Docstoc

HBML3103 KOMPONEN SASTERA KOMSAS

Document Sample
HBML3103 KOMPONEN SASTERA KOMSAS Powered By Docstoc
					HBML3103 SEM sept 09


             BAHAGIAN A                 dengan pelajar. Untuk menjadikan teknik ini lebih berkesan,
ARAHAN                                penyoalan dan jawapan yang dilakukan dalam aktiviti pengajaran
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.       perlu dikawal. Sebutan, intonasi, dan pilihan kata yang sesuai perlu
                                   ditegaskan dalam pelaksanaan teknik. Penglibatan pelajar yang aktif
1. Nyatakan TIGA hasil pembelajaran utama dalam sukatan       dalam teknik ini boleh menimbulkan rasa yakin dan percaya terhadap
pelajaran bahasa Melayu.                       pertuturan dan pendengaran mereka.
Dalam sukatan pelajaran Bahasa Malaysia, terdapat tiga hasil     (iii) Teknik latihan korus (coral speaking)
pembelajaran utama, iaitu:                      Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar menuturkan sesuatu
(a) Interpersonal;                          secara serentak. Teknik ini memberikan latihan pertuturan secara
(b) Maklumat;                            ajukan secara beramai-ramai. Cara ini akan menambahkan keyakinan
(c) Estetik;                             pelajar yang bermasalah pertuturan untuk memperbaik cara
                                   pertuturan mereka.
2. Nyatakan EMPAT genre kesusasteraan yang digunakan dalam      (iv) Teknik berteriak
pengajaran bahasa Melayu.                      Teknik ini dimulakan dengan guru meminta seorang pelajar
NOVEL                                menyebut sesuatu perkataan atau ayat secara nyaring. Kemudian guru
CERPEN                                meminta beberapa orang pelajar lain mengajuk apa yang dituturkan
DRAMA                                oleh pelajar pertama tadi. Melalui teknik ini guru akan dapat
SAJAK                                mengenal pasti pelajar-pelajar yang lemah dalam pertuturan, dan
PUISI TRADISIONAL                          dapat juga mengesan aspek sebutan yang menjadi masalah kepada
PROSA TRADISIONAL                          pelajar.
                                   (v) Teknik tugasan
3. Huraikan secara ringkas EMPAT prinsip yang boleh         Teknik ini sesuai digunakan untuk pengajaran kemahiran mendengar.
digunakan sebagai panduan untuk memilih bahan kesusasteraan     Dengan teknik ini, pelajar diminta membuat sesuatu tugasan
sebagai bahan pengajaran bahasa.                   berdasarkan apa yang diperdengarkan kepada mereka. Berdasarkan
Dari segi bahan, terdapat tiga perspektif penilaian yang boleh    bahan yang diperdengarkan, pelajar boleh diberikan tugasan khusus,
digunakan sebagai panduan, iaitu:                  seperti menentukan isi-isi penting, mencari unsur-unsur tersirat, dan
(a) Perspektif Komunikatif - Bentuk dan gaya bahasanya.       sebagainya.
(b) Perspektif Struktural - Aspek tatabahasa.
(c) Perspektif Kemahiran Berbahasa - Kemahiran lisan, membaca,
menulis.                                            BAHAGIAN B
Dari segi prinsip pula, terdapat lima prinsip yang boleh digunakan  ARAHAN
sebagai panduan untuk memilih bahan kesusasteraan sebagai bahan   Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan
pengajaran bahasa. Lima prinsip tersebut adalah seperti berikut:   SAHAJA.
(i) Sesuai dengan objektif pengajaran & pembelajaran;        1.Komponen kesusasteraan (Komsas) dalam pengajaran bahasa
(ii) Berkaitan dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan;        Melayu sekolah menengah mula dilaksanakan pada Mac 2001.
(iii) Sesuai dengan tahap pemikiran, umur, persekitaran;       (a) Jelaskan peranan Komsas dalam konteks pendidikan
(iv) Mengandung aspek bahasa yang ingin diajarkan; dan        kebangsaan.
(v) Boleh menjadi penggerak (motivasi) kepada pelajar untuk     KOMSAS merupakan suatu medium yang diharap akan membentuk
                                   serta memantapkan aspek emosi dan rohani, seperti mana yang
membaca.
                                   disarankan di dalam Falsafah Pendidikan Negara. Jelasnya,
                                   KOMSAS berperanan sebagai pembentuk emosi yang berkesan
4. Kaitkan bagaimana rancangan mengajar tahunan digunakan      melalui penghayatan bahan-bahan sastera yang ditetapkan
untuk memudahkan susunan rancangan mengajar harian.
Secara khususnya, pengajaran boleh dirancangkan secara tahunan
                                        (b) Apakah yang membezakan bahan sastera dengan
yang meliputi kesemua tajuk dan hasil pembelajaran. Daripada
                                   komponen sastera?
perancangan tahunan ini, seseorang guru boleh mengagihkannya
                                   Bahan sastera
kepada perancangan mingguan. Perancangan tahunan, semester,
                                   BAHAN sastera dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu diajar
bulanan, dan mingguan sebenarnya boleh dibuat secara bersepadu.
                                   dalam bentuk apresiasi karya sastera melalui kajian teks. Aspek-
Hal ini adalah kerana perancangan tahunan akan meliputi semua
                                   aspek sastera yang disentuh melalui kajian teks ini ialah; tema dan
semester pengajian, dan setiap semester pula mewakili beberapa
                                   persoalan teks sastera, watak dan perwatakan, plot, latar, gaya
bulan tertentu. Seterusnya, bulan-bulan tersebut terdiri daripada
                                   bahasa, bentuk, nada, sudut pandangan, nilai kemanusiaan dan
minggu 1 hingga minggu 4.
                                   pengajaran yang terdapat dalam teks
5. Nyatakan EMPAT teknik yang sesuai untuk melaksanakan       sastera tersebut.
pengajaran yang memfokuskan kemahiran mendengar dan
bertutur.                                   (c) Terangkan matlamat dan objektif pengajaran dan
Teknik Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur          pembelajaran Komsas.
Di dalam pengajaran & pembelajaran kemahiran mendengar dan      KOMSAS diajarkan untuk memenuhi objektif-objektif berikut:
bertutur, guru boleh menggunakan teknik-teknik dan kaedah yang    (a) Menerapkan minat membaca pelbagai bahan sastera di kalangan
dicadangkan seperti berikut:                     pelajar;
(i) Teknik Tunjuk Cara                        (b) Mempertingkatkan kemahiran berbahasa;
Dalam teknik tunjuk cara ini guru akan menyediakan arahan ringkas  (c) Merangsang kemahiran menilai dan mengkritik pelbagai karya
yang menyatakan sesuatu aksi. Pelajar diminta membuat tunjuk cara  satera; dan
dalam bentuk aksi dan pertuturan yang dinyatakan dalam kad arahan.  (d) Memupuk semangat yakin diri.
(ii) Teknik soal jawab
Teknik ini dilakukan dalam bentuk interaksi dua hala antara guru   Terdapat tujuh objektif pengajaran Kesusasteraan Melayu peringkat
                                   SPM. Ia
http://oumclub.blogspot.com                                                      1/4
HBML3103 SEM sept 09

dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu KBSM,       menceritakan peristiwa yang berlaku dalam permulaan cerpen,
iaitu untuk                                konflik, dan peleraian dalam cerpen berkenaan.
membolehkan pelajar:                           (c) Pemaduan Seni
(i) Memahami isi dan menganalisis aspek sastera;             Pemaduan seni bermaksud penggunaan beberapa unsur seni seperti,
(ii) Mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera;        seni lukis, seni suara, seni lakon, dan sebagainya untuk
(iii) Menghayati dan menghargai estetik bahasa;              menghidupkan petikan atau babak dalam karya sastera. Untuk tujuan
(iv) Menghargai penulis dan karya yang dihasilkan;            pemaduan seni ini, seni-seni yang dipilih itu digunakan secara
(v) Memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis dan     serentak pada masa yang sama. Sebagai contoh, pengajaran aspek
menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat         perwatakan dalam sesebuah novel boleh dibuat dengan cara
cinta akan negara;                            melakonkan aksi watak tersebut, dan pada masa yang sama
(vi) Menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai dengan       pelajar lain melukiskan gambaran watak, dan mungkin sekumpulan
kebolehan pelajar; dan                          pelajar lain menyanyikan fakta mengenai watak tersebut.
(vii) Memupuk budaya membaca untuk memperkembangkan dan
mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.                     (c) “Pengajaran yang berkesan bergantung kepada
                                     teknik yang baik.” Kupas pernyataan ini.
2. Kaedah dan teknik merupakan perancangan dan pelaksanaan        Teknik dan aktiviti pengajaran ialah dua perkara yang saling kait
sesuatu perkara supaya pelaksanaan perkara itu berjalan lancar.      antara satu dengan lain. Teknik ini perlulah berdasarkan pendekatan
Dalam pengajaran kesusasteraan dalam bahasa Melayu,            dan kaedah yang telah dipilih dan pada masa yang sama; unsur-unsur
terdapat beberapa kaedah dan teknik yang sesuai untuk           psikologi, sosiologi, objektif pegajaran dan teknologi pengajaran
diaplikasi.                                perlulah diambil kira.
(a) Nyatakan ciri-ciri kaedah analisis struktural.
Kaedah analisis struktural                        3. Membaca dan kefahaman merupakan suatu proses mental.
Kaedah analisis struktural bertitik tolak daripada anggapan bahawa    Terdapat pelbagai faktor yang menentukan tahap pembacaan
bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang mengandung       dan kefahaman seseorang terhadap apa yang dibacanya.
pengalaman, imaginasi dan emosi, yang saling kait antara satu
dengan lain. Tegasnya, elemen-elemen ini hanya dapat dikesan       (a) Jelaskan LIMA faktor bagaimana emosi meningkatkan minat
melalui analisis struktur. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera  dan motivasi untuk membaca.
diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Sebagai contoh, cereka akan  Sebagai suatu proses mental yang aktif, membaca dan kefahaman
diajarkan beradasarkan struktrnya yang meliputi tema, plot,        dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Faktor-faktor yang dimaksudkan itu
perwatakan, sudut pandangan, teknik dan sebagainya.            melibatkan fizikal, mental, emosi, dan sosial. Kesemua faktor
Dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran, aspek struktur       tersebut akan menentukan tahap pembacaan dan kefahaman
akan dipentingkan dan dinyatakan sebagai objektif pengajaran yang     seseorang terhadap apa yang dibacanya.
utama. Halb ini bermakna pengajaran guru akan berfokus kepada       (a) Faktor fizikal
pengkajian terhadap aspek struktur bahan sastera tersebut.        Faktor fizikal yang utama dalam proses membaca ialah alat-alat
Antara ciri-ciri kaedah ini adalah seperti berikut:            artikulasiyang membolehkan seseorang itu bertutur, dan deria
(i) Kajian bahan sastera dibuat secara induktif;             penglihatan yang membolehkannya meneliti setiap lambang bertulis
(ii) Perlukan pembacaan secara rapi dan terperinci; dan          dalam bahan bacaan. Seterusnya, deria pendengaran juga berperanan
(iii) Pemahaman terhadap karya berkait rapat dengan struktur karya.    untuk membolehkan seseorang meniru atau membunyikan sesuatu
                                     perkataan yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut.
(b) Jelaskan DUA cara teknik lakonan dapat diaplikasikan.         (b) Faktor mental
Lakonan                                  Proses membaca bukanlah semata-mata menyebut dan membunyikan
Lakonan ialah suatu teknik yang boleh digunakan untuk           perkataan semata-mata, tetapi lebih jauh daripada itu membaca
memudahkan pelajar mengingati dan menghayati sesuatu karya        bertujuan untuk memahami atau mengetahui maklumat yang dibaca.
sastera. Pelajar diminta mengingat semula dialog atau petikan dalam    Dalam hal ini faktor mental memainkan peranan penting dalam
                                     proses membaca. Faktor mental ini meliputi aspek kecerdasan, dan
drama atau novel, kemudian mereka diminta melakonkan petikan
atau dialog tersebut mengikut pemahaman dan penghayatan mereka      kebolehan berbahasa seseorang. Memang tidak boleh dinafikan
sendiri.                                 bahawa seseorang yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi
                                     akan lebih mudah memahami apa yang dibaca. Hal ini kerana tahap
                                     kecerdasan ini mampu menyimpan banyak pengetahuan sedia ada
Kerusi panas                               yang boleh dikaitkan dengan perkataan atau lambang yang dibaca.
Teknik kerusi panas boleh digunakan untuk pengajaran aspek watak     Kecerdasan ini juga mempengaruhi kebolehan berbahasa seseorang,
dan perwatakan dalam sesebuah karya sastera. Dalam teknik ini,      dan ini membolehkannya mempunyai banyak perbendaharaan kata
seorang pelajar akan diminta menghayati dan mendalami watak        dan bentuk-bentuk ayat dalam bahasa berkenaan. Perbendaharaan
dalam sesebuah cerita, kemudian pelajar ini ditempatkan di kerusi     kata dan bentuk ayat ini akan membantunya memahami apa yang
yang diletakkan di hadapan kelas. Seterusnya, pelajar-pelajar lain    dibacanya.
diminta menanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan watak       (c) Faktor emosi
yang dipegang oleh pelajar di kerusi panas dan pelajar ini akan      Faktor emosi melibatkan motivasi, minat, dan keyakinan diri untuk
menjawabnya berdasarkan cerita atau peristiwa dalam karya sastera     membaca. Sebenarnya aktiviti bacaan itu sendiri bermula dengan
tersebut.                                 minat terhadap bahan yang akan dibaca. Dalam hal ini, tajuk dan isi
(b) Improvisasi                              kandungan bahan bacaan berkait secara langsung dengan minat
Improvisasi ialah lakonan spontan yang terdiri daripada kumpulan     seseorang untuk membaca. Selain itu, motivasi dalam bentuk hadiah,
kecil,                                  ganjaran lulus peperiksaan, atau berjaya dalam bidang yang diceburi,
yang skripnya diolah daripada isi atau peristiwa yang terdapat dalam   selalunya menjadi sebab utama yang menggerakkan aktiviti
genre sastera yang diajarkan. Dalam pengajaran cepern misalnya,      membaca. Dalam hal kemampuan untuk membaca, Kamarudin Husin
para                                   (1995) menjelaskan bahawa keyakinan diri akan membantu
pelajar boleh diminta menyediakan skrip secara berkumpulan bagi      seseorang untuk
http://oumclub.blogspot.com                                                        2/4
HBML3103 SEM sept 09

