JAARVERSLAG

Document Sample
JAARVERSLAG Powered By Docstoc
					JAARVERSLAG
  2003
Inhoudsopgave
  Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders     5


  Financiële geconsolideerde kerncijfers        7


>  Inlichtingen van algemene aard            9


   >  Identificatie en algemene inlichtingen     10


   >  Maatschappelijk doel              14


   >  Maatschappelijk kapitaal            15


   >  Het aandeel van Omega Pharma          31>  Beschrijving van de activiteiten           35


   >  Historiek                    36


   >  Structuur van de groep             43


   >  Beschrijving van de producten en activiteiten  48>  Financiële en boekhoudkundige informatie       115
>  Informatie over bestuur, leiding en toezicht     173>  Recente ontwikkelingen en vooruitzichten       193


>  Financiële kalender                 197


>  Financiële informatie                198
Woord van de voorzitter
aan de aandeelhouders
Het jaar 2003 was een cruciaal én succesvol jaar voor Omega Pharma. Verschillende
belangrijke integratieprojecten werden afgerond, waardoor Omega Pharma nu gestroom-
lijnd georganiseerd is in 7 efficiënte business units.

De OTC business units startten met een merkenbeleid. Deze marketing-inspanningen vergen
belangrijke investeringen op korte termijn, maar creëren substantiële waarde op langere
termijn.

De B2B business units legden alle nadruk op toegevoegde waarde, naar partners en
cliënteel, met sterke inspanningen qua assortiment en service-niveau.

Deze dubbele focus, waarde en toegevoegde waarde, is de beste garantie voor structurele
toekomstige groei, met het Europees marktleiderschap in zicht.

Dat Omega Pharma, ondanks de zware investeringen, ook in 2003 sterk groeide in omzet
en winst, is een knap resultaat van de ruim 2.500 gedreven medewerkers.

U mag op onze totale inzet rekenen om de succesvolle strategie rond waarde en toege-
voegde waarde voor u te vertalen naar aandeelhouderswaarde.
Marc Coucke
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Financiële geconsolideerde kerncijfers
 In duizenden Euro                                    2001        2002        2003 % mutatie
                                                                   tov 2002
 Omzet                                       430 071      583 293       724 964           24
 Bedrijfsresultaat                                  67 840       88 740      106 011           19
 Financieel resultaat (1)                              (30 252)      (34 705)      (43 603)          26
 Afschrijvingen op consolidatieverschillen                      21 179       29 435       34 157           16
 Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening                       37 588       54 035       62 408          15
 Uitzonderlijk resultaat                               (5 395)       (4 963)      (4 976)           0
 Resultaat voor belastingen                              32 193       49 072       57 432          17
                   (2)
 Winst van het boekjaar                                14 810       28 712       36 857          28
 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarop
 vermogensmutatiemethode is toegepast                          (319)       (788)
 Geconsolideerde netto-winst                             14 491       27 924       36 857           32
                                (3)
 Geconsolideerd netto courant resultaat                        39 317       62 695       76 914          23

 Aantal aandelen (4)                              24 466 694 27 131 194 27 926 451                     3
 Netto courant resultaat per aandeel                           1,61        2,31        2,75         19
 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
 na belastingen per aandeel                                0,74        1,19        1,46         22
 Bruto dividend                                      0,08        0,12        0,18         50
 Netto dividend                                      0,06        0,09       0,135

 Balanstotaal                                    614 535       767 483      854 098
 Eigen vermogen                                   316 743       387 228      422 570

 Beurskapitalisatie op 31 december                        1 361 114       760 293      707 615
 Gemiddeld verhandeld volume per dag                         51 144       61 307       85 121              7
 Hoogste koers (in Euro)                                53,30        52,50       29,00
 Laagste koers (in Euro)                                33,97        23,50       13,35
 Gemiddelde koers (in Euro)                               43,48        43,86       23,65
 Koers op 31 december (in Euro)                             50,85        27,32       25,20


 (1) Inclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen.
 (2) Er zijn geen belangen van derden.
 (3) Netto resultaat, gecorrigeerd voor het uitzonderlijk resultaat (na belastingscorrectie) en voor afschrijving op consolidatieverschillen en op goodwill.
 (4) Het gemiddeld aantal aandelen is bepaald door de pro-rata bijdrage van de nieuwe aandelen aan het geconsolideerd resultaat te berekenen. De
 eigen ingekochte aandelen worden meeberekend in het aantal aandelen.
Inlichtingen van algemene aard

        Identificatie en algemene inlichtingen         10
          Naam                        10
          Maatschappelijke zetel               10
          Ondernemingsnummer en BTW-nummer          10
          Oprichting, rechtsvorm, duur            10
          Maatschappelijk boekjaar              10
          Algemene vergadering                11
          Controle van de jaarrekeningen           12
          Raadpleging van de documenten van de vennootschap 1 3
        Maatschappelijk doel                  14
        Maatschappelijk kapitaal                15
          Geplaatst kapitaal                 15
          Verwerving van en beschikking over eigen aandelen  15
          Toegestaan kapitaal                 16
          Historiek van het kapitaal             22
          Warrantenplan                    27
        Het aandeel van Omega Pharma              31
          Verdeling van het aandeelhouderschap en
          transparantiemeldingen per 31 december 2003     31
          Inkoop eigen aandelen                31
          Aandeelhoudersovereenkomst             32
          Koersevolutie en volume               32
                                       9
 inlichtingen
 van algemene aard
      Identificatie en algemene inlichtingen
       Naam
       Omega Pharma NV


       Maatschappelijke Zetel
       Venecoweg 26 – 9810 Nazareth


       Ondernemingsnummer en BT W nummer
       Ondernemingsnummer: 431 676 229.
       BTW nr. BE 431 676 229.


       Oprichting, rechtsvorm, duur
       Omega Pharma werd op 27 juli 1987 opgericht onder de vorm van een coöperatieve
       vennootschap (CV ) bij onderhandse akte en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
       Staatsblad van 25.08.1987 onder het nummer 870825-29. Zij werd op 27 september 1993
       omgevormd tot naamloze vennootschap naar Belgisch recht met onbeperkte duur, bij akte
       verleden voor Meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk-Aalbeke gepubliceerd in de
       Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15.10.1993 onder het nummer 931015-294.

       De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2004 bij akte verleden voor
       Meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk-Aalbeke.

       De vennootschap heeft de hoedanigheid van vennootschap die een openbaar beroep op
       het spaarwezen doet of heeft gedaan.10      Maatschappelijk boekjaar
       Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december
       van hetzelfde jaar.
Algemene vergadering
(artikelen 29 en 31 van de statuten)

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste maandag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens
als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer
dit aangevraagd wordt door de aandeelhouders die samen minstens één vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of
uitnodigingsbrieven.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen
op naam minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de Raad van Bestuur hun inzicht
te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun aandelen
neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. Zij worden tot de algemene
vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden
neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, moeten binnen dezelfde termijn, bij de    11
instellingen die de Raad van Bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door
de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van
deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bovendien kan de Raad van Bestuur een registratiedatum vastleggen en bepalen dat de
aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht
kunnen uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om
vierentwintig uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de
dag van de algemene vergadering. De registratiedatum kan niet vroeger dan op de
 inlichtingen
 van algemene aard
       vijftiende dag en niet later dan de vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden
       vastgelegd. De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten
       registreren worden vermeld in de oproeping.

       De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennoot-
       schap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de
       toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
       Controle van de jaarrekeningen
       De controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap
       werd toevertrouwd aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., vertegen-
       woordigd door de heer Lieven Adams.
12
Raadpleging van de documenten van de Vennootschap
De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, statuten, jaarverslagen en andere
informatie (zoals beoogd in de K.B.’s van 3 juli 1996 betreffende verplichtingen inzake
occasionele en periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten
zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effectenbeurs) die ten
behoeve van de aandeelhouders publiek gemaakt worden, kunnen kosteloos op de zetel
van Omega Pharma worden verkregen.

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende verslagen worden
neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De statuten kunnen verkregen worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
Gent.
                                             13
 inlichtingen
 van algemene aard
      Maatschappelijk doel             (artikel 3 van de statuten)

       De vennootschap heeft tot doel:

       • de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
        vertegenwoordiging, makelarij, commissie … ) in, alsook de productie en de verdeling van
        parafarmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
        plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toilet-
        artikelen en hulpmaterialen voor de apotheek en medische apparatuur, alsook alle
        daarmee verband houdende of aanverwante artikelen en producten;

       • de handel onder al zijn vormen van consumptie-artikelen, zoals algemene voeding,
        dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpak-
        kingsmaterialen, kledij;

       • de fabricatie, ontwerp, aankoop en verkoop van machines voor de voedingsindustrie,
        cosmetische en farmaceutische industrie en meubelindustrie. Inrichten van apotheken.
        Kopen, verkopen, oprichten van onroerende goederen en makelaar in onroerende
        goederen;

       • de aan- en verkoop, de huur en verhuur en de leasing van rollend materiaal;

       • het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
        deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op het gebied van
        management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en adminis-
        tratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking
        stellen en het huren en verhuren van personeel.

       Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
14      onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
       Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met
       andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of
       deze bevorderen.
       Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van
       bestuurder of vereffenaar.
       De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
       vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
       De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
       eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Maatschappelijk kapitaal
 Geplaatst kapitaal
 (artikel 5 van de statuten)
 Het kapitaal van Omega Pharma bedraagt EUR 16.160.659,65 op datum van 6 februari 2004
 en is vertegenwoordigd door 28.135.263 volgestorte aandelen zonder vermelding van
 nominale waarde en met een fractiewaarde van één/achtentwintig miljoen honderd
 vijfendertig duizend tweehonderd drieënzestigste (1/28.135.263ste) van het maatschappelijk
 kapitaal.


 Verwerving van en beschikking over eigen aandelen
 (artikel 12 en artikel 52 van de statuten)
 De algemene vergadering kan beslissen haar eigen aandelen te verwerven of hierover te
 beschikken in overeenstemming met artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennoot-
 schappen.

 De Raad van Bestuur kan aandelen van de vennootschap die opgenomen zijn in de eerste
 markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in
 een lidstaat van de Europese Unie vervreemden zonder voorafgaande toestemming van de
 algemene vergadering.

 De algemene vergadering van 15 juli 2003, waarvan de besluiten werden bekend gemaakt
 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2003 onder het nummer 03084098,
 heeft de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van
 de artikelen 620 tot en met 625 en 630 van het Wetboek van vennootschappen, eigen
 aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of te
 vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een
 dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode     15
 van drie jaar vanaf de bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het
 Belgisch Staatsblad en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennoot-
 schappen, worden hernieuwd.

 De buitengewone algemene vergadering van 15 juli 2003, waarvan de besluiten werden
 bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2003 onder het
 nummer 03084098, heeft de Raad van Bestuur bovendien gemachtigd om eigen aandelen
 te verkrijgen, ten belope van het maximum aantal toegelaten door artikel 620 §1, 2° van
 het Wetboek van vennootschappen, aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze aandelen
 inlichtingen
 van algemene aard
       genoteerd worden op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van die verkrijging. Deze
       machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de
       bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan,
       overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.


       Toegestaan kapitaal
       (artikel 5 bis van de statuten)
       Aan de Raad van Bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
       twaalf juli tweeduizend en één, waarvan de besluiten werden bekend gemaakt in de Bijlagen
       bij het Belgisch Staatsblad op 2 augustus 2001 onder het nummer 20010802-392, de
       bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de
       bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer
       malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te
       verhogen met een maximum bedrag van dertien miljoen negenhonderd veertig duizend
       vierhonderd zevenendertig komma vijfenzestig (13.940.437,65) euro.

       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op zeven september
       tweeduizend en één, heeft de Raad van Bestuur besloten tot creatie van vijfenvijftigduizend
       tweehonderd vijfentwintig (55.225) warrants, die elk recht geven op inschrijving op één
       nieuw aandeel en dientengevolge tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voor-
       waarde van uitoefening van de warrants, met een bedrag van maximum vijfenvijftigduizend
       tweehonderd vijfentwintig (55.225) maal de fractiewaarde van de bestaande gewone
       aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte (aanwending toegestaan
       kapitaal ad 31.721,24 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op één oktober

16      tweeduizend en één, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap verhoogd
       met een bedrag van honderd en twee duizend tweehonderd vijftig euro en negen cent
       (102.250,09).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op tweeëntwintig
       oktober tweeduizend en één, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van achtenzestigduizend en elf euro en vierentachtig cent
       (68.011,84).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op twaalf december
tweeduizend en één, werd vastgesteld dat de kapitaalverhoging door uitgifte van maximum
twee miljoen vierhonderd en tien duizend (2.410.000) nieuwe aandelen, waartoe werd
besloten door de Raad van Bestuur op vier december tweeduizend en één, gedeeltelijk werd
verwezenlijkt en dat dientengevolge het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
een bedrag van één miljoen honderd zesenzeventig duizend zevenhonderd veertig euro en
vierenvijftig cent (1.176.740,54 euro).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op zevenentwintig
december tweeduizend en één, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
verhoogd met een bedrag van negentienduizend zevenhonderd negentig euro en vijfen-
negentig cent (19.790,95 euro).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op vijf maart
tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap ver-
hoogd met een bedrag van tienduizend achthonderd vierenveertig euro en zevenenzestig
cent (10.844,67 euro).
                                              17
 inlichtingen
 van algemene aard
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op negenentwintig
       mei tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van tweeënzestigduizend vierhonderd en negen euro dertien
       cent (62.409,13 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op negentien juni
       tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van honderd en twaalfduizend zevenhonderd twintig euro en
       drieëntachtig cent (112.720,83 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op zevenentwintig
       augustus tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van honderd negenentachtigduizend negenhonderd achtenzestig
       euro en vierenveertig cent (189.968,44 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op
       zestien september tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur besloten tot creatie
       van vierenzestigduizend vijftig (64.050) warrants, die elk recht geven op inschrijving op één
       nieuw aandeel en dientengevolge tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voor-
       waarde van uitoefening van de warrants, met een bedrag van maximum vierenzestigduizend
       vijftig (64.050) maal de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap op
       het ogenblik van de uitgifte (aanwending toegestaan kapitaal ad 36.790,32 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op drieëntwintig
       oktober tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van honderd en drieduizend honderd en tien euro en vijfenvijftig
       cent (103.110,55 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op drie december
       tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap

18      verhoogd met een bedrag van drieënveertigduizend honderd zevenendertig euro en
       vierenveertig cent (43.137,44 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op achttien december
       tweeduizend en twee, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
       verhoogd met een bedrag van zevenduizend tweehonderd vierennegentig euro en
       achtentachtig cent (7.294,88 euro).
       Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op éénendertig maart
       tweeduizend en drie, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap verhoogd
       met een bedrag van negenendertigduizend negenhonderd twintig euro en tachtig cent
       (39.920,80 euro).
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Dirk Vanhaesebrouck op negentien
november tweeduizend en drie, heeft de Raad van Bestuur het kapitaal van de vennootschap
verhoogd met een bedrag van veertienduizend driehonderd zestig euro (14.360,00 euro).

Dientengevolge is de Raad van Bestuur thans nog bevoegd het kapitaal te verhogen met
een maximum bedrag van elf miljoen achthonderd vierendertig duizend negenhonderd en
één euro en vijftig cent (11.834.901,50 euro).
Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden
ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.
Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door
omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.
Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De Raad van Bestuur werd bovendien gemachtigd, op grond van een beslissing genomen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, om
in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal de respectieve
rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet kapitaal
vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten
mogen de kapitaalverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook geschieden door de
uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en
liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden conver-
teren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen (5) .

De Raad van Bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van
het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders
toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te                               19
beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze
geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

(5) De bedoeling van deze door de algemene vergadering aan de Raad van Bestuur verleende machtiging bestaat erin de Raad van Bestuur toe te
laten, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, een nieuw soort aandelen of effecten uit te geven
die op grond van hun statuut, de rechten van bestaande soorten van aandelen kunnen wijzigen. Dit kan gebeuren onder de vorm van een uitgifte
van converteerbare obligaties, warranten, aandelen met een preferent dividend- en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen – met
converteerbare aandelen wordt bedoeld aandelen die voor zover de wet dit toelaat, conform de bepalingen opgenomen in de uitgiftevoorwaarden
converteerbaar zijn in een groter of kleiner aantal gewone aandelen zonder dat er een bijkomende inbreng plaatsvindt waardoor de fractiewaarde
van de bestaande aandelen van andere soorten respectievelijk wordt verlaagd of verhoogd. Dergelijke machtiging kan worden verantwoord in het
belang van de vennootschap, omdat zij haar, indien nodig, in staat stelt op soepele en snelle wijze bijkomende eigen middelen aan te trekken uit de
internationale kapitaalmarkten door middel van de uitgifte van bijzondere financiële instrumenten die op deze kapitaalmarkten worden uitgegeven.
De vennootschap verbindt er zich evenwel toe deze machtiging in geen geval aan te wenden op een wijze die een benadeling van de rechten
verbonden aan de bestaande aandelen als doel of gevolg zou hebben.
20
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de
grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid een
uitgiftepremie te vragen. Indien de Raad van Bestuur daartoe besluit, dient deze
uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die in dezelfde
mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover
behoudens incorporatie in het kapitaal door de Raad van Bestuur, zoals hiervoor voorzien,
slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders,
overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het
wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de Raad
van Bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de
Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (“CBFA”) van een openbaar overname-
bod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om
het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in speciën met opheffing of beperking
van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura,
opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van
dergelijk overnamebod.
De buitengewone algemene vergadering van twaalf juli tweeduizend en één heeft echter
uitdrukkelijk de bevoegdheid toegekend aan de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal
te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van notificatie door de Commissie
voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap van een openbaar over-
namebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing
of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen
in natura, in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze
bevoegdheid werd toegekend voor een periode van drie jaren vanaf de datum van de
                                                 21
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 augustus
2001 en kan hernieuwd worden.
Aan de Raad is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de
statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst
kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.
Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is, binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt
de tekst van dit artikel.
 inlichtingen
 van algemene aard
       Historiek van het kapitaal

       Akten      Verrichtingen                          Kapitaal      Uitgiftepremie         Aantal
                                                 (BEF)           (BEF)       aandelen

       27.07.87     Oprichting (als CV)                        30 000                         30

       27.09.93     Omvorming tot NV                       1 250 000                        1 250
                Kapitaalverhoging

       28.06.96     Split 1:200 en                        1 250 000                     62 600 A
                invoering van categorieën                                            187 400 B
                van aandelen                                                  250 000

       28.06.96     Kapitaalverhoging als                     2 500 000                     112 367 A
                gevolg van fusie                                                336 383 B
                                                                        448 750

       02.07.97     Kapitaalverhoging via                   105 200 000                     112 367 A
                publieke plaatsing                                               401 383 B
                                                                        513 750

       12.02.98     Kapitaalverhoging via                   185 262 500                     112 367 A
                private plaatsing                                                447 133 B
                                                                        559 500

       27.05.98     Split 1:3 afschaffing                   185 262 500                      1 678 500
                categorieën van aandelen

       25.06.98     Kapitaalverhoging via                   435 262 500                      1 878 500
                publieke plaatsing (IPO)

       30.09.98     Kapitaalverhoging binnen                  440 933 310          44 329 190       1 902 974
                toegestaan kapitaal (6)

       28.06.99     Kapitaalverhoging binnen                  447 922 147         158 340 353       1 933 136
                toegestaan kapitaal (7)

22      16.08.99     Kapitaalverhoging binnen                  450 434 551         200 827 949       1 943 979
                toegestaan kapitaal (8)

       25.02.00     Kapitaalverhoging binnen                  452 118 369         248 065 631       1 951 246
                toegestaan kapitaal (9)

       25.04.00     Splitsing van het aandeel 1:10               452 118 369         248 065 631      19 512 460


       (6) Creatie van 24.474 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Competel Pharma Systems NV en Competel Software Development NV.
       (7) Creatie van 30.162 nieuwe aandelen naar aanleiding van de participatie in Interphar NV (50,1 %), de overname van ICS NV en de inbreng van de
       registraties van Eurogenerics.
       (8) Creatie van 10.843 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Offilog SA (Farmix SA).
       (9) Creatie van 7.267 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van ACA Pharma BVBA, De Coninck BVBA en Erco 2000 BVBA.
Akten      Verrichtingen                           Kapitaal      Uitgiftepremie          Aantal
                                           (EURO)          (EURO)         aandelen

25.04.00     Conversie in Euro                     11 207 721,61          6 149 386,36      19 512 460

08.05.00     Kapitaalverhoging binnen                 11 226 498,75          6 527 238,86       19 545 150
         toegestaan kapitaal (10)

11.05.00     Kapitaalverhoging binnen                 12 375 298,75         75 678 438,86       21 545 150
         toegestaan kapitaal (11)
         (publieke plaatsing)

16.05.00     Kapitaalverhoging binnen                 12 617 658,21         90 203 804,40       21 967 085
         toegestaan kapitaal (12)

13.06.00     Kapitaalverhoging binnen                 12 789 978,21        100 576 484,40        22 267 085
         toegestaan kapitaal (13)

03.07.00     Kapitaalverhoging binnen                 12 962 652,61        110 203 968,90        22 567 702
         toegestaan kapitaal (14)

19.09.00     Kapitaalverhoging binnen                 12 973 042,36        110 872 856,99        22 585 790
         toegestaan kapitaal (15)

30.10.00     Kapitaalverhoging binnen                 13 547 442,36        151 898 456,99        23 585 790
         toegestaan kapitaal (16)
         (private plaatsing)

30.10.00     Kapitaalverhoging binnen                 13 852 825,57        171 242 812,99        24 117 446
         toegestaan kapitaal (17)

13.12.00     Kapitaalverhoging (18)                   13 903 401,92       171 381 334,71        24 205 496

13.12.00     Verhoging uitgiftepremie
         ingevolge uitoefening warrants               13 903 401,92       171 417 785,84        24 205 496

15.01.01     Kapitaalverhoging binnen                 13 940 437,65        174 107 578,45        24 269 974
         toegestaan kapitaal (19)
                                                                            23

(10) Creatie van 32.690 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Cogestic SA.
(11) Creatie van 2.000.000 nieuwe aandelen naar aanleiding van de publieke plaatsing waartoe werd beslist door de Raad van Bestuur van 25 april 2000.
(12) Creatie van 421.935 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Les laboratoires Pharmygiène-Médipôle uit Frankrijk.
(13) Creatie van 300.000 nieuwe aandelen naar aanleiding van de publieke plaatsing (overtoewijzingsoptie) waartoe werd beslist door de Raad van
Bestuur op 25 april 2000.
(14) Creatie van 118.360 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van ABC Dental NV, Euro Dental NV, New Dental Prospect NV en 182.257
nieuwe aandelen naar aanleiding van het openbaar bod op de resterende aandelen van Les Laboratoires Pharmygiène-Médipôle.
(15) Creatie van 18.088 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Superware BVBA en Servidental SA.
(16) Creatie van 1.000.000 nieuwe aandelen naar aanleiding van de private plaatsing waartoe werd beslist door de Raad van Bestuur op 25 oktober 2000.
(17) Creatie van 531.656 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van de resterende 49,99 % van Interphar NV, 100 % van de aandelen van
Fagron BV, OHC BV, JJ Maes Sygma NV, Dental Group 2000 NV, ICP NV en Homeoropa BV.
(18) Creatie van 88.050 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de eerste schijf warrants goedgekeurd door de Raad van Bestuur
van 20 april 1998.
(19) Creatie van 64.478 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van de Lamoral groep.
 inlichtingen
 van algemene aard
       Akten      Verrichtingen                           Kapitaal      Uitgiftepremie          Aantal
                                                  (EURO)           (EURO)         aandelen

       01.10.01     Kapitaalverhoging binnen                  14 042 687,74        182 005 211,85        24 447 986
                toegestaan kapitaal (20)

       22.10.01     Kapitaalverhoging binnen                  14 047 617,24        182 363 308,17        24 456 568
                toegestaan kapitaal (21)

       22.10.01     Kapitaalverhoging binnen                  14 059 297,09        183 194 466,30        24 476 902
                toegestaan kapitaal (22)

       22.10.01     Kapitaalverhoging binnen                  14 073 589,89        184 295 694,36        24 501 785
                toegestaan kapitaal (23)

       22.10.01     Kapitaalverhoging binnen                  14 110 699,58        187 153 584,67        24 566 391
                toegestaan kapitaal (24)

       12.12.01     Kapitaalverhoging binnen                  15 287 440,12        284 045 384,54        26 615 034
                toegestaan kapitaal (25)

       12.12.01     Kapitaalverhoging binnen                  15 355 076,86        284 456 981,77        26 732 786
                toegestaan kapitaal (26)

       12.12.01     Verhoging uitgiftepremie                  15 355 076,86        284 505 728,99        26 732 786
                ingevolge uitoefening warrants

       27.12.01     Kapitaalverhoging binnen                  15 365 309,80        285 312 302,74        26 750 601
                toegestaan kapitaal (27)

       27.12.01     Kapitaalverhoging binnen                  15 368 862,46        285 606 372,28        26 756 786
                toegestaan kapitaal (28)

       27.12.01     Kapitaalverhoging binnen                  15 374 867,82        286 046 565,28        26 767 241
                toegestaan kapitaal (29)

       04.02.02     Kapitaalverhoging binnen                  15 387 461,55        286 265 405,05        26 789 166
24               toegestaan kapitaal (30)
       04.02.02     Verhoging uitgiftepremie                  15 387 461,55        286 274 471,46        26 789 166
                ingevolge uitoefening warrants

       (20) Creatie van 178.012 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van de activiteiten van de groep Mooss Pharma.
       (21) Creatie van 8.582 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Prins BV.
       (22) Creatie van 20.334 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van F&E NV.
       (23) Creatie van 24.883 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Pharmaflore NV.
       (24) Creatie van 64.606 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Medeva NV.
       (25) Creatie van 2.048.643 nieuwe aandelen naar aanleiding van de private plaatsing ten belope van EUR 98,1 miljoen naar internationale institutionele
       beleggers.
       (26) Creatie van 117.752 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
       (27) Creatie van 17.815 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van De Jong Dental BV.
       (28) Creatie van 6.185 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Softomat NV.
       (29) Creatie van 10.455 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Promedent SPRL.
       (30) Creatie van 21.925 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
Akten      Verrichtingen                          Kapitaal      Uitgiftepremie         Aantal
                                         (EURO)          (EURO)        aandelen

05.03.02    Kapitaalverhoging binnen                15 398 306,22       287 171 189,77       26 808 046
        toegestaan kapitaal (31)

29.05.02    Kapitaalverhoging binnen                15 460 715,34       292 579 835,32       26 916 697
        toegestaan kapitaal (32)

19.06.02    Kapitaalverhoging binnen                15 573 436,17       302 216 522,55       27 112 938
        toegestaan kapitaal (33)

27.08.02    Kapitaalverhoging binnen                15 763 404,61       318 562 804,11       27 443 663
        toegestaan kapitaal (34)

23.10.02    Kapitaalverhoging binnen                15 866 515,16       327 006 908,20       27 623 173
        toegestaan kapitaal (35)

03.12.02    Kapitaalverhoging binnen                15 909 652,60       330 718 770,76       27 698 273
        toegestaan kapitaal (36)

03.12.02    Kapitaalverhoging binnen                15 977 547,83       331 145 384,71       27 816 475
        toegestaan kapitaal (37)

03.12.02    Verhoging uitgiftepremie                15 977 547,83       331 194 318,23       27 816 475
        ingevolge uitoefening warrants

18.12.02    Kapitaalverhoging binnen                15 984 842,71       331 822 023,35       27 829 175
        toegestaan kapitaal (38)

12.02.03    Kapitaalverhoging binnen                16 007 599,29       332 116 978,94       27 868 793
        toegestaan kapitaal (39)

12.02.03    Verhoging uitgiftepremie                16 007 599,29       332 133 380,09       27 868 793
        ingevolge uitoefening warrants

31.03.03    Kapitaalverhoging binnen                16 047 520,09       335 568 459,29       27 938 293
        toegestaan kapitaal (40)
                                                                         25


(31) Creatie van 18.880 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Tendem NV.
(32) Creatie van 108.651 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Dépôts Dentaires Réunis SA, Laboratoires Delta SA, RG Informatique
SPRL en Van Hopplynus Ophtalm SA.
(33) Creatie van 196.241 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Distribal NV, Home Care Corporation BVBA en Optisoft NV.
(34) Creatie van 330.725 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Fase IT, Laboratoire Saint Benoît Heuprophax, Profimed en Datasoft
Management.
(35) Creatie van 179.510 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Oudheusden Dental BV, Dentale Service Dienst BV en Jaico NV.
(36) Creatie van 75.100 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Nova Medica NV en Medical Quick Supplies NV.
(37) Creatie van 118.202 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
(38) Creatie van 12.700 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Schinkel Medical BV.
(39) Creatie van 39.618 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
(40) Creatie van 69.500 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Geromedica SA.
 inlichtingen
 van algemene aard
       Akten      Verrichtingen                        Kapitaal     Uitgiftepremie    Aantal
                                              (EURO)          (EURO)   aandelen

       19.11.03    Kapitaalverhoging binnen               16 061 880,09       336 804 099,29  27 963 293
               toegestaan kapitaal (41)

       09.12.03    Kapitaalverhoging binnen               16 128 885,57       337 245 024,16  28 079 946
               toegestaan kapitaal (42)

       09.12.03    Verhoging uitgiftepremie               16 128 885,57       337 293 316,42  28 079 946
               ingevolge uitoefening warrants

       06.02.04    Kapitaalverhoging binnen               16 160 659,65       337 711 336,15  28 135 263
               toegestaan kapitaal (43)

       06.02.04    Verhoging uitgiftepremie               16 160 659,65       337 734 236,40  28 135 263
               ingevolge uitoefening warrants       (41) Creatie van 25.000 nieuwe aandelen naar aanleiding van de overname van Multident Deppe Dental GmbH.
       (42) Creatie van 116.653 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
       (43) Creatie van 55.317 nieuwe aandelen naar aanleiding van de uitoefening van warrants.
26
Warrantenplan
1 . De Raad van Bestuur van Omega Pharma heeft op 20 april 1998 een warrantenplan
  goedgekeurd ten voordele van fysieke of rechtspersonen die werknemer, consulent of
  belangrijke derde zijn van de vennootschap of van een geaffilieerde vennootschap.

  De belangrijkste modaliteiten van dit plan zijn:

  • Aantal warrants: 900.000 (44) die elk toelaten in te schrijven op 1 nieuw aandeel.

  • Uitoefenprijs van de warrants: het niet gewogen rekenkundig gemiddelde van de
    slotkoers van het Omega Pharma aandeel, zoals gepubliceerd in de Tijd, gedurende de
    laatste 30 handelsdagen voorafgaand aan de toekenning van de warrants aan de
    geselecteerde deelnemer, indien de Omega Pharma aandelen worden verhandeld op
    een Belgische effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt.

  • Uitoefenperiode: de warrants worden uitoefenbaar voor personeelsleden per schijf van
    één vijfde per jaar, op de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde verjaardag van de
    warrantovereenkomst en voor niet-personeelsleden per schijf van één vierde op de
    tweede, derde, vierde verjaardag van de warrantovereenkomst en het einde van een
    periode van zes maanden na de vierde verjaardag van de warrantenovereenkomst. De
    warrants die aldus uitoefenbaar worden, kunnen voor het eerst worden uitgeoefend in
    de daaropvolgende uitoefeningsperiode (namelijk de maand november).

  • Looptijd: personeelsleden: uitoefenbaar in de periode van 2000 tot 2008
            niet-personeelsleden: uitoefenbaar in de periode van 2000 tot 2007

  De opneming in de Eerste Markt van de Beurs van Brussel van maximaal 900.000 nieuwe
  aandelen Omega Pharma die zouden voortvloeien uit de uitoefening van deze warranten    27
  werd aangevraagd.
  Op 31 december 2003 werden 824.675 warrants aanvaard, waarvan nog 267.158 kunnen
  worden uitgeoefend. De gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 5,3 EUR.

2 . De Raad van Bestuur heeft op 13 december 2000 een tweede warrantenplan goedgekeurd
  ten voordele van fysieke of rechtspersonen die werknemer, consulent of belangrijke derde
  zijn van de vennootschap of een geaffilieerde vennootschap.(44) Dit aantal houdt al rekening met de split 1:10 dd 25.04.2000.
28
De belangrijkste modaliteiten van dit plan zijn:

• Aantal warrants: 450.000 die elk toelaten in te schrijven op 1 nieuw aandeel. Het gaat
 om een doorlopend plan, waarbij de Raad van Bestuur bij elke toekenning een bijzonder
 verslag zal opstellen.

• Uitoefenprijs van de warrants: het niet gewogen rekenkundig gemiddelde van de
 slotkoers van het Omega Pharma aandeel, zoals gepubliceerd in de Tijd, gedurende de
 laatste 30 beursdagen voorafgaand aan het aanbod van de warrants aan de
 geselecteerde deelnemer, indien de Omega Pharma aandelen worden verhandeld op
 een Belgische effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt.

• Uitoefenperiode: de warrants worden uitoefenbaar voor personeelsleden die tewerk
 gesteld zijn in België ten belope van 20 % per jaar in het vierde, vijfde, zesde, zevende
 en achtste kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden
 aangeboden. Voor personeelsleden die niet in België zijn tewerkgesteld en voor
 belangrijke derden en consulenten ten belope van 20 % per jaar in het tweede, derde,
 vierde, vijfde en zesde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants
 werden aangeboden. Binnen deze periode kunnen de warrants geheel of gedeeltelijk
 door de warranthouder worden uitgeoefend gedurende de maand januari binnen de
 geldigheidsduur van de warrants.

• Warrantprijs: de warrantprijs van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants
 voor personeelsleden die in België tewerkgesteld zijn is gelijk aan 9 % van het
 rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma NV
 gedurende 30 beursdagen voorafgaand aan de dag van het aanbod. De warrantprijs
 van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants voor belangrijke derden en
                                               29
 consulenten is gelijk aan 16 % van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van
 het aandeel Omega Pharma NV gedurende 30 beursdagen voorafgaand aan de dag van
 het aanbod. Personeelsleden die niet in België tewerkgesteld zijn, betalen geen
 warrantprijs.

• Op 31 december 2003 werden in totaal 309.450 warrants aanvaard, verspreid over vier
 tranches; de gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 42,13 EUR.
 inlichtingen
 van algemene aard
       3 . De Raad van Bestuur heeft op 1 april 2003 een derde warrantenplan goedgekeurd ten
        behoeve van werknemers, belangrijke derden en consulenten van Omega Pharma en/of
        haar dochtervennootschappen.

        De belangrijkste modaliteiten van dit plan zijn:

        • Aantal warrants: maximum 800.000, waarbij de uitoefening van een warrant recht geeft
         op een nieuw te creëren aandeel mits de storting van de uitoefenprijs. Het gaat om
         een doorlopend plan, waarbij de Raad van Bestuur en de Commissaris bij elke effectieve
         uitgifte onder het plan de vereiste bijzondere verslagen zullen opstellen.

        • Uitoefenprijs van de warrants: het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het
         aandeel Omega Pharma gedurende 30 beursdagen die de uitgifte voorafgaan.

        • Uitoefenperiode: de warrants worden uitoefenbaar voor personeelsleden die tewerk-
         gesteld zijn in België: ten belope van 25 % per jaar in het vierde, vijfde, zesde en
         zevende kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden
         aangeboden. Voor personeelsleden die niet in België tewerkgesteld zijn en voor
         belangrijke derden en consulenten, ten belope van 25 % per jaar in het tweede, derde,
         vierde en vijfde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden
         aangeboden. Binnen deze periode kunnen de warrants geheel of gedeeltelijk door de
         warranthouders worden uitgeoefend gedurende de maand juni binnen de geldigheids-
         duur van de warrants.

