HBML3103 KOMPENEN SASTERA KOMSAS SMP

Document Sample
HBML3103 KOMPENEN SASTERA KOMSAS SMP Powered By Docstoc
					HBML3103 SEM JAN09


         BAHAGIAN A                      Pendekatan ini merupakan realiti kepada peranan sastera itu, iaitu
ARAHAN                                 sebagai cerminan sosial dan seterusnya mempunyai pengaruh yang
Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA            kuat terhadap
soalan.                                psikologi dan emosi ahli-ahli masyarakat itu sendiri. Sebagai
                                    cerminan sosial, karya sastera terhasil daripada peristiwa sosial dalam
                                    sesebuah masyarakat. Pada masa yang sama, karya sastera juga
1. Nyatakan EMPAT objektif pengajaran KOMSAS?             menjadi pembentuk cita rasa dan nilai dalam masyarakat tersebut.
Menurut Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
                                    Secara umumnya, pendekatan ini melihat karya sastera sebagai
(KBSM),2002, KOMSAS tergolong di dalam hasil pembelajaran
                                    peristiwaperistiwa yang boleh dikaitkan dengan psikologi dan emosi
bidang estetik. Ia diharapkan dapat mempertingkatkan keupayaan
                                    manusia yang digambarkan dalam sesebuah karya sastera itu.
pelajar di dalam penguasaan aspek kebahasaan, keindahan dan
                                    Tegasnya, pendekatan ini akan mengkaji aspek naluri dan kejiwaan
kehalusan bahasa. Di samping itu, komponen ini juga mengutamakan
                                    watak-watak yang terdapat dalam sesebuah karya sastera
penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan dan
                                    berpandukan latar budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya
penghayatan. Sehubungan dengan itu, KOMSAS diajarkan untuk
                                    tersebut.
memenuhi objektif-objektif berikut:
                                    (c) Diduktik dan analisis (intrinsik)
                                    Pendekatan ini pula berdasarkan teori bahawa unsur-unsur ekstrinsik
(a) Menerapkan minat membaca pelbagai bahan sastera di kalangan
                                    semata-mata bukanlah penyebab maka sesuatu karya sastera itu
pelajar;
                                    terhasil. Unsur-unsur ekstrinsik seperti; masyarakat, budaya, agama
(b) Mempertingkatkan kemahiran berbahasa;
                                    dan sebagainya hanyalah unsur-unsur yang boleh digarap untuk
(c) Merangsang kemahiran menilai dan mengkritik pelbagai karya
                                    penghasilan karya sastera, tetapi unsur-unsur intrinsik yang terdapat
satera; dan
                                    pada pengarang atau penulis itu sendiri lebih penting daripada itu.
(d) Memupuk semangat yakin diri.
                                    Dalam hal ini, pemikiran, daya imaginasi, kreativiti, dan ilmu yang
                                    dimiliki oleh pengarang atau penulis perlu diambil kira peranannya
2. Nyatakan EMPAT objektif pengajaran Kesusasteran Melayu       (Ali Ahmad, 1994).
peringkat SPM?
Terdapat tujuh objektif pengajaran Kesusasteraan Melayu peringkat
                                    4. Terangkan DUA objektif untuk menguji kemahiran bahasa?
SPM. Ia dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu
                                    Terdapat tiga objektif utama seseorang guru menguji kemahiran
KBSM, iaitu untuk membolehkan pelajar:
                                    bahasa.
(i) Memahami isi dan menganalisis aspek sastera;
                                    Objektif pertama ialah untuk mendapatkan maklum balas daripada
(ii) Mengapresiasi karya sastera melalui aktiviti sastera;
                                    pelajar tentang keberkesanan pengajarannya. Markah yang diperoleh
(iii) Menghayati dan menghargai estetik bahasa;
                                    pelajar, bahagian atau aspek yang tidak difahami dan gaya berbahasa
(iv) Menghargai penulis dan karya yang dihasilkan;
                                    pelajar tersebut boleh menjadi maklumat yang berguna kepada guru.
