Microsoft® System Center Analiza wdrożenia

Document Sample
Microsoft® System Center Analiza wdrożenia Powered By Docstoc
					                                     Microsoft® System Center
                                     Analiza wdrożenia

                                      Urząd Miasta Krakowa wdrożył system do zarządzania serwerami
                                      i stacjami roboczymi. Rozwiązanie zostało oparte na Microsoft® System
                                      Center Operations Manager 2007 R2 oraz Microsoft® System Center
                                      Configuration Manager 2007.


Podsumowanie                               „Pozyskiwanie danych o zdarzeniach, zasobach i konfiguracji w ramach jednej, spójnej
Kraj: Polska                               architektury, zarówno z serwerów, jak i ze stacji roboczych – te argumenty bardzo do nas
Sektor: publiczny                             przemawiały. Okazało się, że System Center Operations Manager 2007 zawiera pakiet

Sytuacja
                                     rozszerzeń Cross Platform Extensions, który pozwala monitorować różne systemy, w tym
Kraków to jedno z najlepiej zinformatyzowanych              Windows Server, HP-UX i Linux”.
miast w Polsce. Urząd Miasta Krakowa i podległe
mu    ponad     400   jednostek      organizacyjnych    Piotr Malcharek, Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Krakowa.
–    łącznie    ok.    1   tysiąc    użytkowników      Informatyka samorządowa ma w Krakowie długą tradycję, spore osiągnięcia i ambitne plany
w 18 lokalizacjach – korzysta aż ze 117 aplikacji.
                                     na przyszłość. Tradycja to powód do dumy, ale także całkiem pokaźne dziedzictwo, które
Ponieważ aplikacji i użytkowników przybywa,
                                     przekłada się na poważne wyzwanie w dziedzinie zarządzania infrastrukturą IT. Urząd Miasta
Wydział    Informatyki        od    dłuższego   czasu
zastanawiał się nad wdrożeniem odpowiedniego
                                     Krakowa i podległe mu ponad 400 jednostek organizacyjnych – łącznie ok. 1 tysiąc użytkowników
rozwiązania do zarządzania w pełni infrastrukturą             w 18 lokalizacjach – korzysta bowiem aż ze 117 aplikacji.
serwerową     i  stacji     roboczych.    Urząd   chciał    Środowisko obejmuje m.in. duże serwery HP Superdome z systemem HP-UX, kilka serwerów
wdrożyć    jeden     system,     który    obsłużyłby
                                     klasy średniej z systemem Windows Server, a także sporo mniejszych serwerów działających
heterogeniczne         środowisko         serwerowe,
                                     pod kontrolą systemów BSD Unix i Linux. Całą tę infrastrukturę utrzymuje w ruchu 10 osób
a jednocześnie stacje robocze.
                                     – pracowników Wydziału Informatyki. Urząd od dawna zastanawiał się nad wdrożeniem
Rozwiązanie                                rozwiązania do zarządzania infrastrukturą, ale różnorodność wykorzystywanych platform stanowiła
Urząd Miasta Krakowa zdecydował się na pilotaż,              skuteczny hamulec dla takiej inicjatywy.
a kilka miesięcy później na wdrożenie rozwiązania
                                       „Kilka  systemów   zarządzania   działających  równolegle  daje  zapewne  lepszy  pogląd
opartego     na     dwóch      uzupełniających    się
                                     na infrastrukturę, niż ich brak. Z punktu widzenia szybkości diagnostyki to jednak niewielka pomoc,
produktach Microsoft: System Center Operations
Manager 2007 R2 i System Center Configuration
                                     bo żaden z systemów nie ma pełni wiedzy o stanie infrastruktury w momencie awarii. Koniec
Manager 2007.                               końców, i tak trzeba wszystko mozolnie sprawdzać” – wyjaśnia Piotr Malcharek Dyrektor Wydziału
                                     Informatyki w Urzędzie Miasta Krakowa.
