_______________ _Notebook_ by malj

VIEWS: 58 PAGES: 4

									                                                               1
คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก น้้าหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย๎าย

ประเภทของคอมพิวเตอร์พกพา

1. โน๏ตบุ๏ค (Notebook) - เครื่องโน๏ตบุ๏ค มีจะน้้าหนักประมาณ 2.7 - 3.6 กิโลกรัม
2. สับโน๏ตบุ๏ค (Sub-Notebook) – มีน้าหนักประมาณ 1 - 2.7 กิโลกรัม ความสามารถจะต่้ากวําโน๏ตบุ๏ค
3. ปาล์มทอป (Palmtop) - มีขนาดใกล๎เคียงกับม๎วนวีดีโอเทป ใช๎ส้าหรับงาน นัดหมาย บันทึกนามบัตร

หลักการเลือกซื้อ Notebook

1. จอภาพ
ควรมีขนาดใหญํ เพราะยิ่งใหญํจะยิ่งชัด และควรเป็นจอภาพแบบ TFT ความละเอียดควรก้าหนดได๎อยํางน๎อย 800 * 600
จ้านวนสีที่สามารถก้าหนดได๎อยํางต่้าควรเป็น 16 บิต

2. แบตเตอรรี่
ควรใช๎ ลิเธียมไอคอน เพราะวํามีอายุการใช๎งานนานที่สุดในบรรดาแบตเตอรรี่อื่นๆ

3. หนํวยความจ้า
ควรติดตั้งแรมให๎มากเทําที่จะสามารถท้าได๎ อยํางน๎อย 64 MB

4. ฮาร์ดดิกส์
อยํางน๎อย 5 GB ขึ้นไป เพราะวําปัจจุบันโปรแกรมสํวนใหญํมีขนาดคํอนข๎างใหญํมาก

5. ระบบมัลติมีเดีย
หมายถึง CD-Rom หรือ DVD Drive บวกกับ Sound card สํวนใหญํเป็นพื้นฐานไปแล๎วส้าหรับเครื่องคอมฯ รุํนใหมํ ๆ
แตํก็ไมํควรพลาดที่จะมีไว๎ เนื่องจากซอร์ฟแวร์ใหมํ ๆ จะบันทึกผํานทางแผํน CD

6. โมเด็ม
ห๎ามพลาดทีเดียว ถ๎าคุณต๎องการเลํน internet และต๎องการสํง fax ผํานเครื่องคอมฯ

7. เน็ตเวิร์คการ์ด
ส้าหรับเชื่อมระบบเครือขําย ถ๎าคุณมีการใช๎งานในระบบเครือขําย (Network) บางยี่ห๎อ บางรุํนก็แถมมาให๎ด๎วย

8.คุณสมบัติพิเศษ

  o  สีสัน : เพื่อตอบสนอง ผู๎ใช๎ ที่ต๎องการสีสัน และความสนุกสนาน ในการท้างาน หลังจาก ที่ต๎องทน อยูํกับ ตัวเครื่องสีด้า หรือ
     สีเงินเมทัลลิก มานาน
  o  Multimedia : ถ๎าต๎องการสถานีความบันเทิง แบบพกพาได๎ ในการตอบรับ ความบันเทิง ทั้ง ตั้งแตํเลํนแผํน DVD ไปจนถึง
     เป็นเครื่องเลํน MP3 ล้าโพงที่มาพร๎อมกับ Notebook นั้น เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่ง ที่ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพ ความบันเทิง
     ให๎กับ Notebook
                                                                  2
  o  กระเป๋า Notebook ควรจะท้ามาจาก วัสดุ ที่แข็งแรง และมีการบุฟองน้้า หรือวัสดุ ที่ชํวยซับ แรงกระแทก อีกทั้ง
     ภายในกระเป๋า ควรจะมี ชํองตํางๆ ให๎ใสํอุปกรณ์ ส้าหรับ Notebook ได๎อยํางครบถ๎วน ตั้งแตํ แบตเตอรี่ส้ารอง, ที่ชาร์จแบต, CD-
     Drive ไปจนถึง ที่ใสํแผํน CD ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อคุณจะได๎ มีกระเป๋าแบบ All in 1 ที่มีอุปกรณ์ทุกอยําง ครบอยูํในตัว
  o  การบริการ : เพราะวํา Notebook ไมํเหมือน Desktop PC อันดับแรกเลย นั่นคือ ด๎วยราคาคําตัว ที่สูงกวํามาก อีกทั้ง
     อุปกรณ์ภายในตํางๆ ก็มีความซับซ๎อน ไมํสามารถซํอมแซมได๎ งํายๆ หรือท้าได๎ด๎วยตนเอง เหมือน PC ทั่วไป
     ท้าให๎ต๎องพิจารณาด๎วยวํา มีบริการหลังการขาย ที่ดีหรือไมํ คุณจะได๎ไมํต๎องมานั่ง เสียใจ ในภายหลัง