membaca. Mereka yang mempunyai rasa rendah diri biasanya lambat     Bacaan bersama ialah kaedah pengajaran membaca apabila pelajar
menguasai kemahiran ini.                         diminta membaca secara berpasangan atau berkumpulan. Kaedah ini
(d) Faktor sosial                            bertujuan untuk memberian keyakinan kepada pelajar-pelajar yang
Proses membaca dan kefahaman memang sukar berlaku dalam         lemah untuk membaca secara terbuka. Oleh tu, aktiviti berpasangan
keadaan yang tertutup dan serba kekurangan. Faktor pergaulan,      ini perlu dipastikan supaya terdapat pelajar yang mempunyai
interaksi dalam komuniti, dan suasana yang serba menggalakkan      kemahiran bacaan yang baik dalam setiap pasangan atau kumpulan.
akan membantu seseorang menanamkan minat untuk membaca.         Bacaan bersama ini juga membolehkan pelajar menyemak dan
Sekurang-kurangnya, aktiviti membaca akan menjadi aktiviti sosial    membetulkan bacaan sesama sendiri.
dalam sesebuah komuniti, khususnya yang melibatkan arahan,        (d) Bacaan terarah (guided reading)
makluman, dan berita dalam kehidupan seharian.              Teknik ini sesuai untuk pengajaran membaca dan memahami,
                                     khususnya untuk memandu pelajar memahami petikan atau wacana
4. Bacaan dijeniskan mengikut fungsi, peranan dan cara          yang dibaca. Teknik ini dimulai dengan pembacaan secara sepintas
pembacaan itu dilakukan.                         lalu, yang diikuti penjelasan tentang isi-isi utama yang terdapat dalam
(a) Bincangkan LIMA perbezaan antara bacaan mentalis dan         wacana tersebut. Langkah seterusnya ialah pembacaan secara
bacaan mekanis.                             mekanis atau mentalis oleh pelajar-pelajar dalam tempoh masa yang
(a) Bacaan mentalis                           ditetapkan. Pembacaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan
Bacaan mentalis ialah aktiviti bacaan secara senyap (silent reading).  maklumat tentang sesuatu tugasan yang telah diberikan lebih awal.
Bacaan jenis ini melibatkan pengaktifan mata dan memori serta      Setealah pelajar memahami petikan, guru boleh memberikan aktiviti
ingatan visual secara berfokus. Dari segi kepantasan, bacaan jenis ini  pengayaan seperti, menulis cerita, membuat ilustrasi, dan sebagainya
lebih pantas berbanding dengan bacaan mekanis. Bacaan mentalis,     yang berkaitan dengan isi kandungan bahan yang dibaca.
memerlukan tahap kecerdasan yang tinggi, dan tujuannya pula lebih
berbentuk ilmiah.                            (b) Pilih salah satu teknik bacaan dan kefahaman.
(b) Bacaan mekanis                            Jelaskan bagaimana teknik itu diaplikasi dalam bilik darjah
Bacaan mekanis dinamakan juga dengan nama bacaan nyaring, atau      untuk mengajarkan bahan sastera dalam bahasa Melayu.
bacaan oral. Walau apapun namanya, bacaan mekanis ialah aktiviti     Bacaan terarah (guided reading)
bacaan yang disuarakan. Bacaan mekanis memerlukan ketajaman       Teknik ini sesuai untuk pengajaran membaca dan memahami,
penglihatan dan ketepatan sebutan serta intonasi. Sehubungan dengan   khususnya untuk memandu pelajar memahami petikan atau wacana
itu, bacaan mekanis memerlukan kepakaran memahami setiap         yang dibaca. Teknik ini dimulai dengan pembacaan secara sepintas
perkataan dan ayat, dan seterusnya mengesan pertautan ideanya bagi    lalu, yang diikuti penjelasan tentang isi-isi utama yang terdapat dalam
membolehkan seseorang itu menyebut dan menyuarakan bacaannya       wacana tersebut. Langkah seterusnya ialah pembacaan secara
dengan tepat.                              mekanis atau mentalis oleh
                                     pelajar-pelajar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pembacaan
