!, Sige!


                210
ayos na (sla.)(adj.): <taiho sare-ta 逮捕された, torae-rare-ta 捕
らえられた>: arrested, caught by the police. [new. Tag. ayos "proper,
suitable, correct"] * Ayos na ang lalaking nagnakaw ng ating
kotse.: <Watashitachi-no kuruma-wo nusun-da yatsu-wa sudeni
taiho-sare-ta. 私たちの車を盗んだやつはすでに逮捕された。 The man who >:
stole our car was already caught. (syn.): nadakip ng pulis.

ayuda (noun): <tasuke 助け, enjo 援助>: help, relief, assistance,
support. * Nangangailangen ka ba ng ayuda?: <Nanika tasuke-ga
hitsuyoo-desu-ka? 何か助けが必要ですか?>: Eng. (syn.): tulong.

ayumiyoru 歩 み 寄 る , tagaini chikayoru 互 い に 近 寄 る (v.i.):
<magpiling, magpiling-piling>: to get close together.

aywan (noun): <fumei 不明, shira-nai 知らない, wakara-nai わからな
い>: being unclear, denial of knowledge. * Aywan kung darating
pa ang panauhin naming hinihintay.: <Wareware-ga mat-te iru
kyaku-ga kuru-ka doo-ka wakara-nai. われわれが待っている客が来るか
どうかわからない。>: I don't know if the visitor we are waiting for
will come.

aywan ko (phr.)(var. ewan ko): <watashi-wa shira-nai 私は知らな
い, watashi-ni-wa wakara-nai 私にはわからない>: I don't know.

azakeri あざけり, azawarai あざ笑い, chooshoo 嘲笑, hiyakashi 冷や
かし (noun): <aglahi, alimula, andira, andiraan, biro, biruan,
kantiyaw, kantiyawan, kutya, lait, libak, pag-aglahi, paglait,
pagtuya, pang-uuyam, panunudyo, tukso, tuya, urira, uyam>: a jeer,
insult, mockery, ridicule, an act of mocking, a sarcastic act.
* azakeru あざける , sagesumu さげすむ , baka-ni suru 馬鹿にする,
chooshoo suru 嘲笑する, keibetsu suru 軽蔑する (v.t.): <aglahi,
andirain, biruin, estir, humamak, kantiyaw, kantiyawan, labian,
lumoko, manuya, tuksuhin, tuyain>: to deride, to joke, to mock,
to ridicule, to scorn, to tease, to make fun of.


                211
azamuku 欺く, damasu だます (v.t.): <dayain, dumaya, linlangin,
magdaya, mananso, manlinlang, loko-hin, sinungaling>: to deceive,
to cheat, mislead.

aza-ni naru あざになる, uchimi-no ato-ga dekiru 打ち身の痕ができる,
dabokushoo-ni naru 打 撲 傷 に な る (v.i.): <magkapasa, magpasa,
malamog, pumasa, maging pasa, magkaroon ng pasa>: to become
bruised.
* aza-wo tsukuru あざをつくる, mimizubare-wo tsukuru ミミズ腫れを
つくる (v.t.): <latayan>: to bruise, to mark, to produce welt.

azar (sla.)(v.i./v.t)(var. asar): <okoru 怒 る , ikaru 怒 る ,
hara-ga tatsu 腹が立つ, torimidasu 取り乱す>: to be/get angry, to
be/get upset. [Spa. asar "roast"] * Naaasar talaga ako pag naaalala
ko ang sinayang kong taon na kasama siya.: <Watashi-ga kare-to
issho-ni i-te muda-ni shi-ta nengetu-wo omoidasu-to hontoo-ni
hara-ga tachimasu. 私が彼といっしょにいて無駄にした年月を思い出すと本
当に腹が立ちます。>: I really get upset when I remember the number
of years I wasted when I was with him. (syn.): galit, inis.

azawarau あ ざ 笑 う , azakaru あ ざ け る , chooshoo suru 嘲 笑 す る ,
hiyakasu 冷 や か す , reishoo suru 冷 笑 す る (v.t.): <agahiin,
alipustain, ismiran, kantiyaw, mang-uroy, ngisihan, tuyain,
umismid>: to deride at, to mock, to sneer, to scoff, to sneer at,
to taunt.

azayakasa 鮮やかさ, hatsuratsusa はつらつさ (noun): <kaliwanagan>:
vividness.

aze 畦 ・ 畔 , kuro 畔 , une 畦 ・ 畝 (noun): <hampila, hapila,
paghahampila, pilapil, tambak, tudling, daan ng araro>: a furrow,
a ridge, a dike in ricefields, piling of soil at te base of plants,
or in making a dam.

azukeru 預 け る  (v.t.): <mag-iwan>: to entrust someone with
                212
something, to leave something in someone's care.

azumaya 東 屋 , karigoya 仮小屋 (noun): <palapala>: an arbor, a
temporary shed.
               213

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3282
posted:3/24/2010
language:Japanese
pages:213