โดยอาจจะพิจารณาจาก Notebook 3ยี่ห้อ 3รุ่นดังนี้คือ
NEC Versa S1100
คุณสมบัติทางเทคนิค
ซีพียู : Pentium M 1.2GHz (ULV) / หนํวยความจ้าหลัก : DDR 512MB /จอแสดงผล : 12 นิ้ว /ความละเอียด : 1024 x 768 (XGA)
ฮาร์ดดิสก์ : IDE 60GB / ออปติคอลไดรฟ์ : CD-RW/DVD Combo ตํอได๎จากภายนอก /อีเทอร์เน็ต : Gigabit LAN / โมเด็ม : 56k
กราฟิกชิปเซต : Intel 915GM (64MB แชร์จากหนํวยความจ้าหลัก) / การรองรับการ์ดแบบ : CF card / พอร์ต USB : 3 /พอร์ต FireWire:1
/ สล็อต PCMCIA:1 / TV out: ไมํรองรับ / Expansion dock port:รองรับ / ขนาด : 272 x 237.5 x 31.5 มิลลิกรัม
น้้าหนัก: 1.3 กิโลกรัม / ราคา: 75,900
       NEC Versa S1100 โน๎ตบุ๏กคุณสมบัติสูงสามารถเชื่อมตํอภายนอกได๎หลายทาง
มาพร๎อมความสามารถของชิปเซตคุณภาพสูงอยําง Mobile Intel 915 Express สมกับที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Sonoma
ตัวเครื่องและฝาพับท้าจากแมกนีเซียมอัลลอยด์
ท้าให๎ตัวเครื่องมีสีเงินดูหรูหราภายในเป็นสีด้าเข๎มเหมาะกับคนมีรสนิยมบวกกับการลบเหลี่ยมให๎กับตัวเครื่อง ท้าให๎ดูนุํมนวลนําใช๎งาน
และมีขนาดเล็กก็ยังมีการเพิ่มพอร์ต USB มาให๎มากถึง 3 พอร์ต แถมด๎วยชํองอํานการ์ดแบบ CF Card
(ชํางภาพดิจิตอลก็หมดหํวงเรื่องการบันทึกข๎อมูลไปได๎เลย)
ถึงแม๎วจะเป็นรุํนที่สามารรถตํออุปกรณ์จากภายนอกได๎หลายอยํางแตํเป็นที่นําเสียดายไมํมีพื้นที่ส้าหรับตํอออฟติคอลไดร์ฟจากภายนอกเ
พื่อการประหยัดพลังงานระหวํางการท้างาน ทาง NEC ได๎เปลี่ยนแปลงชนิดของซีพียูเป็นแบบ Ultra Low Voltage (ULV) Pentium M
แทนที่จะใช๎แบบเดิม ซึ่งบอกได๎ถึงสาเหตุของความเร็วที่จะได๎รับอยูํที่ 1.2GHz และ S1100 เป็นโน๎ตบุ๏กเพียงรุํนเดียวใน Showcase
ครั้งนี้ที่ใช๎ชิปเซตแบบ Intel i915 พร๎อมการแชร์หนํวยความจ้า 64MB จากหนํวยความจ้าหลัก
ท้าให๎ผลที่ออกมาคือเวลาในการใช๎งานตํอเนื่องได๎ยาวนานถึง 245 นาที (4ชั่วโมงขึ้นไป)
จุดเด่น
 มีขนาดเล็ก พกพางําย, ประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาด,
มีโครงสร๎างของตัวเครื่องที่แข็งแรงดี,ใช๎วัสดุอยํางเมทัลอัลลอยด์ทั้งในสํวนของฝาปิดและสํวนลําง, เรียบงําย แตํดูดีมีดีไซน์,
น้้าหนักเบามาก, มีตัวอํานการ์ดแบบ CF, การจัดวางต้าแหนํงพอร์ต USB ได๎เหมาะสมกับขนาดของตัวเครื่อง

