Docstoc

S_ d_ng Word Signing

Document Sample
S_ d_ng Word Signing Powered By Docstoc
					                                    NacenCommSử dụng Word Signing (MS Office Word 2002, 2003)
Sử dụng chứng thực số, ký xác thực và đảm bảo tính nguyên vẹn cho nội dung văn bản
trong quá trính trao đổi

  1. Soạn thảo
  2. Ký

Để ký một văn bản word, từ trình đơn Tools, chọn Options… Một giao diện như hình
dưới hiện ra:
                             Chọn nút ký (Digital Signature)
Kiểm tra thông tin chi tiết của người ký và cơ quan cấp chứng thực
                    Nhấp đúp chuột vào biểu
                    tượng chứng thực để kiểm
                    tra thông tin chi tiết

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:3/19/2010
language:
pages:1