____ _____ - ________ __________ J2EE ______

Document Sample
____ _____ - ________ __________ J2EE ______ Powered By Docstoc
					‫מערך שירותי הוראה‬
‫מרכז ההרשמה‬
                                                              ‫‪‬‬
                                                      ‫האוניברסיטה הפתוחה‬
‫86994‬


             ‫מספר אסמכתא:‬


           ‫טופס הרשמה - להשתלמות בטכנולוגיה ‪ J2EE‬ואורקל‬

                                                            ‫פרטי הנרשם:‬
              ‫שם משפחה‬                     ‫שם פרטי‬          ‫מספר זהות מלא (9 ספרות)‬


    ‫רחוב ומס' בית/ תא דואר/ דואר נע_______________________ יישוב____________ מיקוד ___________‬

    ‫טל' יום____________ ________ טל' ערב___________________ ____ טל' נייד ___________________‬

                                                ‫מס' פקס_________________ __‬


                                                      ‫פרטי הקורס המבוקש:‬
     ‫דמי הרשמה‬    ‫מרכז לימוד‬     ‫תאריך פתיחה‬      ‫מס' הקורס‬           ‫שם הקורס‬
      ‫002 ₪‬       ‫036‬       ‫7002.8.71‬        ‫15246‬       ‫השתלמות בטכנולוגיה ‪ J2EE‬ואורקל‬


                                                            ‫אופן התשלום:‬

                ‫‪ ‬תשלום בכרטיס אשראי- (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס) -‬
                                        ‫(החיוב יבוצע בתשלום אחד )‬
        ‫תוקף הכרטיס: __________________ שם בעל הכרטיס: ________________________‬

                          ‫מס' הזהות של בעל הכרטיס : ________________________‬

                                ‫‪ ‬תשלום בהמחאה- יש לצרף לטופס זה המחאה בסך 002 ₪.‬


                                                            ‫לתשומת לב!‬
 ‫ביטול הרשמה - ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר כספי בקיזוז 08 ₪ דמי טיפול כל עוד בקשת הביטול מתקבלת בכתב‬
                            ‫במרכז ההרשמה עד שבוע לפני תחילת ההשתלמות .‬
     ‫לאחר מועד זה לא ניתן לקבל החזר כספי . המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה בכתב במרכז ההרשמה.‬


                      ‫תאריך: _______________ חתימת הנרשם: ____________________ __‬       ‫_______‬   ‫_____________‬         ‫מ‬
        ‫תאריך‬    ‫שם המזין‬

                                             ‫הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד‬
         ‫, רח' רבוצקי 801, ת"ד 808, רעננה 70134, טל. 0221877-90, פקס. 5060877-90,‬
                       ‫: ‪http://www.openu.ac.il‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‬

				
DOCUMENT INFO