RA Qualification

Document Sample
RA Qualification Powered By Docstoc
					                   คุณสมบัติของผู้ช่วยวิจัย
                    (RA Qualification)

คุณสมบัติของผู้ช่วยวิจัย
    1. ต้องมีประสบการณ์ในหน้าที่นั้น ๆ
    2. หากเป็นนักศึกษาภาคปกติ ไม่ควรทางานเกิน 20 ชม./สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 40
      ชม/สัปดาห์
    3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ทางานกับผู้อื่นได้
    4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ โปรแกรม วินโดว์ (word,excel, power point),
      การวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ โดยใช้โปรแกรม SPSS, Internet
    5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีพอสมควร
    6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
    7. อื่น ๆ ตามความต้องการของแต่ละโครงการ                   ภาระงานของผู้ช่วยวิจัย
                   (RA Job description)
แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
    I ขั้นตอนการเตรียมโครงร่างการวิจัย (Develop proposal)
        1.1 ทบทวนวรรณกรรม
        1.2 เตรียมเครื่องมือในการวิจัย
        1.3 ประสานงานใน Setting
    II ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
        2.1 เก็บข้อมูล
        2.2 ป้อนข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
        2.3 วิเคราะห์ข้อมูล
    III ขั้นตอนการสรุปผลงานวิจัย และเผยแพร่ (Report & Publication)
        3.1 ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม
                ขั้นตอนการประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย
                   (RA Request procedure)

1. หัวหน้าโครงการส่งใบขอรับผู้ช่วยวิจัย (RA) ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้มายังศูนย์วิจัยฯ
2. ศูนย์วิจัยฯ ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย (RA) ในแต่ละโครงการ ให้ผู้ที่สนใจทราบ
3. ศูนย์วิจัยฯ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหัวหน้าโครงการ (PI) เพื่อคัดเลือก
4. หัวหน้าโครงการ (PI) แจ้งส่งรายชื่อผู้ช่วยวิจัย (RA) มายังศูนย์วิจัยฯ
  พร้อมใบตกลงว่าจ้างตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5. ส่งใบประเมินการทางานของผู้ช่วยวิจัย (RA) มายังศูนย์วิจัยฯ ทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นระยะ

        PI   =    หัวหน้าโครงการวิจัย
        RA   =    ผู้ช่วยวิจัย
                                 แบบฟอร์มที่ 1

              แบบเสนอขอความต้องการผู้ช่วยวิจัย
                 (RA Request Form)

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)    : .……………………………………………………………………….
                 .……………………………………………………………………….
      (Research Title) : .………………………………………………………………………
                .……………………………………………………………………….

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ………………………………………………….
  ภาควิชา………….……………………………. เบอร์โทรศัพท์…………………………………..…
  E-mail-address…………………………………..
3. ลักษณะงานที่ต้องการให้ผู้ช่วยวิจัยทา
    3.1 ……………………………………………………………………………………………..
    3.2 ……………………………………………………………………………………………..
    3.3 ……………………………………………………………………………………………..

4. จานวนผู้ช่วยวิจัยที่ต้องการ…………………คน
    4.1 นักศึกษาปริญญาเอก……………..คน
    4.2 นักศึกษาปริญญาโท………………คน
                                แบบฟอร์มที่ 2
               แบบสมัครผู้ช่วยวิจัย
           (Research Assistant Application Form)

1. ชื่อนักศึกษา
  ชื่อ (First Name)………………………………..นามสกุล (Family Name)………………………….
  ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ (Address)……………………………………………………………………
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone)………………………………………..
2. หลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
   ปริญญาโท สาขา……………………………………….
     (Master Program in ……………………………………………………………………….…..)
   ปริญญาเอก (Doctoral Program)
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องการเป็นผู้ช่วยวิจัย (Duration)
  From…………………………To……………………………….. (month or year)
4. ลักษณะงานที่ต้องการช่วยในโครงการวิจัย (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
   4.1 ขั้นตอนการเตรียมโครงร่างการวิจัย
         การทบทวนวรรณกรรม
         การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
         การประสานงานและการจัดการ
         อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..
   4.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
         การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
         การวิเคราะห์ข้อมูล
         การประสานงานและการจัดการ
         อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..
   4.3 ขั้นตอนการสรุปผลงานวิจัยและเผยแพร่
         การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม
         การพิมพ์รายงาน
         อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………..
   4.4 งานด้านเลขานุการ เช่น การบันทึกการประชุม