        • Warrantprijs: de warrantprijs van de inschrijvingsrechten verbonden aan de warrants
         voor personeelsleden die in België tewerkgesteld zijn is gelijk aan 9 % van het
         rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma gedurende
30        30 beursdagen die het aanbod voorafgaan. De warrantprijs van de inschrijvingsrechten
         verbonden aan de warrants voor belangrijke derden en consulenten is gelijk aan 16 %
         van het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Omega Pharma
         gedurende 30 beursdagen die het aanbod voorafgaan.

         Personeelsleden die niet in België tewerkgesteld zijn betalen geen warrantprijs.

        • Op 31 december 2003 werden in totaal 139.110 warrants aanvaard, verspreid over drie
         tranches. De gemiddelde uitoefenprijs bedraagt 22,50 EUR.
Het aandeel van Omega Pharma
 Verdeling van het aandeelhouderschap en transparantiemeldingen
 per 31 december 2003
 Artikel 11 van de statuten bepaalt:
 Voor de toepassing van de artikelen 1 tot 4 van de Wet van 2 maart 1989 op de openbaar-
 making van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot
 reglementering van de openbare overnamebiedingen, worden de toepasselijke quota
 bepaald op drie ten honderd, vijf ten honderd en de veelvouden van vijf ten honderd.

 Op basis van een kennisgeving ontvangen op 14.01.02 bezit Couckinvest NV, de holdings-
 maatschappij van Marc Coucke, 7.417.234 aandelen of 26,41 % van de aandelen per 31 decem-
 ber 2003 en is als dusdanig de belangrijkste referentie-aandeelhouder van Omega Pharma.

 Op basis van een kennisgeving de dato 15.12.03, houdt Deutsche Bank AG Group 899.383
 aandelen of 3,2 % van de aandelen (per 31 december 2003).

 Aandelen toebehorend aan ex-eigenaars van overgenomen bedrijven onder lock up verte-
 genwoordigen ongeveer 1,48 %. Deze lock ups verstrijken over een periode van 1 tot 5 jaar
 na overname.

 De overige 68,91 % van de aandelen zijn in handen van het publiek, waaronder een belang-
 rijk gedeelte in handen is van Belgische en buitenlandse institutionele investeerders en een
 aantal, vooral Belgische, apothekers.
 Inkoop eigen aandelen
 Overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen en de machtiging van      31
 de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juli 2003, bekend-
 gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2003, heeft de Raad van
 Bestuur op 28 oktober 2003 beslist om, in het belang van de vennootschap en gelet op de
 marktomstandigheden over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen.

 Gedurende het boekjaar 2003 werden 508.052 eigen aandelen verkregen tegen een
 gemiddelde prijs van 24,08 EUR. Het totaal aantal eigen aandelen dat de vennootschap per
 31 december 2003 in portefeuille houdt, bedraagt 533.052 en vertegenwoordigt 1,9 % van
 het maatschappelijk kapitaal op 31 december 2003.
 inlichtingen
 van algemene aard
       Aandeelhoudersovereenkomst
       Er bestaan geen aandeelhoudersovereenkomsten.
       Koersevolutie en volume
       De gemiddelde koers over 2003 bedroeg EUR 23,65 met als hoogste niveau EUR 29,00 en
       als laagste niveau EUR 13,35. Het gemiddeld dagvolume over 2003 bedroeg 85.121 stuks.

       Het aandeel Omega Pharma maakt deel uit van de volgende indexen: BEL20, Vlam 21 Index
       en Next Prime Segment van Euronext.
32
                          170 000


                               160 000


                                    150 000


                                         140 000


                                              130 000


                                                      120 000


                                                           110 000


                                                                100 000


                                                                     90 000


                                                                          80 000


                                                                              70 000


                                                                                   60 000


                                                                                       50 000


                                                                                            40 000


                                                                                                30 000


                                                                                                     20 000


                                                                                                         10 000


                                                                                                              0
                                                                                                                30/04/04
                                                                                                                30/03/04
                                                                                                                29/02/04
                                                                                                                31/01/04
                                                                                                                31/12/03
                                                                                                                30/11/03
                                                                                                                31/10/03
                                                                                                                29/09/03
                                                                                                                31/08/03
                                                                                                                31/07/03
                                                                                                                30/06/03
                                                                                                                31/05/03
                                                                                                                30/04/03
                                                                                                                30/03/03
                                                                                                                28/02/03
                                                                                                                31/01/03
Gemiddeld maandelijks volume
                                                                                                                31/12/02
                                                                                                                30/11/02
                                                                                                                31/10/02
Koers Omega Pharma
                                                                                                                29/09/02
                                                                                                                31/08/02
                                                                                                                31/07/02
                                                                                                                30/06/02
                                                                                                                31/05/02
BEL 20
                                                                                                                30/04/02
                                                                                                                30/03/02
                                                                                                                28/02/02
                                                                                                                31/01/02
                                                                                                                31/12/01
                                                                                                                30/11/01
                                                                                                                31/10/01
                                                                                                                29/09/01
                                                                                                                31/08/01
                                                                                                                31/07/01
                                                                                                                30/06/01
                                                                                                                31/05/01
                                                                                                                30/04/01
                                                                                                                31/03/01
                                                                                                                28/02/01
                                                                                                                31/01/01
                                                                                                                31/12/00
                                                                                                                30/11/00
                                                                                                                31/10/00
                                                                                                                30/09/00
                                                                                                                31/08/00
                                                                                                                31/07/00
                                                                                                                30/06/00
                                                                                                                31/05/00
                                                                                                                30/04/00
                                                                                                                31/03/00
                                                                                                                28/02/00
                                                                                                                31/01/00
                                                                                                                31/12/99
   Vergelijkende grafiek Omega Pharma aandeel,
                                                                                                                30/11/99
                                                                                                                31/10/99
                                                                                                                30/09/99
                                                                                                                31/08/99
                                                                                                                31/07/99  33
   volume en BEL 20 sinds 31.07.98
                                                                                                                30/06/99
                                                                                                                31/05/99
                                                                                                                30/04/99
                                                                                                                31/03/99
                                                                                                                28/02/99
                                                                                                                31/01/99
                                                                                                                31/12/98
                                                                                                                30/11/98
                                                                                                                31/10/98
                                                                                                                30/09/98
                                                                                                                31/08/98
                                                                                                                31/07/98
                                                   EURO
                                                      60


                                                           55


                                                                 50
                                                                                                              0
                                                                                                          5
                                                                     45


                                                                          40


                                                                              35


                                                                                   30


                                                                                       25


                                                                                            20


                                                                                                15


                                                                                                     10
Beschrijving van de activiteiten

          Historiek                    36
          Structuur van de groep              43
            Business units                43
            Personeel                  44
            Organisatiestructuur             46
          Beschrijving van de producten en activiteiten  48
            Positionering                48
            Relatie met andere sectoren         50
            Uitbreiding van de core business       51
            Business units                52
              Resultaten                54
            Beschrijving van de business units     56
              1. Business-to-consumer België      56
              2. Business-to-consumer Frankrijk    62
              3. Business-to-consumer Europa      72
                a. Nederland            74
                b. Duitsland             76
                c. Verenigd Koninkrijk       77
                d. Spanje              78
                e. Portugal             79
                f. Griekenland           80
              4. Business-to-business apotheken    81
              5. OmegaSoft              86
              6. Omega Dental             92
              7. Omega Medical             97
            Ontwikkelingen op vlak van internationale
            marketing                  109
                                     35
1987 1988 1989 1990 1991 1992   Historiek
   Omega Pharma werd opgericht in de vorm van een CV in 1987 door Marc Coucke en een
   studiegenoot Farmacie, met een geplaatst kapitaal van EUR 750. De twee vennoten bezaten
   elk 50 % van de aandelen. Kort na de oprichting werd hun eerste product ontwikkeld, een
   shampoo die in vijfliterflessen werd verkocht aan apothekers. Deze voegden er een
   bepaalde geur, kleur of actieve stof aan toe, en verkochten het product vervolgens als hun
        .
   “huismerk” Wat later ontwikkelde het duo ook Phytosedan, een natuurlijk rustbevorderend
   product. Omega Pharma ontwikkelde en verkocht enkel de producten; de productie werd
   uitbesteed bij derden.

   In 1989 werd door Omega Pharma de productlijn Uvesol gelanceerd, oorspronkelijk een
   gamma dat specifiek werd ontwikkeld als beschermingsmiddel bij zonnebankbruinen. De
   omzet van Omega Pharma steeg van EUR 25.000 in 1988 naar EUR 150.000 in 1989. In
   datzelfde jaar werd door dezelfde vennoten Alpha Pharma CV opgericht, een zusteronder-
   neming van Omega Pharma. De nieuwe entiteit voorzag apothekers van scheikundige
   basisgrondstoffen, die werden aangewend voor magistrale bereidingen. Alpha Pharma
   koos voor een exclusieve overeenkomst met Bufa BV: één van 's werelds grootste en gere-
   puteerde specialisten in de verpakking van farmaceutische grondstoffen.

   In 1993 werden beide vennootschappen omgevormd tot naamloze vennootschappen, elk
   met een kapitaal van EUR 31.000.

   De activiteiten van Omega Pharma en van Alpha Pharma werden verder uitgebreid en de
   onderneming verwierf stilaan internationale bekendheid. In 1994 deed een Nederlandse
   groothandelaar in farmaceutische producten een overnamebod op 100 % van de aan-
   delen. Marc Coucke wou zijn participatie niet verkopen in tegenstelling tot zijn toenmalige
   vennoot. Omdat de Nederlandse kandidaat-overnemer niet geïnteresseerd was in 50 % van

36  de aandelen, en de verdere samenwerking tussen de twee partners bijgevolg niet langer
   mogelijk was, besliste Marc Coucke om via Couckinvest de totaliteit van de aandelen van
   zijn partner over te nemen. Dit resulteerde in een korte adempauze in de expansieplannen.

   Om de groeiplannen op een versnelde manier te kunnen uitvoeren, werd er gezocht naar
   een financiële partner. Paresa Invest, een internationale participatiemaatschappij van
   Nederlandse origine met onder andere een vestiging in Antwerpen, nam een participatie
   van 25 %. In 1996 fusioneerden Omega Pharma en Alpha Pharma, en werd de officiële
   naam van de Vennootschap Omega Pharma. Deze fusie werd doorgevoerd om een aantal
   administratieve zaken te vereenvoudigen, om de transparantie van de groepsstructuur te
   bevorderen en om een later gestructureerd aanbod van de aandelen mogelijk te maken.
1993 1994 1995 1996 1997 1998   In 1995 werden 3 % van de aandelen verkocht aan het kaderpersoneel om hen optimaal
   te motiveren naar de toekomst toe.

   In december 1996 werden 2 % van de aandelen verkocht aan een beperkt aantal apothe-
   kers (klanten van de vennootschap). Het doel van deze transactie was het opdoen van
   ervaring met apothekers als aandeelhouders. De conclusie hiervan was positief voor beide
   partijen: de apothekers voelden zich meer betrokken bij Omega Pharma en wensten extra
   informatie over alle producten terwijl Omega Pharma genoot van de daaruit volgende
   hogere omzet. Bovendien verwierf de vennootschap op deze wijze bijkomende informatie
   en tips, teneinde de dienstverlening te kunnen optimaliseren.

   In juni 1997 werd een kapitaalverhoging van 65.000        (45)  aandelen uitgevoerd via een
   publieke plaatsing. Ten gevolge van het openbaar bod dat ruim werd over-ingeschreven
   werd een groot aantal apothekers, bevoorrecht bij de verdeling, aandeelhouder.

   In september 1997 werden Lomed en Promedis overgenomen, twee ondernemingen uit het
   Leuvense die de apothekers bevoorraden met vitamines, voedingssupplementen en enkele
   OTC geneesmiddelen; tevens zijn zij distributeur van een aantal exclusieve merken. De
   financiering van de overname gebeurde deels door eigen middelen, deels door vreemd
   vermogen en deels door een nieuwe kapitaalverhoging, waarop werd ingetekend door ex-
   aandeelhouders van Lomed en Promedis en het Omega Pharma-management.

   In juni 1998 werd via een beursintroductie het kapitaal verhoogd met EUR 6,2 miljoen. De
   financiële partner, Paresa Invest, heeft ter gelegenheid van deze operatie zijn participatie
   integraal verkocht.

   Na deze operatie werden in een sneltreinvaart bedrijven in België overgenomen en
   samenwerkingsakkoorden afgesloten. Bijna alle overnames werden partieel uitgevoerd via
                                                      37
   een aandelenruil waardoor de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen een
   sterke band blijven behouden met Omega Pharma.

   Via de overnames van Competel Pharma Systems, Competel Software Development, ICS,
   Farmix, Cogestic en A2I werd Omega Pharma marktleider in België in de apotheek-
   informatica; deze divisie werd verder versterkt door samenwerkingsakkoorden met IMS en
   (45) Voor aandelensplit 1:3 in mei 1998 en 1:10 in april 2000.
                                  1999   Belgacom. De apotheekinformatica-activiteiten werden ondergebracht in de fusievennoot-
   schappen OmegaSoft Vlaanderen (voor het Nederlandstalig landsgedeelte) en OmegaSoft
   Wallonie (voor het Franstalig landsgedeelte).

   Via de overname van Interphar, Erco 2000, ACA Pharma, Discap en De Coninck werd Omega
   Pharma marktleider in de accessoires en verpakkingsmaterialen. Dit werd nog versterkt door
   het samenwerkingsakkoord met Gaasch Packaging.

   Door het strategisch partnership met Conforma werd de positie van Omega Pharma in de
   markt van de plantaardige grondstoffen gevoelig versterkt.

   In juni 1999 werd Omega Pharma de belangrijkste speler in België in de markt van de
   generieke geneesmiddelen in België via het duurzaam samenwerkingsakkoord met
   Eurogenerics, een 100 % dochtermaatschappij van het Duitse Stada GmbH.

   Door de overname van de groep ABC Dental, New Dental Prospect, Servidental, OHC,
   JJ Maes-Sygma, Dental Group 2000 en de Lamoral groep, werd door Omega Pharma een
   nieuwe divisie in het leven geroepen, met name business-to-business voor tandartsen,
   waarin ze via deze overnames onmiddellijk een marktleiderspositie in België heeft veroverd
   in zowel de markt van de verbruiksgoederen (consumables) als de markt van de investerings-
   goederen (equipment).

   Op 25 februari 2000 werd via de pers bekend gemaakt dat, na intern overleg met het
   voltallige personeel, Omega Pharma zijn internationalisatieproces zou starten.
   Kort na de succesvolle publieke kapitaalverhoging van april 2000 ten belope van
   EUR 80,845 miljoen, werd een eerste stap gezet naar de internationale markt via de
   overname van Les Laboratoires Pharmygiène-Médipôle in Frankrijk in mei 2000. Omega
38  Pharma kreeg onmiddellijk greep op de Franse markt door de overname van het bedrijf met
   de grootste verkoopploeg op deze markt.

   Met de overname van Homeoropa, maar vooral Fagron, kreeg Omega Pharma een belangrijke
   plaats op de Nederlandse markt.
                     2000 2001 2002De overname van Chefaro, de OTC-afdeling van Akzo Nobel, in december 2000, betekende
een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Omega Pharma: van een 100 % Belgisch bedrijf
eind 1999 groeide Omega Pharma in 2000 uit tot een internationale groep, gespecialiseerd
in gezondheidsproducten en -diensten.

Tevens kon Omega Pharma 4 bedrijven uit de OPG-groep verwerven, gespecialiseerd in
business-to-business en OTC in de Nederlandse markt, namelijk Spruyt-Hillen, Bufa, SAN en
Zeker voor G & G.

Gedurende de eerste 13 jaar van zijn bestaan had Omega Pharma zich beperkt tot de
Belgische markt. Maar aldus werd wel een unieke ervaring opgebouwd met de uitbouw van
een volledige OTC/business-to-business-organisatie, en alle potentiële synergieën en
efficiëntie-voordelen werden gedetailleerd uitgetest en zonodig aangepast.

Deze kennis en ervaring was de basis voor de snelle internationalisatie, want door de
acquisities van vooral Pharmygiène, Fagron en Chefaro werd in 2001 reeds 60 % van de
omzet buiten België behaald. Maar dankzij de grondige voorbereiding in België, wist Omega
Pharma vanaf de start van de internationalisatie naar welke organisatie land per land werd
gestreefd en hoe de Omega-strategie lokaal moest toegepast worden.

Deze grondige kennis van synergieën, efficiëntie en potentiële partnerships is de basis van
het succesvol acquisitiebeleid, waarbij - na integratie - de rentabiliteit van overgenomen
bedrijven binnen de groep Omega Pharma meestal substantieel hoger ligt in vergelijking
met de stand-alone situatie.

Na de succesvolle internationalisatie in 2000 en integraties in 2001, kreeg Omega Pharma
de ambitie de consolidator te zijn in de Europese farmaceutische OTC/business-to-business-
markt.
                                               39

Naast de verdere uitbouw van de bestaande activiteiten, wat resulteerde in een interne
groei van 16 %, werd in 2002 verder veel aandacht besteed aan acquisities en dit in diverse
landen en over verschillende divisies.
                                   2003   Aan Omega Medical, de nieuw opgestarte business-to-business-divisie naar artsen,
   rusthuizen en ziekenhuizen werd vorm gegeven in België en Nederland, voornamelijk via
   de overnames van Van Hopplynus Ophtalm (business-to-business met oogartsen), HCC
   (business-to-business met rust- en ziekenhuizen), Distribal (business-to-business met
   ziekenhuizen), Medicor Nederland (business-to-business met voornamelijk ziekenhuizen),
   Nova Medica (business-to-business met ziekenhuizen, artsen en specialisten), Medical Quick
   Supplies (business-to-business met rusthuizen) en Schinkel Medical (business-to-business
   met ziekenhuizen en rusthuizen).

   De OmegaSoft divisie ontplooide zich verder en werd actief in de software voor artsen,
   specialisten, oogartsen en ziekenhuizen via diverse overnames (zowel share als asset deals).
   Door op te treden als consolidator werd OmegaSoft Medical onmiddellijk de belangrijkste
   software-leverancier naar artsen toe in België. De verschillende geacquireerde onderne-
   mingen werden tevens gecentraliseerd op één locatie.

   De dentale divisie breidde zijn activiteitenveld uit naar dentale labo’s (business-to-business
   met tandtechnische labo’s) via de overnames van Alphadent en Oudheusden.

   Ook op het vlak van de business-to-business met apotheken werden de nodige inves-
   teringen gedaan met als doel een belangrijke speler te worden in West-Europa op het vlak
   van scheikundige grondstoffen voor magistrale bereidingen in de apotheek. Zo werden het
   Duitse Synopharm en het Spaanse Roig Farma onderdeel van de groep.

   Ook de OTC-activiteiten in diverse landen werden verder uitgebreid.
   In Frankrijk ondermeer via de acquisities van LSBH, Laboratoire Delta en Poudres T.LeClerc.
   In het Verenigd Koninkrijk via de aankoop van een aantal gerenomeerde merken van Peter
   Black Healthcare die aan het productenpallet van Chefaro UK werden toegevoegd.
40
   In Portugal werden eigen activiteiten opgestart via Chefaro Portugal (Lissabon) en kon de
   overname worden gerealiseerd van Prisfar (Porto).
   Begin 2003 werd ook een Grieks filiaal opgestart (Geromedica) waarin de OTC-producten
   zijn ondergebracht die gekocht werden van het Griekse farmaceutische bedrijf Gerolymatos.

   Na deze verdere expansie via externe groei in 2002, werd 2003 meer gekenmerkt door
   interne groei, waarbij vooral aandacht werd besteed aan synergieën en afronden van
   integraties.
                               2004De skincare-business van Numico werd aan Omega Pharma verkocht; de business bestaat
uit de merken Biodermal en Galenco en de productiefaciliteit Soprodal. Deze skincare-
business biedt veel potentieel.

In mei 2003 besliste Pharmacia om de samenwerking met Omega Pharma stop te zetten,
zowel in België, Spanje als Portugal.

Sinds 1 september 2003 is Omega Pharma exclusief distributeur naar apothekers van
Medicinale Cannabis in Nederland.

In november 2003 breidde Omega Dental uit naar Duitsland door de acqusitie van Multident
GmbH, dat consumables, equipment en tandtechnisch materiaal verkoopt aan tandartsen
en aan tandtechnische labo’s.

In april 2004 heeft Omega Pharma Wartner Europe BV overgenomen, de vennootschap die
eigenaar is van het Europees merk “Wartner”. Omega Pharma was reeds de exclusieve
distributeur in verschillende Europese landen. Wartner werd onmiddellijk aan de lijst van
de Stars toegevoegd.
                                              41
42
Structuur van de groep
 Business units
 De groep is onderverdeeld in 7 business units die elk een aantal juridische entiteiten
 omvatten die actief zijn in hetzelfde domein. Door deze segmentatie krijgen we een
 overeenstemming met de feitelijke operationele structuur.

 De opdeling in business units vergemakkelijkt de transparantie van de groep en laat een
 duidelijke en éénvormige rapportering en controlling toe.

 Elke business unit wordt geleid door een business unit manager die de operationele leiding
 heeft van zijn divisie en die in nauw overleg staat met de corporate diensten op niveau van
 het hoofdkantoor (Nazareth - België).

 Elke business unit rapporteert op vastgelegde tijdstippen naar de corporate afdeling te
 Nazareth. Deze corporate afdeling bevat de groepsdirectie, interne audit en controlling,
 consolidatie, juridische dienst, international marketing en productontwikkeling, thesaurie
 beheer en cash management.
                                                37
                                                43
 beschrijving
 van de activiteiten
         Personeel
         Het personeelsbestand van de groep bedraagt 2.575 personen op het einde van 2003.
         Overzicht aantal personeelsleden op 31.12.2003

                  B2C      B2B       SOFT  DENTAL  MEDICAL  TOTAAL
                                              per land
         België       328      136       192   151    177    984

         Nederland     158      200        5   111    36    510

         Frankrijk     537               9   36         582

         Luxemburg      17                            17

         Duitsland      64       56           94         214

         Spanje       65       30                     95

         Portugal      36                            36
         UK         43                            43

         Zwitserland                        52         52

         Griekenland     42                            42

         totaal per BU   1290      422       206   444    213   2575
44
Historiek van de personeelsaangroei

aantal
personeelsleden

2600                                            2 575


24002200
                                          2 121


2000180016001400                                    1 37512001000 800
                                   686

 600                                                45

 400 200                          137
                     119
               65
        29
  0
       1996     1997     1998     1999     2000  2001  2002  2003


    Evolutie van de jaarlijkse personeelsaangroei van 1996 tot 2003.
 beschrijving
 van de activiteiten
         Per business unit is het personeel als volgt verdeeld:
         • Business-to-consumer België: 328
         • Business-to-consumer Frankrijk: 537
         • Business-to-consumer Europa: 425
         • OmegaSoft: 206
         • Business-to-business apotheken: 422
         • Omega Medical: 213
         • Omega Dental: 444
         Personeelsbezetting per business unit


              444           328
                                      Business-to-consumer België


                                      Business-to-consumer Frankrijk
        213
                                      Business-to-consumer Europa


                                      OmegaSoft
                               537
                                      Business-to-business apotheken
        422
                                      Omega Medical


             206                        Omega Dental
46                     425
         Organisatiestructuur
         De organisatiestructuur van de Omega Pharma-groep wordt weergegeven in het organigram
         op de volgende pagina.
   Organisatiestructuur (op 31.12.2003)


     COUCKINVEST NV           MANAGEMENT           PUBLIEK            EIGEN AANDELEN

        26,41 %             1,48 %           70,21 %               1,9 %                      OMEGA PHARMA N.V.
                          RAAD VAN BESTUUR

                           DIRECTIECOMITE

          MARC COUCKE              JAN PEETERS              SAM SABBE
              CEO                Deputy CEO                  CFO
           JAN BOONE             TON SCHEEPENS             MARIO DEBEL
       Head of Corporate Controlling    Business Unit Manager B2C Europe   Head of Corporate Marketing
              B2C BELGIE                        B2C FRANKRIJK
                                             Jan Peeters
             Claudine Lachman                       Jean Saint-Cricq


                             B2C EUROPA
                              Ton Scheepens
47     Nederland      Duitsland     Ver. Koninkrijk    Spanje      Portugal
                                            Celeste Lucas
                                                        Griekenland
      Paul Hannema    Wolfgang Reese  Caspar van Dongen  Harmen Lewin    Carlos Oliveira
                                                        Harry Balanos


             B2B APOTHEKEN                        OMEGASOFT

              Ger van Jeveren                      Ronny Robbrecht


             OMEGA DENTAL                        OMEGA MEDICAL

              Guido Hoogewijs                       Ludwig Geldof
 beschrijving
 van de activiteiten
        Beschrijving van de producten en
        activiteiten
         Positionering
         Omega Pharma is actief in de verkoop van producten en diensten met hoge toegevoegde
         waarde aan apothekers en andere medische sectoren.
         Schematische voorstelling van de pharmasector     farmaceutische industrie                dokters                   groothandel
         research
         OTC                           voorschrift          logistiek

                                          af
                                             le
                                               ve
                                                  rin
                                                     g

                 B2C                OTC      hoge
                                       toegevoegde
                                         waarde
                                                       apothekers
48        B2B
                                        behoefte


                      B2B
   DENTAL      MEDICAL      APOTHEKEN
   Binnen de farma-sector kan men onderscheiden:

   a . De fundamentele research-industrie, waarbij de core-business bestaat uit de research
    naar nieuwe moleculen en het informeren van artsen om geneesmiddelenvoorschriften
    voor die nieuwe specialiteiten te genereren.

   b. De farmaceutische groothandels, die via hun uniek logistiek apparaat de apothekers
    meermaals per dag bevoorraden.

   c. De OTC-markt, bestaande uit OTC-geneesmiddelen (geregistreerd) en niet-geregistreerde
OTC   parafarmaceutische producten, m.a.w. alle niet-voorschriftplichtige producten in de
    apotheek.


B2B  d. De business-to-business-sector, die alle activiteiten groepeert die zich tot de apotheker,
    doch niet als dusdanig tot de consumenten richten (vb. farmaceutische grondstoffen,
    investeringsgoederen, informatica, enz …).

   Omega Pharma heeft als doel een uniek netwerk naar de apothekers uit te bouwen, waarbij     49
   maximale activiteiten binnen dat netwerk ontwikkeld worden en waarbij de verschillende
   activiteiten elkaar versterken.

   Omega Pharma beperkt zich dus tot c. en d., omdat a. te weinig toegevoegde apothekers-
   waarde biedt (research en artsenvoorschrift overheersen) en omdat b. te lage brutomarges
   genereert en specifieke vaardigheden rond logistieke efficiëntie vereist.
 beschrijving
 van de activiteiten
         Relatie met andere sectoren
         Algemeen
         Juist omwille van de duidelijke positionering, zijn research- en groothandelsbedrijven geen
         concurrenten van Omega Pharma, maar potentiële partners:

         • Alle research-bedrijven voeren ook een aantal OTC-activiteiten, waarbij hechte
         apothekersrelaties vereist zijn, die niet tot hun echte core-business behoren. Omega
         Pharma is bereid zijn netwerk voor die activiteiten ter beschikking te stellen, waarbij deze
         activiteiten beter ondersteund worden en Omega Pharma toegang krijgt tot nieuwe
         producten.

         • De positionering van de farmaceutische groothandels en van Omega Pharma kan zeer
         complementair zijn, met mogelijke partnerships rond logistiek, business-to-business,
         extranet-applicaties en dergelijke.


         Evoluties
         • De research-bedrijven worden, vooral in de Verenigde Staten, agressief in hun core-
         business aangevallen door de generische industrie. Daardoor wordt de farmaceutische
         research-industrie minder een defensieve sector, waarbij de kwaliteit van de research pipe-
         line essentieel is. Het is te verwachten dat alle andere activiteiten daardoor in vraag
         worden gesteld, en potentiële desinvesteringen of partnerships voor hun OTC-activiteiten
         zouden geen onlogische beslissingen zijn.

         • De farmaceutische groothandels doen in toenemende mate aan vertikale integratie door
         de aankoop van apotheken. Omega Pharma meent daardoor meer intensieve partnerships
         met deze sector te kunnen afsluiten, waarbij Omega Pharma beroep doet op de logistieke
50        structuur van de groothandels, die via hun apotheken toegevoegde waarde bieden aan
         de producten van Omega Pharma.

         • Het lijkt aldus meer en meer evident dat de farmaceutische research-industrie, de
         farmaceutische groothandels en de OTC/business-to-business-bedrijven 3 duidelijk
         separate sectoren vormen, waarbij de belangrijkste spelers zich consequent op hun eigen
         core-business richten, en tevens samenwerkingsakkoorden sluiten die elkaars core-
         business versterken.
Uitbreiding van de core-business
Omega Pharma’s core-business werd uitgebreid met 3 activiteiten, welomschreven en
complementair:

a . Business-to-business met aanverwante sectoren zoals tandartsen, artsen, rusthuizen,
 ziekenhuizen en dergelijke.

 Deze activiteiten worden, vooral in de Benelux, uitgebreid omwille van de synergieën
 met de apotheken business-to-business unit en omwille van de vele opportuniteiten in
 een versnipperde markt.

b. Productie van eigen producten en productie voor derden ter rendabilisering van deze
 investeringen.

c. In enkele landen is het apotheekkanaal onvoldoende ontwikkeld en worden andere
 verkooppunten ingeschakeld om de consument te bereiken. Het is voor Omega Pharma
 wel belangrijk dat zijn producten begeleid worden met deskundig advies, en liefst van
 een apotheker.

 Daarom worden de producten bijvoorbeeld in België verkocht in apotheken, en in
 Nederland via apotheek en drogist.
                                             51
   Business units
52
                                     Business-to-consumer
                                         BELGIE


                                     Business-to-consumer
                                        FRANKRIJK


                                     Business-to-consumer
                                        EUROPA

                                      Business-to-business
                                        APOTHEKEN


                                        OMEGA SOFT

Business units: korte beschrijving en
resultaten                                  OMEGA DENTAL
De activiteiten van de Omega Pharma-groep werden ingedeeld in 7
business units. Deze structuur komt ook overeen met de operationele
structuur, en creëert maximale synergieën. Elke business unit wordt
                                       OMEGA MEDICAL
geleid door een business unit-manager, die budget- en P&L-
verantwoordelijkheid heeft t.o.v. het directiecomité van de groep.

De 7 business units zijn:

• Business-to-consumer België: omvat alle consumentgerichte producten van Omega Pharma
 in België (inclusief generieken, inclusief Luxemburg); deze divisie heeft veruit de
 belangrijkste apotheekgerichte organisatie van België.

• Business-to-consumer Frankrijk: omvat alle consumentgerichte producten van Omega
 Pharma in Frankrijk met een sterke lokale merkenportefeuille.

• Business-to-consumer Europa: omvat Omega Pharma's OTC-organisaties in Nederland, het
 Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland; deze lokale organisaties
 genieten van verschillende synergetische productlanceringen.

• OmegaSoft: is marktleider in informatica naar apothekers, tandartsen en artsen in België.

• Business-to-business apotheken: is de Europese business unit die de apothekers voorziet
 van farmaceutische grondstoffen, verpakkingsmateriaal, halffabrikaten en uitrustings-
 goederen.

• Omega Medical: verzorgt de business-to-business-activiteiten naar ziekenhuizen, rust-     53
 huizen, artsen en andere medische sectoren; deze business unit is grotendeels actief in
 de Benelux.

• Omega Dental: is vooral in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk actief naar
 tandartsen (zowel consumables als equipment) en tandtechnische labo's.
 beschrijving
 van de activiteiten
          Resultaten
          De hierbovenbeschreven business units behaalden in 2003 volgend resultaat:


                                  Bedrijfsopbrengsten        EBIT %
                                  (in miljoen euro)

          Business-to-consumer België               141             14,1

          Business-to-consumer Frankrijk              186             14,2

          Business-to-consumer Europa               150             20,7

          OmegaSoft                        24             24,7

          Business-to-business apotheken              86             17,9

          Omega Medical                      55             10,0

          Omega Dental                       96             11,3
          Bedrijfsopbrengsten per business unit

                  7%
                          13 %
                                    Business-to-consumer België
          12 %

                                    Business-to-consumer Frankrijk

        3%
                                    Business-to-consumer Europa
                              19 %
54
                                    OmegaSoft


                                    Business-to-business apotheken

        20 %                          Omega Medical


                                    Omega Dental
                         26 %
Business-to-consumer
    BELGIE
            55
                Business-to-consumer België,
                geleid door mevrouw Claudine LACHMAN
   Beschrijving van de business units
   1. Business-to-consumer België
   Deze divisie die feitelijk bestaat sinds het ontstaan van Omega Pharma, omvat alle
   consumentgerichte producten (inclusief generieken) van Omega Pharma in België en
   Luxemburg.

   Mevrouw Claudine LACHMAN, ex Novartis Consumer Healthcare, leidt sinds medio 2002 deze
   divisie.

   Alle OTC-producten van Omega Pharma in België, zowel eigen producten als distributies
   worden van hieruit gemarketeerd en verkocht aan de Belgische en Luxemburgse apotheker.

   De hoofdvestiging van de divisie business-to-consumer België is gevestigd te Nazareth. Van
   hieruit worden de verkoopsploegen opgevolgd en gestuurd. Verder zijn er vestigingen te
   Antwerpen, Wevelgem (productie) en Brugge.

   De business unit realiseerde een omzet van 141 miljoen EUR, met andere woorden een
   stijging van 21,7 % in vergelijking met vorig jaar. Deze divisie omvat consumentenproducten
   die exclusief in apotheken in België en Luxemburg worden verkocht. Het productengamma
   bestaat uit verschillende typen van producten, die bijna alle therapeutische sectoren
   omvatten en die vanuit wettelijk oogpunt verschillend zijn:
   • OTC-geneesmiddelen
   • Cosmeticaproducten
   • Voedingsproducten
   • Medische apparaten
   • Fytotherapieproducten
56
   In de loop van 2003 heeft het hoger management van de divisie business-to-consumer in
   België enkele positieve wijzigingen doorgevoerd om haar operationele uitmuntendheid te
   behouden, de drijfkracht achter de verkoop te optimaliseren en haar marktaandeel te
   vergroten. Deze wijzigingen kunnen als volgt worden omschreven:
   1. Opzet van 5 onderliggende business units binnen de hoofdactiviteit business-to-consumer
   2 . Uitbouw van een stevige en robuuste verkoop- en marketingorganisatie door de be-
    staande knowhow verder te ontwikkelen en nieuwe talenten van buitenuit aan te trekken
   3 . Richten op centrale zakelijke activiteiten door consolidering van de investeringen zonder
    onze sterke positie op lokaal vlak te verliezen
4 . Optimale integratie van de overnames
5 . Consolidering van de divisie van onze partner

Omega Pharma business-to-consumer is een OTC-onderneming met het grootste verkoops-
team in België. Een netwerk van meer dan 100 vertegenwoordigers brengt dagelijks een
bezoek aan alle apothekers in België.

Dankzij dit uitgebreide team staan wij borg voor een maximum aan informatie voor onze
klanten en een maximale (visuele) aanwezigheid van onze producten in de apotheken.

De mensen die bij Omega Pharma werken, dragen met een voorbeeldige inzet bij tot de
positieve ontwikkeling in onze financiële resultaten en marktaandeel. Omega Pharma gaat
uiterst omzichtig te werk wanneer het gaat om de kwaliteit in het aanbod aan de apothekers
maar ook aan onze consumenten.

Het is voor Omega Pharma belangrijk dat de producten van het bedrijf kunnen worden
aanbevolen door apothekers die goed geïnformeerd zijn. Onze verkoopsmensen zijn actief
binnen verschillende onderliggende business units, waarvan er zich 5 in Nazareth bevinden,
waar het moederbedrijf en vlaggenschip van Omega Pharma is gevestigd. De overige delen
van de zakelijke activiteiten zijn verdeeld over 8 andere, kleinere ondernemingen.

