Docstoc

PODACI O ISTRAŽIVAČIMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA - Get Now DOC

Document Sample
PODACI O ISTRAŽIVAČIMA POTREBNI ZA BAZU PODATAKA - Get Now DOC Powered By Docstoc
					                KARTON NAUĈNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Nikola
Prezime           Teslić
Godina rođenja       1972
Mesto rođenja        Ruma
Država           Srbija i Crna Gora
Zvanje           Docent
Titula           Doktor elektrotehničkih nauka
e-mail           nikola.teslic@micronasnit.com
Direktni telefoni      021/35-07-01
Telefoni lokali
Organizaciona jedinica   Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
              Odsek za računarstvo i automatiku,
              Katedra za računarsku tehniku i računarske komunikacije
Oblast i uza specijalnost  Računarska tehnika i računarske komunikacije
(ključne reči)

STRUĈNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna
biografija

STRUĈNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUĈNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraživač-pripravnik, Istraživač–
           saradnik, Naučni–saradnik,Viši naučni–saradnik, Naučni
           savetnik
1.  1997     Asistent
2.  2000     Docent


STRUĈNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1995
Mesto         Novi Sad
Institucija      Fakultet tehničkih nauka
Naslov diplomskog rada Lokalna ISDN mreža osnovnog pristupa po modelu B+2D
Oblast         Računarska tehnika
MAGISTERSKA TEZA
Godina         1997
Mesto         Novi Sad
Institucija      Fakultet tehničkih nauka
Naslov teze      Jedno rešenje uskopojasne centrale sa integrisanim
            službama
Oblast         Računarska tehnika
DOKTORSKA DISERTACIJA

                         1
Godina           1999
Mesto           Novi Sad
Institucija        Fakultet tehničkih nauka
Naslov disertacije     Prilog rešenju problema konverzije učestanosti video
              signala baziran interpolaciji slike sa kompenzacijom
              pokreta
Oblast           Računarska tehnika

PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUĈNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                   Broj

NAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.

PRODUKCIJA - REZULTATI

Spisak rezultata R11                               Broj
 Istaknuta nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja – naučna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika, objavljena od
 strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika.


Spisak rezultata R12                               Broj
 Nauĉna knjiga i monografija meĊunarodnog znaĉaja – naučna dela koja su
 recenzovana u međunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavača.


Spisak rezultata R13                               Broj
 Nauĉna knjiga i monografija nacionalnog znaĉaja – naučna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje.


 Udžbenici                              Broj  1
  1. Arhitekture i algoritmi DSP 1, Vladimir Kovačević, Miroslav Popović, Miodrag
   Temerinac, Nikola Teslić.

Spisak rezultata R21                               Broj
 Poglavlje u knjizi; Pregledni ĉlanak u vodećem časopisu, u tematskom
 zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim
 oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).

NAPOMENA: pregledni ĉlanak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim
osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu.

Spisak rezultata R22                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.

                         2
 (kategorije R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja).


Spisak rezultata R23                                Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni ĉlanak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).


Spisak rezultata R31 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom
 nivou (uz dokaz).

Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehničkog rešenja, za koga je rešenje rađeno.

Spisak rezultata R32 - Tehniĉka rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).


Spisak rezultata R33 - Tehniĉka rešenja                     Broj 5
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumačenjima.
  1. Prototip – Univerzalni modem UM-RT-03; 2002-2004, Vojska Srbije i Crne Gore.
  2. Prototip – USB VoIP Telefon, Coolnection; 2003, Taipei, Taiwan.
  3. Prototip – Video Monitoring Unit (Voteguard); 2004-2005, Idessa, Manchester, UK.
  4. Prototip – NITRO – Multimedijalni robot; 2004-2005, Micronas, Freiburg, Germany.
  5. Prototip – Digitalnog integrisanog televizora iDTV; 2004, Finlux, Finland.

Spisak rezultata R34 - Tehniĉka rešenja                      Broj
Uređivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).


Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na međunarodnom nivou.


Spisak rezultata R42 - Patent                           Broj
 Realizovani patent, soj, sorta i rasa.


Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.        Broj
 Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI,
 kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno časopis koji se izdaje u

                         3
 zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje
 pet zemalja i ima međunarodnu recenziju, a izdaje ga međunarodna naučna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.


