KERTAS CADANGAN PROGRAM MUKHAYYAM INTENSIF IQRA' TAHUN 1

Document Sample
KERTAS CADANGAN PROGRAM MUKHAYYAM INTENSIF IQRA' TAHUN 1 Powered By Docstoc
					              SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
            JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK


               KEM KHATAM AL-QURAN
            SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF
                 NEGERI PERAK

1.   TAJUK
    Kem khatam al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF, Negeri
    Perak.2.   DISEDIAKAN OLEH
    Unit Pengurusan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan
    Pelajaran Negeri Perak.

3.   TUJUAN
    Kertas ini disediakan sebagai panduan pelaksanaan Kem khatam
    al-Quran Sekolah-Sekolah Program j-QAF.


4.   LATAR BELAKANG
    4.1   Program j-QAF diperkenalkan oleh KPM mulai tahun 2005.
         Sebanyak 1221 sekolah rendah di seluruh negara telah
         terlibat  dalam  program    ini.     Beberapa      model    telah
         diperkenalkan   dalam  program        j-QAF    seperti    Model
         Pemulihan Jawi, Model Khatam al-Quran, Model Tasmi’,
         Model Peluasan Bahasa Arab dan Model Bestari Solat.
    4.2   KPM telah mengarahkan pelaksanaan Kem Literasi al-Quran
         (KLaQ) melalui surat arahan ruj KP.(JAPIM)5206/4/1.2.12 (71)
         pada tahun 2007.
    4.3   Bagi memantapkan pelaksanaan KLaQ peringkat sekolah
         Perak, Jabatan Pelajaran Negeri telah mengeluarkan "SURAT
         SIARAN PANDUAN PELAKSANAAN j-QAF BIL 4/2009 :
                                     KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                     1     Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
       PELAKSANAAN KEM LITERASI AL-QURAN (KLaQ) PERINGKAT
       SEKOLAH" bertarikh 23 Februari 2009. Pihak sekolah diarahkan
       untuk melaksanakan kem berkenaan mengikut jadual yang
       diselaraskan selama 18 jam setahun.


5.   RASIONAL

    5.1  Dapatan   pencapaian    murid   bulan     Oktober      2009
       menunjukkan masih ramai murid      masih berada di tahap
       buku Iqra’ seperti rajah di bawah.

                   %      IQRA      IQRA     % IQRA
        TAHAP   QURAN
                  QURAN     1-3       4-6      1-6

        TAHUN 1   3662   16.82%    10215      7894     83.18%


        TAHUN 2   8377   37.22%    6020      8111     62.78%


        TAHUN 3  13372   56.39%    3506      6835     43.61%


        TAHUN 4  13851   72.19%    1210      4127     27.81%


        TAHUN 5  10981   83.74%     389      1743     16.26%


        JUMLAH   50243  50.10%    21340      28710     49.90%
    5.2  Pelaksanaan Kem khatam al-Quran adalah salah satu usaha
       untuk memastikan SEMUA murid yang masih Iqra dan di
       bawan sukatan Khatam dapat khatam al-Quran secara
       Baca Ikut Guru (BIG). Ia perlu dilaksanakan untuk mengatasi
       masalah keciciran penguasaan bacaan al-Quran.                                KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                  2   Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
6.   OBJEKTIF

    6.1 Membantu murid supaya dapat mengikuti sukatan pelajaran
       Model Khatam al-Quran program j-QAF secara BIG
    6.2 Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir
       dalam bacaan al-Quran.
    6.3 Memastikan semua murid program j-QAF dapat khatam
       al-Quran sebelum tamat sekolah rendah.
    6.4 Memberi fokus kepada murid di bawah sukatan khatam al-
       Quran.


7.   KUMPULAN SASARAN

    Semua murid Islam Tahap Dua dengan keutamaan murid Tahun 6
    program j-QAF yang dikenal pasti masih di bawah Sukatan khatam
    al-Quran.


8.   TENAGA PEMBIMBING

    8.1  Guru Pendidikan Islam
    8.2  Guru Pendidikan Islam j-QAF

9.   KAEDAH PELAKSANAAN

    9.1  Kem khatam al-Quran dijalankan secara berkala sehingga
        semua murid KHATAM al-Quran secara BIG.
    9.2  Kekerapan pelaksanaan Kem tertakluk kepada bilangan
        murid sasaran.
    9.3  Bagi memudahkan pelaksanaan di sekolah, contoh jadual
        pelaksanaan seperti di lampiran 1 dan 2 disediakan. Walau
        bagaimanapun pihak sekolah BOLEH menentukan waktu
        yang sesuai untuk melaksanakan kem tersebut.                               KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                  3  Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
    9.4  Bacaan murid hendaklah direkodkan di dalam Kad Khatam
        al-Quran yang disediakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri.


