Het Nederlands by fjhuangjun

VIEWS: 1,514 PAGES: 171

									            Het Nederlands
    Opgedragen aan de vreemdeling die Hollands leert.
          (door Dr G.Nolst Trenité)
     O,vreemdeling, die onze taal bestudeert,
   Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert
    'k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen
  Zo zegt men bal ballen maar, ach! Niet: dal dallen.
   En 't enkelvoud, vreemdeling, van koeien is: koe
 Maar de boef draagt wet boeien, de drenkling geen boe.
   En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien,
   Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien.
  En kinden is niets, noch ook winderen -wel lammeren,
Wel: wortelen, geen eikelen, noch borstelen of kammeren.
     Zo kom je van zelf op de lastige paderen:
 Rad - raden? Stad - staden? Is vad stam van vaderen?
   En waarom - dat heb ik nog nooit goed begrepen
  Vergaan er geen schippen, die stranden op klepen?
  Ook heb je wel potten, maar nergens zijn slotten,
    En niemand zegt roten marmoten of lotten.
 De boer houdt geen haanders, maar zeker wel hoenderen
En draagt op het land meestal klompen -nooit schoenderen
  Het meervoud van krent is eenvoudigweg krenten.
  Maar: vent in het meervoud, is kerels - niet venten.
  Leer ook de geslachten, mijn leerling, vroegtijdig:
   De vrouwen zijn vrouwelijk, maar wijf is onzijdig
   O ja, dat is waar, 'k zou het haast nog vergeten:
  Een oud wijf is mannelijk- je moet het maar weten!
     Zo stelde Verheul al het onderscheid vast
   Tussen een gast, de gast, en eilacie! - het gast.
  Zeg: naaister, maar schilderster moet je niet zegge,
     Ook niet koninges of dievin of vriendegge.
      Dan dimunitiva, als scheepje van schip
 Heeft Jantj'al een zweepje - zijn pa heeft geen zwip.
   En 'k weet het lief kind, met gevogelte dweep je,
 maar toon nu geen lippetje om dit taai-droge sneepje.
   Ook werkwoorden moet je met zorg bestuderen,
    want als je niet oppast, dan scheur je kleren
    Je zult al wel weten - ik hoop, dat je 't wist,
   Dat je heden zult eten, maar gisteren niet ist.
   Toen gisteren de torenklok twaalf had gcslagen,
   Zeg, ben je toen rustig naar huis toe gegagen?
     Gezegd is niet beter gezegd dan: gezeid,
   Maar nooit is er nog naar een drenkling gedreid.
   Och, als je 't maar weet, is' t gemaklijk genoeg,
 Ik joeg nooit bij 't behang naar een muisje dat knoeg.
    En als je in vervelend gezelschap haast sliep,
   Heeft niemand gemerkt, dat je heimelijk giep.
   Ik denk ook wel niet, dat je vaak hebt gezocht
  Naar een post in je boek, die verkeerd was gebocht
   Bedenk, vriend, als j' in verontwaardiging raakt
Dat niet wan wordt getrouwd hij, die nacht heeft gebraakt
  Ik vraag j'of je hier wel eens ooit aan gedacht hebt
  En of je 'r je aandacht genoeg aan geschacht hebt?
    En dan - 't is niet erg als je j'even vergist -
 Wat zeg je: 'dank wijtte', 'danken weet', of 'dank wist'?
   Leer ook de getallen, o vreemdling. aandachtig:
    Zeg: vijftig en zestig - niet drietig en achtig.
   Ook d'uitspraak is soms nog een moeielijk ding
   Immers: beving je ooit van de angst een beving?
   En hoorde j'ooit iemand in 't Hollands bevelen,
   Een vocht naar een lager staand vat te hevelen?
  Al schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum
 Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum.
      En teder is zeker hetzelfde als teer,
    maar noem nooit een reder bij ongeluk: reer
   Misschien ben je 't Hollands in zover al meester,
  Dat je heester niet zo maar laat rijmen op zeester.
    En heb je de klemtoon al zo goed te pakken,
  Dat je lieden, die slabakken, gooit met slabakken?
   En 't enkelvoud, hoe zeg je dat dan wel? Slabak?
    En rijmt dat op tabak? Of beter op klabak?
    En rijmt dit precies: "Als Marie gelei maakt,
   Dan vind ik, dat die naar een spiegelei smaakt"?
  Neen, houd j'aan de regels, al ben je een vrijgeest,
    En zeg niet gelei-taart zowat als gelei-geest -
     Dus leer, lieve lezer, de les uit mijn lied:
     Het Hollands is heus nog zo makkelijk niet.
Een verkorte en bewerkte weergave uit de Esperanto-grammatica Tra La
            Labirinto van Faulhaber

         "... het meervoud van slot dat is sloten,
     maar toch is het meervoud van pot geenszins poten.
        Evenzo zegt men: één vat en twee vaten,
     maar nooit zal men zeggen: één kat en twee katen."
       Noemt u een mannetjesrat soms een rater?
      Dat gaat wel op bij een kat, die heet dus kater!
       Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
       Dus zegt u misschien ook van wiegen ik woog?
     Nee, pardon. Want ik woog is afkomstig van wegen.
       Maar... is nu ik voog een vervoeging van vegen?
     En dan vervoegt men het woord zoeken als ik zocht,
      en dus hoort bij vloeken misschien ook ik vlocht?
      Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
     maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
     Bij roepen hoort: riep, maar bij snoepen geen sniep.
       Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep;
          en evenmin hoort er bij slopen sliep,
      want dit is afkomstig van 't schone woord slapen.
      Maar zet nu weer niet ik riep bij 't woord rapen,
       want dat komt van roepen; en u ziet terstond,
       zo draaien we vrolijk in een cirkeltje rond -
      van raden komt ried, maar van baden geen bied.
       Dit komt van bieden (ik hoop dat u het ziet).
    Daarvoor gebruikt u bood, maar voor wieden geen wood.
          U ziet de verwarring is akelig groot!
         Nog talloze voorbeelden kan ik u geven,
      want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven!
     Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,
      maar niet van: wij hinken, we hebben gehonken!
     Het is: ik eet en ik at, maar niet: ik weet en ik wat,
       maar ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat.
        Maar schrijft u niet bij vergeten vergist!
         Dat is een vergissing! Ja, moeilijk is't!
           Het volgend geval is bijna te bont.
      Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik slond.
       Bij gaan hoort ik ging, niet ik gong of ik gond.
      Bij staan niet ik stoeg of ik sting, maar ik stond!
          Zo kan ik wel doorgaan tot volgende week,
          maar dierbare lezer, ik maak u van streek,
            met al deze onzin, die toch gewis
            puur Nederlands van oorsprong is!
Leven is het meervoud van lef.
      Hier wordt geen stof gezogen, maar schater gelachen
    'Moeder, o moeder,      Nooit is gehoord
    Verlies niet de moed,    Dat wulps werd gelonkt
    Als uw dochter haar dagen  Waar bil werd gejart
    Met spelen verdoet.     Of ping werd gepongd.
    Vrees niet dat uw dochter  Waar domi genood wordt
    Een lichtekooi wordt     Of sjoel wordt gebakt
    Waar hal wordt gemaad    Heeft zelden een ziel
    Of gans wordt gebord.    Naar de zonde gesnakt.
    Nimmer geschiedde      Nog nooit heeft er iemand
    Er iets ongepast       Een deur ingeramd
    Waar één werd getwintigd   Waar master gemind wordt
    Of klaver gejast.      En krypto gegramd
    Waar zwart werd gepiet    Maar nergens heeft passie
    Of op harten gejaagd     Zo heftig gevonkt
    Is zelden de deugd      Als waar rummi gekubd wordt
    Van een dame belaagd.    Of mah wordt gejongd

                  Verloden tiet
 De verleden tijd van moeten is moest terwijl die van ontmoeten ontmoette is,
                  dus fout is:
             Ik ontmoest mijn vrouw in Soest
                  vergelijk ook:
        We schepten vermaak in de dingen die hij schiep
         We waren overtuigd dat er spoken rondwaarden
           Ik zwoer dat de wond gemeen zweerde
            Ze zoog stof in toen ze stofzuigde
       Toen ik me schoor scheerde een wesp langs mijn wang
     Ik placht men aan de regels te houden en pleegde geen moord
    De winkelier prees het machientje waarmee hij het artikel prijsde
      Het paard reageerde opgetogen toen het werd opgetuigd.
 ik sprak buik, ik buiksprak, ik heb touw getrokken of ik heb getouwtrokken is
           geen goed Nederlands, stel ik veronder?

              ott: Ik delf het onderspit
              ovt: Ik spitte Delft onder
            vtt: Ik heb Delft ondergespoten

 scheidsrechter:'Ik recht al jaren scheid; ik bedoel: ik scheid al jaren recht; ik
                  bedoel ...'

Hypercorrectie In Rotterdam e.o. zegt men als compensatie 'ik loopt', omdat
men vaag weet dat het vaak gebruikte 'hij loop' niet correct is. Eveneens omdat
men weet dat koei en moei plat Nederlands is, zegt men voor het meervoud van
'koe' en 'ui' koewen en uiwen.
Omdat de D tussen twee klinkers vaak wordt weggelaten, wordt hij in enkele
gevallen onterecht tussengevoegd:
Cruijff: Dan gaat er iets broeden
Pieter van Vollenhove: de discussie zal weer opladen
In de NRC (aug 2002) werd gezegd dat in Griekenland een beeld van Alexander
de Grote in de rotsen zou worden 'uitgehouden'.
Misschien ook een geval van hypercorrectie: omdat het wederkerende
voornaamwoord vaak wordt vergeten bij b.v. herinneren en realizeren (ze
herinneren hem als een inspirerend man), voegt men het ten onrechte toe in: hij
irriteerde zich aan .., ik besef me ..
Sommige Brabanders en Vlamingen hebben moeite met de H (die even zuidelijker
in het Frans niet wordt uitgesproken) Ze spreken hem niet uit waar het moet en
gebruiken hem als compensatie waar hij niet hoort: "Leg dnond wa ooi in z'n
okske, haanders leetie ard" (Leg de hond wat hooi in zijn hokje, anders ligt hij
hard)
Wij hadden op school een concierge die voor veel misverstanden zorgde, omdat
hij de 5 Atheneum en 5 Havo klassen steeds verwisselde door 5H te zeggen als
hij 5A bedoelde en andersom!
eufemisme (verhullend woord voor dingen die men vreest of niet net vindt)< Gr.
eu(goed) + phèmi(ik zeg)
plee > water closet (klein kamertje) > WC en zelfs die afkorting wordt nog
verkort tot wee of w [wuh]
de tering (En. consumption) werd vervangen door de Latijnse benaming
tuberculosis > tbc > tb.
kanker wordt aangeduid met K
de pee erin hebben (pest)
klere < cholera
jee < Jezus; gò < God
o.h. < ouwehoer
naar de knoppen gaan is een eufemisme voor naar de kloten gaan
                  Hedenlands

Balkende‟s inslik Neelans
Alst gaat om 't CDA ist tuuk zo dat de kistendeemkratie tijdlang moeite gat
heeft waarnen beetje uit de gratie tans zo leek het maaiziet dat wneer je met
een duík verhaal komt mensen breid zijn drin meetgaan.
"Het gaat om het koolijk huis en de koogin die zeer gliefd is in de Nelanse
bevoking.Wanneer iemand kwaficaties gebruikt als 'u duikt weg voor de
vranwoorlikheid' , „u beschadigt het koolijk huis‟ dan raakt me dat. Maar wanneer
je consteert dat de informatie onjuist en onvledig is; dan resteert er eilijk geen
andre coclusie:Het vertrouwen is geschaad. Omdat sprake is van een voorgnomen
huulek en dan komt de huulekkandidaat in de nabeid van het staatshoofd en dan
moet er onderzoek worden vricht. Dat is de inhoulijke kant. Dat was vdaag in de
misterraad aan de orde. Dat geven was bkend maar op dat moment was geen
sprake van een voorgnomen huulek en waren er geen bletslen in het kader van
toestemming. Na braadslagingen met de misterraad vinden we dat er ondzoek
moet worden vricht."
Balkenende praatgenerator
Ergert U zich ook zo aan die lelijke uitspraak van jonge TV presentatrices: raair
maair waair, iffen billen, aigenlijk moet ik naar haus want het is kaaud bauten en
dus niet luik.
Ik heb zijn paut beejt, iets dat volkaumen onvejklaajbaaj is
En dan nu het wiR: hil vil zon
Dit Poldernederlands wordt vooral gebezigd door jonge hogeropgeleide vrouwen
(Sharon Dijksma, Femke Halsema)
Saskia de BoejR, doe iets aan die vreselijke Gooise ejR!
Noraly Beyer heeft een ander probleem: "de ijzen van de ruzieze seelui"
De R en de L staan niet sterk:
Je hoort vaak en kinderen spellen ook vaak: boederij, progamma, kwatier,
Nedeland, geschokken, schijven in een schift of ook :srijven in een srift met een
keel R die dicht tegen de G aanligt.
De weerman Erwin Krol vervangt de R door een G: het weeg, gegen gegen gegen!
Bij de L zien we een dergelijk veschijnsew (of liever: verdwijnsel): school wordt
steeds vaker uitgesproken als (naar) schoow (gaan)
                   jargon
Voor jongeren is een 40+ er al een sterfgeval of een opgewarmd lijk en de Rolling
Stones 'rimpelrock'
Een lauw feestje is een geslaagd feestje; dikke schoenen zijn mooi; kapot is
moeilijk; de film is gaar betekent dat hij vreemd is en vies, uitgesproken: [viesj],
is naar
Voor kinderen zijn kinderen geen mensen. Mensen zijn altijd grote mensen:
Mensen hebben mensentanden en eten menseneten
************* Katholieken en Protestanten maken ook onderscheid in hun
taalgebruik: Zo gaan Katholieken op de eerste plaats op vakantie en Protestanten
in de eerste plaats met vakantie; Katholieken en Brabanders spreken politie uit
als [polisie] Protestanten zeggen [polietsie]

Gewoon
De weerman: Het zal gewoon gaan regenen, maar daarna zal gewoon de zon weer
schijnen, waardoor het morgen weer gewoon een zonnige dag zal zijn.

Hoe maken we verliezen tot winnen? Voetbaltrainer: "Qua score hebben we onze
mogelijkheden niet ten volle benut, maar qua balbezit hebben we ons
visitekaartje wel afgegeven".

Als :
Als minister zeg ik ...
Als adviseur meen ik ...
Bedoelt men daarmee een tegenstelling? (maar als mens ...)

Begrijp ik deze regels van BlØf:
Het vallen van de nacht kent geen pardon
Blijf met mij ten westen van de zon
En wat is soep die getomatiseerd is?Clichés
Dan heb ik zoiets van ...
zeg maar
Doeii
iis goed!
naar ... toe / richting ....
Zo gaat dat
Wat doe je eraan
Ieder huisje heeft zijn kruisje
Zo is er altijd wat
Is dat zo?
Kijk eens aan
Daar zakt je broek toch van af!
Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg
Ik sla niks af als vliegen
Lekker bakkie wil d'r altijd wel in fietsen
Deur dicht! We stoken niet voor het heelal
Heb je jeuk aan je hersens? Stuur je een kaartje als je boven bent? (bij
neuspeuteren)
Is het koud daarboven? (tegen lang iemand)
Wat eten we vandaag? Ussen met Sigoren. Hussemetjeneusertusse.
Leef je nog?
Had je geld te veel? Waar heb ik dat aan te danken? Je hebt zeker iets goed te
maken?
Pik in, 't is winter
Weet je wat zonde is? Boter aan je gat smeren en droog brood eten.
Oost West, thuis is het ook behelpen
Zeker weten! Perfect! Absoluut! Precies!
..zeg maar..
(werken) in de richting van (een oplossing)
insteek
dat is niet te filmen; dat wil je niet weten
dat gaat nergens over; dat is drie keer niks
daar is niks mis mee
Daar word je niet vrolijk van
Dat schiet niet op
We leven in een vrij land.
Het kan toch niet zo zijn dat ...

Managersjargon Nieuwjaarstoespraak .
In het komend jaar moeten we de handen in elkaar slaan om de schouders
eronder te zetten teneinde een draagvlak te creëren voor het inkleuren van onze
identiteit en het afkaarten van de beleidsruimte om op het snijvlak speerpunten
te formuleren volgens het principe van integraal management, waarbij we top-
down een fundament leggen onder het bottom-up proces dat een aanzet vormt
om middels een blauwdruk onze eigen broek op te houden en beleidsmatig te
bouwen aan de toekomst die nog vóór ons ligt en die we collectief en
synergetisch het hoofd zullen bieden aan de hand van een stappenplan waarmee
we in dialoog met de veranderende samenleving een charme-offensief in het
garen hangen om netwerkend en zwaluwstaartend het voortouw te nemen bij het
bovenaan de agenda plaatsen van onze toegevoegde waarde, in euro's, - maar
exclusief BTW.
We zetten onszelf op de kaart, we positioneren, maar we verliezen de realiteit
niet uit het oog. Bij dit alles worden we misschien opgeheven, maar dit gebeurt
met behoud van kwaliteit. (NRC : Karel Soudijn)

De boekhouding van een tijdspreiding.
De belegger is bearish over een aandeel BINGO en gaat daarom in lange puts.
Door lang te gaan met een kortdurende put tegen een langlopende korte put (de
terminologie is inderdaad verwarrend) profiteert hij/zij bij sluiting van de
snellere wegsmelting van de kortlopende put. Bovendien geeft de langlopende
dekking voor de kortlopende.

(Financieel-Economisch Magazine, nr. 25)
Het is bij velen onder u bekend, dat sinds januari van dit jaar een tijdelijke
adviesgroep heeft gewerkt aan een advies aan het college van burgemeester en
wethouders over een adviesorgaan voor het minderhedenbeleid. Deze
werkzaamheden hebben geresulteerd in een 'Advies voor een advies- commissie
minderhedenbeleid'.
(Hoofd afdeling Beleid en Onderzoek, Bestuursdienst gemeente Arnhem)
De eenvoudige, uit vier woorden bestaande mededeling: ,,Geen brommers op
autowegen” wordt in ambtenarenjargon: ,,Het is houders van rijwielen met
hulpmotor verboden gebruik te maken van of zich te bevinden op wegen, bestemd
voor vierwielige motorrijtuigen”.(Bomans)
werkloze - het (politiek) correcte woord is nu 'niet-werkende werkzoekende' of
'NWW'er'.
Het overzetten van bestanden naar EIS gebeurt doormiddel van DTSUTIL
pakket dat in ICCF draait. Met dit pakket worden records van 81 karakters en
blokken van l record op tape gezet. Als dit is gebeurt dan kan deze tape bij het
AEP worden ingelezen in de COULD. Met het PROCOMM communicatie pakket
kan dan het bestand worden overgezet naar floppy.
Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging gewenningsregeling
Regeling Ministerie OCenW
In dit jargon heeft men het over uithandelen als men handelen bedoelt, en
gebruikt men aansturen i.p.v. sturen, problematiek i.p.v. probleem, systematiek
i.p.v. systeem, methodiek i.p.v. methode
En alsze het hebben over 'capaciteitsaanpassing', 'restructurering',
'kostenaanpassingsprogramma' en 'herstelplan', bedoelen ze: 'massa-ontslag'.

Overbodig Engels waar we goede Nederlandse woorden hebben:
human resource manager - personeelsfunctionaris ;
Coachen - begeleiden;
Supporten - ondersteunen;
Communication Consultants - communicatie-adviseurs; enz enz.

In een advertentie van een voorgebakken-friet fabriek werd een chips manager
gevraagd, omdat op 'frietbakker' waarschijnlijk niet veel reacties zullen komen.

De kappersschool in Haarlem
zou zich moeten schamen
zelfs een uitmuntend leerling
krijgt hier 'hair'examenVoor mij een heet hangijzer
voor u een hot issue
ik snuit mijn neus in een zakdoek
u doet het in een tissueGezocht assistant manager
Dat klinkt heel niet slecht
Zou dat in Engeland klinken:
looking for een knecht?
Meer in: ampzing

ga naar:
                                        Heb je wel eens stofgezogen of roergeba
      ram-rammen, maar niet:lam-lammen?
                                        uitspraak, jargon
      Gedichtje opgedragen aan vreemdeling die Hollands leert
                  Het Nederlands
              Opgedragen aan de vreemdeling die Hollands leert.
                   (door Dr G.Nolst Trenité)
     O,vreemdeling, die onze taal bestudeert,
   Lees verder. Ik wed dat mijn Rijm je wat leert
    'k Hoop niet, dat de studie je tegen zal vallen
  Zo zegt men bal ballen maar, ach! Niet: dal dallen.
   En 't enkelvoud, vreemdeling, van koeien is: koe
 Maar de boef draagt wet boeien, de drenkling geen boe.
   En Vondel, je weet het, schreef prachtige reien,
   Maar niemand bestelt in een lunchroom ooit eien.
  En kinden is niets, noch ook winderen -wel lammeren,
Wel: wortelen, geen eikelen, noch borstelen of kammeren.
     Zo kom je van zelf op de lastige paderen:
 Rad - raden? Stad - staden? Is vad stam van vaderen?
   En waarom - dat heb ik nog nooit goed begrepen
  Vergaan er geen schippen, die stranden op klepen?
  Ook heb je wel potten, maar nergens zijn slotten,
    En niemand zegt roten marmoten of lotten.
 De boer houdt geen haanders, maar zeker wel hoenderen
En draagt op het land meestal klompen -nooit schoenderen
  Het meervoud van krent is eenvoudigweg krenten.
  Maar: vent in het meervoud, is kerels - niet venten.
  Leer ook de geslachten, mijn leerling, vroegtijdig:
   De vrouwen zijn vrouwelijk, maar wijf is onzijdig
   O ja, dat is waar, 'k zou het haast nog vergeten:
  Een oud wijf is mannelijk- je moet het maar weten!
     Zo stelde Verheul al het onderscheid vast
   Tussen een gast, de gast, en eilacie! - het gast.
  Zeg: naaister, maar schilderster moet je niet zegge,
     Ook niet koninges of dievin of vriendegge.
      Dan dimunitiva, als scheepje van schip
 Heeft Jantj'al een zweepje - zijn pa heeft geen zwip.
   En 'k weet het lief kind, met gevogelte dweep je,
 maar toon nu geen lippetje om dit taai-droge sneepje.
   Ook werkwoorden moet je met zorg bestuderen,
    want als je niet oppast, dan scheur je kleren
    Je zult al wel weten - ik hoop, dat je 't wist,
   Dat je heden zult eten, maar gisteren niet ist.
   Toen gisteren de torenklok twaalf had gcslagen,
   Zeg, ben je toen rustig naar huis toe gegagen?
     Gezegd is niet beter gezegd dan: gezeid,
   Maar nooit is er nog naar een drenkling gedreid.
   Och, als je 't maar weet, is' t gemaklijk genoeg,
 Ik joeg nooit bij 't behang naar een muisje dat knoeg.
    En als je in vervelend gezelschap haast sliep,
   Heeft niemand gemerkt, dat je heimelijk giep.
   Ik denk ook wel niet, dat je vaak hebt gezocht
  Naar een post in je boek, die verkeerd was gebocht
   Bedenk, vriend, als j' in verontwaardiging raakt
Dat niet wan wordt getrouwd hij, die nacht heeft gebraakt
  Ik vraag j'of je hier wel eens ooit aan gedacht hebt
  En of je 'r je aandacht genoeg aan geschacht hebt?
    En dan - 't is niet erg als je j'even vergist -
 Wat zeg je: 'dank wijtte', 'danken weet', of 'dank wist'?
   Leer ook de getallen, o vreemdling. aandachtig:
    Zeg: vijftig en zestig - niet drietig en achtig.
   Ook d'uitspraak is soms nog een moeielijk ding
   Immers: beving je ooit van de angst een beving?
   En hoorde j'ooit iemand in 't Hollands bevelen,
   Een vocht naar een lager staand vat te hevelen?
  Al schrijf je ook Gorinchem, spreek het uit: Gorkum
 Maar schrijf in vergissing niet Borinchem voor Borkum.
      En teder is zeker hetzelfde als teer,
    maar noem nooit een reder bij ongeluk: reer
   Misschien ben je 't Hollands in zover al meester,
  Dat je heester niet zo maar laat rijmen op zeester.
    En heb je de klemtoon al zo goed te pakken,
  Dat je lieden, die slabakken, gooit met slabakken?
   En 't enkelvoud, hoe zeg je dat dan wel? Slabak?
    En rijmt dat op tabak? Of beter op klabak?
    En rijmt dit precies: "Als Marie gelei maakt,
   Dan vind ik, dat die naar een spiegelei smaakt"?
  Neen, houd j'aan de regels, al ben je een vrijgeest,
    En zeg niet gelei-taart zowat als gelei-geest -
     Dus leer, lieve lezer, de les uit mijn lied:
     Het Hollands is heus nog zo makkelijk niet.
Een verkorte en bewerkte weergave uit de Esperanto-grammatica Tra
            La Labirinto van Faulhaber
        "... het meervoud van slot dat is sloten,
    maar toch is het meervoud van pot geenszins poten.
        Evenzo zegt men: één vat en twee vaten,
     maar nooit zal men zeggen: één kat en twee katen."
       Noemt u een mannetjesrat soms een rater?
      Dat gaat wel op bij een kat, die heet dus kater!
      Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog.
      Dus zegt u misschien ook van wiegen ik woog?
     Nee, pardon. Want ik woog is afkomstig van wegen.
      Maar... is nu ik voog een vervoeging van vegen?
    En dan vervoegt men het woord zoeken als ik zocht,
     en dus hoort bij vloeken misschien ook ik vlocht?
      Alweer mis, want dit is afkomstig van vlechten,
    maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
     Bij roepen hoort: riep, maar bij snoepen geen sniep.
      Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep;
         en evenmin hoort er bij slopen sliep,
     want dit is afkomstig van 't schone woord slapen.
     Maar zet nu weer niet ik riep bij 't woord rapen,
      want dat komt van roepen; en u ziet terstond,
       zo draaien we vrolijk in een cirkeltje rond -
      van raden komt ried, maar van baden geen bied.
       Dit komt van bieden (ik hoop dat u het ziet).
    Daarvoor gebruikt u bood, maar voor wieden geen wood.
         U ziet de verwarring is akelig groot!
        Nog talloze voorbeelden kan ik u geven,
     want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven!
    Men spreekt van: wij drinken, wij hebben gedronken,
      maar niet van: wij hinken, we hebben gehonken!
     Het is: ik eet en ik at, maar niet: ik weet en ik wat,
       maar ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat.
        Maar schrijft u niet bij vergeten vergist!
         Dat is een vergissing! Ja, moeilijk is't!
          Het volgend geval is bijna te bont.
       Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik slond.
       Bij gaan hoort ik ging, niet ik gong of ik gond.
      Bij staan niet ik stoeg of ik sting, maar ik stond!
        Zo kan ik wel doorgaan tot volgende week,
        maar dierbare lezer, ik maak u van streek,
           met al deze onzin, die toch gewis
          puur Nederlands van oorsprong is!
Leven is het meervoud van lef.

    Hier wordt geen stof gezogen, maar schater gelachen
    'Moeder, o moeder,      Nooit is gehoord
    Verlies niet de moed,     Dat wulps werd gelonkt
    Als uw dochter haar dagen   Waar bil werd gejart
    Met spelen verdoet.      Of ping werd gepongd.
    Vrees niet dat uw dochter   Waar domi genood wordt
    Een lichtekooi wordt     Of sjoel wordt gebakt
    Waar hal wordt gemaad     Heeft zelden een ziel
    Of gans wordt gebord.     Naar de zonde gesnakt.
    Nimmer geschiedde       Nog nooit heeft er iemand
    Er iets ongepast       Een deur ingeramd
    Waar één werd getwintigd   Waar master gemind wordt
    Of klaver gejast.       En krypto gegramd
    Waar zwart werd gepiet    Maar nergens heeft passie
    Of op harten gejaagd     Zo heftig gevonkt
    Is zelden de deugd      Als waar rummi gekubd wordt
    Van een dame belaagd.     Of mah wordt gejongd


               Verloden tiet
  De verleden tijd van moeten is moest terwijl die van ontmoeten
            ontmoette is, dus fout is:
          Ik ontmoest mijn vrouw in Soest
               vergelijk ook:
      We schepten vermaak in de dingen die hij schiep
      We waren overtuigd dat er spoken rondwaarden
         Ik zwoer dat de wond gemeen zweerde
          Ze zoog stof in toen ze stofzuigde
     Toen ik me schoor scheerde een wesp langs mijn wang
   Ik placht men aan de regels te houden en pleegde geen moord
  De winkelier prees het machientje waarmee hij het artikel prijsde
    Het paard reageerde opgetogen toen het werd opgetuigd.
   ik sprak buik, ik buiksprak, ik heb touw getrokken of ik heb
    getouwtrokken is geen goed Nederlands, stel ik veronder?

           ott: Ik delf het onderspit
           ovt: Ik spitte Delft onder
          vtt: Ik heb Delft ondergespoten

 scheidsrechter:'Ik recht al jaren scheid; ik bedoel: ik scheid al jaren
             recht; ik bedoel ...'

