Mortgage Rate as of by Levone

VIEWS: 39 PAGES: 4

									                          NorthWind Mortgage
                                                                  1
Mortgage Rate as of Month: 07/09/07 – 08/09/2007          (Rates subject to change unless it was locked)
Möùc Lôøi Nôï Nhaø cuûa Thaùng: 07/09/07 – 08/09/2007       (Möùc lôøi coù theå thay ñoåi ngoaïi tröø möùc lôøi ñaõ giöõ)

Index Rate: 1-Month 5.225% / 6-Month 5.385% / 1-Year 5.375% / Prime 8.250% /       MTA 5.045%
Möùc Chuaån: 1-Thaùng 5.225% / 6-Thaùng 5.385% / 1-Naêm 5.375% / Möùc Ngaén 8.250% / Thuû ngaân 5.045%

Note 1: The following quoted rates are based on Purchase with less than 90% CLTV; 15-day valid locked
rate; Verify Assets (Reserved Banking Accounts must covered at least 4 months of monthly payment of
Principal+Interest+Tax+Insurance); Verify Incomes (Required recent Paystub and last two years Income Tax
Return); Single Family Residence; Owner-Occupy in California and Credit FICO must be equal or greater
than 680 scores (if 2 or more borrowers, the lowest of mid-FICO of all borrowers will be used and Debt-To-
Income (All personal debts plus PITI divided by Incomes) must not be more than 43%. For Refinance with
cash-out less than 70% LTV. Maximum Conforming Loan Amount: $417,000 for Single Home; $533,850 for
Duplex; $645,300 for Tri-plex and $801,950 for 4-plex. Other terms and conditions may required upon the
issuance of the loan approval.

Löu-yù 1: Nhöõng möùc lôøi aán-ñònh theo sau döïa treân Giaù Mua vôùi toång löôïng-nôï-treân-giaù-trò ít hôn 90%; Thôøi
haïn 15 ngaøy ñeå hoaøn-taát thuû tuïc taøi trôï; Chöùng minh Taøi-saûn (Löôïng tieàn trong tröông muïc ngaân haøng phaûi coù
ñeå döï lieäu ít nhaát 4 thaùng döïa treân tieàn nhaø haøng thaùng phaûi traû bao goàm Soá Nôï, Tieàn Lôøi, Thueá Nhaø vaø Baûo
hieåm Nhaø); Chöùng minh löôïng Thu-Nhaäp (Phaûi coù hoà-sô löông boång vaø Hoà-sô Khai baùo Thueá Thu-nhaäp cuûa
hai naêm vöøa qua); Loâ ñaát coù 1 hay 2 ñôn-vò; Nhaø duøng ñeå ÔÛ thuoäc California vaø Soá Ñieåm Tín Duïng phaûi baèng
hay cao hôn 680 ñieåm (Neáu 2 ngöôøi hay nhieàu hôn möôïn nôï, soá ñieåm thaáp nhaát cuûa soá ñieåm giöõa cuûa taát caû
ngöôøi möôïn nôï seõ söû duïng) vaø Löôïng-Nôï-Treân-Thu-Nhaäp (Caùc loaïi nôï caù nhaân coäng tieàn nhaø haøng thaùng chia
cho löôïng thu-nhaäp) khoâng theå nhieàu hôn 43%. Ñoái vôùi Taùi taøi-trôï, löôïng tieàn maët laáy ra phaûi ít hôn 70% cuûa
toång löôïng-nôï-döïa-treân-giaù-trò. Soá Nôï Tieâu chuaån Toái ña laø $417,000 cho 1 ñôn-vò; $533,850 cho 2 ñôn-vò;
$645,300 cho 3 ñôn-vò vaø $801,950 cho 4 ñôn-vò nhaø. Moät soá ñieàu kieän khaùc coù theå ñoøi hoûi bôûi ngaân-haøng luùc
hoà sô nôï ñaõ ñöôïc chaáp thuaän.

30 Year Conforming Fixed Mortgage:        6.625% APR
30 Naêm Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Coá ñònh:   6.625% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
20 Year Conforming Fixed Mortgage:        6.523% APR
20 Naêm Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Coá ñònh:   6.325% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
15 Year Conforming Fixed Mortgage:        6.125% APR
15 Naêm Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Coá ñònh:   6.1255% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.

