Bien ban ban giao quy - DOC by minhtam1984

VIEWS: 5,326 PAGES: 1

									COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc -----------------------

BIEÂN BAÛN BAØN GIAO
I.Thôøi gian - ñòa ñieåm: Luùc 9h ngaøy

Taïi vaên phoøng ñöôøng tuùi II.Thaønh phaàn tham döï : - Hoà Paùc Nin Chöùc vuï: Phoù Giaùm Ñoác - Löõ Thò Thu Vaân Chöùc vuï:

III. Beân baøn giao : Leâ Thò Tröôøng An IV. Beân nhaän baøn giao: Hoaøng Minh Taâm môùi

Chöùc vuï: Thuû quyõ cuõ Chöùc vuï: Thuû quyõ

V. Noäi Dung: Baøn giao soá tieàn cuûa PX Ñöôøng tuùi vaø Ñoäi xe - Quyõ PX Ñöôøng tuùi laø : - Quyõ cuûa Ñoäi xe laø : Keát luaän: Keå töø ngaøy chò Hoaøng MInh Taâm - Bieân baûn ñöôïc laäp thaønh 3 baûn moãi beân giöõ 1 baûn coù giaù trò nhö nhau. Beân Giao Beân Ñaïi Dieän Beân Nhaän


								
To top