Hypercorrectie In Rotterdam e.o. zegt men als compensatie 'ik loopt',
omdat men vaag weet dat het vaak gebruikte 'hij loop' niet correct is.
Eveneens omdat men weet dat koei en moei plat Nederlands is, zegt
men voor het meervoud van 'koe' en 'ui' koewen en uiwen.
Omdat de D tussen twee klinkers vaak wordt weggelaten, wordt hij in
enkele gevallen onterecht tussengevoegd:
Cruijff: Dan gaat er iets broeden
Pieter van Vollenhove: de discussie zal weer opladen
In de NRC (aug 2002) werd gezegd dat in Griekenland een beeld van
Alexander de Grote in de rotsen zou worden 'uitgehouden'.
Misschien ook een geval van hypercorrectie: omdat het wederkerende
voornaamwoord vaak wordt vergeten bij b.v. herinneren en realizeren
(ze herinneren hem als een inspirerend man), voegt men het ten
onrechte toe in: hij irriteerde zich aan .., ik besef me ..
Sommige Brabanders en Vlamingen hebben moeite met de H (die even
zuidelijker in het Frans niet wordt uitgesproken) Ze spreken hem niet
uit waar het moet en gebruiken hem als compensatie waar hij niet
hoort: "Leg dnond wa ooi in z'n okske, haanders leetie ard" (Leg de hond
wat hooi in zijn hokje, anders ligt hij hard)
Wij hadden op school een concierge die voor veel misverstanden zorgde,
omdat hij de 5 Atheneum en 5 Havo klassen steeds verwisselde door 5H
te zeggen als hij 5A bedoelde en andersom!

eufemisme (verhullend woord voor dingen die men vreest of niet net
vindt)< Gr. eu(goed) + phèmi(ik zeg)
plee > water closet (klein kamertje) > WC en zelfs die afkorting wordt
nog verkort tot wee of w [wuh]
de tering (En. consumption) werd vervangen door de Latijnse benaming
tuberculosis > tbc > tb.
kanker wordt aangeduid met K
de pee erin hebben (pest)
klere < cholera
jee < Jezus; gò < God
o.h. < ouwehoer
naar de knoppen gaan is een eufemisme voor naar de kloten gaan
                Hedenlands
Balkende‟s inslik Neelans
Alst gaat om 't CDA ist tuuk zo dat de kistendeemkratie tijdlang
moeite gat heeft waarnen beetje uit de gratie tans zo leek het maaiziet
dat wneer je met een duík verhaal komt mensen breid zijn drin
meetgaan.
"Het gaat om het koolijk huis en de koogin die zeer gliefd is in de
Nelanse bevoking.Wanneer iemand kwaficaties gebruikt als 'u duikt weg
voor de vranwoorlikheid' , „u beschadigt het koolijk huis‟ dan raakt me
dat. Maar wanneer je consteert dat de informatie onjuist en onvledig is;
dan resteert er eilijk geen andre coclusie:Het vertrouwen is geschaad.
Omdat sprake is van een voorgnomen huulek en dan komt de
huulekkandidaat in de nabeid van het staatshoofd en dan moet er
onderzoek worden vricht. Dat is de inhoulijke kant. Dat was vdaag in de
misterraad aan de orde. Dat geven was bkend maar op dat moment was
geen sprake van een voorgnomen huulek en waren er geen bletslen in het
kader van toestemming. Na braadslagingen met de misterraad vinden we
dat er ondzoek moet worden vricht."
Balkenende praatgenerator
Ergert U zich ook zo aan die lelijke uitspraak van jonge TV
presentatrices: raair maair waair, iffen billen, aigenlijk moet ik naar
haus want het is kaaud bauten en dus niet luik.
Ik heb zijn paut beejt, iets dat volkaumen onvejklaajbaaj is
En dan nu het wiR: hil vil zon
Dit Poldernederlands wordt vooral gebezigd door jonge hogeropgeleide
vrouwen (Sharon Dijksma, Femke Halsema)
Saskia de BoejR, doe iets aan die vreselijke Gooise ejR!
Noraly Beyer heeft een ander probleem: "de ijzen van de ruzieze
seelui"
De R en de L staan niet sterk:
Je hoort vaak en kinderen spellen ook vaak: boederij, progamma,
kwatier, Nedeland, geschokken, schijven in een schift of ook :srijven in
een srift met een keel R die dicht tegen de G aanligt.
De weerman Erwin Krol vervangt de R door een G: het weeg, gegen
gegen gegen!
Bij de L zien we een dergelijk veschijnsew (of liever: verdwijnsel):
school wordt steeds vaker uitgesproken als (naar) schoow (gaan)
                  jargon
Voor jongeren is een 40+ er al een sterfgeval of een opgewarmd lijk en
de Rolling Stones 'rimpelrock'
Een lauw feestje is een geslaagd feestje; dikke schoenen zijn mooi;
kapot is moeilijk; de film is gaar betekent dat hij vreemd is en vies,
uitgesproken: [viesj], is naar
Voor kinderen zijn kinderen geen mensen. Mensen zijn altijd grote
mensen: Mensen hebben mensentanden en eten menseneten
************* Katholieken en Protestanten maken ook onderscheid in
hun taalgebruik: Zo gaan Katholieken op de eerste plaats op vakantie en
Protestanten in de eerste plaats met vakantie; Katholieken en
Brabanders spreken politie uit als [polisie] Protestanten zeggen
[polietsie]

Gewoon
De weerman: Het zal gewoon gaan regenen, maar daarna zal gewoon de
zon weer schijnen, waardoor het morgen weer gewoon een zonnige dag
zal zijn.

Hoe maken we verliezen tot winnen? Voetbaltrainer: "Qua score hebben
we onze mogelijkheden niet ten volle benut, maar qua balbezit hebben
we ons visitekaartje wel afgegeven".

Als :
Als minister zeg ik ...
Als adviseur meen ik ...
Bedoelt men daarmee een tegenstelling? (maar als mens ...)
Begrijp ik deze regels van BlØf:
Het vallen van de nacht kent geen pardon
Blijf met mij ten westen van de zon
En wat is soep die getomatiseerd is?
Clichés

Dan heb ik zoiets van ...
zeg maar
Doeii
iis goed!
naar ... toe / richting ....
Zo gaat dat
Wat doe je eraan
Ieder huisje heeft zijn kruisje
Zo is er altijd wat
Is dat zo?
Kijk eens aan
Daar zakt je broek toch van af!
Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg
Ik sla niks af als vliegen
Lekker bakkie wil d'r altijd wel in fietsen
Deur dicht! We stoken niet voor het heelal
Heb je jeuk aan je hersens? Stuur je een kaartje als je boven bent?
(bij neuspeuteren)
Is het koud daarboven? (tegen lang iemand)
Wat eten we vandaag? Ussen met Sigoren. Hussemetjeneusertusse.
Leef je nog?
Had je geld te veel? Waar heb ik dat aan te danken? Je hebt zeker iets
goed te maken?
Pik in, 't is winter
Weet je wat zonde is? Boter aan je gat smeren en droog brood eten.
Oost West, thuis is het ook behelpen
Zeker weten! Perfect! Absoluut! Precies!
..zeg maar..
(werken) in de richting van (een oplossing)
insteek
dat is niet te filmen; dat wil je niet weten
dat gaat nergens over; dat is drie keer niks
daar is niks mis mee
Daar word je niet vrolijk van
Dat schiet niet op
We leven in een vrij land.
Het kan toch niet zo zijn dat ...


Managersjargon     Nieuwjaarstoespraak .
In het komend jaar moeten we de handen in elkaar slaan om de
schouders eronder te zetten teneinde een draagvlak te creëren voor
het inkleuren van onze identiteit en het afkaarten van de beleidsruimte
om op het snijvlak speerpunten te formuleren volgens het principe van
integraal management, waarbij we top-down een fundament leggen
onder het bottom-up proces dat een aanzet vormt om middels een
blauwdruk onze eigen broek op te houden en beleidsmatig te bouwen aan
de toekomst die nog vóór ons ligt en die we collectief en synergetisch
het hoofd zullen bieden aan de hand van een stappenplan waarmee we in
dialoog met de veranderende samenleving een charme-offensief in het
garen hangen om netwerkend en zwaluwstaartend het voortouw te
nemen bij het bovenaan de agenda plaatsen van onze toegevoegde
waarde, in euro's, - maar exclusief BTW.
We zetten onszelf op de kaart, we positioneren, maar we verliezen de
realiteit niet uit het oog. Bij dit alles worden we misschien opgeheven,
maar dit gebeurt met behoud van kwaliteit. (NRC : Karel Soudijn)
De boekhouding van een tijdspreiding.
De belegger is bearish over een aandeel BINGO en gaat daarom in lange
puts. Door lang te gaan met een kortdurende put tegen een langlopende
korte put (de terminologie is inderdaad verwarrend) profiteert hij/zij
bij sluiting van de snellere wegsmelting van de kortlopende put.
Bovendien geeft de langlopende dekking voor de kortlopende.
(Financieel-Economisch Magazine, nr. 25)
Het is bij velen onder u bekend, dat sinds januari van dit jaar een
tijdelijke adviesgroep heeft gewerkt aan een advies aan het college van
burgemeester en wethouders over een adviesorgaan voor het
minderhedenbeleid. Deze werkzaamheden hebben geresulteerd in een
'Advies voor een advies- commissie minderhedenbeleid'.
(Hoofd afdeling Beleid en Onderzoek, Bestuursdienst gemeente
Arnhem)
De eenvoudige, uit vier woorden bestaande mededeling: ,,Geen
brommers op autowegen” wordt in ambtenarenjargon: ,,Het is houders
van rijwielen met hulpmotor verboden gebruik te maken van of zich te
bevinden op wegen, bestemd voor vierwielige motorrijtuigen”.(Bomans)
werkloze - het (politiek) correcte woord is nu 'niet-werkende
werkzoekende' of 'NWW'er'.
Het overzetten van bestanden naar EIS gebeurt doormiddel van
DTSUTIL pakket dat in ICCF draait. Met dit pakket worden records
van 81 karakters en blokken van l record op tape gezet. Als dit is
gebeurt dan kan deze tape bij het AEP worden ingelezen in de COULD.
Met het PROCOMM communicatie pakket kan dan het bestand worden
overgezet naar floppy.
Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging
gewenningsregeling
Regeling Ministerie OCenW
In dit jargon heeft men het over uithandelen als men handelen bedoelt,
en gebruikt men aansturen i.p.v. sturen, problematiek i.p.v. probleem,
systematiek i.p.v. systeem, methodiek i.p.v. methode
En alsze het hebben over 'capaciteitsaanpassing', 'restructurering',
'kostenaanpassingsprogramma' en 'herstelplan', bedoelen ze: 'massa-
ontslag'.

Overbodig Engels waar we goede Nederlandse woorden hebben:
human resource manager - personeelsfunctionaris ; Coachen -
begeleiden; Supporten - ondersteunen; Communication Consultants -
communicatie-adviseurs; enz enz.
In een advertentie van een voorgebakken-friet fabriek werd een chips
manager gevraagd, omdat op 'frietbakker' waarschijnlijk niet veel
reacties zullen komen.
De kappersschool in Haarlem
zou zich moeten schamen
zelfs een uitmuntend leerling
krijgt hier 'hair'examen
Voor mij een heet hangijzer
voor u een hot issue
ik snuit mijn neus in een zakdoek
u doet het in een tissue
Gezocht assistant manager
Dat klinkt heel niet slecht
Zou dat in Engeland klinken:
looking for een knecht?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                            koksmuts
                  verboden
       In Engeland is alles toegestaan, behalve wat verboden is
       In Duitsland is alles verboden, behalve wat toegestaan is
    In Iran is alles verboden, behalve wat toegestaan is en dat is verplicht
          In Irak is alles verboden, zelfs wat toegestaan is
        In Nederland is alles toegestaan, zelfs wat verboden is

           alles mag in Nederland
                  Op de Markt
                "U mag het zeggen."

                 Bij de dokter
         "Meneer Holzhaus? U mag met mij meekomen."
               "U mag de jas uitdoen."
           "U mag op de weegschaal gaan staan."
           " U mag van de weegschaal afkomen."
       "U mag naar het kamertje met nummer twee op de deur."
           "U mag het bovenlichaam ontbloten."
             "U mag de broek aanhouden."
                "U mag gaan liggen."
             "U mag weer overeind komen."
               "U mag zich aankleden."
         "U mag weer plaatsnemen in de wachtkamer."
            - "Mag ik iets zeggen mevrouw?"
                "U mag iets zeggen."
 "Wist u dat Nederland het enige land ter wereld is waar de patiënt werkelijk alles
                   mag?"
                      Otto Holzhaus                     socialist
3 Dingen kunnen onmogelijk samengaan: socialist zijn, eerlijk zijn en intelligent zijn.
Als iemand intelligent is en eerlijk, is hij geen goede socialist. Als hij intelligent is en
 socialist, is hij niet eerlijk en als hij eerlijk is en socialist is hij beslist niet intelligent.

        Wat is het verschil tussen kapitalisme en socialisme?
  Het kapitalisme maakt sociale fouten en het socialisme maakt kapitale fouten.

  Ad Melkert heeft een kookboek geschreven. Titel: Linkse soep. Hoofdstuk 1 :
        Watergruwel; Hoofdstuk 2: Koekje van eigen deeg

 Belgische TV: Wouter Bos heeft zijn opmars niet alleen aan zijn leden te danken
              maar ook aan zijn lijf

                      expert
Een expert is iemand die zeer veel weet over zeer weinig en steeds meer te weten
    komt over steeds minder, totdat hij tenslotte alles weet over niets.
           Willem Alexander en Maximá gaan kamperen
                      foto J.Neyts
 Terwijl Claus steeds nederlandser werd, is Beatrix steeds duitser geworden. Ze zal
pas in populariteit met haar man kunnen wedijveren, als ze in het openbaar met haar
                hoeden gaat frisbeeën.

               Iemand Anders

Het bericht van het overlijden van onze medewerker Iemand Anders, één van de
meest waardevolle en ijverige medewerkers van ons bedrijf, heeft ons diep bedroefd.
Anders laat een lege plek na, die moeilijk op te vullen zal zijn.
Iemand Anders heeft jarenlang veel meer voor ons bedrijf gedaan dan men normaal
van een mens kan en mag verwachten.
Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls hoorde
men dan niet eenstemmig: "Laat Iemand Anders het maar doen." En vroeg men een
medewerker om een bepaalde taak op zich te nemen, dan was heel vaak het
antwoord: "Dat kan Iemand Anders veel beter dan ik" of "Daar heeft Iemand Anders
meer tijd voor" of "Daar heeft Iemand Anders meer verstand van dan ik."
Iemand Anders was een heel bijzonder mens, dikwijls een wondermens! Maar één
persoon kan niet alles doen en men verwachtte veel te veel van Iemand Anders.
Helaas, nu hij er niet meer is, zullen we meer zelf moeten doen, allemaal samen.
Op Iemand Anders kunnen we niet meer rekenen.
                Ze liep niet ... ze flaneerde
               Ze at niet ... ze consumeerde
              Ze keek niet ... ze contempleerde
               Ze stierf niet ... ze crepeerde
                      1970   Uit de school geklapt
                   opstel

De uil.
De vogel waar ik over ga schrijven is de uil. De uil ziet overdag helemaal
niets en is snachts zo blind als een mol. Over de uil weet ik niet zoveel,
dus ga ik het nu hebben over het beest dat ik zal kiezen. Dat is de koe. De
koe is een zoogdier en hij is tam. Hij heeft zes kanten: de rechter kant, de
linker kant, de voorkant, de achterkant, de bovenkant en de onderkant.
Aan de achterkant heeft hij een staart, waaraan een kwast hangt.
Daarmee jaagt hij de vliegen weg zodat ze niet in de melk vallen. De kop
dient om er horens op te laten groeien en dat de mond ergens kan zitten.
Die zijn om mee te stoten. De mond is om mee te loeien. Onder de koe
hangt de melk. Hij is ingericht om te melken. Als de koe gemolken wordt
komt de melk er uit en er komt nooit een eind aan de voorraad. Hoe de
koe dat doet heb ik niet geleerd maar hij maakt alsmaar meer. De
mannetjes koe wordt de os genoemd. Dat is geen zoogdier. De koe eet
niet veel maar wat ie eet, eet ie twee keer, dus krijgt hij genoeg. Als hij
honger heeft loeit hij en als hij niets zegt komt dat, omdat hij van binnen
vol gras zit. De koe heeft een goede neus en je kunt hem van ver ruiken.
Daarom is er op het platteland frisse lucht.

         - Leraren zijn net kalenders, het liefst hang je ze op.
        - leraren maken nooit fouten; fouten maken is menselijk

      - meiden zijn net eekhoorns, ze lopen altijd de eikels achterna

       - jongens zijn net bussen, voor je het weet lig je eronder
       - jongens zijn net loodgieters, denken dagelijks aan pijpen
    - jongens zijn net kleren, als je er genoeg van hebt dan haal je nieuwe

    HUISWERK??!??! ik neem de afwas toch ook niet mee naar school!

           Ook haar beroepskeuzetest viel negatief uit

  Hij had de lesstof er zo hard ingestampt dat hij hem er niet meer uit kon krijgen

 Als leraar moet je de populaire TV programma's bijhouden. Ik begreep niet wat me
 overkwam toen na mijn woorden "Even wachten" de hele klas inviel met "Pizza!".
            Bleek een André van Duyn hit te zijn.

    - Kijk naar je zelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk.

           - Een goede buur is het halve proefwerk.

    - Zin om te leren? Ga ff op bed liggen, het zal zo wel weer over gaan.

- Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest.

 - Elke dag gaan al die kinderen naar school, je zou bijna zeggen dat er iets te doen
                    was.

    - School=moeten, moeten=dwang, dwang=arbeid, arbeid= slavernij,
       slavernij=verboden, Dus hoef ik lekker niet naar school

              Leraar: Ik geef elke dag top-les

       Leraar: Je steekt elke les wat op, al is het maar je vinger.

      Leraar: Je weet het wel, maar je weet nog niet dat je het weet.

Biologie leraar: Noem een tor en zeg wat hij eet. Jan: Een boktor; die eet hout. Piet:
    Ik ken er nog een: Mijn zus heeft een vibra-tor en die vreet batterijen.

Vader over zijn zoon: "Dat verstand heeft hij niet van mij gekregen: ik heb het mijne
                   nog."
Leerling:Geschiedenis? Waardeloos! Al dat geouwehoer over de ouweoertijd! En dan
         die vragen: Wie werd waar geboren en waarom?!

 Op school zei een leraar dat ik mijn mond moest houden. Hij hoeft er ook echt niet
            bang voor te zijn dat ik hem weggeef.

  Ze zeggen dat leren de gezondheid niet schaadt, maar ik neem geen risico's.

 Franse leraar: Wat betekent:"Je ne sais pas?" Leerling: " 'k weet niet" En dat werd
                 goed gerekend!

 Leraar Nederlands: "Noem jij eens twee voornaamwoorden". Leerling: "Wie? Ik?"

Zoontje: "Ik heb straf omdat ik niet wist waar de Pyreneeën lagen". Moeder: "Jij weet
             ook nooit waar je je rommel laat".

Er zijn verschillende Friese dialecten, West-Fries, Oost-Fries.... Student:"Diepvries.."

        Juf: "Ik ben knap. Welke tijd is dat?" "Verleden tijd, juf".

 Leraar: "Ga weg, ik kan je niet meer zien". Leerling: "Dan heeft U een bril nodig".

        leerling: Krijg ik straf voor iets wat ik niet gedaan heb?
                 leraar: Natuurlijk niet.
       leerling: Gelukkig, want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt.

Godsdienstleraar: Als ik een man zijn ezel zie slaan en ik spreek hem daarover aan,
             over welke deugd spreken we dan?
                Student: Naastenliefde!

  Inspecteur:"Wie heeft de muren van Jericho omver geworpen?" Jantje: "Ik niet,
  meneer". De inspecteur vertelt het geval aan de directeur. "Mijnheer, als mijn
   kinderen zeggen dat ze het niet gedaan hebben kunt U daarvan op aan".

  "Meester, ze schelden me allemaal uit voor 'Schele Kees'" "Wat kan jou dat nu
                 schelen, Kees".

Leraar tegen leerling die 'work'uitsprak als 'walk': "Ik ken wel een walkie-talkie, maar
         van een workie-turkie heb ik nog nooit gehoord".

 Juf: Als je 9728 en 279 bij elkaar optelt, wat krijg je dan? Leerling: Hoofdpijn, juf

               Juf: Waar kom je vandaan?
                Jantje: Uit Brabant, juf
                 Juf: Oh, welk deel?
            Jantje: Ik kom helemaal uit Brabant,juf!

        Juf: Als je naar de WC wilt, moet je je vinger opsteken.
                Jantje: Helpt dat echt?
       Moeder: Opstaan Albert, je komt nog te laat voor school.
Albert: Maar ik wil niet naar school. De leraren zijn vreselijk en de kinderen ook. Het
                is saai, ik wil thuis blijven
 Moeder: Maar Albert, je bent de directeur, je kunt toch zomaar niet thuis blijven!

              Meester: "Hoeveel is 3 x 7?"
                  Jantje: "22"
             Meester: "Nee Jantje, dat is 21."
        Jantje: "Waarom vraagt u het dan als u het zelf weet?"

 Wenste ik mijn leraar een prettige Hemelvaart, werd ik gelijk geschorst (loesje)

Docent Grieks Dölle: Brenda, ga eens weg bij dat raam. Straks staan er klanten voor
                  de deur.

 Belgische leraar Hasendonckx: Het is muskaatnoot, en niet nootmuskaat ! Je zegt
              toch ook niet nootwal ?!

    Leraar: De Duitsers waren heel tolerant: ze pikten bijna alles van ons"

         "Ik ben niet slim, ik zit ook nog steeds op school"

  De leerlingen hebben kluisjes, die lockers genoemd worden,de associatie met
            kinderlokkers is dan snel gemaakt

       Leraren maken nooit fouten, want vergissen is menselijk

        School is net een WC, ieder uur een andere zeikerd

"Heb je wel eens een stottercursus gevolgd?" "Niks hoor, ik heb 't me eige geleerd".

 Vraag in proefwerk: "Wat gebeurde er in 1066?" Antwoord leerling: "Toen was ik
                   ziek"

  Female - male; woman - man; wife - ? 9 feb 83 Bart Bosman vult in : dustbin

 " Leraar: "Je zou kunnen zeggen "A mare is the wife of a stallion'". Pieter Rodgers
             2C: "Oh, dat is mijn moeder ook!"

  Leerling: "The street who she ..." Leraar: "street is toch geen persoon" Andere
            leerling: "Het is een ZIJstraat meneer".

   Wat hoort niet op de boerderij? Een koe, een olifant, een varken, een kip.
     Veel Turkse en Marokkaanse kinderen antwoorden: een varken.

 De Tilburg University koos indertijd wijselijk voor de naam Katholieke Universiteit
                   Brabant.

                   Cactus
Een klasje uit een basisschool kreeg als opdracht om een plantje te kweken. Elke leerling kreeg een
plant om te verzorgen, samen met een bloempot in de vorm van een clown. Bedoeling van de hele
zaak was om de plantjes uiteindelijk aan de mama's te geven, ter gelegenheid van moederdag. De
schooljuf had voor haar leerlingen cactusjes voorzien, omdat deze nogal onderhoudsvriendelijk zijn.
De leerlingen plantten dus hun cactus in hun clowneske bloempot en het dient gezegd .... de plantjes
groeiden wonderwel. De eerstvolgende ouderavond na moederdag werd de juf werkelijk overrompeld
door een meute moeders ...
om te zien waarom: muis hier
na bekijken plaatje sluitenAfsluitingstoets basisvorming (tijdsduur 1 week)

Lees de vragen zorgvuldig voordat je ze beantwoordt.
1 Welke taal spreekt men in Frankrijk?
2 Geef twee karakteriserende kenmerken van het Oud-Babylonische keizerrijk met betrekking tot
architectuur en taal OF noem de voornaam van premier Wim Kok
3 Welke godsdienst heeft de paus? A. Joods B katholiek C hindoe D Pools 18 agnostisch
4 Hoeveel centimeter is 0,0 m?
5 Hoe laat is het als de grote wijzer op twaalf staat en de kleine op vijf?
6 Mozes ontving een aantal geboden; hoeveel ongeveer?
7 Hoe noem je de mensen die in Nederland wonen? A Nederlanders B Belgen
8 Waar komt de regen vandaan? A Uit België B van Vroom en Dreesmann C de lucht
9 Kun jij Einsteins relativiteits theorie uitleggen? A Ja B nee
10 Waar wordt een klerenhanger voor gebruikt?
11 Van welk land is de Koning van België koning?
12 Noem de wet van Pythagoras OF schrijf je naam in blokletters.
13 Als je drie appels hebt, hoeveel appels heb je dan?
14 Wat is de afkorting van Besloten Vennootschap?
15 Hitler is geboren A. voor Christus B na Christus
16 Waar is de kelder in een gebouw van zeven verdiepingen; en waar in een gebouw van acht
verdiepingen?
17 Waarvan worden plastic emmertjes gemaakt? Geldt dit ook voor blikken emmers?
18 Hoelang duurde de Tachtigjarige oorlog?
19 Waar is een gouden tientje van gemaakt?
20 Wie won de Tweede Wereldoorlog; wie werd er tweede?
21 Hoeveel euros is een biljet van 100 Euro waard?
22 Als één en één gelijk is aan twee, hoeveel is dan 1 + 1?
23 Welk van deze slangen is niet giftig: de adder, de ratelslang of de gewone tuinslang?