          ลงชื่อ (Signature) …………………………………………..
                   (……………………………………………)
                 วันที่………….เดือน……………...พ.ศ…………
                                           แบบฟอร์มที่ 3
                   แบบสัญญาว่าจ้างผู้ช่วยวิจัย
                    (RA Contract Form)

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) :…………………………………………………………………………..
             ………. ………………………………………………………………...

     (Research Title) :…….……………………………………………………………………

               ..…………………………………………………………………………

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) : ………………………………………………….

3. ชื่อผู้ช่วยวิจัย นาย/นาง/นางสาว…………….…………………………………………………………
  Name Mr./Mrs./Miss…………………………………………………………………………………
  สถานภาพ      นักศึกษาปริญญาเอก   นักศึกษาปริญญาโท สาขา …………………………
           (Doctoral Student) (Master Student in………………………………..)
     อื่น ๆ ระบุ…………………………………
  ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ (Address)……………………….………………………………………….
  เบอร์โทรศัพท์ (Mobile phone)….………………….E-mail address………………………………
  มีความยินดีที่จะรับผิดชอบงานภายใต้โครงการวิจัยข้างต้น โดยมีรายละเอียดงานตามที่จะได้รับ
  มอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….    ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง และจะรักษาข้อมูลของ
โครงการและกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ ตามการพิทักษ์สิทธิ์การวิจัยในมนุษยชาติ อย่างเคร่งครัด            ลงชื่อ (Signature) …………………………………………….
                      (…………………………………………)
                     วันที่……………เดือน……………พ.ศ………
                                     แบบฟอร์มที่ 4
                    แบบประเมินผู้ช่วยวิจัย*
                    (RA Evaluation Form)

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   :…………………………………………………………………………
                …………………………………………………………………………
     (Research Title ) :………………………………………………………………………...

               ………………………………………………………………………….

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย : …………………………………………………………………………….

  (Principal Investigator)

3. ชื่อผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) : …………..……………………….………………………..

  ระยะเวลาที่ทางาน………..…ปี………....เดือน

4. การประเมินการทางานของผู้ช่วยวิจัย
                            ดี ปานกลาง พอใช้
                        ควรปรับปรุง NA*
    4.1 รับผิดชอบได้ตามที่มอบหมาย
    4.2 มีความสามารถในการทาหน้าที่นั้น ๆ ได้
    4.3 มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
    4.4 ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย
    4.5 ซื่อสัตย์
    4.6 ตรงต่อเวลา
    4.7 ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
    4.8 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
    4.9 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
    4.10 อื่น ๆ ระบุ……………………….
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                ลงชื่อผู้ประเมิน……………………………………………..
                        (…………………………………………)
                     วันที่ประเมิน…………เดือน…………….พ.ศ……….
N/A = Non applicable (ไม่ประเมิน)
                                         แบบฟอร์มที่ 5
                  แบบประเมินตนเองของผู้ช่วยวิจัย
                   (RA Self-evaluation Form)

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : …………………………………………………………………………….
               ……………………………………………………………………………..
     (Research Title) : …………………………………………………………………………….
               ……………………………………………………………………………..
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ (Principal Investigator): ………………………………………………………
3. ชื่อผู้ช่วยวิจัย (RA Name) : …………………………………………………………………………..
  สถานภาพ (Status)  นักศึกษาปริญญาโท (Master Student)
               นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Student)
4. ความพึงพอใจในความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ (Satisfaction on Knowledge and Experience)
              มาก (High)
              ปานกลาง (Moderate)
              น้อย (Low)
5. ความต้องการในการพัฒนาตนเอง/การฝึกอบรม (Needs for training, please specify) (โปรดระบุ)
  ………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..

         ลงชื่อผู้ช่วยวิจัย (Signature) ………………………………………….
                        (…………………………………………)
                      วันที่ประเมิน…….เดือน……………..พ.ศ……….

				
DOCUMENT INFO