Programski jezici i programiranje

Document Sample
Programski jezici i programiranje Powered By Docstoc
					Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
                    UVOD U RAČUNARSTVO

                    - Programski jezici i
                    programiranje -
                    Doc. dr Dragan Stojanović
                    Katedra za računarstvo, Elektronski fakultet
                    Univerzitet u Nišu
                    dragans@elfak.ni.ac.yu
            Aloritmi i programiranje
              Algoritam je konačan, uređen skup, nedvosmislenih izvršnih
              koraka za rešavanje određenog problema u konačnom
              vremenskom periodu sa konačnom količinom podataka
              Algoritam se opisuje tekstualnim i grafičkim simbolima u
              obliku dijagrama toka ili blok šeme
              Programski jezici definišu skup instrukcija, njihovu sintaksu
              (format instrukcije i pravila za kombinovanje instrukcija i
              veće celine) i semantiku instrukcija (značenje instrukcije i
              akciju u programu koju izvršava)
              Program predstavlja sekvencu instrukcija napisanih u nekom
              programskom jeziku koje se mogu prevesti u instrukcije koje
              računar može direktno izvršiti (mašinske instrukcije)


            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     1
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Programski jezici
              Generacije programskih jezika
                 Mašinski jezik
                 Asemblerski (simbolički) jezik i makrasemblerski jezici
                 Proceduralni programski jezici (jezici visokog nivoa, 3.
                 generacije): Pascal, C, C++, Java, Basic, C#
                 Neproceduralni programski jezici (deklarativni programski
                 jezici, jezici vrlo viskog nivoa, 4. generacije): Prolog, SQL
                 (upitni jezik baze podataka), generatori programa, jezici
                 za specifikacije, itd.
                 Jezici veštačke inteligencije i prirodni programski jezici            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Mašinski jezik
              Mašinski jezik predstavlja skup mašinskih naredbi kojima
              se specificiraju elementarne operacije koje računar direktno
              prepoznaje i izvršava. Ove elementarne operacije su zadate
              u binarnom obliku i nazivaju se mašinske instrukcije i
              svaki procesor ima svoj skup ugrađenih mašinskih
              instrukcija koje direktno izvršava, dakle ove instrukcije su
              ugrađene u sam hardver računara
              U početku jedini način za pisanje programa je bio
              korišćenjem mašinskog jezika, što je bio vrlo složen proces
              podložan greškama.
              Broj i vrsta mašinskih instrukcija ugrađenih u jedan računar
              zavisi od tipa i karakteristika procesora:
                 RISC i CISC tipovi procesora u zavisnosti od broja i kompleksnosti
                 mašinskih instrukcija koje realizuju

            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     2
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Mašinske instrukcije
              Kategorije mašinskih instrukcija
                 Instrukcije za prenos podataka
                 Aritmetičko-logičke instrukcije
                 Instrukcije za upravljanje tokom izvršenja
                 programa (grananje, uslovne ili bezuslovne
                 skokove, pozive potprograma, itd.)
                 Ulazno-izlazne instrukcije
                 Ostale instrukcije
              Format mašinske instrukcije
                 Kod operacije – binarni kod koji specificira datu
                 operaciju Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje
            Doc. dr Dragan Stojanović                             Januar 2006

                 S     ifik t d           d            ifi i či
            Asemblerski jezik
              Programski jezik koji koristi simboličke oznake (mnemoničke
              kodove) za predstavljanje instrukcija mašinskog jezika
              Programer koristi ove alfanumeričke kodove umesto
              binarnih cifara, 0 i 1.
              Svakoj naredbi asemblerskog jezika odgovara jedna
              mašinska instrukcija
              Više naredbi asemblerskog jezika koje čine neku
              funkcionalnu celinu može biti grupisano u jednu makro
              naredbu i time je formiran makroasemblerski jezik
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     3
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Programski prevodioci
              Prevode program napisan u višem programskoj
              jeziku u naredbe napisane u mašinskom jeziku
              (mašinske naredbe), koje procesor može direktno
              izvršavati
              Vrste programskih prevodioca
                 Asembleri i makroasemlberi – prevode program sa
                 asemblerskog (makroasemblerskog) jezika, pri čemu se
                 simbolička imena i oznake zamenjuju binarnim kodovima
                 Kompilatori (kompajleri) – prevode program sa višeg
                 programskog jezika u mašinski kod
                 Interpretatori – prevode svaku naredbu programa i
                 odmah je izvršavaju (interpretiraju)