10.   STRATEGI PENGURUSAN

    10.1  Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Peringkat sekolah
        Penasihat       -  Guru Besar
        Pengerusi       -  Guru Penolong Kanan
        Naib Pengerusi    -  Guru Penolong Kanan HEM
        Setiausaha      -  Ketua Panitia Pendidikan Islam
        Pen. Setiausaha    -  GPI j-QAF
        AJK          -  Semua GPI / Guru j-QAF
    10.2  Jawatankuasa Pelaksana di peringkat sekolah adalah bagi
        memutuskan perkara berikut:
        a. Memasukkan aktiviti ini dalam kalender sekolah;
        b. Menyelaras jadual dan agihan tugas guru;
        c. Menentukan guru dan murid turus yang akan terlibat;
        d. Mengenalpasti murid sasaran di kalangan murid di bawah
         sukatan khatam al-Quran;
        e. Menentukan tempat untuk mengadakan program;
        f. Dan taklimat/ In House Training secara ringkas Modul
         Khatam kepada tenaga pembimbing.
    10.3  Cadangan waktu pelaksanaan;
        10.3.1 Bulan Jan - Mac
        10.3.2 Sisipan dalam Kem Bestari Solat (murid sasaran)
        10.3.3 Bulan Ramadhan (Program Ihya Ramadhan)
        10.3.4 Selepas UPSR
                                KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                   4  Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
11.   STRATEGI PELAKSANAAN


    11.1  Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kem:
        11.1.1 Semua   murid  menggunakan      Al   Quran    Mashaf
           Uthmani.
        11.1.2 Setiap murid membaca mengikut kaedah talaqqi
           dan musyafahah.
        11.1.3 Murid-murid berada di dalam kumpulan mengikut
           kemahiran masing-masing
        11.1.4 Proses   P&P   dilaksanakan    oleh    seorang     guru
           pembimbing dalam setiap kumpulan.
        11.1.5 Guru hendaklah memastikan semua murid yang
           terlibat hendaklah mencapai tahap sukatan khatam
           al-quran mengikut tahun masing-masing.
        11.1.6 Mengadakan Mesyuarat Post Mortem kekuatan dan
           kelemahan serta     cadangan untuk       memperbaiki
           kelemahan.
        11.1.7 Semua rekod hendaklah dikemaskini dan disimpan
           menggunakan     Kad   Khatam       al-Quran     yang
           dibekalkan oleh JPN.
        11.1.8 Mengisi  dan   menghantar     laporan     pelaksanaan
           dengan mengisi borang seperti di lampiran 3 ke PPD
           masing-masing sebelum 30 Oktober 2010


11.   PENUTUP

    Adalah menjadi harapan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia
    melalui program Kem Khatam Al-Quran ini akan dapat membantu
    pihak sekolah mengatasi masalah keciciran bacaan al-Quran.                                 KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                   5   Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
    Program ini juga sebagai langkah akhir memastikan semua murid
    program j-QAF khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah.


    Disediakan oleh

    Sektor Pendidikan Islam
    Jabatan Pelajran Perak
                              KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                6  Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
                                      Lampiran 1        CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM
            KEM KHATAM AL-QURAN

                  FASA 1


         8.00 pg – 10.00   10.30 pg 12.30        1.30 ptg – 03.30
Hari / Masa
            pg         tgh             ptg PERTAMA      LDK 1         LDK 2             LDK 3                  FASA 2  KEDUA      LDK 4         LDK 5             LDK 6  KETIGA      LDK 7         LDK 8            PenilaianLDK  :   Surah mengikut muka surat.
Sasaran :   Khatam
                                KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                 7   Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
                                      Lampiran 2           CONTOH JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM
               KEM KHATAM AL-QURAN         FASA 1                 FASA 2


              1.30 ptg                   1.30 tgh
    Hari / Masa             Hari / Masa
              3.30 ptg                   3.30 ptg

     HARI                HARI
              LDK 1                     LDK 4
    PERTAMA               KEEMPAT


      HARI                HARI
              LDK 2                     LDK 5
     KEDUA               KELIMA


     HARI                HARI
              LDK 3                     LDK 6
     KETIGA               KETUJUH


                       HARI
                                      LD 7
                      KETUJUH


                       HARI
                                     LDK 8
                      KELAPAN


                       HARI            LDK 9
                      KESEMBILAN         / Penilaian
                               KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                 8   Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak
                                                  Lampiran 3

          LAPORAN PELAKSANAAN KEM KHATAM AL-QURAN
                (Diisi oleh sekolah)
                                                    Laporan ini
Sekolah      : ...…………………………………………………..                             HENDAKLAH di
                                                    hantar ke PPD
Kod Sekolah : ……………………………………………………..
                                                    masing-masing
Tel / Fax     : ……………………………………………………..                                sebelum
                                                    30 OKT 2010
Tarikh kem     : ………………………………………………………
Bilangan peserta       : …….………………………………………. Bil Aktiviti           Tarikh         Jum Jam        Sasaran        Bil Murid
    Con: KKaQ 1                               Con: Tahun 6
 1


 2


 3
Kekuatan

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kelemahan

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cadangan

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Adalah diakui bahawa semua maklumat tersebut adalah betul dan benar.

Tandatangan Ketua Panitia                      Tandatangan Guru Besar


(           )                       (                   )
Tarikh: ……………………………...
                                            KEM KHATAM AL-QURAN
j-QAF                             9    Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak