Sako P94S Finnfire Rifle Manual by GAZ40

VIEWS: 572 PAGES: 26

									                       S3171010 / 5
  FINNFIRE P94S
22 LR Hu nter    22  LR Si lhouet te Light
22 LR Hu nter MT   22  LR Sil houet te Light MT
22 LR Va rmint    22  LR R ange/ Spor ter
22 LR Va rmint M T  22  LR R ange/ Spor ter M T
INDEX

Käyttöohje       sivut  5-7

Bruksanvisning     sidor  8 - 10

Owner’s manual     pages  11 - 13

Manuale di Istruzione  pagine  14 - 16
1.                  3.
         1      22.
                      Ase viritetty ja varmistamaton    Aseen kuljetusasento   Ase viritetty ja varmistettu
                       (ASE AMPUMAVALMIS)         (ASE EHDOTTOMASTI
   A                                         TYHJÄ)

                       Vapnet är spänt och osäkrat       Transportläge     Vapnet är spänt och säkrat
                       (VAPNET SKOTTFÄRDIG)         (PATRONLÄGE
                                           PLUNDRAT)

                      The rifle is cocked and the safety  The transport position    The rifle is cocked
                         in the “OFF” position      (RIFLE ABSOLUTELY        and the safety
                          (READY TO FIRE)           EMPTY)        in the “ON” position
     C  D      B           La carabina è armata,      Posizione di trasporto   La carabina è armata,
                       e la sicura è DISINSERITA     (ARMA ASSOLUTAMENTE     e la sicura è INSERITA
                      (ARMA PRONTA A FAR FUOCO)          SCARICA)


4.          5.


             1    2
6.    10.      7.
        1      2  1
8.
   F       G
SAKO FINNFIRE K ÄYTTÖOH JE       ASEEN KÄSITTELY
                    Tarttuessasi aseeseen varmistaudu, ettei se ole ladattu. Kaikkia aseita, myös
                    lataamattomia, on käsiteltävä varovasti. Muista, että useimmat onnettomuudet
                    ovat tapahtuneet “TYHJÄLLÄ” aseella.
SISÄLTÖ            sivu   ASEEN TUNNISTUS (Kuva 1)
Sisällysluettelo         5   Jokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimasta,
                    josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero. Aseen kaliiperi ilmenee piipun
Aseen käsittely         5   sivussa olevasta leimasta. HUOM! Aseessa saa käyttää vain kaliiperimerkinnän
                    mukaisia patruunoita.
Aseen tunnistus         5
                    ASEEN SÄILYTYS
Aseen säilytys          5
                    Säilytä aseesi niitä varten varatussa kuivassa paikassa, jossa ne eivät kolhiinnu
Aseen käyttöönotto        5   eivätkä ole lasten ulottuvilla. Säilytä patruunat aseista erillään lukitussa paikas-
                    sa.
Aseen toiminta          6
                    YLEISTÄ
Lipastus             6   Sako P94 pienoiskiväärin suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset val-
Avotähtäinten säätö       6   mistusmenetelmät ja -materiaalit. Sako P94 pienoiskivääreissä on viiden pat-
                    ruunan irtolipas. Lisävarusteena on saatavissa kymmenen patruunan lipas.
   Vakioavotähtäin       6   Piippu on vapaasti värähtelevä. Asetta on saatavana myös herkistimellä varus-
Standardilaukaisulaite      6   tetulla laukaisukoneistolla.
                    ASEEN KÄYTTÖÖNOTTO
   Laukaisupaineen säätö    6
                    Ase on tehtaalla suojattu aseöljyllä, joka puhdistetaan pois ennen käyttöönot-
Herkistinlaukaisulaite      6   toa.
   Laukaisupaineen säätö    6   - Lukko, lukonkehyksen sisäpuoli ja lipas puhdistetaan pyyhkimällä ne kankaal-
                    la tai puhdistustupolla liiasta öljystä. Tarkista hylsyn kannantilan ja sulkuolkien
   Herkistimen säätö      6   (A) puhtaus kuitenkin niin, että sulkuolat, viritysnousu (B) ja virityskappaleen
                    nokka (C) ovat voideltuja (Kuva 2).
   Varmistimen säätö      6   - Puhdista piippu öljystä työntämällä kuiva puhdistustuppo PERÄPÄÄSTÄ pii-
Aseen huolto käytön jälkeen   7   pun läpi varmistaen, että myös patruunapesä on puhdas.
                    - Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys (Kuva 1).
Piipun puhdistus         7   - Tarkista aseen irtipedatun piipun ja tukin välinen sovite. Noin 0.5 mm:n pape-
                    risuikaleen tulee liikkua vapaasti tukin ja piipun välissä koko piipun matkalla.
Tukin hoito           7   - Laita lukko ja lipas paikoilleen.
Lukon purku ja kokoonpano    7   - Lukko voidaan irrottaa aseesta, kun lukkoa vedetään taaksepäin ja painetaan
                    samalla lukonpidättäjää.
Yleisiä ohjeita         5,7   Nyt aseesi on valmis henkilökohtaista kohdistusammuntaa tai kiikaritähtäimen
Tekniset tiedot         17   asennusta varten.

Räjäytyspiirustus        18
Varaosaluettelo        19 - 20


                                                              5
  ASEEN TOIMINTA                                     HERKISTINLAUKAISULAITE
  - Latausliike tehdään kuten normaalilla kampilukkoisella aseella. Lukko avataan    Ase voidaan laukaista vetämällä liipasimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten
  nostamalla ensin lukon kammesta ylöspäin ja vetämällä sen jälkeen lukkoa        mikä hyvänsä normaali laukaisulaite. Mikäli halutaan, että laukaisu tapahtuu
  taaksepäin. Työnnettäessä kammesta takaisin eteenpäin syöttää lukkorungon       huomattavasti pienemmällä voimalla laukaisua voidaan herkistää. Tämä tapah-
  etupää patruunan patruunapesään ja kampea alas painettaessa lukko sulkeu-       tuu työntämällä liipasinta eteenpäin, kunnes se pysähtyy. TÄSSÄ TILASSA
  tuu ja ase virittyy.                                  ASETTA ON KÄSITELTÄVÄ ERITTÄIN VAROVASTI, SILLÄ ASE SAATTAA
  - Varmistin on normaali kaksitoiminen, joka taka-asennossaan lukitsee laukai-     LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA. Aseen ollessa var-
  sulaitteen ja samalla kammen kiinniasentoon.                      mistettuna herkistimen viritys ei ole mahdollista. Mikäli asetta ei jostain syystä
  - Aseen vireessäolo on todettavissa punaisesta ilmaisimesta kuvan 3 mukaises-     laukaistakaan, herkistimen viritys voidaan turvallisimmin purkaa varmistamalla
  ti.                                          ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Viritys voidaan myös purkaa avaamalla
  LIPASTUS (Kuva 4)                                   lukko, jolloin lukonkammen tullessa yläasentoonsa viritys samalla purkaantuu.
                                              HUOM! Mikäli ase varmistetaan ilman, että se on vireessä, varmistin lukitsee
  Lippaan täyttö tapahtuu niin, että patruuna painetaan kanta edellä lippaan pidä-    laukaisulaitteen ja lukonkammen eikä asetta voida virittää ennenkuin varmistin
  tinhuulien alle ja työnnetään taaksepäin lippaan takaseinää vasten.          on poistettu.
  AVOTÄHTÄINTEN SÄÄTÖ                                  LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 7)
  Sako Finnfire 94S-luodikot on kohdistettu tehtaalla 50 metrin matkalta. Jos ase    Laukaisulaite on suunniteltu toimivaksi 10 - 20 N laukaisupaineilla ilman herkis-
  ei käy haluamaasi paikkaan, tähtäimiä on säädettävä.                  timen viritystä. Tehtaalla laukaisupaine on säädetty 13 - 15 N:iin. Haluttaessa
  VAKIOAVOTÄHTÄIN (Kuva 5)                                varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupaineen kas-
                                              vattamista liian suureksi tulisi välttää. Laukaisupainetta voidaan säätää laukai-
  Sivusäätö tapahtuu joko siirtämällä takatähtäimen hahlolevyä tai etutähtäimen     sulaitteen etupinnassa olevasta ruuvista (1) siten, että myötäpäivään kierrettä-
  jyvää sivu-suunnassa. Takatähtäimen hahlolevyä (2) siirrettäessä on lukitusruu-    essä laukaisupaine kasvaa. Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka kiertä-
  vi (1) avattava, jonka jälkeen hahlolevyä voidaan varovasti naputtelemalla siir-    minen onnistuu ainoastaan kunnollisilla työkaluilla.
  tää sivusuunnassa. Korkeuden säätö tapahtuu vaihtamalla aseeseen jyvä, joita
  on saatavana eri korkuisia (5 - 9.5 mm). 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivu-      HERKISTIMEN SÄÄTÖ (Kuva 7)
  suunnassa vastaa 50 metrin matkalla n. 6 cm:n osumapisteen siirtymää. Ennen      Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkistettynä 2 - 2.5 N, eikä sitä voida
  jyvän vaihtoa on irrotettava jyvänsuojus painamalla sitä esim. kämmenellä taak-    muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla säätöruuvilla (2) voidaan vaikuttaa
  sepäin. Jyvän vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä sivusuunnassa irti jyväjalas-    välykseen, joka liipasimella on ennenkuin se koskettaa laukaisupainejousen ka-
  ta, jossa se on kiinni puristussovitteella. Jyvää irrotettaessa on jyväjalka tuetta-  raan. Tämä välys tuntuu venymänä laukaistaessa ase ilman herkistimen viritys-
  va jotain alustaa vasten. Jyvän vaihdon jälkeen on kohdistus sivusuunnassa eh-     tä, joten se tulisi pitää mahdollisimman pienenä. Ruuvi saisi mieluummin kantaa
  dottomasti tarkistettava. Mikäli ase käy kohdistuksessa vähän alas (max 5 cm),     kevyesti jousen karaan. Mikäli ruuvi kantaa liian voimakkaasti jousen karaan, on
  voidaan korkeussäätö tehdä myös jyvän päältä varovasti viilaamalla.          vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista laukaisulaitetta. Huom. Sää-
  STANDARDILAUKAISULAITE                                 töruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka tarpeetonta edestakaista säätämistä tulisi vält-
                                              tää lukituksen säilyttämiseksi.
  - Laukaisulaite on etuvedoton ja laukaisupaine on tehtaalla säädetty n. 15 N:ksi.
  - Sekä virekynsien ristissäolo että varmistin on säädetty tehtaalla kiinteäksi, eikä  VARMISTIMEN SÄÄTÖ
  niitä ole syytä muuttaa.                                Varmistin on säädetty pysyvästi hiomalla kokoonpanon yhteydessä. Mikäli lau-
  - Jos laukaisupainetta halutaan säätää, on aseen tukki irrotettava, mikä tapah-    kaisulaitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu on varmistimen
  tuu irrottamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit.                    säätö tehtävä uudelleen, mikä on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita käyttä-
  LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 6)                             en.
  - Laukaisupainetta voidaan säätää ruuvista 1 alueella 10 - 20 N.
  - Kiertämällä ruuvia myötäpäivään laukaisuvoima suurenee ja vastapäivään
  vastaavasti pienenee.
  HUOM! TURVALLISUUSSYISTÄ LAUKAISUPAINETTA EI SAA SÄÄTÄÄ
  ALLE 10 NEWTONIN.