(v) Memberikan pandangan, menilai karya sastera secara kritis dan
menyuburkan nilai kemanusiaan di samping memupuk semangat
                                    Objektif kedua ialah ujian memberikan maklum balas kepada
cinta akan negara;
                                    pelajar tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam sesuatu
(vi) Menghasilkan karya sastera yang pelbagai, sesuai dengan
                                    kemahiran bahasa. Hal ini bole dilihat daripada komen guru, atau
kebolehan
                                    markah yang mereka peroleh dalam sesuatu ujian.
pelajar; dan
(vii) Memupuk budaya membaca untuk memperkembangkan dan
                                    Objektif ketiga ialah untuk tujuan pemilihan dan pentadbiran.
mengekalkan minat terhadap sastera Melayu.
                                    Maklumat daripada ujian berbentuk formatif misalnya boleh
                                    digunakan untuk memperbaik atau mempertingkat sesuatu kemahiran
                                    bahasa dalam kalangan pelajar. Selain itu, ujian tersebut boleh
3. Huraikan maksud pendekatan.?                    digunakan sebagai satu kriteria pemilihan dan pengesahan dalam
Kamarudin Husin (1998), pendekatan ialah satu kumpulan andaian
                                    sesuatu jawatan. Seseorang yang memperoleh tahap kemahiran
yang saling berkaitan, yang mencerminkan suatu pandangan atau
                                    bahasa yang tinggi misalnya, boleh dilantik ke jawatan lebih tinggi
falsafah yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran
                                    atau sebagainya. Antara bentuk-bentuk ujian yang boleh digunakan
terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan dalam proses
                                    untuk menguji kemahiran bahasa ialah seperti yang berikut:
pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan di negara ini; iaitu
                                    (a) Mengkritik;
pendekatan sejarah, pendekatan sosiopsikologi dan emosi, dan
                                    (b) Menganalisis;
pendekatan diduktik dan analitik.
                                    (c) Memparafrasa;
                                    (d) Membanding beza;
(a) Sejarah                              (e) Penulisan kreatif;
Pendekatan sejarah terbentuk berdasarkan teori bahawa karya sastera
                                    (f) Penampilan maklumat dan fakta; dan
perlu dilihat berdasarkan latar belakangnya. Hal ini adalah kerana
                                    (g) Memproses maklumat.
factor sejarah atau zaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap
jenis, persoalan dan cara penghasilan karya sastera. Bentuk dan cara
                                    5. Bincangkan DUA ciri utama dalam kemahiran mendengar,
pengahasilan karya sastera zaman ÂSejarah MelayuÊ mempunyai
                                    masing-masing bagi kemahiran mendengar aktif dan pasif?
perbezaan yang ketara dengan ÂHikayat Pelayaran AbdullahÊ atau
(Ranjau Sepanjang Jalan). Pada masa yang sama, karya sastera juga   (a) Mendengar Aktif
dilihat sebagai himpunan rentetan peristiwa yang berlaku kepada    Mendengar aktif ialah suatu proses mendengar yang dibuat secara
seseorang watak. Karya novel misalnya menjalinkan plot ceritanya    berhat ihati dan berfokus. Semua aspek dalam pertuturan seperti
secara kronologi pemaparan pelbagai peristiwa yang berakhir dengan   intonasi, tekanan dan nada suara akan diambil perhatian serta dinilai
peleraiannya.                             maksudnya. Pendengaran jenis ini membolehkan seseorang itu
(b) Sosiopsikologi dan emosi                      mengulas dan mengkritik maksud-maksud tersirat yang terdapat
                                    dalam sesuatu pertuturan. Di peringkat yang lebih maju, pendengaran
                                    secara aktif boleh menjadikan seseorang pendengar itu
                                    mengeksploitasi apa yang didengarinya dalam bentuk kritis dan
http://oumclub.blogspot.com.                                                       1/5
HBML3103 SEM JAN09

kreatif. Mendengar aktif selalunya dikaitkan dengan pendengaran     Penerangan kerusi panas, improvisasi dan panduan seni diberikan
secara formal, khususnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran,     seterusnya:
perbincangan, perbahasan, pembentangan kertas kerja dan sebagainya    (a) Kerusi panas
                                     Teknik kerusi panas boleh digunakan untuk pengajaran aspek watak
                                     dan perwatakan dalam sesebuah karya sastera. Dalam teknik ini,
                                     seorang pelajar akan diminta menghayati dan mendalami watak
(b) Mendengar Pasif                           dalam sesebuah
Mendengar pasif ialah peringkat pendengaran paling rendah dari segi   cerita, kemudian pelajar ini ditempatkan di kerusi yang diletakkan di
fungsi dan prosesnya. Pendengaran jenis ini berlaku secara sambil    hadapan kelas. Seterusnya, pelajar-pelajar lain diminta menanyakan
lewa, tidak berfokus kepada semua perkara yang didengari. Oleh itu,   soalan-soalan yang berkaitan dengan watak yang dipegang oleh
pendengaran pasif tidak berupaya memahami makna keseluruhan       pelajar di kerusi panas dan pelajar ini akan menjawabnya berdasarkan
daripada sesuatu pertuturan. Seterusnya pendengar jenis pasif jarang-  cerita atau peristiwa dalam karya sastera tersebut.