Korzyści
                                       W 2009 r. Urząd Miasta Krakowa we współpracy z firmą ISCG Sp. z o.o. wdrożył kompleksowy
 jedna      platforma      do   zarządzania     całą
                                     system zarządzania infrastrukturą IT. Rozwiązanie zostało oparte na dwóch uzupełniających się
  infrastrukturą: serwerami Windows, Unix i Linux,
  a także stacjami roboczym oraz 117 aplikacjami;
                                     produktach: Microsoft® System Center Operations Manager 2007 R2 i Microsoft® System Center
 łatwy    dostęp,     przejrzystość      i  aktualność  Configuration Manager 2007.
  informacji na temat zasobów infrastruktury IT               „W kilka dni przestawiliśmy się z manualnego czytania logów na przeglądanie przekrojowych
  i ich stanu w różnych aspektach;
                                     raportów. Różnica była kolosalna. Przestaliśmy też poświęcać czas na wycieczki do odległych
 zasadnicza      redukcja     ilości   żmudnej   pracy
                                     lokalizacji. Wszelkie prace diagnostyczne i instalowanie oprogramowania możemy teraz wykonywać
  i  czasu     poświęcanego        na    instalowanie
  i konfigurowanie komputerów pracowników;
                                     zdalnie i w dużej mierze automatycznie” – podkreśla Zdzisław Wolak, Kierownik Referatu Analiz
 zmiana trybu pracy – odejście od działań                i Wdrożeń w Urzędzie Miasta Krakowa.
  reaktywnych       ku     analizie,     planowaniu     „Osiągnęliśmy wszystko, co na obecnym etapie chcieliśmy osiągnąć. Środowisko jest
  i przewidywaniu problemów
                                     zinwentaryzowane, a potencjalne problemy są widoczne i eliminowane, zanim staną się przyczyną
 szybkie lokalizowanie faktycznych              przyczyn
                                     awarii. Panujemy też nad zmianami i aktualizacjami, i to zarówno w obszarze serwerów, jak i stacji
  awarii i problemów, dzięki systematycznemu,
                                     roboczych. No i najważniejsze: jeśli zdarzy się awaria, natychmiast wiemy, co faktycznie się
  stałemu    monitorowaniu        wszystkich    warstw
  infrastruktury;                            wydarzyło i z jakiego powodu. W efekcie czasy przywracania systemów po awariach zostały bardzo
 możliwość       kroczącego        optymalizowania    wyraźnie skrócone. Użytkownicy to widzą” – podsumowuje Piotr Malcharek.
  konfiguracji systemów i procesów zarządzania;
 możliwość rzetelnego analizowania kosztów i
  celnego planowania zakupów sprzętu i licencji;
 w perspektywie – łatwość objęcia zarządzaniem
  kolejnych aplikacji, serwerów i stacji roboczych.
„W kilka dni przestawiliśmy się       Sytuacja                               możemy restartować środowisk, jeśli nie jest to
                      Jak zarządzać heterogenicznym środowiskiem              absolutnie    niezbędne.    Koniecznie   musimy
z manualnego czytania logów na                                          ustalić, co faktycznie zaszło, by nie tylko
                      składającym się ze 117 aplikacji bez pracy
                      na trzy zmiany? Jak rozwiązywać problemy               usunąć   problem,    ale  też   zapobiec   jego
przeglądanie przekrojowych
                      tysiąca użytkowników korzystających z tych              powtórzeniu się w przyszłości” – opowiada
raportów. Różnica jest kolosalna.      aplikacji   w    18   różnych    lokalizacjach?      Zdzisław Wolak, Kierownik Referatu Analiz
                      Urząd Miasta Krakowa znalazł na to sposób.              i Wdrożeń w Urzędzie Miasta Krakowa.
Teraz rzut oka na raport wystarczy,                                           Wydział Informatyki od dawna zastanawiał
                         „Zawsze   potrafiliśmy   dać    sobie   radę,
by znaleźć odpowiedź na dowolne       ale aplikacji przybywa, a ponadto wymagania              się  nad    wdrożeniem      rozwiązania   do
                      użytkowników rosną. Interesanci przyzwyczaili             zarządzania infrastrukturą, ale różnorodność
pytanie dotyczące zasobów          się, że nie czekają w długich kolejkach,               wykorzystywanych       platform     stanowiła
                      że większość spraw można załatwić praktycznie             skuteczny    hamulec   dla   takiej  inicjatywy.