Door onze inspanningen en investeringen hoofdzakelijk af te stemmen op merken/markten
met een groot potentieel, is Omega Pharma er als onderneming in geslaagd de 2e positie
in te nemen wat betreft de verkoop van geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift (IMS-
gegevens - totale jaarlijks verschuiving (MAT ) 09/2003), en onze leiderspositie voor verschei-
dene merken te verstevigen:
• Fat Control is marktleider geworden in de sector van orale afslankingsproducten, na de
 lancering van een nieuwe referentie en een agressieve mediastrategie.
                                                 57
• Davitamon Junior heeft zijn toonaangevende positie op de markt van multivitaminen voor
 kinderen verstevigd, door goede "below-the-line"-activiteiten, en ook onrechtstreeks door
 onze inspanningen voor de sponsoring van de wielrennersploeg.
• Predictor is nog steeds met voorsprong het toonaangevende product in de categorie
 zwangerschapstesten, dankzij de goede "below-the-line"-activiteiten.
• Bodysol is erin geslaagd zijn marktpositie te behouden en dit ondanks de concurrentie
 van merken van snel verschuivende consumentengoederen (SVCG) door creatief om te
 springen met de "below-the-line"-activiteiten en een verhoogde distributie.
   Door voordeel te halen uit een bijzonder flexibele organisatie, zeer gevat te reageren op
   wijzigingen in de markt en op nieuwe opportuniteiten, is Omega Pharma met succes erin
   geslaagd om
   1 . nieuwe markten te betreden:
     a . maaltijdvervangmiddelen met Protical die de nr. 1 op deze markt zijn geworden na
       slechts 1 jaar
     b. multivitaminen en tonica (versterkende middelen) door de franchise van het merk
       Davitamon uit te breiden naar de marktsector van volwassenen en tonica
     c. T.Leclerc op de hoogkwalitatieve cosmeticamarkt
   2 . nieuwe markten te ontwikkelen:
     a . de aromatherapie met het hoogkwalitatieve gamma Phytosun Aroms, geleverd door
       het laboratorium LSBH, dat in 2002 in Frankrijk werd overgenomen en dat reeds
       gerenommeerd was voor zijn vakkennis op dit gebied
     b. de Home Whitening-kit: een volledig nieuw concept dat is komen overwaaien van
       de Verenigde Staten om tanden witter te maken met CleverWhite

   Door strategische overnames te realiseren, verstevigt Omega Pharma zijn toonaangevende
   positie in belangrijke marktsegmenten:

   a . De Franse overname van het cosmeticabedrijf “T.LeClerc” bevestigt onze leiderspositie in
    de maquillagesector in de apotheken. Met Innoxa zijn we erin geslaagd ook de SVCG-
    consumenten aan te trekken, en met T.LeClerc kunnen we nu ook de consumenten via
    de selectieve distributie aanspreken. T.LeClerc staat garant voor een superieure kwaliteit
    en exclusiviteit. Sinds de overname van het prestigieuze gamma make-upproducten van
    T.LeClerc, zorgde ons verkoopsteam voor een exclusieve distributie in honderden
    apotheken en dat na slechts 8 maanden.
58  b. Met de overname van de Galenco-Dermalex-productmerken van Numico, hebben we onze
    toonaangevende positie op het vlak van huidverzorging en babyverzorging in apotheken
    weten te verstevigen. De van Galenco overgenomen laboratoria, werden snel maar
    efficiënt en met succes geïntegreerd. Galenco had 3 basisproducten: Galenco Baby Care,
    Galenco Body Care en Dermalex. Omega Pharma is er in minder dan 5 maanden in
    geslaagd deze producten te integreren, met als resultaat een stijging van de verkoop van
    8,5 % voor het hele jaar, terwijl precies een jaar geleden de resultaten tot augustus nog
    een daling van 6 % vertoonden. Op het einde van 2003 werd een strategie opgezet die
    veel meer gericht was op de consument, en die een grotere visuele aanwezigheid en
    meer nieuwe klanten tot gevolg had.
Omschrijving van de belangrijkste onderliggende business units:


Het Pharm’Hygiène-team
Dit team is gespecialiseerd in “Gezondheid en Schoonheid” (Health and Beauty), m.a.w.
producten voor huidcosmetica/cosmetica en afslankingsproducten.

Alle producten die binnen deze business unit werden gepromoot, zijn eigen merken die
afkomstig zijn uit onze eigen ontwikkelingscentra of overnames.

De Omega Pharma business-to-consumer business unit volgt op elk ogenblik de nieuwe
trends op de voet wanneer nieuwe producten worden gelanceerd en gaat voortdurend op
zoek naar een verbetering van de producten (met name Fat Control forte, Bodysol Aroma
Douche, CleverWhite, T.LeClerc).

Belangrijkste merken:
• Bodysol: huidverzorgingsproducten
• Bodysol Sun: zonnebrandproducten
• Bodysol Ski: zonnebrandproducten voor tijdens de winter
• Innoxa: gamma make-upproducten
• T.LeClerc: gamma make-up- en huidverzorgingsproducten
• Protical: maaltijdvervangingsproducten en afslankingsproducten
• Fat Control: afslankingsproducten
• CleverWhite: kits voor wittere tandenHet Chefaro-team
Dit team promoot eigen merken waarvan de productie het resultaat is van een nationale
                                             59
of internationale overname (Chefaro). In 2003 nam Omega Pharma de huidverzorgings-
activiteiten van Numico over: Dermalex en Galenco zijn beide merken die een zeer goede
distributie hebben in ziekenhuizen, en de babyverzorgingsproducten van Galenco vormen
een toonaangevend merk in de babysector in apotheken. Deze producten staan voor een
uitstekende kwaliteit en bieden een goede winstmarge omdat ze worden geproduceerd in
de voormalige fabriek van Numico, Soprodal.

Voor ons hoofdmerk Davitamon zorgde de combinatie van reclame en de sponsoring van
de wielrennersploeg voor een grotere naambekendheid en een stijgende verkoop.
   We hebben een leiderspositie ingenomen in de sector van aromatherapie op basis van de
   interne knowhow en een interne ontwikkeling in onze Franse dochtervennootschap
   “Laboratoire PhytoSun’ Arôms”. Door onze interne expertise kunnen we de Belgische apo-
   theker meer vakkennis bijbrengen in deze nieuwe en groeiende trend van alternatieve
   geneeskunde.

   Belangrijkste merken:
   • Predictor: zwangerschapstest
   • Davitamon: mineralen en tonica
   • Addax: gamma huidverzorgingsproducten voor geïrriteerde huid en zware transpiratie-
   problemen
   • Proflora: storingen in de abdominale transit
   • LSBH: aromatherapie
   • Dynarax: tonicum (versterkend middel)
   • Azaron: product tegen insectenbeten   Eurogenerics
   Het partnerschap met EG is een samenwerkingsverband waarbij de partners elkaar sterk
   aanvullen en waarbij de juiste informatie wordt aangeboden aan alle partners in de
   gezondheidszorg: EG bezorgt de informatie aan de dokters terwijl Omega Pharma werkt aan
   de communicatie met de apotheken door hen op te bellen en hun producten te verdelen.
   Door de samenwerking met Omega Pharma is een snelle toegang tot de markt mogelijk
   voor nieuwe productlanceringen van geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen, niet
   alleen door ons verkoopsteam maar ook door ons televerkoopsteam dat in staat is binnen
   een korte periode alle apothekers op te bellen. Op die manier geniet EG van een echt
60  concurrentievoordeel en wordt een ware synergie met hun team van medische vertegen-
   woordigers aangeboden.

   EG is zonder enige twijfel marktleider op de markt van de generische middelen. In 2003
   realiseerde ons EG-team een groei van meer dan 25 % in vergelijking met vorig jaar.
   Bovendien startten we een actieve promotiecampagne van OTC-generische middelen in
   apotheken door onze visuele aanwezigheid in de winkels te vergroten. Voor bepaalde
   therapeutische marktsegmenten op de OTC-markt is EG reeds marktleider nog vóór de
   oorspronkelijke producent.
Partners
De producten van de partners worden hoofdzakelijk geleverd door grote multinationale
ondernemingen die ervoor hebben gekozen hun OTC-werkzaamheden over te brengen naar
een lokale, gevestigde onderneming met een uitstekende verkoop- en marketingcapaciteit,
of door kleine ondernemingen die geen voet op de Belgische markt hebben en die hun
voordeel willen halen uit ons verkoopsnetwerk.

Na de overname van Pharmacia door Pfizer, en ondanks de uitstekende resultaten, besliste
Pfizer in de laatste helft van 2003 een einde te maken aan de samenwerking met Omega
Pharma.

Hoewel een aantal merken van deze partner reeds een toonaangevende positie hebben
ingenomen, blijven ze groeien en stijgt hun marktaandeel dankzij de verkoopscapaciteiten
en de knowhow van Omega Pharma.

Voor elk van zijn partners biedt Omega Pharma dezelfde inzet en overtuiging alsof het eigen
producten zijn, en wordt evenzeer gebruikgemaakt van het volledige apotheeknetwerk, de
verkoopscapaciteiten, merchandising, diensten, enz… Daarom is Omega Pharma ook de
uitverkoren partner voor velen.

Belangrijkste partners / merken:
• Reckit Benckiser waarvoor Omega Pharma de rechten heeft verworven voor de distributie
 van de OTC-producten in België: met name Dettol, Lemgrip, …
• Whitehall, de OTC-afdeling van American Home Products, met als belangrijkste producten:
 bv. Centrum, Chapstick, Advil, …
• Novartis optische producten: van de oculaire afdeling van Novartis
• Ferrosan waarvoor Omega Pharma de verkoop- en marketingactiviteiten uitvoert voor het    61
 betrekkelijk innovatieve oraal-cosmetische product Imedeen
• Microlife met hun gamma van thermometers
• ……
   Business-to-consumer
     FRANKRIJK
62
             Business-to-consumer Frankrijk,
             geleid door de heer Jan PEETERS
2. Business-to-consumer Frankrijk
De divisie business-to-consumer Frankrijk omvat alle consumentgerichte producten van
Omega Pharma in Frankrijk.

Via de acquisities in 2000 van de groep Pharmygiène en van Chefaro Ardeval (deel van de
Chefaro acquisitie - OTC activiteiten van Akzo Nobel) verwierf Omega Pharma in Frankrijk
een sterke lokale merkenportefeuille.

In 2002 werd deze merkenportefeuille uitgebreid met de producten van onder meer LSBH
(voedingssupplementen, aromatherapie, fytotherapie en marinebiologie), Laboratoire Delta
(OTC-speler met eigen producten en distributies gevestigd in Bretagne) en Poudres T.LeClerc
(bekend voor zijn hoog kwalitatief cosmeticagamma).

Deze divisie met hoofdkwartier in Montrouge (nabij Porte d’Orléans - Parijs) wordt geleid
door de heer Jan PEETERS, Deputy Chief Executive Officer van de groep, die zich omringt
met een directiecomité.

Omega Pharma SA:
Omzetcijfer 2002: EUR 161 miljoen - Omzetcijfer 2003: EUR 186 miljoen, m.a.w. +15,3 %
18.000 Franse officina’s als rechtstreekse klanten
Verkoopsteam: 201 farmaceutische vertegenwoordigers
         17 regionale directeurs
         37 medewerksters voor opleiding en vorming

Omega Pharma SA, het Franse filiaal opgericht in 2002, is een ware pool van expertise en
initiatieven begaan met het dagelijks welzijn van iedereen en is uitgegroeid tot een speler
van formaat in de parafarmacie en de OTC-markt in Frankrijk.
                                                63
Omega Pharma Frankrijk bestaat uit 6 laboratoria (Pharmygiène, Clément-Thékan, Chefaro-
Ardeval, Delta Pharm, La Beauté International en Cosmediet) die op het vlak van marketing
en verkoop autonoom functioneren en elk afzonderlijk sterk gespecialiseerd zijn in hun
eigen branche.

Tegenover de behoeften en verwachting van de gebruiker stellen zij een waaier aan
producten van hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie, terwijl een actief partnership
de hoeksteen vormt van een continu onderhouden relatie met de apothekers en het
universum van de gezondheidssector in het algemeen.
   Dynamisch en innovatief, maar met accent op een harmonische aanpak, slaagt Omega
   Pharma Frankrijk er in zich te ontplooien tot een uitverkoren partner.

   Zijn krachtpunten:
   • Een productenportefeuille van meer dan 40 eigen merken
   • Een productexpertise en knowhow op het vlak van
   marketing die eigen zijn aan elke business unit
   • Een belangrijk investeringsbeleid voor
   promotieactiviteiten
   • Een fantastische penetratiekracht met 6
   verkoopsnetwerken en netwerken van plaatselijke
   cursusbegeleidsters

   Zijn ambities:
   Sinds het begin streeft Omega Pharma SA ernaar:
   • zijn merkgebieden uit te breiden
   • zijn aanbod van producten te verruimen
   • en nieuwe activiteitsdomeinen te veroveren

   Deze ambities waarmaken gebeurt via twee kanalen: door de uitbreiding van bestaande
   productengamma’s en door de aankoop van lijnen die de mogelijkheid bieden om
   synergieën te genereren.

   Belangrijke feiten in 2003:
   • Een groei van het omzetcijfer van +15,3 %
   • Opzet van 2 business units: Cosmediet en la Beauté “international”
   • Lancering van verscheidene nieuwe producten waaronder 2 Star brands: XelleS, de nr. 2
64
   op de markt van afslankproducten als voedingssupplementen en van Davitamon, in minder
   dan een jaar één van de 5 grote merken in de marktsector van multivitaminen en
   mineralen
   • Herstructurering van de activiteiten van LSBH en Delta
   • Herstructurering van de productie-eenheden na de sluiting van de fabrieken van Briare
   en Redon; alle productieactiviteiten werden gecentraliseerd in twee fabrieken:
     • Marseille: gespecialiseerd in de productie van aërosols (bv. Parapoux en Sinomarin)
     • Largentière: gespecialiseerd in de productie van vloeibare geneesmiddelen en
      tabletten (bv. Jouvence de l’Abbé Soury, Belloc en Ymea)
Laboratoire Pharmygiène: expertise en verleiding
Omzetcijfer 2003: EUR 66 miljoen
Bijna 14.000 officina’s als rechtstreekse klanten
Verkoopsteam: 53 farmaceutische vertegenwoordigers
        6 regionale directeurs
        13 medewerksters voor opleiding en vorming Protical
        3 medewerksters voor opleiding en vorming Innoxa

Bij de oprichting van Omega Pharma Frankrijk was Laboratoire Pharmygiène al een
speerpunt in een bestendige groeimarkt met een palet aan gespecialiseerde merken die elk
in hun segment konden bogen op een verankerde reputatie en naambekendheid.
Deskundigheid, goede prestaties en een gegarandeerd resultaat waren de troeven waar de
verbruikers massaal voor kozen. Maar er is meer. Dankzij een permanente vindingrijkheid,
een uiterst gediversifieerd aanbod en een visuele aanwezigheid in de media en in de
apotheek die zowel verleidt als de waarde van de producten onderstreept, dragen de
merken van Laboratoire Pharmygiène bij tot een verhoogde bezoeksfrequentie en activiteit
in de apotheken. Ze leveren het bewijs dat wetenschap en verleiding, expertise en genot
perfect met elkaar kunnen worden gecombineerd en, sterker nog, dat deze eigenschappen
onontbeerlijk zijn voor een succesvolle ontwikkeling in de parafarmacie.

De activiteitspijlers van dit laboratorium:
Cosmetische producten: Innoxa, Bergasol, Arthur&Lola,
Diëtetiek: Protical, Davitamon, Solens
Accessoires: Bébisol, Sanodiane, Styloupe
Antiparasitaire geneesmiddelen: Parapoux

Marktleiders in hun sector:                                  65
• Bébisol: de nr. 2 in value op de markt van kindverzorging - marktaandeel: 30 % in value
• Innoxa: de nr. 1 in units op de markt van make-upproducten (uitgezonderd basistinten) -
 marktaandeel: 34 % in units
• Solens: de nr. 1 in value op de markt van farmaceutische suikerwaren - marktaandeel: 34 %
 in units
• Sanodiane: de nr. 1 in value en units op de markt van snij-instrumenten
• Protical: de nr. 1 in units en in value op de markt van de afslankingsdiëtetiek - markt-
 aandeel: 22 % in units en in value
   • Parapoux: de nr. 1 in units en in value op de markt van luizenbestrijding.
   • Bergasol: de nr. 1 van de merken voor zonnebrandproducten. 60 % naambekendheid - 97 %
   tevredenheid - 88 % getrouwheid
   • Davitamon: werd gelanceerd in 2003. Reeds één van de 5 grote merknamen op de markt
   van multivitaminen en mineralen in de apotheek - 23 % naambekendheid
   (Bron: IMS 2003 - SOFRES 2003 - Etudes conso 2003)
66
Laboratoire Clément-Thékan: technologie en dienstverlening
Omzetcijfer 2003: EUR 47 miljoen
Bijna 15.000 officina’s als rechtstreekse klanten
Verkoopsteam: 41 farmaceutische vertegenwoordigers
        4 regionale directeurs
        4 medewerkers voor opleiding en vorming apothekers

Laboratoire Clément-Thékan, marktleider in diergeneeskundige producten in de apotheek,
is stapsgewijs een naam geworden in de hoogtechnische merken in een sector die bijzonder
veeleisend is inzake prestaties, zoals antiparasitaire producten en huidcosmetica. Dit dyna-
mische en innoverende merk is onophoudelijk op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen en
verruiming van zijn productenaanbod om het advies en de voorschriften in de apotheken
te kunnen stimuleren en ondersteunen. Bewust van zijn rol en missie ten overstaan van zijn
partners, zette Laboratoire Clément-Thékan vormings- en opleidingsprogramma’s op voor
apothekers, en stelt ook pedagogische hulpmiddelen ter beschikking van het publiek, die
worden aangevuld met acties in de scholen. Door zijn knowhow en dienstverlening is
Laboratoire Clément-Thékan één van de belangrijkste spelers wat de technische aspecten
in de apotheek betreft.

De activiteitspijlers van dit laboratorium:
Diergeneeskundige producten: Clément-Thékan, Vitacanil
Antiparasitaire middelen: Pyréflor, Aspiréa, Mousticologne
Tandverzorgingsproducten: Kontrol
Huidcosmetica: Addax
Kinderverzorging: Physiolac
Accessoires: Burnet
                                                 67
Marktleiders in hun sector:
Clément Thékan: nr. 1 in units - marktaandeel: 28,2 % - en nr. 2 in value (marktaandeel: 18 %)
in het marktsegment van veterinaire producten in de apotheken
Pyréflor: nr. 3 in value in het marktsegment van luisbestrijding - marktaandeel: 17 %
Mousticologne: nr. 3 in units op de markt van de anti-mugproducten - marktaandeel: 17 %
Addax: groeiend gamma van dermo-cosmetische verzorgingsproducten met een specifieke
doelgroep. Nr. 3 in voetverzorging (groei 39 %) en nr. 5 in handverzorging (groei 78 %)
Kontrol: gamma voor mond- en tandhygiëne, gekend om zijn anti-vlekken tandverzorgings-
poeder, werd opgenomen in het productenaanbod van Clément-Thékan.
(Bron: IMS 2003)
   Laboratoire Chefaro-Ardeval: innovatie en traditie
   Omzetcijfer 2003: EUR 35 miljoen
   Meer dan 10.000 officina’s als rechtstreekse klanten
   Verkoopsteam: 34 farmaceutische vertegenwoordigers
           4 regionale directeurs

   Bij Laboratoire Chefaro-Ardeval, dé specialist in geneesmiddelen voor het gezin, lopen de
   traditionele waarden als een rode draad door het heden en de toekomst, zij blijven een
   leidraad zowel bij de creatie van nieuwigheden als bij het actualiseren van de bestaande
   producten. Met de overbekende oude merknamen, maar up-to-date producten en met de
   recente merken die symbool staan voor hun sector, verovert Laboratoire Chefaro-Ardeval
   een vooraanstaande positie zowel in de apotheek als bij de gebruikers. Het bedrijf is niet
   enkel diep begaan met de farmaceutische wetenschap en ethiek, alle producten worden
   ook nog eens ondersteund door een inventieve marketing en aanzienlijke investeringen in
   communicatie. Laboratoire Chefaro-Ardeval is voor de apotheker een invloedrijke partner
   die welzijn en gezondheid hoog in het vaandel draagt.

   De activiteitspijlers van dit laboratorium:
   geneesmiddelen voor zelfzorg: Jouvence de l’Abbé Soury, Charbon de Belloc, Septivon,
   Contalax, Carencyl, Ibutop, Schoum
   Diëtetiek/voedingssupplementen: X-elle-S, X-il-S Forty, Ymea, Hydroxydase
   Tandverzorgingsproducten: Sanogyl
   Zwangerschapstest: Predictor

   Marktleiders in hun sector:
   • Jouvence de l'Abbé Soury: nr. 1 in units (marktaandeel: 35 %) en in value (marktaandeel:

68  44 %) in het marktsegment van algemeen verkrijgbare niet terugbetaalde aderlotions
   • Charbon de Belloc: nr. 2 in units (marktaandeel: 29,5 %) en nr. 1 in value (marktaandeel:
   33 %) van het marktsegment van niet terugbetaalde anti-flatulentieproducten
   • Septivon: nr. 1 in units (marktaandeel: 32 %) en nr. 2 in value (marktaandeel: 28 %) in de
   markt van terugbetaalde antiseptische producten voor uitwendig gebruik in schuimoplossing
   • Predictor: nr. 2 in units (marktaandeel: 17 %) en in value (marktaandeel: 18 %) in de markt
   van zwangerschapstests
   • Ymea: nr. 2 in units (marktaandeel: 17 %) en nr. 2 in value (marktaandeel: 15 %) van de
   markt van menopauzeproducten in de vorm van voedingssupplementen
   • X-elle-S: nr. 2 in units (marktaandeel: 9 %) en in value (marktaandeel: 11 %) van het markt-
   segment van afslankingsproducten in de vorm van voedingssupplementen
   (Bron: IMS 2003)
Laboratoire Delta Pharm: wetenschap en natuur
Omzetcijfer 2003: EUR 15 miljoen
Verkoopsteam: 33 farmaceutische vertegenwoordigers
        3 regionale directeurs

Aanvankelijk gespecialiseerd in mond- en tandhygiëne met een ruim aanbod aan gerenom-
meerde producten, sloeg Laboratoire Delta Pharm zijn vleugels wijd uit sinds het bedrijf
werd opgenomen in de Omega Pharma-groep, niet in het minst door de fusie van de
activiteiten van Delta met de op apotheken gerichte activiteiten van LSBH.

Door de wetenschappelijke en bijzonder inventieve aanpak op het gebied van natuurlijke
producten, afkomstig van planten en uit de zee, is het bedrijf voor de apothekers één van
de gesprekspartners bij uitstek geworden in deze uiterst winstgevende sector. Om volledig
tred te houden met een tijd die focust op vorm en vitaliteit, geeft Laboratoire Delta Pharm
voor zijn merken de voorrang aan advies in de apotheek.

De activiteitspijlers van dit laboratorium:
Aromatherapie: Phytosun’Arôms
Diëtetiek: Magneginseng, Oligocéan PmH, Cellulase, Alipuro, Oligoforme
Preventie: Omron-bloeddrukmeter, Water Pik
Tandverzorgingsproducten: Oligodent, Parofagine
Algemeen: Sinomarin, Doculyse, Bluetest

Marktleiders in hun sector:
Doculyse: nieuwkomer op de markt van oorsmeerafbrekende producten en nr. 3 op de markt
Sinomarin: de 1e hypertonische oplossing op de markt van neusontstoppingsproducten en
de nr. 3 op de markt van de zeewaterproducten in minder dan 5 jaar.
Magnéginseng: één van de 3 grote merknamen van anti-stressproducten op de markt van
                                               69
voedingssupplementen
Phytosun’Arôms: de referentie op het gebied van aromatherapie sinds 20 jaar

Distributie van merkproducten:
Omron: gedeelde leiderpositie op de markt van bloeddrukmeters in Frankrijk. Marktaandeel:
30 % in value
Water Pik: nr. 1 op de markt van tandverzorgingsstralen. Marktaandeel: 65 % in units
   La beauté “International”: creativiteit en verfijning
   Omzetcijfer 2003: EUR 9 miljoen
   Verkoopsteam: 15 vertegenwoordigers
           17 medewerksters esthetica en vorming

   La beauté “International” is een nieuwe organisatie die onlangs werd opgezet rond het
   make-upmerk van T.LeClerc en het merk voor huidcosmetica Elesis.

   Het poeder van T.LeClerc, symbool voor een subtiele verfijning en dat een internationale
   befaamdheid geniet, is en blijft een uniek schoonheids- en verzorgingsproduct in zijn genre,
   en dat reeds meer dan een eeuw na de uitvinding ervan. De integratie van dit product in
   de Omega Pharma-groep vormt een keerpunt in de loopbaan van deze ster die door de
   sterren wordt verafgood. In slechts enkele jaren, bereikte T.LeClerc de benijdenswaardige
   status van "topklasse"-merk in de huidverzorgende esthetiek met in de eerste plaats een
   volledig aanbod van make-upproducten, dat al snel werd gevolgd door een gamma voor
   deskundige verzorging zoals Rizolactine. Met zowel creativiteit als een uiterste nauwkeurig-
   heid bij de aanpak, wist T.LeClerc een netwerk van bevoorrechte relaties te ontwikkelen met
   de meest selectieve apothekers en verkooppunten in Frankrijk en in het buitenland.

   Met een exportaandeel van 45,3 % van het omzetcijfer, wordt het merk T.LeClerc in meer
   dan 28 landen verdeeld:
   • Europa: Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland, Ijsland, Italië, Litouwen, Nederland,
   Rusland, Spanje en Zwitserland
   • Azië: Hong-Kong, Indonesië, Japan, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea en Taiwan
   • Midden-Oosten: Libanon, Marokko, Saoedi-Arabië en Tunesië
   • Noord-Amerika: de VS en Canada
70
         Het topklassemerk voor huidcosmetica Elesis maakt sinds begin 2004 deel uit
           van de Omega Pharma-groep en wordt verdeeld binnen een selectief
            verkoopscircuit.
Laboratoire Cosmédiet: vindingrijkheid en vitaliteit
Opgericht in 2003
Omzetcijfer 2003: EUR 14 miljoen
Verkoopsteam: 25 vertegenwoordigers

Laboratoire Cosmédiet, dat ontstaan is uit LSBH, exploreert nieuwe wegen geënt op nieuwe
concepten afkomstig uit de natuurlijke en traditionele artsenijboeken. Het bedrijf gaat
reactief en inventief te werk en volgt op de voet de ontwikkeling van tendenzen en opinies
op het vlak van de natuurlijke geneeskunde. Laboratoire Cosmédiet heeft zich reeds goed
in de fytotherapie, aromatherapie en diëtetiek ingewerkt en kan nu alle verworven kennis
en kunde bundelen om merken en vernieuwende producten te genereren en op punt te
stellen.

De activiteitspijlers van dit laboratorium:
Kinderverzorging: Alphanova bébé
Zeebiologie: Aqualab, Massada
Aromatherapie: Natursun’Arôms
Voedingssupplementen: Biotechnie
Fytotherapie: La Courtisane, Le grand Elixir du Suédois

Marktleiders in hun sector:
Elixir du Suédois: nr. 1 in units en in value voor het marktsegment van de traditionele elixirs
als farmaceutisch product en in de diëtetiek
Natursun’Arôms: nr. 1 in value op de markt van de aromatherapie en vrij verkrijgbare genees-
middelen
Plasma marin hypertonique: nr. 1 in units en in value voor het marktsegment zeebiologie.
                                                 71
   Business-to-consumer
      EUROPA
72
            Business-to-consumer Europa,
            geleid door de heer Ton SCHEEPENS
3. Business-to-consumer Europa
De divisie business-to-consumer Europa omvat Omega Pharma’s OTC-organisaties in
Nederland, Engeland, Duitsland, Spanje en recentelijk Portugal en Griekenland.

Deze divisie wordt geleid door de heer Ton SCHEEPENS, lid directiecomité Omega Pharma
Groep en voorheen business unit manager Chefaro bij Akzo Nobel.

Per land is er tevens een volwaardige sales- en marketingstructuur, telkens geleid door een
land manager:

• De Nederlandse business-to-consumer activiteiten worden gestuurd vanuit Rotterdam
 door de heer Paul HANNEMA. Hij is verantwoordelijk voor Chefaro Nederland, Tendem, SAN
 en recentelijk Biodermal. In Rotterdam bevindt zich ook de productie-eenheid die
 voornamelijk eigen merken produceert zoals bijvoorbeeld Davitamon dat vanuit Rotterdam
 Europees verspreid wordt.

• De Engelse business-to-consumer activiteiten worden geleid door de heer Caspar van
 DONGEN vanuit Huntingdon in de buurt van Cambridge. Naast de belangrijke merken
 Predictor en Jungle Formula werd het productenaanbod van Chefaro UK aanzienlijk
 uitgebreid eind 2002 door de aankoop van een aantal bekende vitamine- en mineralen
 merken van Peter Black Healthcare (o.a. Red Kooga, Healthcrafts, …).

• De Duitse business-to-consumer activiteiten worden geleid door de heer Wolfgang REESE
 vanuit Waltrop in de buurt van Dortmund. Het jaar 2002 werd er vooral gekenmerkt door
 de integratie van Varilind, het merk van steunkousen dat in 2001 gekocht werd.

• De Spaanse business-to-consumer activiteiten worden geleid door de heer Harmen LEWIN
 vanuit Barcelona. Het jaar 2003 werd vooral gekenmerkt door succesvolle synergetische    73
 productlanceringen.

• Op de Portugese markt is Omega Pharma actief via Chefaro Portuguesa, geleid door
 Mevrouw Celeste Lucas vanuit Lissabon en via Prisfar geleid door de heer Carlos Oliveira
 vanuit Porto.

• De Griekse business-to-consumer activiteiten worden geleid door de heer Harry BALANOS
 vanuit Athene. Hij is verantwoordelijk voor Omega Pharma Hellas.
    a. Nederland
   Organisatie: Krachten Gebundeld
   Chefaro Nederland beschikt over de grootste organisatie in de Nederlandse OTC-markt. Met
   haar verschillende divisies, Chefaro, San en Biodermal, bewerkt Chefaro Nederland intensief
   alle kanalen waar OTC-producten worden verhandeld: zelfstandige drogisten, apotheken,
   drogisterijketens en supermarkten.

   Gespecialiseerde verkoop en marketing teams benutten de kansen die de verschillende
   distributiekanalen bieden. Een voorbeeld is de aanpak bij apotheken. Onder merknaam SAN
   (Samenwerkende Apothekers) wordt door een gespecialiseerd team een compleet gamma
   OTC-producten bij apothekers aangeboden, toegesneden op de specifieke eisen en wensen
   van apothekers. Met deze benadering slaagde SAN er in het grootste OTC-merk in het
   apothekenkanaal te worden.

   Met de acquisitie van Biodermal, gespecialiseerd in hoogwaardige huidverzorging, verkreeg
   Chefaro Nederland een zeer interessante toegang tot de groeiende markt van Cosmetic
   Health Care products. Biodermal is inmiddels volledig geïntegreerd in de Chefaro Nederland
   organisatie en heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie verworven om gebruik-
   makend van de vele synergiemogelijkheden haar positie in 2004 te versterken.


   Merken: Bruggenhoofd voor Innovatie.
   Star Brand Davitamon, de absolute leider in het vitaminesegment en bovendien het grootste
   OTC-merk in Nederland, zet al 70 jaar de toon in de Nederlandse vitaminemarkt. Dat dit ook
   het geval was in 2003 bleek uit de zeer succesvolle introductie van Davitamon kauw-
   tabletten, een volledig nieuwe generatie in eigen beheer ontwikkelde multivitamines. Met
   innovaties als deze illustreert Chefaro Nederland dat zij haar jarenlange ervaring en kennis
74  van de vitamine-markt weet te vertalen in vernieuwende producten die nu al decennia lang
   de basis vormen van een onbetwist marktleiderschap. De productvernieuwingen die in het
   Davitamon merk worden doorgevoerd geven een extra impuls aan de uitvoering van de
   internationale ambities voor Davitamon zoals die zijn geformuleerd in de internationale Star
   Brand strategie.
Innovatie viel ook te melden in de ontwikkeling van producten voor de behandeling van
eczeem. In het laatste kwartaal van 2003 werd door Chefaro een belangrijke stap gezet om
ook in de snel groeiende markt van producten voor eczeemklachten een vooraanstaande
plaats op te eisen met de introductie van Parfenac; het enige vrij verkrijgbare geneesmiddel
tegen eczeem in Nederland. Op basis van de eerste reacties uit de markt mag ook voor
Parfenac op een succesvolle toekomst worden gerekend.


Productie & Ontwikkeling: Hoogwaardige Vitamine Producten
Chefaro weet haar successen in marketing en sales ondersteund door een vakkundig team
van gemotiveerde medewerkers op het terrein van productontwikkeling en productie.
Rotterdam produceert onder andere vitamines voor alle Omega Pharma landen in Europa.
Door focus en specialisatie wordt “state of the art” kwaliteit gegarandeerd en een snelle
ontwikkeling voor marktintroductie mogelijk gemaakt.

Nagenoeg alle Chefaro-producten voor thuisbasis Nederland worden in Rotterdam
ontwikkeld en geproduceerd. Met het toenemend succes van de internationale vitamine
strategie kan daar een steeds grotere internationale dimensie aan worden toegevoegd.
                                                75
    b. Duitsland
   In 2003 zette Chefaro Duitsland de uitbreiding van zijn verkoopsteam verder door. De
   versterking van de merkenportefeuille via de lancering van een reeks nieuwe producten liet
   toe volop te genieten van het synergetisch potentieel dat de groep biedt. Geheel in lijn
   met de strategie van de lancering van de internationale Star Brands werden ook de eerste
   producten uit de Davitamonreeks gelanceerd op de uitgebreide Duitse vitaminemarkt.
   Tenslotte werd de marktpositie van Azaron, Bodysol en Clabin versterkt door een veelbelo-
   vende uitbreiding van het gamma wat nog extra stuwkracht geeft aan de continue groei.

   In het segment van de wrattenbehandeling werd een nieuwe en uiterst succesvolle T V-
   campagne gerealiseerd voor Wartner die leidde tot een explosie in de verkoop aan de
   consument, meteen goed voor een eerste plaats in de verkoopscijfers.

   In een sterk prijs-competitieve markt van zwangerschapstests voor thuisgebruik kon Femtest
   zijn leidersplaats behouden door maximaal gebruik te maken van zijn sterk en toegewijd
   verkoopsteam.

   Voor Varilind, het verworven gamma drukkousen, werd een totaal nieuw gamma gelanceerd.
   Het voornaamste doel was de positie op de OTC-markt te versterken en het effect te
   compenseren dat verwacht wordt van de hervorming van de Duitse gezondheidssector op
   de verkoop van drukkousen aan de hospitalen. De eerste marktstudies wijzen op een stijging
   van het marktaandeel voor Varilind wat er erg veelbelovend uitziet.

   De hervorming van de gezondheidssector gaat pas ten volle in werking treden in januari
   2004 en zal een enorme impact hebben op de Duitse farmaceutische markt. Zo zal het
   landschap van zowel de ethische als de OTC-markt grondig wijzigen. Chefaro Duitsland is

76  er klaar voor en kijkt al uit naar het moment waarop ze een prominente rol kan gaan spelen
   in deze nieuwe en dynamische omgeving.
  c. Verenigd Koninkrijk
Eind 2002 verwierf Omega Pharma een korf vitamines en aanvullende medicamenten voor
de noodzakelijke versterking van Chefaro UK's portfolio.

Tot dan had Chefaro UK zijn positie voor wat betreft de verkoopsresultaten aanzienlijk
verbeterd voor de insectenwerende producten (Jungle Formula) en zwangerschapstests
(Predictor) en wat de EBIT betreft door kostenreductie en een aantal efficiënte maatregelen.