jarang dapat memahami dan mengingati semula perkara-perkara yang     (b) Improvisasi
didengari itu. Mendengar pasif boleh disebabkan oleh beberapa      Improvisasi ialah lakonan spontan yang terdiri daripada kumpulan
faktor; iaitu faktor bahasa, isi bahan dan faktor luaran. Bahasa ialah  kecil, yang skripnya diolah daripada isi atau peristiwa yang terdapat
faktor utama yang mempengaruhi pendengaran. Bahasa yang tidak      dalam genre sastera yang diajarkan. Dalam pengajaran cepern
difahami atau sebutan bahasa tersebut yang tidak difahami oleh      misalnya, para pelajar boleh diminta menyediakan skrip secara
seseorang akan menyebabkan individu tersebut tidak dapat         berkumpulan bagi menceritakan peristiwa yang berlaku dalam
memfokuskan pendengarannya terhadap pertuturan tersebut.         permulaan cerpen, konflik, dan peleraian dalam cerpen berkenaan.
Dalam aspek isi sesuatu bahan pertuturan, sudah tentulah         (c) Pemaduan Seni
pendengaran akan menjadi pasif jika bahan atau tajuk pertuturan itu   Pemaduan seni bermaksud penggunaan beberapa unsur seni seperti,
tidak menarik minat atau terlalu sukar untuk difahami oleh seseorang   seni lukis, seni suara, seni lakon, dan sebagainya untuk
pendengar. Seterusnya, pendengaran pasif juga berlaku sekiranya     menghidupkan petikan atau babak dalam karya sastera. Untuk tujuan
berlaku gangguan luaran sepertikebisingan, bunyi yang tidak jelas    pemaduan seni ini, seni-seni yang dipilih itu digunakan secara
dan keadaan yang tidak selesa.                      serentak pada masa yang sama. Sebagai contoh, pengajaran aspek
                                     perwatakan dalam sesebuah novel boleh dibuat dengan cara
                                     melakonkan aksi watak tersebut, dan pada masa yang sama
           BAHAGIAN B                     pelajar lain melukiskan gambaran watak, dan mungkin sekumpulan
ARAHAN                                  pelajar lain menyanyikan fakta mengenai watak tersebut.
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan
SAHAJA                                  Baca Drama, Lakonan, Kaligrafi, Dialog, Melodi
                                     dan Nyanyian
1.   (a) Tafsirkan DUA kumpulan teknik pengajaran dan         Seterusnya diberikan penerangan tentang baca drama, lakonan,
pembelajaran KOMSAS.                           kaligrafi, melodi dan nyanyian.
                                     (a) Baca Drama
Adaptasi, Deklamasi, Cerpendra dan Mestamu                Teknik ini sangat sesuai digunakan untuk mengajarkan isi dan
Penerangan adaptasi, deklamasi, cerpendra dan mestamu boleh kita     persoalan yang terdapat dalam drama. Pelajar diminta membaca skrip
kaji seperti berikut:                          drama secara bergilir-gilir atau berdasarkan watak yang dikhaskan.
(a) Adaptasi                               Guru perlu menegaskan tentang penggunaan intonasi yang sesuai
Adaptasi ialah suatu teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran    dalam pembacaan tersebut.
kesusasteraan Melayu. Adaptasi bermaksud mengubah atau mereka      (b) Lakonan
bentuk sesuatu genre sastera kepada bentuk lain yang difikirkan lebih  Lakonan ialah suatu teknik yang boleh digunakan untuk
menarik. Untuk memudahkan pelajar memahami isi sesebuah sajak,      memudahkan pelajar mengingati dan menghayati sesuatu karya
guru boleh mengadaptasi sajak tersebut kepada bentuk drama, cerpen    sastera. Pelajar diminta mengingat semula dialog atau petikan dalam
atau nyanyian.                              drama atau novel, kemudian mereka diminta melakonkan petikan
(b) Deklamasi                              atau dialog tersebut mengikut pemahaman dan penghayatan mereka
Deklamasi bermaksud membaca puisi dengan nada, intonasi suara,      sendiri.