6
ASEEN HUOLTO KÄYTÖN JÄLKEEN                              Koska me Sakossa haluamme,
Varmistaudu, että patruunat on poistettu sekä lippaasta että patruunapesästä.     että aseesi palvelee Sinua kaikissa
Irrota lukko ja työnnä öljytty puhdistustuppo piipun läpi. Asetta voidaan säilyttää  tilanteissa ja koko elämäsi ajan,
tällaisena jonkin aikaa. Perusteellisen puhdistuksen jälkeen piippu öljytään      toivomme Sinun kiinnittävän
ohuesti. Lukko samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset teräsosat puhdistetaan     huomiota vielä seuraaviin seikkoihin:
kevyesti öljyisellä tupolla.
                                            1. Käytä asehuoltoon vain ensiluokkaista aseöljyä, sillä sen avulla
PIIPUN PUHDISTUS                                     voit
Piipun puhdistuksessa huomioitavaa:
                                             - puhdistaa, suojata ja voidella
- työnnä puhdistus/öljyämistuppo aina piippuun peräpäästä.
- älä hankaa piippua vaan työnnä sama tuppo vain yhden kerran piipun läpi ja      2. Älä laiminlyö aseesi huoltoa, sillä jos ammunnan jälkeen aseesi
anna sen pudota piipun suusta ulos.                            seisoo puhdistamattomana ja etenkin kosteana yön yli, pääsee
- käytä ehdottomasti suoraa ja jäykkää puhdistuspuikkoa.                 piipussa jo korroosio alulle.
TUKIN HOITO                                      3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasinkaaren
                                             ruuvien) kireys.
Aseen tukki on pintakäsitelty öljyllä tai lakalla, joka estää kosteuden imeytymi-
sen puuhun ja tukin vääntymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittää     4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim.
kuivaaminen käytön jälkeen ja sisäosien öljyäminen. Tukkiöljyn suojavaikutuk-       - laukaisulaitteen toiminta muuttuu
sen ylläpitämiseksi on tukki ajoittain käsiteltävä tukinhoitoöljyllä. Lakkatukkiin
tulleet vauriot on syytä jättää ammattilaisen korjattavaksi.               - aseesi ei sytytä patruunaa
                                             - varmistin ei pidä
LUKON PURKU JA KOKOONPANO (Kuva 8)
                                            toimita aseesi valtuutetulle asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle.
Lukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista mutta, jos on oletettavissa, että lu-
kon sisälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin,  5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperäinen va-
jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdistus välttämätöntä.         raosa.
Aseesta poistettu lukko päästetään vireestä kiertämällä lukon kammesta noin 1/     6. Kun avaat tai kiristät aseesi ruuveja, huolehdi siitä, että ruuvitalt-
8 kierrosta myötäpäivään. Sidekappale irtoaa poistamalla sokka (F). Tämän jäl-      tasi on oikean kokoinen niin, että et huonolla työkalulla turmele
keen lukosta voidaan poistaa iskujousi, virityskappale ja lukon kampi sulkukap-      aseesi ulkonäköä.
paleineen. Iskuri jousineen voidaan poistaa sokan (G) irroituksen jälkeen. Tä-
män enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi.         7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, se on ehdottomasti
Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. Iskuri jou-     toimitettava valmistajalle ja liitettävä mukaan:
sineen, kampi sulkukappaleineen, virityskappale, iskujousi ja sidekappale koo-      - selvitys siitä, mitä on tapahtunut
taan lukkorunkoon. Sokka (F) lyödään paikoilleen puristaen samalla sidekappa-       - ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut)
leen avulla iskujousta kokoon ja varmistaen, että sidekappaleen ja lukkorungon
sokan reiät ovat kohdakkain. Tämän jälkeen lyödään iskurin lukitussokka (G)        - mielellään näyte patruunoista
paikoilleen ja viritetään lukko kiertämällä kammesta noin 1/8 kierrosta vastapäi-   Tällaisessa tapauksessa älä ryhdy purkamaan asetta itse.
vään.
                                                                                  7
  S A K O F I N N FI R E B R U K SA N V I S -       HANDHAVANDE AV VAPNET
                              Kontrollera alltid att vapnet är oladdat genom att lyfta slutstyckshandtaget och
  NING                          dra slutstycket bakåt så att patronläget och magasinet kan inspekteras. Alla va-
                              pen, även oladdade, skall hanteras med varsamhet. De flesta olyckor händer
                              med “OLADDADE” vapen.
                              TILLVERKNINGSNR/KALIBER (Bild 1)
  INDEX                     sida
                              Tillverkningsnumret är instämplat på lådans vänstra sida medan kalibern anges
                              på pipans vänstra sida strax framför lådan. OBS! Kontrollera att ammunitionen
  Index                      8   är lämplig för pipans kaliber samt att patronläget och pipan är fria från fett, vat-
  Handvande av vapnet               8   ten, olja eller annat hinder/föremål.
  Tillverkningsnr/kaliber             8   FÖRVARING
                              Förvara alltid vapnet på säker och torr plats, oåtkomligt för barn och obehöriga.
  Förvaring                    8   Förvara ammunitionen och vapnet åtskilda.
  Gör detta innan du börjar använda vapnet     8   ALLMÄNT
  Laddning av vapnet                9   Din Sako P94 har tillverkats enligt allra senaste moderna produktionsmetoder
                              och speciell omsorg har ägnats åt materialval och materialkvalitet. Sako P94
  Laddning av magasin               9   har friliggande pipa och löstagbart “clipmagasin”, som rymmer 5 skott. 10-skotts
  Justering av riktmedel              9   magasin finns som extra tillbehör. Geväret kan även levereras med snälltryck
                              som extra tillbehör.
     Standard-riktmedel             9
                              GÖR DETTA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA VAPNET
  Standardtrycket                 9   - Torrdra loppet med en mjuk tyglapp. OBS! Börja vid patronläget, drag mot
     Ändring av tryckets hårdhet        9   mynningen, i ett drag.
                              - Torka av överflödig olja på slutstycke, patronläge och låda.
  Snälltryck                    9   - Se till att stötbotten och låsklackarna (A) är rena och alla ytorna (A - C) (Bild 2)
                              lätt inoljade med vapenolja.
     Ändring av tryckets hårdhet        9   - Kolla sikte och korn.
     Ändring av snälltryck           9   - Kontrollera att de två stockbultarna 1 och 2 (Bild 1) är ordentligt åtdragna.
                              OBS! Detta göres inför varje säsong då stocken lätt torkar pga. låg luftfuktighet
     Ändring av säkring             9   i uppvärmda rum under vinterhalvåret.
  Rengöring efter användning           10   - Kolla att pipan inte ligger an mot framstocken. Ett ca. 0.5 mm tjockt papper
                              skall kunna föras mellan pipan och framstocken.
  Rengör pipan så här               10   - Sätt slutstycket i lådan genom att se till att säkringsknappen är i osäkrat, främ-
                              re läge. För in slutstycket och fäll ner slutstyckshandtaget, gör en repetering och
  Skötsel av stocken               10   kontrollera att slutstycksspärren fungerar (Dvs. slutstycket stannar i sitt baker-
  Isärtagning och ihopsättning av slutstycket   10   sta läge).
                              - Vid montering av ev. kikarsikte använd originalfästen som passar direkt i de
  Allmän information               8,10   frästa spåren i lådan. Detta underlättar monteringen och eliminerar skador på
                              kikarsiktet pga. felaktiga fästen eller felaktig montering. OBS! Kikarsikte monte-
  Tekniska data                  17   rat med originalfästen kan tas av och sättas tillbaka utan att träffläget ändrar sig.
  Sprängbild                   18
  Reservdelar                  20 - 21
8
LADDNING AV VAPNET                                     SNÄLLTRYCK
- Lyft slutstyckshandtaget och drag slutstycket bakåt. För in en patron i patron-      Vapnet kan avfyras genom att pressa avtryckaren bakåt på vanligt sätt då me-
läget. Stäng slutstycket och säkra vapnet. För in magasinet och se till att det       kanismen fungerar som direkttryck utan tryckpunkt. Avtryckarmekanismen kan
snäpper fast. Signalstiftet under tändstiftsmuttern visar att mekanismen är         även spännas så att avfyrningen sker genom ett mycket lätt tryck på avtrycka-
spänd.                                           ren. Detta sker genom att pressa avtryckaren framåt tills den hakar upp och är
LADDNING AV MAGASIN (Bild 4)                                spänd. VARNING: NÄR AVTRYCKARMEKANISMEN ÄR UPPSPÄND I
                                              SNÄLLTRYCKSLÄGE MÅSTE VAPNET BEHANDLAS MED STÖRSTA FÖR-
Tryck ner patronens bakre del samtidigt som den förs in under magasinets sido-       SIKTIGHET - DÅ MINSTA STÖT KAN AVFYRA VAPNET! Att återställa av-
öron tills den når magasinkroppens bakre vägg.                       tryckarmekanismen i normalläge kan ske genom att säkra vapnet med säk-
JUSTERING AV RIKTMEDEL                                   ringstangenten eller att öppna slutstycket med slutstyckshandtaget. NOTERA
                                              att avtryckarmekanismen och slutstyckshandtaget är låsta i säkrat läge. Upp-
Sako Finnfire P94S vapen är inskjutna på ett avstånd av 50 m. Om träffläget inte      spänning av slagstiftet och uppspänning av snälltrycket kan endast ske i osäkrat
är i rätt ställe, måste sikten justeras.                          läge.
STANDARD-RIKTMEDEL (Bild 5)                                 JUSTERING AV TRYCKETS HÅRDHET (Bild 7)
Sidojustering kan göras genom att låsskruven (1) på siktet lossas och siktskivan      Avtryckarmekanismen är konstruerad för 10 - 20 N avtrycksvikt i normalläge.
(2) flyttas till höger om träffläget skall flyttas till höger. Sidojustering kan även gö-  Tryckets hårdhet är justerat till 13 - 15 N vid leverans från fabrik. Hårdheten bör
ras genom att flytta kornet i sidled. Flyttas kornet till höger flyttas träffläget till   inte ökas för normaltrycket då det påverkar snälltryckets funktion. Tryckets hård-
vänster. Höjdjustering sker genom att byta kornet (5 - 9.5 mm). Varje 0.5 mm        het justeras med skruven (1). När skruven vrides medurs ökar hårdheten på
förändring av kornhöjden eller i sidled ger ca. 6 cm träfflägesförändring på 50 m.     trycket. Obs. Skruven (1) är självlåsande och kan vrides endast med välpassan-
Vid byte av det laxade kornet måste kornskyddet avlägsnas genom att man           de verktyg.
pressar det bakåt från mynningen. Knacka kornet i sidled. Se till att ha ordentligt
stöd för kornklacken när kornet knackas i sidled. Vid mindre justering (under        JUSTERING AV SNÄLLTRYCKET (Bild 7)
5 cm) uppåt kan kornet också försiktigt filas ner.                     Med uppspänt snälltryck är avtrycksvikten 2 - 2.5 N och kan inte justeras. Skru-
STANDARDTRYCKET                                       ven (2) justerar avståndet mellan avtryckarstången och avtryckarfjäderns pis-
                                              tong. Avståndet skall vara så litet som möjligt. Helst så att ytorna lätt berör var-
- Trycket är mycket exakt och kort med direkttryck ställt på ca. 15 N.           andra. Om beröringen blir för hård fungerar inte snälltrycket. Obs. Skruven (2)
- Avtryckarstång, upphak och säkring är injusterade på fabriken och skall helst       är självlåsande och skall inte onödigtvis röras för att behålla sin funktion.
ej ändras. Ändringen kan äventyra säkerheten och vapnets funktion.
                                              JUSTERING AV SÄKRINGEN
ÄNDRING AV TRYCKETS HÅRDHET (BILD 6)
                                              Säkringen är justerad för gott på fabrik. Om någon del av säkringsmekanismen
- Demontera stocken.                                    måste bytas skall hela avtryckarmekanismen returneras till fabriken för denna
- Trycket är justerbart från 10 N till 20 N. Vrid skruv (1) medurs så ökar hårdhe-     åtgärd.
ten.
OBS! VRID ALDRIG JUSTERINGSKRUVEN SÅ LÅNGT MOTURS ATT
TRYCKET UNDERSTIGER 10 NEWTON!
                                                                                        9
   RENGÖRNING EFTER ANVÄNDNING                                 Vi på Sako är övertygade om
   Kontrollera att ingen patron finns kvar i patron-                      att Sako-studsaren räcker ett