Let op! Je moet drie of meer vragen goed beantwoord hebben we om te slagen
Ontwikkeling van de wiskunde-som

1960 Philips verkoopt een radio voor NLG 100,- De productiekosten zijn 4/5 van deze prijs. Wat is de
winst?
1970 Philips verkoopt een radio voor NLG 100,- de productiekosten zijn NLG 80,- Wat is de winst?
1980 Philips verkoopt de radio voor NLG 100,- . De productiekosten zijn NLG 80,- . De winst is NLG
20,- Opdracht: onderstreep het getal 20
1990 Philips verdient NLG 20,- per radio Wat vind je van deze manier van winst maken? Denk ook
aan het milieu. Onderwerp voor het klassegesprek: Welk advies zou je Philips geven?
             De smoesjes encyclopedie
Veel leerlingen komen te laat op school. Alvorens naar de les te gaan vullen ze bij de conciërge een
               briefje in met o.a. de reden voor het te laat komen.
      (20 maart 1985) ingesneeuwd
      Ik moest nog wat zaad ophalen bij mhr De Koning (biologieleraar)
      Ongeluk gebeurd, moest getuigen
      Onderweg limonadeblikje opengeknapt en toen moest ik eerst mijn schriften laten drogen
      (21 maart Nathalie Vermolen) Er was een hele tijd geen warm water
      Contactlenzen uitgewaaid
      (20 maart, Saskia) M'n zus had zich verslapen en ik ben solidair
      Soms kun je hier niet laat genoeg aankomen
      De laatsten zullen de eersten zijn
      Zat opgesloten in de WC
      We waren 's nachts verhuisd zonder dat ik het wist en toen was ik de weg kwijt
      Het mistte en toen ben ik verdwaald
      (19 september 1985) Tas in beuk laten liggen
      Onderweg gevallen; kleren onder de modder, moest toen terug naar huis om schone aan te trekken
      (19 september 1985, Sandra van de Kieboom) Ik heb bij een vriendin in de beuk een gaatje voor
      een oorbel geprikt, maar ik kreeg de oorbel niet uit het apparaatje
      Jas zat tussen spaken van het wiel
      De konijnen van de buurman waren ontsnapt en onze hond ook en dus moesten we er achteraan
      Thuis ongeluk gebeurd, moest eerst schade herstellen
      Ach, wat is 5 minuten in een mensenleven
      Windkracht negen + slechte conditie
      Moest scenario voor Urbanus schrijven
      (20 december, Angela Maas 8.40 uur) kreeg m‟n regenpak niet los
      Van de trap gevallen
      Had les van … moest even uitblazen
      (19 september 1985 Nathalie van Ham 11.26 uur) Ik was bij Sandra en die had een gaatje geprikt
      bij Patries
      Stond toneel te bewonderen
      Kon de pindakaas niet vinden
      Moest naar de politie, want de hond was spoorloos verdwenen
      Had huisarrest
      De levering van Wehkamp zou komen er van ons vader mocht ons moeder dat niet zien
      Zomertijd verkeerd ingezet
      Terrein reed weg, toen ik kaartje kocht
      Dacht dat docent uitviel
      Remmen zaten op het wiel
      Ik ben met leraar … meegekomen
      Ik was net een record op mijn computer spelletje aan het halen
      Er staan altijd een paar jongens van de L. T. S. op de hoek die me pesten en „studie‟ roepen
      Ik wou eigenlijk helemaal niet komen
      Tas kwijt en conciërge ook
      Wat heb ik gisteren gezegd? „band lek‟? Oh, zet dan nu maar „naar de dokter geweest‟
      Ik had ons moeder opgesloten
      Er waren getuigen van Jehovah aan de deur
      ?? Hij was er niet. We moesten naar de wc, anders moesten wer dweilen ??
      Ik moest naar spreekuur dokter maar daar was het mij te druk
      Benzine was op, bus viel stil
      Rikkie was tas kwijt (lag op station Zevenbergen). Ik wist waar hij lag toen moesten we bellen enz.
      Trapper van fiets vastgelopen
      Het kwartje viel telkens terug van het drink automaat
      Springvloed
      We moesten voor de spoorboom wachten en ik moest mijn regenpak uit doen
      Erge buikpijn
      Trapper vloog er af
      Te langzaam gefietst en kon geen plek vinden in het fietsenrek
      Het weer was zo stom om te gaan sneeuwen
         De auto kon de dijk niet opkomen, het was te glad. Daar moest ik mee meerijden
         Wind tegen
         Niet te hard gefietst
         Politiecontrole
         Vanuit Hoeven te voet moeten lopen
         Karin en Karien uitgegleden
         De ongezouten wegen waren glad en we reden bijna telkens in de sloot
         We waren achter op het veld
         De trein zat vol en we namen de intercity
         In de berm uitgestapt
         Mijn vader zou me naar school brengen maar er was een babytje geboren bij de buren                      Fietsenhumor
Mavo-humor een fiets op het dak gooien..
Havo-humor: iemand dreigen zijn fiets op het dak te gooien....
Vwo-humor: berekenen hoe het best een fiets op het dak kan worden gegooid...
Vbo-humor: een fiets op het dak gooien en de bezitter ook!
F-Side-humor: het dak op de fiets gooien!
Kleuter-humor: een driewieler op het dak gooien!
Amsterdamse-humor: een gejatte fiets op het dak gooien (of in de gracht)
Welzijnwerkers-humor: een praatgroep oprichten voor mensen die een keer een fiets op het dak willen
gooien...
Handelaars-humor: een fietsenhandel op het dak beginnen..
Racistische-humor: alleen zwarte fietsen op het dak gooien!!
Communistische-humor: gezamenlijk onze fiets op het dak gooien...
Bouwvakkers-humor: een dak bouwen om er een fiets op te gooien...
Ambtenaren-humor: een fiets in drievoud op het dak gooien
Politie-humor: "Hebben wij een fiets op het dak gegooid?"
Belgische-humor: iemand vragen mee te helpen zijn fiets op het dak te gooien!!
Duitse-humor: je opa's fiets op het dak gooien..
Sinterklaas-humor: een fiets door de schoorsteen gooien...
Sloppenwijk-humor: een fiets door het dak gooien...!
VVD-humor: geloven dat de fiets vanzelf een keer op het dak terecht komt...
D'66-humor: iets ergens opgooien, maar wat? en waarop??
CDA-humor: geloven dat er ook op het dak gefietst wordt...
Clinton-humor: zweren, dat je geen fiets op het dak hebt gegooid!
Navo-humor: steeds dreigen een fiets op het dak te gooien, maar het toch niet doen..!!
PROVO-humor: witte fietsen op het dak gooien...
Ramadan-humor: een maand geen fietsen op het dak gooien...
Paas-humor: een fiets op het dak verstoppen...
Oud en Nieuw-humor: een fiets op het dak schieten...
luchtmacht-humor: een fiets op het dak droppen..
Gabber-humor: effe uit je dak fietsen...
Bodybuilder-humor: fiets op het dak gooien, weer eraf gaan halen, weer fiets op dak gooien enz....
Milieuorganisatie-humor: dak bezetten zodat er geen fietsen op gegooid kunnen worden..
Eo-humor: we zingen en prijzen de fiets het dak op..
pilotenhumor: beter één fiets op het dak dan tien in de lucht
SBS6-humor: een blote fiets op het dak gooien....

*****
Voordeel van een fiets boven een vrouw:
Fietsen worden niet zwanger
Je kunt je fiets elke dag van de maand bestijgen
Een fiets heeft geen familie
Een fiets piept alleen als er echt iets mis is
Je kunt je fiets aan een vriend lenen (en andersom) zonder gelazer
Een fiets kan het niet schelen hoeveel andere fietsen je hebt gehad
Je komt altijd tegelijk met je fiets aan op het hoogste punt
Het zal een fiets worst zijn of je naar andere fietsen kijkt
Fietsen vinden het prima als je fietsbladen koopt
Als je fiets te moeilijk te berijden is, kun je dat eenvoudig oplossen
Als je op je fiets scheldt, hoef je niet je excuses aan te bieden voor je hem opnieuw kan berijden
Je kunt zo lang fietsen als je wilt zonder dat je fiets gaat klagen
Je kunt stoppen met fietsen wanneer je maar wilt zonder dat je fiets gefrustreerd raakt
Je ouders houden geen contact met je oude fiets als je al lang een nieuwe hebt
Een fiets beledigt je niet als je niet goed kunt fietsen
Je hoeft niet te douchen voor je je fiets mag gebruiken
Om te fietsen heb je als bescherming alleen een fietshelm nodig en zelfs dat is niet verplicht
(Inzender: Popko Nieboer)

                      Schoollogica
                 Hoe meer we leren, hoe meer we weten.
                Hoe meer we weten, hoe meer we vergeten.
                Hoe meer we vergeten, hoe minder we weten.
               Hoe minder we weten, hoe minder we vergeten.
                Hoe minder we vergeten, hoe meer we weten,
                  dus waarom zouden we dan leren?
Treinhumor
"Dames en heren, er is goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat alle motoren defect zijn. Het
goede nieuws is dat u niet in een Boeing 747 zit."

In de zomer van 1993 (het heeft wekenlang geregend) zat ik met mijn vriendin in de trein tussen Nijmegen
en Utrecht. We lieten tijdens de controle onze kaartjes zien (3-dagen zomertour) maar de conducteur zei dat
ze niet geldig waren. Het was immers geen zomer...

Twee conducteurs komen de coupe binnen: "Hier zijn de knippendales!!"

Dames en heren, welkom aan boord van deze trein naar Geldermalsen. Wij hopen over ongeveer een uur
aldaar aan te komen. De temperatuur in Geldermalsen is 18 graden Celsius, licht bewolkt. Wij rijden op 1
meter boven het maaiveld en wensen U een goede reis.

Bij een van de eerste ritten van een dubbeldekker: "Dames en heren, thans naderen wij station Amsterdam
Sloterdijk. Het bovenste gedeelte van deze trein zal doorgaan als ..."

"On behalf of our captain and the crew, we thank you for flying Dutch Railways and wish you a pleasant
journey."

"... eindpunt van deze trein. Denkt U bij het uitstappen even aan uw bagage, aangezien het omgekeerde
zelden voorkomt".

"U bevindt zich in de sneltrein naar Eindhoven. Deze trein stopt niet te Best."

'Over enkele minuten naderen wij Den Haag Centraal alwaar wij u vriendelijk verzoeken allen samen met
uw bagage uit te stappen'

Wij naderen station Hoofddorp, dat is tevens het einde van deze trein.'U wordt allen verzocht vriendelijk uit
te stappen!'

Eerder deze maand hoorde ik op station Schiphol de omroepster de trein naar Antwerpen en Brussel in het
Frans aankondigen: "Le train a destination d'Anvers (Anvers is Frans voor "Antwerpen") et Bruxelles ".
Helaas had deze dame een vrij zwaar Amsterdams accent waardoor het klonk als "le train a destination
d'enfer (hel) et Bruxelles".

Een echte Amsterdammer wel eens Frans horen spreken? Via de stationsomroep van Amsterdam Centraal
begon een bericht voor de een of andere Fransman als volgt: "Ici un massage pour monsieur X. ..."

Gehoord in Rotterdam: "Mister is kindly requested to melt at the informationpoint."

Een zeer welbespraakte conducteur op de lijn Zwolle-Amsterdam na de splitsing bij Amersfoort. Tegen een
paar Friese Vrouwen. "Dag dames, al reeds gecontroleerd op deze trein???" "He wyjat zyeg dayt condutur
ntjou." "Of u al geknipt bent!!!" "Vyiespeuk!!!"

De stoptrein vanuit Gouda naar Utrecht nadert Utrecht CS en de conducteur roept om "Dames en heren,
waar ik heen ga weet ik wel, maar waar komt U-terecht?"

Ergens een keer in de weilanden tussen Hoofddorp en Leiden: Als u rechts kijkt ziet u een schaap in de wei
staan. Dit schaap was vroeger lam.

Omroep in trein Utrecht-Arnhem: "Dames en heren, over enkele ogenblikken lopen we station ... Herstel
mededeling, dames en heren, over enkele ogenblikken rijden we station Arnhem binnen."

Conducteur betreedt de 1e klas: "Dames en heren goedemorgen, uw geld of uw kaartje."

Reiziger: "Hij is twaalf conducteur kan hij nog toe met een kinderkaartje of niet meer?" Conducteur: "Nee,
mijnheer, ik zie duidelijk dat hij elf jaar is, ik zie dat heel vaak, jaren zijn ze elf en dan van de ene op de
andere dag zestien."

Conducteur komt langs, in een drukke trein, om kaartjes te controleren. In plaats van te stempelen zit hij
met een balpen een paraaf te krabbelen. Een vrouw vraag daarop "Is je knippertje stuk?", waarop het
antwoord met een strak gezicht luidt: "Zit in de was"! Even later hoorden we dat zijn fluitje niet in de was
zit...

Robert Kissen zit met z'n vriendin in de trein naar Eindhoven en laat de conducteur zijn OV-kaart zien met
het commentaar: "M'n vriendin reist met me mee".
Zegt de conducteur: "Nou ja, dat kun je niet maken, gisteren was je nog met een ander meisje" Conducteur
vraagt in de trein een vrouw om het kaartje van de hond. Vrouw antwoordt: "De hond heeft geen kaartje, hij
is pas drie jaar!"

Eerste Kerstdag 1999 van Haarlem naar Zandvoort. Conducteur komt coupé binnen en vraagt:
"Goedemiddag, heeft er iemand een flesje wijn voor de machinist en mij?" Korte stilte. Gegiechel."Niet?
Dan knip ik lekker ook geen kaartjes!"

Dames en Heren, door omstandigheden geheel buiten ons schuld is de trein van 11 over 2 op tijd."

Conducteur tegen man in eerste klas met een tweede klas kaartje: "Zit u hier wel goed?" Man: "Ja hoor, u
hoort mij toch niet klagen?"

Een hoogzwangere vrouw wankelt van het ene been op het andere in een overvolle Amsterdamse tram.
Niemand staat op, de bestuurder van de tram wel. "Als niemand opstaat, dan sta ík op en dan gaat de tram
niet verder", zegt hij

Er swingt een vrolijke Surinamer de tram in. "Waar mot je heen?"vraagt de bestuurder in sloom
Amsterdams. De Surinamer lacht met zijn hele lijf: "Naar huis, jongen!" Zonder een krimp te geven
antwoordt de bestuurder: "Dat is dan 20.000 strippen."

In de trein van Ede -Wageningen naar Amersfoort heette de conducteurde treinreizigers welkom met: U
bevindt zich in de Rollercoaster richting Amersfoort...
   Hash en Wietje
   Er leefde eens een arme houthakker, die heette Drugo Rihuana. Hij had een hele
   bazige vrouw. Ze hadden twee kinderen en die waren Hash en Wietje gedoped.
   Wietje speelde met haar barbituraantjes en Hash speelde met Stuffie, zijn hondje en
   Morfientje, zijn kat.
   Ma Rihuana zei:”We moeten iets doen”. Pa snoof eens diep, maar wist niets te
   zeggen. Ze hadden namelijk haast niets meer te eten. Ma Rihuana bedacht een boos
   plan. Ze zouden met zijn vieren een tripje in het bos gaan maken en daar zouden ze
   Hash en Wietje achterlaten. Maar de slimme Hash had alles gehoord en stak een
mesje in zijn broekzak.
De volgende dag gingen ze een tripje maken in het bos, waar de wind door de
bomen blowde, die zo high waren. ‟s Middags deden Hash en Wietje een dutje en
hun ouders gingen er stilletjes vandoor. Maar Hash had met zijn mesje lijntjes
getrokken in de sneeuw, dus konden ze makkelijk de weg naar het dorp terugvinden.
Ze durfden echter niet naar huis te gaan, dus gingen ze naar Opium en Omium.
Deze zaten vredig op hun canabee naar de LSD-speler te luisteren waaruit juist de
hit klonk:
Altijd rookt Cognacje wiet, Midden in de week maar ‟s zondags niet. ‟s Zondags rookt
zij heroïne, met een snufje cocaïne. Altijd rookt Cognacje wiet, Midden in de week
maar ‟s zondags niet.
Toen Opium en Omium de kinderen zagen begroetten zij hen uitbundig: “High!!!”
“High!!!”, riepen Hash en Wietje. Ze kregen een cracker aangeboden. “Hebben jullie
honger?” Vroeg Omium. “Jaaa!!!”, Riepen de kinderen, “Laten we gaan chinezen!”
“Goed”, zei Omium, “Ik coke wel”
De volgende dag werden Hash en Wietje weer naar huis gebracht. Pa Rihuana was
blij, maar Ma Rihuana niet. Toen ze weer een tripje in het bos gingen maken, lette
Ma extra goed op Hash, zodat hij geen kans zag, lijntjes te trekken. Toen ze weer
alleen achter gelaten waren, waren ze echt verdwaald. Opeens zagen ze een
vogeltje dat floot: “Wiede wiede wiet”. Ze volgden het vogeltje en kwamen bij een
huisje dat helemaal van coke gemaakt was. Zoveel coke hadden Hash en Wietje nog
nooit bij elkaar gezien en ze begonnen daarom met een te snuiven. Toen hoorde ze
een kraakstem: “Sniffel, snaffel, snuifje, wie snuift er aan mijn huisje???” “Het is de
wind, de wind, het highe kind!”, Riepen Hash en Wietje in koor. Dit herhaalde zich
een paar maal. Maar toen kreeg de H-XTC argwaan, kwam naar buiten en zei: “Kom
maar mee naar binnen, daar heb ik lekkere spacecake voor jullie”. Maar de H-XTC
had maar al te boze plannen met Hash en Wietje.
Na een tijdje zaten Hash en Wietje helemaal stoned en uitgeteld bij de H-XTC aan
tafel. Nu wilde de H-XTC Wietje gaan drogen in het drooghok en Hash samenpersen
in haar persijzer om hem vervolgens in blokjes te snijden. Nu konden ze niet meer
ontkomen. “Hennep!!!” Riepen ze. Ze waren bang opgerookt te worden. Wietje moest
gaan kijken of dat de kolen in het drooghok al heet genoeg waren. Ze zei tegen de H-
XTC dat ze het niet goed kon zien. De H-XTC ging nu zelf kijken en Wietje duwde de
H-XTC in het drooghok en deed de deur dicht. De H-XTC begon te schreeuwen:
“Hennep, hennep!!!!” Al gauw bleek er van de H-XTC niet veel meer over dan een
hoopje blubber. Wietje haalde Hash en ze waren blij. Ze doorzochten het huisje en
namen zoveel drugs mee als ze konden. Hun zakken puilde uit van de heroïne,
cocaïne, morfine, hash, wiet, coke en vooral XTC. Ze staken het huisje achter zich in
brand. “CRACK” zei het huisje. Ze gingen met speed naar huis. Het Wiedewiedewiet
vogeltje wees hen de weg. Onderweg kwamen ze Rookkapje en Sneeuwwietje
tegen. Toen ze thuis kwamen was Pa Rihuana heel blij. Ma Rihuana was dood en ze
leefden nog high en gelukkig.
                Fopdrachten.
1 april onzinboodschappen. Op 1 april stuurt men de gekken waarheen men wil b.v.
                om te laten halen:
              een vierkante gaatjesboor
                een ons tisterniet
                ooievaarskuitenvet
                 zuurkoolzaad
                  hooischaar
                  geruit garen
               tennisballenpompje
                  droog water
               een dichte gaatjespan
               doosje losse pixels
               een doosje richtlijntjes
               kleinmannetjeszaad
            de map met zoekgeraakte stukken

 Een jongste bediende van een drogist wordt erop uitgestuurd om bij een collega
 'muggentietjeszalf'te halen. Deze helpt hem uit de droom: "Muggen hebben toch
  geen tietjes!" Een week later komt een mevrouw om mottenballen. De jongste
         bediende: "Haha, mij hou je niet meer voor de gek!!"

 Een leerling metaalbewerker werd de straat opgestuurd voor een flesje giechelolie.
Na een dag in de kroeg kwam hij terug en zei tegen zijn baas: "Helemaal uitverkocht.
  Daarom heb ik maar een doosje Tisterniet meegebracht. (Telegraaf 020601)

         Brengt dit naar het ronde archief (prullenmand)

      Aardrijkskundeleraar: Ga de globe van Nederland eens halen

Feut, die van een ouderejaars de opdracht had gekregen om drie ons condooms te
  gaan halen, kwam terug en overhandigde hem een zakje elastiekjes met de
        opmerking: ze hadden ze alleen nog maar gesneden
       plaats muis op artikel om foto's te bekijken; daarna weer sluiten

                          Vragen
Waar zit iemand op als hij op zijn hurken zit?
En wat pak je als je iemand bij zijn lurven vat?

* Waar zitten de drijfveren van een eend ?
* Had Adam een navel?
* Hoe zorgt iemand die rekken verkoopt er voor dat zijn winkel niet leeg lijkt?
* Als een taxi je achteruit rijdend naar huis brengt, moet de chauffeur je dan betalen ?
* Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan ?
* Hoe zet men de bordjes met "Niet op het gras lopen !" in de grasperken ?
* Zwemt een eend met één poot in cirkeltjes ?
* Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan gedaan ?
* Waarom heeft Noah die twee muggen niet doodgemept ?
* Waarom kan je geen ander woord maken met de letters van 'anagram' ?
* Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hot-dogs ?
* Waarom droegen kamikazepiloten helmen ?
* Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden we dat dan ooit weten ?
* Waarom is 'afkorting' zo een lang woord ?
* Hoe merk je dat de onzichtbare inkt op is ?
* Als onze knieën andersom zaten, hoe zouden stoelen er dan uitzien ?
* Waar haalde Van Dale de definities voor zijn woordenboek ?
* Hoe weet een thermos of de drank koud of warm moet blijven ?
* Juist ja, en wat is dan de donkersnelheid?
* Waarom moeten helderzienden vragen hoe je heet?
* Wat zou er met je gebeuren als je je twee keer half doodgeschrokken bent?
* Is atheïsme een „non-prophet‟ instelling?
* Waar moesten we naar terug, toen de tekentafel nog niet was uitgevonden?
* Als je een mime-speler neerschiet, moet je dan een knaldemper gebruiken?
* Hebben medische handboeken een appendix?
* Van warmte zetten dingen uit en door kou krimpen ze; zijn de dagen daarom ‟s winters korter?
* Hoe breng je die herten aan hun verstand, dat ze moeten oversteken bij het bord “Overstekend wild”?
* Wat voor haarkleur moet je in je paspoort laten zetten als je kaal bent?
* Wie is er zo harteloos geweest om in het woord “slissen” drie essen op te nemen?
* Waar vind je een begeleider voor je blinde hond?
* Ze zitten boven op elkaar en toch moet je ze appartementen noemen?
* Waarom lees je nou nooit eens de kop: “Helderziende wint Lotto”?
* Waarom krimpen schapen niet als het regent ?
* Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen?
* Waarom is er geen synonym voor synonym?
* Als het vandaag nul graden is, en het wordt morgen twee keer zo koud, hoeveel graden is het dan morgen ?
* Als er niets aan de antibaklaag blijft plakken, hoe krijgen ze die dan aan de pan?
* Als de mens afstamt van de apen, waarom zijn er dan nog apen ?
* Waarom moet het deksel van een doodskist dichtgenageld worden ?
* Waarom is er geen ander woord voor synoniem ?
* Waarom staat het woord 'woordenboek' in het woordenboek ?
* Als je in een voertuig zit dat beweegt tegen de snelheid van het licht, wat gebeurt er dan als je de koplampen
ontsteekt ?
* Als een taxi achteruit rijdt, krijg je dan geld terug?
* Als er in een appeltaart appels zitten, waarom zitten er dan geen honden in hondenkoekjes?
* Waaraan is de Dode Zee eigenlijk gestorven?"
* Waarom heet onze nationale luchthaven niet Vliegtuighol?
* Worden leenwoorden ooit teruggegeven?(wel in het geval van 'boulevard'; komt van het Nederlandse
'bolwerk')
* Gaat mond-op-mondreclame kussenderwijs?(is het trouwens niet (mond-tot-)mond reclame?)
* Men verwacht dit kwartaal een nulgroei Wat moet ik me daarbij voorstellen?
* Zijn Philips producten zo slecht dat ze moeten roepen Let's make things better?
* Waarom noemde men haar toch Lady Di??
* Als maisolie van mais wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
* Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden gebruikt?
* Als de zgn. zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze de vliegtuigen niet van dat
materiaal?
* Waarom staat er een houdbaarheidsdatum op een potje zure room?
* Waarom zit je achter een computer terwijl je er eigenlijk voor zit? (Je zit toch ook niet achter een tv?)
* Waarom heeft een winkel die 24 uur per dag open is, toch sloten op de deur?
* Een wegwerpaansteker gooi je weg. Wat doe je met een wegwerpmaatschappij?
* Geven crematoria korting voor een brandslachtoffer ?
* Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
* Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld worden?
* Hoe komt een bestuurder van een zoutstrooiwagen op zijn werk?
* Hoe komt het dat we twee enkels hebben?
* Wat doen weekdieren in het weekend?
* Hoeveel wegen komen er uit op een tweesprong?
* Is een mijlpaal langer dan een kilometerpaal?
* Waarom maken ze geen kattenvoer met muizensmaak?
* Wat is de snelheid van het duister?
* Waar zijn de eerste 6 up's gebleven?
* Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag?
* Wat bewaart men in het Huis van Bewaring?
* Is 'bezadigd' een voltooid deelwoord van bezadigen? Iemand die dat niet is, is dus nog steeds aan het
bezadigen?
* En iemand die beleefd is hoeft niet meer te beleven?
* Wat zouden sterren wensen als ze vallende mensen zouden zien?
* Hoe noem je het vrouwtje van een winterkoninkje?
* Wat is het enkelvoud van kudde?
* Als je ouders geen kinderen konden krijgen, waarom hebben ze jou niet geadopteerd?
* Ondertekent de astronaut Wubbo Okkels met W.Okkels?
* Zeggen ze in de hemel 'Wij hebben een aarde op hemel?'
* Wat zit er tussen de middag?
* Waarom is een boksring vierkant?
* Weten we zeker dat het loempia is en niet roempia?
* We praten over de tachtiger/negentiger jaren. Zitten we nu in de nuller jaren?
* Waarom wordt in een spiegelbeeld wel links en rechts verwisseld, maar niet boven en onder?
* AH verkoopt biologisch vlees, maar is niet alle vlees biologisch?
 Benamingen voor Hitler in het ondergronds blad
       de Moffenspiegel:
 In China heette hij Hank Kreng Hang; in Japan Foetsjimoeti, in Rusland Slarottimof,
  in Polen Pikinsky, in Abessinië Halope Sebassie, in Ierland O'Brajum, in Spanje
Wibraltar, in Noorwegen Olafbek, In Italié Alverotti, in Turkije Stan-Halum, in Amerika
   Reuzefield, in Friesland Jatstra, in Arabië Slahem Alijkie, in Nederlands-Indië
           Strontjong, bij de Indianen Winnetoetitochnie,
in Brits Indië Mahatum Pahatum, in Egypte Fare Homaar, in Frankrijk Fureur, in Italië
  ook: Slavoraldi of Alesjati, in het Maleis Nassi Goorkreng, in New York Shitler, in
 Noorwegen Olav Beck, in Oostenrijk Hindamit, in Perzië Halem Kelem, in Portugal
 Lopez de See-in, in Bulgarije Moldimof, in Spanje Don Derop of Valdodos, in Turkije
            Satan Halum, in Zuid-China Kwoutie Hing

                Wie of wat wordt bedoeld met:

  Ruud Gulp
                                   Litouwers
  Balend & Van Drop en      Droom & Vreesman
                                   Anneke Kreunlo
  Jan Bulder           Magazijn 'Het Wespennest'
                                   Pik Jan Cremer
  Karin Bloemkolen        Gerard Jodel
                                   Piet Apegras
  Van Klooten & De Biel     Bak Spijkers
                                   Piet Kladzo
  Viola Holt-Achteruit      Oersul de Geer
                                   Gauw de wijn-de Brood
  Els Barst           Pamela Andersom
                                   Kater van Pilsdonk
  Ollie B. Bolkestein      Goedele Lik eens
                                   Ali Mentatie
  Kaler dan de Graaf       Simon Wisthetal
                                   Dina Miet
  Triest Vannacht        Preek de Jonge
                                   Pia Nola
  Geth Saaikema         Ontdekking van de Hema
                                   Peter Selie?
  Jan Dronk

Jan de Hartog gaf zijn literaire critici een veeg uit de pan door te publiceren onder de
              naam F.R. Eckmar (verrek maar)
 Henk van Dorp ondertekende eens met: J.Hova, Simon Vestdijk met: P.S.E. Udo
     Verder nog: Aug. Urk, B. Elzebub, H. Uurling, J. Umbo, L. Ezer
                 Afkortingen
              DAF Door Arbeid Failliet
                IBM Ik Ben Moe
          KPN Krankzinnige Pretenties Natuurlijk
         PTT Putje graven, Tentje zetten, Tukkie doen
            TWA Toch Weer Aangekomen
              TBS Toch Betere Service
           VVD Vreselijk Vervelende Domoren
          ANP Algemeen Nederlands Pestbureau
             ADHD Alle Dagen Heel Druk
           KPC Katholiek Parasieten Centrum

           KUT kwalitatief uitermate teleurstellend

                Bij de slager
           Goedemiddag, wat mag ik voor u doen?
              Geeft u maar een ons zin.
                 Een ons zin ...?
                Ja, en een kilo meter.
               Dat hebben wij hier niet.
              Zo, zo! En een pond sterling?
           Ik denk niet dat ik u daaraan kan helpen.
      Nou, laat u dan maar. Dan alleen een gram schap, graag.
     Neemt u me niet kwalijk, maar ik heb nu genoeg van die onzin.
        Oh, nu toch wel? Maar pas zei u, dat u 't niet had.
                    Wat?!
                  Een ons zin!
   Toe mevrouw, alstublieft! Dit begint me mijlen de strot uit te komen!
  Nee, nee, een kilo meter is meer dan genoeg. Ik heb maar een klein hondje.
                  Anders nog?
       Nee, zo ben ik er wel, dacht ik. Wat krijgt u van me?
                   Pardon?
             Dat schenk ik u. Dag mevrouw.

Ik vraag in de winkel om een pond jong belegen. "Een onsje meer, is dat erg?" "Nee
  hoor", zeg ik, "is helemaal niet erg." Waarop de verkoper een onsje extra op de
             weegschaal legt. (Herman Finkers)

                maffe maten


           een mondje smaad        Een zak doek
            een mijl paal        een bak steen
            een bol werk        een stuk goed
            een kist kalf        een pot lood
            een bak lava         een bak zeil
           een bak poeder        een bak meel
             een pot vis        een kom buis
             een rij tuig        een kop spijkers
           een schotel antennes       een zwik enkels
            een pan fluiten       een stapel gekken

            Een plaat ijzer
                           Een kom kommer
             een dop luis
                           een blad groente
            een blok schrift
                            een pak touw
            een blad goud
                            een pan haring
            een kwak zalver
                             een kan aal
            een schep net
                            een dop heide
             een lepel aar
                            een bol werk
             een bus kruit
                            een bus halte
             een ons zij
                            een rij scholen
            een dozijn Elfjes
                            een zak centen
          een serie moordenaars
 60 jarige man tegen Alladin: Ik wou dat ik getrouwd was met een vrouw 30 jaar
    jonger dan ik en zie: zijn wens werd meteen vervuld: plots was hij 90 !

Ik ben met onze Truus naar Thailand geweest. Wat, helemaal naar Thailand?? Ja,
               naar 't ailand Tholen!