3/1 Conforming ARM:                6.250% (Cap 3/2/6; Margin 2.250%; Index 5.375%)
3/1 Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Thaû noåi:     6.250% (Naép 3/2/6; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
5/1 Conforming ARM:                6.125% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
5/1 Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Thaû noåi:     6.125% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
7/1 Conforming ARM:                6.000% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
7/1 Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Thaû noåi:     6.000% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
10/1 Conforming ARM:               5.875% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
10/1 Traû Goùp Nôï Tieâu chuaån Thaû noåi:    5.875% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)


For Conforming Interest Only ARM         Add 0.250% to the Conforming ARM Rate
Traû Tieàn Lôøi Nôï Tieâu chuaån Thaû noåi:    Coäng 0.250% treân möùc lôøi Traû Goùp Tieâu chuaån Thaû noåi


  4232-A UNIVERSITY AVE. SAN DIEGO, CA92105. Phone: 619-280-8085 Fax: 619-280-6249 Email: NGOCDSC@SBCGLOBAL.NET
                           NorthWind Mortgage
                                                              2
Note 2: If the requested Loan Amount is greater than the Conforming Loan Amount, it is Jumbo Loan.
Conditions for loan approval are same as Note 1, except FICO must be 750 or more scores. If scored 620-659
costs 0.625%; 660-679 costs 0.375%; 680-719 costs 0.250%; 720-749 costs 0.125% as fee of the loan amount.
If loan amount less than $109,000 costs 0.250%; $110,000- $169,999 costs 0.125%; $1,000,000 - $1,500,000
costs 0.375% as fee of the loan amount. For 30-day Rate Lock costs 0.250% as fee of the loan amount.

Löu-yù 2: Neáu Soá Nôï muoán möôïn nhieàu hôn Soá Nôï Tieâu Chuaån, Ñoù laø Nôï Lôùn. Ñieàu kieän ñeå chaáp thuaän cho vay
nôï ñaõ trình baøy trong phaàn Löu-yù 1, ngoaïi tröø Soá Ñieåm Tín duïng phaûi cao hôn 750 ñieåm. Neáu soá ñieåm 620-659
leä phí 0.625%; 660-679 leä phí 0.375%; 680-719 leä phí 0.250%; 720-749 leä phí 0.125% cuûa soá nôï. Neáu soá nôï ít
hôn $109,000 leä phí 0.250%; $110,000-$169,999 leä phí 0.125%; $1,000,000-$1,500,000 leä phí 0.375% cuûa soá
nôï. Neáu caàn 30-ngaøy ñeå Giöõ Möùc Lôøi leä phí 0.250% cuûa soá nôï.

40 Year Jumbo Fixed Mortgage:           6.875% APR
40 Naêm Traû Goùp Nôï Lôùn Coá ñònh:        6.875% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
30 Year Jumbo Fixed Mortgage:           6.325% APR
30 Naêm Traû Goùp Nôï Lôùn Coá ñònh:        6.325% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
30 Year Jumbo Fixed Interest Only:         6.500% APR
30 Naêm Traû Tieàn Lôøi Nôï Lôùn Coá ñònh:     6.500% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
20 Year Jumbo Fixed Mortgage:           6.125% APR
20 Naêm Traû Goùp Nôï Lôùn Coá ñònh:        6.125% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.
15 Year Jumbo Fixed Mortgage:           6.000% APR
15 Naêm Traû Goùp Nôï Lôùn Coá ñònh:        6.000% Möùc lôøi haøng naêm phaûi traû ñaõ toång hôïp caùc phí-toån.