serwerów i stacji roboczych. Bez
                      od ręki – dzięki informatyce, oczywiście. Druga            Większość     rozwiązań    do    zarządzania
wstawania od biurka, ani nawet bez     strona medalu jest taka, że wszelkie awarie              infrastrukturą     powstaje     dla  środowisk
                      wywołują    znacznie    większą     niż   kiedyś    jednorodnych, przynajmniej pod względem
dzwonienia do użytkownika,                                            platformy    systemowej.    Tymczasem     Urząd
                      frustrację,    zarówno     interesantów,      jak
                      i   urzędników,     którzy  nie   są   w   stanie    Miasta Krakowa wykorzystuje m.in. duże
możemy sprawdzać ilość pamięci
                      prawidłowo ich obsłużyć” – wyjaśnia sytuację             serwery HP Superdome z systemem HP-UX,
RAM, typ procesora, wolne miejsce      urzędu przed wdrożeniem Piotr Malcharek,               serwery   z   systemem     Windows    Server,
                      Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie               a także kilka mniejszych serwerów działających
na dysku, zainstalowane aplikacje,                                        pod kontrolą systemów BSD Unix i Linux. Do
                      Miasta Krakowa.
                                                         tego wypada jeszcze dodać kilka platform
częstotliwość korzystania z nich itp.       O skutkach awarii Wydział Informatyki
                      dowiaduje się błyskawicznie, ale przywrócenie             sieciowych.
Zobaczyliśmy to, o czym wcześniej      aplikacji   do    pełnej   sprawności      rzadko       UMK     chciał     uniknąć    wdrażania
                      następuje      natychmiast.      Najtrudniejsze       i utrzymywania kilku systemów zarządzania
jedynie mogliśmy pomarzyć.”                                            dla serwerów. Chciał również, aby potencjalne
                      i najbardziej     czasochłonne    jest    ustalenie
Zdzisław Wolak, Kierownik Referatu Analiz  rzeczywistej przyczyny problemu. Te same               rozwiązanie obejmowało zarówno serwery,
i Wdrożeń w Urzędzie Miasta Krakowa.    objawy mogą mieć wiele różnych przyczyn. Ich             jak i stacje robocze. Po pierwsze, by nie
                      źródłem mogą być zarówno aplikacje, bazy               mnożyć systemów, po drugie zaś dlatego,
                      danych, systemy operacyjne, oprogramowanie              że w przypadku aplikacji o architekturze
                      pomocnicze, jak i oprogramowanie platform               klient-serwer, których w UMK jest wiele,
                      sieciowych     itd.   Analizowanie     wszystkich     kontrola     nad  samymi      serwerami   nie
                      warstw w celu ustalenia przyczyn problemu               rozwiązuje problemu diagnostyki.
                      może zająć wiele godzin, zaś samo jego                   „Kilka systemów zarządzania działających
                      rozwiązywanie trwa zwykle znacznie krócej.              równolegle daje zapewne lepszy pogląd na
                         „Z punktu widzenia użytkownika nie ma              infrastrukturę, niż ich brak. Z punktu widzenia
                      wielkiej różnicy między spaleniem się zasilacza            szybkości diagnostyki to jednak niewielka
                      w serwerze a wypięciem się kabla sieciowego              pomoc, bo żaden z systemów nie zbiera
                      ‘gdzieś tam’ – system nie działa, i już. Dla nas           kompletnych danych o stanie infrastruktury
                      to tymczasem sedno sprawy. Poważną awarię               w momencie awarii. Koniec końców, i tak
                      serwera zlokalizujemy szybko, ale one zdarzają            trzeba    wszystko    mozolnie     sprawdzać.
                      się  sporadycznie.     Większość      incydentów     Uniwersalne systemy zarządzające owszem,
                      związanych     z   dostępnością   aplikacji    ma     istnieją, ale wykraczają one znacznie poza
                      charakter ulotny, trudny do jednoznacznego              zaalokowane na ten cel budżety”– mówi Piotr
                      wskazania. Tu nie ma prostych rozwiązań – nie             Malcharek.
                                                       2
„Automatyczna dystrybucja        Rozwiązanie                                  „W   kilka      dni     przestawiliśmy    się
                    Monitorowanie systemów                          z manualnego czytania logów na przeglądanie
aktualizacji dobrze oddaje sens                                         przekrojowych        raportów.      Różnica   była
                    Na jednym ze spotkań, Wydział Informatyki
                    Urzędu   dowiedział    się,    że    nowa    wersja    kolosalna.    W     kilka   sekund    można   było
i cel zarządzania infrastrukturą
                    narzędzi do zarządzania stworzonych przez                odpowiedzieć      sobie    na    dowolne   pytanie
w ogóle. Chodzi o zachowanie      Microsoft, potrafi obsłużyć zarówno systemy               dotyczące zasobów serwerów i stacji roboczych.
                    Windows, jak i oprogramowanie tworzone                  Bez wstawania od biurka, ani nawet bez
fachowej kontroli oraz                                              dzwonienia       do     użytkownika      mogliśmy
                    przez innych dostawców. To było odkrycie.
                                                         sprawdzić ilość pamięci RAM, typ procesora,
odpowiedzialności przez            „Wiedzieliśmy, że Microsoft od lat oferuje
                    narzędzia do zarządzania infrastrukturą i ma               wolne    miejsce     na   dysku,    zainstalowane
kompetentnego człowieka,        w tej dziedzinie duże doświadczenie, jednak nie             aplikacje, częstotliwość korzystania z nich itp.
                    rozważaliśmy wcześniej jego oferty. Sądziliśmy,             Zobaczyliśmy to, o czym wcześniej jedynie
a jednocześnie przekazanie czynności                                       mogliśmy pomarzyć” – mówi Zdzisław Wolak.
                    że System Center to rozwiązanie wyłącznie dla
żmudnych i powtarzalnych        środowisk   opartych    o   systemy       Windows.        Raporty      dotyczące        zasobów    były
                    Okazało   się  jednak,    że    System     Center    kompleksowe, a przede wszystkim- aktualne.
automatowi, który może dowolnie     Operations Manager 2007 R2 zawiera pakiet                Ich  zawartość      uzmysłowiła      informatykom
                    rozszerzeń Cross Platform Extensions, który               z UMK, że wiele ich bieżących problemów
długo pracować bez wytchnienia”
                    daje   możliwość   monitorowania          systemów     i dylematów mogłoby zniknąć, gdyby o całej
Piotr Malcharek, Dyrektor Wydziału   innych   niż  Windows       Server,     w   tym    infrastrukturze wiedzieli tyle, co o serwerach
Informatyki w Urzędzie Miasta Krakowa                                      i komputerach objętych pilotażem.
                    wykorzystywanych przez nas HP-UX i Linux. To
                    był przełom w poszukiwaniu rozwiązania                     „Szczególnie cenne były dla nas informacje
                    kluczowych dla nas kwestii. Postanowiliśmy                na   temat     średniej      zajętości    zasobów
                    przyjrzeć się tym nowościom nieco bliżej” –               procesorów     i    dysków     w   serwerach.  Na
                    mówi Zdzisław Wolak.                           przestrzeni czasu te informacje zaczęły układać
                       Urząd postanowił sprawdzić faktyczny                się w trendy i mogliśmy na ich podstawie
                    zakres  możliwości    produktów        z  rodziny     wyciągać      wnioski       oraz     przewidywać
                    System   Center.   Wyniki      wstępnych      analiz    potencjalne zdarzenia” – podkreśla Zdzisław
                    okazały się obiecujące.                         Wolak.
                        „Pozyskiwanie   danych       o  zdarzeniach,         Stało się zatem jasne, że wiedza zawarta
                    zasobach i konfiguracji w ramach jednej,                 w   raportach       może    mieć    bezpośrednie
                    spójnej architektury, zarówno z serwerów, jak              przełożenie      na   planowanie      pracy   oraz
                    i ze stacji roboczych – te argumenty bardzo do              zapobieganie      awariom      i  problemom    ze
                    nas   przemawiały,       bo     tego    właśnie     sprzętem. Wyglądało też na to, że informacje
                    potrzebowaliśmy” – wyjaśnia Zdzisław Wolak.               pozyskiwane z System Center Configuration
                       W efekcie, wiosną 2009 r. w UMK doszło               Manager    2007      R2   mogą     mieć   realne
                    do    wdrożenia    pilotażowego            dwóch    przełożenie na planowanie zakupów, a także
                    produktów:     System     Center      Operations      optymalizację        wykorzystania      zakupionych
                    Manager (SCOM) 2007 R2 i System Center                  licencji,  co    przekłada     się   na   wymierne
                    Configuration Manager (SCCM) 2007 – wraz                 oszczędności.
