Komanter LALIT lor Beach Authority Bill by malj

VIEWS: 12 PAGES: 2

									               Komanter LALIT lor Beach Authority Bill
           Non a privatizasyon laplaz piblik:
          Nu lamer, nu laplaz pa enn marsandiz!
Mardi dernye guvernman MSM-MMM finn prezant enn Beach Authority Bill divan Lasanble Nasyonal.
Laplaz li enn parmi bann patrimwann kolektif le pli presye ki sitwayin Moris posede, alor li neseser nu
zet enn kudey kritik lor sa proze lalwa-la ek so bann inplikasyon pu lavenir.

 1. Beach Authority Bill viz premyerman pu tir kontrol ek zesyon laplaz piblik depi lotorite
  administrasyon rezyonal kuma District Council ek fer li vinn su enn Beach Authority. Dan nuvo
  Beach Authority pu ena fonksyoner depi diferan Minister, reprezantan lapolis, enn reprezantan
  Lasoysasyon Distrik Kawnsil, ek 3 nomini politik, ki nome par Minis Administrasyon Rezyonal.
  Savedir pe tir kontrol ek zesyon laplaz piblik depi enn linstans lokal ki eli demokratikman e pe met
  li dan lame enn ti-ponye birokrat su kontrol Minis Local Government. District Council, malgre-tu, li
  omwin su kontrol piblik, tandi Beach Authority pa ditu su kontrol piblik. Anfet institisyon enn
  Beach Authority reprezant enn isirpasyon puvwar demokratik lepep ek so bann linstans rezyonal.
  Dan mem moman ki guvernman MSM-MMM pe koz “reform” sistem administrasyon rezyonal, li
  pe anlev zot kontrol demokratik depi enn de bann pli presye patrimwann dan zot rezyon. Li enn
  menas enn deriv anti-demokratik grav. Olye donn plis puvwar ek plis mwayin a bann lotorite lokal
  pu okip laplaz piblik, guvernman pe etann so tantakil santralizater.

 2. Enn analiz enn tigit plis an detay pu permet nu konpran veritab vize sa Beach Authority-la. Seksyon
  5, Functions of the Authority, dir “The Authority shall, in respect of the management of public
  beaches, have such functions as are necessary to further most effectively its object … ” Ek lerla dan
  dan seksyon 6(2) li dir “The Authority may delegate the management of any public beach in
  Mauritius and Rodrigues to such person or body, and on such terms and conditions, as it thinks fit”.
  Laverite se ki Beach Authority Bill kareman permet nuvo Beach Authority al su-kontrakte zesyon
  laplaz piblik a bann konpanyi prive. Savedir Beach Authority pe met an plas enn kad legal pu antam
  prosesis privatizasyon ek komersyalizasyon laplaz piblik. Dayer avan-mem ki Beach Authority Bill
  inn fini debat ek vote, guvernman inn fini kumans lans Tennder pu konpanyi prive ki deza
  spesyalize dan lwazir ki lye ek laplaz e spor notik pu sumet zot proze. Seki guvernman ena
  lintansyon fer avek laplaz piblik li pa telman diferan avek seki li pe sey fer avek bann ilo ki tut-o-tur
  Lil Moris. Guvernman pe sed kontrol ek zesyon plizyer ilo kuma Lil Plat, Ilo-zwazo ek Ilo Gabriel a
  AHRIM ek Green Valley Resorts. Sa desizyon finn pran mem mem zur ki pe prezant Beach
  Authority Bill.

 3. Beach Authority pu finans limem par “fees” ek “charges” ki Minis Admistrasyon Rezyonal deside,
  ubyin par ninport ki lezot mwayin ki Minis-la deside. Seksyon 13 (3) dir: "The Authority shall
  derive its income from (a) any charge or fee that may be prescribed (b) such other source as may be
  prescribed by the Minister” Seksyon 22 (2)(b) spesifye ki Minis Administrasyon Rezyonal apre
  konsiltasyon avek Board Beach Authority kapav fer Regulations “for the levying of fees and taking
  of charges”. Malgre ki enn dispozisyon similer ti egziste su ansyin Local Government Act, avek
  prosesis privatizasyon laplaz piblik, sa kalite dispozisyon-la, ena enn lot sinifikasyon net. Li evidan
  ki se piblik pu bizin pey “fee” swa pu gayn akse a laplaz piblik ubyin pu bann servis komersyal ki
  pu ofer par bann konpanyi prive. Li osi kler ki se swa Beach Authority limem ki pu reklam bann
  “fee” ubyin se Beach Authority ki pu reglemant “fee” ki bann konpanyi prive pu reklame.

Avek Beach Authority Bill guvernman MSM-MMM pe met an plas enn nuvo kad legal pu transform
laplaz piblik an enn sinp komodite, konverti li an marsandiz. Enn fwa ki guvernman aksepte lozik neo-
liberal pu komodifye laplaz ek lamer, lerla li kul de surs ki lwazir ek detant ki piblik ena lor laplaz vinn
enn bizness, ki kapav komersyalize, privatize ek vinn peyant.