dan gaya yang sesuai. Untuk menjadikan deklamasi lebih menarik,     (c) Kaligrafi
pelajar perlu memahami dan seterusnya menghayati puisi yang akan     Kaligrafi ialah seni tulisan yang boleh digunakan untuk memotivasi
dideklamasikannya.                            pelajar memberikan fokus terhadap objektif pengajaran. Dalam
(c) Cerpendra                              pengajaran aspek perwatakan dalam novel misalnya, pelajar boleh
Cerpendra bermaksud mengubah suai petikan cerpen kepada bentuk      diminta menuliskan nama-nama watak mengikut gaya dan kreativiti
drama. Teknik ini akan memaksa pelajar mendalami dan menghalusi     masing-masing. Secara tidak langsung, tumpuan pelajar akan terarah
isi petikan dan seterusnya mengubahnya kepada skrip drama. Dalam     kepada nama-nama watak yang sedang dituliskannya, dan ini akan
teknik ini, pelajar terpaksa mengkaji dengan teliti aspek perwatakan,  memudahkan perbincangan tentang aspek tersebut yang dibuat
latar tempat dan masa, persoalan dan tema yang terdapat dalam      selepas itu.
cerpen tersebut.                             (d) Dialog
(d) Mestamu                               Teknik ini dimulakan dengan pemilihan dialog-dialog daripada bahan
Mestamu bermaksud mendeklamasikan puisi dan melagukannya         yang dikaji dan pelajar diminta menulis dan melafazkan dialog-dialog
tanpa muzik. Hal ini bermakna terdapat dua aktiviti berjalan serentak;  pilihan mereka dengan gaya dan intonasi yang sesuai. Kesungguhan
iaitu mendeklamasi dan melagukan puisi tersebut, sama ada baris     perlu ditekankan supaya pelajar membacakan dialog tersebut dengan
demi baris atau rangkap demi rangkap. Jika teknik ini dibuat secara   gaya yang menarik. Aktiviti ini secara tidak langsung akan
berpasangan, seorang pelajar akan mendeklamasi dan seorang lagi     menyebabkan pelajar tertumpu kepada isi atau bab yang akan
akan melagukannya.                            dibincangkan. Pengajaran akan diteruskan dengan perbincangan
                                     antara guru dengan pelajar atau sesame pelajar, yang merupakan soal
Kerusi Panas, Improvisasi dan Pemaduan Seni
http://oumclub.blogspot.com.                                                       2/5
HBML3103 SEM JAN09

jawab yang berkaitan dengan isi atau petikan yang sedang         Menurut Kamarudin Husin (1988), terdapat lapan jenis ujian objektif,
dibincngkan.                               iaitu;
(e) Melodi                                (i) Item jawapan pendek;
Melodi bermaksud nada dan ritma yang enak didengar atau         (ii) Item pilihan;
dibacakan. Teknik ini boleh digunakan untuk memudahkan pelajar      (iii) Item aneka pilihan;
mengingati sesuatu isi atau fakta. Fakta atau isi yang akan diajarkan  (iv) Item betul-salah;
digubah dalam bentuk melodi yang indah. Pelajar lebih mudah       (v) Item padanan;
mengingat fakta yang bermelodi, berbanding fakta yang disampaikan    (vi) Item kata kunci (key list);
secara tradisional.                           (vii) Item aturan terbaik; dan
(f) Nyanyian                               (viii) Item objektif kloz.
Teknik nyanyian hampir sama dengan teknik melodi. Dalam teknik
ini, isi atau fakta yang akan diajarkan digubah seperti rangkap nada     3.  (a) Kategorikan DUA kemahiran mendengar peringkat
sesuatu nyanyian yang popular. Kemudian, fakta tersebut disebut          maju.
seperti menyanyikan lagu yang dipilih itu. Teknik ini akan jadi lebih  Kemahiran Mendengar Peringkat Maju
menarik jika diiringi muzik “minus on” lagu berkenaan.          (i) Aras Rendah
                                     • Mengenal pasti isi-isi penting.
                                     • Mengenal peranan dan perhubungan orang-orang yang bercakap.