(b) Cadangkan LIMA teknik bagaimana bacaan kritis dapat         tersebut bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu
dilaksanakan.                              tugasan yang telah diberikan lebih awal. Setealah pelajar memahami
Bacaan kritis                              petikan, guru boleh memberikan aktiviti pengayaan seperti, menulis
Bacaan jenis ini ialah bentuk aktiviti yang dilakukan secara penuh    cerita, membuat ilustrasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan isi
teliti, mendalam, evaluatif dan analitis. Bacaan jenis ini berasaskan  kandungan bahan yang dibaca.
keupayaan memaham yang tinggi. Pembaca tidak hanya membaca
untuk mendapatkan maklumat tetapi boleh pula membuat justifikasi,               BAHAGIAN C
mencari maksud-maksud tersurat dan tersirat, dan seterusnya boleh    ARAHAN
mempersoalkan pendirian serta pegangan penulis itu sendiri.       Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan
                                     SAHAJA.
5. (a) Kategorikan LIMA teknik pengajaran bacaan dan
kefahaman.                                1. Terdapat tiga peringkat pengayaan penulisan iaitu
(a) Luncuran (skimming)                         prapenulisan, penulisan dan pasca penulisan.
Luncuran (skimming) ialah satu teknik membaca yang dilakukan       Bincangkan KETIGA-TIGA peringkat tersebut dengan
secara sekilas pandang. Sekilas pandang ini dimaksudkan kepada      mengemukakan contoh pelaksanaannya dalam pembelajaran
pergerakan mata yang dibuat secara pantas, menyorot tulisan yang     bahasa Melayu.
terdapat dalam bahan bacaan, dan dalam masa yang sama memungut      Pengayaan penulisan boleh dijalankan apabila pelajar telah
maklumat maklumat yang terdapat dalam bahan tersebut.          menguasai aspek mekanis tulisan. Pengayaan penulisan bermaksud
Kebiasaannya, teknik bacaan ini digunakan untuk mendapatkan       menulis untuk tujuan pembacaan, atau penulisan yang melibatkan
gambaran umum daripada sesebuah bahan bacaan.              aspek psikologi dan kognitif. Dalam hal ini, terdapat tiga peringkat
Dalam konteks pengajaran bacaan dan kefahaman, teknik bacaan ini     penulisan iaitu peringkat prapenulisan, peringkat penulisan, dan
boleh digunakan untuk mengasah ketajaman pelajar mendapatkan       peringkat pasca penulisan.
maklumat daripada bahan bacaan. Teknik ini dimulai dengan
pembacaan secara mentalis dalam tempoh masa yang singkat.        Prapenulisan (Mencari, Mengumpul Maklumat
Aktiviti seterusnya ialah perbincangan tentang isi-isi atau maklumat   dan Menulis Draf)
yang terdapat dalam bahan tersebut.                   Pada peringkat prapenulisan pelajar akan diberikan masa untuk
(b) Imbasan (scanning)                          meneroka tajuk penulisan yang diberi dengan panduan guru. Aktiviti-
Imbasan (scanning) pula teknik bacaan yang dilakukan sepintas lalu.   aktiviti seperti sumbangsaran, perbincangan, perbahasan, dan
Bacaan jenis ini juga dinamakan bacaan tinjauan; iaitu satu aktiviti   membuat rujukan boleh digunakan untuk mencari isi atau bahan yang
yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat awal tentang sesuatu      akan ditulis. Dalam hal ini juga, pengetahuan sedia ada pelajar
bahan bacaan sebelum dipilih untuk dibaca. Proses imbasan ini      menjadi unsur utama yang membantu mereka dalam proses
melibatkan pemerhatian terhadap daftar isi kandungan, ilustrasi,     mengumpul dan memilih maklumat yang berkaitan. Berdasarkan
bibliografi, dan sebagainya.                       maklumat yang telah diperolehi, pelajar akan menulis rangka atau
(c) Bacaan bersama (shared reading)
http://oumclub.blogspot.com                                                         3/4
HBML3103 SEM sept 09