  Stier Hannibal tegen koe bij wie hij zojuist over het prikkeldraad in de wei is
          gesprongen "Noem me voortaan maar Hanni"

De geiten die in een film van Hitchcock een filmrol vonden en die opaten: "Het boek
                   was beter".

    Patient: "Ik versta maar de helft van wat mensen tegen me zeggen".
Arts:"Goed, doen we een test; gaat u maar in de hoek staan en herhaalt u maar wat
                     ik zeg".
               Arts fluistert:"Achtentachtig".
                Patient: "Vierenveertig".

     Ik was zo gek op mijn vrouw vroeger, ik kon haar wel opvreten
            Nu denk ik: Had ik het maar gedaan

       Alles met "te' ervoor is teveel, behalve tevreden en teneel
 'En nou ben jij aan de beurt,' zeiden mijn tantes met een kakelend lachje tegen me
op elke bruiloft en daarbij prikten ze dan met hun kromme vingers tussen mijn ribben.
    Ze hielden daar meteen mee op, toen ik bij hen hetzelfde ging doen op
                   begrafenissen.

             Waarom uiterlijk belangrijk is?
           Een mooi cadeau pak je toch ook netjes in!

         Waarom hebben ze in Egypte nog geen E-mail?
            Zij blijven trouw aan de K-meel.

           Hoe gaat de deurbel van een dom blondje?
                Dom Ding, Dom Ding.

       Waarom creëerde god eerst de man en daarna de vrouw?
           Jij maakt toch ook eerst een kladje.

Een hoogleraar hield zijn gehoor voor dat de aarde over 50 miljard jaar niet meer zal
bestaan. Een toehoorder staat geschrokken op en vraagt: "Over hoeveel jaar zei u?"
 Waarop de professor antwoordt: 50 miljard" De toehoorder gaat gerust weer zitten
     met de mededeling: " O, gelukkig, ik dacht dat u 50 miljoen zei."

 Over een jaar mag de PABO studente voor de klas. Winston Churchill is volgens
 haar een merk hondenvoer, Napoleon een cognacsoort, hun wouwen (zij wilden) is
  aanvaardbaar Nederlands en hoe je 1/2 + 1/4 moet uitrekenen is iets voor de
                 universiteit.

 Recensie in de NRC van de Musical De Drie Musketiers : kosten noch moeite noch
               Dumas gespaard

    Kolonel voor de krijgsraad: Toen zei ik: "Laat zien dat je een man bent"

   Onze flat is zo gehorig; ik riep laatst tegen mijn buren: "Wordt hier iemand
         vermoord?" Roepen ze terug: "Nee, integendeel".

Ik moest laatst voor de rechter verschijnen. Zitten daar twee mannen achter de tafel,
 een rechter en een linker. Staat de linker op en zegt: 'Ik ben de rechter'. Ik denk dat
    wordt ruzie met de rechter, maar die hield zijn mond, die was wel linker.

 Man slikt flesje eau-de-Cologne i.p.v. het drankje van de dokter. Zijn temperatuur:
                    4711!

Belg tot zijn zoontje: "Weet je hoe je een Hollander moet redden die op het punt staat
             te verdrinken? "Nee". "Fijn zo, jongen".

Mijn broer Bob heeft 12 kinderen. Ik zal u vertellen van zijn hobby, trouwens dat heb
                  ik u net verteld

             Ken je die mop van die mummie?
                  Ingewikkeld hè?
Ik was op het station en kreeg zomaar en klap van een dame aan wie ik vroeg: "Hoe
                kom ik in U terecht?"

 Tante zag een vriendin voorbijkomen. Ze wenkte haar en zei: "Kom toch een paar
     minuutjes binnen. Dan kunnen we gezellig een uurtje kletsen".

 Recensie: Vanaf het ogenblik dat ik het boek oppakte totdat ik het weer neerlegde
       heb ik me slap gelachen. Ik hoop het nog eens te lezen.

                 Zelfreizend email.

               Nieuw kerkblad: Prayboy

      Op parkeerterrein vrouw tegen man: "Waar sta je?" (Blind?)
          Man: "Ik sta daar"(terwijl hij HIER staat!)

We kijken uit over het Museumplein in Amsterdam. Ik vertel Joan uit Canada dat ze
hebben gekozen voor een Deense landschaparchitect, waarop ze antwoordt: "I see,
               when will they start?"

 Baas tegen niet snuggere uitzendkracht: "Je hoeft maandag niet terug te komen".
            Uitzendkracht: "Tot dinsdag dan!"

 "Een man verstuikte zijn enkel doordat hij met zijn voet in een konijnenhol kwam".
      "Hoe kan dat nou?? Wel eens een konijnenkeutel gezien?"

  "Mijn vrouw heeft van die gezondheidssandalen gekocht, je weet wel, met een
                  houten zool".
                  "Zweedse?"
           "Nee, ze heeft nooit zweetvoeten gehad".

      Zegt de ene soepkom tegen de andere in bed: "Maggi erin?"

 Vrachtwagenchauffeur tegen dame in Suzuki Alto:"Hé, zus, krijgt ie al benzine of
              voed je hem nog zelf?"

 Man (tegen knappe dame in het gemeentehuis): "Goedendag, ik zou graag willen
                  trouwen."
       Dame: "Dat kan en aan welke datum had u gedacht?"
       Man: "Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat je wilt."

De scherpschutter van Washington komt 's avonds thuis na een lange, vermoeiende
        dag. Zijn vrouw zegt: "En hoe was het vandaag"?
        Waarop de scherpschutter zegt: "Ik heb u gemist"!

Er komt een man bij de psychiater. De psychiater zegt: "Waar kan ik u mee helpen?"
     "Nou," zegt de man, "mijn broer denkt dat hij een sinaasappel is."
  "Nou," zegt de psychiater, "dan kan uw broer beter zelf bij mij langskomen."
       "Oke," zegt de man, "ik zal hem even uit mijn tas halen."
 In de wachtkamer van een psychiater zijn twee patiënten met elkaar in gesprek. De
          één vraagt aan de ander: "Waarom ben jij hier?"
De tweede antwoordt: "Ik ben Napoleon, dus de dokter zei dat ik hier naartoe moest."
   De eerste vindt dit toch wel een beetje vreemd en vraagt: "Hoe weet je dat je
                  Napoleon bent?"
        De tweede antwoordt: "Dat heeft God me zo gezegd."
  Zegt de eerste met een galmende zware stem: "Nee, dat heb ik niet gezegd!"

             Koninklijke copulatie: vorst in vorstin.

         Lees goed na je geen woorden overgeslagen hebt.-

        Sla nooit een man met een bril. Sla hem met je vuist.

            Ik kna 300 woodren pre mniuut tpynen.

  Mijn dokter zei me te stoppen met die dineetjes voor vier, tenzij er drie andere
                mensen bij waren.

          Je dorp heeft gebeld. Ze willen hun idioot terug.

Ik wil sterven in mijn slaap, net als mijn grootvader. Niet roepend en tierend zoals de
                 passagiers in zijn bus.

Op een nacht lag ik in mijn bed naar die vele sterren in de lucht te kijken en dacht bij
            mezelf: "Waar is mijn dak naartoe?"

Een Duitser, een Fransman en een Belg komen een cafe binnen. Zegt de cafebaas:
                "Is dit een grap?"

           Met een ouwe hoer bereik je geen flikker.

 Mijn schoonmoeder wandelt alle dagen 5 kilometer. Ik vraag me af waar ze al zit.

          De cursus rietdekken gaat niet door: Riet is ziek

 Een bende heeft Willibrord Frequin ontvoerd. Ze eisen € 7000000 ,anders laten ze
                  hem weer vrij

                      Jantje
Moeder legt uit hoe een kalf wordt geboren : "Eerst komen de voorpoten, dan de kop,
 daarna het lijf en tenslotte de achterpoten!" Jantje: "En wie zet hem dan in elkaar?"
Keesje, het broertje van Jantje, logeert op de boerderij als een kalfje wordt geboren.
 Als het beestje eindelijk uit de koe is vraagt Keesje: "Hoe hard liep dat kalf toen hij
                 tegen die koe botste?"
De boer zegt tegen Marietje,het lelijke zusje van Jantje en Keesje Niet achter de koe
  gaan staan, als de koe achterom kijkt, en jou ziet staan, denkt ze soms dat ze al
                 klaar is met kalveren......
 "Jantje, slurp toch niet zo, je bent net een biggetje. En weet je wat een biggetje is?"
            "Ja, vader, dat is de zoon van een varken."
   PAS OP! SCHRIKDRAAD! Jantje: "Dat kunnen koeien toch niet lezen?"
      Moeder:"Jawel hoor, het staat er met koeienletters op".

  Tegenwoordig hoef je kinderen niets meer te vertellen. Vader:"Weet jij hoe er
    kindertjes komen?" Jantje: "Nee, maar ik weet wel hoe ze er niet komen".
Jantje is wat laat en rent naar school. Onderweg bidt hij "Lieve God, laat me toch niet
 te laat komen asjeblief". Dan struikelt hij en roept verontwaardigd tegen God: "Je
                  moet niet duwen!"
  Janje (5 jaar) en Marietje(4) spreken over gaan trouwen. "Waar gaan jullie dan
 wonen?" "Op de zolderkamer". "En als er dan eens kindertjes komen?" Janje: "Die
      komen er niet: Als Marietje eitjes legt trap ik ze allemaal stuk".
 Jantje: "Zullen we dansen?" Meisje: "Ik dans niet met een kind". Jantje: "O, ik wist
                niet dat je zwanger was".

  Jantje logeert bij Oma en plots vraagt Jantje: "Oma, zijt gij van karton?" "Neen,"
antwoordt oma, "ik ben niet van karton." Een tijdje later vraagt Jantje weer: "Oma, zijt
  gij van karton?" "Maar neen Jantje, ik ben niet van karton, waarom vraagt ge dat
 altijd?" Waarop Jantje antwoordt: "Gisteren zei mijn vader: 'Morgen moogt ge bij die
               oude doos gaan slapen!'"

              Jantje: Ik fijn gespeeld hebben
             Moeder: Waarom praat je zo raar?
             Jantje: Ik wil niet opvallen in de klas

 Derrek leert zijn 2 jaar jonger broertje de namen van de vingers: duim, wijsvinger,
              fukjoevinger, ringvinger en pink.

             Marja: "Dat mag niet. Punt!" Geke: "NL".
Marja: "Maar jouw verjaardag is nog wel heel ver weg hoor" Aliek: "Dan gaan we met
                de auto naar mijn verjaardag."
          Pappa, maken ze schimmelkaas van witte paarden?"
        Jantje toen hij pauw zag: "Oma, kijk, die kip staat in bloei"
            Jantje: Wanneer krijg ik nou een vadervlek?
  Ik kan nooit bij mijn moeder gedronken hebben, want bij mijn moeder gaan alle
                 jurken van achter open.
Zusje bij het zien van het verluieren van baby broertje: "Mama, dat dingetje gaat toch
                   nog wel weg, he?"
   Jantje ziet pap's behaarde borst: "Pap, bij jou komt de vulling er helemaal uit".
Jantje: "Ik ben gevallen". Moeder moppert: "En nu heb je een gat in je nieuwe broek!"
       Jantje: "Het ging zo vlug; ik kon hem niet zo gauw uittrekken".
    Jantje bij het zien van een moedervlek: "Ik begin al een beetje te roesten".
  Jeroen moet op school in de hoek staan. Pappa gaat eens ernstig met zijn zoon
  praten. Uiteindelijk komt het 'waarom' eruit: "De juf praatte steeds door mij heen,
                      pappa!"
 "Meester ik kan mijn gymschoenen vandaag niet aan want mijn voeten zijn aan het
                     groeien".
              Meester, waar zit de HOMO toets?
 In groep 4 zal een dobbelsteen uitmaken wie er mag beginnen. Juf:"Wie het hoogst
 gooit mag beginnen". Vervolgens vliegt de dobbelsteen tegen het plafond en roept
             het kind: "Die van mij ging het hoogst".
       Kleinzoon: Mijn andere oma is veel meer ingedeukt dan jou

            Lodewijk de Waal: Kabinet Bak Ellende   Klik op de pijl om te weten     wat de ezel deed toen hij dit bord zag
 Napoleon droeg een rode jas, opdat zijn soldaten het niet zouden merken, als hij
                 gewond raakte.
       Nu snap ik waarom Hitler een voorkeur voor bruin had.

               Wat te doen bij een overval
Stap 1: Vraag de overvaller op zeer lieve toon of je hem ergens mee kunt helpen en
              of hij een kopje koffie wenst.
Stap 2: Vraag de overvaller vooral NIET om de winkel te verlaten. Hij zou u wel eens
aan kunnen klagen wegens discriminatie !! U wilt hem immers de toegang ontzeggen

  Zin om een ruzie te doorbreken: "Als je maar niet denkt dat jij bang voor mij
              bent!"(ingezonden door Ton)

 Een oude grijsaard van 18 jaar zat op de hoek van een ronde tafel te lezen in een
 dichtgeslagen boek bij het licht van een gedoofde kaars. Hij keek op zijn fiets hoe
 laat het was en sprong op zijn horloge. Hij reed met een vaart van 0,0 tegen een
   electrische stoomtram die juist benzine stond te tanken. In het ziekenhuis
  constateerde men een linker beenbreuk achter zijn rechter oorlelletje. Toen hij
           begraven werd liep hij achter de lijkstoet.

                  Herman Finkers
"Ja", zegt zij, "ik vind uw programma's altijd heel leuk." En ik had nog wel zo duidelijk
                  mijn naam gezegd.
  Ik ben nog steeds vrijgezel. M'n schoonouders konden geen kinderen krijgen.
Ik vroeg de weg en toen zei die meneer: "....en dan na twee minuten links af". Dus ik
         wachtte daar twee minuten en sloeg vervolgens linksaf
    Ali en Esmee hebben eindelijk een zoon: De kogel is door de moskee.
         De file is zeer geliefd.. De mensen staan ervoor in de rij!
 Vorige week heb ik nog een goede vriend naar het kerkhof gebracht; zijn buurman
                    was overleden.
Mijn broer zou gisteren precies 20 geworden zijn .... als hij niet in 1978, maar in 1980
                     was geboren
            De Antillianen voeren niet veel uit. Ja, drugs
      Ik trapte de gaspedaal in en de auto ging zienderogen achteruit
Stotterende Chinees zit naast me en wijst de weg:"Nu llll...." dus ik sla links af. Zegt
                     ie:"Lechts".
  Ik word wakker, doe een plas en sta op en dacht: verrek, dat moest andersom
  Twee Friezen zijn bij de elfstedentocht in een wak gereden. Zo heb je het over
               Friezen, zo heb je het over dooien.
 Ik heb mijn vrouw leren kennen in Assen. We waren toen precies 4 jaar getrouwd
       Dit jaar word ik 80 en volgend jaar 75. Ja, ik ga hard achteruit.
        In roddelblad:"Rob de Nijs op Kreta". Wie is Kreta nu weer?
 "We hebben binnenkort ons jaarlijks etentje". "Dan moet u wel verrekken van de
                      honger!"
           "Bent u hier bekend?" "Herkent u me dan niet?"
      Patiënt:"Ik heb een mid-life crisis". Dokter: "Dat mocht u hopen".
          Hoer tot Turk:"Hoe heet jij?" Turk: "Ikke heel heet!"
         De aarde is niet plat; hij is rond: net als een pannenkoek.
               nichterige moslim is een islamietje
    Het liedje duurt 45 seconden, dus u hoeft zich geen minuut te vervelen.
In Wenen is een standbeeld met hakenkruisen beklad. Haider: Het was verdamt het
        laatste standbeeld met hakenkruisen dat we nog hadden.

    Er staat een man op de bus te wachten. De chauffeur roept: Kom er af!

 Ene schaap tegen het andere: "Wat loop jij mank". Ander schaap: "Ik ben vroeger
                lam geweest"

        Stotterende Hendrik: "Kkkkk..... Och, je staat er al in"!"

 Freek de Jonge zat te werken aan zijn oudjaarsconference. Hij zag op de TV de
            torens vallen en dacht: Stof genoeg.

        Als ik een mop vertel komen de mensen niet meer bij...
                mij.(Freek de Jonge)

  Een Nederlandse notaris en een Marokkaan wonen in identiek aangrenzende
  rijtjeshuizen. "Mijn huis is het dubbele waard van jouw huis zegt de Marokkaan.
 "Onzin", zeg buurman. "Onze huizen zijn precies hetzelfde." "Nee", antwoordt de
  Marokkaan. "Want ik woon naast een notaris en jij woont naast een Marokkaan

 LPF: Ze hebben in de inburgeringscursus de allochtonen "We gaan nog niet naar
    huis" leren zingen; waarom niet "Toen wij uit Rotterdam vertrokken"?

               Bush: "Ich bin kein Berliner".
       Brand heeft de hele bibliotheek van Bush in de as gelegd.
              Beide boeken zijn vernietigd.

         Hoe kun je op de beurs een miljoen overhouden?
         Antwoord: Door met twee miljoen te beginnen.

  Een Duitser tegen verkoper in Amsterdam: "Mag ik ook in Marken betalen?"
          Verkoper: "Het spijt me, het moet echt hier".

    Belgische familie Naise: pa Tat Naise, ma Jo Naise en zoon Wil Friet

 Freek de Jonge: Mijn zus heeft een dagtocht bij de NS gemaakt; ze is een wéék
                 weggeweest.

 Ze zijn zo arm dat, wanneer hun kindje koorts heeft hij langer mag opblijven; dat
              scheelt immers stookkosten.

 Kopspijkers:In Nederland hebben we pizzacoureurs; heb je in Italië wel eens een
               hutspotcoureur gezien?

Van Sauers: Ik ken mensen, die uitgerekend op de mooiste dag van hun leven in het
                 huwelijk traden.

Een Israëlische kikvorsman heeft twee Libanese torpedoboten onschadelijk gemaakt.
 Toen hebben als vergelding twee Libanese torpedoboten een Israëlische kikvors
               onschadelijk gemaakt.

     In extremistische hoek oefenen de Palestijnen op een opblaaspop.

Ben Laden is gezakt voor zijn typdiloma; hij haalde niet meer dan vier aanslagen per
                    uur

 Bush heeft bij schaken verloren van Ben Laden: hij was meteen zijn twee torens
                    kwijt.

      De nieuwe hogesnelheidstrein naar Kaboel? De Talysbaan.

Iemand brengt een hondje met maar drie poten en één oog naar de dierenarts. Deze
 vertelde de eigenaar dat hij de hond maar beter kon achterlaten om afgemaakt te
  worden. De volgende dag belde hij op naar de dierenarts en vroeg: "Is hij al af?"

      "Wat hebt u tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niks."

 "Wát zegt u daar?" vroeg de oude pastoor in de biechtstoel. "Ik ben prostituee", zei
  de vrouw. "O, gelukkig, ik dacht dat u zei dat u protestant geworden was".
                 (Balkenende)

    Voordeel van Alzheimer:1) Je kunt je eigen Paaseieren verstoppen
          2) Je kunt verstoppertje spelen met jezelf
          3) Je hebt elke dag een nieuwe vrouw/man
           Mandela heeft een ex-vrouw. Ja, wie nie?

        Wat vind je van Al Quaeda? Alleen als ie ijskoud is.

              "Wat is dat voor een varken?"
            "Het is geen varken; het is mijn hond".
             "Sorry, ik had het tegen de hond".

  Hij:"Ik lees hier in de krant dat er in Tokio ieder uur van de dag een man wordt
        overreden". Zij: "Dat is toch geen leven voor zo'n man".

     Betty heeft een facelift gehad en de chirurg heeft nu een hernia

  Ik discrimineer niet, voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde (Theo Maassen)

  Fijn dat de Duitslanden weer verenigd zijn; ongeveer hetzelfde als wanneer de
    Beatles weer verenigd zouden zijn. Alleen maar hopen dat ze nu niet op
         wereldtournee gaan (Freek de Jonge 29-12-1991)

              Snip: Hoe oud schat u mij?
                   Snap: 50
             Snip: Hoe raadt u dat zo precies?
     Snap: Nou, ik heb een dienstbode van 25 en dat is een halve gare

   kale meneer in het Lagerhuis (18 jan 03): mensen zijn apen met haaruitval

       Man tegen Mabel: Ik herkende u niet met uw kleren aan

Spaanse hotelier die het gesnoef van zijn Amerikaanse gast over Amerika beu was,
waar de wolkenkrabbers groter waren dan de Spaanse paleizen, de auto's groter dan
 koetsen, stopte uiteindelijk een kreeft in zijn bed. Toen de man dit kwam melden
     merkte hij op dat dit een van hun wandluizen was. (Saul Bellow)

                   Javier Guzman:
                 *Jammer dat ie dood is..
               Ik had hem liever zelf vermoord
   *Mijn slager vertelt mij dat eenzame mensen soms wel drie keer per dag
 boodschappen bij hem doen; om zo maar onder de mensen te zijn. Verschrikkelijk!
             En dat vertelt hij me drie keer per dag
        *Iedereen kon Fortuyn wel schieten ... tot het gebeurde
*Prins Claus liep zo stijf omdat hij iedere ochtend soepel uit de douche stapte en dan
          in de haarspraywalm van Beatrix terecht kwam

 *Marokkaan door telefoon: - Ik wil een klacht indienen dat mijn portret zonder mijn
            toestemming op TV is vertoond.
                   = .........
             - Hoezo Opsporing Verzocht?

                 Youp van het Hek
     Ik neem mijn werk mee naar huis; heb ik van Regilio Tuur geleerd

       Ik heb een cabrio, want ik wil solidair zijn met de daklozen.

         Tegen Turkse werkster: Zo te zien heb je er zin in.
                 Werkster: Hoezo?
             Nou, je hebt de stofdoek al om.

           Turk: Hou jij je kop, dan hou ik mijn schotel

Ik ben rijk: Wil ik een Porsche, dan koop ik een Porsche; wil ik een zwembad, dan ga
                 ik naar het zwembad


                  Najib Amhali:
             -Ik wil hoersubsidie aanvragen.
           =Daar geven wij geen subsidie voor.
             -Waarom niet, hoer kost veel.
         =Dat kan wel wezen, maar dat geven wij niet.
    -Waarom niet? Alle boerman krijgen hoersubsidie, waarom ik niet??

        Bush denkt dat Fellatio de Italiaanse ambassadeur is.

          De cursus rietdekken gaat niet door. Riet is ziek

    Cursus 'Zoek Jezelf'.Ik heb me opgegeven, misschien vind ik me wel.
Verpleegster tegen chagrijnige man wiens been geamputeerd is: "Zo, bent u met het
            verkeerde been uit bed gestapt?"

  Frits Barend tegen rondboezemige Karin Bloemen met een wat laag decolleté:
               "Welkom jullie beiden"

                    Toon Hermans
   In het ziekenhuis deed de zuster alles wat ik vroeg: als ik riep: "Zuster, mijn
             hoofdkussen", dan deed ze dat meteen.
 Ik lust geen tong. Nee, wat die koeien de hele dag in hun bek hebben gehad... Geef
                   mij maar een ei!
Ik heb op de lagere school gezeten; lager kon niet, maar ik heb er geen hoogtevrees
                  aan overgehouden.
       Watersnood is een dom woord: het water staat tot aan je lippen
 Ik zing voor u een liedje in mijn moedertaal; mijn vader sprak die taal trouwens ook.
             -Tegen Engelsman: "How is your Duts?"
                 -Antwoord : "More or less"
      -tegen publiek 'in the sale' : "Hij zegt dat hij meer les moet hebben".
 Bij uitreiken van Edison: Het enige, dat ik zou willen zeggen is dit. Dit. En als je het
            mij vraagt, zou ik het daarbij willen laten.
  Ze zitten aan aan het banket, maar ze mogen nergens aanzitten.(Toon Hermans)
  In Lapland wonen ook heel vieze Lappen, echte Smeerlappen.'s Morgens bij de
             bakker is het één grote smeerlapperij
  De verkeersagent liet alles en iedereen stoppen, Zelfs zijn wollen sokken
             Soms is minder meer dan meer
     Mijn oma had nooit gehoord van diëet, ja, die eet en die eet niet
Mevrouw tegen 80 jarige Toon Hermans: Ik ben al 86. Toon: Dan schelen wij 6 jaar.
              Vrouw: Bent u dan al 92?
       "Wilt u de aardbeien van de reclame?""Olie verversen!"
                   IRAK
Een man rent door de straten van Bagdad en schreeuwt: Saddam is een zwijn . Hij
  wordt opgepakt en veroordeeld tot levenslang wegens belediging van het
   staatshoofd en ter dood wegens het onthullen van een staatsgeheim

Internationale prijsvraag. Eerste prijs: een week vakantie in Irak. Tweede prijs: twee
      weken vakantie in Irak Derde prijs: drie weken vakantie in Irak

 Op een politieke bijeenkomst in Irak zegt de inleider dat de mens in Amerika wordt
  onderdrukt door de mens en vraagt dan: "En hoe is het bij ons?" "Precies het
              omgekeerde", roept de zaal

  Een Irakese politieagent vraagt zijn collega: "Wat vind jij van Saddam?" De
aangesprokene kijkt zijn landgenoot diep in de ogen en zegt: "Hetzelfde als jij." Zegt
            de eerste: "Dan ben je gearresteerd."

 Een vliegtuig stort naar beneden met Bush, Poetin en Blaire aan boord. Waar is de
  treurnis het grootst? Antwoord: In Irak, omdat Saddam niet in het vliegtuig zat.

  Saddam komt in de hemel en meldt zich bij Petrus. Overal in het portiersvertrek
hangen klokken aan de muur. "Die klokken laten zien waar op het ogenblik, waar ook
 ter wereld, de mensenrechten worden geschonden", zegt Petrus verklarend. "Is er
ook een klok die op Irak betrekking heeft?", vraagt Saddam. "De Irak-klok hangt in de
        keuken", zegt Petrus, "die gebruiken we als ventilator".

 Sadam vraagt Bush: "Hebt u een hobby, meneer Bush?" Antwoordt Bush: "Ja, ik
 verzamel moppen die de mensen over mij vertellen. En u?" Zegt Sadam: "Bij mij is
              het precies omgekeerd".

             Op politiekaderschool in Bagdad
'U hebt een revolver. Er staan twee mannen voor u, Saddam en Bush.Wat doet U?'
             Recruut: 'Op wie zou U schieten?'
              Officier: 'Op Bush natuurlijk!'
           Recruut: 'Ja, dan heb ik geen keus meer'.

  "U mag niet meer zeggen 'Allah zij geprezen, maar Saddam zij geprezen'".
  "En als Saddam morgen sterft?' "Ja, dan kunt u zeggen: 'Allah zij geprezen' ".

 Vandaag lieten ze een video zien van Saddam die op zijn eigen begrafenis sprak

     Waarom bent u er zo zeker van, meneer Powell, dat Saddam
            massavernietigingswapens heeft?
  Maar meneer Blix, dat is omdat wij natuurlijk de rekeningen hebben bewaard
   click on Mohammed Saeed al-Sahaf to see and hear more quotes and soundbits

                    Bordjes
  Huishoudspeciaalzaak in Amsterdam met reclamebord voor de deur waarop staat:
              'Geef uw vrouw een goeie trap'

   Op de Albert Cuypmarkt boven een rek met BH's: 'Laat ze niet hangen voor een
                    tientje'

  Gezien naast een snackbar in Leeuwarden: een doe-het-zelf zaak die adverteert met
                   'Eternit'.

       Op Texel bij kunsthandel: Man spricht Deutsch. Frau auch.
  (Bron waarschijnlijk film van Toon Hermans, waarin bordje op de markt voorkwam
              met: Man spricht Deutsch (Frau nicht))

    Bordje in wachtkamer: Wie niet buiten roken kan moet maar buiten roken.

          Hero Drinks Amstel Beer: Held drinkt Amstel bier.

      Bord langs de weg bij Mol: 'Wij serveren wild, maar blijven deftig'.

    In WC: 'Bij vorst raam dicht'. Daaronder geschreven: Bij vorstin, raam open.

  Iemand had aan het begin van zijn straat een driehoeksbord aan een lantaarnpaal
                bevestigd met de tekst:
         "Rijd voorzichtig: in onze straat wonen 22 kinderen
                     Jos"
               Daaronder was geschreven:
                  "in de meine 84
                    Ahmed"

 Man plaatste een advertentie in de krant: "Ik zoek een vrouw". Hij kreeg 100 reacties,
            die luidden"" "Je mag de mijne hebben"
                  Op grafsteen:
Op graf van the Happy Hooker:       grafschrift Lammy en Gretha:
Hier lig ik dan 's zonder man       'Wedden dat ik kan zwemmen zunder
en vind er echt geen donder an      handen?',
                     zee Jan van Toren,
Hier ligt onze werkster Lisa Streep    Mor hier ligt het bewies:
Nu is ze helemààl om zeep          Hij het de weddenschap wel verloren.