Proze guvernman MSM/MMM ena plizyer inplikasyon byin grav:
 a. Komersyalizasyon laplaz piblik pu antrenn enn degradasyon lanvironnman ek ekolozi limem. Kan
  transform laplaz an enn bizness komersyal se lintere profi imedyat ki pu prime e non pa
  konsiderasyon ekolozi ek lanvironnman. Lexperyans lezot pei la pu pruv sa. Lexperyans
  destriksyon lagon Grand Bay par lotel prive, sa osi pruv sa.

 b. Komersyalizasyon laplaz pu osi sanz, dan enn fason profon ek destriktif, kiltir ek tradisyon sosyal
  ki liye avek manyer ki piblik organiz piknik ek sorti lor bor-lamer. Etan done ki laplaz pu vinn enn
   lespas komersyal, sa pu introdwir pu premye fwa dan listwar nu pei enn diskriminasyon de klas dan
   seki tultan finn konsidere kuma enn lespas piblik ek egaliter, kot se pa larzan ki determinan. Deza
   sitwayin Morisyin ena akse a selman 8.77% lakot kuma laplaz piblik, aster kan pu privatiz ek
   komersyaliz sa tigit laplaz-la, sa obzektivman kre enn lot baryer ek plis restrenn laplaz a sitwayin,
   lor baz enn diskriminasyon de klas. Kan tu dimunn kone ena lamonte somaz ek ogmantasyon
   lamizer, nu kapav imazine ki kalite fristrasyon explosiv ki kapav leve. Li pa pu etonan pu truv bann
   lemet eklate dan lavenir, kan dimunn perdi sa tigit distraksyon ki ti ena, gras-a komersyalizasyon
   laplaz!

Ki bann vested interest voras ki deryer proze Beach Authority?
Dan plizyer pei lemond bann apot neo-liberalism ek bann vested interests pe met presyon pu privatiz
bann resurs natirel piblik, kuma lafore, laplaz, ilo ek lamer. Sa li swiv lozik WTO ki viz pu transform tu
kitsoz lor bul later an enn marsandiz. Depi later, lamer, lanatir ziska kreatir vivan. Dan Durban
aktyelman akse a laplaz piblik inn privatize e finn vinn peyan.

Dan Moris se bann baron, ki deza posed senn Lotelye ki truv lor 14% lakot Moris, ki deza posed par
arpan later prive lor lakot, ki finn amenn kanpayn sistematik pu privatiz ek komersyaliz laplaz piblik, e
pu fer li peyant. Ena finn al pli lwin ki sa. Ena finn piblikman dir ki zot ule ki interdi akse a piblik lor pa-
zeometrik ki truv divan Lotel, kuma Royal Palm. Anfet bann proprieter Lotelye ule kontrol laplaz ek
lamer ki divan zot lotel osi byin ki kontrol laplaz ki aster piblik!
Lafin 1995, Grup Beachcomber finn pibliye enn dokiman refleksyon lor sa sa size-la. M. H. Couacaud
dan enn interview pibliye dan Week-End 8 Oktob 1995 avek tit “Pourquoi pas des plages payantes a
Maurice” dir “On n’as pas besoin de payer beaucoup, on paie pour aller au cinema, on paie pour aller
au stade……” “mais payer contre des services de loisirs est peut-etre une solution, compte tenue de
l’amelioration du niveau de vie a Maurice. Ce n’est la qu’une idee, bien entendue…..”

Li paret ki lobby Beachcomber inn fer so sime. So pozisyon inn vinn pozisyon ofisyel Lasosyasyon bann
proprieter Lotel, AHRIM. Direkter AHRIM , Sen Ramsamy dan enn interview dan L’Express 7th Fevriye
1999, ti piblikman devwal vize proprieter lotel, kan li finn propoz ki diferan grup Lotel vinn responsab
amenazman laplaz piblik. Li finn koz lor “leisure management”, lor “beach parks”, lor kreasyon
“spectacles” , lokasyon lekipman sportif, parking loto etc. ki pu zere par bann grup Lotelye. An repons a
enn kestyon lor eski li pe sigzere ki piblik bizin pey “fee” pu gayn akse a laplaz piblik, li finn reponn
“C’est aux autorités de trancher sur cette question.”.
Ala ki bann vested interest deryer Beach Authority ki guvernman MSM-MMM pe rod met dibut.

Finansman ek re-amenazman laplaz La Cuvette li reprezant zis enn fas sa “deal” malsin ki pe derule ant
guvernman MSM-MMM ek bann baron Lotel. Lot fas se pu permet laplaz piblik vinn enn extansyon
bizness bann Grup Lotelye ek evantyelman interdiksyon akse piblik divan Lotel.

Lapel LALIT: Proteste viz-a-vi depite landrwa
LALIT lans enn lapel a tu sitwayin pu opoz tu tantativ pu fer nu lamer ek laplaz vinn enn sinp marsandiz,
vinn enn komers ek met li su kontrol bann konpanyi Lotelye ubyin lezot konpanyi prive. Proteste viz-a-vi
depite landrwa.

Laplaz piblik bizin res su kontrol ek zesyon lotorite piblik ek demokratik. Laplaz piblik bizin res enn
lespas non-komersyal. Laplaz piblik bizin res enn lespas lib. Laplaz piblik bizin res enn lespas ver avek
enn minimum amenazman infrastriktirel pu ki preserv lanvironnman pu zenerasyon avenir.

Seki guvernman ti devet fer se introdwir enn eco-tax swa lor bann grup lotelye swa lor tu turist ki pas
airport, pu permet lantretyin laplaz ek lamer, lafore, ilo, lespas natirel ek patrimwann kolektif pei.

Nu Later, Nu Lamer, Nu Ler - Samem Nu Lavi
Nu Later, Nu Lamer, Nu Ler - Pa enn Marsandiz!

Ashok Subron
Pu LALIT
29 Mars 2002
LALIT
153 Main Rd, GRNW, Port Louis
Tel/Fax: 208-2132, 208-5551, Email: lalmel@intnet.mu

								
To top