            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Razvoj i izvršenje programa
              Programski prevodilac (compiler) prevodi program napisan u
              nekom programskom jeziku (izvorni program, kod) u
              program napisan u mašinskom jeziku koji se naziva objektni
              program (kod)
              Povezivač (linker) je sistemski program integriše objektne
              kodove programskih modula i modula sistemskih biblioteka i
              formira izvršni program (kod) koji je u obliku datoteke
              (.exe) na disku
              Sistemski program punioc (loader) prenosi izvršni program
              sa diska u glavnu memoriju prilikom startovanja izvršenja
              programa (npr. dvostrukim klikom miša na ikonu programa)
              aktivira se proces i započinje izvršavanje mašinskih
              instrukcija programa


            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     4
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                               Januar 2006
programiranje
            Razvoj                                        Izvorni
            programa                   Editor teksta              program
                                   Kompilator

                          Sistemska
                          biblioteka
                                                         Objektni
                                                         program
                                    Povezivač                                     Izvršni program


            Doc. dr Dragan Stojanović    Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje     Januar 2006
            Programski jezici
              Imperativni ili proceduralni programski jezici
                 FORTRAN, COBOL, Basic, C, Pascal, Ada
              Objektno-oriejentisani programski jezici (uključuju i
              karakteristike proceduralnih)
                 SIMULA, Smalltalk, C++, Java, C#
              Deklarativni (logički) programski jezici
                 Prolog
              Funkcionalni programski jezici
                 LISP, Scheme (verzija LISP), ML
            Doc. dr Dragan Stojanović    Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje     Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                           5
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Tipovi podataka
              Tip podataka definiše skup vrednosti koje podaci tog tipa mogu da
              imaju, način njihove memorijske reprezentacije, kao i operacije koje se
              mogu izvršavati nad podacima tog tipa
              Osnovni tipovi podataka
                 Celi brojevi (Integer, Long Integer). Programski jezici definišu nekoliko
                 verzija celih brojeva različite veličine i opsega vrednosti u zavisnosti od broja
                 bajtova koji se koriste za njihovu reprezentaciju. Operacije nad celim
                 brojevima su standardne aritmetičke i relacione operacije.
                 Realni brojevi jednostruke i dvostuke tačnosti (Real, Double). Operacije nad
                 realnim brojevima su standardne aritmetičke i relacione operacije.
                 Znakovi (Character) – predstavljeni ASCII kodom ili UNICODE (1 ili 2 bajta)
                 Aritmetičke i logičke operacije nad znakovima odnose se na njihove kodove.
                 Bool-ove vrednosti. Podaci ovog tipa imaju dve vrednosti: tačno i netačno
                 (true, false). Logičke operacije nad ovim podacima (AND, OR, NOT, XOR, …)
                 Nizovi znakova (String) – Sekvenca znakova koja se tretira kao jedinstven
                 podatak, npr. “Ovo je string”. Operacije nad nizovima znakova su
                 konkatenacija (spajanje) i relacione operacije u odnocu na leksikografsko
                 uređenje
              Promenljiva je lokacija u memoriji na koju se referencira identifikatorom
              (simboiličkim imenom) i koja sadrži podatke određenog tipa
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Upravljačke strukture
              Upravljačka struktura je instrukcija programa koja određuje
              redosled izvršavanja ostalih instrukcija programa
              Upravljačke strukture su: sekvenca, selekcija, petlja i poziv
              potprogama
                 Sekvenca predstavlja izvršenje instrukcija programa u sekvenci,
                 jedne za drugom, dok se ne naiđe na instrukciju kojom se menja
                 ovaj redosled
                 Selekcija na osnovu ispunjenosti ili neispunujenosti određenog
                 uslova određuje koje će instrukcije sledeće biti izvršavane
                 Petlja ponavlja izvršenje određenog skupa instrukcija dok je (ne
                 bude) zadovoljen određeni uslov. I selekcija i petlja uslov
                 specificiraju logičkim (Bool-ovim) izrazom
                 Poziv potprograma – započinje se sa izvršavanjem posebno
                 izdvojene grupe instrukcija koje čine potprogram
              Strukturno programiranje je metodologija programiranja u
              kojoj svaka logička jedinica programa treba da ima jedan
              ulaz i jedan izlaz
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     6
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Bool-ov izraz
              Bool-ov izraz predstavlja sekvencu konstanti,
              promenljivih ili izraza povezanih odgovarajućim
              operatorima čija je vrednost tačno ili netačno
              Bool-ov izraz može biti
                 Bool-ova konstanta (true, false) ili promenljiva
                 Dva ili više aritmetička ili znakovna izraza povezana
                 relacionim operatorima (<, >, ≤, =, !=,…)
                 Dva ili više Bool-ova izraza povezana logičkim
                 operatorima (AND, OR, NOT, XOR, EQV, …)            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Deklaracija
              Instrukcija programa kojom se pridružuje identifikator nekoj
              promenljivoj, funkciji ili nekom drugom elementu
              programskog jezika, tako da se programer može
              referencirati na taj element putem tog identifikatora (imena)
              Za imena elemenata ne mogu se koristiti rezervisane
              (ključne) reči programskog jezika
              U zavisnosti od programskog jezika ista imena napisana
              različitim slovima (velikim ili malim) predstavljaju različita
              imena
              Primer deklaracija promenljivih u C++/Java
                 int num;
                 float sum = 0.0;
                 char per;

            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     7
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                                Januar 2006
programiranje
            Naredba dodele i naredbe ulaza/izlaza
              Naredba dodele je naredba kojom se promenljivoj sa leve
              strane znaka jednakosti dodeljuje vrednost izraza
              navedenog sa desne strane znaka jednakosti u obliku
              promenljiva = izraz
                 Primer:      xp = asd * (t - 12.45) / 9.25;
              Naredbe ulaza/izlaza se po strukturi i sintaksi veoma
              razlikuju u programskim jezicima visokog nivoa
              Ulazne naredbe tretiraju ulazne podatke kao niz znakova
              podeljen u linije, a samom naredbom se definiše kako se
              tumače vrednosti definisane ovim znakovima (kao celi
              brojevi, realni brojevi, stringovi, itd.)
              Izlazne naredbe vrednosti promenljivih u odgovarajućem
              formatu prevode u niz znakova koji se prikazuje na
              monitoru, upisuje u datoteku ili prikazuje na štampaču.
            Doc. dr Dragan Stojanović     Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje      Januar 2006
            Naredba selekcije
              Naredba selekcije (if naredba) omogućava programu da
              ispita vrednosti programskih promenljivih korišćenjem Bool-
              ovog izraza i u zavisnosti od vrednosti izraza izvrši određenu
              sekvencu naredbi
                              tačno             Bool-ov           netačno
                                              izraz                          Nula ili više naredbi                  Nula ili više naredbi
                          programa u sekvenci                   programa u sekvenci
                                           Ostatale naredbe
                                             programa
            Doc. dr Dragan Stojanović     Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje      Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                            8
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Primer if naredbe u programskim
            jezicima
              VB
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Naredba “češlja” (case)
              Da bi se ispitali višestruki uslovi, u granama if naredbe
              mogu biti nove if naredbe (ugnježdene if naredbe)
              Mnogi programski jezici visokog nivoa uključuju naredbu
              “češlja”, case (switch) naredbu
              Ona omogućava izvršavanje različitih sekvenci naredbi u
              zavisnosti od diskretnih vrednosti promenljive ili izraza iz
              skupa definisanih verdnosti
              Primer:    switch op
                        case a1: sekvenca naredbi 1
                        case a2: sekvenca naredbi 2
                        …
                        case an: sekvenca naredbi n
                        default: sekvenca naredbi n+1
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     9
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Naredbe petlje
               Naredbe petlje omogućavaju višestruko izvršavanje istog
               bloka naredbi programa
               Naredba sa neodređenim brojem prolaza kroz petlju
               (while)

             Uslov izlaska iz petlje je
             zadat kao Bool-ov izraz čija
             se vrednost ispituje pre                    tačno Sekvenca naredbi
             svakog prolaska kroz            Bool-ov
             petlju, ukoliko je tačan (ili        izraz            programa
             netačan) izlazi se iz petlje
                                        netačno

                                Ostale naredbe
                                 programa
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Petlja sa određenim brojem prolaza
              Koristi specijalnu promenljivu nazvanu brojač petlje, koja pri
              svakom izvršenju naredbi u petlji menja svoju vrednost
              počev od startne vrednosti, do konačne vrednosti za
              određeni inkrement (for naredba)
              Primer:    for i = 1 to N
                        naredbe petlje
              Primer   VB
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     10
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Naredbe potprograma
              Potprogram je deo programskog koda koji obavlja tačno
              određenu funkciju i koji se može izdvojiti kao posebna
              programska celina, sa odredjenim nazivom po kome se
              poziva u okviru ostalih programa
              Potprogram definiše listu identifikatora određenog tipa koji
              su neophodni za njegovo izvršavanje i to su parametri
              potprograma (fiktivni, formalni parametri)
              Pri pozivu potprograma uz naziv potrpograma, glavni
              program prosleđuje listu argumenata koji po broju, tipu i
              redosledu odgovaraju parametrima (stvarni parametri,
              argumenti)
              Prenos argumenata potprogramu
                 Po vrednosti – na osnovu parametra se očekuje da se vrednost
                 argumenta kopira i prenese potprogramu
                 Po referenci - na osnovu parametra se očekuje da se adresa
                 (referenca) argumenta prenese potprogramu tako da je svaka
                 promena argumenta u potpogramu vidljiva i u glavnom programu
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Rekurzija
              Rekurzija je sposobnost potprograma da poziva sam sebe
              Pri svakoj rekurziji postoje dva slučaja u zavisnosti od
              određenog uslova:
                 Izlaz iz potprograma
                 Rekurzivni poziv istog potprograma sa smanjenom verzijom
                 problema
              Na primer, faktorijel broja N koji predstavlja proizvod svih
              celih brojeva od 0 do N, može se rekurzivno predstaviti :
                           N! = N * (N − 1)!
             i realiovati rekurzivnim potprogramom
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     11
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                               Januar 2006
programiranje
            Složeni tipovi podataka - Slog
              Slog (record, structura) je imenovana
              kolekcija heterogenih elemenata pri čemu se
              svakom elementu pristupa po imenu.
              Elementi sloga mogu biti različitog tipa
              Primer deklaracije sloga u C++
              Primer pristupa elementima sloga
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje        Januar 2006
            Složeni tipovi podataka - Polje
              Polje je imenovana kolekcija homogenih                      tenThings
              elemenata u kome se svakom elementu
              pristupa na osnovu pozicije u kolekciji
              koja se označava indeksom (-ima)
                 Jednodimenzionalno polje – niz
                 Dvodimenzionalno polje - matrica
              Primer deklaracije niza u C++/Java
            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje        Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                           12
Uvod u računarstvo - Programski jezici i                                         Januar 2006
programiranje
            Objektno-orijentisani programski jezici
              Enkapsulacija – karakteristika programskog jezika
              kojom se u okviru strukture definišu atributi i funkcije
              (metodi) koje pristupaju atributima i obavljaju obradu nad
              njima. Ova struktura se naziva klasa, a objekti
              predstavljaju promenljive tipa klase (instance klase).
                                  Deklaracija objekta klase
                  Class Osoba             Osoba pl1
               char ime[10]              Postavljanje vrednosti atributa
               char prezime[20]            objekta
               int jmbg                  pl1.ime = “Petar”
                                  Poziv funkcije objekta
               promeniIme(char nIme)
                                    pl1.promeniIme(“Milan”)            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
            Objektno-orijentisani programski jezici
              Nasleđivanje (inheritance) – definicija klase koja nasleđuje
              sve atribute i funkcije osnovne klase, i definiše specifične
              atribute i funkcije.
              Na primer, klasa Student nasleđuje klasu Osoba i definiše
              svoje atribute: broj indeksa, semestar, prosečna ocena, itd.,
              kao i funkcije za pristup i obradu tih atributa koje su
              karakteristične za objekte te klase
              Polimorfizam – karakteristika objektno-orijentisanih
              programskih jezika da se u okviru klasa definišu funkcije sa
              istim nazivom i listom parametara, a da se u vreme
              izvršenja programa određuje koja će funckija bioti pozvana
              u zavisnosti od tipa objekta za koji je pozvana.
              Polimorfizam i nasleđivanje omogućavaju programeru da
              razvije hijerarhiju klasa koja se može upotrebiti u različitim
              aplikacijama

            Doc. dr Dragan Stojanović  Uvod u računarstvo – Programski jezici i programiranje  Januar 2006
Doc. dr Dragan Stojanović                                                     13