   läget eller magasinet. Tag ut slutstycket och olja in loppet med solvent/vapenol-      helt jägarliv under förutsättning
   ja. Rengör och olja in pipan och alla metalldelar.                     att den behandlas rätt:
   RENGÖR PIPAN SÅ HÄR                                     1. Använd vapenolja av högsta kvalitet som
   - För alltid putslappen från patronläget mot mynningen.                    - rengör, skyddar och smörjer.
   - Drag inte putslappen fram och tillbaka i loppet utan från patronläget till myn-
   ningen i ett drag.                                     2. Försumma inte vapenvården. Om vapnet inte rengöres inom
   - Upprepa tills loppet är rent.                                ca. 24 timmar efter skjutning kan rostangrepp starta, speciellt
   - Använd endast raka och styva putskäppar som ej skadar loppet.                känsligt vid fuktigt väder.
   - Efter rengöring olja in loppet lätt.                           3. Kolla minst en gång per år att de två stockbultarna och övriga
   SKÖTSEL AV STOCKEN                                       skruvar är ordentligt åtdragna.
   Stocken är lackerad eller ytbehandlad med stockolja, som skyddar mot fukt och        4. Om någon förändring i vapnets funktion uppstår t.ex.
   förhindrar att stocken slår sig. Normalt stocken skall vårdas genom att torka den       - trycket känns annorlunda
   efter användning och hålla stocken invändigt inoljad. Skyddsverkan av oljeytbe-
                                                  - vapnet klickar
   handlingen behöver underhållas genom att gnida in stockolja av god kvalitet re-
   gelbundet eller vid behov. Oljebehandlingen ger samtidigt vacker djup ton åt          - säkringen fungerar ej
   stocken och döljer repor och tryckmärken. Ytskador av lackerade stocken skall        lämna in det omedelbart för kontroll och åtgärd till en vapentekniker
   inlämnas till reparation hos specialisten.                           eller generalagenten.
   ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING AV SLUTSTYCKET                         5. Använd enbart originaldelar.
   (Bild 8)                                          6. Använd mejslar och verktyg som är avpassade i storlek till spår-
   Under normala förhållanden behöver man inte demontera slutstycket, men om           skruvar så att dessa inte skadas.
   det finns anledning att tro att fett eller tjock olja trängt in, bör slutstycket rengöras
                                                 7. Om vapnet skadas eller havererar under skjutning är det viktigt
   invändigt om vapnet skall användas i sträng kyla t.ex. vid toppfågeljakt.
                                                  att vapnet skyndsamt och i befintligt skick sändes till generala-
   Efter att slutstycket avlägsnats från vapnet den förs till ospänd läge genom att
                                                  genten tillsammans med:
   vrida slutstyckshandtaget ca. 1/8 varv medurs. Täckhylsan, slagfjädern, ham-
   maren och slutstyckshylsan med handtaget kan då avlägsnas genom att slå ut           - en redogörelse om vad som inträffat
   stiftet (F). Tändstiftet med returfjädern kan avlägsnas genom att slå ut stiftet (G).     - tomhylsor
   Isärtagning vidare är det inte nödvändigt för rengöring.
   Efter avfettning och inoljning med en tunn vapenolja med låg fryspunkt, sätt slut-       - helst ett prov av patronerna som använts
   stycket ihop omvänt sätt. Sätt tändstiftet med fjädern, slutstyckshylsan, hamma-      Under inga omständigheter får vapnet tas isär.
   ren, slagfjädern och täck-
   hylsan tillbaka till slutstycket. Spänn slagfjädern med täckhylsan, se till att stift-
   hålen i täckhylsan och slutstyckskroppen är mitt emot varandra och slå in stiftet
   (F). Därefter slås stiftet (G) tillbaka och spännes slagfjädern genom att vrida
   slutstyckshandtaget ca. 1/8 varv moturs.
10
S A K O F I N N F I R E OW N E R ’ S     HANDLING THE RIFLE
                       When holding the rifle, check that it is not loaded by opening and drawing back
M A N UA L                  the bolt. All weapons, even unloaded ones, have to be handled carefully. Re-
                       member that most accidents happen with an “UNLOADED GUN”.
                       IDENTIFICATION (Fig. 1)
INDEX                    You will find the model and serial number of the rifle stamped on the side of the
                       receiver, while the caliber is shown on the barrel. NOTE! Make sure you have
                       ammunition of the correct caliber for your rifle, and that the chamber and bore
Index                11   are clean of any obstruction including water or excessive oil.
Handling the rifle          11   STORAGE
Identification            11   Always store your gun in a secure, dry place, where it will not be damaged and
                       where children and unauthorized persons cannot gain access to it. Keep car-
Storage               11   tridges separately in a secure place.
Maintenance before use        11   GENERAL INFORMATION
Operation              12   When designing this new model of Sako P94 rifle special consideration has
                       been given to the use of modern manufacturing methods and materials. The rifle
Loading the magazine         12   features a detachable magazine with 5 shot capacity. A 10-shot magazine is al-
Sight adjustments          12   so available. The barrel is free floating. Single set triggers are available as an
                       option.
   Standard-sights         12
                       MAINTENANCE BEFORE USE
Standard trigger mechanism      12   - Clean the oil from of the barrel by inserting a dry patch into the breech end of
   Trigger adjustment       12   the barrel.
                       - Clean extra oil from the bolt and breech area in the action.
Single-set trigger mechanism     12   - Check that the recessed bolt space and locking lugs (marked A in Fig. 2) are
                       clean. Make sure however that all areas (A - C) are lightly lubricated.
   Trigger adjustment       12   - Check that the sights are clean and free of debris.
   Set-trigger adjustment     12   - Check the tightness of fastening screws 1 and 2 (Fig. 1).
                       - Check the fit between the stock and free floating barrel. A slip of paper roughly
   Safety adjustment        12   0.5 mm thick should move easily between barrel and stock over the whole length
Cleaning after use          13   of the barrel.
                       - Insert the bolt into receiver.
Cleaning the barrel         13   - The bolt is released from the rifle by pulling the bolt backwards and simulta-
                       neously pressing the bolt release button.
Maintenance of the stock       13   After performing the above check points, your rifle is now ready for testfiring.
Bolt disassembly and reassembly   13   However, if a telescopic sight is to be used, attach mounts and scope prior to
                       testfiring.
General information         11,13
Technical data            17
Exploded drawing           18
Spare parts            22 - 23
                                                                11
   OPERATION                                        SINGLE-SET TRIGGER MECHANISM
   - Loading is performed in the usual manner for a bolt-action rifle. The action is    For use as a normal single-stage trigger, squeeze rearwards in the normal fash-
   opened by first raising the bolt handle and then pulling the bolt back. As the bolt   ion. The trigger can also be “SET” by pushing the trigger forward until it stops.
   is pushed forwards the cartridge is fed into the chamber and on rotating the han-    The rifle can now be fired with only a light touch. WARNING! WHEN THE TRIG-
   dle downward the action is closed and the rifle cocked.                 GER IS IN THE “SET” POSITION, THE RIFLE MUST BE HANDLED WITH
   - The safety is the usual on/off type. When engaged (in its rearmost position) it    EXTREME CARE, AS ANY SHOCK OR VIBRATION CAN DISCHARGE THE
   also locks the bolt handle in the closed position.                   RIFLE. If the rifle is cocked, with SAFETY ON, the trigger CANNOT be put into
   - The red warning dot (Fig. 3) indicate that the rifle is cocked and IS READY TO    the “SET” position. To return trigger to the “UNSET” position, the safest method
   FIRE.                                          is to put “SAFETY ON” or open the bolt. NOTE! When the safety is in the “ON”
                                               position it locks the trigger mechanism and the bolt. The rifle can be cocked only
   LOADING THE MAGAZINE (Fig. 4)
                                               when the safety is in the “OFF” position.
   Load the magazine by pressing the rear of the cartridge beneath the retaining
   lips and pushing rearwards.                               TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)
                                               The trigger mechanism is constructed for 10 - 20 N (2 - 4 lbs) trigger weight in
   SIGHT ADJUSTMENTS
                                               single-stage position. The trigger weight is adjusted to 13 - 15 N (3 lbs) at the
   Sako Finnfire P94S rifles are supplied by the factory to zero at 50 m. If this is    factory. To be sure that the single-set trigger operates correctly in all circum-
   unsuitable, the sights can be adjusted.                         stances, the trigger weight should not be increased. The trigger weight can be
   STANDARD-SIGHTS (Fig. 5)                                adjusted by the means of screw (1). Turning the screw clockwise will increase
                                               the trigger weight. NOTE! Screw (1) is self-locking and needs proper tool.
   Windage adjustment can be made either by the front or rear sight. When adjust-
   ing rear sight (2) first slacken screw (1), and tap sideways in direction required.   SET-TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 7)
   Foresight adjustments will be opposite to rearsight adjustments. E.g. to move      When the trigger is in the “SET” position, the trigger weight is 2 - 2.5 N (7 - 9 oz.)
   shot to right, adjust foresight to left. Vertical adjustments are made by changing   and cannot be adjusted. The screw (2) adjusts the gap between the trigger and
   the bead. Your dealer can supply beads of different heights (5 - 9.5 mm). Each     the plunger of the trigger weight spring. This gap affects the creep in unset stage
   move of 0.5 mm in height or sideways alters the point of impact by roughly 6 cm     and should be as small as possible, preferably the screw should lightly touch the
   at a range of 50 m. Before changing the bead the hood must be removed by        plunger. On the other hand if the pressure between the screw (2) and the plung-
   pressing it backwards with the flat of the hand. The bead is detached by tapping    er is too heavy, it may prevent the set-trigger from working. NOTE! Screw (2) is
   it off its mount in a sideways direction. While removing the bead the mount must    self-locking and unnecessary adjustments should be avoided to keep the self-
   be supported firmly from below. After changing the bead it is essential to check    locking in good condition.
   the windage adjustment. If the rifle shots a little low (max. 5 cm), height adjust-
   ment may also be carried out by carefully filing down the tip of the bead.       SAFETY ADJUSTMENT
   STANDARD TRIGGER MECHANISM                               The safety is permanently adjusted at the factory. However, if the trigger, trigger
                                               sear or safety lever has to be changed, the safety must be readjusted. For this
   - The trigger has no first pull and the trigger pressure is set at the factory to ap-  operation the trigger mechanism must be returned to the factory in Finland.
   prox. 15 N.
   - Both the sear engagement and safety are set at the factory and need no ad-
   justment of any kind.
   - Should you wish to alter the trigger pressure, the stock must first be detached.
   To do this, remove the trigger guard fastening screws.
   TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 6)
   - The trigger pull is adjustable from 10 N to 20 N by means of the screw 1.
   - Turning the screw clockwise will increase the pressure. Turning the screw
   counterclockwise will reduce the pressure.
   NOTE! FOR SAFETY REASONS DO NOT ATTEMPT TO REDUCE TRIGGER
   PRESSURE BELOW 10 NEWTON (2 LBS).


12
CLEANING AFTER USE                                    By following the few
Before commencing cleaning check that all cartridges have been removed both       simple maintenance
from the magazine and the chamber. Remove the bolt and push an oily cleaning       procedures listed below,
cloth through the bore after which the rifle can be stored in this condition for a    Sako rifles will provide
period of time. After thorough cleaning the barrel should be lightly oiled. Clean    a lifetime of service:
the bolt as well as the other external metal parts lightly with an oily cloth.
                                             1. Use only the best quality gun oil which can
CLEANING THE BARREL
                                              - clean, protect and lubricate
When cleaning the barrel always do as follows:
- Always push the cleaning/oiling patch from the breech end of the barrel.        2. Corrosion can begin within 24 hours if the rifle is not cleaned after
- Do not scrub the barrel, simply push the patch through the barrel and out         firing. This is especially true in damp conditions.
through the muzzle. Repeat as necessary.                         3. At least once a year, check the tightness of all screws including
- Use only absolutely straight and sturdy cleaning rods.                  stock and receiver screws.
MAINTENANCE OF THE STOCK                                 4. Take the gun to an authorized gunsmith or directly to the manu-
The stock has been treated with oil or lacquered which stops moisture from be-       facturer/importer if any changes in the functioning of your firearm
ing absorbed and prevents warping. Normally it is necessary to just dry the stock      are noticed. For example:
after use and to keep the inside of the stock oiled. To keep the oilstock in good      - the functioning of the trigger mechanism has changed.
condition it should be wiped over occasionally with a good quality stock oil. If the
lacquered stock has been damaged, it is best to have any restoration performed       - the gun does not fire the cartridge (misfires)
by a specialist.                                      - the safety does not hold
BOLT DISASSEMBLY AND REASSEMBLY (Fig. 8)                         5. Use only original factory spares parts.
It is not generally necessary to disassemble the bolt, but if there is reason to be-   6. When loosening or tightening screws take care that the screw-
lieve that oil may have penetrated the bolt causing stiffness, it should then be      driver is the appropriate size and shape so as not to damage the
cleaned. If you intend to use the weapon in cold weather cleaning the bolt is par-     screwheads and the general appearance of the gun.
ticularly important.                                   7. If the gun is damaged while shooting, send the gun to the dealer/
Having removed the bolt from the weapon, the bolt is uncocked by turning bolt        importer and include:
handle a. 1/8 turn clockwise. The bolt shroud, cocking piece, firing pin spring
and bolt handle are then removed by removing the pin (F). Having done this the       - an explanation of what has happened
firing pin with return spring are removed by removing the pin (G). Normally it is      - the cartridge case (with which the damage occurred)
not necessary to disassemble the bolt any further for cleaning purposes.          - preferably a sample of the cartridges
Having cleaned the bolt, to re-assemble, reverse the order. First push the firing
pin with return spring, bolt handle, cocking piece, firing pin spring and bolt      In these circumstances do not dismantle the gun.
shroud into its place in the bolt body. Compress the firing pin spring by pushing
with the bolt shroud, make sure that the pin holes in bolt shroud match the holes
in the bolt body and drive the pin (F) into its place. Then drive the pin (G) into its
place and cock the firing pin by turning the bolt handle a. 1/8 turn counter-clock-
wise.
                                                                                  13
   MANUALE DI ISTRUZIONE SAKO FINN-         MANEGGIO DELLA CARABINA
                           Prima di maneggiare la carabina, verificate che non sia carica aprendo e arretran-
   FIRE                       do l’otturatore. Tutte le armi, anche quelle scariche, devono essere maneggiate
                           con la massima attenzione. Ricordate che la maggior parte degli incidenti avviene
                           con ARMI RITENUTE ERRONEAMENTE SCARICHE.
                           IDENTIFICAZIONE (Fig. 1)
   SOMMARIO                Pagina  Troverete l’indicazione del modello ed il numero di matricola marcati sul fianco del-
                           la carabina mentre il calibro è impresso sul fianco della canna. AVVERTENZA:
                           Siate sicuri di usare le munizioni del calibro corretto per la vostra carabina e che
   Sommario                 14   la camera di cartuccia e l’anima della canna siano libere da qualsiasi ostruzione
                           ivi compresi acqua ed olio in eccesso.
   Maneggio della carabina         14   CUSTODIA
   Identificazione             14   Riponete sempre la vostra carabina assolutamente scarica in un luogo sicuro ed
                           asciutto, dove non possa essere danneggiata, e al di fuori della portata di minori
   Custodia                 14   o di persone non autorizzate. Riponete le cartucce in un luogo diverso e altrettanto
                           sicuro.
   Manutenzione prima dell’uso       14
                           INTRODUZIONE
   Uso                   14   Il progetto della nuova carabina Sako P94 ha tenuto conto dei più recenti sistemi
                           di costruzione e dei materiali più moderni.
   Come riempire il caricatore       15   La carabina dispone di caricatore amovibile da 5 colpi. A richiesta è fornibile un
   Regolazione degli organi di mira     15   caricatore da 10 colpi. La canna è del tipo flottante. Tutti i modelli possono essere
                           forniti di meccanismo di scatto con set trigger su richiesta.
      Organi di mira standard      15   MANUTENZIONE PRIMA DELL’USO
   Meccanismo di scatto standard      15   - Eliminate l’olio dall’anima della canna inserendo un pezzuola asciutta dalla ca-
                           mera di cartuccia.
      Regolazione del grilletto     15   - Asportate l’olio in eccesso dall’otturatore e dalla zona della chiusura sulla culatta.
                           - Verificate che le parti nascoste dell’otturatore e le alette di chiusura (A Fig. 2) si-
   Meccanismo di scatto con set trigger   15   ano pulite. Controllate tuttavia che tutti i punti (A-B-C Fig. 2) siano leggermente lu-
                           brificati.
      Regolazione del grilletto     15   - Verificate che gli organi di mira siano perfettamente puliti.
      Regolazione del set trigger    15   - Verificate il corretto serraggio delle viti di fissaggio (1 e 2 Fig. 1).
                           - La canna della carabina deve poter flottare liberamente sulla calciatura. Un foglio
      Regolazione della sicura      15   di carta di circa 0,5 mm di spessore deve poter scivolare liberamente tra la calcia-
                           tura e la canna per tutta la sua lunghezza.
   Pulizia dopo l’uso            16   - Inserite l’otturatore nella scatola di culatta.
                           - L’otturatore può essere estratto dalla carabina arretrando l’otturatore stesso e
   Pulizia della canna           16   premendo contemporaneamente il bottone sgancio otturatore (ritegno otturatore).
                           Dopo aver effettuato le verifiche e le operazioni descritte, la vostra carabina è
   Manutenzione del calcio         16   pronta per la prova del fuoco. Se avete deciso di montare un collimatore, è questo
   Smontaggio e rimontaggio otturatore   16   il momento giusto di fissare gli attacchi (basi) e il collimatore stesso.
                           USO
   Informazioni generali          14,16  - Il caricamento avviene secondo la procedura abituale contemplata per le carabi-
   Dati tecnici               17   ne bolt-action. La culatta si apre sollevando dapprima il manubrio dell’otturatore e
                           successivamente arretrando l’otturatore stesso. Spingendo l’otturatore in avanti,
   Vista arma esplosa            18   una cartuccia viene incamerata e ruotando il manubrio dell’otturatore verso il bas-
                           so si opera la chiusura dell’otturatore stesso. Il percussore viene armato quando
   Parti di ricambio           23 - 24  si solleva il manubrio dell’otturatore.
14
- La sicura manuale è la classica sicura INSERITA/DISINSERITA. Quando inseri-        MECCANISMO DI SCATTO CON SET TRIGGER
ta (posizione arretrata) la sicura blocca anche il manubrio dell’otturatore in posi-     Disponibile a richiesta, il meccanismo di scatto set trigger consente di sparare in
zione di chiusura.                                      modo normale per semplice trazione sul grilletto. Tale meccanismo di scatto può
- Il punto rosso di avviso (Fig. 3) indica che la sicura è disinserita e che la carabina   anche essere predisposto per un peso di scatto particolarmente leggero spingen-
è PRONTA A FAR FUOCO.                                    do il grilletto in avanti sino ad arresto. In questa condizione l’arma spara non ap-
COME RIEMPIRE IL CARICATORE (Fig. 4)                             pena si sfiora il grilletto.
Riempite il caricatore spingendo la parte posteriore della cartuccia sotto le labbra     ATTENZIONE! QUANDO IL SET TRIGGER E’ INSERITO LA CARABINA DEVE
del caricatore e facendo arretrare la cartuccia in posizione.                ESSERE MANEGGIATA CON ESTREMA ATTENZIONE PERCHÉ QUALSIASI
REGOLAZIONE DEGLI ORGANI DI MIRA                               URTO OD ANCHE UNA SEMPLICE VIBRAZIONE POSSONO FAR PARTIRE IL
                                               COLPO.
Le carabine Sako P94S sono tarate in fabbrica per distanze di tiro di 50 metri.       Quando il percussore è armato, con SICURA INSERITA, IL SET TRIGGER NON
Qualora sia richiesta un differente taratura, gli organi di mira possono essere re-     PUO’ ESSERE INSERITO. Per DISINSERIRE IL SET TRIGGER, il modo più si-