Hier ligt tandarts Meier           Onder deze steen ligt Jan Been
hij vult hier zijn laatste gat.       Zijn naam is geen Been, maar Bot
                       Omdat Bot niet rijmt op steen,
grafschrift van een snelheidsduivel:     Noemen wij hem Jan Bot
Eind'lijk draait hij stationair
                       doodsadvertentie Kees Stip
Hier ligt Pronk en              Verbrand mij en verstrooi mijn as
hij is dronk-en               tot nog verstrooider dan ik was

Hier liggen Bolk en Stein          Hier rust een jonge kannibaal,
ze vonden mekander erg fijn         bepaald geen mensenhater,
                       gestorven van een karig maal
hier ligt Poot                van bedorven missiepater
hij is dood
overleden 31 dec 1733            Hier ligt Ouwe Jan van Woerden
                       die akties en de eendjes voerde.
Daar men mij van mijn hoofd heeft      Jan voerde verder vele dieren
ontbloot,                  Nu alleen nog maar de pieren
Zoo vind ik mijn kist toch wel wat      *
groot
(De schoolmeester, grafschrift op Karel I)  Wand'laar, schrik!
                       Allah is groot en hier lig ik.
Hier ligt een humorist
Hij heeft zich vergist            de armen armer
                       de rijken rijker
op een piekeraar
                       En onder dit marmer
Het heeft jaren en jaren gekost,
                       de lijken lijker
maar nu ben ik opgelost

Grafschrift van Hugo de Groot        Hier ligt Jan, mijn lieve man.
'k Wou dat ik een truukje wist        Hij overleed aan roestafzetting
Om t'ontsnappen UIT een kist         Na het roken van een ketting
*                      *

graf van ambtenaar :             *John O'Mill
Hier rust hij verder Anti-alcoholcampagne in Parijse metro: "L'alcohol tue lentement". Daaronder met potlood: "On n'est pas
 pressé!"
wel,niet,geen
Ze zei: " Twee leden van de partij zijn huichelaars ", maar dat heeft ze moeten terugnemen en dat heeft ze ook
gedaan: Ze zei: " Twee leden van de partij zijn géén huichelaars".

Indien U niet altijd sex hebt met dezelfde partner, hebt U kans op aids. Ik loop dus gevaar, want ik heb niet
altijd sex: soms moet ik ook wel eens hapje eten.

Het veiligst is nooit sex te hebben met zomaar iedereen. Ik moet er niet aan denken nooit sex te hebben met
Jan en Alleman.

Een man betreedt een winkel in Cuba en zegt zich een paar schoenen te willen aanschaffen.
Zegt de verkoopster excuserend: "Wij hebben hier geen schoenen, wij hebben hier alleen geen overhemden.
Voor geen schoenen moet u aan de overkant zijn".

**Wat er allemaal wel niet op tafel stond !! ....... niet eens zout!!
**Ik wil niet zeggen dat het een nare man was, maar ik wil wel zeggen dat het een héél nare man was
**Toon Hermans

Op de etalageruit van een lampenzaak: HALLO GEEN LAMPEN! (Wat dan wel?)

Ik heb dit jaar het record niet-roken gewonnen; ik heb elke dag 3 pakjes niet gerookt.

Governor George Romney: Ik heb niet gezegd dat ik het niet gezegd heb; ik zei dat ik niet gezegd heb dat ik
het gezegd heb.
                    Potjeslatijn
    SITI PONIDARIS PATER, PACTUM DALICOMTI
          DUCCA PELLIN
       Zie die pony daar eens, pater. Pakt 'm! Dalijk komt ie de kapel in.
    ANTONIUS DOMINICUS AD LIVER ASPERGUS
        ASSURE AUGUR QUIS.
      HYPHRAT SEVA SOGUS TOSAVUS.
         LAPUTUM OCUS
 Antonius Dominicus at liever asperges als zure augurkjes. Hij vrat ze van 's ochtends
             tot „s avonds. Lap het hem ook eens.
                Voor de Brabantse Latinisten:
          DITIS NEPIS POTENTIS NEGROTE
              Dit is 'ne pispot en 't is ne grote
       CITI TAM ENTIS ASTUENTIS PACTUM.
   achterhoeks voor: Zie die tamme eend eens; als het uw eend is pak hem.


           Toen tomaten tomaten tomaten tovrat.

           To en Tom aten tomaten; Tom at en To vrat
              Nico de mus hield van je zus
               Nicodemus hield van Jezus
            't jong getje zat in de G van Genis
             het jongetje zat in de gevangenis
                 de penis van jezus
                 de pen is van je zus
             (Dunglish) Aids mark a luck!
                   Eet smakelijk
   Sweris Wadanders: 'k finteemaal niløkor enksi erde lollok nifanin.
't Is weer eens wat anders: Ik vind het helemaal niet leuk, hoor en ik zie er de lol ook
                   niet van in.
         Wat hebben we geweldige noten van die film!

Op muur in restaurant te Braunschweig: Di edas it zendi esit zenim merda

             Die da sitzen, die sitzen immer da

=-=-=-=-=-
                 Voor de studenten....
                  Hosz Pitá
                 J.M.W. Scheltema
 Hosz Pità                   Hosz pità
 Aggou jehosz Pità               Aggou jehosz pità
 Dik kesgom melmettun toet           Mettut boeki indur hand
 Hosz pitá                   Hosz pità
 Tibesz tehosz pità               Tibesz tehosz pità
 Di debedde vóron sdoet.            Sta tze nà stme ledi kant.

 Segge seffe, worruwàck kurdan         Segge seffe heppusén tedan,
 Mottu nogwa tvan debàck kurdan         Aste gék, kwort kom purrén
 Mottu melluk, mottekàg gullan         tevan
 El ke óg tente sél lufte dön.         Wat teppic kan distudén tepan
                        El kèmaan tweer de sél lufte dön
 Hosz Pità
 Aggou jehosz Pità               Hosz pità
 Prut tult saggies inpro teszt         Aggou jehosz pità
     Hosz pità                 Evvetrot sénmet tun lag
     Tibesz tehosz pità             Stontze dáar
     Assun föt wattisz gepeszt.         Tibesz tehosz pità
                          Natéc samen mette vlag.
     Ar mesgàpe, ag dabbèn nusze
     evvesgélde, èndan rèn nusze
     Joggi spesz te, jadac kèn nusze
     Elluc jariszte sél lufte dön.
    De Hospita: Ach, goeje hospita,dikke schommel met een toet,hospita, die de bedden
                    voor ons doet enz.

                    Arie Stootles
                     Klotebussie
                   Je naait 't steeds
             S'ochez en sávez s'agis belle: sé nu pas jent!
                 d'ou elle ainsi ni d'homme
              voor oplossingen muis hieronder plaatsen:
    Aristoteles,Claude Debussy,United States,'s Ochtends en 's avonds zachtjes bellen:
                     zenuwpatiënt,
                   Doe wel en zie niet om
    Omgekeerd zal iedereen het zinnetje Maaien abten ook hooi? begrijpen. Maar
      wanneer je het uitspreekt, zal men je niet begrijpend aanstaren.

                bommel ding of bom melding?
      de oplossing is te vinden door met muis op het knopje te gaan staan.

                          carnaval - shit
  re - meisen                               bedonder - stel
              haard - os        valk - uil
pijpe - tuitje
              bed - rog
                                        Kerstspek - takel
              kwart - slagen      Geldau - tomaat
  gele - dingen                               les - bostel
              inge - vingen
                                       politie - keling
              dam - plaag        zee - paard
  pre - togen                                zeep - ieren
              ba - saria       krotop - ruiming
hye - navel                                 popo - pera
asa - nalyse
                           jak - nikker

de bruid sparen
              rijst - rook      abomina - bel       balk - anker
wan - delen
              dress - uur      abstra - heren      burgers - tand
pij - plasser
              bisschop smijter    gein - ternet       kerst - omaatje
              hoof - drollen     frank - eerwaarde     kolle - gaatje
 minister - retje
              klaa - rover      klin geld ing       Kinderhoofd - gerecht
onderwaterbed - scenes
              ges - lacht      li - spelend       contra - strijker
bees - tachtigheid

beste kla          ma - gier       leven - slang       stro - pers
verze - geld          anana - sijs        dwing - eland         vlo - ekster
koning - sloper         gesp - eend         overste - ekster        su - persoon
meet - rekken                        nap - luizen          pi - peline
bel angst - ellende        Glas - sex        zing - even          klasse - ring
bere - genen          wilson - bekwamen      code - ren
                vers - toren                          diare - clame

                                              nieuwjaar - sloop
lood - spet           wet - staal         trends - etter
asper - gesteken        vakbond - stientje     kind - erin - kleurplaten
                                                show - ergel
      kat en spek        zak en pand      zak en vrouw      wieg en dood
      plat en rek        kast en wand     merk en trouw      bar en snood

      zeg en wens        lak en zak      heks en dans       peul en schil
      zak en mens        band en plak      buit en kans       uil en bril

      bes en sap        buit en huis     paard en deken        war en wet
      wet en schap        hak en kruis     run en teken        weg en net

       tor en uil       eend en kooi       4 & deel        goed & 8
      slang en kuil       ver en tooi      pijp en steel     weg en wacht

      mens en werk                               leef en slang
                   vlieg en val     plant en spuit
      hoek en tree                              nepop en haard

                      Gebiedende wijs
           Sterf, geval!    Schrik, Barend!    Zeur, Piet!   Klets, tante!

          Kak, madam!       Slaap, zak!     Werk man!     Sterf, lijk!

           Steek, vlieg!     Brom, vlieg!     deug niet!   speel goed!

            Ren, dier!     Blaas, kwartet!    leer graag!    pis nijdig!

           spuug lelijk!      rij weg!      tik fout!    vrij wel!


                 Lik op, stuk! (ingezonden door Rene Baas)


       In de Volkskrant van 19 nov: "co-verband". Het ging over muziek.


        In een electronicazaak trof een klant eens een bakje aan met:
                 SCHAKEL-
                  AARS".
 Toen hij begon te lachen was de verkoper wel gevat genoeg om te zeggen:
             "Ja, met twee uitgangen".

  Ik kreeg een keer een brief die ondertekend was met Jezus. Hij was van
                  mijn zus.

                    Freut
              In de abri koos Peer naar
             Zijn aard, beide zwarte bessen
             Maar at van Sina's pruim en jam
                (Friso van Duynen)


   in een onduidelijk handschrift, zonder puntjes op de i is het volgende
       nummer nauwelijks te lezen: minimumnummer

     Woorden met een inwendige tegenstelling:(sta en ren: staren)
basalt    gemeenschappelijk   iedereen     manwijf        hetzij
aapmens   leedvermaak      terugweg     vakantiewerk     oudheden
horen    werklui        tuinhuis     achterstevoren    leedvermaak
staren    nogal         zoutzuur     geniepig (Engels)   losvast
meermin   eenieder       grondwater    wijze         meesterknecht
volledig   klapzoen       werkstaking    broekrok       morgenmiddag
bergdal   herder        vuurwaterp    gasolie        onderop
boosaardig  menigeen       ijswater     bijzonder       ondersteboven
hoezo    morgenavond      waterijs     gezeik (drie delen)  plusminus
welnee    schoolfeest      loonbelasting   zoetzuur       rampzaligheid

          stopgaren: drie bevelen in 1 draadje: stop.ga.ren!
              Een ondernemer die overgeeft
                Een innemende uitgever
               Een opvliegende overloper
              Een onderzoekende uitvinder

       (voor oplossingen muis onder de raadsels)
       Mon père est mère de ma mère et mon frère est ma seur.
        Op winkel van opticien in Metz: Au petit chien

         Mon père est maire de Mamers et mon frère est masseur.
                     Opticien
           Intussen was hij aan het zingen in Scheveningen
         IN tussen WAS HIJ aan 'T Z in G en in scheve N in G en).
    OQ
                    10 (11/11 11/11 BB80 8R1)12
    XINX
                    4&/
    FF T ZZ
                    WW WYY W8 U UW E
    kl88 bij de bAA
                    HYY 1 0
    Ik DNX
                    1 10 R = 1 F(1)1 1 F 1 X
    MAZT
                    LD
    XYAHUZT
                    SI
    XY:Z1TNUZR2
                    DNR
    XIBAAHP
                    ,-K -M
    KZK
                    mijn 7777x beter
    E 10 OR 100 IS 1000 E
                    Nu Z ik R 'n . 8R
    'n £ V=

 Ook U, ik zie niks, effe thee zetten, klachten bij de baas, ik dee niks, Emma zet thee, Ik zei:
aha, u zet thee, Ik zei: Zet één T en u zet er twee, Ik zie Bea's Haagse Post, kaasomzet, e X or
C is M e(Romeinse cijfers), een pond vis,Elven paren beestachtig achtereen tussen 10 en 12,
vierendelen,wees wijs wacht u voor uw naaste, hij 's een nul,Een tiener is een fenomeen, een
 feniks, voordeel, na S:I - nasi,DR om N - dromen,oma,mijn zeven zeven zeven zeven keer
                beter, Nu zet ik er een punt achter
   12 dwergen en 1 11je 4den feest 8er een 100eden geen mensen mee.
     Waarom den den den den ze feest RRRRRRRR een hond?
. kele . Op de twee puntjes dezelfde letter invullen om een woord te krijgen.
 twaalf dwergen en een elfje vierden feest achter een hond en er deden geen mensen mee;
 Waarom vierden ze feest achter een hond?, QkeleQ : en je hoort de Nederlandse haan. In
   andere landen spreekt de haan zijn eigen taal. Klik muis hier als je wilt weten hoe.
     Opstopping. OP de S staat: (de T, die staat OP de P, die IN de G zit).
           Deuropening: D,EURO, P EN staan IN G
 Welk woord hoort hier niet thuis: Nopjes, abces, romantiek, ijking,
         stukadoor, hijskraan, definitie?
Romantiek, de overige woorden beginnen allemaal met drie opeenvolgende letters in het
                   alfabet.

                  Franse rebus:

                      P

                2Fr ___________ 16

                      J

              J'ai soupé entre deux Françaises                   Cryptogram

         Een verborgen lichtgewicht is tevens boos

                oplossing:Cryptogram
         zie de koppelingen pagina voor cryptogrammensite
              raadsels
            Wat was was eer was was was?

                      is
         Een woord van 12 letters zonder klinkers
                   zandweggetje
          Wat doe je als je schoonmoeder uitgaat?
                  opnieuw aansteken
           Wat is een ander woord voor aaien?
                     euken.
            Welk dier bestaat voor 3/4 uit wol?
                     WOLf
 Wat is het laatste dat een vlieg door het hoofd schiet als hij zich bij 120
     km/u tegen de voorruit van uw auto te pletter vliegt?
                    Z'n kont.
  Je rijdt in een auto, met constante snelheid, met aan je rechterhand een
 afgrond. Links van je rijdt een brandweerwagen, met dezelfde constante
 snelheid, waarvan het lijkt alsof hij je wil inhalen. Voor je rent een varken,
nog groter dan jouw auto, ook met dezelfde constante snelheid. Vlak achter
   je vliegt een helikopter, vlak boven de weg, ook weer met dezelfde
                constante snelheid.
   De vraag: hoe kun je stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren?
       Je vraagt aan de meneer van de draaimolen of je er uit mag!!!
 Wat is het verschil tussen een batterij en iemand die je eigenlijk al te lang
                  kent?
              een batterij heeft ook een pluspunt
     Wat voor tijd is: "Ik redde een Nederlander uit het water?"
                   Verloren tijd
         Wat is de grootste hobby van gekke koeien?
                   Varkens pesten
               Wat is er aan de hand?
                   Vijf vingers

        Wat is het verschil tussen een appel en een peer?
             Een appel kun je eten en een peer wel.
         Wat is het verschil tussen een kanariepietje?
                Z'n ene pootje is even lang.
          Wat is het verschil tussen een krokodil?
              Des te groener, des te zwemt 'ie.
    Amsterdam die grote stad, met hoeveel letters schrijf je dat?
                   met 3: D,A,T.
   Wat is het verschil tussen een nietmachine en een naaimachine?
een naaimachine naait en een nietmachine niet of: Een nietmachine niet en een naaimachine
                     niet.
       Wat is het verschil tussen een baby en een varken?
        Een baby poept in de luier en een varken luiert in de poep
    Wat is het verschil tussen een kok en een scheepsfotograaf?
        Een kok kookt bieten en een scheepsfotograaf kiekt boten.
      Wat is het verschil tussen een boer en een smeerpoes?
   Een boer houdt van schapen en geiten en een smeerpoes van gapen en schijten
       Wat is het verschil tussen een koning en een boer?
        Een koning kan wel boeren maar een boer kan niet koningen
        Wat is het verschil tussen een mug en een vlieg?
        Een mug kan wel vliegen maar een vlieg kan niet muggen
Wat is het verschil tussen een reiziger en een kermisganger met diarree?>
De reiziger pakt z'n koffertjes en neemt afscheid en de kermisganger kakt zijn poffertjes en
                    neemt schijt af.
      Wat is het verschil tussen Willem Alexander en Kok?
                  Kok naait de minima
 Wat is de overeenkomst tussen een Belgisch hoofd en de Bijlmerbajes?
                    Cellen tekort.
      Wat begint flitsend, maar eindigt altijd met gedonder?
                     Onweer
                  Wat is een PO?
                 een POT zonder T (thee)
Wat betekenen deze euphemismen: urineledikant; bejaarde prostitueren?
 (euphemisme uit een historische brief van een luisteraar aan een vragenrubriek)pissebed ;
                    ouwehoeren
Wat is groter dan God, slechter dan de duivel, een arme heeft het, een rijke
        komt het tekort en als je het eet, ga je dood?
                      niets
         Wat staat er op de rolstoel van een moslim?
                      Is lam
 Wat doet een man staand, een vrouw zittend en een hond met zijn poot
               omhoog??
         Nee, dat bedoel ik niet; gewoon een hand (poot) geven
      Wat is het tegenovergestelde van een animeermeisje?
                 een kanniemeerjongen
           Wat is het langste woord in het Engels?
        smiles, want er zit een mile tussen de eerste en de laatste s
               Hoe lang is een Chinees?
                Hoe Lang is een Chinees !
              Hoe heet keizer Karels hond?
                      Hoe!
     Wat is het verschil tussen een Amerikaan en een Afrikaan?
                    Zestig kilo.
             Wat betekent de afkorting UFO?
                Unidentified Flying Ollander
              Wat zijn cumi's en kuma's?
bijspijker uren op scholen voor culturele minderheden en een afkorting voor Rob Oudkerks
                   slip of the tongue
   Wat staat er op de gebruiksaanwijzing van de morning-after pil?
                  Neuken voor gebruik.
 Waarom worden advocaten altijd begraven in een kuil van zeven meter
                diep?
               Omdat ze in de grond best geschikt kunnen zijn
           Welk gezegde wordt hier bedoeld: Historie Historie
                   De geschiedenis herhaalt zich.
    Wat is broekhoest; een blootrooster; een schipbrakeling; FUMATORIUM?
      een windje ;zonnebank ; iemand die last heeft van zeeziekte; Lokaal voor Rokers

   voor antwoorden: zet muis op de knop)

     Welke dag van je leven zal nooit aanbreken ?
     Wat krijg je als een bende straatrovers in een vijver springt ?
     Wat zei de ene magneet tegen de andere ?
     Waarom staan er zoveel Jansens in het telefoonboek ?

   morgen / misdaadgolf / wat ben je aantrekkelijk / omdat ze telefoon hebben


               Wat is? Een nieuwe kijk op woorden
Jongen met een ijsje              matroos met een bril
Graaf zonder auto                identiteitsbewijs van een kat
Plasje van een gymleraar            Hut van een eskimo
Sinterklaas met een lamp            Gebed van een man aan de diaree
het paren van ijsberen             niet opzettelijke verliefdheid op het station
Pastoor uit Duitsland              dikke vrouw in de lift
boeven op een rij                paling onder de trein
achterwerk van de paus             een pedicure zonder werk?
       Bolletjes likker;Loopgraaf; Gympies; Schijnheilige; Koud-kunstje; Duitse herder;
   Rijtuig;Zalig uiteinde; briljantje; Poespas; ijs-hockey; Heer versterk mijn hoop; per(r)ongeluk;
                   spektakel; aalmoes; een voetzoeker

                    Soortgelijke definities
KRAAMVROUW: Marktverkoopster.     BRAAKLIGGEND: Ideale positie bij overmatig
TAPTOE: Definitieve sluiting van   drankgebruik.
horecazaak.              EILEIDER: Autoritaire kip.
VIBRATOR: Trillende kever.      OVERSPEL: Extra time.
DOLBY: Insect besmet met Creuzfeld-  HEREMIET: Sjieke homofiel.
Jacob.                VERZUIPEN: Drinken in het buitenland.
TEELBAL: Oogstfuif.          POSTWEZEN: Kinderen van doodgebeten
ZANGERES: Zingende boom.       postbodes.
RIJKDOM: = Financieel sterk blondje. MAITRESSE: Frans jargon voor matras.
HOOFDKUSSEN: Waardering bij      LUIZENBAANTJE: Kapper.
voetballers.             ANALIST: Deelnemer gay-games.
AFVALLEN: Van uw weegschaal tuimelen. DRUKKERIJ: Wachtende massa.
EENDRACHT: Geboortebeperking.     OVULATIE: Overdonderend damesapplaus.
EERSTKOMEND: Meestal de man.     ZIG-ZAG NAAIMACHINE: een dronken hoer op
HINDERPAAL: Erectie op verkeerd    een fiets
 moment.                    TORPEDO: tor die op kleine torretjes valt
 KILOMETER: weegschaal             EXTERN GEHEUGEN: blondje met zaagmeel in
                        haar handen
               DWARSLIGGERS: Spoorarbeiders die staken
               HOERENBOER: Uitbater van een sexboerderij
              REÏNCARNATIE: het geloof in het hiernogmaals
                  ERECTIE: de opstanding des vlezes
                           uitzonderlijk - doodgraver op vakantie
                           heksenjacht - schip dat aan heksen toebehoort
                           herhalingsonderwijs- standaard onderwijs
alleenstaand - zitten en liggen niet toegestaan
                           hoelang - bepaalde Chinees
automaten - carpoolers
                           kakmadam - arrogante toiletjuffrouw
automatten - vechten in de auto
                           kilometer - weegschaal
bakbeest - braadkip
                           koffiepot - lesbische koffieleut
balkon - verleden tijd van balkan
                           ledikant - de zijde van het bed naast de
balorig - met ronde oren
                           gentleman
bankieren (imp.) - isoleer uw woning
                           minderjarig - geboren op een schrikkeldag
barbier - tapbier
                           minpunt - massa-aansluiting
bovenleiding - topmanagement
                           muisarm - Vrijwel muisvrij
buitengewoon - wordt binnen niet geaccepteerd
                           museumstuk - appetijtelijke suppoost (m/v)
bulderbaan -lesgeven bij Schiphol
                           noordpool - bewoner van Noord-Polen
celdeling - oplossing van het cellentekort
                           rijbaan - de functie van chauffeur
dashond - Duitse herder van onzijdig geslacht
                           schimmelkaas - paardenlekkernij
Drukwerk - stressgevoelige baan
                           T-kruising - mix van twee smaken thee
dubbelloops - onverzadigbaar
                           theoloog - valse beschuldiging, maar Theo
ergotherapeut - een hulpverlener, dus
                           moest weg
gebivakkeerd - met bivakmutsen op
                           vermanen - het periodiek verharen van hals
giertank - tank waar je ontzettend mee kan lachen
                           van het paard
Grensrechter - Asielzoekersinstantie
                           vrijbrief - liefdesbrief
hamerstuk - aantrekkelijke voorzitster
                           vrijmetselaar - Houdt zich nooit aan de
heelkundig - zeer bedreven
                           tekening
op non-aktief - pastoor die een non pakt
                           pa pier - de vader van een worm
                           luchtzakken - vervelende mannen in een
                           vliegtuig.
          binnenband - groep muzikanten die alleen binnenshuis optreedt
        pispaal - volkse uitdrukking met betrekking tot de mannelijke genitaliën
     draaideur - voorziening die ervoor zorgt dat iedereen met elkaar door 1 deur kan
         Een vertrouwelijk gesprek per telefoon: Een gesprek tussen twee oren.
Dronkensap: alcohol                       Levertraansplantatie: kabeljauw
Drugist: dealer                         plantage
Feminister: Tineke Netelenbos                  Meerminzaam: bezuinigend
Hoeroscoop: walletjes etalage                  Rundergekakt: koeievlaai
Erectificatie: iets wat krom is met een lulsmoesje recht     Verwurmen: vermurwen door
praten.                             aanhoudend slijmen
               soms mag je het likken
              of spring je het in de lucht
              je rent er soms je benen uit
               of slaapt er een in de dag
               vaak gaat er iets niet door
               omdat men er geen in zag

                      gat


                Welke man hoort bij:

    Fatima met de hoofddoek          Dikke Bertha
    Stoute Drika               Stoeipoes
    Kate Cow                 van Miep gemept
    Jans Kroket                Tante Klaar
    Truus Kut                 Gillende Keukenmeid
Jan met de pet, Brave Hendrik, John Bull, Hans Worst, Jan Lul, Magere Hein, Keeshond, van
            Lotje getikt, Ome Kees, Razende Roeland

              Welke plaats wordt bedoeld?

    We gaan dit jaar naar Reo met vakantie?
                             Sweet Lake City
    Deo
                             Thailand
    Cuba
                             Schooiersheike
    Montagne sur Mer
                             Poepershoek
    Chat Sable sur Mer
                             Bad Meingarten
    Juicerlake
                             Balkonië
    Troismontagnes
                             Costa del Jardin
    Sevenmountains
                             Tuinesië
    Oldwood
                             Meer van Hiernève
    Oemkeboem
                             Rundhausen
 Rotterdam en omstreken, Delft e.o., Chaam, Ulvenhout, Bavel en Alphen, Bergen aan Zee,
     Cadzand, Sappermeer, Driebergen, Zevenbergen, Oudenbosch, Umgebung
   Zoetermeer, 't Eiland Schiermonnikoog (voor een Groninger), Sint-Willebrord, En
                 Poepershoek bestaat echt !


                klank-instinkertjes:
         Jantjes vader had drie zonen: Flip, Flap en ...

      Oppen, toppen, toppen, voor een groen licht moet je ...
                 Ork, ork, ork, soep eet je met een...

                      Jantje,doorrijden,lepel

                     Kun je Chinees lezen?
                 lees de brief 90 graden linksom gedraaid           Welke naam hebben de linker en rechter naam gemeen ?
                 antwoord: muis op button

Vader Lincoln       Kommer Duimpje       Milly Fitzgerald
Mohammed Baba       Mister van Thijn      Cliff Nixon
Woody Ginsburg      Dimitri Frenkel de Boer  Zwarte Grijs
Sonja Servet       Boy Washington       Abbé Jansen
Frits Biesheuvel     Billy Greene        Paus Johannes de Boskabouter
Buffalo Cosby       Victor de Groot      Ischa Sluizer
Hugo von Amsberg     Henry Joyce        Jan de Behanger
Jan Pietersz. Flink    Jarige Cohen        John Carroll
Gerard Habbema      Ome Oltmans        James post
Bo Jacobi         Jo van Gogh        D.H. of Arabia
Moby Cavett        Dylan Rap         James Roodnat
Marlene Fischer-Dieskau  Paul Vinkenoog       Dirty Belafonte
Kirk Fairbanks      Harry S. Capote      Berend Büch
Bob Thomas        Victor Stallone      Ray Dickens
Sinter Vaak        Ariël Dijkstra       Tante Jongewaard      Ik wens iedere dag te zwemmen is hetzelfde als Ik wil iedere dag zwemmen Maar Ik
        wens iedere dag te trouwen betekent niet Ik wil iedere dag trouwen, maar ....

               Ik spreek elke dag de wens uit dat ik wil trouwen.
                          FRANS:
              Singe en batiste (aap in batist)/ Saint Jean Baptiste
                   a sur anse (hengsel)/ assurance
              au lion d'or / Au lit on dort (op het bed slaapt men)

                     uithangborden in Arles:
                 Les Arléchiens (bij een hondentrimzaak)
          Fa Si La Porter (bij een modezaak: facile a porter)
              Le Bar à Thym (baratin=geklets)
 Een boer had een varken en de moeder van de boer was ook de vader van
                het varken.