Deze acquisitie verdubbelde de positie van Chefaro in het Verenigd Koninkrijk in 2003; een
mijlpaal na een aanwezigheid van meer dan 30 jaar in het land. De organisatie werd uitge-
breid met het nodige aantal medewerkers, hoofdzakelijk in de verkoopsteams en de logistiek
om de hogere omzet te kunnen verwerken. De nieuwe merken werden snel geïntegreerd in
de verkoop en genoten meteen ook van Chefaro’s ruime ervaring in account management
en onafhankelijke apotheekverdeling.

De originele insectenweerders en zwangerschapstests groeiden andermaal met bijna 30 %.

Chefaro UK’s marketing team nam de nieuwe merken enthousiast aan boord en zette al zijn
plannen uiteen voor de komende jaren, enerzijds gebaseerd op een doorgedreven research
en anderzijds op de bestaande ervaring en expertise. Merken zoals Healthcrafts, Red Kooga,
Gerard House en Calcia genieten van een nieuwe en frisse aanpak.

De marketingcampagnes voor Predictor en Jungle Formula zijn genomineerd voor de 2004
UK OTC reclamecampagnes.

De verdere ontwikkeling van Star Brands XLS, Bergasol en Davitamon, samen met
bovenvermelde activiteiten verzekert een nieuw groeijaar in de Britse gezondheids- en
schoonheidsmarkt.                                       77
    d. Spanje
   In 2003 heeft Chefaro Española zich weten te manifesteren als het snelst groeiende OTC-
   bedrijf op de Spaanse markt.

   De snelle stijging op de ranglijst werd mede mogelijk gemaakt door een overeenkomst met
   Pharmacia waarmee Chefaro Española in 2002 de distributierechten voor de Pharmacia OTC
   producten voor de Spaanse markt wist te verwerven. Om het uitgebreide productenpakket
   adequaat te ondersteunen en distribueren werd de volledige Chefaro Española organisatie
   aangepast. Zo werd onder andere het aantal buitendienst medewerkers verdubbeld.

   Met de overname van Pharmacia door Pfizer in augustus 2003, kwam er een onverwacht
   einde aan de distributie-overeenkomst voor de Pharmacia OTC-producten. Hierdoor kwam
   een groot deel van de beschikbare capaciteit onmiddellijk vrij voor de ondersteuning van
   overige producten. Het vermogen van de Chefaro Española organisatie om op onverwachte
   situaties slagvaardig te reageren wordt wellicht het best onderstreept door het feit dat,
   ondanks het wegvallen van de Pharmacia business in de loop van 2003, de Chefaro Española
   omzet in 2003 een groei te zien gaf van 31 %. De winstgroei ontwikkeling lag daar nog ruim
   boven, waarmee opnieuw bewezen werd dat een goed gebruik van de beschikbare middelen
   het verschil maakt.

   In 2003 zijn in lijn met de internationale Star Brand strategie, om in belangrijke produkt-
   segmenten internationale posities op te bouwen, Fat Control en Davitamon op de markt
   gebracht. Samen met de introductie van Key Brand Admira Q10 werd hiermee ruim
   EUR 3 miljoen aan de omzet toegevoegd. Andere producten die een sleutelpositie in het
   Chefaro Española productenpakket innemen konden dankzij de toegenomen slagkracht
   sterk groeien. Naast Predictor, Multidermol waren vooral de recente lanceringen Para (+47 %)
78  en Microlife (+19 %) succesvol. Ook voor de partnerproducten Pilfood (+11 %) en
   Cryopharma (+EUR 2,5 miljoen) kon een aanzienlijke verhoging van de omzet worden gerea-
   liseerd.

   In 2004 zal de toegenomen slagkracht van de organisatie worden benut om met het
   betreden van nieuwe product-markt-combinaties een grote stap vooruit te kunnen zetten
   en de positie van Chefaro Española als een belangrijke speler in de Health care and Personal
   care markt in Spanje verder te verstevigen.
  e. Portugal
Met de oprichting van Chefaro Portuguesa in Lissabon midden 2002 en de acquisitie eind
2002 van het in Porto gevestigde Prisfar SA beschikt Omega Pharma over een uitgebreide
infrastructuur van marketing en verkoop medewerkers waarmee het apothekenkanaal op
een intensieve manier kan worden bewerkt.

Prisfar
In de loop van 2003 werd Prisfar onverwacht geconfronteerd met grote leveringsproblemen
bij haar belangrijkste externe leverancier van vitamines waardoor een normale voortzetting
van de business in ernstige mate belemmerd werd. Prisfar kon een succesvol beroep doen
op de uitgebreide mogelijkheden van de Omega Pharma groep om snel in alternatieve
productiemogelijkheden te voorzien. Door een aanzienlijke inspanning van de Prisfar equipe
kon 2003 uiteindelijk worden afgesloten met een omzetstijging van 15 % die gelijkmatig
over eigen producten en partner producten verdeeld was. In 2003 konden de voorberei-
dingen voor verschillende productlanceringen afgerond worden waardoor Prisfar voor 2004
een omzetontwikkeling verwacht die ruim boven het marktgemiddelde zal liggen. Dit zal
zeker ook gelden voor Prisfar’s grootste partnerproduct Boiron (Homeopathie) waar het
effect van Prisfar’s jarenlange investeringen in de ondersteuning van het Boiron assortiment
steeds duidelijker zichtbaar wordt.


Chefaro Portuguesa
Het jonge Chefaro Portuguesa heeft zich snel een plaats in de Portugese OTC markt weten
te verwerven en geldt als een van de meest dynamisch bedrijven in de markt. In het eerste
volle jaar van haar bestaan kon Chefaro Portuguesa haar productenpakket aanzienlijk uitbreiden.

Internationale partnerbedrijven zoals Plough Pharma (OTC-producten), Serra Pamies
(Pilfood), en Microlife (diagnostics) hebben de marketing en distributie van hun producten    79
bij Chefaro Portuguesa ondergebracht. En ook voor 2004 is een verdere uitbreiding van het
aantal partnercontracten voorzien. Chefaro Portuguesa beschikt inmiddels over een
groeiend assortiment eigen merken waaronder Star Brands: Predictor (zwangerschapstest),
Davitamon ( Vitamines), en XLS (afslanken).

In 2004 zal het assortiment verder worden uitgebreid met meerdere introducties in
verschillende marktsegmenten.

In de loop van 2003 is duidelijk geworden dat Chefaro Portuguesa een solide basis gelegd
heeft om een leidende positie in de Portugese OTC markt in te nemen.
    f. Griekenland
   Eind 2002 verwierf Omega Pharma Geromedica, de OTC divisie van de Gerolymatos Group,
   wat toeliet meteen een sterke aanwezigheid te ontplooien in de Griekse OTC-markt. De
   eerste maanden van 2003 werden besteed aan reorganisatie en herstructurering, waarbij
   alle aandacht uitging naar verkoop en marketing terwijl andere activiteiten zoals logistiek
   en fysieke distributie, boekhouding, productie, enz… geoutsourced werden.

   Alhoewel 2003 een jaar was van reorganisatie en integratie van Geromedia in de Omega
   Pharma groep, steeg de verkoop met 18 % tegenover 2002. Predictor, onbetwist marktleider
   in de Griekse zwangerschapstests en een Omega Star Brand, vergrootte zijn marktaandeel
   tot bijna 50 %. Ook de distributiemerken presteerden goed met de beste resultaten voor
   Physiomer met een verkoopsstijging van 73 %, gevolgd door de Biodermalijn met 51 %. Ook
   Gillette (Oral-B en Braun), Emoform en Plak-Out tonen een positieve verkoopstendens,
   waardoor ze hun leidende positie konden handhaven.

   Maar veel belangrijker nog dan de resultaten van het eerste jaar zijn de fundamenten die
   het Gerolmedicateam gelegd heeft om een sterke groei te kunnen genereren in de
   toekomst. Producten uit het uitgebreide Omega Pharma portfolio werden geëvalueerd, er
   werd onderhandeld over nieuwe distributiecontracten en de eerste nieuwe producten zijn
   pas gelanceerd. De eerste twee, Crescina en Cryopharma, gelanceerd in januari 2004, tonen
   al de eerste tekenen van succes. Binnenkort volgen de Star Brands Bergasol en Davitamon,
   samen met andere merken zoals Red Kooga en Licatack.

   Sinds januari 2004 werd Geromedica herdoopt tot Omega Pharma Hellas. De gecombineerde
   groei van bestaande producten samen met het uitgebreid plan voor de lancering van nieuwe
   producten plaatst Omega Pharma Hellas tussen de leidende bedrijven in de Griekse OTC-
80  markt.
Business-to-business
  APOTHEKEN
            81
               Business-to-business naar apotheken,
               geleid door de heer Ger VAN JEVEREN
   4. Business-to-business naar apotheken
   De divisie B2B apotheken is de Europese business unit die de apothekers voorziet van
   farmaceutische grondstoffen, verpakkingsmateriaal, halffabrikaten en uitrustingsgoederen.

   Deze divisie wordt geleid door de heer Ger VAN JEVEREN, de voormalige eigenaar van
   Fagron.

   Na het succesvol verwerven van het marktleiderschap in België en Nederland werd in 2003
   een Europese groeistrategie gevolgd.

   Via de acquisitie van Roig Farma en Synopharm worden nu in de groep Omega Pharma ook
   scheikundige grondstoffen voor de aanmaak van magistrale bereidingen verkocht in Spanje
   en Duitsland.

   De doelstelling van deze B2B business unit is om Europees marktleider te worden op het
   gebied van apotheekbenodigdheden.

   Voor iedereen in de B2B business unit staat de apotheek in Europa centraal. Vanuit de B2B
   business unit levert Omega Pharma alles wat de uitoefening van het beroep van de
   apotheker faciliteert. Van farmaceutische grondstoffen tot inrichtingen, van verpakkings-
   materiaal tot technische apparatuur, van capsules tot weegschalen.

   De vorming van de business unit structuur in 2003 is voor de B2B business unit essentieel
   geweest om haar Europese doelstellingen te verwezenlijken. De basis is gelegd voor een
   Europees netwerk van apotheekbenodigdheden in het algemeen en voor farmaceutische
   grondstoffen in het bijzonder. Omega Pharma is in België en Nederland marktleider en op
   de Spaanse en Duitse markt de tweede speler. Voor eind 2005 wil Omega Pharma ook in
82  Frankrijk en Italië een prominente positie innemen.

   Door het netwerk dat op deze manier ontstaat, kan Omega Pharma overal aan Europese en
   lokale wet- en regelgevingen blijven voldoen en gelijktijdig garanderen dat een zeer uitge-
   breid assortiment apotheekbenodigdheden voorradig is. Zo heeft Omega Pharma nu al meer
   verschillende farmaceutische grondstoffen op voorraad dan enige andere speler in deze
   markt. Dit wordt door onze afnemers bijzonder gewaardeerd.
De uitbouw van het netwerk leidt er ook toe dat Omega Pharma op grotere schaal kan
inkopen op basis van centraal gecoördineerde kwaliteitseisen. Hiervoor is al in 2002 een
inkoopcoördinatiegroep gestart, welke reeds in 2003 nadrukkelijk heeft bijgedragen aan
het resultaat van de groep. In vervolg hierop is in 2003 van start gegaan met een kwaliteits-
coördinatiegroep, een laboratoriumcoördinatiegroep en een productiecoördinatiegroep.
Deze coördinatiegroepen samen zorgen ook voor een assortimentsuitwisseling, afgestemd
op lokale behoeften en Europese eisen.

Doordat Omega Pharma business-to-business zeer dicht op de uitoefening van het beroep
van de apotheker staat en dagelijks contact heeft met duizenden apothekers in heel Europa,
beschikken we over een ongeëvenaarde kennis van de apothekersmarkten en de individuele
apotheker in de landen waar we actief zijn.

De verschillende markten binnen de business unit vragen om een lokale marktbenadering.
De verschillende verkoopteams zijn dan ook gericht op de lokale klant. In Europees verband
ontwikkelt Omega Pharma business-to-business producten die voor al deze lokale markten
commercieel aantrekkelijk zijn, maar blijft ook producten voor specifieke markten ontwik-
kelen. Hierdoor kan de klant profiteren van de voordelen van een grote groep en gelijktijdig
van de voordelen van een lokale speler. Heel bewust wordt het eigen imago van de lokale
spelers uit de groep dus bewaard en uitgebouwd. Op de achtergrond wordt in Europees
verband gewerkt aan synergie.

De ketenvorming op de Europese apothekersmarkt vraagt om een speler die een adequaat
tegenwicht kan bieden. De markt waarop de B2B business unit actief is, was tot voor kort
versnipperd, waardoor de grotere klanten geen leverancier hadden die hen op de juiste
wijze van zowel producten als van kennis kon voorzien. Omega Pharma neemt hierin het
voortouw.                                            83
De farmaceutische wet- en regelgeving wordt in toenemende mate Europees bepaald.
Hierdoor hebben de verschillende overheden allemaal behoefte aan een speler die in staat
is om de verschillende lokale wetten op harmonieuze wijze in het Europese kader te
plaatsen.
   De activiteiten van de business unit:
   • Magistrale receptuur (eigen bereiding door de apotheker)
   • Verpakkingen, apparatuur en inrichting
   • Overige


   Magistrale Receptuur
   In de magistrale receptuur zijn de volgende bedrijven actief:
   • ACA Pharma voor de verkoop van het Certa label farmaceutische grondstoffen;
   • Pharminnova voor de verkoop van het Alpha Pharma label farmaceutische grondstoffen;
   • Belgo Chemica voor de productie van vuurgevaarlijke vloeistoffen;
   • BUFA voor de productie en distributie van verschillende labels farmaceutische grond-
   stoffen;
   • Certa voor de productie, verkoop en distributie van het Certa en Federa label;
   • Pharmaflore voor de productie, verkoop en distributie van kruiden;
   • BUFA Duitsland voor de verkoop van het BUFA label in Duitsland;
   • Roig Farma voor de productie, verkoop en distributie voor de Spaanse en Portugese markt
   van het Roigfarma label farmaceutische grondstoffen en het Fagron label halffabrikaten
   en basiscrèmes;
   • Synopharm voor de productie, verkoop en distributie van het Synopharm label op de
   Duitse markt;
   • Fagron Farmaceuticals voor de verkoop en distributie van het Fagron label grondstoffen,
   halffabrikaten, basiscrèmes en andere magistrale producten op de Nederlandse markt;
   • Spruyt Hillen voor de verkoop van het BUFA label op de Nederlandse markt;
   • De Collegiale Bereiding voor de productie, verkoop en distributie van magistrale receptuur
   op de Nederlandse markt.

84  Verpakkingen, drukwerk, bereidingsapparatuur en inrichting
   • ACA Pharma voor verpakkingen, apothekersdrukwerk, bereidingsapparatuur en accessoires
   voor de inrichting, zoals neon-kruizen, etaleringsbenodigdheden en Medisafes;
   • Pharminnova voor verpakkingen;
   • F & E voor de complete inrichting van apotheken;
   • Spruyt Hillen voor verpakkingen, apothekersdrukwerk en bereidingsapparatuur;
   • D. Prins voor apothekersdrukwerk.
Overige
• Homeoropa voor de verkoop van fythotherapeutische producten in de apotheek;
• TIMM Healthcare voor de verkoop van homeopatische geneesmiddelen in de apotheek.


Ontwikkelingen
In 2003 is door de coördinatiegroepen de basis gelegd om een echte Europese speler te
worden die in staat is op Europese schaal nieuwe producten te bedenken, te realiseren en
te introduceren.

Leveranciers waarderen onze aanpak en de hierdoor ontstane verkoop- en distributiekracht.
Van verschillende kanten worden we benaderd om distributies, de afhandeling of de com-
plete verkoop van producten over te nemen. Met name op het gebied van farmaceutische
grondstoffen leidt dit tot een win-win situatie voor Omega Pharma en haar leveranciers. Zo
verzorgen we sinds afgelopen jaar voor enkele fabrikanten de verkoop en distributie van
alle kleinverpakkingen door heel Europa.

De kennis en kunde binnen de business unit wordt consequent met elkaar gedeeld. De
samenwerking heeft hierdoor een niveau bereikt waardoor we productie, distributie en
afhandeling vanuit willekeurig welke locatie kunnen uitvoeren. De Europese werkwijze
gecombineerd met lokale aanwezigheid is het optimum van de B2B business unit.
                                               85
   Business unit
   OMEGA SOFT
86
             OmegaSoft,
             geleid door de heer Ronny ROBBRECHT
5. OmegaSoft
De divisie OmegaSoft is hoofdzakelijk in België actief en is marktleider in informatica
(hard- en sofware) voor apothekers, tandartsen, artsen, specialisten, oogartsen, optiekers en
veeartsen.

Deze divisie wordt geleid door de heer Ronny ROBBRECHT en heeft drie vestigingen in
België:

• Kruibeke: OmegaSoft Vlaanderen bewerkt het Nederlandstalig landsgedeelte.

• Spy: OmegaSoft Wallonie bedient het Franstalig landsgedeelte.

• Aalter: hier werden alle activiteiten van artsensoftware samengebracht (OmegaSoft
 Medical).

OmegaSoft is erin geslaagd om op vijf jaar tijd uit te groeien tot een belangrijke onder-
neming in het domein van medische informatica voor de zorgverstrekker. OmegaSoft heeft
de kennis, de mensen en de middelen van alleenstaande performante bedrijven gebundeld
om aldus over de nodige kritische massa te beschikken om een totaalaanbod van software,
hardware en diensten aan te bieden. In de sector van informatica voor de Health-Care
Professional is het immers van groot belang om kwalitatief hoogstaande producten te
brengen met een hoog service-niveau. Dit impliceert dat men over een voldoende grote
klantenbasis beschikt en een concurrentiële positie bekleedt in zijn marktsegment. Op
heden is OmegaSoft marktleider in België in een aantal verschillende deelmarkten en is
haar positie naar de toekomst dan ook verzekerd.

Centraal in de aanpak van OmegaSoft staat de klant, dit is dan ook de reden waarom er
apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen binnen het bedrijf OmegaSoft tewerkgesteld    87
zijn. Zij zijn immers vertrouwd met de specifieke noden van het beroep en spreken ook de
taal van dat beroep.

Een andere belangrijke invalshoek is de continuïteit van producten en diensten welke
geboden worden: de zorgverstrekker wil gedurende lange tijd een beroep doen op zijn
vertrouwde en bekende systemen en is wars voor abrupte veranderingen. Productmigraties
worden dan ook grondig voorbereid en tot een minimum beperkt. OmegaSoft opteert
veeleer op een naar elkaar toegroeien van de verschillende producten met een toenemende
onderlinge compatibiliteit, dan voor een reeks abrupte overschakelingen.
   OmegaSoft’s nationale deelmarkten
   • In de apothekersinformatica heeft OmegaSoft haar leiderspositie met twee derde
   marktaandeel op de Belgische markt gehandhaafd. Meer dan 3.300 Belgische apotheken
   gebruiken een softwarepakket van OmegaSoft om de afleveringen van geneesmiddelen
   en verzorgingsproducten, het voorraadbeheer, de tarificatie, de facturatie, de statistieken
   edm. te verzekeren. OmegaSoft biedt totaaloplossingen aan de apotheker, zowel hardware
   als software, en levert complete systemen, inclusief alle service, onderhoud, telefonische
   support, updates van databanken, en herstellingen. OmegaSoft is de échte “one stop
   solution provider” voor de apotheker. Alle activiteiten van de oorspronkelijk zes ver-
   schillende locaties, zijn volledig geïntegreerd en ondergebracht in twee regionale centra:
   namelijk in Kruibeke voor de Nederlandstalige klanten en in Spy voor de Franstalige
   klanten. Beide gebouwen werden in de loop van 2003 fors uitgebreid, zijn vlot bereikbaar
   en bieden alle voorzieningen nodig voor een vlotte regionale dienstverlening door
   meerdere tientallen technische medewerkers.

   • Ook in de tandartseninformatica heeft OmegaSoft zijn marktleiderschap in België
   gehandhaafd met de informatisatie van meer dan 1.750 tandartspraktijken. OmegaSoft
   heeft zijn marktaandeel verder verankerd met het nieuw ontwikkelde softwarepakket
   Baltes. Dit pakket combineert in zich de sterke punten van beide voorgaande programma’s
   (Grafo en Superdent), geschoeid op nieuwe technologie. Baltes werd gelanceerd in de
   herfst van 2003. Eind 2003 hadden reeds méér dan 20 procent van de tandartsen beslist
   deze overstap naar Baltes te doen. De grote en snelle aanvaarding van het nieuwe pakket
   is mede te danken aan het feit dat de bestaande gebruikersinterfaces grotendeels bewaard
   zijn gebleven waardoor de tandarts zijn vertrouwde softwareomgeving terugvindt en toch
   gebruik maakt van de nieuwste technologie. Hierdoor kan hij zijn kabinet nog efficiënter
   beheren en bvb. automatisch SMS’jes doorsturen naar zijn patiënten om hen aan een
88
   afspraak te herinneren. Ook de SIS kaart is volledig geïntegreerd in het nieuwe pakket.
   De klassieke toepassingen zoals klantenbestand, beheer van agenda’s, RIZIV nomenclatuur
   en attestaties, facturatie, integratie van digitale beeldvorming, en grafische voorstelling
   van de historiek van het gebit werden niet alleen behouden maar zelfs functioneel
   uitgebreid. Steeds meer tandartsen stappen in ons concept van totaalaanbod: hardware
   en software en de gekoppelde diensten. Het antwoord op eender welk probleem is dan
   ook nooit verder weg dan één telefoontje naar de helpdesk van OmegaSoft. Ook de
   diensten naar tandartsen toe worden verzekerd vanuit de regionale centra Kruibeke en
   Spy.
• OmegaSoft is sinds mei 2002 aanwezig in de automatiseringsmarkt voor huisartsen en
 geneesheren specialisten. Door de overname van vijf softwarepakketten bekleedt
 OmegaSoft in het segment van de huisartsen een leiderspositie met ongeveer 46 %
 marktaandeel. Dit was een logische beslissing gezien het management, de aankoopkracht,
 databanken, programmatie en technische dienstverlening over gans België van de
 bestaande OmegaSoft organisatie aldus onmiddellijk van dienst kon zijn voor de onder-
 steuning naar artsen en specialisten. De bestaande organisaties werden in de loop van
 2003 verder geïntegreerd in het pand te Aalter om aldus te genieten van de voordelen
 van schaalvergroting. De uitbouw van deze afdeling en de verdere ontwikkeling van de
 softwarepakketten binnen OmegaSoft gebeurt in zeer nauw overleg met zeer actieve en
 geëngageerde gebruikersverenigingen. OmegaSoft is in 2003, als veruit de grootste
 leverancier op die markt, uitgegroeid tot een preferentiële gesprekspartner voor de
 overheid en de wetenschappelijke verenigingen. OmegaSoft probeert daarbij de verzuch-
 tingen van haar artsen gebruikers maximaal te verzoenen met de verwachtingen van de
 overheid die, in ruil voor het gebruik van een softwarepakket dat voldoet aan bepaalde
 kwaliteitseisen, een financiële tegemoetkoming toekent aan die artsen. Alle pakketten van
 OmegaSoft kregen het kwaliteitslabel dat geldt voor 2003 en 2004. De schaalvergroting
 die in die sector gerealiseerd werd dank zij OmegaSoft zal de markt in staat stellen te
 antwoorden op steeds maar nieuwe uitdagingen zoals een evolutie naar groepspraktijken,
 zoals een meer rationeel gebruik van de middelen voor de volksgezondheid nodig voor
 een vergrijzende bevolking. Dat kan door belangrijke investeringen in een verbeterde
 beschikbaarheid van patiëntgegevens middels elektronische communicatie over de
 pakketten heen en door de verdere uitbouw van kennis- en praktijkondersteuning.

• In de markt van de dierenartsen werd het productportfolio uitgebreid met de lancering
 van de Vetmobiel, als aanvulling op Vetsoft, een draagbare en volledig geïntegreerde
                                               89
 oplossing die de dierenarts toelaat om de volledige administratieve afwikkeling van de
 toch wel complexe administratie op het terrein zelf te doen. Als belangrijke vernieuwing
 geldt ook het aanbieden van een geneesmiddelendatabank, specifiek voor dierenartsen.
 Het aanbod aan de markt, meer bepaald naar Wallonië toe, werd uitgebreid met WinVete,
 een pakket met een vooral regionale verspreiding dat beantwoordt aan de essentiële
 behoeften van een groot aantal dierenartsen. De sector is wel geteisterd door een steeds
 maar toenemende regelgeving en een bemoeilijkte invloei in het beroep, meer bepaald
 voor de grote dieren. Deze toenemende administratieve eisen kunnen, mits een minimum
 aan standaardisatie, een stimulans inhouden voor het gebruik van informatica en
 telematica toepassingen.
   • In de markt van de oogartsen behoudt OmegaSoft haar leiderspositie met 85 % van de
   markt, positie voorheen verworven door de twee belangrijkste leveranciers uit dat markt-
   segment, Softalmo en Optisoft. Deze nichemarkt, met veel connectiviteit naar rand-
   apparatuur, vormt een leidraad voor verdere uitbreiding van het productpakket van
   OmegaSoft naar kleinere gespecialiseerde marktsegmenten. Uitbreiding van dit markt-
   segment zal eerder moeten gezocht worden in het aanbieden van de toepassingen op de
   internationale markt.

   • In de markt van de software voor optiekers heeft OmegaSoft zijn marktaandeel verder
   uitgebreid dankzij Winbics, een softwareprogramma dat door het bedrijf Centric-Infosoft
   werd ontwikkeld. Dankzij Winbics heeft OmegaSoft ook hier de nodige kritische massa
   verworven om een continuïteit in de toekomst te verzekeren


   Internationalisatie van OmegaSoft
   Eind 2003 werd een begin van internationalisatie aangevat van de activiteiten van
   OmegaSoft door enerzijds het opstarten van een eigen kantoor in Colombes bij Parijs en
   anderzijds door de overname van het bedrijf Synapses in Nederland.

   OmegaSoft zal in de loop van 2004 inderdaad zijn softwareprogramma “Clinidoc”, het
   Elektronisch Medisch Dossier voor geneesheerspecialisten, verder aanpassen en commer-
   cialiseren op de Franse markt. Daarbij wordt in eerste instantie gemikt op een duidelijk
   omschreven en gekende nichemarkt, waar de nodige allianties voor werden afgesloten.

   In Nederland zal OmegaSoft BV zich voornamelijk richten tot de dierenartsen, via het
   softwarepakket VIVA. Het is de bedoeling in 2004 ook op deze markt een leiderspositie in
   te nemen.

90
   Strategische opties en Opportuniteiten
   OmegaSoft is het enige bedrijf dat aan zoveel “métiers” informaticadiensten aanbiedt in de
   ruime medische markt. 2004 wordt dan ook het jaar waarin OmegaSoft, na de consolidatie
   in 2003, een echte meerwaarde wil doen ontstaan uit deze eigenheid.
Die meerwaarde zal in eerste instantie verwezenlijkt worden door het bevorderen van een
beveiligde beschikbaarheid van patiëntgegevens aan de onderscheidene actoren (apo-
theker, tandarts, verpleegkundige) en terugkoppeling naar de huisarts.

Een tweede aandachtspunt wordt de verbeterde beschikbaarheid van kwalitatief nog betere
medico-pharmaceutische informatie aan de verschillende beroepsgroepen middels lopende
investeringen in de ondersteunende kennisbanken, die voor de medici toenemend inter-
actief zijn met de patiëntgegevens, over de pakketten heen.
                                             91
   Business unit
   OMEGA DENTAL
92
             Omega Dental,
             geleid door de heer Guido HOOGEWIJS
6. Omega Dental
De divisie Omega Dental is vooral in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland
actief naar tandartsen (zowel consumables als equipment) en tandtechnische labo’s.

De heer Guido HOOGEWIJS is business unit manager van deze divisie en is verantwoordelijk
voor de consumables afdeling in de Benelux, de equipment afdeling in België, Frankrijk,
Nederland en Duitsland en voor de handel met tandtechnische labo’s in België, Nederland
en Duitsland.

De dentale activiteiten werden opgestart in het jaar 2000, enerzijds vanuit de vaststelling
dat het landschap van dentale toeleveranciers zeer gefragmenteerd is, en anderzijds vanuit
de knowhow en ervaring van de Omega Pharma Groep met het brengen van efficiëntie in
een niet-mature omgeving. In het jaar 2003 is de Dentale Business Unit uitgegroeid tot een
volwaardige divisie van Omega Pharma, die actief is in elk van de 3 segmenten van de
dentale sector:

• equipment (behandeleenheden, röntgenapparatuur, sterilisatieapparatuur, praktijkinrich-
 ting…) voor tandheelkundige zorgverstrekkers zoals tandartsen, mondhygiënisten, mond-
 en kaakchirurgen, parodontologen, orthodontisten enz.
• consumables (instrumenten, kleine apparatuur en verbruiksgoederen) voor tandheelkun-
 dige zorgverstrekkers
• technicals (instrumentarium, apparatuur en verbruiksgoederen) voor tandtechnische labo-
 ratoria

Omega Dental biedt derhalve het volledige gamma van apparaten, instrumenten, producten
en diensten die de zorgverstrekkers in de tandheelkunde en de tandtechnici moeten
toelaten hun professionele activiteiten efficiënt en optimaal uit te oefenen.         93
Gedurende 2003 kende Omega Dental een zeer sterke groei, zowel qua omzet als qua
rendabiliteit. Een aantal van de elementen en initiatieven die daarbij een belangrijke rol
speelden worden hier aangehaald.
   Organisatie
   Alhoewel entrepreneurship wordt gestimuleerd en de identiteit en profilering van elk van
   de bedrijven behorende tot Omega Dental wordt gerespecteerd en zelfs aangescherpt,
   werden talrijke initiatieven genomen teneinde synergie te benutten op het vlak van
   logistiek, stockbeheer, financiën, organisatie, management enz. In welbepaalde gevallen
   overstijgen de synergetische initiatieven de grenzen van de business unit. Een voorbeeld
   daarvan is de fysische integratie van Lamoral in het Piramide-gebouw te Waregem, waar
   reeds entiteiten van Omega Medical en business-to-business naar apotheken waren onder-
   gebracht.


   Equipment
   De equipment-afdeling van Omega Dental is actief in België (Lamoral, JJ Maes Sygma,
   RT Med, Archimed), Nederland (Lamoral, De Jong Dental, Dentale Service Dienst, Xtradent)
   en Frankrijk (Medical Universal, Apex Delta, Euradentaire) en richt zich tot de beoefenaars
   van de tandheelkunde. Daarbij worden kwaliteitsvolle, hoogtechnologische, bedrijfszekere
   en ergonomische behandelunits en apparaten, alsook gepersonaliseerde totaaloplossingen
   aangeboden, gebaseerd op analyse van de behoeftes en advies bij investering. Levering en
   installatie worden gevolgd door een professionele technische ondersteuning.

   Het equipment-segment kende een zeer sterke groei in elk van de 3 landen. Zowel in België
   als in Nederland werd het management, de structuur en het functioneren van de verkoop-
   organisaties en technische support verder geoptimaliseerd en geperfectioneerd. In Frankrijk
   werd een nieuw filiaal van Lamoral, met name Euradentaire, opgestart te Lille. Verder
   realiseerde Médical Universal, gevestigd te Lyon, een opmerkelijke groei via de verkoop van
   digitale röntgenapparatuur. Nieuwe distributies werden aangetrokken en bestaande distri-
   buties werden geïnternationaliseerd.
94
   Specifiek voor België werd het state-of-the-art Lamoral Training Center geopend te Brussel,
   met als doelstelling tandartsen op te leiden bij het optimale gebruik van nieuwe behandel-
   eenheden en apparatuur.
Consumables
De verbruiksgoederenafdeling van Omega Dental biedt een assortiment aan van meer dan
12.000 consumables die door de beoefenaars van de tandheelkunde dagdagelijks worden
aangewend. Het gaat daarbij o.a. om afdrukmaterialen, anesthesiepreparaten, boren,
cementen, chirurgie en hechtmaterialen, composieten, polijstmaterialen, reinigings- en
ontsmettingsmiddelen, kunstharsen enz. ABC Dental, Eurodental, DDP en NDP hebben België
als actieterrein, ABC Ducro en OHC bewerken de Nederlandse markt en Denteco 2000 is
actief in Frankrijk. Het markleiderschap in België en de vooraanstaande positie die bekleed
wordt in Nederland werden in 2003 zwaar op de proef gesteld door agressieve concurrentie.
Nochtans kon in moeilijke marktomstandigheden een lichte groei verwezenlijkt worden.

De Franse logistieke activiteiten werden succesvol overgebracht naar de Belgische vestiging
en voor de Franse markt werd een belangrijk distributiecontract met Procter&Gamble
afgesloten. De lancering van Crest White Strips zal vooral de groei in 2004 gaan voeden.


Technical segment
De Omegabedrijven welke actief zijn in het tandtechnische marktsegment (Oudheusden
Dental, Alphadent, Arcadent, en DDR/VVD) richten zich specifiek tot de tandtechnici en
prothetici. Tot de aangeboden producten en diensten behoren o.a. kunsttanden, porselein,
metaallegeringen, keramiek- en slijpinstrumentarium, attachementen… gaande tot de
volledige inrichting van tandtechnische laboratoria of tandprothetische praktijken. Boven-
genoemde bedrijven hebben tevens een stevige reputatie verworven i.v.m. de organisatie
van symposia, tandtechnische cursussen en praktijkgerichte workshops. De uitstekende
omzetgroei die in 2003 werd genoteerd was voornamelijk het gevolg van marktaandeelgroei
en diversificatie in Nederland, terwijl in België vooral werk werd gemaakt van een verhoging
van de rendabiliteit.
                                                95
Tot het tandtechnische segment van Omega Dental behoort ook Hader, een productie-
eenheid voor microtechniek gevestigd in La-Chaux-de-Fonds (Zwitserland), waar de
onderdelen voor Ceka en Preci-Line attachementen worden aangemaakt, welke door
Alphadent wereldwijd worden vermarkt. In opdracht van een aantal Europese multinationals
is Hader tevens producent van onderdelen voor dentale en medische implantaten. Ook
Hader kende in 2003 een belangrijke groei.
   Geografische groei
   Vanuit geografisch oogpunt bekeken, situeerde de groei van Omega Dental zich vooral in
   Nederland en Frankrijk. Nochtans werd ook in België, waar Omega Dental het markt-
   leiderschap claimt in elk van de 3 segmenten, een omzetgroei verwezenlijkt die boven de
   gemiddelde marktgroei uitkomt. Bovendien werd gefocust op rendabiliteitgroei via syner-
   getische- en hefboomeffecten.

   Aangezien onze marktpositie in Frankrijk veel minder uitgesproken is dan in België, was de
   opdracht hier om marktaandeel te veroveren, wat zich uiteindelijk vertaalde in belangrijke
   omzetgroei.

   Een ronduit spectaculaire groei, zowel qua omzet als qua rendabiliteit, werd verwezenlijkt
   in Nederland. Het benutten van synergie vooral op organisatorisch vlak, het kapitaliseren
   op en verfijnen van reeds bestaande e-commerce initiatieven en vooral het initiëren van
   marktverruimende projecten droegen hiertoe bij.


   Acquisitie in Duitsland
   In 2003 werd in de Dentale divisie de focus gelegd op consolidatie en interne groei.
   Bijgevolg werden de acquisitieactiviteiten bewust op een laag pitje gezet. Nochtans werd
   de belangrijke beslissing genomen om de geografische actieradius van Omega Dental uit
   te breiden, aan kritische massa te winnen en de grootste Europese dentale markt, met name
   Duitsland te betreden. De acquisitie van Multident liet toe deze doelstellingen te verwe-
   zenlijken en meteen actief te zijn in elk van de 3 segmenten van de dentale sector. De
   bijdrage van Multident aan de 2003 resultaten van Omega Dental zijn beperkt, vooral op
   het gebied van rendabiliteit. Daarentegen zou de bijdrage van Multident aan de groei in
   2004 en komende jaren zeer uitgesproken moeten worden.
96
 Business unit
OMEGA MEDICAL
         97
               Omega Medical,
               geleid door de heer Ludwig GELDOF
   7. Omega Medical
   De divisie Omega Medical verzorgt de business-to-business activiteiten naar ziekenhuizen,
   rusthuizen, artsen en andere medische sectoren. De activiteiten van Omega Medical spreiden
   zich uit over België en Nederland.