                    z usługami Windows Server Update Services.                   „Administratorzy UMK mają możliwość
                    Pilotażem objęto 5 serwerów (Windows, Unix,               oglądu całości środowiska informatycznego
                    Linux) i 10 stacji roboczych. Efekty pilotażu              Urzędu      oraz       detalicznego      wglądu
                    przygotowanego przez informatyków UMK                  w poszczególne jego elementy. Udostępnione
                    wspólnie z inżynierami z firmy ISCG były co               widoki są zgodne z zakresem posiadanych
                    najmniej interesujące.                          uprawnień – konsole SCOM 2007 R2 i SCCM R2
                                                         zapewniają       w    tym      względzie   dużą                                                       3
                     elastyczność” – mówi Piotr Piasecki, inżynier                „Administratorzy      UMK    szybko     nabrali
„Przyjęte przez Microsoft założenia
                     ISCG i kierownik projektu w Urzędzie Miasta               sprawności   w    posługiwaniu      się   nowym
dotyczące strategii i taktyki      Krajowa ze strony ISCG Sp. z o.o.                    narzędziami.       Chętnie        wykorzystują
                                                         zaawansowane funkcje, np. zautomatyzowane
zarządzania infrastrukturą są proste   Dystrybucja oprogramowania                        testowanie poprawek i aktualizacji na wybranej
                     Drugim     obszarem            zainteresowania      grupie stacji roboczych za każdym razem, gdy
i zrozumiałe. SCOM 2007 R2 pozwala
                     informatyków      UMK       była     dystrybucja     planują ich dystrybucję w całym środowisku
opisać każdą aplikację jako       aktualizacji oprogramowania.                       Urzędu” – mówi Piotr Piasecki z ISCG Sp. z o.o.
                       „Zależało nam na możliwości zdalnego
hierarchię, w skład której wchodzi    instalowania    aktualizacji,       by   ograniczyć     Diagnoza na odległość
oprócz niej system operacyjny i jego   osobiste odwiedziny pracowników Wydziału                 O ile w przypadku zasobów i aktualizacji
                     Informatyki w rozproszonych biurach urzędu.               wnioski pojawiły się szybko, monitorowanie
usługi, oprogramowanie narzędziowe,   Z punktu widzenia organizacji jako całości,               okazało      się      obszarem         bardziej
                     czas poświęcany na te piesze czy samochodowe               skomplikowanym w ocenie.
a także serwery, sieci, pamięci
                     wycieczki oraz długie godziny spędzane na                  „W dziedzinie monitorowania systemów
masowe itd. Dzięki temu możliwe     miejscu z pracownikami, były niewspółmierne               trzeba wiedzieć, czego się oczekuje, by móc
                     do efektów”– mówi Zdzisław Wolak.                    przełożyć  te     oczekiwania      na   konkretne
staje się to, co do tej pory stanowiło    No   właśnie.    Urząd    chciał    nie  tylko    ustawienia konfiguracyjne. Nie da się tego
                     ograniczyć   konieczność       odbywania       przez    osiągnąć inaczej, jak przez eksperymentowanie,
dla Wydziału Informatyki UMK
                     administratorów      wizyt    w     rozproszonych      obserwowanie      rezultatów     i    korygowanie
największą trudność: szybkie       biurach, lecz także wyeliminować konieczność               parametrów. W naszym przypadku trwało to
                     osobistego nadzorowania i przeprowadzania                kilka miesięcy.     Dopiero    wtedy zyskaliśmy
znalezienie faktycznego źródła      procesu instalacji aktualizacji.                     pewność,   że     faktycznie     panujemy     nad
problemu i ustalenie rzeczywistego      „Automatyczna      dystrybucja       aktualizacji    systemem: liczba fałszywych alarmów spadła,
                     dobrze   oddaje   sens    i    cel    zarządzania     a raporty regularnie zapełniały się czytelnymi i
zasięgu awarii”             infrastrukturą w ogóle. Chodzi o zachowanie               cennymi danymi” – opowiada Zdzisław Wolak.
                     fachowej     kontroli        oraz      przejęcie      Monitorowanie systemów i aplikacji za
Piotr Olszewski,
                     odpowiedzialności      przez       kompetentnego       pomocą System Center Operations Manager
członek zarządu w ISCG Sp. z o.o.
