BAB 2 Teknologi Komputer by vij11791

VIEWS: 319 PAGES: 9

									BAB 2 : Teknologi Komputer


       Kandungan

        •  Komponen sistem komputer
        •  Rekabentuk Komputer Moden – Mesin Model Von Neumann
        •  Sistem I/O, Pemproses
        •  CPU (Unit Pemprosesan Pusat) dan memori
        •  RAM (Random-access-memory) , ROM
        •  Kelajuan pemindahan data
        •  Stored-Program Concept
        •  Managing the instruction-execution cycle
        •  System Clock ( Jam Sistem )
        •  Bahasa Mesin
        •  Set Arahan
        •  Kelas komputer
        •  Rujukan : Buku Teks – Bab 4
Komponen Sistem Komputer

    Komputer adalah satu mesin yang dapat menyimpan dan memproses data
kepada maklumat yang berdasarkan siri arahan tertentu yang dipanggil aturcara dengan
cepat dan tepat. Sistem komputer mengandungi perkakasan(hardware) dan
perisian(software).


    Perkakasan merupakan sistem yang mempunyai beberapa peranti di mana
pemproses akan menjalankan segala arahan. Contoh perkakasan ialah tetikus,
pencetak, monitor dan sebagainya. Manakala perisian pula merupakan program yang
digunakan untuk menjalankan sesuatu kerja. Perisian terbahagi kepada dua
    1. Perisian sistem (System software)
    2. Perisian aplikasi (Aplication software)


    Sistem software adalah terdiri daripada program yang dapat menguruskan
operasi komputer. Contohnya Operating sistem di mana ia membenarkan pengguna
memulakan dan memberhentikan sistem komputer.
     Aplikasi sistem pula ialah terdiri daripada program yang membenarkan kerja
dijalankan. Contohnya apabila seseorang ingin menulis surat dengan menggunakan
komputer, maka perisian Word Prosessor ataupun editor diperlukan.


                    Software         Program
     User             (Perisian)        (aturcara)
    (Pengguna)
                     Hardware
                    (Perkakasan)
                   Sistem Komputer

Rekabentuk Komputer Moden – Mesin Model Von Neumann

    Model ini direkabentuk oleh John Von Neumann pada tahun 1903 – 1957. Beliau
dilahirkan di Budapest, Hungary. Merupakan organisasi logical komputer.

  •   Senibina Von Neumann
      - Telah mengasingkan rekabentuk logical dari ‘detail’ kejuruteraan
      - Komponen-komponen dibincang berdasarkan fungsi dan bukan
        mekanisma kejuruteraan
      - Menggunakan konsep aturcara tersimpan (stored program concept)
      - Penggunaan kod perduaan bagi arahan dan data
      - Perlaksanaan jujukan arahan satu demi satu
      - Dua subsistem utama
           1. Pemproses
           2. Sistem I/O          Main memory                             Input /
                             Output and
            CPU                secondary
                             storage
        ALU     Control
              Unit        Sistem pemproses              Sistem I/O
Sistem I/O

  Dua fungsi utama
    - satu koleksi peranti seperti tetikus, papan kekunci, monitor, pencetak
    - juga dikenali sebagai persisian (peripherals)
    - sistem komunikasi antara pengguna dan pemproses iaitu operasi input dan
      output
    - membolehkan pencapaian kepada peranti storan sekunder di mana aturcara
      dan data boleh disimpan bila tidak digunakan oleh pemproses.Pemproses

  Dua komponen utama
    - CPU
    - Memori

  CPU - mengurus kitaran arahan perlaksanaan
  Memori - peranti storan pantas bagi memegang arahan dan data perduaan
  CPU & Memori dihubung melalui laluan isyarat - bas
  Bila pemproses bekerja, bit-bit bergerak pantas atas bas (biasanya 32 bit)
  Bilangan bit yang dapat bergerak pada masa yang sama (simultaneously) atas bas -
  kelebaran bas (bus width)
    satu faktor utama dalam menentukan kelajuan sistem komputerCPU (Unit Pemprosesan Pusat)

•  Komponen utama
        − Unit aritmetik dan logik (ALU)
        − Unit kawalan (CU)
        − Alat daftar (Register)
•  Control Unit – menguruskan kitaran arahan perlaksanaan
•  ALU – Litar yang sebenarnya melaksanakan pemprosesan arahan mengikut
  aturcara
•  Alat daftar (registers) - Unit memori khas yang membantu CPU ‘keep track’
  kerjanya. Contoh register yang biasa digunakan
            − Memory address register (MAR)
            − Memory data register (MDR)
            − Program Counter (PC)
            − Instruction Register (IR)
            − General Register (GR)
Memori

 fungsi utama memori utama - menyimpan data & arahan untuk digunakan oleh CPU
 lingua franca untuk semua komputer - perduaan ("0-1")
 memori dibahagikan kepada beberapa unit saiz yang seragam - mengandungi
 jujukan bit-bit perduaan
 setiap jujukan bit-bit tersebut dikenali sebagai satu unit maklumat - memory word
 Memory word - unit terkecil yang bermakna bagi mewakili maklumat
 setiap lokasi maklumat diberi alamat
 kebanyakkan memori menggunakan saiz satu word sebagai satu bait