     (b) Tunjukkan LIMA elemen utama dalam pengisian        • Mentafsirkan maksud percakapan orang.
kurikulum pengajaran KOMSAS.                       • Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi dalam suara.
Pengisian kurikulum dan pelaksanaan pengajaran Sebagaimana yang
telah anda ketahui, KOMSAS diajar untuk memenuhi keperluan hasil     (ii) Aras Tinggi
pembelajaran bidang estetik dalam sukatan pelajaran bahasa        • Cuba menyelesaikan masalah yang didengar.
Malaysia. Berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Malaysia KBSM,      • Mengikut aliran dalam dialog dan perbualan.
pengisian kurikulum KOMSAS meliputi elemen-elemen berikut:        • Mentafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk
• Ilmu;                                 struktur tatabahasa.
• Nilai Murni;
• Kewarnegaraan;                                  (b) Bezakan bacaan mentalis dengan mekanis.
• Peraturan Sosiobudaya; dan                       (a) Bacaan mentalis
• Kemahiran Bernilai Tambah.                       Bacaan mentalis ialah aktiviti bacaan secara senyap (silent reading).
                                     Bacaan jenis ini melibatkan pengaktifan mata dan memori serta
                                     ingatan visualsecara berfokus. Dari segi kepantasan, bacaan jenis ini
   2.  (a) Tunjukkan keterangan mengenai adaptasi dan        lebih pantasberbanding dengan bacaan mekanis. Bacaan mentalis,
      deklamasi dalam pengajaran dan pembelajaran sajak.      memerlukan tahap kecerdasan yang tinggi, dan tujuannya pula lebih
Adaptasi, Deklamasi, Cerpendra dan Mestamu                berbentuk ilmiah.
Penerangan adaptasi, deklamasi, cerpendra dan mestamu boleh kita     (b) Bacaan mekanis
kaji seperti berikut:                          Bacaan mekanis dinamakan juga dengan nama bacaan nyaring, atau
(a) Adaptasi                               bacaan oral. Walau apapun namanya, bacaan mekanis ialah aktiviti
Adaptasi ialah suatu teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran    bacaan yang disuarakan. Bacaan mekanis memerlukan ketajaman
kesusasteraan Melayu. Adaptasi bermaksud mengubah atau mereka      penglihatan dan ketepatan sebutan serta intonasi. Sehubungan dengan
bentuk sesuatu genre sastera kepada bentuk lain yang difikirkan lebih  itu, bacaan mekanis memerlukan kepakaran memahami setiap
menarik. Untuk memudahkan pelajar memahami isi sesebuah sajak,      perkataan dan ayat, dan seterusnya mengesan pertautan ideanya bagi
guru boleh mengadaptasi sajak tersebut kepada bentuk drama, cerpen    membolehkan seseorang itu menyebut dan menyuarakan bacaannya
atau nyanyian.                              dengan tepat.
(b) Deklamasi
Deklamasi bermaksud membaca puisi dengan nada, intonasi suara,        4. (a) Bezakan luncuran dengan imbasan.
dan gaya yang sesuai. Untuk menjadikan deklamasi lebih menarik,     (a) Luncuran (skimming)
pelajar perlu memahami dan seterusnya menghayati puisi yang akan     Luncuran (skimming) ialah satu teknik membaca yang dilakukan
dideklamasikannya.                            secara sekilas pandang. Sekilas pandang ini dimaksudkan kepada
(c) Cerpendra                              pergerakan mata yang dibuat secara pantas, menyorot tulisan yang
Cerpendra bermaksud mengubah suai petikan cerpen kepada bentuk      terdapat dalam bahan bacaan, dan dalam masa yang sama memungut
drama. Teknik ini akan memaksa pelajar mendalami dan menghalusi     maklumatmaklumat yang terdapat dalam bahan tersebut.
isi petikan dan seterusnya mengubahnya kepada skrip drama. Dalam     Kebiasaannya, teknik bacaan ini digunakan untuk mendapatkan
teknik ini, pelajar terpaksa mengkaji dengan teliti aspek perwatakan,  gambaran umum daripada sesebuah bahan bacaan.
latar tempat dan masa, persoalan dan tema yang terdapat dalam      Dalam konteks pengajaran bacaan dan kefahaman, teknik bacaan ini
cerpen tersebut.                             boleh digunakan untuk mengasah ketajaman pelajar mendapatkan
(d) Mestamu                               maklumat daripada bahan bacaan. Teknik ini dimulai dengan
Mestamu bermaksud mendeklamasikan puisi dan melagukannya         pembacaan secara mentalis dalam tempoh masa yang singkat.