                     człowieka,   a   jednocześnie         przekazanie     2007 R2 wymaga uprzedniego przygotowania
                     czynności    żmudnych        i     powtarzalnych      dla nich modeli funkcjonowania. Różnym
                     automatowi,   który    może     dowolnie     długo    aspektom   ich    działania     należy    przypisać
                     pracować bez wytchnienia”– podkreśla Piotr                atrybuty, atrybutom zaś wartości i warunki
                     Malcharek.                                brzegowe.     Spełnienie       warunku      lub
                       Okazało     się,   że      System      Center    przekroczenie określonej wartości, powoduje
                     Configuration Manager 2007 potrafi nie tylko               uruchomienie      alert    dla    administratora.
                     wyręczyć   administratora        w    wykonywaniu     Ponieważ każda aplikacja i system zachowuje
                     żmudnych czynności, a także szczegółowo                 się odmiennie, trudno jest przyjąć jednorodne
                     raportować      wykonane         zadania.    Po    założenia.   Eksperymenty        były    konieczne,
                     zakończeniu danego procesu administrator za               i  zgodnie     z    zaleceniami        Microsoft,
                     każdym razem wiedział, w ilu przypadkach                 optymalizacja wstępnych założeń odbywała
                     instalacja się powiodła, a w ilu i z jakiego               się w sposób kroczący.
                     powodu się nie udała. Wdrożone rozwiązanie                  „Przyjęte    przez      Microsoft     założenia
                     współpracuje     ze    wszystkimi        wersjami     dotyczące  strategii     i  taktyki     zarządzania
                     systemów Windows w UMK – od wersji 2000                 infrastrukturą są proste i zrozumiałe. SCOM
                     po Windows 7.                              2007 R2 pozwala opisać każdą aplikację jako
                                                         hierarchię, w skład której wchodzi ponadto                                                       4
„Osiągnęliśmy wszystko,         system   operacyjny    wraz   z   usługami,    nadmiernie    budżetu        Urzędu.   Produkty
                    oprogramowanie narzędziowe, a także serwery,         z rodziny Microsoft System Center są bowiem
co na obecnym etapie chcieliśmy     sieci, pamięci masowe itd. Dzięki temu możliwe        znacznie   tańsze,     niż     odpowiadające     im
                    staje się to, co do tej pory stanowiło dla          rozwiązania    innych      producentów.       SCCM
osiągnąć. Środowisko jest
                    Wydziału    Informatyki    UMK    największą    i SCOM są przygotowane do pracy w bardzo
zinwentaryzowane,            trudność:  szybkie   znalezienie    faktycznego    rozbudowanych środowiskach informatycznych,
                    źródła problemu i ustalenie rzeczywistego          wiemy   zatem,    że   UMK      jest   już   dziś
a potencjalne problemy są        zasięgu awarii” – wyjaśnia Piotr Olszewski,         przygotowany    na    nadchodzące       wyzwania
                    członek zarządu w ISCG Sp. z o.o.              związane   z  rosnącą      liczbą  użytkowników
wykrywane i eliminowane zanim
                       Wypada dodać, SCOM 2007 R2 śledzi           i aplikacji” - mówi Anna Kamińska, Solutions
staną się przyczyną awarii.       bacznie   także  zachowania    użytkowników     Sales Specialist z Microsoft.
                    pracujących na kontach administracyjnych.            Wdrożenie      nie     spowodowało,       że
Panujemy też nad zmianami           „Każdorazowe    wykorzystanie    narzędzi    administratorzy     mają    mniej   zajęć.    Dzięki
i aktualizacjami, i to zarówno     zdalnego dostępu przez administratorów, czy         SCOM 2007 R2 i SCCM 2007 zadania już
                    też pracowników HelpDesk, jest odnotowane          istniejące  mogą    po     prostu     wykonywać
w obszarze serwerów, jak i stacji    nie tylko w lokalnych dziennikach zdarzeń          znacznie sprawniej i w sposób mniej zawodny.
