EESTI by kds14844

VIEWS: 115 PAGES: 1

									                                                   EESTI
                                                  ESTONIA


         VOLIKIRI                      POWER OF ATTORNEY


    Mina (meie), allakirjutanu(d),                    I (we), the undersigned,
                        Volitaja nimi ja aadress
                      Authorizer's name and address volitan   (volitame)    käesolevaga            hereby authorize patent attorneys of
 Patendibüroo Käosaar & Co OÜ                   Patent   Agency   Käosaar    &  Co
 patendivolinikke Jüri Käosaar (reg. nr.             Jüri Käosaar (Reg. No. 006), Aivo
 006), Aivo Arula (reg. nr. 039), Kalev              Arula (Reg. No. 039), Kalev Käosaar
 Käosaar (reg. nr. 053), Leevi Markus               (Reg. No. 053), Leevi Markus (Reg. No.
 (reg. nr. 057), Kadri Toomsalu (reg. nr.             057), Kadri Toomsalu (Reg. No. 062),
 062), Kärt Laigu (reg. nr. 063) koos ja             Kärt Laigu (Reg. No. 063) all together
 igaühte eraldi esindama mind (meid)               and separately to represent me (us) in all
 kõiges, mis on seotud minu (meie)                matters concerning my (our) patents,
 patentide,    kasulike    mudelite,           utility models, trade marks, industrial
 kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste,
                                 designs, geographical indications, layout
 geograafiliste   tähiste,  mikrolülituse
                                 designs of integrated circuits and other
 topoloogia ja muude intellektuaalse
                                 objects of intellectual property in the
 omandi   esemetega    Patendiametis,
 apellatsioonikomisjonis   ning  teistes           Patent Office, Board of Appeal and other
 haldusorganites, samuti kolmandate                administrative bodies, as well as before
 isikute ees, kusjuures mina (meie) olen             third parties, being satisfied with all what
 (oleme)   nõus   kõigi   seaduslike           the attorney lawfully does or causes to
 abinõudega,   mida   esindaja   peab           be done. The power of attorney is issued
 vajalikuks rakendada. Käesolev volikiri             with the right to issue sub-powers of
 on antud edasivolitamise õigusega.                attorney.
                          Koht ja kuupäev
                          Place and date
                            Allkiri
                           Signature
                       Ees- ja perenimi, ametikoht
                      Given name and surname, Position
No legalisation or notarisation required                           Käosaar & Co 2010

								
To top