tanpa muzik. Hal ini bermakna terdapat dua aktiviti berjalan serentak;  Aktiviti seterusnya ialah perbincangan tentang isi-isi atau maklumat
iaitu mendeklamasi dan melagukan puisi tersebut, sama ada baris     yang terdapat dalam bahan tersebut.
demi baris atau rangkap demi rangkap. Jika teknik ini dibuat secara   (b) Imbasan (scanning)
berpasangan, seorang pelajar akan mendeklamasi dan seorang lagi     Imbasan (scanning) pula teknik bacaan yang dilakukan sepintas lalu.
akan melagukannya.                            Bacaan jenis ini juga dinamakan bacaan tinjauan; iaitu satu aktiviti
                                     yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat awal tentang sesuatu
                                     bahan bacaan sebelum dipilih untuk dibaca. Proses imbasan ini
(b) Himpunkan EMPAT jenis ujian objektif                 melibatkan pemerhatian terhadap daftar isi kandungan, ilustrasi,
                                     bibliografi, dan sebagainya.
http://oumclub.blogspot.com.                                                       3/5
HBML3103 SEM JAN09


                                                 BAHAGIAN C
      (b) Kategorikan LIMA peringkat penulisan dalam       ARAHAN
pendekatan terkawal.                          Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan
Pendekatan ini mencadangkan pembelajaran kemahiran menulis       SAHAJA.
mengikut peringkat-peringkat yang bermula daripada peringkat      1. Anda ditugaskan untuk mengadakan projek kemahiran pramenulis
prapenulisan hinggalah peringkat penulisan yang memerlukan       peringkat sekolah rendah. Bincangkan strategi-strategi yang harus
pemikiran. Secara umumnya terdapat lima peringkat penulisan dan    anda rangka.
pendekatan ini iaitu:
(i) Peringkat meniru dan menyalin.
(ii) Peringkat mengingat kembali.
(iii) Peringkat menggabungkan.                     2. Anda diminta untuk menggunakan pendekatan dalam pengajaran
(iv) Peringkat penulisan berpandu.                   dan pembelajaran KOMSAS. Bincangkan pendekatan-pendekatan
(v) Peringkat penulisan bebas.                     yang sesuai.
                                    PENDEKATAN
5.    (a) Senaraikan LIMA aspek yang boleh dinilai dalam      Menurut Kamarudin Husin (1998), pendekatan ialah satu kumpulan
     kemahiran pramenulis.                     andaian yang saling berkaitan, yang mencerminkan suatu pandangan
Menurut Kamarudin Husin (1997), aspek-aspek yang boleh dinilai     atau falsafah yang mberkaitan dengan proses pengajaran dan
dalamkemahiran menulis adalah seperti berikut:             pembelajaran. Dalam pengajaran kesusasteraan, pendekatan diolah
(i) Penggunaan bahasa aspek tatabahasa.                daripada teori-teori kritikan sastera yang melihat kesusasteraan
(ii) Aspek mekanikal pemerengganan, tanda baca, dan sebagainya.    tersebut daripada pelbagai perspektif. Dalam hal ini,
(iii) Ketepatan dan kesinambungan isi Kesesuaian dan huraian isi.   terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan dalam proses
(iv) Gaya penulisan penggunaan ungkapan/kosa kata menarik.       pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan di negara ini; iaitu
(v) Kemahiran mengolah menarik dan sesuai dengan pembaca        pendekatan sejarah, pendekatan sosiopsikologi dan emosi, dan
sasaran.                                pendekatan diduktik dan analitik. Keterangan mengenainya diberikan
Aspek-aspek yang dinyatakan di atas boleh dilihat atau dinilai     seperti berikut.