golati.                                           curo è quello di INSERIRE LA SICURA o aprire l’otturatore. NOTA! La SICURA
ORGANI DI MIRA STANDARD (FIG. 5)                               quando è INSERITA blocca il meccanismo del grilletto e l’otturatore. Il percussore
La regolazione in derivazione può essere effettuata sia sulla tacca di mira che sul     può essere armato solo quando la sicura è DISINSERITA.
mirino. Per regolare la tacca di mira (2-Fig. 5), allentate la vite (1-Fig. 5) e spostate  REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO CON SET TRIGGER
orizzontalmente la tacca di mira nella direzione desiderata battendo leggermente       DISINSERITO (FIG.7)
sul fianco della stessa con un cacciaspine di bronzo. La regolazione del mirino av-     Il meccanismo di scatto è progettato per avere un peso di scatto, con set trigger
verrà in modo contrario. Per spostare il punto colpito a destra, sarà necessario       disinserito, regolabile da 1 a 2 kg. In fabbrica il peso di scatto è tarato a kg 1,300/
muovere il mirino verso sinistra. La regolazione in elevazione si effettua sostituen-    1,500. Per essere sicuri che il set trigger funzioni correttamente in ogni circostan-
do il mirino. Il vostro armiere di fiducia potrà fornire mirini di diversa altezza      za, il peso di scatto non dovrebbe essere aumentato. Il peso di scatto può essere
(da 5,5 a 8,5 mm). Ogni spostamento di 0,5 mm in elevazione o derivazione del        regolato attraverso la vite (1-Fig. 7). Avvitando (in senso orario) tale vite si aumen-
mirino modifica il punto di impatto di circa 6 cm alla distanza di 50 metri. Prima di    ta il peso di scatto. NOTA. La vite (1-Fig.7) di tipo autobloccante necessita di ap-
sostituire il mirino, il tunnel antiriflessi deve essere rimosso spingendolo all’indietro  posita chiave.
con il palmo della mano. Il mirino può essere distaccato dalla sede muovendolo
lateralmente. Per rimuovere il mirino, la base deve essere sostenuta saldamente       REGOLAZIONE DEL MECCANISMO DI SCATTO CON SET
da sotto. Dopo aver sostituito il mirino, è necessario verificare la regolazione in de-   TRIGGER INSERITO (FIG. 7)
rivazione. Se la carabina spara un po’ basso (5 cm al massimo) la regolazione in       Quando il set trigger è inserito, il peso di scatto è di soli 200/250 grammi e non può
elevazione può essere effettuata anche limando con attenzione la sommità del mi-       essere modificato. La vite (2-Fig. 7) regola solo la distanza tra il grilletto ed il piolo
rino.                                            della molla regolazione peso di scatto (precorsa del grilletto). Tale distanza deve
MECCANISMO DI SCATTO STANDARD                                essere il più contenuta possibile essendo causa di possibile allentamento del gril-
                                               letto quando non è inserito il set trigger. E’ addirittura preferibile che la vite sia leg-
- Il grilletto non dispone di pre-scatto ed il peso di scatto è tarato in fabbrica a circa  germente puntata contro detto piolo. Tuttavia, una vite troppo serrata può impedi-
1500 grammi.                                         re il funzionamento del set trigger. NOTA. La vite (2 Fig.7) è di tipo autobloccante
- Sia la sicura che la monta della leva di scatto sono messe a punto in fabbrica e      e può essere ruotata solo con apposita chiave. Evitate di effettuare frequenti re-
non devono essere modificate in alcun caso.                         golazioni che potrebbero ridurne la capacità autobloccante.
- L’unica regolazione possibile è quella del peso di scatto. Il modo più sicuro è
quello di iniziare con lo smontaggio della calciatura svitando ed asportando le viti     REGOLAZIONE DELLA SICURA
fissaggio sottoguardia.                                   La sicura è stata tarata in fabbrica in modo definitivo e non deve essere aggiusta-
REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO (FIG. 6)                           ta. Tuttavia, qualora fosse necessario sostituire parti quali il grilletto, la leva di
                                               scatto o la leva sicura, la sicura stessa deve essere ritarata. Per effettuare tale
- La vite 1 (Fig.6) permette di regolare il peso di scatto da 1 a 2 kg circa.        operazione sarà necessario inviare il gruppo di scatto alla fabbrica in Finlandia.
- Avvitando la vite (in senso orario) si aumenta il peso di scatto. Svitando la vite
(in senso antiorario) si riduce il peso di scatto.
ATTENZIONE! PER MOTIVI DI SICUREZZA, IL PESO DI SCATTO NON DEVE
ESSERE REGOLATO AL DI SOTTO DI 1 KG.
                                                                                              15
   PULIZIA DOPO L’USO                                     Seguendo le poche,
   Prima di iniziare la pulizia della carabina, verificate che tutte le cartucce siano sta-  semplici operazioni di
   te rimosse sia dal caricatore che dalla camera di cartuccia. Smontate l’otturatore     manutenzione di seguito elencate,
   e pulite l’interno della canna passando un’asta nettatoia con uno straccio legger-     la carabina SAKO vi garantirà
   mente imbevuto d’olio dalla camera di cartuccia verso la volata.              anni ed anni di servizio:
   Dopo queste operazioni la carabina può essere riposta solo per un periodo di tem-
   po limitato. Pulite l’otturatore e le altre parti metalliche esterne sempre con uno
   straccio imbevuto d’olio.                                  1. Utilizzate esclusivamente l’olio per armi della migliore qualità che:
   PULIZIA DELLA CANNA                                      - Pulisce, protegge e lubrifica la vostra carabina
   E’ importante attenersi alle seguenti regole durante la pulizia della canna:        2. Se dopo aver sparato la carabina non viene correttamente pulita, la
   - Introducete e spingete l’asta nettatoia con lo straccio imbevuto di olio sempre       corrosione può comparire già dopo 24 ore soprattutto in caso di catti-
   dalla parte della scatola di culatta verso il vivo di volata della canna.           ve condizioni atmosferiche.
   - Non sfregate forte l’asta nettatoia quando è all’interno della canna. Semplice-      3. Almeno una volta all’anno, verificate il serraggio delle viti della vostra
   mente fate passare lo straccio sull’asta attraverso la canna fino a farlo fuoriuscire     carabina ivi compreso le viti del calcio e della scatola di culatta.
   dal vivo di volata. Ripetete tale operazione se necessario.                 4. Interrompete immediatamente il tiro e fate pervenire la vostra carabi-
   - Utilizzate esclusivamente aste nettatoie rigide, perfettamente diritte e prive di      na ad un armiere competente o direttamente al Distributore Ufficiale
   spigoli.                                            locale qualora vi siano anomalie nel funzionamento dell’arma quali,
   MANUTENZIONE DEL CALCIO                                    ad esempio:
   La calciatura viene rifinita ad olio o verniciata. Tali trattamenti prevengono l’assor-    - Il funzionamento del sistema di scatto sia cambiato.
   bimento dell’umidità che causa rigonfiamenti e/o deformazioni del legno. Solita-        - Mancata partenza del colpo.
   mente, dopo l’uso della carabina, è sufficiente passare uno straccio asciutto sul
   calcio e tenere oliate le pareti interne. Per mantenere in buone condizioni la cal-      - La sicura non funzioni.
   ciatura rifinita ad olio si consiglia di utilizzare periodicamente un olio, di buona qua-   - Se la cartuccia è difettosa (fuoriuscita di gas, capsula perforata, bos-
   lità, specifico per calci. Se un calcio verniciato è stato danneggiato, è consigliabile     solo gonfio o rotto, rumore anomalo durante il tiro).
   rivolgersi ad un armiere competente per effettuare le riparazioni necessarie.        5. Utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali di fabbrica.
   SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO OTTURATORE (Fig. 8)                        6. Quando svitate o avvitate le viti, utilizzate esclusivamente un caccia-
   Normalmente non è necessario smontare l’otturatore. Qualora vi sia ragione di ri-       vite di forma e dimensione appropriata. L’impiego di attrezzi non adat-
   tenere che dell’olio penetrato all’interno si sia rappreso causando difficoltà di scor-    ti danneggerà la testa delle viti e comprometterà l’aspetto e il valore
   rimento delle parti, è opportuno procedere alla pulizia dell’otturatore. Se avete in-     della vostra carabina.
   tenzione di impiegare la carabina in condizioni di bassa temperatura, la pulizia      7. Se la vostra carabina si è danneggiata durante il tiro, fatela pervenire
   dell’otturatore è molto importante.                              ad un armiere competente o direttamente al Distributore Ufficiale lo-
   Dopo aver estratto l’otturatore dalla scatola di culatta, disarmate il percussore ruo-     cale, includendo:
   tando il manubrio in senso orario di circa 1/8 di giro. Estraendo la spina (F) pos-
   sono essere smontati il manicotto, la camma d’armamento, la molla percussore          - Una descrizione dell’accaduto.
   ed il manubrio dell’otturatore. Dopo aver eseguito tale operazione, il percussore       - Il bossolo della cartuccia sparata con la quale si è verificato il danno.
   con molla di ritorno può essere rimosso estraendo la spina (G).                - Possibilmente qualche campione delle medesime cartucce non spa-
   Solitamente non è necessario procedere ad ulteriore smontaggio dell’otturatore          rate assieme alla scatola delle stesse.
   per effettuarne la pulizia.
   Dopo aver pulito l’otturatore, rimontatelo procedendo in ordine inverso allo smon-
   taggio. Dapprima rimontate in posizione, sul corpo dell’otturatore, il percussore
   con molla di ritorno, il manubrio dell’otturatore, la camma d’armamento, la molla
   del percussore ed il manicotto dell’otturatore. Comprimete la molla del percussore
   spingendo il manicotto-otturatore e facendo attenzione che i fori del manicotto e
   del corpo-otturatore si trovino in perfetta corrispondenza in modo da accogliere il
   percussore (F). A questo punto reinserite in posizione la spina (G) ed armate il
   percussore ruotando il manubrio dell’otturatore in senso antiorario di circa 1/8 di
   giro.