  Een boer had een varken en de moeder; van de boer was ook de vader van het varken.
            tien vingers heb ik aan iedere hand
           vijf en twintig aan handen en voeten
     tien vingers heb ik, aan iedere hand vijf, en twintig aan handen en voeten
              Alles Böse wünsche ich Dir
              Fern vom Leibe bleibe mir
               Alles Unglück treffe Dich
              Niemals aber denk'an mich
            Alles Böse wünsche ich Dir fern vom Leibe
                  bleibe mir alles
               Unglück treffe Dich niemals
                  aber denk'an mich
Zo'n klein leestekentje als een komma kan het verschil tussen leven en dood
                  uit maken.
 Vergelijk: De inwoners, die de vijand hebben geholpen, krijgen de de doodstraf
  maar met De inwoners die de vijand hebben geholpen, krijgen de doodstraf.
 In het eerste geval gaan alle inwoners er onherroepelijk aan (het stukje zin
tussen de komma's is een specificering van wat ervoor staat , De inwoners,
 die namelijk de vijand hebben geholpen, ....) in het tweede is dat maar de
 vraag (alleen diegenen, die de vijand hebben geholpen ). Ik herinner me
  nog hoe mijn onderwijzer van de 5e klas lagere school dat illustreerde:
  Aan de koning werd een brief gestuurd met de vraag of een gevangen
  genomen onderdaan moest worden opgehangen of dat hem gratie zou
 worden verleend. De koning antwoordde met een briefje waarop stond :
 "Ophangen niet vrijlaten". Moest dat nu gelezen worden als "Ophangen,
         niet vrijlaten" of "Ophangen niet, vrijlaten"?

       Vergelijk: Hij gaat niet vissen, omdat het regent en
           Hij gaat niet vissen omdat het regent
 In het eerste geval gaat hij niet vissen en in het tweede wel, maar niet omdat het
                    regent.
   Nog een voorbeeld: Andere onschadelijke middelen en Andere,
            onschadelijke middelen

          Ik lag op haar schoot, en viel in slaap.
          Ik lag op haar, schoot, en viel in slaap.

 De dame, die de lezing over mode gaf, droeg zelf niets wat opmerkelijk
                was.
 De dame, die de lezing over mode gaf, droeg zelf niets, wat opmerkelijk
                was.

     "De direkteur", zei het meisje, "heeft me lastig gevallen".
      De direkteur zei:" Het meisje heeft me lastig gevallen"..

      Hans zei Grietje zal ik mijn korte rokje aantrekken
Als Hans geen travestiet is zul je de zin niet zo moeten lezen: Hans zei: "Grietje,
          zal ik mijn korte rokje aantrekken?"
maar zo: "Hans", zei Grietje, "zal ik mijn korte rokje aantrekken?"(Herman
                   Finkers)

             Vergelijk ook eens:
       De modelerares had niets aan wat bijzonder was
       De modelerares had niets aan, wat bijzonder was

    In een notitie van een seminar in nov.99 in Scheveningen:
   "(Een gevaar van ) ernstige en grootscheepse schendingen van
   fundamentele mensenrechten, die een bedreiging vormen van
          internationale vrede en veiligheid."
 Met komma,staat er dat alle ernstige en grootscheepse schendingen van
 fundamentele mensenrechten een bedreiging vormen van internationale
 vrede en veiligheid. Was dat wel bedoeld? Of zijn alleen die bedoeld,
  welke een bedreiging zijn van internationale vrede en veiligheid?

        Ook spaties kunnen een verschil uitmaken:
 domme blondjesmoppen is iets anders dan dommeblondjesmoppen
 Het eerste zijn domme grappen over blonde vrouwen en het tweede
           grappen over dommeblondjes
  Vergelijk ook een lange afstandsloper met een langeafstandsloper
   Engelssprekende werknemers hebben als moedertaal Engels
 Engels sprekende werknemers zijn mensen die Engels kunnen spreken
                 DE of HET maakt ook veel uit:
                Volg het pad, dan kom je bij het bal
                Volg de pad, dan kom je bij de bal


           En hoe belangrijk is een lidwoord?
   Na de oorlog van 1967 eiste de Veiligheidsraad in resolutie 242 de
terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten uit- in de Engelstalige tekst:
   bezette gebieden en in de Franstalige tekst: de bezette gebieden.
 Bij Franse tekst zou Israel alle bezette gebieden moeten opgeven, bij de
   Engelse zou ook teruggave van een (klein) deel al voldoen aan de
                 voorwaarden.

                        meer raadsels

                      Brabantse raadselsga naar:
                                   bloopers - zorg
      brieven aan woningbureau en de Raad van Arbeid
                                   bloopers - school
      brieven aan verzekeringsmaatschappij
                                   versproken spreuken
      malapropismen, verkeerd woordgebruik, contaminaties
      onbedoelde humor -
       malapropismen
                         Brieven
    De volgende zinnen zijn afkomstig uit brieven verstuurd aan het
           Amsterdams huisvestingsbureau:

 Ik vraag U niet om een woning, want die heb ik, daarom vraag
          ik U om een andere woning.
  Mijn 15-jarige zoon slaapt noodgedwongen bij mijn 13-jarige
          tweelingzusje in de kamer.
   Ik moet elke dag bevallen, zodoende wordt mijn woning te
               klein.
 Mag ik ruilen met mijn overbuurman daar die man weduwe is en
            geen kinderen heeft.
  Mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet om te harden
   De hond blaft de hele avond door en met de kat is het
             hetzelfde geval.
De drollen drijven door de gang, daar moet in gegrepen worden.
     Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.
 Reeds ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2 jaar.
Ik heb een lekkaasje op zolder en dat is naar beneden gekomen.
  Ik eis dat ik net zo opgeschilderd wordt als mijn buurman.
  Wilt u eens naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol
                 beesten.
   Het vocht dringt door de muur van de slaapkamer van mijn
    schoonmoeder, die helemaal beschimmeld en verrot is.
  Aan de ene kant lekt het dak en aan de andere kant moet ik
                 bevallen.
 Vroeger deed ik een hoop op de kachel, nu moet ik het op gas
                  doen.
   Even leg ik mij neer om u enkele letters toe te dienen
    Ik zit in nood in een onverklaarbaar bewoonde woning.
  Ik eis dat ik net zo opgeschilderd wordt als mijn buurman.
  Mijn man loopt met brongieters en mijn borsten piepen ook.
       Ik wou graag een aanval op uw goedheid doen.
 Weleerwaarde heer burgemeester, hiermee kom ik u een aanzoek
         doen, en wel voor een andere woning.
Ik ben 's zomers uitgeleverd aan de ijswagen en 's winters aan
                 de steun.
  Ik heb rheumatiek en een kind van 4 jaar. Dat komt allemaal
               van het vocht.
 Ik ben sedert 5 maanden in verwachting. Moet dat zo blijven?
       Mijn vrouw is in nadere omstandigheden ...
 Ik kan dat gesnurk van mijn vrouw niet langer handhaven. Zij
 wordt gekweld door de gedachte dat dit nooit zal veranderen,
  tenzij u ons wilt helpen aan de mogelijkheid op gescheiden
              bedden te slapen.
 Wij moeten dringend een andermans huis hebben. Wij zitten zo
krap, dat de mensen naast ons die de griep hebben, ons door de
dunne muren aansteken. Als U eens poolshoogte kwam nemen, kunt
            U ook de griep krijgen.
 Mijn vrouw moet hete baden nemen. Als de kachel brandde, kon
              ze het daarop doen
   Verzoeke meer gas, daar ik 14 dagen geleden een zoon heb
  gekregen, wat me door de drukte door het hoofd is gegaan.
 We hebben het zo benauwd, dat we ons niet kunnen keren van de
                 ruimte.
  Wij willen ook wel eens languit leggen. U moet eens komen
  kijken, want de huisbaas verrekt het. Als U ons zag leggen,
            zou U er werk van maken.
 Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mijn in
                 te wonen
      .. ik gebruik wekelijks 29 gasmuntjes per maand
  Daar mijn vrouw een kind ter aarde heeft geschonken, heb ik
               meer gas nodig
  Wat koken betreft staan wij op een zeer laag standpunt. Wij
    zouden graag voor een ander pitje in aanmerking komen
 Mijn buurman stinkt naar gas; ik denk dat hij een gat heeft.
  De w.c. is lekt, aangezien we er met zijn dertienen wonen.
        Mijn water loopt steeds maar over.
 Ik lig al drie jaar op mijn bed met isias. Ik hoop dat ik het
  goed schrijf, anders denkt U dat het een Poolse violist is.
 Wilt u het zaakje van de buurman eens onderzoeken want er zit
              een luchtje aan
      Ik heb last van mieren in mijn fondament.
    Ik wil mijn gat dichthebben. Ik heb er last van.
Ik ben verstoken van w.c. Stelt u zich eens voor burgemeester:
       u en uw gezin scheitend op een emmer.
 De w.c. is bouwvallig, zodoende kunnen we er niet langer meer
                huizen
 De buren klagen over mijn gas. Ik ben echter niet iemand, die
           zomaar gas laat vliegen.
 Ik lijd al lange tijd aan lekkage op mijn zolder. De was kan
  zodoende niet gedroogd worden en mijn vrouw zit daardoor al
 dagen met d'r ondergoed omhoog, maar er is nog niemand komen
                kijken.
  Ik ben een staande vrouw alleen, zodoende is mijn woning te
                 klein
Met eerbiedige beschuldiging richt ik mij met het bovenstaande
           tot Uwe edelachtbaarheid
 Ik ben een eenzame alleenstaande vrouw alleen, daarom heb ik
         me laten krabben voor vast recht.
 De woning wordt te klein want ik krijg er iedere dag een kind
  bij. Meneer de Burgemeester, daar moet U toch wat aan doen.
U kunt voelen dat mijn geval niet in orde is, doet U het eens.

         brief aan de Raad van Arbeid:

  Tot mijn verbazing deel ik u mede, alsdat ik op 12 december
 met een hersenschudding in de ongevallen wet ben gaan lopen.
  Daar ik vader ben van een vrouw en vier kinderen, zitten we
  automatisch op de centen te springen. Ik moet toch ook mijn
 huishuur, kostgeld en levensstand betalen. Maar ik weet wel,
 mensen met dikke beurzen hebben maling aan Jan Grijpstuiver.
Ik wil u wel mondeling bezoeken, maar als ik er niks van hoor,
  neem ik mijn beweging in handen, want mijn vrouw verwacht
 iedere 10 minuten een baby. Geef me dus uitkering, anders kom
     ik in geldelijke omstandigheden te verkeren.

            ****************

Ik krijg geen kinderbijslag. Toch heb ik zes kinderen. Kunt u
          mij zeggen hoe dat komt?

    brieven verstuurd aan de schade-afdeling van een
    verzekeringsmaatschappij (Nico Beemsterboer ):

  Intussen is het loopgips van mijn rechter arm verwijderd
 Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste
          altijd schadevrij gereden

  Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween
  vervolgens zonder een woord te zeggen onder mijn auto

Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever
 had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet gestorven was

Ik reed een man aan. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat
      hem dit al eens eerder was overkomen

Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel, ik
        moest altijd weggedragen worden

 Ik ben aan het einde van mijn zenuwen en heb ook nog met een
          zware castritis te doen

 Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en
     ramde een boom die daar bij mij niet staat

Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn
          vrije zicht te belemmeren

  Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik niet zeggen,
  aangezien er van mijn familie niemand in de buurt was

  Voor zulke vuile uitvluchten moet u toch echt een dommer
 iemand zoeken maar die zult u niet makkelijk kunnen vinden

 De voetganger had kennelijk geen idee in welke richting hij
       moest gaan en dus reed ik hem aan

 Mijn zoon heeft die vrouw niet omver gerend. Hij is er heel
   snel voorbij gerend en door de ontstane tocht is ze
             omgevallen.

 Sedert de scheiding van mijn man wordt alle noodzakelijke
      verkeer door mijn advocaat waargenomen.

 Ik verwijderde mij van de rand van de straat, wierp een blik
  op mijn schoonmoeder en reed vervolgens het talud af.

  Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb
  helemaal geen kind. En al helemaal niet van Uw computer.

 (Uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong te water en
  dook ondanks meermaals herhaalde sommatie niet meer op.

Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade
           weggesleept worden.
Ik heb mijn rechter arm gebroken, mijn bruid heeft haar voet
 verstuikt. Ik hoop U hiermee van dienst geweest te zijn,
            hoogachtend,

 Ik ben in de bocht, niet ver van de plaats van het ongeluk
   vandaan, gaan slingeren. Tijdens het slingeren heb ik
  waarschijnlijk de tegemoetkomende Mercedes geramd, die
vermoedelijk de uiteindelijke richting van de laatste fase van
          rit mede heeft bepaald.

Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat
      hem dit al een keer eerder gebeurd was.

  Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van links en
 rechts meerdere voertuigen. Ik wist niet meer waar ik heen
   moest, en toen knalde het van voren en van achteren.

De politieauto gaf mij een stopteken. Bij het zoeken van een
      geschikte plek vond ik een brugpijler.

Ik schrijf U vandaag voor de eerste en de laatste keer. Mocht
 blijken dat U niet antwoordt dan schrijf ik u meteen weer!

Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat
    iedereen echt treurig is als ik eenmaal sterf.

 Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, hetgeen er in een
 bocht in het algemeen toe lijdt dat men de straat verlaat.

Ik reed achteruit een steile straat naar beneden, doorboorde
  een afscheidingsmuurtje en ramde een bungalow. Ik kon me
 gewoon niet herinneren waar het rempedaal gemonteerd was.

  Mijn dochter heeft haar voet verstuikt omdat dat stomme
  vrouwvolk het verdomt fatsoenlijk schoeisel te dragen.

We hebben geen inkomsten uit de veehouderij. Met de dood van
  mijn man is ook het laatste rund van het erf vertrokken

  Mijn vrouw stond op uit bed en viel in het glas van de
 balkondeur. Bij soortgelijke pogingen om op te staan is ze
       eerder al eens tegen de CV gevallen

   Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er niet

Mijn fiets kwam van het voetpad af, raakte een Porsche en reed
            zonder mij verder

  Ik wilde de straat oversteken. Er kwam een auto van links
recht op mij af. Ik dacht dat hij voor mij langs wilde en deed
 weer een stap terug. Hij wilde echter achter mij langs. Toen
  ik dat merkte deed ik snel twee stappen vooruit. Maar de
bestuurder had ook gereageerd en wilde nu toch voor mij langs.
  Hij stopte en draaide zijn raampje open. Woedend riep hij
 tegen mij: "Blijf toch een keer stilstaan!" Nou, dat deed ik
          en toen reed hij mij aan

Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar
  kind ook laten inenten en kort daarna is 't uit het raam
              gevallen

 Toen stond de kerstboom opeens in lichterlaaie. De vlammen
sloegen over op de gordijnen. Mijn man kon echter niet helpen
 blussen, daar hij als een bezetene op zoek was naar de polis
         van de inboedelverzekering

Onze auto's knalden tegen elkaar precies op het moment dat we
           elkaar tegenkwamen

Alle rekeningen, die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk,
 daar mij daarvoor eenvoudig het geld ontbreekt. De rekeningen
 worden integendeel in een grote trommel gestort, waar ik er
aan het begin van iedere maand geblinddoekt drie uittrek. Deze
  rekeningen betaal ik dan prompt. Ik verzoek u dan ook te
       wachten tot het lot U getroffen heeft

  Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe geworden

Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over
 de kop en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de
           macht over het stuur

De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij

  In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te
zigzaggen maar ondanks dat raakte de telegraafpaal mij tegen
             de radiator

Noch voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze
  oude man nooit de overkant van de straat zou bereiken

 Omdat de voetganger niet beslissen kon naar welke kant hij
      wegrennen moest, reed ik over hem heen

 Na veertig jaar schadevrij gereden te hebben viel ik achter
           het stuur in slaap

Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde tegen mij
        aan en verdween toen spoorloos

 Toen ik een vlieg wilde doodslaan raakte ik een lichtmast
In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet
  gewond was maar toen ik mijn hoed afzette bemerkte ik de
             schedelbreuk

Ik zag een treurig gezicht langzaam voorbij zweven. Toen sloeg
   de man met een harde klap op het dak van mijn auto

  De getuigen van de aanrijding zijn tegen de achterkant
             aangeniet

Kort en goed: Als ik het geld niet binnen acht dagen ontvang,
          zie ik er geheel vanaf!

Ik ben zwaar ziek geweest en tot tweemaal toe bijna gestorven.
   Dan kunt u toch op zijn minst alvast de helft van de
         overlijdenspremie uitkeren?

Laat U het mij alstublieft weten indien u dit schrijven niet
            ontvangen hebt

Ik trof hem vol op de ster, d.w.z. op de punt van de motorkap.
  Vervolgens veegde ik hem zijwaarts over de voorruit weg

Zijn jachtlust is mijn vader noodlottig geworden. Men zag hem
    voor een gewoon zwijn aan en schoot hem neer

Moet ik mijn man dan eerst ombrengen voor ik het geld krijg?

De man was overal op de weg. Ik moest een paar maal het stuur
        omzwaaien voor ik hem raakte.

Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter
            een voetganger.

De andere man veranderde plots van gedachten, zodat ik op hem
            in moest rijden.

Ik dacht dat de zijruit omlaag was maar ze was dicht, zoals ik
 merkte toen ik er mijn hoofd doorstak. Het glas is kapot, ik
 stuur hierbij een splinter van de ruit, waaraan u kunt zien
   dat ze stuk is want anders zou ze onbeschadigd zijn.

 'Omdat ik doof ben, heb ik de fietser niet zien aankomen'

  De lantaarnpaal kwam dichterbij. Ik probeerde hem te
 ontwijken, maar hij raakte nog net mijn voorste uiteinde.

Om een botsing te vermijden, stuurde ik tegen de andere wagen.

De dochter van de verzekerde reed met de auto van de verloofde
      en had haar broek op de zitbank gelegd.
Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting
              kwam.

 De tennisbal kwam elegant en zuiver aan - geslagen door mijn
dochter. Helaas heb ik er mijn hoofd in plaats van het racket
            voor gehouden.

  Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de
      250.000 en een kwart miljoen bedragen.

 Tijdens het dansen van de bekende Holladihia-Hoppsassa sprong
  ik overmoedig omhoog, waarbij ik mijn danspartner stevig
ondersteunde. Daarbij kwam het kelderplafond sneller op mij af
            dan ik verwachtte.

 In U schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u
mij allervriendelijkst tot mejuffrouw bevorderd, wat echter in
  samenhang met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot
        pijnlijke vermoedens kan geven.

Bij de kruising aangekomen had ik een onverwachte aanval van
           kleurenblindheid.

  Met de wettelijk ter plekke maximaal toegestane snelheid
   botste ik op een vrouw die mij tegen alle geldende
        voorschriften in tegemoet kwam.

 De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder mij zijn
         bedoeling kenbaar te maken.

 Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de kruising
  naderde, groeide er plotseling een flinke struik in mijn
 gezichtsveld en ik kon het andere voertuig totaal niet meer
               zien.

  De paal raasde op mij af en net toen ik uit wilde wijken
          botste ik er frontaal op.

De auto, welke uit de Mariastraat kwam, keek naar links en had
            mij niet gezien.

Mijn wagen was reglementair geparkeerd toen ik in het andere
            voertuig reed.

Ik liet mijn wagen even alleen en ofwel opzettelijk ofwel per
          ongeluk, reed hij weg.

 Ik gaf een signaal met mijn klakson, maar hij werkte niet,
          want hij was gestolen.
 Ik reed over een man, hij gaf toe dat het zijn schuld was,
         want hij lag daar overreden.

 De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare
             vrachtwagen.

Toen mijn auto van de weg raakte, werd ik er uit geslingerd en
 kwam ik in het weiland terecht. Een paar koeien vonden mij
           later in mijn gat.

  Terwijl ik normaal door de straat reed, bekroop mij het
verlangen mij te ontlasten. Zodoende stopte ik aan de rand van
 de weg en begaf mij in de bosjes. Net toen ik mijn broek had
 laten zakken kwam de tegenpartij en gaf mij met zijn kieper
         een forse dreun van achteren.

  Het paard liep over de rijbaan zonder zich er volgens de
   voorschriften van te vergewissen of deze vrij was!

De andere wagen reed dan eens links, dan weer rechts, dan weer
   naar links, voordat ik met hem in botsing kon komen.

 Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen,
     alles laten zien wat ze maar wilden zien...

 Uw schrijven inzake toestemming voor een Darmbad kuur is bij
        mij in de entree terechtgekomen.

 Aangezien ik niet meer met mijn man samenleef, verzoek ik U
   een competente vertegenwoordiger langs te sturen.

  Mij treft aan het ongeval in het geheel geen schuld! De
oorzaak was die jonge vrouw in minirok. Als u een man bent is
  een verdere verklaring overbodig; als u een vrouw bent
         begrijpt u het sowieso niet!

 Het had ondertussen op verschillende plaatsen gesneeuwd. De
  rijweg was daardoor in diverse straten plaatselijk glad
 geworden. Ik wilde de auto afremmen. Ik probeerde van alles,
maar niets hielp. Toen knalde ik tegen de omheining en hiervan
 was ik meteen bewusteloos. Het was helemaal uit met de pret!

Ik ben van beroep slijter. Uw computer heeft echter per abuis
  in plaats van een l een ch op het formulier geprint!

 Met de dood van mijn man is het laatste rund van mijn erf
             verdwenen.

 Mijnheer, alle rekeningen die ik ontvang stop ik in een grote
 trommel. Elke maand haalt mijn zoontje er geblinddoekt 3 uit,
die ik dan betaal. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot
           u getroffen heeft.
          Bij voorbaat uw dank,Brief Notaris: ..Ik verzoek u het formulier ingevuld aan mij
  te retourneren, tesamen met een kopie van een geldig
       legitimatiebewijs en uw echtgenoot

 Toen heb ik een brief terugggeschreven waarin ik heb gezegd
     dat ik nooit reageer op anonieme brieven.

In antwoord op Uw schrijven dd. 16 juni 1992 , delen wij U mee
dat de door U gehuurde flat dit jaar niet verhoogd zal worden.
 (Mededeling huurprijzen van een bedrijf voor vastgoedbeheer)

Helaas heeft U het aanmeldingsformulier nog niet opgestuurd.
  Wij kunnen ons voorstellen dat u voor het afsluiten van
 verzekeringen over een nacht ijs wilt gaan. (Brief Zilveren
           Kruis verzekeringen)

  Dit betekent dat de uitlevering van uw bestelling de
 eerstkomende dagen misschien een halve dag vertraagd wordt,
   waarvoor onze excuses, maar daarna zeker niet meer.

 Nog even en het is 14 juni 2001. Tot die datum kunt u tegen
een uiterst aantrekkelijke premie uw gratis overlijdensdekking
 van uw ongevallenverzekering verhogen. Zo voorkomt u dat u
 wordt geconfronteerd met de pijnlijke financiële gevolgen als
          u iets ernstigs overkomt.
             Brief Postbank

 Behoudens onvoorziene omstandigheden zal binnenkort gestart
 worden met het reinigen van een deel gemeente riool in uw
wijk. De werkzaamheden zullen naar verwachting ca. 5 dagen in
  beslag nemen. Ook het riool voor uw woning zal hierbij
           medegenomen worden.
        Brief gemeente De Ronde Venen

 Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van het heuglijke feit
dat, praktijk in verband met zwangerschapsverlof, van juli tot
       en met september, gesloten zal zijn.
            Mailing diëtiste

             Geachte heer,
U heeft gesolliciteerd op de vacature 'Scholenbezoeker' binnen
 onze organisatie. Hartelijk dank voor uw interesse. Helaas
 moet ik u mededelen dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek
         Brief EDG Distributie & Media
 In antwoord op ons telefonisch onderhoud, delen wij u mede,
 dat wij gaarne gebruik maken van de mogelijkheid, dat u onze
Kerstviering muzikaal opluistert met 4 personen, en wel onder
          de volgende voorwaarden:
        Kosten fl 200,- incl. reiskosten
      Installatie wordt nog met u kortgesloten.
           waar is de dichtstbijzijnde praatpaal?(foto John Bouwmans)    malapropismen, verkeerd woordgebruik

              Dit wordt klassificaal behandeld
               Ze woont in een soepterrein
             Ik wil hier graag even op inhakken
         Het episch centrum van de aardbeving lag bij Skopje
            In dat stadsdeel wonen veel hallogenen
      Op deze tentoonstelling hangen veel stootaangevende tekeningen
                ze loopt heel bouwvallig
                Doe niet zo verongelukt!
               hij spreekt vloeibaar Spaans
                 Mag ik u tatoeëren?

                  Klutsbedrijf Haast
                   ik stond triplex
                Door Brink zijn we geürineerd
                 ze heeft kip noch kraai
     Hij is 7 jaar jonger dan zijn oudere broer; het is dus een nakomeling
           De oudjes begaven zich naar de conservatiezaal
         Ik kreeg een pen met mijn genitaliën erin gegraveerd
                onze scholen zijn gefusilleerd
          Als we daar op ingaan scheppen we een president
             Het ging met veel moeilijkheden te paard

         Bolkenstein: We zullen goed bewapend ten ijs komen
 Wijnschenk: Ik steek niet onder tafels en stoelen dat ik geen diepe kniebuigingen zal
     doen, omdat ik vind dat hun ook goed Nederlands moeten spreken
Een zwaarlijvig persoon: :" Ik doen dat echt nooit meer, sweer ik je,so swaar als ik hier
                      sit".
Nu ga ik ook mijn testikels eens bij haar uitsteken! En ik vraag haar doodleuk of ze iets
                 voor dat project voelt.
 Mobutu: We staan aan de rand van de afgrond maar doen nu een grote stap voorwaarts
Vanaf het balcon van het megalomane paleis van de voormalige dictator Ceausescu sprak
 Michael Jackson begin jaren negentig zijn fans toe met de historische woorden: "I am
           happy to be in Budapest, capital of Romania".
            .....het tegengaan van armoedebestrijding
   Iemand collecteerde voor het Anjerfonds "in het kader van de Prins Bernhard-
                    bestrijding".
       "Moet je een boek over schrijven, wordt beslist een besteller".
"Volgens de bloemist moet ik hem op een apart plekkie planten. Hij moet solidair staan".

              Het schaamhaar staat op mijn kaken
      Bij de bingo worden de getallen volstrekt onwillekeurig getrokken.
 Ondanks de waarschuwingen van de politie onderkende menig automobilist het gevaar.
    Op die manier vielen ook de meeste van de negen slachtoffers in Catalonië
           Het aantal kopieën van die etsen is gelegitimeerd.
         Ik wil nog een probleem aan de orde snijden, voorzitter.
          Mijn oom Jacob was toen al op bevorderde leeftijd.
     Om die ramen te lappen moet ik waaghalsbrekende toeren verrichten.
    Ik kan me niet aan dit rookverbod houden, want ik ben een verwoest roker.
 Vele ledematen van de Hervormde Kerk hadden zich aangemeld bij het armenbestuur.

       In Monschau kun je van die prachtige vakbondshuizen zien!
           Die diersoort heeft zich zeer sterk geëvalueerd.
    Deze kwestie is voor mij niet geheel synagoog aan de eerder genoemde.
         Hij zat in Egypte als fasant van de Nederlandse staat.
        Wij gaan op die safari krokodillen en irrigators schieten.
Gelukkig kon hij zijn onschuld bewijzen: zijn initiatieven stonden op de sigarettenkoker.
        Voor het eten drinken we altijd een heerlijk alternatiefje.
           Zijn zuster explodeert een schoonheidssalon.
      Je kunt alleen geld krijgen op vertoon van je intimidatiebewijs.
     Het was afgelopen toen hij surveillance van betaling moest vragen.

         In de oorlog waren de ramen van ons huis geblinddoekt.
 In de Middeleeuwen moesten vrouwen van edelen soms een ijzeren veiligheidsgordel
                     dragen.
   Saddam is in Amerika al verscheidene malen als oorlogsmisdadiger beschilderd.
    Maar wij hebben te maken met een harde kern van notabele wanbetalers.
          Ons bedrijf doet zaken voor astronautische bedragen.
          'Ik ben helemaal transparant', zei de bezwete dame.
  Hij houdt van muziek en loopt dan ook constant met zo'n workmate op zijn hoofd.
   Helaas, ik kan het niet lezen, want er staan alleen maar Chinese karikaturen.
               De veroordeelde ging in castratie.
   De gladiatoren van de centrale verwarming moesten worden schoongemaakt.