draf tulisan. Dalam penulisan draf, guru perlu menegaskan tentang
struktur sesuatu tulisan yang mengandungi pengenalan, perbincangan
isi, dan penutup. Beradasarkan struktur tersebut pelajar akan
memadankan maklumat-maklumat yang telah dikumpulkan itu untuk
dijadikan draf tulisan.

Penulisan (Menyemak, Mengedit dan Menerbit
Bahan Penulisan)
Peringkat seterusnya ialah penulisan. Pada peringkat ini pelajar akan
menulis berdasarkan draf yang telah dibuat. Dalam peringkat ini
ketepatan tatabahasa, gaya persembahan, dan kesinambungan idea
perlu diambil perhatian serius. Semua unsur ini menjadi fokus dalam
proses mengedit yang dibuat selepas itu. Proses mengedit ini boleh
dilakukan secara kendiri ataupun secara berpasangan. Secara
umumnya, pengeditan ini melibatkan perincian seperti yang berikut:
(a) Pembinaan dan pengembangan isi dengan bukti dan alasan.
(b) Kesinambungan isi/idea secara perenggan.
(c) Ayat yang tepat dan jelas.
(d) Pilihan kata yang sesuai dan tepat.
(e) Penggunaan tanda baca yang tepat.
(f) Struktur pengenalan, isi, dan penutup yang jelas.
Sebarang kesilapan atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam tulisan
itu perlu ditandakan dan dicadangkan pembetulannya. Selepas ini
tulisan tersebut perlu ditulis semula sebagai tulisan sebenar yang
akan diterbitkan atau disebarkan.

Pasca Penulisan (Penulisan Kreatif dan Rekreasi,
Aktiviti Pengayaan dalam Kemahiran Menulis)
Pascapenulisan ialah peringkat aplikasi kemahiran penulisan secara
keseluruhannya. Pada peringkat ini pelajar telah mempunyai
keyakinan diri dan kemahiran mengolah maklumat dalam tulisan.
Penulisan kreatif dan rekreasi boleh dijadikan aktiviti penulisan pada
peringkat ini. Antara bentuk penulisan yang dikategorikan dalam
peringkat ini termasuklah:
(a) Menyambung cerita.
(b) Menulis cerpen.
(c) Menulis skrip drama.
(d) Menulis teks ucapan, perbahasan, dan sebagainya.
(e) Menulis kenyataan, pengumuman.


2. Bandingkan sistem bahasa dengan gaya bahasa dengan
mengemukakan contoh-contoh yang sesuai

Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan serta
intonasi, dan kosa kata serta peribahasa. Aspek sistem bahasa tidak
kurang pentingnya berbanding kemahiran mendengar, bertutur,
mambaca, dan menulis. Sistem bahasa ialah pelengkap yang
membantu aktiviti penulisan dan pertuturan menjadi lebih tepat, jelas,
dan mudah difahami. Penguasaan yang luas dalam aspek ini
membolehkan seseorang itu berbahasa seperti penutur jati bahasa
tersebut. Hal ini kerana, selain mengandungi peraturan dan gaya
intonasi bahasa berkenaan, aspek sistem bahasa ini juga meliputi hal-
hal sosiobudaya bahasa tersebut.
http://oumclub.blogspot.com                       4/4

				
DOCUMENT INFO
Description: CONTOH DAN CADANGAN JAWAPAN SOALAN UJIAN AKHIR hbml3103