   De heer Ludwig GELDOF is business unit manager van deze divisie en begeleidt een
   integratieproces waarbij verschillende activiteiten van Omega Medical werden gecentra-
   liseerd in kantoren en magazijnen gelegen langs de E17 te Waregem.

   De bedoeling van de reorganisaties is om enerzijds een Benelux-organisatie te creëren met
   gelijke activiteiten en distributies in beide landen en anderzijds de overhead te beperken
   door gelijke activiteiten te bundelen.

   Locaties:
   • Evere: Van Hopplynus Ophtalm
   • Namen: MQS
   • Nazareth: Omega Pharma
   • Nieuwegein (Utrecht): Schinkel Medical
   • Waregem: Omega Medical
   • Wilrijk: Omega Hospital


   Non-hospital: 2Care
   2Care is een totaalleveranciersproject naar rust- en verzorgingstehuizen (ROB/RVT ) en de
   zelfstandige thuisverpleging.

   De eerste stap in functie van de definitieve verhuis naar het complex “de piramide” te
   Waregem was een fusie van ICP Vlaanderen met HCC. Tegelijk fusioneerde ICP Wallonie
98
   met MQS te Namen. Zo ontstond een commerciële en organisatorische structuur die
   verschillend was in Vlaanderen en in Wallonië. Deze voorbereidende stap was enerzijds
   definitief betreffende de commerciële politiek maar ook noodzakelijk alvorens de
   uiteindelijke inplanting te Waregem kon gebeuren.
Zo ontstonden dus een Vlaamse (incl. Ned. Brussel) en een Waalse (incl. Fr. Brussel)
afdeling met een afzonderlijke commerciële, logistieke en juridische structuur. De
strategie én de marketing gebeuren echter nationaal om zo een duidelijke identieke
strategie te kunnen voeren, aangepast waar nodig aan de (groeiende) verschillen die er
zijn tussen beide landsdelen.

In Vlaanderen is de commerciële naam van deze afdeling 2Care, terwijl we in de Waalse
markt voorlopig met de naam MQS blijven werken.


Huisartsen, specialisten en poliklinieken
De tweede stap was de verhuis van Profimed naar Lamoral te Brugge waarbij de
artsendivisie gecentraliseerd werd op logistiek vlak. Op 1 januari 2004 namen we de
volgende stap in de integratie en ontstond ook binnen één juridisch geheel een centrale
binnendienst. De marketing gebeurt samen met home care divisie ter wijl de buiten-
dienst nationaal werkt in 2 structuren. De Lamoral Medical medewerker werkt hoofd-
zakelijk naar huisar tsen, specialisten en poliklinieken rond investeringsgoederen en
heeft een duidelijk profiel van toegevoegde waarde, vernieuwing én informatie.

De artsenbezoekers van Profimed focussen zich meer op verbruiksgoederen en op de
concurrentie met de “local players”. Dit onderscheid is er niet voor 100 % maar het
verschil in positionering maakt het mogelijk om in alle segmenten van de artsenmarkt
aanwezig te zijn.

In 2005 zal de artsendivisie ook logistiek gefusioneerd worden met de home care divisie,
aangezien ongeveer 60 % van het productengamma identiek is.


                                              99
   Hospital België
   Ook hier werd in de loop van 2003 beslist om een fusie voor te bereiden. Voor de 2
   Antwerpse en de 2 Brusselse vestigingen kozen we als centrale plaats het Medata
   gebouw, ook wegens zijn ligging langs de A12 te Wilrijk. In april verhuisde Distribal en
   in de zomer volgden Nova Medica en Mecomfa. De externe magazijnen te Herent en
   Boom bleven als dusdanig functioneren. Deze centralisatie had als uiteindelijke doel de
   creatie van de belangrijkste leverancier-distributeur naar ziekenhuizen te worden. De
   naam van het ontstane fusiebedrijf is dan Omega Hospital geworden.

   Naast Omega Hospital is er nog Van Hopplynus Ophtalm te Schaarbeek/Evere die zich
   specifiek toespitst op de ophtalmologen (privé en ziekenhuizen).


   Hospital Nederland
   Het in Bussum gevestigde Medicor Nederland was vrij klein behuisd ter wijl het te
   Nieuwegein gelegen Schinkel Medical net naar een nieuw ruim pand was verhuisd.
   Aangezien beide bedrijven niet ver van elkaar gelegen waren lag een centralisatie te
   Nieuwegein voor de hand.


   Centralisatie computersystemen
   Alle bedrijven binnen de business unit hadden een verschillend computersysteem. Na
   een eerste consolidatie zullen er nog 3 systemen overblijven. Alle Antwerpse bedrijven
   alsook Van Hopplynus Ophtalm werken ondertussen met hetzelfde computersysteem.
   De Nederlandse vestigingen en MQS zijn overgeschakeld of zullen nog overschakelen
   naar eenzelfde systeem en te Waregem doet zich een identieke situatie voor. Deze
   centralisatie van 11 naar 3 systemen heeft als doel te besparen, te uniformiseren en voor
   te bereiden in functie van de verdere groei en ontwikkeling.
100
   Marketingconcept
   Naast een marktgebonden aanpak is er binnen de Medical business unit tevens een
   productgebonden activiteit. We kunnen de activiteiten in 3 grote delen plaatsen:

   • België: toeleverancier van gespecialiseerd ziekenhuismateriaal
    Deze activiteit wordt uitgevoerd door de 4 Antwerpse bedrijven alsook Van Hopplynus
    Ophtalm. Deze bedrijven hebben geen eigen producten en zijn dus voor 100 % verdelers-
    distributeurs. Alle producten zijn afkomstig van internationale medische bedrijven zonder
    Belgische vestiging ofwel niet actief in de ziekenhuizen. De commerciële structuur bestaat
 uit 9 divisies die productgebonden zijn maar niet afdelingsgebonden. Zo zal het OK
 (Operatiekwartier) zowel bezocht worden door de mensen van de chirurgische afdeling
 als door hun collega’s van de medisch-technische afdeling.

 De complexiteit van de producten en de marktbenadering die daaraan is verbonden maakt
 het voor onze verkopers-productspecialisten quasi onmogelijk om een breed producten-
 assortiment aan te bieden.

• België: toeleverancier van algemeen medisch materiaal
 Alle verschillende klanten uit deze afdeling hebben nood aan grotendeels dezelfde
 medische producten. Deze uitgebreide klantenlijst omhelst artsen, zelfstandige verpleging
 en thuiszorg, rusthuizen (RVT/ROB), medische diensten van bedrijven, apotheken, zieken-
 huizen, poliklinieken, specialisten, enz…

 Deze activiteit wordt uitgeoefend door 2Care (Omega Medical), MQS, Profimed en Lamoral
 Medical. In deze divisie zijn er algemene producten die een productgebonden aanpak
 vragen en specifiek marktgebonden zaken.

• Nederland: toeleverancier naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en rust- en verzorgingstehuizen
 Aangezien de Nederlandse markt totaal verschillend is van de Belgische werd hier dan
 ook gekozen voor een aangepaste aanpak. Zo zijn in Nederland ongeveer de helft van de
 verpleeghuizen verbonden aan een ziekenhuis en dit geldt tevens voor een vrij groot
 percentage van de rust- en verzorgingstehuizen.

 De uiteindelijke decision-maker is hier ook totaal verschillend en meer gediversifieerd ten
 opzichte van België waar alles veel meer gecentraliseerd is. Het systeem van private
 zorgverzekeraars en ziekenhuisbudgetten is dan ook niet te vergelijken met het door
 België toegepaste uniforme (staatsgestuurde) ziekenfondssysteem.
                                                101

• Alle activiteiten hebben een gemeenschappelijke noemer: we proberen in te spelen op
 de vraag van de klant naar minder leveranciers die een groter pakket aanbieden. Daarnaast
 gaat een belangrijk deel naar de creatie van toegevoegde waarde, enerzijds door opleiding
 en technische ondersteuning en anderzijds door het situeren van het product binnen de
 organisatie van de klant. Door de complexiteit van de producten en van hun markt-
 benadering zijn in alle drie de activiteiten de kennis en opleiding van de mensen van
 groot belang.
   Distributies en partnerships
   Er zijn slechts een zeer beperkt aantal eigen producten in portefeuille binnen deze business
   unit. Daardoor werden en worden er hoodzakelijk distributies en samenwerkingsakkoorden
   met fabrikanten gesloten.


   Eigen producten
   • Dermavital: is een productenlijn voor de hygiëne en verzorging van de oudere huid. De
    producten bevatten specifieke rijkere oliën en hogere vitaminegehaltes.
   • Mediplus: is een eigen lijn die reeds jaren door Schinkel Medical wordt gecommercialiseerd
    naar de ziekenhuizen en de voedingsindustrie: handschoenen, charlottemutsen, bescher-
    mingsschorten (plastic en non-woven), schoenovertrekken.


   Non Hospital
   Deze producten worden door onze productconsulenten aan de klant voorgesteld. Samen
   met onze partners optimaliseren wij het gebruik van hun producten bij onze klanten.
   • Consumables
      Terumo: spuiten en naalden
      Molnlycke: wondzorg
      Bayer: diagnostica
      3M: wondzorg
      Sca Tena: incontinentie
      Sca Tork: papierartikelen
      Ecolab: ontsmetting en desinfectie
      Nutricia: bij- en sondevoeding
   • Bandagisterie en rolstoel en
      Coloplast: stoma
102    Convatec: stoma
      Braun: stoma
      Vermeiren: rolstoelen
      Mentor: condoomcatheters
   • Meubilair en investeringsgoederen
      Shou Anderson: meubilair
      Wiegand: medicijnverdeelsystemen
      Parkhouse: alternatingmatrassen
      Expert: karren, transportsystemen
      Bock: rusthuisbedden
• Artikelen specifiek voor huisartsen
   Littmann: stethoscopen
   Speidel & Keller: bloeddrukmeters
   Omron: bloeddrukmeters
   Heine: diagnosemateriaal
   Welch Allyn: diagnosemateriaal
   Schiller: ECG
   Cardiette: ECG
   Ritter Midmark: onderzoekstafels
   Cryopen: cryochirurgie
   Molnlycke: wondzorg
   3M: wondzorg
   Seca: weegschalen
   Dr Mach: onderzoekslampen


Hospital
De commercialisatie is georganiseerd in 5 marketing en sales divisies binnen Omega
Hospital en de aparte organisatie van Van Hopplynus Ophtalm.
• Meubilair
   E uromodul/Janomed: modulair opberg- en transportsysteem
   Hil-Rom: ziekenhuisbedden en nachttafels
        bedden voor intensieve zorgen
        spoedbrancards
        meubilair voor rusthuizen (bedden, zetels)
        bevallingsbedden
        zetels, tafels en stoelen
                                               103
   Artromick: medicatie-, verzorgings- en dossierwagens
   Eagle USA: draadroosters en -rekken, transportwagens
         catheter- en suturekarren
         scrubbakken
         inpak- en sterilisatietafels
   Mapron: productie van ziekenhuismeubilair in roestvrij staal (serumstaanders, instru-
        mententafels, enz.)
   Wiegand: medicatieverdeelsystemen
104
• Cardio
   Bentley, Jostra, Polystan: oxygenators
                arteriële canulen
                veneuze canulen
                centrifugale pompen
                packs op maat gemaakt
                hart/long machines
                heater/coolers
• Disposables
   RCI/Aquapack: steriel water voor OK
   Kimberly Clark: steriele en niet steriele handschoenen (latex en latexvrij)
   Hudson: aerosolmaskers en tubes
   Gibeck: bevochtigingsfilters
   V.B.M.: disposable materiaal voor spoedgevallen
   Pennine: sondes, catheters en steriele pakketten
   Vernacare: bedpannen, nierbekkens, wc’s in pulp
   Fuji: one-long intubatie
   Sheridan: intubatietubes
   Ecolab: hospitaalhygiëne: huid en handen, instrumenten, oppervlakken en toebehoren
   Ballard: endotracheale close-suction system, percutane gastrostomie-sondes
• Chirurgie
   Adams, Thackray: chirurgische instrumenten
            dermatomen
   S & T: microchirurgische instrumenten en hechtmateriaal
   Mamoon Pakistan: chirurgische instrumenten
   Padgett: chirurgische instrumenten                          105
        electrische dermatomen
   Martin: chirurgische instrumenten
       electro-chirurgische bistouris
       sterilisatiecontainers
       maxillo-faciaal osteosynthese materiaal
   Ardo: aspiratiepompen
   Robouw: boren en frezen voor stomatologie
   Stille: hoogkwalitatief chirurgisch instrumentarium
   • Operatiekamer
      Martin: chirurgische bistouris en operatielampen
      Fourniture hospitalière: operatietafels
      Mapron: roestvrijstalen producten voor operatiekamer
      MTRE: systeem voor pre-operatieve patiënt thermoregulatie
   • Medical-electronics
      Diagnostica: Micro Medical: spirometers
             Schiller: electrocardiografie
                 ergometrie
                 ergo-spirometrie
                 holter-monitoring
                 ergometers
                 defibrillatie
             Medrad: contrastinjectoren voor angiografie
             Criticare: vital sign monitoring
             P.A.L.M.: laser voor microdissectie
      Ventilatie:  Novametrix: capnografie
             Viasys Healthcare: E.M.E.: ventilatie, apnoebewaking
                       Sensormedics: ventilatie, hoogfrequentiebeademing
                       Avea & Vela: conventionele ventilatie voor intensieve
                              zorgen
                       Bear & Bird: ventilatie voor intensieve zorgen
             Respironics: ventilatie, slaaplabo en wiegendoodpreventie
      Therapie:   R.I.T.A.: RF gecontroleerde ablatie
             Life Optics: varioscopie

106           Atys: transcraniale doppler, niet invasieve cardial-output
             Luminus: chirurgische lasers, CO 2 lasers
             Huntleigh: vasculaire en obstetrische doppler, foetale en centrale
                  monitoring
             Healthdyne: niet-invasieve beademingsapparatuur
             Direx: niersteenverbrijzelaars
             Biolitec: chirurgische diodelasers
• Ophtalmo ( Van Hopplynus Ophtalm)
   Block: aangepast ophtalmologisch meubilair
   Nidek: o.a. ophtalmologische lasers
   Haag Streit: spleetlampen
   Heidelberg: imaging
   Quantel: laser, ultrasoon


Hospital Nederland
• Medicor
   Cardiologie: Schiller
   Cardiovasculaire chirurgie: Atrium
   Radiologie: Rita, Civco, Inter-V
   Neuro radiologie: Micrus
   Gastro-enterologie: Tae Woong, Curon
   Urologie: Lumenis, Gyrus
   Gynaecologie: Lumenis, Gyrus
   Chirurgie: Lumenis, Rita, Tissuelink, MTRE
• Schinkel Medical
   Chirurgische instrumenten: Swann Morton, Martin, Reda, Niro/EQ, Acufirm
   Diagnostische hulpmiddelen: Omron, Speidel & Keller, Heine, Seca, Detecto, Erka,
                    Harpenden, Pari, Riester, Soehnle, MDF, 3M
   Huishoudelijke disposables: Medi-plus, Satino
   Laboratoriumbenodigdheden: Menzel, Pramëta, EM Hirschmann, Warwick
   Medisch meubilair: Wesseling, Braun, Linido, Revato, Revama, Medifa, Promotal, Greiner,
             Coburg, Provita, Derungs, Dr. Mach, Jamak, Alteq, Exper, Schmitz,
             Score
                                                107
   Medische disposables: Medi-plus, Medi-Keyes, Urias, Terumo, BD, Parker, Saptindo,
               Stiefel, C&T, Wilkinson
   Verpleging en verzorging: Rüsch, Urinar, Porgés, Euromedical, Hollister, Ambu, Laerdal,
                 Schurr, Contacto, Dr. Koch, Medimex, Dermavital
108
Ontwikkelingen op vlak van international marketing
In de loop van 2003 heeft Omega Pharma belangrijke stappen gezet in de internationale
uitbouw en ondersteuning van haar merken. Een aantal mensen met jarenlange consumer
health ervaring in Europa werden samengebracht.

Eerst en vooral werd er een analyse gemaakt van alle merken die deel uitmaken van de
brede merkenportefeuille waarover Omega Pharma beschikt. Daarna werd een portfolio-
management proces opgestart. De bedoeling was enerzijds een kleine krans van merken te
identificeren die de groep als Internationale projecten kan uitbouwen en anderzijds een
groep merken te catalogeren die we als ‘vitaal’ voor minstens een van onze landen
beschouwen. De eerste groep merken worden Star Brands genoemd, de tweede groep Key
Brands.

Als criteria voor dit selectieproces werden volgende parameters gehanteerd:
• de actuele situatie van het merk qua omzet, merkbescherming, marge, competitiviteit…;
• de mogelijkheid om het merk internationaal uit te bouwen;
• de competitie in deze segmenten.

Het resultaat van deze reflectie was dat we onze eigen portefeuille hebben opgesplitst in
3 groepen:
1 . 5 Star brands: merken met internationale ambitie
2 . ±40 Key brands: merken vitaal voor minstens een locale organisatie
3 . Other brands: andere locale merken

Star brands:
• Bergasol
• Davitamon                                         109
• Para
• Predictor
• Slimming products (afhankelijk van het land wordt deze activiteit gecommercialiseerd
onder de merken Fat Control/XelleS/XLS/Laron)

De activiteiten van het departement International Marketing en Business development
zullen zich voornamelijk op de internationale uitbouw van deze Star brands richten.
 beschrijving
 van de activiteiten
        Key brands: merken met groot lokaal belang, een overzicht
           Addax       Admira Q10       Aqualab     Aspirea    Azaron
           Bébisol       Biover       Biodermal    Bodysol    Calcia
           Clabin     Clément-Thékan      Contalax    Dynarax     Everfit
          Galenco      Healthcrafts      Ibutop     Innoxa    Jouvence
         Jungle Formula   Lab. Saint-Benoît   La Courtisane  Mousticologne  Multidermol
        Phytosum’Aroms      Protical      Red Kooga     Relec     SAN
110          Sanodiane       Schoum        Septivon    Solens    Solvium
          Tantum        T. Leclerc      Varilind
In parallel met de reflectie omtrent de opdeling van onze merkenportefeuille werd ook
gewerkt aan een aangepaste samenwerkingsmethode tussen de filialen en International
Marketing om de Star brands op de meest pragmatische en constructieve manier verder te
gaan uitbouwen. Voor elke Star brand werd een Star brand team opgericht met daarin een
selectie van de binnen de groep aanwezige know-how rond de brand. Elk Star brand team
bevat naast vertegenwoordiging uit corporate marketing en reglementaire know-how ook
altijd vertegenwoordigers uit minstens 3 verschillende landen. Elk Star brand team wordt
voorgezeten door de General Manager van een van de participerende landen. Dit laat onder
andere toe maximale autoriteit en leadership aan deze Star brand teams te verlenen en bij
het uitzetten van de strategische lijnen zoveel mogelijk te focussen op:
• punten van overeenstemming en synergie binnen Europa;
• inbouwen van een maximale “beweegruimte” voor de landen om lokale invulling te kunnen
 geven en derhalve lokaal zo competitief mogelijk te zijn.
Voor Bergasol en Predictor werden de Star brand team activiteiten reeds eind 2003
aangevat, voor Davitamon, Para en Slimming zal dit begin 2004 het geval zijn.

De bedoeling is om via snelle groei van de Star brands het relatief belang van deze merken
tegen 2008 meer dan te verdubbelen (van 15 % in 2002 naar +/- 35 % in 2008).
     15%
                  STAR BRANDS
                                    35%

     45%
                  KEY BRANDS
                                    45%          111
     40%
                 OTHER BRANDS             20%

     2002                             2008
 beschrijving
 van de activiteiten
          In 2003 werd reeds een zeer belangrijke stap gezet in deze richting. De 5 Star brands kenden
         een opmerkelijke groei.         Sales Star brands 2003 en hun evolutie t.o.v. 2002 in %

          miljoen
          euro
          26
                +5%
          24
          22
          20
                         +40%
          18
          16                       +19%
          14                             +1200%
          12
          10
           8
           6                                      +90%
           4
           2
           0
               Predictor     Davitamon       Para   Fat Control    Bergasol
                                         XelleS         Teneinde naar 2008 door te groeien naar ± 35 % van de consumer health care omzet wordt
         (vooral) gewerkt aan:

         • de groei van het marktaandeel in markten waar we reeds actief zijn;
         • de uitbouw van geografische aanwezigheid;
         • de opwaardering van enkele Key brands tot Star brand:
112
          Protical, Innoxa, T.LeClerc, Azaron, Admira lijken op dit moment merken met Star brand
          potentieel maar verder onderzoek hieromtrent is nog nodig;
         • het verwerven van merken met Star brand potentieel.
In deze context kan de acquisitie van Wartner Europe in het voorjaar van 2004 als
belangrijkste feit worden geciteerd: “Wartner Europe commercialiseert in meer dan 20
Europese landen een nieuwe en revolutionaire techniek voor de behandeling, door de
consument/patient zelf, van wratten. Deze technologie wordt gecommercialiseerd onder
de merken Wartner en Cryopharma. Omega Pharma verzorgt zelf reeds de verkoop in
Duitsland, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Portugal en Griekenland en
werkt met distributeurs in alle andere landen.”

We zijn ervan overtuigd dat deze voor Omega Pharma nieuwe manier van brand
management ervoor zal zorgen dat we naar het einde van dit decennium toe sterke
Europese brands zullen hebben ontwikkeld die toonaangevende posities in hun
respectievelijke marktsegmenten zullen hebben ingenomen!
                                              113
117
Financiële en boekhoudkundige
informatie
     Geconsolideerde balans                         116
     Geconsolideerde resultatenrekening                   119
     Verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening  121
     Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening             129
     Consolidatiecriteria en wijzigingen in de consolidatiekring       136
     Bijkomende inlichtingen bij de consolidatie van de groep Omega Pharma  141
     Waarderingsregels                            143
     Geconsolideerde kasstroomtabel                     162
     Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening     167
     Verkorte balans Omega Pharma NV (enkelvoudig)              169
     Verkorte resultatenrekening Omega Pharma NV (enkelvoudig)        170
     Resultaatverwerking Omega Pharma NV (enkelvoudig)            171
                                            115
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Geconsolideerde balans               (in duizenden euro)


        ACTIVA per 31 december                  2003      2002   2001


        VASTE ACTIVA                      461 724     437 355  282 757
        Oprichtingskosten                     610      883
        Immateriële vaste activa                79 701     68 304  36 001
        Consolidatieverschillen                336 826     329 008  217 651
        Materiële vaste activa                 39 063     35 495  27 099
        Terreinen en gebouwen                  13 380      9 450   6 675
        Installaties, machines en uitrusting           8 629      8 761   5 127
        Meubilair en rollend materieel              5 465      4 840   2 730
        Leasing en soortgelijke rechten             5 535      6 022   6 051
        Overige materiële vaste activa              4 842      5 919   6 510
        Activa in aanbouw en vooruitbetalingen          1 212      503     6
        Financiële vaste activa                 5 524      3 665   2 006
        Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast                 175
        - Deelnemingen                                   175
        Andere ondernemingen                   5 524      3 665   1 831
        - Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen        2 842      2 315   823
        - Vorderingen                      2 682      1 350   1 008


        VLOTTENDE ACTIVA                    392 374     330 128  331 778
        Vorderingen op meer dan één jaar              12       1    16
        Voorraden en bestellingen in uitvoering        136 848     117 372  73 849
        Voorraden                       136 848     117 372  73 849
        Vorderingen op ten hoogste één jaar          201 379     174 862  133 076
        Handelsvorderingen                   168 952     137 752  107 411
116      Overige vorderingen                   32 427     37 110  25 665
        Geldbeleggingen                     14 734      3 015  98 996
        Eigen aandelen                     12 368      610
        Overige beleggingen                   2 366      2 405  98 996
        Liquide middelen                    30 900     27 816  20 282
        Overlopende rekeningen                  8 501      7 062   5 559


        TOTAAL                         854 098     767 483  614 535
PASSIVA per 31 december           2003   2002   2001


EIGEN VERMOGEN               422 570  387 228  316 743
Kapitaal                  16 129  15 985  15 375
Geplaatst kapitaal             16 129  15 985  15 375
Uitgiftepremies              337 292  331 822  286 046
Geconsolideerde reserves          71 666  39 863  15 278
Omrekeningsverschillen           (2 686)   (606)    44
Kapitaalsubsidies               169    164

BELANGEN VAN DERDEN                   418
Belangen van derden                   418

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN  12 123  18 949  10 723
Pensioenen en soortgelijke          1 653   1 569   1 557
Belastingen                 1 556   2 050   2 106
Grote herstellings- en onderhoudswerken    304    326    554
Overige risico’s en kosten          8 451  14 447   6 353
Uitgestelde belastingen            159    557    153
                                     117
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        PASSIVA per 31 december (vervolg)                2003   2002   2001


        SCHULDEN                            419 405  360 888  287 069
        Schulden op meer dan één jaar                 126 393  13 119  79 009
        Financiële schulden                      126 315  13 070  79 009
        - Leasingschulden en soortgelijke schulden           3 834   3 035   5 842
        - Kredietinstellingen                     122 481  10 035  73 167
        Handelsschulden                                3
        - Leveranciers                                3
        Overige schulden                          78    46
        Schulden op ten hoogste één jaar                288 656  341 387  205 170
        Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   12 941  22 051  56 139
        Financiële schulden                       58 816  86 748  19 356
        - Kredietinstellingen                     58 816  86 748  19 260
        - Overige leningen                                  96
        Handelsschulden                        153 743  124 191  83 583
        - Leveranciers                        136 764  115 577  74 661
        - Te betalen wissels                      16 979   8 614   8 922
        Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen           1 047   1 428   1 075
        Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten  40 270  33 237  28 391
        - Belastingen                         20 253  19 301  18 033
        - Bezoldigingen en sociale lasten               20 017  13 936  10 358
        Overige schulden                        21 839  73 732  16 626
        Overlopende rekeningen                      4 356   6 382   2 890

        TOTAAL                             854 098  767 483  614 535
118
Geconsolideerde resultatenrekening
(in duizenden euro)

  Jaren afgesloten per 31 december                2003    2002   2001

  Bedrijfsopbrengsten                    738 812    593 424  436 071
  Omzet                           724 964    583 292  430 071
  Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en
   gereed product en in de bestellingen in uitvoering      1 558    590    317
  Geproduceerde vaste activa                   6 467   2 963   706
  Andere bedrijfsopbrengsten                   5 823   6 579   4 977
  Bedrijfskosten                      632 801    504 684  368 231
  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen          370 403    296 609  218 018
   - Inkopen                        384 496    305 580  221 940
   - Wijziging in de voorraad                (14 093)   (8 971)  (3 922)
  Diensten en diverse goederen               133 329    107 564  78 255
  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        111 085    87 362  62 526
  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
   op immateriële en materiële vaste activa           17 322   12 891   8 830
  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
   uitvoering en handelsvorderingen               (942)    430   (355)
  Voorzieningen voor risico’s en kosten             (5 171)  (4 188)  (3 964)
  Andere bedrijfskosten                     6 775   4 016   4 921
  BEDRIJFSWINST                       106 011    88 740  67 840
  Financiële opbrengsten                     1 594   2 379   1 202
  Opbrengsten uit financiële vaste activa              9     3
  Opbrengsten uit vlottende activa                 306    176    743
  Andere financiële opbrengsten                 1 279   2 200   459
  Financiële kosten                       45 197   37 084  31 454
  Kosten van schulden                      6 764   5 429   9 335  119
  Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen      34 157   29 435  21 179
  Waardeverminderingen op andere vlottende activa
  Andere financiële kosten                    4 276   2 220   940
  WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING,
  VÓÓR BELASTING                        62 408   54 035  37 588
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Geconsolideerde resultatenrekening
       (in duizenden euro) - vervolg

         Jaren afgesloten per 31 december                 2003    2002    2001

         Uitzonderlijke opbrengsten                    7 577   6 019    254
         Terugname van waardeverminderingen op financiële
         vaste activa                                  7
         Terugname voorziening voor uitzonderlijke risico’s en kosten          20     60
         Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa          3 048   5 306    108
         Andere uitzonderlijke opbrengsten                4 529    686     86
         Uitzonderlijke kosten                      12 553   10 982   5 649
         Uitzonderlijke afschrijvingen op oprichtingskosten,
         op immateriële en materiële vaste activa             514    122    118
         Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten      (3 178)    278   (1 025)
         Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa          675    101     33
         Andere uitzonderlijke kosten                  14 542   10 481   6 523
         WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING              57 432   49 072   32 193
         Belastingen op het resultaat                  (20 575)  (20 360)  (17 383)
         Belastingen                          (21 267)  (20 563)  (17 545)
         Regularisering van belastingen                   692    203    162
         RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR                   36 857   28 712   14 810
         Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop
         vermogensmutatie is toegepast                       (788)   (319)
         GECONSOLIDEERD RESULTAAT                    36 857   27 924   14 491
         Aandeel van de groep                      36 857   27 924   14 491120       De bijgevoegde toelichtingen maken een integraal deel uit van deze resultatenrekening.
Verslag van de Raad van Bestuur over de
geconsolideerde jaarrekening
 Geconsolideerde result atenrekening
 Uit de jaarrekening blijkt dat de groep Omega Pharma een geconsolideerde netto-winst
 heeft gerealiseerd van EUR‘000 36.857 gedurende het boekjaar 2003 ten opzichte van een
 winst van EUR‘000 27.924 in het boekjaar 2002.

 De bedrijfsopbrengsten van de groep stegen van EUR‘000 593.424 naar EUR‘000 738.812
 wat een toename van 24 % betekent. In 2003 bedroeg de interne groei ongeveer 11,7 % en
 de geconsolideerde bruto marge 49,1 %.

 De belangrijke gebeurtenissen van 2003 zijn de volgende :


 Business-to-consumer – merkenportefeuille
 In de loop van 2003 werd sterk geïnvesteerd in marketing en merkondersteuning.
 Qua business-to-consumer werden de merken in de loop van 2003 onderverdeeld in “Stars”
 (Europese projecten), “Key brands” (lokale prioriteiten) en overige merken. De aandacht zal
 voornamelijk gevestigd worden op de 5 Star brands (Predictor, Davitamon, Fat Control/
 XelleS, Para en Bergasol) en de 38 Key brands (o.a. Bodysol, Poudres T.LeClerc, Innoxa,
 Clément-Thékan, Azaron, Bébisol, Protical, Ibutop,…)

 Door de gevolgde Europese strategie, de doorgedreven marketing-inspanningen en de
 uitbouw van de verkoopsorganisaties in de verschillende landen groeiden alle Stars samen
 met 45 % in 2003 tot EUR 75,3 miljoen van de totale omzet van Omega Pharma.


 Stopzetting distributieovereenkomst Pharmacia
 In mei 2003 werd door Pharmacia eenzijdig beslist om de samenwerking met Omega Pharma
 stop te zetten. Omega Pharma was zowel in België als in Spanje en Portugal de exclusieve
 OTC-partner voor Pharmacia. Waarschijnlijk ligt de fusie van Pharmacia met Pfizer, die over  121
 een eigen OTC-structuur beschikt, aan de basis van de beslissing.


 Distributie Medicinale Cannabis
 Binnen de business unit “business-to-business apotheken” heeft Omega Pharma via één van
 haar dochters een exclusief distributiecontract gesloten met het Bureau Medicinale
 Cannabis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport voor het verdelen van
 Medicinale Cannabis aan alle apotheken in Nederland.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Deze distributie werd na een zorgvuldige selectieprocedure aan Omega Pharma toegekend
        op basis van haar kwaliteiten in GMP (Good Manufacturing Practices) en GDP (Good
        Distribution Practices).


        Uitbreiding van de markt van OmegaSoft
        OmegaSoft, Belgische marktleider in informatica naar apothekers, tandartsen, artsen en
        dierenartsen heeft eind 2003 haar activiteiten uitgebreid naar Frankrijk (centres de soins)
        en Nederland (dierenartsen).


        Omega Dental in Duitsland
        In 2003 heeft Omega Pharma via de overname van Multident Deppe Dental GmbH voet
        gezet op de Duitse dentale markt. De business unit Omega Dental was reeds marktleider
        in de Benelux naar zowel tandartsen als tandtechnische labo’s, en was eveneens reeds actief
        in Frankrijk. Aangezien Multident actief is in de 3 deelsegmenten (consumables, equipment
        en tandtechniek) zijn veel synergieën mogelijk.


        Soprodal
        De productiefaciliteit Soprodal, waar onder andere de merken Galenco en Biodermal worden
        geproduceerd werd verkocht.

        De bedrijfswinst van de groep steeg met 19 % tot EUR'000 106.011. Deze vooruitgang is bij
        de business-to-consumer business units voornamelijk te danken aan de significante
        investeringen in merkenbeleid, waardoor een substantiële groei werd gerealiseerd bij zowel
        de lokale merken als bij de internationale projecten. Bij de business-to-business business
        units is de groei voornamelijk te danken aan de doorgevoerde integratieprojecten en de
        daaruit voortvloeiende synergetische effecten, alsook aan de focus op activiteiten met een
122      hoge toegevoegde waarde.

        Procentueel bedraagt de EBIT marge van de groep tegenover de omzet in 2003 14,6 %,
        tegenover 15,2 % voorgaand jaar. Deze daling is voornamelijk te verklaren door de toege-
        nomen marketinguitgaven alsook door de investeringen in managementstructuur en
        verkoopsorganisatie. De geconsolideerde bruto marge van de groep bedraagt in 2003 49,1 %
        wat in overeenstemming is met de 49,2 % van voorgaand jaar.
De kosten voor diensten en diverse goederen en personeel bedragen procentueel 33,7 %
van de totale omzet in 2003 wat in lijn ligt met de 33,4 % van voorgaand jaar. De toename
van de afschrijvingen met EUR'000 4.431 is enerzijds te verklaren door de uitbreiding van
de consolidatiekring en anderzijds door de afschrijvingen op de merken en op de goodwill
van de overnames via 'asset deals' welke in 2002 slechts pro rata temporis werden afge-
schreven.

De post waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen van EUR'000 (942) is een saldo van de toevoegingen en de aanwendingen. De
aanwendingen en terugnemingen hebben voornamelijk betrekking op handelsgoederen die
in het verleden werden geïdentificeerd als onverkoopbaar, waarop destijds een waarde-
vermindering werd geboekt, en die tijdens het afgelopen boekjaar werden vernietigd of
alsnog verkocht. De toevoegingen zijn de kosten van voorzieningen op voornamelijk
voorraaditems dewelke als traag roterend dienen beschouwd te worden.
De effectieve kost met betrekking tot de vernietiging en/of de kostprijs van de goederen,
bevindt zich onder de rubriek handelsgoederen, grond- en hulpstoffen.

De aanwending van de voorzieningen risico's en kosten (EUR'000 5.171) is gestegen ten
opzichte van 2002 met EUR'000 983. Het betreft hier voornamelijk de aanwending van voor-
zieningen dewelke werden opgezet voor de herstructeringsplannen bij de business-to-
consumer activiteiten in Frankrijk en welke in de loop van het boekjaar 2003 werden
uitgevoerd. De kosten hebben in hoofdzaak betrekking op ontslagvergoedingen en "contract
termination".

De financiële resultaten van de groep bestaan voornamelijk uit de afschrijvingen op de
consolidatieverschillen ingevolge de verschillende overnames, en dit ten belope van
EUR'000 34.157. De toename van de afschrijvingen op consolidatieverschillen is voornamelijk  123
te wijten aan de uitbreiding van de consolidatiekring met onder meer de Skin Care groep
van Numico (Galenco en Biodermal), Multident Deppe Dental GmbH en het verwerven van
de bijkomende 20 % in Geromedica.

De afschrijvingen op consolidatieverschillen niet meegerekend, blijkt een stijging per saldo
van het financiële resultaat van EUR'000 (5.270) in 2002 naar EUR'000 (9.446) in 2003. De
toename van de financiële kosten met EUR'000 4.176 is voornamelijk een gevolg van de
toename van de gemiddelde financiële schulden in 2003 tegenover voorgaand jaar ten
gevolge van uitgestelde betalingen betreffende acquisities van voorgaande jaren en ten
gevolge van de uitbreiding van de consolidatiekring in 2003.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt aldus EUR'000 62.408 (EUR'000 96.565
        vóór afschrijving consolidatieverschillen) ten aanzien van EUR'000 54.035 in 2002 en EUR'000
        37.588 in 2001.

        Het uitzonderlijk resultaat bedraagt EUR'000 (4.976) en heeft voornamelijk betrekking op
        niet-recurrente verhuis- en integratiekosten, alsook de kosten met betrekking tot de
        doorgevoerde herstructurering in Frankrijk, waarbij het aantal sites werd verminderd van 9
        naar 4). Deze uitzonderlijke kosten worden ten dele gecompenseerd door de ontvangen
        vergoeding na verbreking van een overeenkomst en de desinvestering van de productie-
        vestiging Soprodal te Paal.

        De netto courante winst (de netto winst gecorrigeerd voor het uitzonderlijk resultaat, na
        belastingcorrectie, en de afschrijving op de consolidatieverschillen en de afschrijvingen op
        goodwill) is met 23 % gestegen tot EUR'000 76.914 of 2,75 EURO per aandeel.
        Geconsolideerde balans
        Het geconsolideerd balanstotaal steeg van EUR'000 767.483 in 2002 naar EUR’000 854.098.
        De meeste balansposten zijn toegenomen, wat voornamelijk het gevolg is van de opname
        van een aantal nieuwe vennootschappen in de consolidatiekring en door het interne
        groeiscenario.


        Immateriële vaste activa
        De immateriële vaste activa zijn gestegen met EUR'000 11.397 naar EUR'000 79.701. Deze
        toename kan in hoofdzaak worden toegewezen aan de geactiveerde kosten betreffende de
124      ontwikkeling van registratiedossiers en formules in diverse landen, en de aanschaf in
        Frankrijk van een aantal veterinaire registraties en merken. Daarnaast werd er bij
        verscheidene business units geïnvesteerd in de implementatie van een ERP-pakket.

        Voor het overige bestaan de immateriële vaste activa voornamelijk uit enkele reeds vroeger
        overgenomen merken (o.a. Varilind, Peter Black, Contalax, …) en uit de geactiveerde kosten
        met betrekking tot de aankoop en gemaakte kosten van geneesmiddelen registraties en de
        geactiveerde kosten met betrekking tot software.
Consolidatieverschillen
De positieve consolidatieverschillen bestaan uit het verschil tussen de acquisitieprijs en het
eigen vermogen van de verschillende overnames in 2003 en daarvoor. Deze consolidatie-
verschillen worden afgeschreven over een termijn van 7 of 15 jaar.


Materiële vaste activa
De geconsolideerde netto boekwaarde van de materiële vaste activa is gestegen van
EUR’000 35.495 per 31.12.2002 naar EUR'000 39.063 per 31.12.2003.

De toename met EUR'000 3.568 is deels een gevolg van de uitbreiding van de consolidatie-
kring. Anderzijds is de stijging van de materiële vaste activa eveneens te verklaren door
investeringen aan gebouwen bij OmegaSoft en voornamelijk de divisies Omega Medical en
business-to-business apotheken - België voor het bedrijfsklaar maken van de nieuwe locatie
in Waregem ("de Piramide").


Financiële vaste activa
De deelnemingen in andere ondernemingen omvatten de deelneming in Clear2Pay en de
deelneming in Biomedical (vroeger Conforma). De toename met EUR’000 527 wordt
verklaard door de kapitaalverhoging bij Clear2Pay.

De overige financiële vaste activa omvatten voornamelijk de betaalde borgtochten.


Vlottende activa
De voorraden zijn toegenomen van EUR'000 117.372 per 31.12.2002 tot EUR’000 136.848 per
31.12.2003 door de consolidatie van de voorraad van overgenomen vennootschappen en
de significante interne groei van de verschillende divisies.
                                                 125
De toename van de handelsvorderingen tegenover voorgaand boekjaar met EUR'000 31.200
tot EUR'000 168.952 per 31.12.2003 kan eveneens worden verklaard door de sterke toename
van de omzet en door de uitbreiding van de consolidatiekring.

De overige vorderingen omvatten voornamelijk BTW en belastingsvorderingen.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Geldbeleggingen
        De toename van de geldbeleggingen met EUR’000 11.719 naar EUR’000 14.734 per 31.12.
        2003 is voornamelijk te verklaren door de inkoop van eigen aandelen.


        Eigen vermogen
        De volgende mutaties van kapitaal en uitgiftepremies hebben zich voorgedaan in de loop
        van 2003:

        Datum     Aantal aandelen    Bedrag van het kapitaal    Bedrag uitgiftepremie

        31.12.2002   27 829 175        15 984 842,71         331 822 023,35
        12.02.2003   27 868 793        16 007 599,29         332 133 380,09
        31.03.2003   27 938 293        16 047 520,09         335 568 459,29
        19.11.2003   27 963 293        16 061 880,09         336 804 099,29
        09.12.2003   28 079 946        16 128 885,57         337 293 316,42        Het kapitaal van Omega Pharma is in 2003 gestegen met EUR'000 144.
        De rekening uitgiftepremie is toegenomen met EUR'000 5.470, en dit tengevolge van de
        verwerving van participaties via omruiling tegen nieuw te creëren aandelen ten belope van
        EUR'000 4.669 en door uitoefening van warranten ten belope van EUR'000 801.

        Op 12 februari 2003 werden 39.618 nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van de uit-
        oefening van het warrantenplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 20 april 1998.

        Door de Raad van Bestuur van 31 maart 2003 werden 69.500 nieuwe aandelen gecreëerd
        die betrekking hebben op de inbreng van de participatie in Geromedica SA. Door de Raad
126      van Bestuur van 19 november 2003 werden 25.000 nieuwe aandelen gecreëerd die betrek-
        king hebben op de inbreng van de participatie in Multident Deppe Dental GmbH. Deze
        operaties werden uitgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal waarbij door de Raad
        van Bestuur telkens een bijzonder verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van
        de vennootschappenwet, waarin naast de beschrijving van de verrichting eveneens het
        belang voor de vennootschap van de inbreng en de kapitaalverhoging werd toegelicht.
        Tevens werd door de commissaris telkens een verslag opgemaakt omtrent deze inbrengen.
Op 9 december 2003 werden eveneens 116.653 nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding
van de uitoefening van het warrantenplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur op
20 april 1998.

Het maatschappelijk kapitaal wordt op 31.12.2003 vertegenwoordigd door 28.079.946
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De toename van de reserves van EUR'000 39.863 per 31.12.2002 naar EUR'000 71.666 per
31.12.2003 bestaat uit de toename van het aandeel van de groep in het geconsolideerd
resultaat na resultaatverwerking.

Per 31.12.2003 zijn er geen minderheidsbelangen meer, in de loop van het jaar 2003 verwierf
Omega Pharma de resterende 20 % van de aandelen van Geromedica SA.


Voorzieningen en uitgestelde belastingen
De voorzieningen voor risico's en kosten zijn gedaald met EUR’000 6.428 van EUR’000 18.392
per 31.12.2002 naar EUR'000 11.964 per 31.12.2003. De belangrijkste daling situeert zich bij
de voorziening voor overige risico's en kosten, welke zijn afgenomen met EUR’000 5.996 tot
EUR'000 8.451 per 31.12.2003. Dit wordt in grote mate verklaard door de aanwending van
de provisie ten gevolge van de gemaakte herstructureringkosten in voornamelijk Frankrijk.


Netto financiële schulden
De geconsolideerde netto financiële schulden, gedefinieerd als financiële schulden op korte
en lange termijn minus geldbeleggingen en liquide middelen, zijn gestegen van EUR'000
91.038 op 31.12.2002 naar EUR'000 152.438 per 31.12.2003.

Deze stijging van de netto financiële schulden is een gevolg van de investeringsactiviteiten
                                                127
(voornamelijk acquisities) in de loop van 2002 welke definitief werden betaald in de loop
van 2003. De toename van de financiële schulden ten gevolge van de investerings-
activiteiten, wordt ten dele gecompenseerd door de operationele free cash flow
gegenereerd in de loop van het jaar. Verder dienen we op te merken dat de toename ook
een gevolg is van de uitbreiding van de consolidatiekring door de overname van de
financiële schulden van de desbetreffende overgenomen bedrijven.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        De handelsschulden zijn in toegenomen met EUR'000 29.552 van EUR’000 124.191 per
        31.12.2002 naar EUR’000 153.743 per 31.12.2003. Deze toename is een gevolg van zowel
        interne als externe groei.

        De overige schulden zijn in belangrijke mate gedaald met EUR'000 51.893 van EUR'000
        73.732 per 31.12.2002 naar EUR’000 21.839 per 31.12.2003. Deze daling wordt voornamelijk
        verklaard doordat de uitgestelde betalingen inzake overnames van het jaar 2002 in de loop
        van het boekjaar 2003 werden betaald.
128
Toelichting bij de geconsolideerde
jaarrekening
 Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en ondernemingen
 waarop de vermogensmutatie is toegepast
 ABC Dental & Pharma SA                 100 %
  Rue de Castiglione 5 - 75001 Paris (Frankrijk)
 ABC Dental & Pharmaceutical Consultancy NV       100 %
  Suikerkaai 40b Zone 3A - 1500 Halle (België)
 ABC Dental Beheer BV                  100 %
  Edisonweg 11A - 3404 LA IJsselstein (Nederland)
 ACA Pharma BVBA                     100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
 All Nature Healthcare BV                100 %
  Tinbergenlaan 1 - 3401 MT IJsselstein (Nederland)
 Alphadent NV                      100 %
  Noorderlaan 79 B2 - 2030 Antwerpen (België)
 Apex Delta SA                      100 %
  Rue du Repos 31 - 69007 Lyon (Frankrijk)
 Arcadent BVBA                      100 %
  Schuttershoflaan 82 - 8560 Wevelgem (België)
 Arca-Due BVBA                      100 %
  Schuttershoflaan 82 - 8560 Wevelgem (België)
 Archimed NV                       100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
 Arijansen & Kunze Nederland BV             100 %
  Molenwerf 13 - 1910 AC Uitgeest (Nederland)
 Arun Valley Trading Company Ltd             100 %
  Unit 1 - Tower Close - St Peters Industrial Park       129
  Huntingdon - Cambs PE29 7DH ( Verenigd Koninkrijk)
 Belgo-Chemica BVBA                   100 %
  Industrieweg 2 - 2850 Boom (België)
 Biodermal BV                      100 %
  Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
 Biodermal Trade Marks BV                100 %
  Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
 Biotechnie SA                      100 %
  Avenue Olbius Riquier 2 - 83400 Hyères (Frankrijk)
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Biover NV                                    100 %
          Monnikenwerve 109 - 8000 Brugge (België)
        Bufa BV                                     100 %
          Molenwerf 13 - 1910 AC Uitgeest (Nederland)
        Bufa Deutschland GmbH                              100 %
          Im Wirrigen 25 - 45731 Waltrop (Duitsland)
        Ceka France SARL                                 100 %
          Cours Albert Thomas 115 - 69003 Lyon (Frankrijk)
        Certa SA                                     100 %
          Avenue du Commerce 23 - 1420 Braine l’Alleud (België)
        Chefaro Ardeval SA                                100 %
          Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Chefaro Española SA                               100 %
          Parque de Oficinas Sant Cugat Nord
          Plaza Javier Cugat, 2 - Edificio D - Planta primera
          08174 San Cugat del Vallés (Spanje)
        Chefaro Ireland Ltd                               100 %
          Farnham Drive- Finglad Road - Dublin 11 (Ierland)
        Chefaro Nederland BV                               100 %
          Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
        Chefaro Portuguesa Lda                              100 %
          Edificio Neopark - Rua Tomàs Ribeiro 43 - PT-2795-574 Carnaxide (Portugal)
        Chefaro UK Ltd                                  100 %
          Unit 1 - Tower Close - St Peters Industrial Park
          Huntingdon - Cambs PE29 7DH ( Verenigd Koninkrijk)

130      Cogestic SA                                   100 %
          Parc Créalys - Rue Camille Hubert 23 - 5032 Gembloux (België)
        D. Prins BV                                   100 %
          Tinbergenlaan 1 - 3401 MT IJsselstein (Nederland)
        Damianus BV                                   100 %
          Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
        DD Dental Distribution SA                            100 %
          Rue de Gesves 27 - 5340 Faulx-les-Tombes (België)
        De Collegiale Bereiding BV                            100 %
          Nijverheidstraat 19 - 7581 PV Losser (Nederland)
De Jong Dental BV                           100 %
  Strijkviertel 33 - 3454 PJ De Meeren (Nederland)
Deltapharm SAS                            100 %
  Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
Dentale Service Dienst BV                       100 %
  Markerkant 13-03 bus I - 1314 AL Almere (Nederland)
Denteco 2000 SA                            100 %
  Rue Pierre et Marie Curie 635 - 73490 La Ravoire (Frankrijk)
Denteco Dental Partners SA                      100 %
  Rue des Chrysanthèmes 18 - 4020 Liège 2 (België)
Deutsche Chefaro GmbH                         100 %
  Im Wirrigen 25 - 45731 Waltrop (Duitsland)
Discap BVBA                              100 %
  Venecoweg 26 - 9810 Nazareth (België)
Dorge Médic SA                            100 %
  Route de Gembloux 39 - 5002 Saint-Servais (België)
EMA SARL                               100 %
  Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
Euro Dental & Medical NV                       100 %
  Emile de Blutslaan 16 - 1702 Dilbeek (België)
Fagron Farmaceuticals BV                       100 %
  Hoogeveenenweg 210 - 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel (Nederland)
Fagron Holding BV                           100 %
  Hoogeveenenweg 210 - 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel (Nederland)
Fagron Ziekenhuis Services BV                     100 %
  Hoogeveenenweg 210 - 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel (Nederland)      131
Fertilis Development NV                        100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
Functionality & Esthetics NV                     100 %
  Onze-Lieve-Vrouwstraat 64 - 2800 Mechelen (België)
Galenco NV                              100 %
  Venecoweg 26 - 9810 Nazareth (België)
Hader SA                               100 %
  Rue Jardinière 153 - 2300 La Chaux-de-Fonds (Zwitserland)
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Homeoropa BV                       100 %
         Tinbergenlaan 1 - 3401 MT IJsselstein (Nederland)
        Hydroxydase SA                      100 %
         Rue des Galoubies 7 - 63400 Chamalières (Frankrijk)
        Info Santé SA                      100 %
         Rue Gabriel Peri 30 - 92700 Colombes (Frankrijk)
        Inoligo SC                        100 %
         Rue des Galoubies 7 - 63400 Chamalières (Frankrijk)
        Interphar NV                       100 %
         Interleuvenlaan 66 - 3001 Heverlee (België)
        Jaïco NV                         100 %
         Nijverheidslaan 15-45 - 3660 Opglabbeek (België)
        JJ Maes Sygma NV                     100 %
         Parkstraat 34 - 3070 Kortenberg (België)
        JMG Diffusion SARL                    100 %
         Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        JR Cosmétiques SARL                   100 %
         Place de la Madeleine 30 - 75008 Paris (Frankrijk)
        Jungle Formula Company Ltd                100 %
         Unit 1 - Tower Close - St. Peters Industrial Park
         Huntingdon - Cambs PE29 7DH ( Verenigd Koninkrijk)
        Laboratoire Brami SARL                  100 %
         Place de la Madeleine 30 - 75008 Paris (Frankrijk)
        Laboratoire Sainte Marie SARL              100 %
         Avenue de Lossburg 470 - 69480 Anse (Frankrijk)

132      Laboratoires Clément-Thékan SA              100 %
         Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Laboratoires Pharmygiène Scat SA             100 %
         Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Lamoral NV                        100 %
         Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
        Lamoral Nederland BV                   100 %
         Cartografenweg 18 - 5141 MT Waalwijk (Nederland)
        Les Dépôts Dentaires Réunis SA              100 %
         Schuttershoflaan 82 - 8560 Wevelgem (België)
Mecomfa International BVBA                   100 %
  Boomsesteenweg 524 - 2610 Wilrijk (België)
Medata NV                            100 %
  Boomsesteenweg 524 - 2610 Wilrijk (België)
Medgenix Benelux NV                       100 %
  Vliegveld 21 - 8560 Wevelgem (België)
Medical Quick Supplies NV                    100 %
  Chaussée de Marche 875 - 5100 Wierde (België)
Medical Universal SA                      100 %
  Rue du Repos 31 - 69007 Lyon (Frankrijk)
Medicor Nederland BV                      100 %
  Stargardlaan 13 - 1400 BC Bussum (Nederland)
Mooss Distri BVBA                        100 %
  Venecoweg 26 - 9810 Nazareth (België)
Multident Deppe Dental GmbH                   100 %
  Lohweg 2 - 30559 Hannover (Duitsland)
New Dental Prospect NV                     100 %
  Schoolstraat 126 - 1650 Beersel (België)
Nova Medica BV                         100 %
  Vulckestraat 10 - 6641 KT Beutingen (Nederland)
Nova Medica NV                         100 %
  Boomsesteenweg 524 - 2610 Wilrijk (België)
Omega Hospital NV                        100 %
  Boomsesteenweg 524 - 2610 Wilrijk (België)
Omega Medical NV                        100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)               133
Omega Pharma Hellas SA                     100 %
  Asklipiou Street 4 - Kryoneri - 14568 Athens (Griekenland)
Omega Pharma Holding Nederland BV                100 %
  Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
Omega Pharma SA                         100 %
  Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
Omega Pharma UK Ltd                       100 %
  Unit 1 - Tower Close - St Peters Industrial Park
  Huntingdom - Cambs PE29 7DH ( Verenigd Koninkrijk)
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        OmegaSoft BV                            100 %
         Randhoeve 221 - 3995 GA Houten (Nederland)
        OmegaSoft Medical NV                        100 %
         Knokkeweg 23 - 9880 Aalter (België)
        OmegaSoft SARL                           100 %
         Rue Gabriel Peri 30 - 92700 Colombes (Frankrijk)
        OmegaSoft Vlaanderen NV                      100 %
         Hogenakkerhoek 5 - 9150 Kruibeke (België)
        OmegaSoft Wallonie SA                       100 %
         Parc Créalys - Rue Camille Hubert 23 - 5032 Gembloux (België)
        Oral Hygiëne Center BV                       100 %
         Printerweg 15 - 3821 AP Amersfoort (Nederland)
        Oudheusden Dental BV                        100 %
         Leeuweriklaan 2 - 3704 GR Zeist (Nederland)
        Paracelcia GmbH                          100 %
         Im Wirrigen 25 - 45731 Waltrop (Duitsland)
        Pharmaflore SA                           100 %
         Rue Botrieux 7 - 7864 Deux-Acren (België)
        Pharmavit Europe NV                        100 %
         Deuzeldlaan 36 - 2900 Schoten (België)
        Pharminnova NV                           100 %
         Textielstraat 20 - 8790 Waregem (België)
        Phyto Compléments SARL                       100 %
         Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Phyto Gum SA                            100 %

134        Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Primasoin SA                            100 %
         Rue Chaintron 2 - 92120 Montrouge (Frankrijk)
        Prisfar Produtos Farmaceuticos SA                 100 %
         Rua Antero de Quental 629 - 4200-068 Porto (Portugal)
        Promedent SARL                           100 %
         Zare Ouest - 4384 Ehlerange (Luxemburg)
        Publi’Mate NV                           100 %
         Venecoweg 26 - 9810 Nazareth (België)
Roig Farma SA                                100 %
  Josep Tapiola 150 - 08226 Terrassa (Spanje)
Roviphar BVBA                                100 %
  Venecoweg 26 - 9810 Nazareth (België)
RT Med BVBA                                 100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
Samenwerkende Apothekers Nederland BV                    100 %
  Keileweg 8 - 3029 BS Rotterdam (Nederland)
Schinkel Medical BV                             100 %
  Gelderlandhaven 4 - 3433 PG Nieuwegein (Nederland)
Semex BVBA                                 100 %
  Textielstraat 24 - 8790 Waregem (België)
Similia Labo NV                               100 %
  Deuzeldlaan 34 - 2900 Schoten (België)
Spruyt Hillen BV                              100 %
  Tinbergenlaan 1 - 3401 MT IJsselstein (Nederland)
Stoma Center BVBA                              100 %
  Du Chastellei 111 - 2170 Merksem (België)
Synopharm & Co KG GmbH                           100 %
  Von Bronsart Strasse 12 - 22885 Barsbüttel (Duitsland)
Timm Health Care BV                             100 %
  Tinbergenlaan 1 - 3401 MT IJsselstein (Nederland)
Van Hopplynus Ophtalm SA                          100 %
  Kolonel Bourgstraat 105 - 1030 Brussel (België)
Verrerie Verviétoise SPRL                          100 %
  Rue Cavalier Fonck 44 - 4890 Thimister (België)                 135
Vivox BV                                  100 %
  Zwaanhoefstraat 4a - 4702 LC Roosendaal (Nederland)
Xtradent BV                                 100 %
  Markerkant 13-03 I - 1314 AL Almere (Nederland)
Zenith Pharmaceuticals Ltd                         100 %
  Doma Building - Arch Makarios III Avenue 227 - 3105 Limassol (Cyprus)
Laboratoires Omega Pharma SA                         25 %
  Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 18 - 59000 Lille (Frankrijk)
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Consolidatiecriteria en wijzigingen in de
       consolidatiekring
        Volgende consolidatiemethoden worden gehanteerd:


        Integrale consolidatie
        Dochterondernemingen waarover de consoliderende onderneming de exclusieve controle
        bezit.


        Vermogensmutatiemethode
        Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen.

        De vennootschappen worden steeds opgenomen in de consolidatie of via vermogens-
        mutatiemethode vanaf de definitieve ondertekening van de overnameovereenkomst of een
        nabijzijnde datum van financiële afsluiting.

        Voor het boekjaar 2003 werden de consolidatiemethoden als volgt gehanteerd:

        • Integrale consolidatie voor de dochterondernemingen (100 % controle), zijnde:
        Publi’Mate NV
        OmegaSoft Vlaanderen NV
        Roviphar BVBA
        OmegaSoft Wallonie SA
        Discap BVBA
        Aca Pharma BVBA
        Pharminnova NV
        Cogestic NV
        Homeoropa BV
        Oral Hygiëne Center BV
136       New Dental Prospect NV
        ABC groep bestaande uit:
          ABC Dental & Pharmaceutical Consultancy NV
          Euro Dental & Medical NV
          ABC Dental & Pharma SA
          ABC Dental Beheer BV
          Denteco 2000 SA
        Omega Medical NV
        Interphar NV
        Denteco Dental Partners SA
Omega Pharma SA groep bestaande uit:
 Omega Pharma SA
 Laboratoires Pharmygiène Scat SA
 Laboratoires Clément-Thékan SA
 Chefaro Ardeval SA
 Hydroxydase SA
   Inoligo SC
 Laboratoire Brami SARL
 JR Cosmétiques SARL
Medgenix Benelux NV
Fagron groep bestaande uit:
 Fagron Holding BV
 Fagron Farmaceuticals BV
 Fagron Ziekenhuis Services BV
 Zenith Pharmaceuticals Ltd
JJ Maes Sygma NV
Lamoral groep bestaande uit:
 Fertilis Development NV
 Lamoral NV
 Lamoral Nederland BV
 Archimed NV
 RT Med BVBA
 Apex Delta SA
 Medical Universal SA
Chefaro groep bestaande uit:
 Chefaro Nederland BV         137
 Omega Pharma Holding Nederland BV
 Damianus BV
 Chefaro UK Ltd
 Arun Valley Trading Company Ltd
 Jungle Formula Company Ltd
 Chefaro Ireland Ltd
 Paracelcia GmbH
 Deutsche Chefaro GmbH
 Chefaro Española SA
 Chefaro Portuguesa Lda
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Bufa BV
        Spruyt Hillen BV
        De Collegiale Bereiding BV
        Samenwerkende Apothekers Nederland BV
        Certa SA
        Arijansen & Kunze Nederland BV
        Pharmaflore SA
        D. Prins BV
        Promedent SARL
        Functionality & Esthetics NV
        Mooss Distri BVBA
        Similia Labo NV
        Pharmavit Europe NV
        Vivox BV
        De Jong Dental BV
        Timm Health Care BV
        Jaïco NV
        Les Dépôts Dentaires Réunies SA
        Omega Hospital NV
        Medicor Nederland BV
        Delta Pharm groep bestaande uit:
         Delta Pharm SAS
         Laboratoire Sainte Marie SA
         Société EMA Dietarmony SA
         Primasoin SA

138        Biotechnie SA
           Phyto Compléments SARL
           JMG Diffusion SARL
           Phyto Gum SA
        Belgo-Chemica BVBA
        DD Dental Distribution SA
        Alphadent NV
        Ceka France SARL
        Hader SA
        Van Hopplynus Ophtalm SA
Dentale Service Dienst BV
Xtradent BV
Oudheusden Dental BV
Nova Medica BV
Nova Medica NV
OmegaSoft Medical NV
Medical Quick Supplies SA
Schinkel Medical BV
Medata NV
Prisfar Produtos Farmaceuticos SA
Roig Farma SA
Verrerie Verviétoise SPRL
Omega Pharma UK Ltd
Biover NV
Mecomfa International BVBA
Synopharm & Co KG GmbH
Omega Pharma Hellas SA
Galenco NV
Biodermal BV
Biodermal Trade Marks BV
Bufa Deutschland GmbH
Arcadent BVBA
Arca-Due BVBA
All Nature Healthcare BV
Multident Deppe Dental GmbH
OmegaSoft BV            139
Dorge Médic SA
OmegaSoft SARL
Stoma Center BVBA
Info Santé SA
Semex BVBA
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        • Vermogensmutatiemethode voor de geassocieerde ondernemingen, zijnde:
        Laboratoires Omega Pharma SA - 25 % deelneming
         Er waren nog geen cijfers per 31.12.2003 beschikbaar. De vennootschap werd opge-
         nomen tegen de vermogensmutatiemethode. Aangezien deze vennootschap geen
         activiteit noch bestaansreden meer heeft, zal deze dan ook worden ontbonden.
140
Bijkomende inlichtingen bij de consolidatie van
de groep Omega Pharma
 • Het eerste consolidatieverschil van Omega Pharma Hellas SA werd bepaald op basis van
 de eigen vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennoot-
 schap voor het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Galenco NV werd bepaald op basis van de eigen
 vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
 het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Soprodal NV werd bepaald op basis van de eigen
 vermogen-situatie per 31.12.2002. De vennootschap werd tijdens december 2003 verkocht.
 Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap opgenomen met ingang van 01.01.2003
 tot en met 31.12.2003, moment waarop de vennootschap gedeconsolideerd werd.

 • Het eerste consolidatieverschil van Biodermal BV werd bepaald op basis van de eigen
 vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
 het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Biodermal Trade Marks BV werd bepaald op basis van
 de eigen vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennoot-
 schap voor het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Arcadent BVBA werd bepaald op basis van de eigen
 vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
 het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Arca-Due BVBA werd bepaald op basis van de eigen
 vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
 het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.                      141

 • Het eerste consolidatieverschil van All Nature Healthcare BV werd bepaald op basis van
 de eigen vermogen-situatie per 31.12.2002. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennoot-
 schap voor het eerst opgenomen met ingang van 01.01.2003.

 • Het eerste consolidatieverschil van Multident Deppe Dental GmbH werd bepaald op basis
 van de eigen vermogen-situatie per 30.06.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de
 vennootschap voor het eerst opgenomen met ingang van 01.07.2003.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        • Het eerste consolidatieverschil van Stoma Center BVBA werd bepaald op basis van de
        eigen vermogen-situatie per 30.06.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap
        voor het eerst opgenomen met ingang van 01.07.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Hydroxydase SA werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 30.06.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.07.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van OmegaSoft BV werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 31.07.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.08.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Dorge Médic SARL werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 31.08.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.09.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Biotechnie SA werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 31.08.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.09.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Phyto Gum SA werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 31.08.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.09.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Info Santé SA werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 30.09.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.10.2003.
142
        • Het eerste consolidatieverschil van Semex BVBA werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 30.09.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.10.2003.

        • Het eerste consolidatieverschil van Infosoft SARL werd bepaald op basis van de eigen
        vermogen-situatie per 30.09.2003. Bijgevolg zijn de resultaten van de vennootschap voor
        het eerst opgenomen met ingang van 01.10.2003.
Waarderingsregels
 Onderhavige waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van
 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

 De waarderingsregels hebben betrekking op de waardering van alle bezittingen, vorderin-
 gen, schulden en verplichtingen van welke aard ook die betrekking hebben op de
 onderneming en van eigen middelen daaraan verstrekt.


 Algemene waarderingsregels
 Afzonderlijke waardering van de vermogensbestanddelen
 Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen en
 waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking
 hebben. De voorzieningen voor risico’s en kosten worden geïndividualiseerd.


 Voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
 De waarderingen, afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor
 risico’s en kosten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
 In de gevallen waarin, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de
 voorzienbare risico’s, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk subjectief
 zijn, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen,
 rekening houden met de eis van het getrouwe beeld, belangrijk zijn.
 De waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico’s en kosten die hoger zijn dan
 wat vereist is, worden niet gehandhaafd.


 Aanschaffingswaarde - nominale waarde - herwaardering
 Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaf-
 fingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de       143
 desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen
 in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde.
 De materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder financiële vaste activa
 voorkomen mogen geherwaardeerd worden overeenkomstig artikel 57 van het hoger-
 genoemde K.B.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Bijzondere regels
        Oprichtingskosten
        De oprichtingskosten en de kosten van kapitaalverhoging worden ten laste genomen van
        het resultaat tot een bedrag van EUR 2.500. De oprichtingskosten en kosten van kapitaal-
        verhoging boven EUR 2.500 worden geactiveerd en lineair afgeschreven over 5 jaar (pro
        rata temporis).


        Immateriële vaste activa
        Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaar-
        digingsprijs op het actief geboekt voor zover die niet hoger is dan de gebruikswaarde of
        dan het toekomstig rendement voor de onderneming van deze activa.


        Concessies, octrooien, licenties en registraties
        Investeringen in licenties (incl. software), registraties, enz. worden geactiveerd en lineair
        afgeschreven over 2 tot 5 jaar (pro rata temporis). De specifieke kosten van registraties
        worden afgeschreven vanaf het moment van definitieve erkenning van de registratie. De
        algemene kosten (consultancy e.d.) van registraties worden afgeschreven vanaf het moment
        van de commercialisering van de erkende registraties.


        Software
        Alle kosten in verband met de ontwikkeling van software die werd verkregen middels
        overnames worden niet geactiveerd en bijgevolg ten laste genomen van het boekjaar waarin
        zij worden gerealiseerd.
        De kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe softwarepakketten door OmegaSoft
        Vlaanderen NV, OmegaSoft Wallonie SA en OmegaSoft Medical NV worden geactiveerd en

144      afgeschreven over een periode van 5 jaar.
        Extern aangekochte software wordt geactiveerd en afgeschreven over een periode van 5 jaar.


        Merken
        Alle marketingkosten met betrekking tot de opbouw van de merken van Omega Pharma
        (zoals Uvesol, Bodysol, enz.) worden niet geactiveerd, dus met andere woorden volledig ten
        laste genomen van het boekjaar waarin ze worden gerealiseerd. De kosten met betrekking
        tot de merkdeponering worden afgeschreven over 5 jaar (pro rata temporis).
        De van derden verworven merken worden afgeschreven over een periode van 15 tot 20 jaar
        (pro rata temporis).
Goodwill
De goodwill met betrekking tot de overname van de handelsfondsen wordt lineair afge-
schreven over een periode van 5 tot 20 jaar zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur.


Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd overeenkomstig de Belgische
boekhoudprincipes en afgeschreven over een periode van 3 tot 5 jaar.


Consolidatieverschillen
Bij de verwerving van nieuwe deelnemingen wordt het verschil tussen de aanschaffingsprijs
en het overeenkomstig deel van het herwerkt eigen vermogen, na toewijzing van eventuele
meer- of minderwaarden op activa en passiva en herwerking van activa en passiva, in de
geconsolideerde balans opgenomen.
Is het verschil negatief, wordt het opgenomen onder de passiefpost consolidatieverschillen.
Is het verschil positief, wordt het opgenomen onder de actiefpost consolidatieverschillen.
De positieve verschillen worden lineair afgeschreven volgens een afschrijvingspercentage
vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van de verwachte economische levensduur
van dit actiefbestanddeel.
De afschrijvingstermijn van de consolidatieverschillen ontstaan bij de verwerving van alle
vennootschappen in de consolidatie werd vastgelegd door de Raad van Bestuur op een
periode van 7 tot 15 jaar.
Voor bedrijven met een meer industrieel karakter (Pharmygiène), met een belangrijke
merkenportefeuille (Chefaro), of uit een defensieve sector (Fagron, Lamoral) wordt, op basis
van de langere verwachte economische levensduur, de afschrijvingstermijn vastgesteld op
15 jaar.

De acquisitiekosten gemaakt bij de overnames worden gealloceerd aan de betaalde goodwill
                                                145
(conform de International Accounting Standards en in overeenstemming met de Belgische
boekhoudwetgeving).


Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of
vervaardigingsprijs, eventueel verhoogd met de aanverwante kosten. Afschrijvingen worden
pro rata temporis berekend op basis van de nuttige levensduur van het activa-element,
volgens de onderstaande parameters:
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Activabestanddeel               Methode        Percentage

        Gebouwen                   lineair        3 % - 4 %
        Aankoopkosten gebouwen            lineair        25 %
        Inrichting gebouwen              lineair        10 % - 20 %
        Installaties, machines en uitrusting     lineair-degressief  10 % - 40 %
        Meubilair                   lineair-degressief  20 % - 40 %
        Computeruitrusting, software         lineair-degressief  20 % - 33 % - 40 %
        Bureelmachines                lineair-degressief  20 % - 40 %
        Rollend materieel               lineair        20 %
        Overige materiële vaste activa        lineair        25 %


        Quasi alle afschrijvingen gebeuren lineair.

        De onder leasing opgenomen activa worden, afhankelijk van hun aard, afgeschreven
        overeenkomstig de economische levensduur.

        De contracten afgesloten in het kader van de package-deals door OmegaSoft Vlaanderen NV
        en OmegaSoft Wallonie SA worden verwerkt als financiële leasing in de mate dat de
        wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal ontegensprekelijk kan aangetoond
        worden. De afschrijvingstermijn bedraagt 4 jaar.
        De afschrijvingstermijn van de computeruitrusting met betrekking tot renting contracten
        is gelijk aan de looptijd van de contracten (meestal 4 jaar).


        Financiële vaste activa
        De aandelen en de gestorte waarborgen in contanten worden opgenomen tegen hun
146      aanschaffingswaarde.


        Voorraden
        De grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd op basis van de
        FIFO-methode tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum indien
        die lager is. De goederen in bewerking en het gereed product worden gewaardeerd tegen
        de vervaardigingsprijs welke naast de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiks-
        goederen en hulpstoffen, de productiekosten bevat die rechtstreeks aan het individuele
        product of aan de productengroep toerekenbaar zijn.
Vorderingen
Deze worden voor hun nominale waarde opgenomen. Op de openstaande vorderingen en
de dubieuze debiteuren worden de nodige waardeverminderingen geboekt zo er voor het
geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de
vervaldag.


Geldbeleggingen en liquide middelen
De geldbeleggingen en tegoeden bij financiële instellingen worden geboekt tegen nominale
waarde of aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de
realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.


Overlopende rekeningen actief
Deze worden opgenomen tegen nominale waarde. De niet verbruikte kosten – waaronder
promotiematerialen – worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.


Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voorzieningen voor risico’s en kosten worden gevormd met het oog op:
• de verplichtingen die op de onderneming rusten inzake rust- en overlevingspensioenen,
 brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
• kosten met betrekking tot grote herstellings- en onderhoudswerken die slechts éénmaal
 in verscheidene jaren voorkomen;
• de verlies- of kostenrisico’s die voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden,
 verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot
 aan-of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen,
 uit termijnposities of -overeenkomsten in deviezen, termijnposities of -overeenkomsten
 in goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de onderneming        147
 verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen, inclusief belastingen, of ontslag-
 vergoedingen.


Schulden (op meer dan één jaar – op ten hoogste één jaar)
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde op balansdatum.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Vreemde valuta
        • Omrekening
        De individuele jaarrekeningen van de dochterondernemingen worden in plaatselijke
        munten opgesteld. De individuele rekeningen van de dochterondernemingen worden
        omgerekend naar euro op basis van de valutakoers per afsluiting van het boekjaar voor
        wat de balanscijfers betreft en op basis van de gemiddelde valutakoers van het boekjaar
        voor wat de resultatenrekening betreft. Omrekeningsverschillen worden verantwoord in
        het eigen vermogen.
        • Verrichtingen in deviezen
        De activa en passiva opgesteld in deviezen worden omgerekend tegen de officiële
        wisselkoers op het einde van het boekjaar. Voor de Belgische vennootschappen gaat dit
        om posten niet opgesteld in euro; voor de buitenlandse vennootschappen gaat het om
        posten die in een andere valuta zijn opgesteld dan degene van hun financiële staten of
        euro.
        Winst of verlies uit deze omrekeningen en de gerealiseerde wisselverschillen op de
        verrichtingen van het boekjaar worden in de resultatenrekening geboekt.


        Belastingen op het resultaat
        Belastingen op het resultaat van het boekjaar bevatten de contante belastingen en uitge-
        stelde belastingen.

        De contante belastingen omvat de verwachte belastingschuld op het belastbaar inkomen
        van het boekjaar, gebruik makend van de belastingpercentages die van kracht zijn op
        balansdatum en elke aanpassing aan de belastingschulden van de vorige jaren.

        Uitgestelde belastingen worden geboekt op basis van de “liability” methode. Dit geldt voor
148      alle tijdelijke verschillen tussen de belastbare basis en de boekwaarde voor financiële
        rapporteringsdoeleinden en dit zowel voor activa als passiva. Voor de berekening worden
        de op het ogenblik van afsluiting van kracht zijnde belastingpercentages gebruikt. Volgens
        deze methode moet de groep de uitgestelde belastingen aanleggen op het verschil tussen
        de reële waarde van de netto verworven activa en hun belastingsbasis ten gevolge van een
        nieuwe bedrijfsacquisitie.

        Voor de volgende tijdelijke verschillen wordt geen voorziening opgezet: fiscaal niet aftrek-
        bare goodwill en de initiële boeking van activa en passiva die geen invloed hebben op de
        boekhoudkundige of belastbare winsten.
Uitgestelde belastingsactiva worden enkel geboekt wanneer het vaststaat dat er voldoende
toekomstige belastbare winsten zullen zijn om van het belastingsvoordeel te kunnen
genieten. Per 31 december 2003 bedragen deze uitgestelde belastingsactiva EUR’000 6.881
opgenomen onder de code 41 van de activa. Uitgestelde belastingsactiva worden
verminderd wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat het gerealiseerde belastingvoordeel
zal gerealiseerd worden.

Per 31 december 2003 bedragen de uitgestelde belastingspassiva EUR (3.001). Gezien deze
voornamelijk een korte termijn karakter hebben werden ze hoofdzakelijk opgenomen onder
de code 450/3 van de passiva. De code 168 omvat de uitgestelde belastingen die betrekking
hebben op kapitaalsubsidies en belastingvrije reserves.
                                                149
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
       (In duizenden euro)
         Uitsplitsing van de post 168 van het passief                   159
         Uitgestelde belastingen                              159
       Oprichtingskosten
       (In duizenden euro)
         Nettoboekwaarde per 1 januari 2003                        883
         Mutaties van het boekjaar
         Nieuwe kosten van het boekjaar
         Afschrijvingen                                 (273)
         Nettoboekwaarde per 31 december 2003                       610
         Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen,
         disagio en andere oprichtingskosten                       610
150
Immateriële vaste activa
(In duizenden euro)


                        Kosten van  Concessies,  Goodwill   Vooruit-
                       onderzoek en  octrooien,       betalingen
                       ontwikkeling     enz.


  Aanschaffingswaarde
  Per 1 januari 2003               4 077    47 444   42 565      84
  Aanschaffingen                 6 792    12 180     384    1 701
  Overdrachten en buitengebruikstellingen            (373)   (626)
  Overboekingen                          84          (84)
  Omrekeningsverschillen               (5)      (3)  (1 591)
  Wijzigingen van de consolidatiekring       365     130     320
  Per 31 december 2003              11 229    59 462   41 052    1701

  Afschrijvingen
  Per 1 januari 2003                699    19 728    5 439
  Geboekte afschrijvingen             1 833     3 185   3 322
  Afgeboekt na overdrachten                   (357)   (611)
  Overboekingen                               229
  Omrekeningsverschillen               (1)           (31)
  Wijzigingen van de consolidatiekring       281     (99)    126
  Per 31 december 2003              2 812    22 457    8 474

  Nettoboekwaarde per 31 december         8 417    37 005   32 578    1 701
                                                  151
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Materiële vaste activa
       (In duizenden euro)


                      Terreinen Installaties, Meubilair en Leasing en   Overige    Activa
                          en machines en    rollend soortgelijke materiële      in
                      gebouwen   uitrusting  materieel   rechten vaste activa  aanbouw


         Aanschaffingswaarde
         Per 1 januari 2003     19 049    25 867    17 934    9 582    15 098    503
         Aanschaffingen        3 515    2 188    2 850     261    2 397    1 156
         Overdrachten en
         buitengebruikstellingen   (2 438)    (541)   (2 134)    (276)   (1 380)
         Overboekingen          509      40                  (6)   (543)
         Omrekeningsverschillen     (71)     (54)     (22)     (46)
         Wijzigingen van de
         consolidatiekring       3 416     669    2 085     125      58     96

         Per 31 december 2003    23 980    28 169    20 713    9 646    16 167    1 212


         Afschrijvingen
         Per 1 januari 2003      9 599   17 106    13 094    3 560    9 179
         Geboekte afschrijvingen     714    2 123    2 046     961    3 379
         Afgeboekt na
         overdrachten         (985)    (424)   (1 704)    (276)   (1 329)
         Overboekingen         (38)                         38
         Omrekeningsverschillen     (42)     (7)     (8)     (5)
         Wijzigingen van de
         consolidatiekring       1 352     742     1820    (129)      58

         Per 31 december 2003    10 600    19 540    15 248    4 111    11 325


         Nettoboekwaarde
152
         per 31 december 2003    13 380    8 629    5 465    5 535    4 842    1 212

         Terreinen en gebouwen                        4 243

         Installaties, machines
         en uitrusting                             912

         Meubilair en
         rollend materieel                           380
Financiële vaste activa
(In duizenden euro)

  Deelnemingen
  Aanschaffingswaarde per 1 januari 2003          2 315
  Aanschaffingen                      1 095
  Overdrachten en buitengebruikstellingen         (560)
  Omrekeningsverschillen                   (8)
  Per 31 december 2003                   2 842

  Nettoboekwaarde per 31 december 2003           2 842  Vord eringen
  Nettoboekwaarde per 1 januari 2003            1 350
  Toevoegingen                       1 743
  Terugbetalingen                     (462)
  Omrekeningsverschillen                   (1)
  Overige                           52
  Nettoboekwaarde per 31 december 2003           2 682
Geconsolideerde reserves
(In duizenden euro)

  Geconsolideerde reserves per 1 januari 2003       39 863
  Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat  36 857
  Dividend van het boekjaar 2003             (5 054)  153
  Geconsolideerde reserves per 31 december 2003      71 666
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Consolidatieverschillen
       (In duizenden euro)
         Nettoboekwaarde per 1 januari 2003                          329 008
         Stijging van het deelnemingspercentage                         39 539
         Afschrijvingen                                    (34 158)
         Andere wijzigingen                                   2 437
         Nettoboekwaarde per 31 december 2003                         336 826
       Schulden
       (In duizenden euro)

                                   SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN
                                    hoogstens meer dan één jaar, meer dan
                                     één jaar doch hoogstens    5 jaar
                                               5 jaar

         Schulden met een oorspronkelijke looptijd
         van méér dan een jaar, naargelang hun
         resterende looptijd
         Financiële schulden
         Leasingschulden en soortgelijke schulden          1 039      2 442    1 391
         Kredietinstellingen                    11 817     108 751    13 731
         Totaal                          12 856     111 193    15 122

         Handelsschulden
         Leveranciers                          6
         Overige schulden                       79       78

154
         Schulden (of gedeelte van schulden) gewaarborgd door zakelijke
         zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de
         in de consolidatie opgenomen ondernemingen                       2003
         Financiële schulden (korte + lange termijn)
         Kredietinstellingen                                  11 820
         Totaal                                         11 820
Resultaten
(In duizenden euro)


                                      2003   2002

  Netto omzet

  Totale omzet van de groep in België                  270 929  236 036


  Gemiddeld personeelsbestand en personeelskosten
  Integraal geconsolideerde ondernemingen
  Gemiddeld personeelsbestand                       2 330   1 847
  - Arbeiders                               370    193
  - Bedienden                               1 905   1 614
  - Directiepersoneel                            55    40
  Personeelskosten
  - Bezoldigingen en sociale lasten                   110 052  86 357
  - Pensioenen                              1 033   1 005
  Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België
  door de ondernemingen van de groep                    895    741


  Uitzonderlijke resultaten
  Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
  Terugname provisies (Frankrijk)                          380
  Overige                                 4 529   306
  Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
  Niet-recurrente verhuis-, herstructurerings- en integratiekost     8 925   7 333
  Kosten niet-gerealiseerde projecten en overige             3 388   3 148
  Kosten schaderegelingen                         2 229
                                               155
  Belastingen op het resultaat
  Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van
  het boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en
  de voor die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen,
  voor zover dit verschil van belang is met het oog op de in de
  toekomst te betalen belastingen                     2 121   1 873
  Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het
  resultaat van het boekjaar                       1 484   1 645
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
        Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld
        of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen:
        - van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen (in duizenden EURO):         20 696
       Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke
       verplichtingen
        • De groep is betrokken, door feiten daterend voorafgaand aan een overname door Omega
        Pharma, in een fiscaal geschil in Frankrijk met betrekking tot de boekjaren 1997 tot 1999
        voor een maximaal risico van EUR 1,2 miljoen. Dit geschil kan de fiscale verliezen, die
        inmiddels werden verrekend, beïnvloeden. Voor de betwiste bedragen is evenwel een
        voorziening aangelegd, maar er werd geen rekening gehouden met effecten op fiscaal
        recupereerbare verliezen. Omega Pharma en de vorige eigenaar gaan niet akkoord met
        de positie van de belastingsdiensten, hebben bezwaar ingediend en de nodige stappen
        gezet ter verdediging.

        • Er is een fiscaal geschil in België, in verband met meerwaarden bij de uitoefening van
        warrants door het personeel, met betrekking tot boekjaar 2000 voor een maximaal risico
        van EUR 1,4 miljoen. Het management gaat niet akkoord met de positie van de belastings-
        diensten, heeft bezwaar ingediend en de nodige stappen gezet ter verdediging. De
        geconsulteerde fiscalisten zijn overtuigd van de goede afloop van dit geschil en daarom
        heeft het management geen voorziening angelegd.
       Rust- en overlevingspensioenverplichtingen ten behoeve van
156
       personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in de
       consolidatie opgenomen ondernemingen
        Binnen de groep bestaan een aantal pensioenplannen met een te bereiken doel of vaste bijdrage.
        De activa met betrekking tot de pensioenplannen worden over het algemeen beheerd middels
        groepsverzekeringen bij derden. Deze fondsen worden in het algemeen gespijsd via werkgevers-
        en werknemersbijdragen op basis van aanbevelingen van onafhankelijke, erkende actuarissen.
        De bijdrageverplichting tot de externe pensioenverzekeringsplannen ten laste van de groep worden
        opgenomen in de resultatenrekening van het jaar waarop ze betrekking hebben.
Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en
die niet in de consolidatie zijn opgenomen
(In duizenden euro)

                                     2003     2002


  Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
  Vorderingen
  Op hoogstens één jaar                          118     118
Bezoldiging van bestuurders
  Het totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de
  consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen,
  inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
  toegekende rustpensioenen bedroeg EUR’000 700 in 2003.
                                                157
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Bijkomende toelichting
        1. Verbintenissen aangegaan door Omega Pharma NV
         a. Verplichtingen verband houdend met de beurskoers
        In het kader van de overname van Tendem BV heeft Omega Pharma NV de mogelijke
        verplichting bijkomend ten laatste op 31.12.2004 een bonus te betalen. Deze bonus is
        afhankelijk van de koersevolutie van het aandeel Omega Pharma en bedraagt maximaal
        EUR 0,705 miljoen. Op basis van het beursniveau op 31.12.2003 (EUR 25,2) bedraagt deze
        bonus EUR 0,229 miljoen.

        In het kader van de overname van Distribal NV heeft Omega Pharma NV de mogelijke
        verplichting bijkomend ten laatste op 10.06.2005 een bonus te betalen. Deze bonus is
        afhankelijk van de koersevolutie van het aandeel Omega Pharma en bedraagt maximaal
        EUR 1,043 miljoen. Op basis van het beursniveau op 31.12.2003 (EUR 25,2) bedraagt deze
        bonus EUR 0,513 miljoen.


         b. Eventuele bonussen, verband houdend met toekomstige prestaties
        In het kader van de overname van Multident Deppe Dental GmbH heeft Omega Pharma NV
        de verplichting bijkomend een bonus te betalen. Deze bonus is afhankelijk van de evolutie
        van de omzet en de rentabiliteit van Multident Deppe Dental GmbH in 2003 en 2004 en
        bedraagt maximaal EUR 1,250 miljoen.
158
2. Toelichtingen bij rubriek XV.A.2. Niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen - zakelijke zekerheden
Het bedrag van EUR’000 20 696 kan als volgt opgesplitst worden:
OmegaSoft Wallonie SA
  Inschrijving op het handelsfonds   191
  Mandaat handelsfonds         248
  Hypothecaire inschrijving       278
  Hypothecair mandaat          307
ACA Pharma BVBA
  Inschrijving op het handelsfonds    74
  Mandaat handelsfonds          82
Omega Medical NV
  Inschrijving op handelsfonds      61
Laboratoires Clément-Thékan SA
  Inschrijving op handelsfonds     579
Delta Pharma SAS
  Inschrijving op handelsfonds    1 910
JJ Maes Sygma NV
  Inschrijving op handelsfonds     372
  Mandaat handelsfonds          76
  Hypothecaire inschrijving       186
  Hypothecair mandaat          202
Lamoral NV
  Inschrijving op handelsfonds     620
Archimed NV
  Hypothecaire inschrijving       107
                                      159
RT Med BVBA
  Mandaat handelsfonds         312
Certa SA
  Hypothecaire inschrijving      1 016
  Inschrijving op handelsfonds     620
Pharmaflore SA
  Hypothecair mandaat          257
Similia Labo NV
  Hypothecaire inschrijving       285
  Hypothecair mandaat          124
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Medgenix Benelux NV
         Inschrijving op handelsfonds  1 299
         Hypothecaire inschrijving    1 153
         Volmacht handelsfonds      744
        Omega Hospital NV
         Inschrijving op handelsfonds  1 363
        Van Hopplynus Ophtalm SA
         Inschrijving op handelsfonds  1 311
        OmegaSoft Medical NV
         Hypothecaire inschrijving    361
         Hypothecaire volmacht      161
        Belgo-Chemica NV
         Hypothecaire inschrijving    546
         Inschrijving op handelsfonds   198
        Medical Quick Supplies SA
         Hypothecaire inschrijving    255
        Medata NV
         Hypothecair mandaat       136
        Hader SA
         Hypothecaire inschrijving    1 284
        Biover NV
         Hypothecaire inschrijving    186
         Hypothecair mandaat       186
        Mecomfa International NV
         Inschrijving op handelsfonds  1 066

160      Arcadent BVBA
         Hypothecaire inschrijving    124
         Hypothecair mandaat       248
         Inschrijving op handelsfonds   446
        Multident Deppe Dental GmbH
         Inschrijving op handelsfonds  1 474
        Dorge Médic SPRL
         Hypothecair mandaat       186
         Inschrijving op handelsfonds   62

                         20 696
3. De kredieten opgenomen door Omega Pharma SA Frankrijk worden gewaarborgd door
 een Letter of Intent ten belope van EUR 72 miljoen vanwege Omega Pharma NV.

4 . Gezien Omega Pharma NV meestal een vlottende rentevoet betaalt op haar bank-
 schulden, werd ervoor geopteerd om dit partieel in te dekken via een intrest rate swap.
 Deze intrest rate swap, waarop Omega Pharma NV een vaste intrestvoet betaalt en
 trimestrieel een vlottende intrestvoet ontvangt, staat per 01.05.2004 nog open voor een
 bedrag van EUR 4,5 miljoen en wordt trimestrieel afgebouwd tot de eindvervaldag van
 31.07.2004.

5 . Omega Pharma NV heeft een aansprakelijkheidsverklaring ondertekend ten voordele van
 een aantal Nederlandse dochtervennootschappen, nl.:
 Omega Pharma Holding Nederland BV
 Chefaro Nederland BV
 D. Prins BV
 Fagron Holding BV
 Fagron Farmaceuticals BV
 Fagron Ziekenhuis Services BV
 Bufa BV
 Spruyt-Hillen BV
 De Collegiale Bereiding BV
 Arijansen & Kunze BV
 Oudheusden Dental BV
 Timm Health Care BV
 Schinkel Medical BV
 Homeoropa BV
 ABC Dental Beheer BV                                   161
 Samenwerkende Apothekers Nederland BV
 Lamoral Nederland BV
 Oral Hygiëne Center BV
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Geconsolideerde kasstroom tabel
       (in duizenden euro)

                                                        2003      2002   2001


         1. Kasstroom uit operationele activiteiten
         Winst van het boekjaar                                   36 857     27 924   14 491

         Aanpassingen m.b.t. niet-kasstromen
         Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen                     34 158     29 435   21 179
         Afschrijvingen op immateriële vaste activa en oprichtingskosten                8 613     4 480   2 361
         Afschrijvingen op materiële vaste activa                           9 153     8 533   6 586
         (Terugname) waardeverminderingen op voorraden                         (308)      392   (282)
         Waardeverminderingen op handelsvorderingen                           532      541    (44)
         Waardeverminderingen op overige vorderingen                              7    34    (27)
         Terugname waardeverminderingen op geldbeleggingen                               (7)
         (Meerwaarde)/minderwaarde realisatie vaste activa                      (2 840)    (4 725)    (76)
         Mutatie voorzieningen voor risico’s en kosten                        (8 349)    (3 712)  (4 380)
         Niet-uitgekeerd resultaat van de vennootschappen waarop
          vermogensmutatie is toegepast                                        788    319
         Mutatie uitgestelde belastingen                                2 121     1 873   1 200
         Totaal aanpassingen m.b.t. niet-kasstromen                         43 087     37 632   26 836         Mutaties van het werkkapitaal (*)
         (Stijging)/daling van de lange termijn-vorderingen                       (11)      14    (16)
         (Stijging)/daling van de voorraad                             (17 110)    (18 774)  (10 505)
         (Stijging)/daling van de handelsvorderingen                        (27 924)    (11 464)  (15 629)
         (Stijging)/daling van de overige vorderingen                         9 465    (6 181)  (7 680)
         (Stijging)/daling van de overlopende activa                         (1 183)     (848)  (1 387)
162       Stijging/(daling) van de handelsschulden                          15 405     8 706   12 507
         Stijging/(daling) van de ontvangen vooruitbetalingen                     (474)      63   (1 196)
         Stijging/(daling) van de sociale en fiscale schulden                     2 343     (141)  10 780
         Stijging/(daling) van de overige schulden                          (8 497)     2 812   5 354
         Stijging/(daling) van de overlopende passiva                        (2 487)     2 415   1 013
         Totaal mutaties van het werkkapitaal                           (30 472)     (23 398)  (6 759)

         TOTALE KASSTROOM UIT OPERATIONELE
         ACTIVITEITEN                                        49 472     42 158   34 568

         (*) rekening houdend met mutaties werkkapitaal van de acquisities 2003 vanaf opname in consolidatie
                                  2003    2002    2001


2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Oprichtingskosten: aanschaffingen                       (1 111)
Immateriële vaste activa: aanschaffingen             (20 941)  (13 700)  (16 031)
Immateriële vaste activa: nabetalingen                    (4 618)
Immateriële vaste activa: desinvesteringen              31     112
Materiële vaste activa: aanschaffingen              (12 366)   (9 724)  (10 540)
Materiële vaste activa: desinvesteringen              1 818    1 292   3 644
Financiële vaste activa: nabetalingen bestaande participaties  (48 481)   (2 231)  (29 976)
Financiële vaste activa: nieuwe participaties consolidatiekring (25 939)   (60 033)  (21 313)
Financiële vaste activa: desinvesteringen                   7 500   2 363
Financiële vaste activa: andere aanschaffingen          (4 619)    (216)   (132)

TOTALE KASSTROOM UIT
INVESTERINGSACTIVITEITEN                    (110 497)  (82 729)  (71 985)3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kapitaalverhogingen in speciën (kapitaal + uitgiftepremies)     890     784   98 548
Nieuwe leningen op lange termijn                 124 905    1 570   95 141
Terugbetaling leningen op lange termijn             (22 331)  (113 204)
Mutatie van de financiële schulden op ten hoogste één jaar    (29 460)   60 112  (55 409)
Uitkering dividenden                       (3 339)   (2 141)  (1 200)
Inkoop eigen aandelen                      (12 368)

TOTALE KASSTROOM UIT
FINANCIERINGSACTIVITEITEN                     58 297  (52 879)  137 080  163
NETTO KASMUTATIE                         (2 728)  (93 450)   99 663

Liquide middelen en geldbeleggingen - begin van het jaar     (30 831)  (119 278)  (17 730)
Wijziging in consolidatiekring en overboekingen van
 openingsposities                         (5 352)   (5 003)  (1 885)
Omrekeningsverschil op liquide middelen               189
Liquide middelen en geldbeleggingen - einde van het jaar     33 266   30 831  119 278

MUTATIE IN LIQUIDE MIDDELEN EN
GELDBELEGGINGEN                          (2 728)  (93 450)   99 663
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Totale recurrente kasstroom uit operationele
       activiteiten
       (in duizenden euro)

                                     2003

         Winst van het boekjaar                 36 857
         Uitzonderlijk resultaat na belastingen         3 492
         Afschrijvingen op positieve consolitatieverschillen  34 158
         Afschrijvingen op vaste activa             17 322
         Mutaties van het werkkapitaal             (30 472)
         Mutaties voorzieningen voor risico’s en kosten     (6 113)
         Overige                         2 827


                                    58 071
164
Toelichting bij de geconsolideerde kasstroom tabel
Presentatie en doelstellingen van de financieringstabel
Doel van de financieringstabel is het verduidelijken van de elementen die van belang zijn
voor de wijziging van de beschikbare kasmiddelen van de groep tussen het begin en het
einde van het boekjaar. De diverse elementen die de kasmiddelen tijdens het boekjaar
beïnvloeden zijn terug te brengen tot drie activiteiten:
• operationele activiteiten;
• investeringsactiviteiten;
• financieringsactiviteiten.

De financieringstabel is opgemaakt volgens de onrechtstreekse methode, dit wil zeggen
uitgaande van het netto-resultaat van het boekjaar, aangepast voor elementen die geen
kasstroom met zich meebrengen.


Commentaren
Operationele activiteiten
Algemeen dient opgemerkt te worden dat de mutaties in het werkkapitaal gecorrigeerd
werden met de openingsbalansen van de vennootschappen bij hun opname in consolidatie.

De toename van het werkkapitaal is een rechtstreeks gevolg van de uitbreiding van de
activiteiten van de groep, evenals van de acquisities tijdens het boekjaar.


Investeringsactiviteiten
De investeringen voor financiële vaste activa opgenomen in de consolidatiekring, betreffen
het gedeelte van de nieuwe participaties die in cash betaald werden en nabetalingen van
vroegere acquisities, hierna opgesomd:
                                               165
Belgo Chemica BVBA
Laboratoires Saint Benoît Heuprophax SA
Alphadent NV
Roig Farma SA
Prisfar Produtos Farmaceuticos SA
Synopharm & Co KG GmbH
Biover NV
Omega Pharma Hellas SA
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Home Care Corporation BVBA
        Mecomfa BVBA
        Verrerie Verviétoise SPRL
        Medata NV

        Voor de volledigheid geven we in onderstaande tabel (in duizenden EURO) een overzicht
        van de overnames (cash - aandelenruil), alsook de investeringen in de andere activa voor
        de laatste 3 boekjaren.

                             2003       2002        2001

        Overnames - cash (*)           74 420      62 264       51 289
        Overnames - aandelenruil          4 725      47 816       14 861
        Andere financiële vaste activa       4 619       216         132
        Materiële vaste activa          11 957      9 724       10 540
        Immateriële vaste activa         21 350      18 318       16 031
        Oprichtingskosten                      1 111

        (*) De overnames in cash betaald kunnen als volgt opgesplitst worden:

        nabetalingen bestaande participaties          48 481
        nieuwe participaties consolidatiekring         25 939
        Financieringsactiviteiten
        De kapitaalverhogingen in speciën betreffen de publieke en private plaatsingen, namelijk:
166       uitoefening van de warranten dd 12.02.2003        334
        uitoefening van de warranten dd 09.12.2003        556

                                     890

        De terugbetaling van de leningen op lange termijn bevat eveneens de beweging op de
        schulden op langer dan één jaar vervallend tijdens het boekjaar.
Verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december
2003 gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders
van de vennootschap Omega Pharma NV
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de
uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder
de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap, over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2003, met een balanstotaal van EUR’000 854.098 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een geconsolideerde winst van het boekjaar van
EUR’000 36.857. Wij hebben eveneens de controle van het jaarverslag uitgevoerd.


Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de Belgische controlenormen, uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo
wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat,
rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook met de procedures van interne controle.
Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij
hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de
consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boek houdkundige ramingen die de
                                              167
onderneming maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor
het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003
een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van
het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de
toelichting.
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
        Bijkomende verklaring
        Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaring die niet van aard is om
        de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

        • het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste gegevens en stemt overeen
        met de geconsolideerde jaarrekening.

        Brussel, 14 mei 2004

        De commissaris
        PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
        vertegenwoordigd door
        Lieven Adams
168
Verkorte balans Omega Pharma NV
(enkelvoudig)    (in duizenden euro)

                        2003   2002   2001


 VASTE ACTIVA                542 736  574 506  307 794
 Immateriële vaste activa          20 154  21 242  12 730
 Materiële vaste activa            7 231   4 231   3 879
 Financiële vaste activa          515 351  549 033  291 185
 VLOTTENDE ACTIVA              230 109  105 554  162 971
 Voorraden en bestellingen in uitvoering   18 049  13 747  10 535
 Vorderingen op ten hoogste één jaar    191 506  84 099  49 340
 Geldbeleggingen               14 268   1 830  98 000
 Liquide middelen               4 338   3 831   3 172
 Overlopende rekeningen            1 948   2 047   1 924
 TOTAAL DER ACTIVA             772 845  680 060  470 765
 EIGEN VERMOGEN               417 388  368 202  302 827
 Kapitaal                  16 129  15 985  15 375
 Uitgiftepremies              337 293  331 822  286 047
 Wettelijke reserves             1 613   1 598   482
 Onbeschikbare reserves           12 368   610
 Beschikbare reserves                   52    52
 Overgedragen winst             49 985  18 135   871
 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN    6     6    10
 Voorzieningen voor risico’s en kosten      6     6    10
                                      169
 SCHULDEN                  355 451  311 852  167 928
 Schulden op meer dan één jaar        85 176   2 057  54 121
 Schulden op ten hoogste één jaar      269 664  309 324  112 817
 Overlopende rekeningen            611    471    990
 TOTAAL DER PASSIVA             772 845  680 060  470 765
 financiële en boekhoudkundige
 informatie
       Verkorte resultatenrekening Omega Pharma NV
       (enkelvoudig) (in duizenden euro)
                                2003   2002   2001


        BEDRIJFSOPBRENGSTEN              120 691  98 681  90 933
        Omzet                     118 497  94 308  90 746
        Geproduceerde vaste activa           1 389  1 036
        Andere bedrijfsopbrengsten            805   3 337    187

        BEDRIJFSKOSTEN                112 673  91 185  80 391
        Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen     85 017  68 096  64 861
        Diensten en diverse goederen          12 985  11 526   8 235
        Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen   8 711  6 691   4 730
        Afschrijvingen                 4 828  3 345   2 400
        Waardeverminderingen               971   1 387    63
        Voorzieningen voor risico’s en kosten            (5)
        Andere bedrijfskosten              161    145    102
        BEDRIJFSWINST                  8 018  7 496  10 542
        FINANCIEEL RESULTAAT              11 008  19 752   (983)

        WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
        VOOR BELASTING                 19 026  27 248   9 559

        UITZONDERLIJK RESULTAAT            29 582  (4 852)  (4 647)

        WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING     48 608  22 396   4 912

        BELASTING OP HET RESULTAAT            17    (67)  (1 740)


        NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR          48 625  22 329   3 172
170
Resultaatverwerking Omega Pharma NV
(enkelvoudig)   (in duizenden euro)

                              2003    2002    2001

 Te bestemmen winstsaldo                 66 760   23 201    3 172
 Te bestemmen winst van het boekjaar           48 625   22 329    3 172
 Overgedragen winst van het vorig boekjaar        18 135     872

 Toevoeging aan het eigen vermogen           (11 721)   (1 727)    (159)
 Aan de wettelijke reserves                 15    1 117     159
 Aan de overige reserves                 11 706     610

 Over te dragen resultaat                (49 985)  (18 135)    (872)
 Over te dragen winst                  49 985   18 135     872

 Uit te keren winst                   (5 054)   (3 339)   (2 141)
 Vergoeding van het kapitaal               5 054    3 339    2 141
 Waarderingsregels
 De waarderingsregels gebruikt voor de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Omega
 Pharma NV zijn dezelfde als de gehanteerde regels voor de geconsolideerde jaarrekening,
 met uitzondering voor de acquisitiekosten gemaakt bij overnames die gealloceerd worden
 aan goodwill in de geconsolideerde jaarrekening en in kosten worden genomen in de
 enkelvoudige jaarrekening.

                                              171

 Statutaire jaarrekening Omega Pharma NV
 Conform artikel 105 van het wetboek van vennootschappen werd in dit jaarverslag een
 verkorte versie van de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV opgenomen. Het
 jaarverslag en het verslag van de commissaris worden neergelegd en zijn eveneens
 beschikbaar op de maatschappelijke zetel.
 De commissaris heeft de statutaire jaarrekening van Omega Pharma NV over het boekjaar
 2003 gecertifieerd zonder voorbehoud, evenals voor de twee voorgaande jaren.
117
Bestuur, leiding en toezicht

      Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur         174
      De samenstelling van de Raad van Bestuur            175
      Werking van de Raad van Bestuur                177
      Samenstelling en werking van het directiecomité        178
      Commissaris                          181
      Vergoeding van de Raad van Bestuur en de commissaris      181
      Transacties in het kader van art. 523 en 524 van het Wetboek
       van vennootschappen                     182
      Vrijwaring van de bestuurders                 191
                                         173
 bestuur, leiding
 en toezicht
       Benoeming van de leden van de
       Raad van Bestuur
        De Raad van Bestuur telt minimum drie en maximum acht leden, die geen aandeelhouder
        dienen te zijn.
        Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur
        van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
        Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden dan ook niet in de vacature
        voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
        Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
        De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
        De helft plus één der bestuurders zullen door de algemene vergadering worden benoemd
        onder de kandidaten daartoe exclusief voorgedragen door Couckinvest, een naamloze
        vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8570 Vichte, Waregemstraat 26, voor zover
        deze, of haar rechtsopvolgers, evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door
        haarzelf of door haar rechtsopvolgers worden gecontroleerd (in de zin van hoofdstuk II van
        het Wetboek van vennootschappen) alleen of gezamenlijk op het ogenblik van zowel de
        voordracht van de kandidaat-bestuurder als de benoeming door de algemene vergadering
        minstens 20 % van de aandelen van de vennootschap bezit(ten), met dien verstande dat,
        indien de aandelen aangehouden door Couckinvest of haar respectievelijke rechtsopvolgers,
        evenals alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks door haarzelf of door haar
        rechtsopvolgers worden gecontroleerd (in de zin van hoofdstuk II van het Wetboek van
        vennootschappen) minder dan 20 % van het k apitaal van de vennootschap
        vertegenwoordigen, Couckinvest of haar respectievelijke rechtsopvolgers enkel het recht
        zullen hebben om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur per schijf van
        aandelen die 5 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.
        Zolang bovenvermelde voorwaarde vervuld is, zal de algemene vergadering gehouden zijn
        om voor het betreffende aantal bestuursmandaten kandidaten te benoemen gekozen uit

174       de lijst van kandidaten voorgedragen door Couckinvest, overeenkomstig de bepalingen van
        de vorige paragraaf.
        Voor elk te begeven mandaat dient een lijst met minstens twee kandidaten te worden
        neergelegd en elke kandidaat mag slechts eenmaal voorgedragen worden voor de op dat
        moment te begeven mandaten. Deze lijst dient, ten minste 5 dagen voor de datum van de
        algemene vergadering waarin de bestuurders zullen worden benoemd, op de zetel van de
        vennootschap te worden neergelegd. De algemene vergadering herwint haar keuzevrijheid
        wanneer er binnen deze termijn geen geldige lijst is voorgelegd.
De samenstelling van de
Raad van Bestuur
 De huidige Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

 • De Heer Marc Coucke, voorzitter en gedelegeerd bestuurder
 Waregemstraat 26 – 8570 Vichte
 Mandaat tot na de jaarvergadering van 2007.
 • Couckinvest NV, bestuurder
 Waregemstraat 26 – 8570 Vichte
 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Marc Coucke
 Mandaat tot na de jaarvergadering van 2007.
 • Jan Peeters NV, gedelegeerd bestuurder
 Baillet Latourlei 32 – 2930 Brasschaat
 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Jan Peeters
 Mandaat tot na de jaarvergadering van 2007.
 • De Heer Sam Sabbe, bestuurder
 Eikendreef 25 – 8490 Varsenare
 Mandaat tot na de jaarvergadering van 2007.
                                             175
 • De Heer Lucas Laureys, onafhankelijke bestuurder,
 gedelegeerd bestuurder van de groep Van de Velde
 Heidebergenpark 20 – 9830 Sint Martens Latem
 Mandaat tot na de jaarvergadering van 2004. De herbenoeming wordt voorgesteld aan de
 gewone algemene vergadering van 7 juni 2004.
 bestuur, leiding
 en toezicht
        • De Heer Benoit Graulich, onafhankelijke bestuurder
         Meiskensbeekstraat 33 – 1851 Grimbergen
         Mandaat tot na de jaarvergadering van 2004. De herbenoeming wordt voorgesteld aan
         de gewone algemene vergadering van 7 juni 2004.
        • De Heer Jean-Louis Duplat, onafhankelijke bestuurder
         Ahornlaan 32 – 1640 Sint-Genesius-Rode
         Mandaat tot na de jaarvergadering van 2006.
        De Heer Marc Coucke en Couckinvest NV vertegenwoordigen samen de referentie-
        aandeelhouder.

        Er is geen leeftijdslimiet voorzien voor de bestuurders.
176
Werking van de Raad van Bestuur
 • De Raad van Bestuur besliste op 12 augustus 2003 het directiecomité van de vennootschap
 te bevestigen en het bij toepassing van artikel 22 van de statuten in overeenstemming
 te brengen met artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen (bijlagen bij het
 Belgisch Staatsblad van 24.09.2003, nr. 03100398).