melalui aktivitiaktiviti seperti mencatat nota, mengembangkan
maklumat, mengisi borang, menulis surat, menulis karangan       (a) Sejarah
(pelbagai bentuk) dan menulis laporan.                 Pendekatan sejarah terbentuk berdasarkan teori bahawa karya sastera
                                    perlu dilihat berdasarkan latar belakangnya. Hal ini adalah kerana
(i) Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan   factor sejarah atau zaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap
putus-putus.                              jenis, persoalan dan cara penghasilan karya sastera. Bentuk dan cara
(ii) Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan.          pengahasilan karya sastera zaman ÂSejarah MelayuÊ mempunyai
(iii) Latihan membentuk bulatan di udara: dari kiri ke kanan, dan   perbezaan yang ketara dengan ÂHikayat Pelayaran AbdullahÊ atau
sebaliknya.                              ‘Ranjau Sepanjang Jalan’
(iv) Latihan membentuk garisan lurus.                 Pada masa yang sama, karya sastera juga dilihat sebagai himpunan
(v) Latihan membentuk corak: lurus, bulatan, persegi dan sebagainya.  rentetan peristiwa yang berlaku kepada seseorang watak. Karya novel
(vi) Latihan melukis gambar yang ada garis lurus, lengkong, bulat,   misalnya menjalinkan plot ceritanya secara kronologi pemaparan
dan sebagainya.                            pelbagai peristiwa yang berakhir dengan peleraiannya.
                                    (b) Sosiopsikologi dan emosi
      (b) Tafsirkan istilah morfologi.              Pendekatan ini merupakan realiti kepada peranan sastera itu, iaitu
Morfologi                               sebagai cerminan sosial dan seterusnya mempunyai pengaruh yang
Dalam bidang morfologi, peraturan dan cara penggunaan kata atau    kuat terhadap psikologi dan emosi ahli-ahli masyarakat itu sendiri.
perkataan diperincikan. Perbincangan aspek morfologi meliputi     Sebagai cerminan sosial, karya sastera terhasil daripada peristiwa
perkara perkara yang berikut:                     sosial dalam sesebuah masyarakat. Pada masa yang sama, karya
(i) Jenis-jenis kata                          sastera juga menjadi pembentuk cita rasa dan nilai dalam masyarakat
• Kata tunggal/Kata akar                        tersebut. Secara umumnya, pendekatan ini melihat karya sastera
• Kata terbitan                            sebagai peristiwaperistiwa yang boleh dikaitkan dengan psikologi
• Kata Majmuk                             dan emosi manusia yang digambarkan dalam sesebuah karya sastera
• Kata ganda                              itu. Tegasnya, pendekatan ini akan mengkaji aspek naluri dan
• Akronim                               kejiwaan watak-watak yang terdapat dalam sesebuah karya sastera
(ii) Pembentukan kata                         berpandukan latar budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya
• Imbuhan                               tersebut.
• Pemajmukan                              (c) Diduktik dan analisis (intrinsik)
• Gandaan                               Pendekatan ini pula berdasarkan teori bahawa unsur-unsur ekstrinsik
• Gabungan                               semata-mata bukanlah penyebab maka sesuatu karya sastera itu
(iii) Penggolongan kata                        terhasil. Unsur-unsur ekstrinsik seperti; masyarakat, budaya, agama
• Kata nama                              dan sebagainya hanyalah unsur-unsur yang boleh digarap untuk
• Kata kerja                              penghasilan karya sastera, tetapi unsur-unsur intrinsik yang terdapat
• Kata adjektif                            pada pengarang atau penulis itu sendiri lebih penting daripada itu.
• Kata tugas                              Dalam hal ini, pemikiran, daya imaginasi, kreativiti, dan ilmu yang
                                    dimiliki oleh pengarang atau penulis perlu diambil kira peranannya
                                    (Ali Ahmad, 1994). Oleh itu, pendekatan ini membolehkan pelajar
                                    melihat karya sastera secara objektif dan analitik. Unsur-unsur seperti
                                    persoalan, pemikiran yang ingin diketengahkan, pilihan kata, gaya
                                    bahasa, pilihan watak dan sebagainya akan dilihat secara rinci.

http://oumclub.blogspot.com.                                                       4/5
HBML3103 SEM JAN09

Pendekatan ini akan menganggap peristiwa peristiwa yang
dipaparkan dalam karya sastera hanyalah sebagai suatu
aksi yang boleh dieksploitasi sebagai bahan karya. Tetapi, bukan itu
yang menjadi fokus pengkajian. Dalam pendekatan ini, karya sastera
dinilai berdasarkan ketepatan atau kebolehan pengarangnya
memaparkan mesej berdasarkan peristiwa yang dieksploitasi itu.
http://oumclub.blogspot.com.                      5/5

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh dan cadangan jawapan soalan HBML 3103 KOMSAS Dalam Pengajaran Bahasa Melayu