16
            T E K N I S E T T I E D O T / T E K N I S K A D ATA
             T E C H N I C A L D ATA / D AT I T E C N I C I

K al i i pe ri j a ri h l an n ou s u            L i p as
K ali be r o ch rä ffel sti gn in g
C al i be r a n d r ate o f tw i s t             P 9 4S H u nt e r/ Va r m i n t 2 2 LR 5 p at r. i r t o l i p as. Li s ävar u st e e na
C al i bro e p a ss o de l l a ri g at ur a         1 0 pa t r. i r t o l i p as.
                               P 9 4S R an g e/ S p or t e r 2 2 L R 10 p at r. i r t o l i pa s
       P9 4 S
                               M ag a si n
22 LR              4 2 0 m m 1 6 . 5"
                               P 9 4S H un t e r/ Va r m i nt 22 L R 5-s kot t l ös m ag as i n . 10 -s ko t t
P i tu us / To tal län g d / O ve ra ll le ng th /      ext ra m ag a si n .
L un g he zz a t ota l e                   P 9 4S R an g eS po r t er 22 L R 10 -sko t t l ö sm a ga si n.

P 94 S H un t er        10 0 0 m m 3 9 1/ 2 ”     M ag a zi n e
P 94 S Var m i nt       10 2 5 m m 4 0 1/ 2 ”
P 94 S R an ge / S po r t er  10 2 5 m m 4 0 1/ 2 ”     P 9 4S H un t e r/ Va r m i nt 22 L R 5-s ho t c l i p m ag az i ne. 10 -s ho t
                               c l i p m ag az i ne a l so ava i l a bl e.
P iip un p i tu us / Pi plä n gd / Ba rr el len g th /    P 9 4S R an g eS po r t er 22 L R 10 -sh o t cl i p m a ga zi n e.
L un g he zz a c a nn a
                               C a ric ato re
P 94 S H un t er        560 mm 22”
P 94 S Var m i nt        585 mm 23”          P 9 4S H un t e r/ Va r m i nt ca r i ca t or e a m ovi bi l e d a 5 co l p i 22 L R.
P 94 S R an ge / S po r t er  585 mm 23”          D i s po ni b i l e an ch e un c ar i ca t o re da 1 0 c ol p i .
                               P 9 4S R a ng e/ Sp or t e r ca ri c at ore a m ovi bi l e d a 10 c ol pi 22 LR .
Pai n o / V i k t / We i gh t / Pe so

P 94 S             2 . 6 kg   5 3 / 4 l bs
P 94 S Var m i nt        3 . 3 kg   7 1 / 4 l bs
P 94 S R an ge / S po r t er  3 . 4 kg   7 1 / 2 l bs
                                                                            17
                                      SA KO FI N N FI RE
                       6             3         3
                                                          4       3
             23         25    18   19      16 17        15
                                                                          20
                                                                               4
                       24                                              22 21

                                                                                  20        16
                         2                 8                   7
   13
                                                                   65    67                    71
                                                        26                            72  70
                                                                                76
                                                27                   64                           69
                                          29
 41            13                    12 11
                                                28
                                                              15    63
                                                                        66
                                                                                               68
                    10        6
                                                     1
             14
42

                  1               8  9
                           7                    32          38              2
                     77
              78
                                  12             33          37    10                22             83
46 48 49 50 51 52
                           21            40      31   34  35    36
                                                                                     81    82

                               5


47
                                                                             61        79
        53                                                                    59
                                                            9                60
                                                  30
                                                                             62       80

                  57            14             75          75         39
45
                     58                17      74          73
                                                                             14       21
                                                                      11

 43  44       55    56
      54

18
SAKO FINNFIRE VARAOSALUETTELO                      SAKO FINNFIRE VARAOSALUETTELO
Varaosa-  Osa  Nimitys                   Osa n:o  Varaosa-  Osa  Nimitys                  Osa n:o
 pussi                                  pussi
  n:o                                   n:o
      1  Lukonkehys P94S RH              S3171206   10      Lippaanohjain P94S täydellisenä      S5940258
      2  Piippu kal. 22 LR              S3171102       31  Lippaanohjain
      2  Piippu kal. 22 LR MT             S3175102       32  Ulosheittojousen ruuvi 2.2x4.5
      2  Piippu kal. 22 LR Varmint          S3177102       33  Ulosheittojousi
      2  Piippu kal. 22 LR Varmint MT         S3173102       34  Lippaansalpa
      3  Lukkorunko P94S RH kal. 22 LR        S3171306       35  Lieriösokka 2x12          2 kpl
      4  Lukon sulkukappale              S3161334       36  Lippaansalvan jousi
      5  Tukki koottu P94S RH Hun ö          S2173600       37  Ohjaimen kiinnitysruuvi M3.5x7.5
      5  Tukki koottu P94S RH Hun ml         S2172600       38  Aluslaatta 3.5
      5  Tukki koottu P94S RH Varmint ö        S2173602   11    39  5-patruunan lipas kal. 22 LR        S5940366
      5  Tukki koottu P94S RH Varmint ml       S2172602   11    39  10-patruunan lipas kal. 22 LR       S5940367
      5  Tukki koottu P94S RH Range/Sporter ö     S2173617   12    40  Vastin                   S5940499
  1       Laukaisulaite koottu             S584S110   13       Perälaatta osineen             S5940295
      6  Laukaisulaite koottu                        41  Perälaatta
      7  Kuusiokoloruuvi M6x20                       42  Kiinnitysruuvi 4.8x32       2 kpl
  2       Laukaisulaitteen M90 varaosat        S584S210   13       Varmint-perälaatta osineen         S584S296
      8  Laukaisupainejousi                         43  Perälaatta
      9  Laukaisupaineen säätöruuvi M5x10                  44  Perälaatan alusta
      10  Pidättäjän jousi                          45  Kiinnitysruuvi 4.8x32       2 kpl
      11  Varmistimen jousi                     13       Range/Sporter-perälaatta osineen      S574S290
      12  Varmistimen vaimennin                       46  Perälaatta
  2       Herkistinlaukaisulaitteen varaosat      S584S220       47  Kiinnitysruuvi M5x20        2 kpl
      13  Viretuen jousi                           48  Perälaatan suora välilevy     2 kpl
      14  Herkistimen säätöruuvi M3x6     2 kpl             49  Kiinnitysruuvi M6x20
  3    15  Virityskappale                S5940140       50  Aluslevy
  3       Iskuri P94S täydellisenä           S5940145       51  Perälaatan runko
      16  Iskuri                               52  Perälaatan kiinnitysmutteri    2 kpl
      17  Iskurin palautusjousi                       53  O-rengas
      18  Iskujousi                         13    54  Perälaatan suora välilevy         S584S420
      19  Lieriösokka 3x18                     13    55  Perälaatan yläviisto välilevy       S584S421
  4       Lukon osat                  S5940229   13    56  Perälaatan alaviisto välilevy       S584S422
      20  Ulosvetäjä                        14       Kannikkeet                 S594S297
      21  Ulosvetäjän sokka 2x8                       57  Kannikkeen ruuvi          2 kpl
      22  Ulosvetäjän jousi                         58  Hihnalenkki koottu         2 kpl
  6       Lukon sidekappale täydellisenä        S5940243   14       Varmint-etukannike             S594S298
      23  Sidekappale                            59  Kannikkeen pesä
      24  Jousen ohjain / vireilmaisin                    60  Kiinnitysruuvi
      25  Lieriösokka 3x18                          61  Kiinnitysmutteri
  7    26  Lukon kampi kiintonupilla          S5740245       62  Kannike koottu
  8       Lukonpidätin osineen             S5940252   15       Vakiotakatähtäin              S584S310
      27  Lukonpidätin                            63  Takatähtäinrunko
      28  Lukonpidättimen akseli                       64  Kiinnitysruuvi
      29  Lukonpidättimen jousi                       65  Hahlo 9.5 mm
  9    30  Liipasinkaari P94S              S5940166       65  Hahlo 12 mm
                                          66  Hahlon kiinnityskiila
                                          67  Hahlon kiinnitysruuvi
                                                                        19
 SAKO FINNFIRE VARAOSALUETTELO                      SAKO FINNFIRE RESERVDELAR
 Varaosa-  Osa  Nimitys                   Osa n:o  Reserv-  Del  Beskrivning                Artikel
 pussi                                  delsats                            nr.
  n:o                                   nr.
  16      Vakioetutähtäin               S584S320       1  Låda P94S RH               S3171206
      68  Jyväjalka                             2  Pipa kal. 22 LR              S3171102
      69  Etummainen kiinnitysruuvi                     2  Pipa kal. 22 LR MT            S3175102
      70  Takimmainen kiinnitysruuvi                     2  Pipa kal. 22 LR Varmint          S3177102
      71  Jyvä 5.5 mm                            2  Pipa kal. 22 LR Varmint MT        S3173102
      71  Jyvä 6.5 mm                            3  Slutstyckstomme P94S RH kal. 22 LR    S3171306
      71  Jyvä 7.5 mm                            4  Slutstyckshylsa              S3161334
      71  Jyvä 8.5 mm                            5  Stock kompl. P94S RH Hun o        S2173600
      72  Jyvänsuojus                            5  Stock kompl. P94S RH Hun ml        S2172600
   16      Jyvälajitelma                S594S314       5  Stock kompl. P94S RH Varmint o      S2173602
      71  Jyvä 5.5 mm                            5  Stock kompl. P94S RH Varmint ml      S2172602
      71  Jyvä 6.5 mm                            5  Stock kompl. P94S RH Range/Sporter o   S2173617
      71  Jyvä 7.5 mm                        1       Avtryckarmekanism kompl.         S584S110
      71  Jyvä 8.5 mm                            6  Avtryckarmekanism
   17      Kiinnitysruuvit               S5940267       7  Fästskruv M6x20
      73  Etummainen kiinnitysruuvi                 2       Delar till avtryckarmekanism M90     S584S210
      74  Takimmainen kiinnitysruuvi                     8  Avtryckarfjäder
      75  Kiinnitysruuvin aluslevy       2 kpl             9  Justeringsskruv M5x10
   20      Piipun tulpparuuvit             S584S211       10  Fjäder för avtryckarstång
      76  Tulpparuuvi M4x2.5          4 kpl            11  Fjäder för säkring
   21      Perälevyn kisko täyd.            S574S590       12  Dämpare för säkring
      77  Perälevyn kisko                      2       Delar till snälltryckmekanism       S584S220
      78  Kiinnitysruuvi 4.2x25        3 kpl            13  Fjäder för snälltryck
   21      Tukin alakisko täyd.             S574S593       14  Justeringsskruv M3x6        2 st
      79  Tukin alakisko                      3    15  Hammare                  S5940140
      80  Kiinnitysruuvi 4.2x25        4 kpl        3       Tändstift kompl.             S5940145
   22      Piipun varaosat Hunter            S5940405       16  Tändstift
      81  Kiinnitysruuvi M6x20         2 kpl            17  Returfjäder för tändstift
      82  Peiterengas                            18  Slagfjäder
      83  Kierteensuojus Hunter                       19  Stift 3x18
   22      Piipun varaosat Varmint/Range/Sporter    S5940406   4       Delar till slutstycke           S5940229
      81  Kiinnitysruuvi M6x20         2 kpl            20  Utdragare
      82  Peiterengas                            21  Spärrstift för utdragare 2x8
      83  Kierteensuojus Varmint/Range/Sporter               22  Fjäder för utdragare
                                      6       Täckhylsa till hammare          S5940243
                                          23  Täckhylsa
                                          24  Fjäderstyrning / signalstift
                                          25  Stift 3x18
                                      7    26  Slutstyckshandtag med stålknopp      S5740245
                                      8       Slutstycksspärr kompl.          S5940252
                                          27  Slutstycksspärr
                                          28  Stift för slutstycksspärr
                                          29  Fjäder för slutstycksspärr
                                      9    30  Varbygel P94S               S5940166
20
SAKO FINNFIRE RESERVDELAR                        SAKO FINNFIRE RESERVDELAR
Reserv-  Del  Beskrivning                  Artikel  Reserv-  Del  Beskrivning                 Artikel
delsats                              nr.  delsats                             nr.
 nr.                                   nr.
 10       Magasinstyrning kompl.            S5940258  16       Standardkorn kompl.             S584S320
     31  Magasinstyrning                          68  Kornfot
     32  Skruv för utkastarefjäder 2.2x4.5                 69  Främre fästskruv för kornfot
     33  Utkastarefjäder                          70  Bakre fästskruv för kornfot
     34  Magasinspärr                            71  Korn 5.5 mm
     35  Stift 2.5x12             2  st            71  Korn 6.5 mm
     36  Fjäder för magasinspärr                      71  Korn 7.5 mm
     37  Fästskruv för magasinstyrning M3.5x7.5               71  Korn 8.5 mm
     38  Bricka 3.5                             72  Kornskydd
 11    39  5-skott magasin kal. 22 LR          S5940366  16       Kornsats                  S594S314
 11    39  10-skott magasin kal. 22 LR          S5940367       71  Korn 5.5 mm
 12    40  Rekylklack                  S5940499       71  Korn 6.5 mm
 13       Bakkappa kompl.                S5940295       71  Korn 7.5 mm
     41  Bakkappa                              71  Korn 8.5 mm
     42  Fästskruv 4.8x32           2  st        17       Fästskruvar                 S5940267
 13       Varmint-bakkappa kompl.            S584S296       73  Främre fästskruv
     43  Bakkappa                              74  Bakre fästskruv
     44  Mellanlägg                             75  Bricka för fästskruv        2  st
     45  Fästskruv 4.8x32           2  st        20       Pluggskruvar för pipa            S584S211
 13       Range/Sporter-bakkappa kompl.         S574S290       76  Pluggskruv M4x2.5         4  st
     46  Bakkappa                         21       Räls för bakkappa komplett         S574S590
     47  Fästskruv M5x20           2  st            77  Räls för bakkappa
     48  Mellanskiva, rak           2  st            78  Fästskruv 4.2x25          3  st
     49  Fästskruv M6x20                      21       Räls för skjutrem komplett         S574S593
     50  Underlagsplåt                           79  Räls för skjutrem
     51  Bakkappsfot                            80  Fästskruv 4.2x25          4  st
     52  Fästmutter              2  st        22       Delar för pipa Hunter            S5940405
     53  O-ring                               69  Fästskruv M6x20          2  st
 13    54  Mellanskiva, rak               S584S420       70  Täckring
 13    55  Vinkelskiva, uppåt              S584S421       71  Gängskydd Hunter
 13    56  Vinkelskiva, nedåt              S584S422  22       Delar för pipa Varmint/Range/Sporter    S5940406
 14       Rembyglar                   S594S297       69  Fästskruv M6x20          2  st
     57  Rembygelskruv            2  st            70  Täckring
     58  Rembygel               2  st            71  Gängskydd Varmint/Range/Sporter
 14       Främre rembygel till Varmint         S594S298
     59  Rembygelchuck
     60  Fästskruv för chuck
     61  Fästbleck för chuck
     62  Rembygel
 15       Standardsikte                 S584S310
     63  Siktfot
     64  Fästskruv för siktfot
     65  Sikte 9.5 mm
     65  Sikte 12 mm
     66  Låsbleck för sikte
     67  Fästskruv för sikte
                                                                        21
 SAKO FINNFIRE SPARE PARTS                      SAKO FINNFIRE SPARE PARTS
 Spare-  Key  Description               Art.no.  Spare-  Key  Description              Art.no.
 partset  no.                            partset  no.
  no.                                 no.
      1  Receiver P94S RH             S3171206   10      Magazine guide complete        S5940258
      2  Barrel cal. 22 LR            S3171102       31  Magazine guide
      2  Barrel cal. 22 LR MT           S3175102       32  Ejector spring screw 2.2x4.5
      2  Barrel cal. 22 LR Varmint        S3177102       33  Ejector spring
      2  Barrel cal. 22 LR Varmint MT       S3173102       34  Magazine catch
      3  Bolt body P94S RH cal. 22 LR       S3171306       35  Pin 2.5x12           2 pcs
      4  Bolt handle sleeve            S3161334       36  Magazine catch spring
      5  Stock complete P94S RH Hun o       S2173600       37  Screw for magazine guide M3.5x7.5
      5  Stock complete P94S RH Hun ml      S2172600       38  Washer 3.5
      5  Stock complete P94S RH Varmint o     S2173602   11    39  5-rd. clip magazine cal. 22 LR     S5940366
      5  Stock complete P94S RH Varmint ml    S2172602   11    39  10-rd. clip magazine cal. 22 LR    S5940367
      5  Stock complete P94S RH Range/Sporter o  S2173617   12    40  Recoil block              S5940499
   1      Trigger mechanism complete        S584S110   13      Butt plate complete          S5940295
      6  Trigger mechanism                       41  Butt plate
      7  Fastening screw M6x20                     42  Mounting screw 4.8x32     2 pcs
   2      Spare parts for trigger mechan. M90   S584S210   13      Varmint recoil pad complete      S584S296
      8  Trigger spring                        43  Recoil pad
      9  Trigger spring set screw M5x10                44  Recoil pad base
      10  Trigger sear spring                      45  Mounting screw 4.8x32     2 pcs