TOSHIBA Portege S100

คุณสมบัติทางเทคนิค ซีพียู : Pentium M 2.0GHz / หนํวยความจ้าหลัก : 2MB DDR /จอแสดงผล : 14 นิ้ว / แสดงผลสูงสุด : 1027x768
(XGA) /ฮาร์ดดิสก์ : SATA ขนาด 60GB / ออปติคอลไดรฟ์ : DVD Writer แบบถอดแยกได๎ / อีเทอร์เน็ต : Gigabit LAN / โมเด็ม : 56k
 กราฟิกชิปเซต : DVIDIA GeForce Go 6600 128 MB / รองรับการ์ดแบบ : D card การเชื่อมตํอภายนอก พอร์ต USB:2 พอร์ต
 FireWire:1 สล็อต / PCMCIA: 1 / TV out : ไมํรองรับ / Expansion dock port: รองรับ / ขนาด : 319 x 269 x 31.2 มิลลิเมตร /น้้าหนัก :
1.99 กิโลกรัม / ราคา 100,000 บาท
 Portege S100 ท้ามาจากแมกนีเซียมอัลลอยด์คุณภาพสูงทั้งในสํวนของฝากปิดและที่วางมือเสริมด๎วยลวดลายแบบเนื้อทราย
ด๎วยหน๎าจอแอลซีดีขนาด 14.1 นิ้ว ท้าให๎ S100 มีขนาดที่บาง เล็ก และมีน้าหนักเบาไมํเกิน 2 กิโลกรัม ด๎วยการที่รูปรํางดูไมํเครํงขรึม
                                                              3
สิ่งที่ปรากฏภายในเลยสามารถดึงดูดเอาความสนใจจากผู๎คนได๎ ซึ่งคนเหลํานั้นอาจจะท้างานอยูํในสํวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ทางทหาร หรือประธานาธิบดี โดยพื้นฐานแล๎วกลุํมคนเหลํานั้นแทบจะฆําตัวตายหากข๎อมูลการท้างานที่บันทึกอยูํในโน๎ตบุ๏กต๎องสูญหาย
ดังนั้นทางโตชิบาจึงไมํได๎แคํป้องกันข๎อมูลเสียหายแตํยังรวมถึงการห๎องกันข๎อมูลสูญหายไว๎ด๎วย
จากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของจ้านวนโน๎ตบุ๏กธุรกิจที่เพิ่มขึ้น S100 ได๎เพิ่มออปชัน จากชิปเซต Trusted Platform Module (TPM)
และเทคโนโลยี Excute Disable Bit Protection หรือ XD-Bit ซึ่งจะท้าหน๎าที่ในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นในระบบ
จุดเดํน
กรอบเครื่องดูดีมีสไตล์, มีฟังก์ชั่นในการป้องกันความเสียหายของระบบและฮาร์ดแวร์, รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA, เป็นโน๎ตบุ๏ก
มีพื้นที่พอส้าหรับเชื่อมตํอออปติคอลไดรฟ์และอุปกรณ์เพิ่มเติม, มีกราฟิกชิปเซตที่มีคุณภาพ,มีสวิตช์เปิดปิดระบบเน็ตเวิร์ก
มีชํองอํานการ์ดแบบ SD Card , มีความเร็วระบบเน็ตเวิร์กระดับกิกะบิต, มีชํองตํอออดิโอแบบอนาล็อก และปุ่มปรับเสียงอยูํด๎านหน๎า,
มีประกันทั่วโลกเป็นเวลา 3 ปีVAIO FJ-series สีสันสดใส

คุณสมบัติทางเทคนิค
ซีพียู : Intel® Centrino™ mobile technologyIntel® Pentium® M 760(2.00 GHz.),หนํวยความจ้าหลัก : 512MB(max. 2GB), ฮาร์ดดิสก์ :
80GBSerial ATA5400 rpm,โมเด็ม : V.92 andV.90compliant,ขนาด : 14.1 นิ้ว ,น้้าหนัก : 2.4 กิโลกรัม,ราคา 49,900 บาท
      ไวโอ๎ FJ ได๎น้าเสนอการใช๎งานที่หลากหลายอยํางที่ไมํเคยเป็นมากํอน ให๎กับผู๎ใช๎ทั้งการใช๎งานทางธุรกิจ
และความบันเทิงได๎ทุกที่ ทุกเวลา พร๎อมสีสันที่โดดเดํนสะดุดตา ซึ่งกํอนหน๎านี้ VAIO FJ
จัดเป็นซีรี่ส์ที่ได๎รับความนิยมอยํางสูงในกลุํมนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งกลุํมที่เพิ่งเริ่มใช๎คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค
นับตั้งแตํเริ่มเปิดตัวชํวงปลายปีที่ผํานมา ความสามารถในการสื่อสารแบบเห็นภาพ ที่ไมํวําจะเรื่องงานหรือความบันเทิง VGN-FJ78SP
คือความสมบูรณ์แบบในทุก การสื่อสารที่ทุกคนต๎องการ พร๎อมกล๎อง และไมโครโฟนในตัว
ที่จะท้าให๎คุณตัดปัญหาเรื่องอุปกรณ์เสริมและการเสียเวลาในการติดตั้งที่ยุํงยากออกไป ส้าหรับ ไวโอ๎ FJ
รุํนใหมํนี้จะท้าให๎การสื่อสารแบบเห็นภาพของคุณเป็นเรื่องงํายๆ ที่ใครก็สามารถท้าได๎
      สรุปผลและเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจ
      เมื่อเทียบกับคุณสมบัติในข๎างต๎นแล๎วน้ามาประกอบกับราคาโน๏ตบุ๏ค TOSHIBA Portege S100
ซึ่งมีราคาสูงจึงเหมาะกับนักธุรกิจและนักบริหารเพราะมีระบบป้องกัยข๎อมูลและไวรัสประกอบกับคุณภาพขั้นสูง
ซึ่งจ้าเป็นในการท้างานที่มีการลงทุน
สํวนโน๏ตบุ๏ค NEC Versa S1100 มีราคาต่้ากวํา TOSHIBA Portege S100 ไมํมากมีขนาดเล็กพกพางําย โครงสร๎างตัวเครื่องที่แข็งแรง
จึงเหมาะกับงานพกพานอกสถานที่ สมบุกสมบัน ซึ่งประสิทธิภาพดูลดหลั่นจาก TOSHIBA Portege S100 แตํก็ไมํมาก
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของบุคลทั่วไปไมํวํานักธุรกิจหรือใครก็ตาม สํวนโน๏ตบุ๏ค VAIO FJ-series ที่มีทั้งสีเขียวและสีฟ้า
ก็มีราคาไมํแพงมากแคํ เกือบ 50.000 บาทเทํานั้น ดูเหมาะกับการใช๎งานที่ไมํหนักมากและงานเกี่ยวกับความบันเทิง ซึ่งลักษณะดีไซน์
และสีสันดูสะดุดตากวํารุํนอื่นๆ
      เมื่อเปรียบเทียบแล๎ว โน๏ตบุ๏คคุณภาพสูง ราคาสูง มักใช๎ในวงการธุรกิจ
สํวนโน๏ตบุ๏คส้าหรับนักศึกษาซึ่งใช๎ในลักษณะงานไมํหนักและการบันเทิง คิดวําราคาปานกลางประเภท VAIO FJ-series
ก็ดูจะเหมาะสมกวํารุํนอื่นๆ เพราะทั้งดีไซน์ที่สดใสและคุณสมบัติที่พอตัวก็เพียงพอแล๎ว
นายกุฎาลักษณ์ อาลอย รหัส 4735514
                        4
นางสาววรรณวิทู รักสม รหัส 4735643
ที่มา
http://hitech.sanook.com
http://se-ed.net/sanambin/h-notebook-buy.html

								
To top