Spisak rezultata R52 - Rad u ĉasopisu meĊunarodnog znaĉaja.           Broj   3
 Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.
  1. Nikola Teslić, Vladimir Kovačević, Miodrag Temerinac, "An Approach in Fast IC
    Development for Digital Video Processing Based on FPGA-s", FACTA
    UNIVERSITATES, March 2000.
  2. Nikola Teslic, Vladimir Radenkovic, Dragan Kukolj, Miroslav Popovic, "Real - Time
    Human Face Tracking With an Active Camera Using Block Matching Technique",
    Electronics, Vol. 7, No. 2, pp. 124-128, December 2003.
  3. Vladimir Radenkovic, Miodrag Temerinac, Nikola Teslic, Miroslav Popovic, ''A Noise
    Reduction Algorithm Suitable for Hardware Implementation'', Journal of Radio Electronics
    No. 10, October 2003.

Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu           Broj
meĊunarodnog znaĉaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).

NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili
registrovana naučna institucija, ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja       Broj   11
štampan u celini.
  1. Nikola Teslić, Vladimir Kovačević, Miodrag Temerinac, "An Approach in Fast IC
    Development for Digital Video Processing Based on FPGA-s", 4th International
    Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services,
    Niš, 1999.
  2. Mihajlo Katona, Nikola Teslić, Vladimir Kovačević, Miodrag Temerinac, "Test
    Environment for Bluetooth Baseband integrated circuit development", 5th International
    Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services,
    Niš, 2001.
  3. Z. Pele, T. Samardžić, N. Maluckov, N. Teslić, ''One Application of FPGA Integrated
    Circuits - CMOS Camera and LCD Display Controller Design'', 6th International
    Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services,
    October 1-3, 2003, Niš, Serbia and Montenegro.
  4. A. Živković, V. Mihić, T. Maruna, U. Strohbeck, N. Teslić, ''Software Architecture of
    Advanced Features DVB TV Receiver, Case Study DVR Application'', 6th International
    Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services,
    October 1-3, 2003, Niš, Serbia and Montenegro.
  5. N. Teslić, M. Katona, N. Maluckov, M. Nikolić, I. Velikić, ''Real-Time
    Hardware/Software Co-Design For VBI Data Representation On PC over USB'',
    6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and
    Broadcasting Services, October 1-3, 2003, Niš, Serbia and Montenegro.
  6. Nikola Teslic, Vladimir Radenkovic, Snezana Crnogorac, ''Camera Object Tracking Fast

                         4
    Algorithm'', IEEE Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, September 2-5,
    2003, Ghent, Belgium.
  7. Mihajlo Katona, Nikola Teslic, Zoran Krajacevic, ''FPGA Design With SystemC'',
    IEEE 10th International Conference MIXDES 2003, 26-28 June 2003, Lodz, Poland.
  8. Mihajlo Katona, Aleksandra Pižurica, Nikola Teslić, Đorđe Cvejanović, Wilfried Philips,
    ''Real-time Implementation of Image Denoising Using Wavelets and Spatial Context
    Modeling'', Conference Intelligent Systems/CIS on 27th International Convention MIPRO
    2004.
  9. Nikola Teslić, Vladimir Radenković, Dragan Kukolj, Miroslav Popović, ''Camera Real-
    Time Human Tracking'', Conference Intelligent Systems/CIS on 27th International
    Convention MIPRO 2004.
  10. Ištvan Pap, Dragan Kukolj, Zoran Marčeta, Vladimir Đurković, Marko Janev, Miroslav
    Popović, Nikola Teslić, ''Remotely controlled semi-autonomous robot with multimedia
    abilities'', 5th International Conference on Control & Automation – ICCA2005, Budapest,
    Hungary, June 26-29, 2005.
  11. Mihajlo Katona, Aleksandra Pizurica, Nikola Teslic, Vladimir Kovacevic, and Wilfried
    Philips, ''FPGA design and implementation of a wavelet-domain video denoising system'',
    Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, University of Antwerp, Antwerp,
    Belgium, September 20-23, 2005.

Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem ĉasopisu nacionalnog znaĉaja je onaj,     Broj
koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih naučnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) časopisa kategorije
»vodeći nacionalni časopis«


Spisak rezultata R62 - Rad u ĉasopisu nacionalnog znaĉaja              Broj


Spisak rezultata R63 - Nauĉna kritika i polemika                  Broj


Spisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog znaĉaja        Broj
štampano u celini.