3/1 Jumbo ARM:                   6.250% (Cap 3/2/6; Margin 2.250%; Index 5.375%)
3/1 Traû Goùp Nôï Lôùn Thaû noåi:         6.250% (Naép 3/2/6; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
5/1 Jumbo ARM:                   6.125% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
5/1 Traû Goùp Nôï Lôùn Thaû noåi:         6.125% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
7/1 Jumbo ARM:                   6.000% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
7/1 Traû Goùp Nôï Lôùn Thaû noåi:         6.000% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)
10/1 Jumbo ARM:                  5.875% (Cap 5/2/5; Margin 2.250%; Index 5.375%)
10/1 Traû Goùp Nôï Lôùn Thaû noåi:         5.875% (Naép 5/2/5; Nhaäp 2.250%; Chuaån 5.375%)

Note 3: All Jumbo Interest Only ARM rates are same rated as Jumbo ARM rates.
Löu-yù 3: Caùc möùc lôøi cuûa Traû Tieàn Lôøi Nôï Lôùn Thaû noåi gioáng nhö möùc lôøi cuûa Traû Goùp Nôï Lôùn Thaû noåi.

Note 4: For all loans that borrowers can not prove income but proved to have assets, no income / no assets,
investment financing, tri-plex or 4-plex purchase, condominium purchase, non-California property financing
and No FICO score. The conditions for loan approval are different depending on many other factors. Please
call (619) 280-8085 or email to ngocdsc@sbcglobal.net for advance information.

Löu-yù 4: Ñoái vôùi nhöõng moùn nôï ngöôøi möôïn nôï khoâng theå chöùng minh löôïng thu nhaäp nhöng chöùng minh coù taøi
saûn, khoâng theå chöùng minh löôïng thu nhaäp vaø khoâng theå chöùng minh taøi saûn, taøi trôï duøng ñeå ñaàu tö, mua 3 hay
4 ñôn-vò Nhaø treân 1 loâ ñaát, mua nhaø trong cö-xaù, mua nhaø ngoaøi California vaø chöa coù ñieåm tín-duïng. Nhöõng
ñieàu kieän ñeå möôïn ñöôïc soá nôï raát khaùc bieät tuøy thuoäc treân nhieàu yeáu toá cuûa moãi loaïi hoà sô cuûa moãi chöông
trình nôï. Xin goïi soá (619) 280-8085 hay tuyeán-thö ñeán ngocdsc@sbcglobal.net ñeå bieát chính xaùc hôn veà möùc
lôøi trong ngaøy.


  4232-A UNIVERSITY AVE. SAN DIEGO, CA92105. Phone: 619-280-8085 Fax: 619-280-6249 Email: NGOCDSC@SBCGLOBAL.NET
                           NorthWind Mortgage
                                                                3
Note 5: OPTION ARM – NEGATIVE AMORTIZED LOAN PROGRAM.

Löu-yù 5: Nôï Thaû noåi Gia haïn – Chöông trình Traû Goùp Nôï Nhaø Thieáu Huït.

Advantages: Minimum Monthly Payment, Interest Only Payment and Fully Amortized Payment.

Nhöõng Lôïi Ñieåm: Tieàn Nhaø Traû Haøng Thaùng giôùi haïn ôû möùc toái thieåu, Tieàn Nhaø Traû Haøng Thaùng chæ Traû Tieàn
Lôøi treân soá nôï ñaõ möôïn, Tieàn Nhaø Traû Haøng Thaùng bao goàm Soá Nôï ñaõ coäng Tieàn Lôøi.

Terms and Conditions: Minimum Loan Amount is $200,000. Minimum Monthly Payment is Fixed for 1 year.
Minimum Qualifying Rate is 6.5% or Fully Indexed Rate. Lifetime Rate Cap at 10.95%. Monthly Payment
Adjustment at expiration of Fixed Rate is no more than 7.5% unless the Negative Amortized has reached the
ceiling of 110% of the original loan amount. All Option ARM Loan will be recasted every 5 year or if the
Negative Amortized has reached the ceiling of 110% of the original loan amount.