            In Rome hebben ze het amfibietheater bezocht.
         Voor het invriezen moet je de groente even balanceren.
           Ik ben bijna zeventig, maar nog helemaal fataal.
        Dat zijn de beste zangers: ze zijn de coniferen van het koor.
            Wij wonen in een ruime eensgezinde woning.
              Het weer was intussen wat opgeklaterd.
     Dat betekent dat de ouderen van zwemmen ontstoken zouden blijven.
Zij is erg verlegen; naar een bruiloft gaat ze niet graag, omdat ze dan het receptenboek
              moet tekenen waar iedereen bij staat.
       Met de touringcar reden we door onafzichtelijke koolzaadvelden.
   Dat voorstel van de straatnamencommissie vond de bevolking onwelgevoeglijk.
            Ik kan goed met mijn vrije tijd opschieten.
               Ze is nogal huiselijk ingericht.
      Mijn zoon heeft als buschauffeur zeer onrechtmatige werkuren.
 Ik heb het water in de vijver laten onderzoeken: de pH was goed en ook het aantal
              micro-orgasmen was voldoende.
          Ik brei die trui waarschijnlijk in de patiëntsteek.
De sponsor wilde het evenement nogmaals steunen, mits het in dezelfde ambulance als
              de vorige keer zou plaatsvinden.
  Ik moest naar het gemeentehuis voor een uitstrijksel van het bevolkingsregister.
      Voor de voetbalwedstrijd trok het muziekkorps langs de turbines.
             Dat karwei was een tetanuskwelling.
          Wij zijn een verening met een ideale doelstelling.

          Ons bedrijf kampt met grote liquidatieproblemen.
      Tegen een gitarist: 'Heb je geen spectrum nodig bij het spelen?'
       Die verhalen zijn alleen door mondelinge overleving bekend.
Een geheel overstuurde secretaresse van dit Hapertse bedrijf maakte stamelend duidelijk
            dat drie personeelsleden vermist waren.
Er waren twee avonden, waarop een beeld werd geschept van peuterklas en kleuterklas.
        De vader was niet al te zeer ingetogen met het bezoek.
        Minister Ritzen hoopt er nu zes door de Kamer te lozen.
           Zijn ouders waren vroeger kleuterboertjes.
       Na enkele maanden werkloosheid is men thuis wel uitgeklutst.
           Dit vind ik nu een onpasselijke vergelijking!

        Prijzen: voor elke deelnemer is er een fraaie herdenking.
       Dolman stelde de D66-voorzitter Engwirda publiekelijk terecht.
    Het recht op pensioen van de weduwe Rost van Tonningen is onregelmatig.
 Je denkt toch zeker niet dat ik naar een bejaardentehuis van het Humoristisch Verbond
                      ga!
             Onze kater is gisteren gecastriliseerd.
    Op de Jos Verstappen Info Page: "Geruchten rond McLaren een zeepballon"
Een sportman die de finale net niet gehaald had:"Ik heb er een dubbelzijdig gevoel over"
              Sportweek:"ik had geen uitlaadklep"
              "Het was een bloedstelpende finale."
        Wat heeft Martijn toch een mooi scherp besneden gezicht.

          Dat is ook handig, zo'n imperium op je autodak!
      Nee voorzitter, dat kan niet. De kas is helaas ontoerekenbaar.
               Zij was een echte vlam fatale.
             Hij keek me nogal bedrempeld aan.
    Amerika heeft troepen gestuurd naar de Verenigde Arabische Emigranten
                  Ik lach je ronduit
               Ik ben er helemaal infuus van
         "Dat is een behoorlijk degenererende opmerking"
  "De Engelsen brachten mensen uit India naar de Fiji-eilanden om te werken op de
                 suikertransplantaties"
                 Ik erger me kostelijk
              Nou, dat doe je niet verdienstelijk

       Nieuwsgroep xs4all.adsl:" En wat schept mijn verbazing..."
                Hij was op slag halfdood.
 In nieuwsgroep nl.internet.www.ontwerp:"Ik vind het een mooie site, heb hem alleen
                  visueel bekeken..."
                Ik ben daar unaniem in...
               ...dat kon in d'r tijd ook al...
             Hij kon de knop niet omschakelen.
   ...over dit soort beschuldigingen laai ik mezelf alleen maar op.
Boris Dittrich (D66):"Veel gevangenen die niet voorlopig gehecht zijn...."
 Ik maak wel eens taalfouten, maar ik ben dan ook geen Neerlandici
           Het is binnen buiten dan warmer

          Ik ben er erg door gevaccineerd
             Dat introduceert me niks
       Ik ben niet bijgelovig, want dat brengt ongeluk
          Dat is geen vraag op mijn antwoord
          Ze heeft een postanale depressie
           Hij heeft z'n arm in een nutella
           Sorry, neemt u mij niet dadelijk
         Iedereen moest worden geëjaculeerd
               Executeert u mij
             Ons bedrijf gaat fusiëren

         Zal ik dit blad even voor je copuleren?
         Ik zal het voorval eens anaalyseren
           Wat insemineer je daarmee?
  De overvallers begonnen zomaar in het wilde westen te schieten
        Ik voelde me een beetje disney worden
             Je imiteert me mateloos
      Het kost een placenta, maar dan heb je ook iets
          Ik word hier zo moederloos van
           Ik geloof heilig in reïncastratie
         We houden het even in beraadslaging.

        ...het leek meer een verijdelde versie van...
         "We moesten spanborden meebrengen."
               Kut maar krachtig.
         We gaan er met de volle 50% tegenaan.
      Je denkt toch zeker niet dat je bang voor me bent?
         Ik kan dit niet door de beugel tolereren.
Misschien ben ik wel heel intelligent, ik weet alleen niet wat dat betekent
          Dat is iemand van onbespoten gedrag
       Ik wil eerst graag mijn achterband raadplegen
        'Beneden ben ik de schrik alweer te boven'

       Het episch centrum van de aardbeving lag ..
    Er wordt op olifanten gejaagd vanwege hun slachttanden
           Je valt me met de dag tegener
            Ik ben arbeidsondergeschikt

         Ze lag opgebaard in het moratorium

  Michael Boogerd: “Eén Pyrenee is leuk, maar ál die Pyreneeën….!”

                sollicitatie
Bovendien kan ik buigen op een perfecte beheersing van het Nederlands.

        'Ik heb teveel haast op mijn vork genomen'
        'Ik heb heel wat capaciteiten in mijn mars'
'Zowel fysiek als lichamelijk ben ik zeer goed uitgerust voor deze functie'
               medische zorg
                    Hij legt in Como
            Mijn opa is geopereerd aan zijn thermostaat
                Haar linzenklieren waren opgezet
                  ze kreeg een genie-kuur
           Hij legt op het intensief verkeer (intensive care)
          De verpleegster kwam eraan met een infectiespuit
            de dokter heeft de hartpatiënt gereïncarneerd
         Hij moet een bloedvaten verwijderend middel slikken
                Ik ben agrarisch voor stuifmeel
          Mijn moeder heeft al hoofdpijn sinds ik geboren ben.
                  KI: Kunstmatige insinuatie
       Mijn vrouw ligt op de kinologische afdeling van het ziekenhuis
                Hij heeft de ziekte van Pakistan
               De bejaarde is aan het demonteren
                Mijn buis van extase is verstopt
           Zijn grootvader is overleden aan een hartinflatie
              Zijn moeder kwijlde weg van verdriet
                   ze was over haar stuur
        Sinds de dood van mijn man heb ik nooit meer zo gelachen
           Na de lijkwagen kwamen nog vijf volkswagens
           Ik controleer u met het verlies van uw dochter
             wij zijn ontmand: onze secretaresse is ziek
       Mijn moeder ligt in het ziekenhuis met een lelijke beenfriture.
  Hij kan alweer een beetje lopen, dankzij de goede hulp in het devaluatiecentrum.
        Op de begrafenis heeft de dominee iedereen gecontroleerd.
    De dame leed na de geboorte van haar kind aan een pastorale depressie.
        Onverzadigd linoleumzuur voorkomt hart- en vaatziekten.
        Hij wordt gemeden sinds men weet dat hij xeroxpositief is.
 Ik geloof dat het om een ziekte gaat die iets te maken heeft met het ruggemergel.
 Ik blijf nog maar steeds Gronings verkouden.Ik laat er morgen toch maar een second
                   opinion naar kijken.
Mijn moeder wordt zo vergeetachtig; de dokter zegt dat het een kwestie van mediteren
                        is.
          Door zijn hartkwaal leeft hij nu met een peesmeter.
          Hij vergezelde hem naar zijn laatste begraafplaats.
   Hij werd omstreeks tien uur 's avonds onwel. Animatie mocht niet meer baten.
            Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is
                   School
 Briefje voor school: Met het oog op z'n knie kan onze Jantje niet deelnemen aan de
                 gymnastieklessen

         Met het oog op zijn rug kan Jantje niet naar school

Briefje van moeder: Geachte Juf, Hiermede zet ik mij neder, alsdat Jolanda ziek is. Ik
         teken en blijf in verwachting, mevrouw Stroecken.

         Ik deel u hierbij mede dat mijn dochter dyslesbies is

Uit opstel: Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom
                   was er ook bij.
    idem: wij hebben thuis een gevaarlijke hond, het is een pisboel terrier

         Mijn vader heeft een stuurverkrachting op zijn auto

Oproepje aan alle ouders: "Mocht u des ondanks bij uw kind haarluizen aantreffen, dan
verzoeken wij u dringend, doch vriendelijk deze zo snel mogelijk aan de leerkracht door
                   te geven."

   Mijn familie bestaat uit mijn vader, mijn moeder en ik. Ik ben de jongste. (uit
                 kennismakings opstel)

     Toen Karel V begon te regeren waren de Friezen nog niet ontworpen.

 Waarom trekken de ooievaars in de herfst naar het zuiden? Omdat de Afrikanen ook
               kinderen willen hebben

     Een spreeuw is een trekvogel omdat hij wurmen uit de grond trekt

        Luther sloeg zijn 95 prothesen aan de deur van de kapel

 Als het ijzelt blijft opa thuis. Hij is bang een arm, been of ander ledemaat te breken

  Noem de leuze van de Franse revolutie. Leerling:"Du vin, du pain, du Boursin"

               Dit is stelling van Piet Apegras

  Ik heb mijn leesverslag niet af kunnen maken want onze lezersprinter is kapot

             Onze Prins Bernard is gepasteuriseerd

 I'm going to sleep with my aunt. (Vertaling door brugklasser van:Ik ga bij mijn tante
                    logeren.)

         Je mag niet stelen anders kom je nooit in de HEMA.

          In een mortuarium liggen dodelijke overschotten

          Hij wordt misschien verrast in het crematorium

          Jules Verne schreef "20000 Meiden onder zee".

       Als je in hoger beroep gaat ga je naar het Hof van Castratie

 Hitler was eerst schilder. Hij had dus een ladder en zo kon hij opklimmen tot Führer.

             MAVO4: Ik wil kleuterlijster worden

             Ik ben geslagen voor mijn examen .

         ... hoe huppelt zijn paardje, het dekt op en neer ..."

   Koningin Elisabeth was koningin en maagd. Als koningin had ze veel succes.
 Florence Nightingale kon drie jaar lang bijna niet slapen; de soldaten hadden haar
                 voortdurend nodig.
    Kunstmatige inseminatie is wanneer de boer het doet in plaats van de stier
     Een fossiel is een uitgestorven dier. Hoe ouder, hoe meer uitgestorven
            Een vacuüm is de plaats waar de paus woont
    Hoe kun je voorkomen dat melk zuur wordt? Door het in de koe te laten.
                Een harp is een naakte piano
          Ik weet wat een sextet is, maar dat zeg ik liever niet.
 Als er stroom doorgaat maken elektrische gitaren geluid. Maar dat zou iedereen doen.
       Als je een reukloos gas ruikt, is het waarschijnlijk koolmonoxide
   Paddestoelen groeien op vochtige plaatsen; daarom zien ze er uit als paraplu's
        Ik zou graag piano leren spelen. Kan dat morgen of vrijdag?
             Ik kan niet bij de remmen van deze piano.
  Op de lagere school leerden we de 12 artikelen van het geloof, waarin ik dacht dat
 voorkwam "..die gelegen heeft onder een pond speculatie.." (..die geleden heeft onder
                    Pontius Pilatus)
     Loof Hem met stinkende sandalen (Looft Hem met klinkende cimbalen)
 School dictee van Anne Junge, Oosterhout: het vrouwtje barstte in snikken uit toen de
   stationschef haar vertelde dat in de Stationsstraat haar fiets ontframed was

      Er werden specerijen als peper, safraan, kameel en komijn gebruikt
      Star wars epesode vond ik mooi, omdat ik van sein fiksen films hou
                 Die film vond ik griezellig
        Op mijn ideale plein wil ik nog als kleinegeitje een zandbak
             Hoe kwam Mozes door de roosvicee?
 Juf: "Wie weet nu hoe je ijsjes moet maken?" Leerling: "Hoe weet ik nu hoe je meisjes
                    moet maken!"

             meer kindermalapropismen
                  Altijd is Cognacje ziek...
         Ik drink wel eens bier, maar ik ben nog nooit verdronken.
          Waarom is iedereen toch zo boos op Saddam Woestijn?
             Mammie, mag ik weer in het papierenbadje?
       Paps, je vergeet je achtertas! Hij staat nog niet achter op je fiets.
             Als jouw blinde arm er maar niet uit moet!
           Mag ik nog een keer met jou in de boksautootjes?
          Mijn broertje ging er vandoor als de gescheerde bliksem.
Het is bijna kinderbedtijd. Jeroen zegt tegen mamma: "Ik weet wel dat ik moe ben, maar
      als ik eerst nog even mag voetballen, dan ben ik straks vast moeder!"
  Oom Geert komt eten. Jeroen observeert hem en zegt: "Je eet de laatste tijd veel
                minder. Ben je soms op diarree?"
 Geke heeft een beetje hoofdpijn en verklaart: "mijn hoofd zit helemaal vol met allemaal
 onthoudingen" (dingen die ze moet onthouden). Als we vertellen dat dat wel losloopt,
want dat er straks op school nog een heleboel bij kan, zegt ze: "Dan moet ik eerst ruimte
maken. Dan ga ik eerst dingen uit mijn hoofd leren, en dan is er weer plaats voor nieuwe
                       dingen".
       Peter: "Wat heb je daar Geke?" Geke: "Een broodstok" (baguette)
               "Jules is wat klein voor zijn levertijd."
              Het regent. Het klettert. De pijpen stelen.

             "Papa, wat is een mohammedaris?"
              ik heb veel gesnoept en gekoekt
                  Ik slik stilpijners
               Het huis staat in lichte vlaaien
                  de koeien joelen
                   Kevin: Hebbie een potlood?
             Moeder: Hebbie moet je nooit zeggen, maar 'heb je'.
              Even later zingt Kevin: Heb je birthday to you!

                 -Ridders hebben toch bruine paarden?
                     =Sommige ridders wel
                   -Kijk dit is een sommige ridder

              Joyce komt thuis met een tas vol paddestoelen.
              Moeder: Je weet toch dat je die niet mag plukken!
          Joyce: Deze wel; er stond een bordje bij: Spaar de paddestoelen

                kindertaal kent verrassende vondsten:
                  aardappelpuree : aardappeldiarree
                   schroef: spijker met rimpels
               cabriolet: auto zonder deksel/openluchtauto
                    mama, je oogjes knoeien
                     overgeven : uitslikken
          versproken spreuken, contaminaties
Het land gaat naar de Filippijnen
Ik zag de buit al hangen                   er kraait geen hond naar
Dit is een wet van meten en persen              Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd
Je moet goed geslagen ten ijs komen             Met de stok op de kippen gaan
hij zit slecht op zijn zaad                 We moeten nu de koe bij de uiers vatten
hij schoot uit zijn vel                   Gooi geen oude koeien in de sloot
Het is vechten tegen de bierkraan              Geen haan op mijn hoofd die daar naar kraait
De tering is geworpen                    Werken als een luiaard
Bolkenstein: We zullen goed bewapend ten ijs komen      De kat in de boom kijken
Over een jongen die geen problemen had om aan de       Eerst de kat uit de boom zeiken.
vrouw te komen: "Ze komen als stroop op 'm af!"       Je moet geen wakkere honden slapend maken
Verzuchting: "Ik heb het met heug en meug geprobeerd,    Nu komt de aap door de mand
maar het wilde niet lukken".                 Geef mijn portie maar aan Flipper
mijn collega hedenavond over het eten: ieder zijn heug en  Het was zo stil, je kon een muis horen vallen
zijn meug.                          Hij ging met de kippen naar bed
Ik zal het in het ootje houden!               Aha, daar komt de kat uit de zak
"Of spreek ik nu in boekdelen?"               Iemand blij maken met een dooie mug
"een dubbeltje op zijn kont"                 Dat kan een hond op z'n kluif natellen!
"Hij werd behoorlijk de pan uitgeveegd."           Je moet geen blaffende honden wakker maken
'Wij zijn de mazen die door het net gaan glippen.' Het    het werkt als een lap op een rode stier
gelach betalen                        ze heeft kip noch kraai
Uit die situatie hebben wij lesgeld betaald.         na de plensbui zagen we eruit als een bezopen
Dat de treinen niet op tijd rijden, is tegenwoordig meer   kat
schering dan inslag.                     Laten we geen oude vissen uit de sloot halen
Daar is geen kruid tegen opgewassen.             Je moet een gegeven paard niet in de bil
Helaas, hij heeft het loodje erbij neergelegd.        kijken.
Niemand heeft hem een strookbreed in de weg gelegd.     Aad de Mos (voetbaltrainer):"dan lopen ze te
Zij vinden er allemaal iets van hun geding.         huilen met de grijze muizen"
Na wat hij allemaal had uitgehaald, lag hij bij mij uit de  Sparta-voetballer Arjan vd Laan:"Je moet niet
roulatie.                          gaan denken dat het paard al gezonken is..."
Dat zijn mensen die menen dat de wereld naar hun       Dat is het neusje van de crème.
poppen moet dansen.                     Die vissen hebben het loodje moeten laten.
Dit kan voor ons de weg plavuizen.              "Het wegsturen van de minister zou lijken op
Dat is wel de dorpel die de emmer doet overlopen.      het schieten met een olifant op een muis."
Je kon er een speld in een hooiberg horen vallen.      "Hoe zullen we dat varkentje even schillen."
Ze zaten met gloeiende kolen op me te wachten.       Eerst keken we de aap uit de boom...
Hem is de moed toen in de schoenen geschoven.        Ik heb met jou nog een varkentje te schillen
Met knipogende knieën werd gedanst op de warme       Je moet een gegeven paard niet in de bek
klanken van het orkest.                   zeiken
Als wijkagent zocht men een door het leven geverfde     Oude schoenen weggooien voor de beer is
man.                            geschoten
De ambtenaren worden daar horende dol van.         Beter tien vogels in de hand dan 1 in de lucht
Voor zijn problemen vond hij bij haar een gehorig oor.   Boter voor de zwijnen werpen
Het is voor mij alleen vechten tegen de bierkuil.      Vakbondsman :"Dat is schieten met een kanon
En dan kunnen we met een schone luier beginnen.       op een huismus."
Hij was helemaal uit zijn doen en laten.          Spijkers zoeken om een hond te slaan
Hij gooit de kogel door de kerk.
Het initiatief liep de mist in.               Je brengt me helemaal van mijn abrikoos
Ik kneep 'm als een dooie dief.               ...de knoop in de zakdoek komt uit de mouw!
Toen was voor haar de emmer vol.              Je moet je niet de kaas voor de voeten weg
't Is niet allemaal koek en ei wat er blinkt.        laten maaien
Maak dat de kachel maar wijs!                Hij heeft er geen boter, kaas en eieren van
Ik stond te knikken op m'n knieën.             gegeten
Voor een hap en een krats kun je daar je inkopen doen.   We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden
Hij wordt op zijn wenkbrauwen bediend.           De zure appel doorhakken
Hij is tegen dat bestemmingsplan onmiddellijk in het    Nu gaat er een lampje bij me rinkelen
geweer geklommen.                      Hij zit bovenop het vuur.
Het hele plan stortte als een zeepbel in elkaar.      Daar neem ik een pluimpje voor af!
Is dat alles? Daar draai ik mijn nek niet voor om.     ...zolang dat niet het geval is, is het roeien
Ik heb heel wat keren met hem in de kluns gelegen.     met de spaden die je hebt.
Hij schoot gewoon in het wilde westen.           ..hij heeft de nodige beschermengels...
Hij heeft dat karweitje in een poep en zucht geklaard.   Ik heb een donkerblauw vermoeden dat....
Ik heb al tijden niets meer van hem gehoord; volgens mij  Je kon een speld in een hooiberg horen vallen
is hij met de noordertrom vertrokken.            Het gebruik hiervan neemt hand over hand af.
Johan Cruijff:"Op het scherpst van de schede."
Johan Cruijff:"De verdediging was één geitenkaas...."    Een wereldverbeteraar:"als alle mensen de
Gelukkig schoot het antwoord me zo ineens te berde.     hand aan zichzelf zouden slaan, zou de wereld
Het is de bedoeling dat alle klanten onder een noemer    er een stuk beter uitzien."
worden geveegd.                       Het escaleert helemaal uit de hand
Bij die loterij blijft te veel aan de kerfstok hangen.   Het antwoord lag in de hand.
De vergoedingen voor de diverse bestemmingen zijn      Ik zie er een zwaar hoofd in.
aangepast aan de tand des tijds.
Ik wil mijn schoonmoeder niet tegen mijn harnas in jagen.  Iets in je achterhoofd knopen.
Je moet je nu geen roet in de soep groeien.         Alle Vara-medewerkers hebben de handen uit
Toen ik dat hoorde, ging er een belletje branden.      de mouwen gestroopt om de storing te
Ik vertel je dit natuurlijk wel binnen vier kamers.     verhelpen.
Iemand in puin leiden                    "Ik zit met handen en voeten in het haar"
Dat is er met de paplepel ingeslagen            Kijken of je neus langer is
"Daarin hebben wij een touwtrekkersrol"           ze ging een frisse neus scheppen
Interviewster: Wie moet de hete aardappelen uit het vuur  Dat kun je op je sokken nafluiten!
halen?                           Ik heb teveel hooi op mijn schouders
Minister Klaas de Vries, kort na de vuurwerkramp in     genomen.
Enschede:"De vrijwilligers werken zich een ongeluk"     Hij stak met kop en schotel boven de anderen
Uiteindelijk is het voorstel geaccepteerd, maar er is wel  uit.
een hoop water door de wijn gegaan.             Toen moesten ze met hun kop in 't zand
Youri Mulder: koeklopen en zakhappen            bijten.
We zitten nu in een klap waar behoorlijke hoeken vallen   "Daar heb je je buik vol aan"
(Mohammed Allach)                      Er moet kaas op de plank komen.
Big Brother deelneemster: "Ik voel me net een derde wiel  Op dat moment rook de verkoper nattigheid.
aan een fornuis"                      Als een toverslag bij heldere hemel
Dat blijf ik in alle toonladders ontkennen.                 Beter een goede vriend dan een verre buur
Toen ik de waarheid hoorde, vielen mij de schelpen van           Door de knoop heenbijten
de ogen.                                  De brui er bij neerleggen
Vakbondsleider Ned. Spoorwegen: "..en dan zitten we in           Het kind met de doofpot weggooien
een visuele cirkel"                             Dat haalt niets uit, dat is een ongeboren
De aandeelhouder wint                            kindje
Daar heb ik larie aan                            Alles liep op rolletjes, maar aan het eind kwam
Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten ruiken            er toch nog een kind in de kamer.
Zo oud als de weg naar Metusalem                      Als er maar geen kind in de kabel komt.
Vanavond gaan we de bloempotjes buiten zetten
Ik word met scheve schaatsen aangekeken                   Op een vergadering sprak iemand zijn
We moeten maar eens polsstokhoogte nemen                  bezorgdheid uit over een groep kinderen die
Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen                naast de boot zal gaan piesen. Dat kind groeit
Je hebt er geen hout van gegeten                      op voor dag en dauw!
Och, het is ook al net zo lang als het kort is               We zullen er verder maar geen vruchtbaarheid
Hij kijkt alsof hij vuur ziet branden                    aan geven...
..dat is tering en inslag.                         Tegen het zere huisje schoppen
Van de regen in de sloot raken                       een stok op laag water zoeken
Het regent dat het pijpt                          De laatste loodjes er bij neerleggen
Er moet kaas op de plank komen.                       een duit in de pap brokkelen
Kut maar krachtig.                             Ik ga er van tussendoor
We gaan elke week met de baby naar het                   Ik ruik nattigheid
consternatiebureau                             Ik ben wel gek maar niet goed
                                      vieren en vijven in de aarde hebben
                                      Je maait me het gras uit de mond (André
                                      Mathlener)
                                      'Ze heeft er zich met een leien dakje vanaf
                                      gemaakt.'
                                      Ze hebben een zware tijd achter de boeg
                                      Dit slaat kant noch wal!
                                      Hij legt er de zere plek op....
                                      Dat helpt geen nut.
                                      We horen ergens de klepel en we weten niet
                                      waar de klok hangt (Lagerhuis 14-12-02)
    ga naar:
                                                 brief aan Goedele en referentiebrief
         brieven aan helpdesk, sollicitatiebrief met haperende toets
                                                 brief van gastarbeider aan zijn vrouw, N
         brief aan zoon
                                                 brief van iemand die in de war is                          Brieven
    "Lieve Mona" heeft afgedaan in dit computertijdperk. Nu legt men zijn problem voor aan een
    helpdesk:

    Beste Helpdesk,
    Vorig jaar ben ik overgestapt van Vriendin 7.3 naar Vrouw 1.0. Sindsdien starten programma's
    als Uitgaan 8.2, Cafébezoek 3.4 en Studiosport 7.0 niet meer zo goed of lopen vast. Ik kan
    Vrouw 1.0 niet op de achtergrond houden.Fred.

    Beste Fred,
    Het programma Vrouw 1.0vraagt nogal wat onderhoud. Met aanvullende software valt de
gebruiksvriendelijkheid wel wat te verbeteren. Zelf heb ik goede ervaring met Bloemen 2.1 en
Bonbons 5.0.
Installeer echter onder geen beding Secretaresse-met-korte-rok 3.3. Dit programma brengt het
systeem onherstelbare schade toe.

                 Sollicitatiebrief
Mijnheer,
Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te
solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.
Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom
gebruik ik dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.
Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen
ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het
ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter "c"). Coed. Ik
kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij
een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en
een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter
"m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m"
wex).
Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo.
Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds
matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb
cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou je, dem meer de
xetter "e". Coed.
Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer
moest ik im diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem.
Duv tiep ik im pxeetv deervem de "v"). Toem ik uit diemvt
kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem meew
omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew weew wecceceem
(U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew wewkt.
Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.
Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p") toem
moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de
vem de "u" tik ik de "u"). Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut
miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew
wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e ","
uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex
exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew
meew mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm
vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te
vuxxicitewem.
Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,
Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt.Rotterdam, 25 mei 2000
Lieve zoon,

Een paar regels om je te laten weten dat ik nog leef.Ik hoop dat je
goed gezond bent. Wij zijn het ook en dat is het voornaamste.
Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet dat je niet snel kunt
lezen. Je zult het huis niet meer herkennen als je thuiskomt: we
zijn verhuisd, nadat je vader in de krant had gelezen dat de
meeste ongelukken dicht bij huis gebeuren. Ik ben jouw adres
kwijtgeraakt; stuur me dat op als je me terugschrijft.
Er was al een nieuwe wasmachine in het huis toen we er
introkken, maar hij werkte niet zo goed.Vorige week deed ik er 14
overhemden in, trok aan de trekker en heb ze nooit meer
teruggezien.
Je zus Maria heeft vanmorgen een baby gekregen, ik weet niet wat
het is, een jongen of een meisje, dus ik weet niet of je oom of tante
geworden bent.
Wat je vader betreft, hij heeft een andere baan; hij heeft nu 5000
mensen onder zich; hij maait het gras op het kerkhof.Met Kerstmis
heeft hij niet veel gedronken; ik had een laxeermiddel in zijn bier
gedaan; hij ging af tot Nieuwjaar.
Je oom Guido is vanmorgen verdronken in een whiskeyvat; hij
werkte pas een week op de brouwerij. Een paar van zijn collega's
doken hem na om hem te redden, maar hij vocht dapper terug. We
hebben hem gecremeerd, maar het heeft 3 dagen geduurd
voordat we hem geblust hadden.
Tante Stien is opnieuw getrouwd in een mooie jurk; het is een
goede man. Ze heeft hem zelf helemaal van kant gemaakt.
Het heeft de vorige week maar twee keer geregend: de eerste keer
drie dagen en de tweede keer vier dagen. Maandag waaide het zo
hard dat een van onze kippen 4 keer hetzelfde ei heeft gelegd.
We kregen gisteren een brief van de begrafenisonderneming,
waarin stond dat, als we de laatste afbetaling van je grootmoeder
niet deden, ze haar weer boven zouden halen.

Je liefhebbende moeder.