NAPOMENA: Nacionalni nauĉni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan Broj      8
u celini.
  1. Nikola Teslić, Mihajlo Katona, Nikola Ivančević, "Jedno rešenje integrisanog kola za
    poboljšanje kvaliteta televizijske slike", ETRAN '99, Zlatibor.
  2. Vladimir Kovačević, Nikola Teslić, Miodrag Temerinac, "Jedno rešenje razvojnog
    okruženja za digitalnu obradu video signala na bazi FPGA", ETRAN '99, Zlatibor.
  3. Nikola Teslić, Vladimir Kovačević, Miodrag Temerinac, ''Predlog algoritma za procenu

                         5
    pokreta za interpolaciju slike sa kompenzacijom pokreta'', ETRAN 2000, Vrnjačka Banja.
  4.  Mihajlo Katona, Nikola Teslić, Nebojša Maluckov, Nikola Ivančević, Andrej Kislovski,
    ''Jedno rešenje fizičke arhitekture i programske podrške za testiranje DSP aplikacija'',
    ETRAN 2000, Vrnjačka Banja.
  5.  XLV Konferencija ETRAN-a, Bukovička Banja - Aranđelovac, 4-7. jun 2001.
  6.  XLVI Konferencija ETRAN-a, Banja Vrućica, jun 2002.
  7.  Nikola Teslić, Vladimir Radenković, Snežana Crnogorac, ''Brzi algoritam za praćenje
    objekata pomoću kamere'', XLVII Konferencija ETRAN-a, Herceg Novi, 8-13. jun 2003.
  8.  Zoltan Pele, Nikola Teslić, ''Jedna realizacija algoritma za rekonstrukciju Bayer šablona
    kod CCD i CMOS kamera'', XLVII Konferencija ETRAN-a, Herceg Novi, 8-13. jun 2003.

Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade reĉnika SANU     Broj
i Matice srpske.


Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu meĊunarodnog         Broj
znaĉaja štampano u izvodu.


Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu meĊunarodnog znaĉaja         Broj
štampan u izvodu.


Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog znaĉaja štampan     Broj
u izvodu.


Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.             Broj    1
  1. Prilog rešenju problema konverzije učestanosti video signala baziran interpolaciji slike sa
    kompenzacijom pokreta, doktorska disertacija, Računarska tehnika, Fakultet tehničkih
    nauka, Novi Sad, 1999.

Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza.         Broj   1
  1. Jedno rešenje uskopojasne centrale sa integrisanim službama, magistarska teza,
    Računarska tehnika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1997.

 Prevodi                                     Broj
PRODUKCIJA – UĈEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                              Broj   33
  1. Project management projects between MicronasNIT and MICRONAS; MICRONAS,
    Freiburg, Munich; Germany; Vilach Austria – 199 project.
  2. USB PHONE (Concept, Hardware Design, prj. mng) 2003-2004, Coolnection, Taipei,
    Taiwan.
  3. Video Monitoring Unit – Voteguard (Concept, Hardware Design, prj. mng) 2004, Idessa,