Nhöõng Giôùi-haïn vaø Ñieàu-kieän: Soá Nôï toái thieåu laø $200,000. Tieàn nhaø traû haøng thaùng toái thieåu ôû möùc coá ñònh
trong phaïm-vi 1 naêm. Möùc Lôøi phaûi traû luùc thieát laäp hoà sô nôï laø 6.5% hay tuøy theo loaïi chuaån ñaõ löïa bôûi ngöôøi
möôïn nôï coäng möùc nhaäp aán ñònh bôûi ngaân haøng. Naép cuûa troïn soá nôï cho ñeán luùc traû heát soá nôï khoâng theå hôn
10.95%. Naép cuûa Tieàn nhaø traû haøng thaùng luùc möùc coá ñònh heát hieäu löïc khoâng theå hôn 7.5% ngoaïi tröø tröôøng
hôïp toång soá nôï huït ñaõ leân tôùi 110% cuûa soá nôï luùc thieát laäp hoà sô nôï. Taát caû Nôï Gia-haïn seõ ñieàu chænh moãi 5
naêm hay luùc toång soá nôï huït ñaõ leân tôùi 110% cuûa soá nôï luùc thieát laäp hoà sô nôï.

Intro Rate starting at 1.000% of the loan amount and fixed for 1 month. Exception:
  1. For Purchase: If LTV between 81% to 89% add 1.000% to Rate; If LTV more than 90% add 2.000%
    to Rate.
  2. For Refinance: If Cash-Out is more than 70% LTV or less than 70% LTV and more than 70% CLTV
    add 0.500% to Rate.

Möùc Lôøi laø 1.000% cuûa soá nôï vaø coá ñònh trong thôøi haïn 1 thaùng. Ngoaïi tröø:
  1. Taøi trôï: Neáu nôï-treân-giaù-trò töø 81%-89% coäng 1.000% voâ Möùc Lôøi; Neáu nôï-treân-giaù-trò nhieàu hôn 90%
    coäng 2.000% voâ Möùc Lôøi luùc thieát laäp hoà sô nôï.
  2. Taùi Taøi Trôï: Neáu Soá Tieàn Laáy-Theâm hôn 70% cuûa nôï-treân-giaù-trò hay neáu ít hôn 70% cuûa nôï-treân-giaù-
    trò nhöng nhieàu hôn 70% cuûa toång soá nôï-treân-giaù-trò, coäng 0.500% voâ Möùc Lôøi luùc laäp hoà sô nôï.

Monthly MTA ARM – Monthly Treasury Average (MTA) Index = 5.045%.
 1. Margin = 3.250%; 15-day Locked; No Prepayment Penalty.
 2. Margin = 3.275%; 15-day Locked; 1-year Prepayment Penalty (Hard Prepay).
 3. Margin = 3.075%; 15-day Locked; 3-year Prepayment Penalty (Hard Prepay).

Möùc Lôøi Thaû Noåi döïa theo Möùc Lôøi cuûa MTA – Möùc Chuaån cuûa MTA = 5.045%
  1. Möùc Nhaäp = 3.250%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Khoâng bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm.
  2. Möùc Nhaäp = 3.275%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm trong thôøi haïn 1 naêm.
  3. Möùc Nhaäp = 3.075%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm trong thôøi haïn 3 naêm.
  4232-A UNIVERSITY AVE. SAN DIEGO, CA92105. Phone: 619-280-8085 Fax: 619-280-6249 Email: NGOCDSC@SBCGLOBAL.NET
                           NorthWind Mortgage
                                                                 4
Monthly LIBOR ARM – 1 Month London Interchange Bank Offer Rate (LIBOR) Index = 5.225%.
 1. Margin = 3.250%; 15-day Locked; No Prepayment Penalty.
 2. Margin = 2.975%; 15-day Locked; 1-year Prepayment Penalty (Hard Prepay).
 3. Margin = 2.825%; 15-day Locked; 3-year Prepayment Penalty (Hard Prepay).

Möùc Lôøi Thaû Noåi döïa theo Möùc Lôøi cuûa LIBOR – Möùc Chuaån cuûa LIBOR = 5.225%
  1. Möùc Nhaäp = 3.250%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Khoâng bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm.
  2. Möùc Nhaäp = 2.975%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm trong thôøi haïn 1 naêm.
  3. Möùc Nhaäp = 2.825%; 15-ngaøy ñaõ giöõ möùc lôøi; Bò phaït-neáu-traû-heát-nôï-sôùm trong thôøi haïn 3 naêm.

For Proved Income/Assets Purchase or Refinance with No Cash-out: FICO must be equal or more than 660
scored for owner-occupied, single home, 95% LTV if loan amount is $400,000; 90% LTV if loan amount is
$500,000; 80% LTV if loan mount is $1,000,000 and 75% LTV if loan amount is $1,500,000.

Chöùng-minh löôïng thu-nhaäp vaø taøi saûn hay taùi taøi trôï nhöng khoâng laáy theâm tieàn ra: Soá ñieåm Tín-duïng phaûi
hôn 660 ñieåm cho nhaø ñeå ÔÛ, moät ñôn-vò nhaø, 95% nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï $400,000; 90% nôï-treân-giaù-trò neáu
soá nôï $500,000; 80% nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï $1,000,000 vaø 75% nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï $1,500,000.

For Proved Income/Assets Refinance with Cash-out: FICO must be equal or more than 660 scored for owner-
occupied; single home; 80% LTV – 90% CLTV if loan amount is $500,000, 80% LTV – 85% CLTV if loan
amount is $650,000.

Chöùng-minh löôïng thu-nhaäp vaø taøi saûn nhöng laáy theâm tieàn ra: Soá ñieåm Tín-duïng phaûi hôn 660 cho nhaø ñeå ÔÛ,
moät ñôn-vò nhaø, 80% cuûa nôï-treân-giaù-trò vaø 90% cuûa toång soá nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï $500,000; 80% cuûa nôï-
treân-giaù-trò vaø 85% cuûa toång soá nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï $650,000.

For Stated Income/Verified Assets Purchase or Refinance with No Cash-out: FICO must be at least 720
scored for owner-occupied; single home; 80% LTV – 90% CLTV if loan amount is $650,000.

Khoâng Chöùng-minh löôïng thu-nhaäp nhöng chöùng-minh Taøi-saûn hay khoâng laáy theâm tieàn ra: Soá ñieåm Tín-duïng
phaûi hôn 720 cho nhaø ñeå ÔÛ, moät ñôn-vò nhaø, 80% cuûa nôï-treân-giaù-trò vaø 90% cuûa toång soá nôï-treân-giaù-trò neáu soá
nôï $650,000.

For Stated Income/Verified Assets Refinance with Cash-out: FICO must be at least 720 scored for owner-
occupied; single home; 80% LTV – 90% CLTV if loan amount is $500,000. Maximum Cash-out is $100,000
if LTV is more than 75%; is $200,000 if LTV is between 55.01% to 75%; is No Limit if LTV is less than or
equal 55%.

Khoâng Chöùng-minh löôïng thu-nhaäp nhöng chöùng-minh Taøi-saûn vaø laáy theâm tieàn ra: Soá ñieåm Tín-duïng phaûi hôn
720 cho nhaø ñeå ÔÛ, moät ñôn-vò nhaø, 80% cuûa nôï-treân-giaù-trò vaø 90% cuûa toång soá nôï-treân-giaù-trò neáu soá nôï
$500,000. Löôïng tieàn laáy ra toái ña laø $100,000 neáu nôï-treân-giaù-trò hôn 75%; $200,000 neáu nôï-treân-giaù-trò töø
55.01%-75%; Khoâng giôùi-haïn löôïng tieàn laáy ra neáu nôï-treân-giaù-trò ít hôn 55%.

Note 6: The conditions for loan approval are different depending on many other factors. Please call Ngoc
Nguyen at (619) 280-8085 or email to ngocdsc@sbcglobal.net for advance information.

Löu-yù 6: Nhöõng ñieàu kieän ñeå möôïn ñöôïc soá nôï raát khaùc bieät tuøy thuoäc treân nhieàu yeáu toá cuûa moãi loaïi hoà sô cuûa
moãi chöông trình nôï. Xin goïi soá (619) 280-8085 hay tuyeán-thö ñeán ngocdsc@sbcglobal.net ñeå bieát chính xaùc
hôn veà möùc lôøi trong ngaøy.

  4232-A UNIVERSITY AVE. SAN DIEGO, CA92105. Phone: 619-280-8085 Fax: 619-280-6249 Email: NGOCDSC@SBCGLOBAL.NET

								
To top