 Contoh :-

Arahan dan data bagi aturcara puratakan 2
nombor

       a=b+c
       a=a/2        arahan

       b=5
       c=6         data


                       Memori
          00            a=b+c
          01            a=a/2
          10             b=5
          11             c=6

 Arahan dan data mesti dikodkan dalam sistem perduaan dan dibawa masuk ke
 memori supaya pemproses utama (CPU) dapat memproses arahan dan data
 tersebut.
 Jadi, arahan tersebut dikodkan kepada bahasa mesin iaitu sistem pengekodan yang
 ditetapkan bagi sesuatu model pemproses.

                       Memori


          00            101000
          01            011000
          10            001111
          11            010110
Bit, bait & nombor perduaan

 untuk mengendalikan pemprosesan dan storan, cip komputer mengandungi suiz
 mikroskopik bertransistor yang samada on atau off
 maka, sistem perduaan digunakan bagi pemprosesan dan storan
 setiap suiz bertransistor bersamaan dengan 1 bit storan
 komputer mewakili semua maklumat digit, abjad, tanda dan data multimedia dengan
 dua perwakilan iaitu on atau off (1 atau 0)
 1 Kbait - 1024 bait
 K - Kilo dalam greek - 1000
 Maka walaupun 1024 ( 210) tidak tepat 1000, Kbait atau K telah menjadi ukuran
 piawai storan yang bermakna lebih kurang 1000.
 Contoh : 64 K bermakna 64 x 1024 = 65,535 bait
 unit storan Mbait (Megabait) = lebih kurang 1 juta (220) bait storan
 bait (Gigabait) = 1024 Mbait @ lebih kurang 1 billin (230) bait storan
 oleh itu, di bawah adalah ringkasan perwakilan yang dibuat untuk penyimpanan data,
 arahan dan maklumat
        - 1 bit - 1 on/off switch
        - 1 bait - 8 bits
        - 1 Kbait - 1024 bait (210)
        - 1 Mbait - 1024 Kbait (1,048,576 bait)
        - 1 Gbait - 1024 Mbait (1,073,741,824 bait)


Bentuk Memori

 2 jenis memori utama :-
    - RAM - jumlah biasanya antara 16 hingga 64 megabait
    - ROM - biasanya antara 4 - 8 megabait
 membaca dari memori bermakna merujuk kepada kandungannya
    - data yang terkandung dilokasi tersebut tidak diubah
 menulis bermakna menyimpan sesuatu dalam kandungan di lokasi alamat memori
 yang dinyatakan
    - kandungan asal akan termusnah


RAM (Random-access-memory)

 memori capaian rawak
 rawak kerana setiap word memori boleh dicapai secara terus melalui alamatnya
 volatile - maklumat hilang bila dipadamkan
 jenis RAM yang biasa digunakan dalam sistem komputer desktop ialah DRAM
 (Dynamic RAM)
    - satu bekalan yang tetap diperlukan untuk menyimpan maklumat
 oleh itu adalah penting untuk menggunakan memori utama yang nonvolatile


Kelajuan pemindahan data
 memori utama direkabentuk bagi pencapaian data dan arahan secepat mungkin bagi
 pemproses
 3 faktor yang menentukan kelajuan pemindahan data antara CPU & memori :-
 1. peranti memori mempunyai kadar pemindahan datanya sendiri
      - DRAM biasanya 80 nanosaat (1 billion per saat) atau lebih - masa
       tindakbalas adalah 80 billion per saat
      - masa tindakbalas ialah kelambatan (delay) antara unit memori menerima
       alamat dan samada menghantar balik data tersebut ke CPU atau
       menyimpan data baru ke dalam memori
 2. kelajuan sistem komputer
      - walaupun kelajuan RAM cepat tetapi ia perlu tunggu jam sistem untuk
       penyelarasan pergerakan data
 3. kelebaran bas
      - jumlah data yang dapat dipindah pada satu masa antara memori & CPU

ROM

 juga boleh dicapai secara rawak
 tidak boleh ditulis
 tidak volatile
    - kandungan tidak akan hilang bila bekalan elektrik dipadamkan
    - biasanya menyimpan arahan yang disimpan oleh pembekal berdasarkan
      model komputer bagi melakukan operasi-operasi asas seperti memulakan
      sistem komputer, operasi I/I dsbStored-Program Concept

