Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Finan ní controlling by malj

VIEWS: 37 PAGES: 4

									              Finanční controlling


Controlling - filozofie systematického řízení podle cílů, filozofie orientovaná
na budoucnost, na dosažení podnikových cílů a na zajištění dlouhodobé
existence podniku


Cíle controllingu:
- plánovat další vývoj podniku
- odhalovat nové možnosti přinášející podniku ekonomický efekt
- odkrývat budoucí rizika
- hodnotit efekty podnikatelských aktivit a rozhodnutí
- hodnotit plnění plánovaných cílů podniku
- upozorňovat na odchylky od plánovaného vývoje


Hlavní skupiny controllingových úloh:
   - plánování ( stanovení cílů podniku )
   - kontrola ( porovnání plánu a skutečnosti, analýza odchylek )
   - řízení ( provádění nápravných opatření )


Obsah controllingového systému:
   - orientace na cíle podniku
   - orientace na budoucí vývoj
   - orientace na slabá místa


manažerský informační systém - jádro controllingového systému


Cotrolling - specifická koncepce podnikového řízení, založená na komplexním
informačním a organizačním propojení plánovacích a kontrolních procesů


Základní funkce controllingu:
 - funkce plánovací
 - funkce informační
 - reporting
Požadavky na výkazy v controllingu:
  - požadovaná struktura
  - srozumitelné a přehledné
  - vyhodnocovat pouze ovlivnitelné veličinyPříklad výkazu v controllingu
                                Odchylka
     Ukazatel        Plán   Skutečnost
                             absolutně   %
výrobní mzdy          175      140      35     20,0
mzdy pomocného
personálu            35      40      5      14,3
sociál. a zdrav. pojištění   84      81      3      3,6
materiál            33      28      5      15,1
údržba             20      20       -      -
energie             25      24      1      4,0
odpisy             10      10       -      -
úroky              8       8       -      -
celkem             450      411      39      8,7Členění reportingu:
  - standardní
  - mimořádný


controller


vztah manažera a controllera - controller je navigátorem manažera, manažer
rozhoduje, controller jeho rozhodnutí inspiruje, hodnotí, sleduje jejich plnění,
dává doporučení


Fibírová, J.: Reporting – moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy.
Grada Publishing, Praha 2001
Členění controllingu z hlediska funkční specializace:
  - controlling odbytu
  - controlling výroby
  - controlling správy
  - controlling marketingu
  - controlling investic
  - controlling financí


Funkce finančního controllingu:
 - získávání finančních zdrojů
 - správa finančních zdrojů
 - užití finančních zdrojů


Hlavní oblasti finančního controllingu:
  - finanční analýza, plánování a kontrola
  - zajišťování finančních zdrojů
  - zajišťování finančních investic
  - platební styk
  - financování exportu
  - financování zakázek
  - daně a pojistné


Řízení pracovního kapitálu:
  - řízení zásob
  - řízení pohledávek
  - řízení peněžní hotovosti
  - řízení krátkodobých závazků


hrubý pracovní kapitál = oběžný majetek

čistý pracovní kapitál = oběžný majetek - krátkodobé závazky


Hlavní směry controllingu z hlediska cílové orientace:
  - strategický controlling
  - operativní controlling
Nástroje operativního controllingu:
 - analýza ABC
 - analýza kritických bodů
 - výpočet příspěvku na úhradu
 - analýza rabatu
 - kroužky jakosti
 - hodnotová analýza
 - analýza XYZ apod.


Nástroje strategického controllingu:
 - analýza konkurence
 - portfoliová analýza
 - analýza slabých a silných stránek apod.Doporučená literatura:

Eschenbach, R.: Controlling
        Codex, Praha 2000

Freiberg, F.:  Finanční controlling
         Management Press, Praha 1996

Hilmar, J.V.:  Controlling - nový nástroj řízení
        Profess Consulting, Praha 1999

Hilmar, J. V.: Nástroje controllingu od A do Z
        Profess Consulting, Praha 1999

								
To top