                    na stacjach roboczych, lecz również centralnie        To ważne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że
roboczych. No i najważniejsze:
                    w bazie SCCM. Bardzo łatwo można sprawdzić          zadań, podobnie jak i osób uzależnionych od
jeśli zdarzy się awaria, natychmiast  kto, i w jaki sposób, posługuje się tymi           sprawnej pracy Wydziału Informatyki, stale
                    narzędziami” – dodaje Jarosław Rosa, członek         przybywa. I przybywać będzie. UMK zamierza
wiemy, co faktycznie zaszło.      zarządu w ISCG Sp. z o.o.                  w 2010 r. udostępnić obywatelom szereg
                                                   usług elektronicznych i aplikacji, dzięki którym
W efekcie czasy przywracania
                    Korzyści                           elektroniczna    administracja       nie   będzie
systemów po awariach zostały      Po kilku miesiącach pilotażu UMK zdecydował         w Krakowie jedynie frazesem, lecz stanie się
                    się  na  pełne   wdrożenie   obu   platform    faktem.
bardzo wyraźnie skrócone.                                        W tym celu trwają przygotowania do
                    Microsoft – SCOM 2007 R2 i SCCM 2007
                                                   przejęcia przez Wydział Informatyki pieczy nad
Użytkownicy to widzą”          w   całym    środowisku    produkcyjnym.
                    Wdrożenie   objęło   łącznie  30   serwerów    kolejnymi     systemami         informatycznymi
Piotr Malcharek, Dyrektor Wydziału                                  jednostek    podległych       Urzędowi    Miasta.
                    fizycznych, na których działa łącznie 117
Informatyki w Urzędzie Miasta Krakowa                                Wygląda więc na to, że w najbliższym czasie
                    aplikacji, a także wszystkie stacje robocze
                    rozlokowane w 18 biurach UMK na terenie           liczba aplikacji i systemów podlegających
                    miasta.                           zarządzaniu w UMK szybko wzrośnie.
                       Podobnie jak miało to miejsce w ramach           „Wdrożenie        systemu        zarządzania
                    pilotażu,    zarządzanie      aktualizacjami    infrastrukturą IT to tak naprawdę inwestycja
                    i inwentaryzacja zasobów informatycznych           w  zdolność    do  sprawnego       wykonywania
                    zostały wdrożone szybko i z powodzeniem. Na         obowiązków    działu      IT.   Urzędnicy     mają
                    monitorowanie należy natomiast patrzeć jak          aplikacje dziedzinowe i inne rozwiązania, dzięki
                    na proces, a nie zamknięty projekt.             którym ich sprawność jest dużo większa, niż za
                    „Najważniejszą korzyścią z wdrożenia System         czasów papierowych. Teraz i my osiągnęliśmy
                    Center      Configuration        Manager     wysoką efektywność, co oprócz wszystkich
                    i Operations Manager w UMK jest niewątpliwie         innych korzyści, po prostu podniosło morale w
                    możliwość      sprawnego       zarządzania    zespole. Potrzeba satysfakcji z wykonywanej
                    i całościowego monitorowania infrastruktury IT.       pracy dotyczy również informatyków” – śmieje
                    Nie bez znaczenia jest również fakt, że           się Zdzisław Wolak.
                    wdrożone    rozwiązania     nie   obciążyły
                                                 5
        ®            ®
Microsoft System Center
Rozwiązania Microsoft z rodziny System Center umożliwiają sprawne zarządzanie fizycznymi
i wirtualnymi środowiskami informatycznymi o dowolnej skali, m.in. centrami danych,
platformami serwerowymi, aplikacjami biznesowymi oraz stacjami roboczymi. Produkty System
Center tworzą razem spójne środowisko, dzięki któremu działy IT mogą sprawnie wykonywać
swoją pracę, a zarazem są w stanie skutecznie wspierać działania biznesowe.


Więcej informacji na temat produktów System Center można znaleźć pod adresem:
www.microsoft.com/systemcenter
Oprogramowanie:                     Sprzęt:

      System Center Operations Manager 2007 R2        SCCM - HP ProLiant DL 180 G5,
      wraz z Cross Platform Extensions            Windows Server 2003 SE x64;
      System Center Configuration Manager 2007 R2       SCOM - HP ProLiant DL 180 G5,
                                  Windows Server 2003 SE x64Partnerzy
 ISCG Sp. z o.o.                          6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:138
posted:3/22/2010
language:Polish
pages:6