    Arahan dan data di simpan di dalam ingatan(memori) apabila program
dilaksanakan. Setiap arahan tersebut perlu di ‘fetch’(diangkut) satu persatu daripada
ingatan. Kemudian didecodekan(nyahkod) dan seterusnya diexecute (laksanakan).
Proses interpretasi ini berterusan satu demi satu sehinggalah arahan terakhir program
tersebut dilaksanakan. Proses yang berterusan ini dipanggil kitaran perlaksanaan
arahan (instruction-execution cycle). Rujuk gambarajah di bawah :                   fetch
          execute             decode


             Stored-program concept
Managing the instruction-execution cycle

•  1. Fetching
  • Langkah 1
      - Kitaran sebelumnya telah meninggalkan alamat arahan yang perlu
       dilaksana seterusnya dalam alatdaftar PC
      - CU memberi isyarat bahawa salinan alamat tersebut perlu dibawa ke
       MAR melalui bas CPU
  • Langkah 2
      - Nilai alamat di PC diubah kepada alamat arahan seterusnya yang perlu
       dilaksana
  • Langkah 3
      - Arahan yang terkandung di lokasi memori alamat yang ditunjuk di MAR
       disalin ke dalam MDR


•  2. Decoding
   • Langkah 4
      - Arahan akan disalin dari MDR kepada IR untuk dinyahkod


•  3. Executing

  •  Langkah 5
      - Bila arahan difahami dalam IR, CU akan menghantar isyarat kepada
        ALU untuk melaksanakan pemprosesan jika pemprosesan diperlukan
      - ALU biasanya akan menggunakan beberapa GR untuk membantu
        dalam pemprosesan

  •  Langkah 6
      - Bila perlaksanaan tamat, CPU akan balik kepada Langkah 1 dan
        seluruh proses akan berulang


System Clock ( Jam Sistem )

  •  Keseluruhan kitaran arahan-perlaksanaan (instruction-execution cycle)
    berhubung rapat dengan jam sistem

  •  Jam sistem digunakan supaya seluruh sistem bekerja dalam keadaan teratur

  •  Jam bekerja berdasarkan denyutan/kitaran yang diukur menggunakan unit
    megahertz (MHz) iaitu 1 juta denyutan/kitaran sesaat

  •  Kelajuan pemproses kini adalah lebih kurang 200, 300, 400, 500 MHz dan ke
    atas

  •  Pemproses 400 Mhz mempunyai kelajuan 400 juta denyutan/kitaran sesaat
 •  Satu arahan mungkin memerlukam beberapa kitaran jam untuk selesai
   dilaksanakan                   PEMPROSES

              00               101000
              01               011000
              10               001111
              11               010110
                               BAS
              MAR                00
              MDR               101000
              PC                 01
              IR               101000
              GR(1)
              GR(2)
              GR(3)


                  ALU                  CU
Bahasa Mesin

 •  Set arahan - Set operasi ‘built-in’ bagi sesuatu model komputer

 •  Bahasa mesin merupakan satu set kod yang diguna bagi mengekod operasi-
   operasi set arahan bagi model komputer tersebut

 •  Set arahan dan bahasa mesin berlainan bagi satu model komputer ke model
   komputer yang lain maka perisian perlu dipadankan kepada mesin yang
   digunakan
   Cth : Perisian yang dibina untuk pemproses Intel tidak boleh digunakan ke atas
   Macintosh.
Set Arahan

  •  Kelas-kelas operasi yang dijalankan oleh pemproses ialah

       1)  Operasi pemindahan Data
         • Penghantaran data dari memory ke CPU
         • Penghantaran data dari memori ke memori
         • Perlaksanaan operasi input dan output

       2)    Operasi arithmetik dan logikal
           • +,-,x,/
           • Perbandingan 2 nombor ( =, <..)
           • Pengujian dan pertukaran bits

       3)    Operasi kawalan aturcara
         •  Memulakan perlaksanaan program
         •  Memberhentikan perlaksanaan program
         •  Melangkah arahan dalam program
         •  Pengujian data


Kelas Komputer

•  Superkomputer
    − Komputer yang mempunyai keupayaan yang sangat tinggi dan mampu
     memproses data serta memberi perkhidmatan kepada sejumlah pengguna
     yang terbesar samada pada masa yang sama atau berlainan
    − Most expensive, process trilion of intsruction per second
    − Usage for stock analysis, special effects for movies
•  Komputer kerangka utama (MAINFRAME)
    − Komputer yang mempunyai kuasa @ keupayaan yang tinggi dalam membuat
     pemprosesan dan berupaya memberi perkhidmatan kepada pengguna yang
     ramai pada masa yang sama
    − Usage for processing amount of data quickly (customer bank, insurance
     company, airlines)
•  Komputer mini (MINICOMPUTER)
    − Komputer yang mempunyai kemampuan atau keupayaan yang sederhana
     berbanding komputer mikro dan jenis lain dalam kelas komputer
    − Usage colleges
•  Komputer mikro (MIKROCOMPUTER)
    − Komputer yang mempunyai kuasa @ keupayaan yang terendah dalam kelas
     komputer(Con: PC)

								
To top