      11  Safety lever spring                  13      Range/Sporter butt plate complete   S574S290
      12  Safety silencer                        46  Butt plate
   2      Spare parts for set trigger mechanism  S584S220       47  Mounting screw M5x20      2 pcs
      13  Set trigger spring                      48  Straight butt spacer      2 pcs
      14  Set trigger set screw M3x6    2 pcs            49  Mounting screw M6x20
   3   15  Cocking piece              S5940140       50  Washer
   3      Firing pin complete           S5940145       51  Butt plate base
      16  Firing pin                          52  Mounting nut          2 pcs
      17  Firing pin return spring                   53  O-ring
      18  Firing pin spring                   13    54  Straight butt spacer          S584S420
      19  Pin 3x18                       13    55  Upwards angled butt spacer       S584S421
   4      Spare parts for bolt           S5940229   13    56  Downwards angled butt spacer      S584S422
      20  Extractor                       14      Swivels                S594S297
      21  Extractor pin 2x8                       57  Swivel screw          2 pcs
      22  Extractor spring                       58  Swivel             2 pcs
   6      Bolt shroud complete           S5940243   14      Front swivel for Varmint        S594S298
      23  Bolt shroud                          59  Swivel socket
      24  Spring guide / cocking indicator               60  Mounting screw for socket
      25  Pin 3x18                           61  Mounting plate for socket
   7   26  Bolt handle with steel knob       S5740245       62  Front swivel
   8      Bolt release complete          S5940252   15      Rear sight               S584S310
      27  Bolt release                         63  Rear sight base
      28  Pin for bolt release                     64  Mounting screw
      29  Spring for bolt release                    65  Blade 9.5 mm
   9   30  Trigger guard P94S            S5940166       65  Blade 12 mm
                                        66  Mounting washer for blade
                                        67  Mounting screw for blade
22
SAKO FINNFIRE SPARE PARTS                         PARTI DI RICAMBIO SAKO FINNFIRE
Spare-  Key  Description                  Art.no.  Numero  Numero  Descrizione                   Codice
partset  no.                                kit   parte
 no.                                         1   Scatola di culatta P94S RH           S3171206
  16      Front sight                  S584S320        2   Canna cal. 22 LR                S3171102
     68  Front sight base                           2   Canna cal. 22 LR MT               S3175102
     69  Front mounting screw for base                     2   Canna cal. 22 LR Varmint            S3177102
     70  Rear mounting screw for base                     2   Canna cal. 22 LR Varmint MT           S3173102
     71  Bead 5.5 mm                              3   Corpo otturatore P94S RH cal. 22 LR       S3171306
     71  Bead 6.5 mm                              4   Manicotto manubrio otturatore          S3161334
     71  Bead 7.5 mm                              5   Calcio completo P94S RH Hun o          S2173600
     71  Bead 8.5 mm                              5   Calcio completo P94S RH Hun v/opaca       S2172600
     72  Front sight hood                           5   Calcio completo P94S RH Varmint o        S2173602
 16      Bead set                    S594S314        5   Calcio completo P94S RH Varmint v/opaca     S2172602
     71  Bead 5.5 mm                              5   Calcio completo P94S RH Range/Sporter o     S2173617
     71  Bead 6.5 mm                        1        Meccanismo di scatto completo          S584S110
     71  Bead 7.5 mm                             6   Meccanismo di scatto
     71  Bead 8.5 mm                             7   Vite di fissaggio M6x20
 17      Trigger guard fastening screws         S5940267  2        Parti di ricambio per mecc. di scatto M90    S584S210
     73  Front fastening screw                        8   Molla grilletto
     74  Rear fastening screw                         9   Vite molla grilletto M5x10
     75  Washer for fastening screw  2 pcs                 10   Molla grilletto
 20      Plug screws for barrel             S584S211       11   Molla regolazione leva scatto
     76  Plug screw M4x2.5       4 pcs                 12   Silenziatore sicura
 21      Butt plate rail complete            S574S590  2        Parti di ric. per mecc. di scatto Set Trigger  S584S220
     77  Butt plate rail                           13   Molla meccanismo di scatto
     78  Fastening screw 4.2x25    3 pcs                 14   Vite regolazione mecc. di scatto M3x6 2 pezzi
 21      Shooting sling rail complete          S574S593  3    15   Camma d’armamento                S5940140
     79  Shooting sling rail                    3        Percussore completo P94S            S5940145
     80  Fastening screw 4.2x25    4 pcs                 16   Percussore
 22      Spare parts for barrel Hunter         S5940405       17   Molla di richiamo percussore
     81  Fastening screw M6x20     2 pcs                 18   Molla percussore
     82  Cover ring                             19   Spina 3x18
     83  Thread protection Hunter                  4        Parti di ricambio per otturatore        S5940229
 22      Spare parts for barrel Varmint/Range/Sporter  S5940406       20   Estrattore
     81  Fastening screw M6x20     2 pcs                 21   Spina estrattore 2x8
     82  Cover ring                             22   Molla estrattore
     83  Thread protection Varmint/Range/Sporter          6        Manicotto otturatore completo          S5940243
                                          23   Manicotto
                                          24   Guidamolla/indicatore di percussore armato
                                          25   Spina 3x18
                                      7    26   Manubrio ergonomico               S5740245
                                      8        Ritegno otturatore completo           S5940252
                                          27   Ritegno otturatore
                                          28   Spina ritegno otturatore
                                          29   Molla ritegno otturatore
                                      9    30   Guardamano P94S                 S5940166
                                                                            23
 PARTI DI RICAMBIO SAKO FINNFIRE                     PARTI DI RICAMBIO SAKO FINNFIRE
 Numero  Numero Descrizione                  Codice   Numero  Numero Descrizione                  Codice
  kit   parte                              kit   parte
  10      Guida caricatore completa P94S        S5940258   16      Mirino                     S584S320
      31  Guida caricatore                          68  Base mirino
      32  Vite molla espulsore 2.2x4.5                    69  Vite anteriore fissaggio base mirino
      33  Molla espulsore                           70  Vite posteriore fissaggio base mirino
      34  Gancio caricatore                          71  Mirino 5.5 mm
      35  Spina 2x12           2 pezzi               71  Mirino 6.5 mm
      36  Molla gancio caricatore                       71  Mirino 7.5 mm
      37  Vite per sede caricatore M3.5x7.5                  71  Mirino 8.5 mm
      38  Rondella 3.5                            72  Tunnel mirino
   11   39  Caricatore estraibile, 5 colpi, cal. 22 LR  S5940366  16       Set mirini                   S594S314
   11   39  Caricatore estraibile, 10 colpi, cal. 22 LR  S5940367       71  Mirino 5.5 mm
   12   40  Blocco di rinculo               S5940499       71  Mirino 6.5 mm
   13     Calciolo completo               S5940295       71  Mirino 7.5 mm
      41  Calciolo                              71  Mirino 8.5 mm
      42  Vite di montaggio 4.8x32    2 pezzi          17       Viti fissaggio guardamano           S5940267
   13     Calciolo completo Varmint           S584S296       73  Vite di fissaggio anteriore
      43  Calciolo                              74  Vite di fissaggio posteriore
      44  Supporto calciolo                          75  Rondella per vite di fissaggio 2 pezzi
      45  Vite di fissaggio 4.8x32    2 pezzi          20       Viti di fissaggio rampa di mira        S584S211
   13     Calciolo completo Range/Sporter        S574S290       76  Vite di fissaggio M4x2.5    4 pezzi
      46  Calciolo                         21       Guida di fissaggio calciolo completo      S574S590
      47  Vite di fissaggio M5x20     2 pezzi               77  Guida di fissaggio calciolo
      48  Piastrina calciolo diritti   2 pezzi               78  Vite di montaggio 4.2x25    3 pezzi
      49  Vite di montaggio M6x20                  21       Guida cinghia di sparo completo        S574S593
      50  Rondella                              79  Guida cinghia di sparo
      51  Base calciolo                            80  Vite di montaggio 4.2x25    4 pezzi
      52  Piastrina montaggio calciolo  2 pezzi          22       Parti di ricambio per canna Hunter       S5940405
      53  O-ring                               81  Vite di fissaggio M6x20     2 pezzi
   13   54  Piastrina calciolo diritti          S584S420       82  Anello di protezione
   13   55  Piastrina calciolo angolata superiormente   S584S421       83  Protezione filettatura Hunter
   13   56  Piastrina calciolo angolata inferiormente   S584S422  22       Parti di ricambio per canna Var/Range/Spo   S5940406
   14     Magliette                   S594S297       81  Vite di fissaggio M6x20     2 pezzi
      57  Vite maglietta         2 pezzi               82  Anello di protezione
      58  Maglietta            2 pezzi               83  Protezione filettatura Varmint/Range/Sporter
   14     Maglietta anteriore per Varmint        S594S298
      59  Bussola maglietta
      60  Vite fissaggio bussola
      61  Piastrina montaggio bussola
      62  Maglietta anteriore
   15     Mira posteriore                S584S310
      63  Base tacca mira
      64  Vite fissaggio
      65  Foglietta 9.5 mm
      65  Foglietta 12 mm
      66  Rondella fissaggio foglietta
      67  Vite fissaggio foglietta
24
     TARKASTUS- JA TAKUUTODISTUS - INSPEKTIONS- OCH GARANTIBEVIS
   INSPECTION CERTIFICATE - ENDABNAHMEZERTIFIKAT UND GARANTIESCHEIN
 CERTIFICATO DI COLLAUDO - CERTIFICAT DE CONTRÔLE - CERTIFICADO DE CONTROL
                                     1 VUODEN TAKUU
 M O D.         __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _          1 ÅRS GARANTI
                                     1 YEAR GUARANTEE
 C AL.          __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _          GARANZIA DI UN ANNO
                                     1 JAHR GARANTIE
 S/N           __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _          GARANTIE VALABLE UN AN
                                     VALIDEZ GARANTIA UN AÑO
                                    Valmistaja antaa takuun mahdollisista raaka-aine- ja valmistusvirheistä. Virheen il-
 Key co de __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _                maantuessa pyydämme lähettämään aseen ja takuukortin myyjälle.
                                    Tillverkaren ger garantin för material- och konstruktionsfel. Uppstår fel på vapnet
 Tarkastus - Inspektion - Inspection - Collaudo            skall det sändas tillsammans med garantibeviset till säljaren.
 Endkontrolle - Contrôle - Inspección                 The product is guaranteed against possible defects in material or workmanship. In
 Tarkastettu kansainvälisen tarkastusjärjestön (C.I.P.) ohjeiden mu- case of defect, please send the gun together with this guarantee card to the seller.
 kaisesti.                               Il Fabbricante garantisce l’arma contro eventuali difetti di materiali e fabbricazione.
 Inspekterad enligt reglerna av C.I.P.                 In caso di difetti l’arma dovrà essere fatta pervenire all’Armiere assieme alla pre-
                                    sente cartolina.
 Inspected according to the rules of international organisation C.I.P. Der Hersteller übernimmt die Garantie für eventuelle Material- oder Herstellungs-
 Collaudo effettuato secondo le norme C.I.P.              fehler. Im Falle einer Reklamation senden Sie die Waffe zusammen mit dieser
                                    Garantiekarte an den Verkäufer.
 Entsprechend den Vorschriften der internationalen Organisation
 C.I.P. kontrolliert und endabgenommen.                Le fabricant garantit l'acheteur contre les vices de fabrication et contre les cas de
                                    non-conformité. Nous prions l'acheteur de renvoyer l’arme défectueuse accompa-
 Inspection correspondant aux normes C.I.P.              gnée du bon de garantie à l'armurerie.
 Inspección realizada según las normas de la Organización Interna- El producto está garantizado contra defectos posibles de material o de fabrica-
 cional C.I.P.                             ción, en cuyo caso les rogamos envíen el arma junto con esta tarjeta de garantía
                                    al distribuidor.

 Ostaja, Köpare, Buyer, Acquirente                           Myyjä, Säljare, Seller, Venditore
 Käufer, Acheteur, Comprador                              Verkäufer, Vendeur, Vendedor
 Luovutuspäivä, Försäljningsdatum, Purchase date
 Data di vendita, Kaufdatum, Date da la vente, Fecha de compra
 Postiosoite: Sako Oy, PL 149, 11101 Riihimäki              Address:    Sako Ltd., P.O. Box 149, FIN-11101 Riihimäki, FinlandSAKO LTD., P.O.BOX 149, 11101 RIIHIMÄKI, FINLAND, Telephone +358 19 7431, Telefax +358 19 720446, export@sako.fi, www.sako.fi

								
To top