 • De Raad van Bestuur blijft in het algemeen exclusief bevoegd voor de bepaling van het
 algemeen en strategisch beleid van de vennootschap.

 • De Raad van Bestuur houdt verder, in samenspraak met het directiecomité, toezicht over
 de dochtermaatschappijen.

 • De Raad van Bestuur kwam in het afgelopen jaar 17 maal samen.

 • De Raad van Bestuur houdt eveneens toezicht op de benoemingen en vergoedingen van
 het topmanagement.
                                               177
 bestuur, leiding
 en toezicht
       Samenstelling en werking van het
       directiecomité
        Door de forse groei en de internationalisatie wordt de managementstructuur van de
        vennootschap continu aangepast aan de nieuwe situatie. De belangrijkste kenmerken van
        deze structuur zijn:

        • De vennootschap wordt geleid door een directiecomité van 6 mensen, dat, in overleg met
         de Raad van Bestuur en binnen de perken van het algemeen en strategisch beleid bepaald
         door de Raad van Bestuur, de strategie van de groep implementeert en toeziet op de
         integratie van alle activiteiten. Deze 6 mensen zijn:        Marc Coucke (46) , 39 jaar, apotheker (RUG) en Post Universitair Bedrijfsbeheer ( Vlerick School
                             voor Management). Hij is als voorzitter van de Raad van Bestuur
                             en Gedelegeerd Bestuurder de bepaler van de strategie en de
                             drijvende kracht van de vennootschap.
        Jan Peeters (47) , 37 jaar, Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en
                             Post Universitair Bedrijfsbeheer ( Vlerick School voor Manage-
                             ment). Hij startte zijn loopbaan als business analyst bij Exxon
                             Chemical International te Brussel en Parijs. Hij is actief bij Omega
                             Pharma sinds 1993 en werd in januari benoemd tot Deputy Chief
                             Executive Officer.


        Sam Sabbe, 38 jaar, licentiaat in de rechten (RUG). Hij is sedert september 1999 actief bij
                             Omega Pharma waar hij de functie van Chief Financial Officer
178
                             bekleedt. Door zijn achtergrond als bankier bij Artesia Bank
                             (vroeger Paribas Bank België), vooral in de afdeling corporate
                             banking, is hij de specialist inzake fusies en overnames.
        (46) Optredend in naam en voor rekening van Couckinvest NV.
        (47) Optredend in naam en voor rekening van Jan Peeters NV.
Ton Scheepens, 56 jaar. Voormalig business unit manager van Chefaro, met een ruime
                     ervaring in het management van internationale OTC-organisaties.
          (48)
Mario Debel        , 34 jaar, apotheker (RUG). Sinds 1994 is hij actief binnen Omega Pharma
                     waar hij zich vooral toespitste op de productontwikkeling en
                     marketing. Als Head of Corporate Marketing heeft hij als taak de
                     integratie en synergieën op gebied van marketing en product-
                     ontwikkeling aan te sturen en te coördineren. Hierbij gaat zijn
                     specifieke aandacht uit naar de internationale uitbouw van de
                     Star brands binnen de activiteiten van het departement
                     International Marketing en Business Development.


         (49)
Jan Boone        , 32 jaar, licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL) en
                     Lic. Spéciale en Révisorat (UMH, Mons). Hij startte zijn loopbaan
                     in de audit-afdeling van een Big-Five auditkantoor. Hij is actief
                     bij Omega Pharma sinds 2000 en bekleedt de functie van Head
                     of Corporate Controlling.
• Het directiecomité oefent de meest uitgebreide bevoegdheden uit inzake dagelijks
                                                       179
 bestuur en beschikt tevens over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake fusies,
 overnames, investeringen en desinvesteringen, onderzoek en productontwikkeling,
 distributie, aankoop en productie, marketing en verkoop, logistiek, informatica, boekhoud-
 kundige, administratieve en financiële aangelegenheden, tresorie-beheer, toezicht op en
 controle van de business units (managers), juridische aangelegenheden, milieu en
 vergunningen, verzekeringen, human resources, fiscale en subsidie aangelegenheden, en
 intellectuele eigendom.

(48) Optredend in naam en voor rekening van MDS BVBA.
(49) Optredend in naam en voor rekening van Mercuur Consult NV.
 bestuur, leiding
 en toezicht
        • De activiteiten in elke business unit worden geleid door een business unit manager (zie
         organigram groepsstructuur op blz. 47).
         Hij of zij heeft de operationele verantwoordelijkheid over alle activiteiten binnen zijn
         business unit. Binnen het globaal strategisch plan dat door het directiecomité in overleg
         met de verschillende business unit managers wordt voorgesteld, is elke business unit
         manager verantwoordelijk voor zijn budgetten en resultaten. Hij of zij beslist met andere
         woorden autonoom, maar kan zich voor wat betreft marketing en productontwikkeling
         van business to consumer-merken continu beroepen op de cel “internationale marketing”
         onder leiding van Mario Debel of kan in overleg treden met andere leden van het
         directiecomité.

        • Elke land- of business unit manager wordt bijgestaan door een controller; zij rapporteren
         maandelijks aan het directiecomité dat op zijn beurt wordt bijgestaan door een team van
         interne controllers.

        Op zeer regelmatige tijdstippen worden seminaries georganiseerd, waarop de globale
        strategie van de vennootschap wordt uitgestippeld, bijsturingen gebeuren ten aanzien van
        de werking van de vennootschap, de financiële positie en de rendabiliteit grondig worden
        geanalyseerd en het personeelsbeleid wordt besproken. In sommige gevallen worden de
        onafhankelijke bestuurders betrokken bij deze vergaderingen.
180
Commissaris
 PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren B.C.B.V.A., vertegenwoordigd door de heer Lieven
 Adams. Het mandaat van de commissaris loopt tot na de algemene vergadering van 2005.
Vergoeding van de Raad van Bestuur
en de commissaris
 De totale brutovergoeding van de Raad van Bestuur bedraagt EUR’000 700 voor het boekjaar
 2003. De mandaten van de onafhankelijke bestuurders zijn onbezoldigd.

 In toepassing van het warrantenplan waarvan sprake op blz. 27 kunnen eveneens warrants
 toegekend worden aan de leden van de Raad van Bestuur. In dit kader bezitten de leden
 van de Raad van Bestuur eind 2003 65.200 warrants.

 De totale vergoeding van het directiecomité wordt begroot op EUR’000 1.150 voor het
 boekjaar 2004. Zij zijn eind 2003 houder van 115.600 warrants.

 De vergoeding voor de controle van de statutaire jaarrekening in het kader van het mandaat
 van de commissaris bij Omega Pharma NV bedroeg voor het boekjaar 2003 EUR’000 63.

 In de loop van het boekjaar 2003 werden bijzondere werkzaamheden aangerekend door de
 commissaris voor een bedrag van EUR’000 337 inzake wettelijke opdrachten en werkzaam-
 heden in het kader van de consolidatie en voor review-werkzaamheden op de halfjaarlijkse
 cijfers. Voor de uitgevoerde due-diligence opdrachten in het kader van de verschillende
 overnames en de daarmee verbonden kapitaaltransacties werden honoraria aangerekend
 ten bedrage van EUR’000 143.                                 181

 Door vennootschappen waarmee de commissaris een beroepsmatig samenwerkingsverband
 heeft werden werkzaamheden aangerekend voor een bedrag van EUR’000 224. Deze hadden
 vooral betrekking op adviezen inzake juridische en fiscale materies.
 bestuur, leiding
 en toezicht
       Transacties in het kader van de artikelen 523
       en 524 van het Wetboek van vennootschappen
        Zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen (artikel 523) mag een bestuurder die,
        rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig
        is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van
        Bestuur, niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze
        verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. De betrokken
        bestuurder moet tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.
        Bovendien worden die beslissingen die tot de bevoegdheid behoren van de Raad van
        Bestuur en die ertoe aanleiding kunnen geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks
        vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of
        een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de bestuurders van de
        vennootschap, onderworpen aan de procedure voorzien in artikel 524 van het Wetboek van
        vennootschappen.

        In 2003 werd de procedure van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen driemaal
        toegepast en de procedure voorzien in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen,
        éénmaal. Hierna wordt de inhoud van de notulen van de betrokken beslissingen
        weergegeven die de redenen van het tegenstrijdig belang aangeven, alsmede de
        verantwoording en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap
        aanduiden.

        1 . Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur van 13 mei 2003 tot uitgifte
           van warrants in het kader van het toegestaan kapitaal ten voordele van personeelsleden,
           consulenten en belangrijke derden van de vennootschap en haar filialen, delen de
           bestuurders Jan Peeters NV en de heer Sam Sabbe mee dat zij een belang hebben als
           geviseerd door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, met name heeft Jan
           Peeters NV een onrechtstreeks belang via de bevoordeling van haar gedelegeerd
182         bestuurder de heer Jan Peeters, en de heer Sam Sabbe een rechtstreeks belang als hierna
           zal blijken, en dat zij bijgevolg niet verder zullen deelnemen aan de beraadslaging noch
           aan de stemming.
           De voorzitter verklaart dat de commissaris reeds op de hoogte werd gebracht van gezegd
           belang door de voornoemde bestuurders de naamloze vennootschap Jan Peeters en de
           heer Sam Sabbe.
           De rechtvaardigingsgronden zijn de volgende:
           Deze zijn als uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld conform
           artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen: “De Raad van Bestuur geeft, ten titel
van bijzondere toelichting bij de uitgifte ten gunste van de Geselecteerde Deelnemers
(zoals gedefinieerd in het prospectus), aan dat de Vennootschap ernaar streeft de
Geselecteerde Deelnemers, via de Verrichting, te laten deelnemen in het kapitaal van de
Vennootschap teneinde de betrokkenheid van de Geselecteerde Deelnemers met de
onderneming te vergroten.
Omega Pharma NV bevindt zich in een belangrijke groeifase waarbij de Raad van Bestuur
van oordeel is dat de vennootschap in het kader van een efficiënt Human Resources
beleid, haar personeelsleden en/of die van haar dochtervennootschappen, consulenten
of belangrijke derden onder de vorm van warrants de kans moet geven om in het kapitaal
te treden. De Raad van Bestuur is van oordeel dat een dergelijke mogelijkheid tot
participatie van voornoemde personeelsleden en/of consulenten of belangrijke derden,
een belangrijke stimulans zal vormen tot verdere uitbouw en groei van de vennootschap.
De kapitaalverhoging, die nu onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de
warrants wordt beslist, zal de vennootschap de mogelijkheid bieden haar businessplan
verder te realiseren.”
Deze uitgifte maakt deel uit van een groter geheel en met name van een doorlopend
warrantenplan ten gunste van personeelsleden, consulenten en belangrijke derden van
de vennootschap om aldus deze personen meer te betrekken bij de vennootschap en
aangezien enerzijds de heer Sam Sabbe, voornoemd, tevens bediende is van de
vennootschap en in deze hoedanigheid mee participeert in onderhavig warrantenplan,
en anderzijds de heer Jan Peeters, voornoemd, mee een belangrijke voortrekkersfunctie
heeft zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe, dient hij ook te kunnen participeren
in het warrantenplan, evenwel is hij geen werknemer en vandaar dat hij als belangrijke
derde afzonderlijk op de lijst van de consulenten en belangrijke derden aan wie de
warrants aangeboden worden, mede dient opgenomen en vermeld te worden en is
onderhavige procedure dus van toepassing op beide voornoemde heren.            183
Aard en vertegenwoordiging:
De uitgifte van de warrants waartoe onderhavige vennootschap besluit wordt verant-
woord als vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt in dit kader.
Omschrijving van de aard van de verrichting: de verrichting gebeurt in het kader van het
toegestaan kapitaal (beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 juli
2001) met opheffing van het voorkeurrecht. De operatie omvat de uitgifte van 76.700
warrants waarbij de uitoefening van één warrant recht geeft op één nieuw te creëren
aandeel van de NV Omega Pharma mits de storting van de uitoefenprijs. Dit warranten-
plan wordt ingevoerd ten gunste van personeelsleden, van consulenten en andere
 bestuur, leiding
 en toezicht
           belangrijke derden. De uitoefenprijs van een warrant is, per aandeel, tenminste gelijk aan
           de waarde van het aandeel dat voorwerp uitmaakt van de warrants. De waarde van de
           aandelen die het voorwerp uitmaken van dit warrantenplan wordt als volgt bepaald: de
           waarde van het aandeel van de vennootschap is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde
           van de slotkoers van het aandeel gedurende 30 beursdagen die de datum van de uitgifte
           voorafgaan. Ten indicatieve titel betekent dit het gemiddelde van de beurskoers gedu-
           rende 30 beursdagen voorafgaand aan 13 mei 2003, zijnde 20,48 EUR.
           Verantwoording van de verrichting: de hierboven weergegeven uitoefenprijs is de
           minimumprijs zoals voorgeschreven in artikel 598, lid 2 van het Wetboek van
           vennootschappen en geldt zowel voor werknemers, consulenten en belangrijke derden
           van Omega Pharma NV.
           De bedoeling is niet de warranthouders als dusdanig te bevoordelen maar hen te
           motiveren door hen enerzijds het perspectief te bieden dat ze bijdragen tot groei van
           de vennootschap, waarvan ze de drijvende kracht vormen en hen anderszijds de
           mogelijkheid te geven om te delen in de meerwaarden die kunnen voortvloeien uit een
           waardevermeerdering van de aandelen waarop ze zullen kunnen inschrijven.
           Vermogensrechtelijke gevolgen:
           Deze zijn als vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris
           opgemaakt in het kader van het bestuur van het voorkeurrecht.
           In de veronderstelling dat op alle warrants wordt ingeschreven en dat ze allemaal worden
           uitgeoefend, zou een totaal van 76.700 nieuwe aandelen kunnen uitgegeven worden,
           hetzij 0,274 % van het totaal aantal bestaande aandelen op datum van de beslissing van
           de Raad van Bestuur. De personeelsleden tewerkgesteld in België zullen een prijs betalen
           van een minimum van 9 % van de uitoefenprijs van het aandeel. Consulenten en
           belangrijke derden die door de Raad van Bestuur worden geselecteerd, betalen een prijs

184         van minimum 16 % van de uitoefenprijs van het aandeel.
 De voorzitter verklaart dat de vennootschap op de hoogte is van de bekendmakings-
 verplichting voorgeschreven door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen,
 met name dat deze notulen in het jaarverslag moeten worden opgenomen.
 De voorzitter verklaart dat deze transactie niet onderworpen is aan artikel 523 van het
 Wetboek van vennootschappen.

2 . Naar aanleiding van de Raad van Bestuur van 16 december 2003 tot uitgifte van warrants
 in het kader van het toegestaan kapitaal ten voordele van personeelsleden, consulenten
 en belangrijke derden van de vennootschap en haar filialen, delen de bestuurders Marc
 Coucke en Couckinvest NV mee dat zij een belang hebben als geviseerd door artikel 523
 van het Wetboek van vennootschappen, met name heeft de naamloze vennootschap
 “Couckinvest” een onrechtstreeks belang via een mogelijke bevoordeling van haar
 gedelegeerde bestuurder, de heer Marc Coucke en de heer Marc Coucke zelf, een
 rechtstreeks belang als hierna zal blijken, en dat zij bijgevolg niet verder zullen
 deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming.

 De voorzitter verklaart:
 1 ° dat de commissaris reeds op de hoogte werd gebracht van gezegd belang door de
   voornoemde bestuurders.
 2 ° dat de vennootschap op de hoogte is van de bekendmakingsverplichting voorge-
   schreven door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, met name dat deze
   notulen in het jaarverslag moeten worden opgenomen.
 3 ° dat deze transactie tevens onderworpen is aan de bepalingen van artikel 524 van het
   Wetboek van vennootschappen, in hoofde van de naamloze vennootschap “Couck-
   invest” om hierna vermelde redenen.
   - Marc Coucke heeft een meerderheidsparticipatie in de vennootschap Couckinvest NV
   - Couckinvest NV heeft een rechtstreeks belang van 27,58 % in Omega Pharma NV en    185
   beschikt over voordrachtrechten met betrekking tot een meerderheid van bestuurs-
   mandaten in de Raad van Bestuur van de vennootschap. Couckinvest NV dient
   derhalve beschouwd te worden als een aandeelhouder die een beslissende invloed
   of een invloed van betekenis kan hebben op de aanwijzing van bestuurders in de
   zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.

 De toekenning van de warrants zou kunnen leiden tot een vermogensvoordeel in hoofde
 van Marc Coucke.
 bestuur, leiding
 en toezicht
           Op basis van deze voorstelling heeft de Raad van Bestuur beslist over te gaan tot de
           benoeming van 3 bestuurders die wegens hun onafhankelijkheid ten aanzien van deze
           beslissing, daarin bijgestaan door een deskundige, hieromtrent de financiële gevolgen
           van de vennootschap in een verslag aan de Raad van Bestuur omschrijven en hierin een
           gemotiveerde beoordeling verstrekken. De Raad van Bestuur heeft de heren Lucas
           Laureys, Jean-Louis Duplat en Benoit Graulich aangeduid als leden van dit comité. Het
           comité heeft Koen De Brabander van BDO Bedrijfsrevisoren BCV aangesteld als deskun-
           dige.

            a. Toepassing artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen

            De rechtvaardigingsgronden:

            Deze zijn als uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld conform
            artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

            De warrantuitgifte gebeurt in het kader van het doorlopend warrantenplan ten gunste
            van personeelsleden, consulenten en belangrijke derden van de Vennootschap de dato
            één april tweeduizend en drie (het “Plan”). Middels het Plan streeft de Vennootschap
            ernaar de Geselecteerde Deelnemers (zoals gedefinieerd in het Plan), te laten
            deelnemen in het kapitaal van de Vennootschap teneinde de betrokkenheid van de
            Geselecteerde Deelnemers met de onderneming te vergroten.
            De naamloze vennootschap “Omega Pharma” bevindt zich in een belangrijke groeifase
            waarbij de Raad van Bestuur van oordeel is dat de Vennootschap in het kader van een
            efficiënt Human Resources beleid, haar personeelsleden en/of die van haar dochter-
            vennootschappen, consulenten of belangrijke derden onder de vorm van warrants de
            kans moet geven om in het kapitaal te treden. De Raad van Bestuur is van oordeel dat
186
            een dergelijke mogelijkheid tot participatie van voornoemde personeelsleden en/of
            consulenten of belangrijke derden, een belangrijke stimulans zal vormen tot verdere
            uitbouw en groei van de Vennootschap. De kapitaalverhoging, die onder opschortende
            voorwaarde van uitoefening van de warrants, wordt beslist, zal de Vennootschap de
            mogelijkheid bieden haar businessplan verder te realiseren.
            Gelet op zijn belangrijke voortrekkersrol, zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe,
            dient de heer Marc Coucke, als drijvende kracht en bezieler van de Vennootschap, ook
            te kunnen participeren in het Plan.
Aard en verantwoording:
De waarde van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het Plan, en dus ook van
de geplande warrantuitgifte, wordt als volgt bepaald: de waarde van het aandeel van
de Vennootschap is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het
aandeel gedurende de dertig beursdagen die de datum van de uitgifte voorafgaan.
Deze uitoefenprijs is de minimumprijs zoals voorgeschreven in artikel 598 van het
Wetboek van vennootschappen en geldt zowel voor werknemers, consulenten en
belangrijke derden van de Vennootschap. De bedoeling is niet de warranthouders als
dusdanig te bevoordelen maar hen te motiveren door hen enerzijds het perspectief
te bieden dat ze bijdragen tot de groei van de Groep Omega Pharma waarvan ze de
drijvende kracht vormen en hen anderzijds de mogelijkheid te geven om te delen in
de meerwaarden die kunnen voortvloeien uit een waardevermeerdering van de
aandelen waarop ze zullen kunnen inschrijven.

Vermogensrechtelijke gevolgen:
Deze zijn als vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris
opgemaakt in het kader van deze warrantuitgifte.
Het aantal uitstaande aandelen bedraagt op zestien december tweeduizend en drie,
achtentwintig miljoen en negenenzeventigduizend negenhonderd zesenveertig
(28.079.946). De warrants die onder de huidige tweede trekking worden uitgegeven
(met inbegrip van deze die worden toegekend aan de heer Marc Coucke), geven recht
op een inschrijving op maximaal vierentwintigduizend zeshonderd vijftig (24.650)
aandelen.
In de veronderstelling dat op alle warrants wordt ingeschreven en ze allemaal worden
uitgeoefend, zou een aantal van vierentwintigduizend zeshonderd vijftig (24.650)
nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven, hetzij nul komma nul acht zeven zeven
                                            187
procent (0,0877 %) van het totaal aantal bestaande aandelen op datum van beslissing
van de Raad van Bestuur. Na uitoefening van alle warrants zouden deze nieuwe
aandelen, uitgaande van het huidig aantal bestaande aandelen, nul komma nul acht
zeven zeven procent (0,0877 %) van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.
De heer Marc Coucke zal, in zijn hoedanigheid als consulent en belangrijke derde van
de Vennootschap, een prijs betalen voor het verwerven van deze warrants die gelijk
is aan zestien procent (16 %) van de uitoefenprijs van het aandeel.
 bestuur, leiding
 en toezicht
           De warrantprijs die betaald zal worden door de heer Coucke, is dezelfde
           als deze die door andere consulenten en belangrijke derden van de
           vennootschap dient betaald te worden.

           b. Toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen

           Conclusies van de deskundige, Koen De Brabander van BDO Bedrijfsrevisoren BCV (12
           december 2003).

           “Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Omega Pharma NV
           EUR 16.128.885,57 en wordt vertegenwoordigd door 28.079.946 aandelen.
           Daarnaast zijn er nog 762.175 warrants die werden toegekend. Ze werden nog niet
           uitgeoefend.
           In de veronderstelling dat alle warrants die werden aanvaard effectief worden
           uitgeoefend, zouden er dus in totaal 28.842.121 aandelen zijn. De dilutie ingevolge de
           uitoefening van de 12.000 warrants komt overeen met een percentage van 0,042 %
           van het bestaand aantal aandelen op datum van de beslissing van de Raad van Bestuur.
           Marc Coucke zal aan de vennootschap een premie betalen voor het verwerven van
           deze warrants die gelijk is aan 16 % van de uitoefenprijs van het aandeel. Bij
           uitoefening zal de heer Coucke bovendien de uitoefenprijs moeten betalen.

           De vermogensrechtelijke impact op de vennootschap kan op basis van de markt-
           waarde, vastgesteld aan de hand van de gemiddelde koers van 30 noteringsdagen
           voorafgaand aan dit verslag, als volgt worden geraamd:
           1. op datum van verwerving zal de uitgevende vennootschap een cashinflow ver-
            werven van kEUR 48,7.
           2 . op datum van uitoefening zal de uitgevende vennootschap een kapitaalverhoging
188
            ontvangen van kEUR 304,6.

           Op basis van de hierboven genoemde elementen concludeer ik, zonder evenwel enige
           uitspraak te maken omtrent de fiscale behandeling ervan, dat de voorgenomen trans-
           actie als marktconform kan worden beschouwd. De warrants worden toegekend aan
           een normale prijs. De voorgestelde premie is bovendien dezelfde als deze die door de
           personeelsleden wordt betaald. Het verwateringseffect is minimaal en wordt mede
           gemotiveerd door de drijvende rol van de heer Coucke binnen Omega Pharma.”
   Conclusies comité onafhankelijke bestuurders (12 december 2003)

   “Het comité verklaart zich volledig akkoord met de conclusie van de deskundige en
   is van oordeel dat de voorgenomen transactie volledig normaal is.”

3 . Naar aanleiding van de Raad van Bestuur van 16 december 2003 tot uitgifte van warrants
 in het kader van het toegestaan kapitaal ten voordele van personeelsleden, consulenten
 en belangrijke derden van de vennootschap en haar filialen, delen Sam Sabbe en Jan
 Peeters NV mee dat zij een belang hebben als geviseerd door artikel 523 van het Wetboek
 van vennootschappen, met name heeft de naamloze vennootschap “Jan Peeters” een
 onrechtstreeks belang via een mogelijke bevoordeling van haar gedelegeerde bestuurder,
 de heer Jan Peeters en de heer Sam Sabbe, een rechtstreeks belang als hierna zal blijken,
 en dat zij bijgevolg niet verder zullen deelnemen aan de beraadslaging noch aan de
 stemming.

 De voorzitter verklaart:
 1 ° dat de commissaris reeds op de hoogte werd gebracht van gezegd belang door de
   voornoemde bestuurders.
 2 ° dat de vennootschap op de hoogte is van de bekendmakingsverplichting voorge-
   schreven door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, met name dat deze
   notulen in het jaarverslag moeten worden opgenomen.
 3 ° dat deze transactie niet onderworpen is aan artikel 524 van het Wetboek van vennoots-
   chappen.

   De rechtvaardigingsgronden zijn de volgende:

   Deze zijn als uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld conform
   artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.
                                               189
   De warrantuitgifte gebeurt in het kader van het doorlopend warrantenplan ten gunste
   van personeelsleden, consulenten en belangrijke derden van de Vennootschap de dato
   één april tweeduizend en drie (het “Plan”). Middels het Plan streeft de Vennootschap
   ernaar de Geselecteerde Deelnemers (zoals gedefinieerd in het Plan), te laten deelne-
   men in het kapitaal van de Vennootschap teneinde de betrokkenheid van de Geselec-
   teerde Deelnemers met de onderneming te vergroten.
   De naamloze vennootschap “Omega Pharma” bevindt zich in een belangrijke groeifase
   waarbij de Raad van Bestuur van oordeel is dat de Vennootschap in het kader van een
 bestuur, leiding
 en toezicht
           efficiënt Human Resources beleid, haar personeelsleden en/of die van haar dochter-
           vennootschappen, consulenten of belangrijke derden onder de vorm van warrants de
           kans moet geven om in het kapitaal te treden. De Raad van Bestuur is van oordeel dat
           een dergelijke mogelijkheid tot participatie van voornoemde personeelsleden en/of
           consulenten of belangrijke derden, een belangrijke stimulans zal vormen tot verdere
           uitbouw en groei van de Vennootschap. De kapitaalverhoging, die onder opschortende
           voorwaarde van uitoefening van de warrants, wordt beslist, zal de Vennootschap de
           mogelijkheid bieden haar businessplan verder te realiseren.
           Gelet op hun belangrijke voortrekkersfunctie, zowel binnen het bedrijf als naar buiten
           toe, dienen de heer Jan Peeters en de heer Sam Sabbe ook te kunnen participeren in
           het Plan.

           Aard en verantwoording:
           De waarde van de aandelen die het voorwerp uitmaken van het Plan, en dus ook van
           de geplande warrantuitgifte, wordt als volgt bepaald: de waarde van het aandeel van
           de Vennootschap is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het
           aandeel gedurende de dertig beursdagen die de datum van de uitgifte voorafgaan.
           Deze uitoefenprijs is de minimumprijs zoals voorgeschreven in artikel 598 van het
           Wetboek van vennootschappen en geldt zowel voor werknemers, consulenten en
           belangrijke derden van de Vennootschap. De bedoeling is niet de warranthouders als
           dusdanig te bevoordelen maar hen te motiveren door hen enerzijds het perspectief
           te bieden dat ze bijdragen tot de groei van de Groep Omega Pharma waarvan ze de
           drijvende kracht vormen en hen anderzijds de mogelijkheid te geven om te delen in
           de meerwaarden die kunnen voortvloeien uit een waardevermeerdering van de
           aandelen waarop ze zullen kunnen inschrijven.

190         Vermogensrechtelijke gevolgen:
           Deze zijn als vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris
           opgemaakt in het kader van deze warrantuitgifte.
           Het aantal uitstaande aandelen bedraagt op zestien december tweeduizend en drie,
           achtentwintig miljoen en negenenzeventigduizend negenhonderd zesenveertig
           (28.079.946). De warrants die onder de huidige derde trekking worden uitgegeven
           (met inbegrip van deze die worden toegekend aan de heren Jan Peeters en Sam
           Sabbe), geven recht op een inschrijving op maximaal negenenveertigduizend honderd
           tachtig (49.180) aandelen.
   In de veronderstelling dat op alle warrants wordt ingeschreven en ze allemaal worden
   uitgeoefend, zou een aantal van negenenveertigduizend honderd tachtig (49.180)
   nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven, hetzij nul komma één zeven vijf procent
   (0,175 %) van het totaal aantal bestaande aandelen op datum van beslissing van de
   Raad van Bestuur. Na uitoefening van alle warrants zouden deze nieuwe aandelen,
   uitgaande van het huidig aantal bestaande aandelen, nul komma één zeven vijf
   procent (0,175 %) van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.
   De heer Jan Peeters zal, in zijn hoedanigheid als consulent en belangrijke derde van
   de Vennootschap, een prijs betalen voor het verwerven van deze warrants die gelijk
   is aan zestien procent (16 %) van de uitoefenprijs van het aandeel.
   De warrantprijs die betaald zal worden door de heer Jan Peeters, is dezelfde als deze
   die door andere consulenten en belangrijke derden van de Vennootschap dient betaald
   te worden.
   De heer Sam Sabbe zal, in zijn hoedanigheid als werknemer van de Vennootschap, een
   prijs betalen voor het verwerven van deze warrants die gelijk is aan negen procent
   (9 %) van de uitoefenprijs van het aandeel.
   De warrantprijs die betaald zal worden door de heer Sam Sabbe, is dezelfde als deze
   die door andere werknemers van de Vennootschap dient betaald te worden.
Vrijwaring van bestuurders                (artikel 51 van de statuten)

 In de mate toegestaan door de wet, zal het de vennootschap toegestaan zijn haar       191
 bestuurders, aangestelden en vertegenwoordigers te vrijwaren voor alle schadevergoe-
 dingen die zij desgevallend aan derden zouden verschuldigd zijn ingevolge schendingen
 van hun verplichtingen jegens de vennootschap, bestuursfouten en schendingen van het
 Wetboek van vennootschappen en de statuten, met uitsluiting van schadevergoedingen die
 zijn verschuldigd wegens opzet of zware fout.
117
Recente ontwikkelingen
  en vooruitzichten
             Per business unit         194
             Vooruitzichten 2004        196
             Acquisitiebeleid         196
             Vooruitzichten op lange termijn  196
             Financiële kalender        197
             Financiële informatie       198
                                 193
 recente ontwikkelingen
 en vooruitzichten
       Per business unit
        De ontwikkelingen van de verschillende business-units begin 2004 bevestigen dat Omega
        Pharma de vruchten begint te plukken van de verrichte investeringen :

        • Bij business-to-consumer België is er een belangrijke groei van alle belangrijke merken
        (Davitamon, Bodysol, Bergasol, Fat Control, T.LeClerc). Aldus wordt het wegvallen van de
        samenwerking met Pharmacia meer dan gecompenseerd. Ook de EG-generieken blijven
        genieten van nieuwe lanceringen en stijgende marktpenetratie. Bovendien werd Interphar
        begin 2004 volledig geïntegreerd, en werd een partnership met SMB getekend.
        Business-to-consumer België lijkt over alle troeven te beschikken om, zoals de voorbije 17
        jaar, nog jarenlang substantiële groei te realiseren.

        • Bij business-to-consumer Frankrijk gaat de voornaamste aandacht naar eigen merken en
        doorgedreven productontwikkeling. De evolutie van distributies naar eigen merken
        verloopt vlot, de aldus gerealiseerde hogere bruto-marges worden op korte termijn
        gecompenseerd door hogere marketing-uitgaven, maar creëren meer waarde op langere
        termijn.

        • Business-to-consumer Europa geniet volop van de vele synergie-mogelijkheden. Vooral
        in de Zuiderse landen (Spanje, Portugal, Griekenland) worden continu marktposities
        versterkt.

        • OmegaSoft vertaalt haar marktpositie in nieuwe, vooruitstrevende ontwikkelingen, die
        door het cliënteel duidelijk worden gewaardeerd.
        Eerste reacties op internationalisering zijn positief, zowel in Nederland (waar het Daisy-
        programma de positie naar dierenartsen toe versterkt) als in Frankrijk (waar veel potentieel
        ligt in informatica voor verzorgingscentra).

194      • Business-to-business apotheken groeit gestaag verder. Zowel back-office als front-office
        halen voordeel uit de Europese business-to-business-structuur.

        • Omega Dental presteert knap naar tandtechnische labo’s en in Duitsland.

        • Omega Medical opereert in moeilijke marktomstandigheden door de beperkte financiële
        mogelijkheden van rust- en ziekenhuizen. De gecreëerde structuur biedt voldoende com-
        petitief voordeel om ondanks deze situatie groei te genereren.
De verschillende business-to-consumer business units werden versterkt door de acquisitie
                                       ,
van Wartner Europe, en dus van het merk en de handel van het product “Wartner” één van
de belangrijkste wrattenbestrijdingsproducten.
                                              195
 recente ontwikkelingen
 en vooruitzichten
       Vooruitzichten 2004
        Elke business unit zou in 2004 haar marktpositie moeten versterken.

        Omega Pharma verwacht in 2004 EUR 820 miljoen bedrijfsopbrengsten te boeken met een
        netto-courante winst per aandeel van EUR 3,06.
       Acquisitiebeleid
        Omega Pharma streeft ernaar vanaf 2004 een selectief acquisitiebeleid te voeren, vooral
        gericht op mid-size overnames (EUR 10 à 100 miljoen). Prioriteit wordt daarbij gegeven aan
        OTC-acquisities, die de merkenportefeuille versterken, de apotheekgerichte netwerken
        complementeren of toegang creëren tot nieuwe markten (Italië, Zwitserland, Oostenrijk,
        Scandinavië).

        De business-to-business business units kunnen worden versterkt door kleinere add-on-
        acquisities.
       Vooruitzichten op lange termijn
        Omega Pharma is ervan overtuigd in de verschillende business units een belangrijk
        competitief voordeel te hebben gecreëerd, dat minimaal tot 2010 garant staat voor jaarlijkse
        substantiële groei in omzet en winst.
196
Financiële kalender

  Algemene Vergadering van aandeelhouders 2003                                        7 juni 2004  Betaalbaarstelling dividend 2003                                              9 juni 2004  Flash bedrijfsopbrengsten tweede trimester 2004 (1)                                    14 juli 2004  Resultaten eerste semester 2004 (2)                                       9 september 2004  Flash bedrijfsopbrengsten derde trimester 2004 (1)                                 14 oktober 2004  Resultaten derde trimester 2004 (3)                                      24 november 2004  Flash bedrijfsopbrengsten 2004 (1)                                         13 januari 2005  Resultaten 2004 (2)                                                  22 maart 2005
 (1) Bedrijfsopbrengsten (totaal en opsplitsing per business unit), interne groei, belangrijke evoluties.
                                                                      197
 (2) Geconsolideerde resultaten, cash-flow, balansgegevens, evoluties van de belangrijkste merken, EBIT-marge per business unit.
 (3) Geconsolideerde resultaten, bruto marge, toelichting per business unit.
   Financiële informatie

    Voor verduidelijking omtrent de gegevens in dit jaarverslag of meer informatie omtrent de
    groep Omega Pharma kan men zich wenden tot:

    OMEGA PHARMA NV
    Venecoweg 26
    9810 Nazareth

    Tel. (+32) 9 381 02 00
    Fax (+32) 9 381 02 20

    Marc Coucke, CEO, marc.coucke@omega-pharma.be
    Jan Peeters NV, DCEO, jan.peeters@omega-pharma.be
    Sam Sabbe, CFO, sam.sabbe@omega-pharma.be

    Dit jaarverslag is eveneens beschikbaar op de volgende website:
    www.omega-pharma.be
    Ce rapport annuel est également disponible en français.
    Texte original en néerlandais; en cas de doute, le texte néerlandais est le seul valable.

    This annual report is also available in English.
    Original version in Dutch; if doubt, Dutch version is the only autentic.198

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:848
posted:3/16/2010
language:Dutch
pages:198