                        6
  Manchester, UK.
4. CMOS Sensor digital card (Concept, Hardware Design, prj. mng) – University Shefield,
  Shefield, UK.
5. iDTV – Digital TV receiver (prj. mng); Finlux; Finland.
6. ClearVue – image improvement unit – denoising – defogging (concept, DSP, prj. mng);
  2005; DEMIST; Manchester, UK.
7. UACC – prototype of integrated circuit for game pad – FPGA prototype; DSP software
  G.726, system software, test tools (concept; prj. mng) – Microsoft; Sietl; USA;
  MICRONAS; Freiburg; Germany; 2004.
8. MIC32 – memory menagament system for 32 bith SoC – FPGA prototype (concept, prj.
  mng) – MICRONAS; Freiburg; Germany; 2004.
9. DRX-A – analog TV; terrestrial demodulator; FPGA prototype (concept, prj. mng) –
  MICRONAS; Freiburg; Germany; 2004.
10. APX – prototype of 32 bit floating point advanced DSP engine; FPGA prorotype; tools;
  SP application: Digital Radio Mondial channel decoder, AAC decoder, WMA decoder,
  MPEG1 L2 decoder, MPEG2 L3 decode, encoder, speech processing; MICRONAS;
  Freiburg; Germany, 2002-2004.
11. MAS/S – 20 bit fix point DSP architecture; FPGA prototype; tools – simulator;
  DSP application (concept, prj. mng) – MICRONAS; Freiburg; Germany; 2005.
12. MDE-B – Digital TV software libraries (concept, prj. mng) – MICRONAS; Freiburg;
  Germany; 2001-2005.
13. MDE-D – Digital TV software libraries (concept, prj. mng) – MICRONAS; Freiburg;
  Germany; 2004-2005.
14. VGC-A – Analog TV software libraries (concept, prj. mng) – MICRONAS; Freiburg;
  Germany; 2004-2005.
15. Univerzal Modem (Concept, Hardware Design, DSP, prj. mng); 2002-2004, VSCG.
16. Bluetooth baseband IC (Concept, Design, VC++ 6.0 plus SystemC from Synopsys, HDL
  design Verilog using MAX+PLUS II 10.00), 2000-2001, MICRONAS Freiburg, Germany.
17. Assembler for Bluetooth baseband control unit (Written in VC++ 6.0 using STL, FLEX
  Version 2.3), 2000-2001, MICRONAS Freiburg, Germany.
18. HQFPGA for ATM traffic (Concept, Design, VC++ 6.0 plus SystemC from Synopsys,
  HDL design Verilog using MAX+PLUS II 10.00), Megaccess Washington, USA, 2000-01.
19. Software fax modem according to V.29, V27ter, T4, V21 ITU-T recommendation (Written
  in VC++ 6.0 using STLs), 2000, FTN-IRAM-RTad.
20. Video Feature Box (100Hz TV), SRCA (Noise Reduction + 100Hz), (Algorithm, FPGA
  like C++ code written in VC++ 5.0, design in HDL Verilog for ALTERA 10K100 using
  MAX+PLUSII 9.3), 1998-1999, MICRONAS Freiburg, Germany.
21. MST test board for DSP IC's, (Concept, Board design, XILINX XC5210, FPGA Express,
  VHDL, FSM), 1999 MICRONAS Freiburg, Germany.
22. Bit Error Rate Measurement Equipment for World Space Project, ITT Interemetall 1997
  (XILINX FPGA XC5204/XC5210, DOS Driver, Win 3.11 Application, Delphi).
23. CELP demonstration board ITU-T G.728 ITT Interemetall 1998 (XILINX FPGA XC5210,
  MOTOROLA CODEC).
24. ISDN TE card for personal computer, 1995-1997 (MITEL ICs, ISA Board design, DOS
  Driver, using Borland C++ 3.1).
25. ISDN Network termination stand alone equipment, 1995-1997 (MITEL ICs, Intel 8031).
26. ISDN Subscriber Board for ISDN-RT Yugoslav exchange, 1995-1997 (MITEL ICs,
  XILINX XC3042, ISA Board design, DOS Driver, using Borland C++ 3.1).
27. DSS1 software for ISDN exchange according to Q.930 ITU-T recommendation (Written in
  Borland C++ 3,1), 1996-1997, FTN-IRAM-RTdd.
28. Board for ISDN Primary Rate Interface, 1997 (MITEL ICs, XILINX XC3042, ISA Board

                     7
    design, DOS Driver, using Borland C++ 3.1).
  29. ISDN PBX laboratory model, 1995-1997.
  30. Board for X.25 packet switching, JP Informatika Novi Sad, 1996 (INTEL ICs, XILINX
    XC3042, ISA Board design, DOS Driver, using Borland C++ 3.1).
  31. Different PC Boards for ACK2000 Concentrator which is a part of Russian PSC1000/3000
    Digital Exchange, 1996-1998 (IDT ICs, XILINX XC3042, ISA Board design, DOS Driver,
    using Borland C++ 3.1).
  32. ISDN Subscriber Board for Yugoslav DKTS30 Digital Exchange, 1996-1997 (MITEL ICs,
    HC6811).
  33. ISDN Subscriber Board for Czech Digital Exchange MEDIO, 1997-1998 (MITEL ICs,
    Board design, DOS Driver, using Borland C++ 3.1).


PRODUKCIJA – VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                           BrojPRODUKCIJA – VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                         BrojPRODUKCIJA - UĈEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak uĉešća u meĊunarodnoj sradanji                     Broj  3
  Zajedniĉka istraživanja sa:
  1. Univerzitet u Shefildu, CMOS Sensor, prof. dr Nigel M. Allinson.
  2. Univerzitet u Manchesteru, Image improvement – denosing, prof. dr John Oakly.
  3. Univerzitet u Ghentu, Belgium – Image desonisign based on wavelets,
    prof. dr Wilfried Philips,


PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEĐUNARODNIM ĈASOPISIMA

Spisak recenzija                               BrojPRODUKCIJA – UREĐIVANJE ĈASOPISA

Spisak ureĊivanja ĉasopisa                          Broj

NAPOMENA: Naziv časopisa,Uloga (urednik, kourednik,član uređivačkog odbora,recenzent),
Godine od-do, Klasa časopisa (međunarodni ili domaći)
                       8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:41
posted:3/22/2010
language:Serbian
pages:8