P.S.1 Ik was van plan je geld te sturen, maar ik had de brief al
dichtgeplakt,

P.S.2 Nu maak ik er echt een eind aan.
Beste Goedele,
Ik heb een probleem. Ik lijk wel getrouwd te zijn met een
seksmaniak. Hij wil met me vrijen ongeacht wat ik aan het
doen ben, of het nu strijken, afwassen,stofzuigen, lezen of
wat dan ook is. Ik zou graag willen weten of er iets is dat
iikk zz
ooooouu

              .....kkkk
---;1** u nnnnnAANBEVELINGSBRIEF
* Bob Smith, mijn assistent buitendienst, is altijd bezig
hard werkend aan zijn bureau. Hij werkt zelfstandig, zonder
* tijd te verspillen met gepraat met collega's. Bob heeft
nooit
een probleem om een collega te helpen, en heeft altijd
*zijn werk op tijd af. Hij neemt vaak extreme
verantwoordelijkheid wat betreft tijdslimieten, en werkt door
in zijn
*koffiepauzes. Bob is een talentvolle individualist, die
absoluut geen
probleem niet op kan lossen, en mij opvalt als iemand die alle
* kennis heeft van wat hij moet doen. Ik geloof stellig dat
wij zonder Bob
en zijn knowhow nooit zo'n optimale afdeling zouden kunnen
hebben en nu dan ook
* een stuk beter af zijn. Mijn eindoordeel is dan ook dat
Bob's
promotie er toe leidt dat ons bedrijf eindelijk winst boekt en
de kans op verliezen in de
*toekomst per direct de nek omgedraaid wordt.
P.S.:
Die idioot stond over mijn schouder mee te kijken terwijl ik
deze brief tikte die ik u eerder deze dag stuurde. Gaarne deze
brief te herlezen met alleen de met * gemarkeerde regels
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
         brief van een gastarbeider
            Nederland luilekkerland
             Lieve Sulein,
         Salaam Suleika, lieve vrouw,
   ik niet meer werken in de bouw.
   Hier veel collega's zak gekregen,
geen geld meer zijn voor bouw en wegen.
    Jij niet denken: "och wat erg",
    en tegen opzien als een berg.
    Allah mij niet heeft verlaten,
   Jouw Ali is met GAK gaan praten.
   Zij zeggen: "Jij vakantie houwen,
  ik krijg nu geld zonder te bouwen.
   Hier zijn echt een luilekkerland,
ik geld verdienen dus niks aan de hand.
   Werkelijk hier zijn echt niks loos,
alleen negenhonderdduizend werkeloos.
 Het arbeidsbureau mij nu verblijden,
  en zeggen: "Jij de baas vermijden."
  Want dan brengt wekelijks de PTT,
     uit de WW wat centjes mee.
    Ik daarom altijd kijken stug,
    en zeggen: "Ikke pijn in rug".
  Nu vrij van baas niks te verduren,
   ik jou, suleike geld blijven sturen.
 Mijn rekening op de bank blijft groeien,
  nu wij met kaarten ons vermoeien.
  Geld voorlopig dus niet minderen,
Je krijgt hier ook veel geld voor kinderen.
 Vertel Suleika, het kan mij niet bomme,
  zijn er nog kinderen bijgekomme?
  Die ik niet ken, jij schrijft me maar,
  hoe groot is nu die kinderschaar?
  Geeft niet Suleike al zijn er dertig,
     jij maken de pepieren fertig.
     En sturen ze met formulier,
  door arts getekend snel naar hier.
   Dan zal je zien en niet geloven,
   kinderbijslag vliegt naar boven.
    Anderen hebben geprobeerd,
   wordt toch nooit gecontroleerd.
  Dan gaat Suleika, door "Den Haag",
     mijn belasting snel omlaag.
   Ik weten nu waar geld hier zit,
ga straks naar tandarts voor nieuw gebit.
   En ook als Allah hoort mijn wil,
    volgende week een nieuwe bril.
   Breng er een extra voor jou mee,
    wordt toch betaald ik heb WW.
    Oma kom naar "Nederlanden",
  zij krijgen hier ook nieuwe tanden.
   Zij brengen nog meer oudjes mee,
      die krijgen dan weer AOW.
     Ja, hier in Holland sta je paf,
  je krijgt hier geld van wieg tot graf.
   Wij zijn nu met veel man genoeg,
   die niet werken maar in de kroeg
      spelen kaart moet je weten,
     tussendoor gaan we wat eten.
   0, Holland mooiste land ter welt,
  niks werken en toch veel stempelgeld.
    Ik woon in mooi huis erg tevree,
   met gas en licht en doortrekplee.
  Kost ons wekelijks een paar knaken,
maar dat wordt betaald door sociale zaken.
 Ik mag van huisbaas konijntjes houwen,
   hoef daar weinig mee te sjouwen.
       Ze leven in een klerekast,
     benedenburen soms wat last.
   Vandaag een ziek erg onverwacht,
      heb beestjes ritueel geslacht.
  Verkocht aan andere gastarbeider,
 en die verkocht hem toen weer verder.
   Aan vrouw van Nederlandse man,
    die deed hem lekker in de pan.
     Konijntjes fokken rustig door,
   en zo, ik krijg ook geld hiervoor.
     Jij hebben huis al opgeknapt?
     van geld dat ik heb bijgelapt.
   Hou eenzaamheid nog jaartje uit,
   dan kom ik thuis met grote buit.
    Ik dan weer lekker bij jou thuis,
   en ga dan bouwen heel groot huis.
    Dat wij dan, samen met buren,
 aan Hollandse toeristen gaan verhuren.
     Suleika, Allah ons behoeden,
 wij Hollanders hiervoor laten bloeden.
  Nu ik maak einde aan dit schrijven,
          ik nog een jaar in Holland blijven.
            En meedoen aan "potvertere",
           dan iedereen hier krijgt de klere.
            Jij groeten aan familie geven,
            en zeggen Ali heeft geschreven.
          Uit Holland mooiste land ter welt,
         waar jij met niks doen krijgt veel geld.
            Ali barst straks van de cente,
         hij naar huis kom krijg ook weer rente.
           Dan geven feest met grote knal,
           en zingen: "HOLLAND BOVENAL".
                 Je man, Ali.Aan de afdeling psychiatrie,
Door deze heb ik de eer, u mijn uiterst zonderlinge toestand
uiteen te zetten. Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten
een radio en TV. Hij was weduwnaar, en ik ongehuwd. Beneden
ons woonden een weduwe en haar dochter. Beide schoon van
uiterlijk en zonder radio en TV. Ik werd verliefd op de weduwe
en trouwde haar. Mijn vader trouwde de dochter van mijn vrouw.
Toen begon de ellende. Daar mijn vader de dochter van mijn
vrouw trouwde, dus ook mijn dochter, is mijn dochter nu mijn
moeder. Ik ben echter tegelijkertijd haar vader, omdat ik met
haar moeder getrouwd ben. Verder werd mijn vader ook de
schoonzoon van mijn vrouw en ik dus zijn schoonvader,
aangezien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben. Maar
dat is nog niet alles. Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon.
Dat is ook mijn zoon, maar tevens de broer van mijn
schoondochter, omdat zij een dochter van mijn vrouw is. Hij is
dus ook de zwager van mijn vader en mij. Ik ben dus de neef
van mijn zoon. Dus ook de neef van mijn schoondochter, omdat
zij een zuster van mijn zoon is. Dus mijn schoondochter is ook
mijn tante. Het wordt nog erger! De jonge vrouw van mijn vader
werd moeder en haar zoon werd dus mijn broer. Mijn zoon is oom
van mijn kleinkind, omdat hij de broer van mijn dochter is.
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want zij is het kind van haar
dochter. Ik ben dus zijn grootvader. Aangezien de grootvader
van mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn
eigen grootvader.
Kan je nu begrijpen waarom ik in de war ben.
Ondergetekende,

(bijdrage van Patrick Horemans)
Verzekeringsmaatschappij
De Nationale Narigheden
Bakstenenstraat 13
1313 XL Steendrecht

Terheijden 21-11-02

Mijne Heren,

Ik schrijf dit, namens uw verzoek, om u uitgebreid te informeren aangaande mijn
ongeval vrijdag 13 augustus jl in punt 14 van het schadeformulier (omschrijving van het
ongeval) voerde ik "een slechte planning" aan als oorzaak van het ongeval. Na verlangen
van uw kant zal ik dieper ingaan in die verklaring en hoop dat de volgende details
volstaan. Ik ben metselaar van beroep, en op die bewuste dag van het ongeval, was ik
alleen aan het werk op het platte dak van een uit 4 verdiepingen bestaande nieuwe flat
in aanbouw.
Na dat ik klaar was met het metselwerk op die locatie had ik ongeveer 50 bakstenen over
(ongeveer 110 kg). In plaats van die naar beneden te dragen, besloot ik ze in een houten
kuip te laten zakken, met gebruik van een katrol, die was aangebracht aan de zijkant van
de flat op het dak.
Na het touw bij de grond goed te hebben vast gemaakt, ging ik het dak op om de kuip
aan het touw te hangen en te vullen met bakstenen.
Daarna ging ik weer naar beneden om het touw, goed vasthoudend, los te maken en
vervolgens de ca. 110 kg stenen voorzichtig te laten vieren (opmerking: in het
schadeformulier is vermeld dat mijn gewicht ca. 81 kg is).
Op grond van verrassing zo plotseling weggetrokken te worden van de aarde, miste ik
het overzicht op de situatie en vergat het touw los te laten.
Het is wel onnodig om te zeggen, dat ik met een flinke vaart langs de flat omhoog vloog.
Ter hoogte van ongeveer de tweede verdieping ontmoete ik de houten kuip, die op weg
was naar beneden. Dit verklaart de schedelbreuk en de gebroken kaak. Deze ontmoeting
remde alleen de snelheid wat af, maar ik stopte niet voor dat mijn vingers ca. twee
kootjes diep in de katrol zaten.
Gelukkig kreeg ik weer overzicht op de situatie en was in staat me aan het touw vast te
houden ondanks de hevige pijn.
Op ongeveer hetzelfde moment raakte de houten kuip met de bakstenen de grond,
waardoor de bodem uit de kuip viel. Zonder het gewicht van de bakstenen (nogmaals
gelet op het schadeformulier aangaande mijn gewicht) woog de kuip nog maar ca. 20 kg.
Misschien kunt u begrijpen dat ik snel begon te dalen langs de zijkant van het gebouw.
Wederom ter hoogte van de tweede verdieping ontmoete ik de kuip weer, die op weg
was naar boven. Dit was de oorzaak van twee gebroken enkels en schaaf wonden aan
het onderste gedeelte van mijn lichaam. Deze ontmoeting verminderde de snelheid van
mijn val, waardoor ik minder hard op de berg bakstenen viel en maar toch nog drie
ruggenwervels brak. Tot slot wilde ik u vertellen dat ik daar op die bakstenen lag,
onhoudbaar van de pijn zonder de mogelijkheid om op te staan, te kijken naar de
onderkant van die lege kuip vier etages boven mij, miste ik wederom het overzicht en liet
het touw los....

Met vriendelijke groeten,

P.E.C.H. Vogel
=-=-=-=-=-=-=-

ga naar:
                                      brief aan Goedele en referentiebrief
    brieven aan helpdesk, sollicitatiebrief met haperende toets
                                      brief van gastarbeider aan zijn vrouw, N
    brief aan zoon
                                      brief van iemand die in de war is                     Brieven
"Lieve Mona" heeft afgedaan in dit computertijdperk. Nu legt men zijn problem voor aan een
helpdesk:

Beste Helpdesk,
Vorig jaar ben ik overgestapt van Vriendin 7.3 naar Vrouw 1.0. Sindsdien starten programma's
als Uitgaan 8.2, Cafébezoek 3.4 en Studiosport 7.0 niet meer zo goed of lopen vast. Ik kan
Vrouw 1.0 niet op de achtergrond houden.Fred.

Beste Fred,
Het programma Vrouw 1.0vraagt nogal wat onderhoud. Met aanvullende software valt de
gebruiksvriendelijkheid wel wat te verbeteren. Zelf heb ik goede ervaring met Bloemen 2.1 en
Bonbons 5.0.
Installeer echter onder geen beding Secretaresse-met-korte-rok 3.3. Dit programma brengt het
systeem onherstelbare schade toe.

                     Sollicitatiebrief
Mijnheer,
Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te
solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.
Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom
gebruik ik dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.
Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen
ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het
ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter "c"). Coed. Ik
kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij
een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en
een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter
"m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m"
wex).
Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo.
Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds
matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb
cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou je, dem meer de
xetter "e". Coed.
Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer
moest ik im diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem.
Duv tiep ik im pxeetv deervem de "v"). Toem ik uit diemvt
kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem meew
omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew weew wecceceem
(U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew wewkt.
Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.
Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p") toem
moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de
vem de "u" tik ik de "u"). Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut
miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew
wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e ","
uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex
exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew
meew mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm
vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te
vuxxicitewem.
Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,
Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt.Rotterdam, 25 mei 2000

Lieve zoon,

Een paar regels om je te laten weten dat ik nog leef.Ik hoop dat je
goed gezond bent. Wij zijn het ook en dat is het voornaamste.
Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet dat je niet snel kunt
lezen. Je zult het huis niet meer herkennen als je thuiskomt: we
zijn verhuisd, nadat je vader in de krant had gelezen dat de
meeste ongelukken dicht bij huis gebeuren. Ik ben jouw adres
kwijtgeraakt; stuur me dat op als je me terugschrijft.
Er was al een nieuwe wasmachine in het huis toen we er
introkken, maar hij werkte niet zo goed.Vorige week deed ik er 14
overhemden in, trok aan de trekker en heb ze nooit meer
teruggezien.
Je zus Maria heeft vanmorgen een baby gekregen, ik weet niet wat
het is, een jongen of een meisje, dus ik weet niet of je oom of tante
geworden bent.
Wat je vader betreft, hij heeft een andere baan; hij heeft nu 5000
mensen onder zich; hij maait het gras op het kerkhof.Met Kerstmis
heeft hij niet veel gedronken; ik had een laxeermiddel in zijn bier
gedaan; hij ging af tot Nieuwjaar.
Je oom Guido is vanmorgen verdronken in een whiskeyvat; hij
werkte pas een week op de brouwerij. Een paar van zijn collega's
doken hem na om hem te redden, maar hij vocht dapper terug. We
hebben hem gecremeerd, maar het heeft 3 dagen geduurd
voordat we hem geblust hadden.
Tante Stien is opnieuw getrouwd in een mooie jurk; het is een
goede man. Ze heeft hem zelf helemaal van kant gemaakt.
Het heeft de vorige week maar twee keer geregend: de eerste keer
drie dagen en de tweede keer vier dagen. Maandag waaide het zo
hard dat een van onze kippen 4 keer hetzelfde ei heeft gelegd.
We kregen gisteren een brief van de begrafenisonderneming,
waarin stond dat, als we de laatste afbetaling van je grootmoeder
niet deden, ze haar weer boven zouden halen.

Je liefhebbende moeder.

P.S.1 Ik was van plan je geld te sturen, maar ik had de brief al
dichtgeplakt,

P.S.2 Nu maak ik er echt een eind aan.Beste Goedele,
Ik heb een probleem. Ik lijk wel getrouwd te zijn met een
seksmaniak. Hij wil met me vrijen ongeacht wat ik aan het
doen ben, of het nu strijken, afwassen,stofzuigen, lezen of
wat dan ook is. Ik zou graag willen weten of er iets is dat
iikk zz
ooooouu

               .....kkkk
---;1** u nnnnnAANBEVELINGSBRIEF
* Bob Smith, mijn assistent buitendienst, is altijd bezig
hard werkend aan zijn bureau. Hij werkt zelfstandig, zonder
* tijd te verspillen met gepraat met collega's. Bob heeft
nooit
een probleem om een collega te helpen, en heeft altijd
*zijn werk op tijd af. Hij neemt vaak extreme
verantwoordelijkheid wat betreft tijdslimieten, en werkt door
in zijn
*koffiepauzes. Bob is een talentvolle individualist, die
absoluut geen
probleem niet op kan lossen, en mij opvalt als iemand die alle
* kennis heeft van wat hij moet doen. Ik geloof stellig dat
wij zonder Bob
en zijn knowhow nooit zo'n optimale afdeling zouden kunnen
hebben en nu dan ook
* een stuk beter af zijn. Mijn eindoordeel is dan ook dat
Bob's
promotie er toe leidt dat ons bedrijf eindelijk winst boekt en
de kans op verliezen in de
*toekomst per direct de nek omgedraaid wordt.
P.S.:
Die idioot stond over mijn schouder mee te kijken terwijl ik
deze brief tikte die ik u eerder deze dag stuurde. Gaarne deze
brief te herlezen met alleen de met * gemarkeerde regels
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
        brief van een gastarbeider
             Nederland luilekkerland
              Lieve Sulein,
          Salaam Suleika, lieve vrouw,
         ik niet meer werken in de bouw.
         Hier veel collega's zak gekregen,
      geen geld meer zijn voor bouw en wegen.
         Jij niet denken: "och wat erg",
          en tegen opzien als een berg.
          Allah mij niet heeft verlaten,
        Jouw Ali is met GAK gaan praten.
        Zij zeggen: "Jij vakantie houwen,
        ik krijg nu geld zonder te bouwen.
        Hier zijn echt een luilekkerland,
      ik geld verdienen dus niks aan de hand.
        Werkelijk hier zijn echt niks loos,
      alleen negenhonderdduizend werkeloos.
       Het arbeidsbureau mij nu verblijden,
        en zeggen: "Jij de baas vermijden."
        Want dan brengt wekelijks de PTT,
          uit de WW wat centjes mee.
          Ik daarom altijd kijken stug,
          en zeggen: "Ikke pijn in rug".
        Nu vrij van baas niks te verduren,
        ik jou, suleike geld blijven sturen.
      Mijn rekening op de bank blijft groeien,
        nu wij met kaarten ons vermoeien.
        Geld voorlopig dus niet minderen,
      Je krijgt hier ook veel geld voor kinderen.
      Vertel Suleika, het kan mij niet bomme,
        zijn er nog kinderen bijgekomme?
       Die ik niet ken, jij schrijft me maar,
        hoe groot is nu die kinderschaar?
   Geeft niet Suleike al zijn er dertig,
      jij maken de pepieren fertig.
      En sturen ze met formulier,
   door arts getekend snel naar hier.
    Dan zal je zien en niet geloven,
    kinderbijslag vliegt naar boven.
      Anderen hebben geprobeerd,
    wordt toch nooit gecontroleerd.
  Dan gaat Suleika, door "Den Haag",
      mijn belasting snel omlaag.
    Ik weten nu waar geld hier zit,
 ga straks naar tandarts voor nieuw gebit.
    En ook als Allah hoort mijn wil,
     volgende week een nieuwe bril.
    Breng er een extra voor jou mee,
     wordt toch betaald ik heb WW.
    Oma kom naar "Nederlanden",
   zij krijgen hier ook nieuwe tanden.
    Zij brengen nog meer oudjes mee,
      die krijgen dan weer AOW.
     Ja, hier in Holland sta je paf,
   je krijgt hier geld van wieg tot graf.
    Wij zijn nu met veel man genoeg,
   die niet werken maar in de kroeg
      spelen kaart moet je weten,
     tussendoor gaan we wat eten.
    0, Holland mooiste land ter welt,
  niks werken en toch veel stempelgeld.
    Ik woon in mooi huis erg tevree,
    met gas en licht en doortrekplee.
   Kost ons wekelijks een paar knaken,
maar dat wordt betaald door sociale zaken.
 Ik mag van huisbaas konijntjes houwen,
    hoef daar weinig mee te sjouwen.
       Ze leven in een klerekast,
      benedenburen soms wat last.
   Vandaag een ziek erg onverwacht,
      heb beestjes ritueel geslacht.
   Verkocht aan andere gastarbeider,
  en die verkocht hem toen weer verder.
   Aan vrouw van Nederlandse man,
     die deed hem lekker in de pan.
          Konijntjes fokken rustig door,
         en zo, ik krijg ook geld hiervoor.
          Jij hebben huis al opgeknapt?
          van geld dat ik heb bijgelapt.
        Hou eenzaamheid nog jaartje uit,
         dan kom ik thuis met grote buit.
         Ik dan weer lekker bij jou thuis,
        en ga dan bouwen heel groot huis.
         Dat wij dan, samen met buren,
      aan Hollandse toeristen gaan verhuren.
          Suleika, Allah ons behoeden,
       wij Hollanders hiervoor laten bloeden.
       Nu ik maak einde aan dit schrijven,
        ik nog een jaar in Holland blijven.
          En meedoen aan "potvertere",
        dan iedereen hier krijgt de klere.
         Jij groeten aan familie geven,
         en zeggen Ali heeft geschreven.
        Uit Holland mooiste land ter welt,
       waar jij met niks doen krijgt veel geld.
          Ali barst straks van de cente,
       hij naar huis kom krijg ook weer rente.
         Dan geven feest met grote knal,
         en zingen: "HOLLAND BOVENAL".
              Je man, Ali.Aan de afdeling psychiatrie,
Door deze heb ik de eer, u mijn uiterst zonderlinge toestand
uiteen te zetten. Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten
een radio en TV. Hij was weduwnaar, en ik ongehuwd. Beneden
ons woonden een weduwe en haar dochter. Beide schoon van
uiterlijk en zonder radio en TV. Ik werd verliefd op de weduwe
en trouwde haar. Mijn vader trouwde de dochter van mijn vrouw.
Toen begon de ellende. Daar mijn vader de dochter van mijn
vrouw trouwde, dus ook mijn dochter, is mijn dochter nu mijn
moeder. Ik ben echter tegelijkertijd haar vader, omdat ik met
haar moeder getrouwd ben. Verder werd mijn vader ook de
schoonzoon van mijn vrouw en ik dus zijn schoonvader,
aangezien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben. Maar
dat is nog niet alles. Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon.
Dat is ook mijn zoon, maar tevens de broer van mijn
schoondochter, omdat zij een dochter van mijn vrouw is. Hij is
dus ook de zwager van mijn vader en mij. Ik ben dus de neef
van mijn zoon. Dus ook de neef van mijn schoondochter, omdat
zij een zuster van mijn zoon is. Dus mijn schoondochter is ook
mijn tante. Het wordt nog erger! De jonge vrouw van mijn vader
werd moeder en haar zoon werd dus mijn broer. Mijn zoon is oom
van mijn kleinkind, omdat hij de broer van mijn dochter is.
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want zij is het kind van haar
dochter. Ik ben dus zijn grootvader. Aangezien de grootvader
van mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn
eigen grootvader.
Kan je nu begrijpen waarom ik in de war ben.
Ondergetekende,

(bijdrage van Patrick Horemans)Verzekeringsmaatschappij
De Nationale Narigheden
Bakstenenstraat 13
1313 XL Steendrecht

Terheijden 21-11-02

Mijne Heren,

Ik schrijf dit, namens uw verzoek, om u uitgebreid te informeren aangaande mijn
ongeval vrijdag 13 augustus jl in punt 14 van het schadeformulier (omschrijving van het
ongeval) voerde ik "een slechte planning" aan als oorzaak van het ongeval. Na verlangen
van uw kant zal ik dieper ingaan in die verklaring en hoop dat de volgende details
volstaan. Ik ben metselaar van beroep, en op die bewuste dag van het ongeval, was ik
alleen aan het werk op het platte dak van een uit 4 verdiepingen bestaande nieuwe flat
in aanbouw.
Na dat ik klaar was met het metselwerk op die locatie had ik ongeveer 50 bakstenen over
(ongeveer 110 kg). In plaats van die naar beneden te dragen, besloot ik ze in een houten
kuip te laten zakken, met gebruik van een katrol, die was aangebracht aan de zijkant van
de flat op het dak.
Na het touw bij de grond goed te hebben vast gemaakt, ging ik het dak op om de kuip
aan het touw te hangen en te vullen met bakstenen.
Daarna ging ik weer naar beneden om het touw, goed vasthoudend, los te maken en
vervolgens de ca. 110 kg stenen voorzichtig te laten vieren (opmerking: in het
schadeformulier is vermeld dat mijn gewicht ca. 81 kg is).
Op grond van verrassing zo plotseling weggetrokken te worden van de aarde, miste ik
het overzicht op de situatie en vergat het touw los te laten.
Het is wel onnodig om te zeggen, dat ik met een flinke vaart langs de flat omhoog vloog.
Ter hoogte van ongeveer de tweede verdieping ontmoete ik de houten kuip, die op weg
was naar beneden. Dit verklaart de schedelbreuk en de gebroken kaak. Deze ontmoeting
remde alleen de snelheid wat af, maar ik stopte niet voor dat mijn vingers ca. twee
kootjes diep in de katrol zaten.
Gelukkig kreeg ik weer overzicht op de situatie en was in staat me aan het touw vast te
houden ondanks de hevige pijn.
Op ongeveer hetzelfde moment raakte de houten kuip met de bakstenen de grond,
waardoor de bodem uit de kuip viel. Zonder het gewicht van de bakstenen (nogmaals
gelet op het schadeformulier aangaande mijn gewicht) woog de kuip nog maar ca. 20 kg.
Misschien kunt u begrijpen dat ik snel begon te dalen langs de zijkant van het gebouw.
Wederom ter hoogte van de tweede verdieping ontmoete ik de kuip weer, die op weg
was naar boven. Dit was de oorzaak van twee gebroken enkels en schaaf wonden aan
het onderste gedeelte van mijn lichaam. Deze ontmoeting verminderde de snelheid van
mijn val, waardoor ik minder hard op de berg bakstenen viel en maar toch nog drie
ruggenwervels brak. Tot slot wilde ik u vertellen dat ik daar op die bakstenen lag,
onhoudbaar van de pijn zonder de mogelijkheid om op te staan, te kijken naar de
onderkant van die lege kuip vier etages boven mij, miste ik wederom het overzicht en liet
het touw los....

Met vriendelijke groeten,

P.E.C.H. Vogel

ga naar:
                                      woordverhaspelingen, neukebootje
      palindromen, Retrowörter, keerwoorden,
                                      Schand in het Breveningse Hoerkous
      die je ook van rechts naar links kunt lezen, b.v. parterretrap
                                      Weeuwsnitje en St Dracus en de Joor
      Anagrammen. Nieuwe woorden gevormd door de letters
      in andere volgorde te zetten. Wie is de Malle Laxeerwind?
                           Bush Laden              swueerbredeN
          Palindroom/Spiegelschrift
 Je kunt ze gewoon, of op zijn Arabisch of Hebreeuws, van rechts
             naar links lezen

                    regelnevenleger
                     meetsysteem
       nijlleedkoortsmeetsysteemstrookdeellijn (ingezonden door Nijs Kaatje)
                    kaviaargraaivak
                       kutstuk
                    kotspakkapstok
                     droommoord
                        Jij
                WIM ; dop (ondersteboven lezen)

                    Kok deed redder lepel pap nemen

                     symmys, (hele zinnen)
             Baas, neem een racecar,neem een Saab
                  Er is nog Aragon, Sire
                Mooie zeden in Ede zei oom
                    Mode? Dom!
              Gad nee, poëzie, zei ze op een dag
             Daar eiste hij z'n ei en zij het sieraad
               Koos nam Anne en nam Ans ook
         Koos u de garage dus ook? (ingezonden door P.D.Bijl)
        Nelli plaatst op ene parterreserretrap ene pot staalpillen
 Mooie zak salade. En iemand nam ei, mannen! En in enen nam iemand na meineed
                   Alaska, zei oom.
 Gewiekst rooft 'n oma Montfoorts kei weg. Pop-art: 'n Tsaar op 'n po raast 'n trap op'
             'Labiel kneep oma jam op een kleibal'
'Koos Eekfeen keek door 't rood kerkraam, maar krek door 't rood keek neef Kees ook.'
           'Droog is Rome, 't té hete, het té morsig oord'
       'Gide zette in: 'n amorele, o zo zoele roman, niet té zedig.'

           Laat af, Sire, Velpon eten op lever is fataal.
              Koop ik 'n ei dan nadien kip ook.
              Lepelke, klepelke, klep elke klepel
               Steeds in ere, heren, is de ets
                   Ei, 't is oppositie
                   Na deze dan?
                   Gadsi, 't is dag
                Tel snel edele delen, slet
                   Mooi dit idioom.
                  Naai'r dan, Adriaan.
                 Naai Regina, Nigeriaan!
                  Naai Latin, Italiaan!
             Nora bedroog, o zo goor, de baron.
                Tom ramde ene Ed Marmot
             Mooie zeeman nam Anna mee zei oom
   Gigolo, hij zet knolraap neer, eet na tante er een paar, lonkte zij hologig
          Sartre: elke geklede elf leed. Elke gek leert ras.
Mooie zeeman nam een Moor, de zo bange Wagnerfan, eten af. "Ren, ga weg na boze
             droom. Neem Anna mee," zei oom.
              Suzuki's new Civic wens ik u, zus
        "Mooie zin is 'Sorteer kort stro, kreet Rossini'", zei oom
          Senora, bedank oom Adam ook, na de barones
            Sneek is ook mooi, oom (koos ik eens)
            Sukkel, u kunt op 'n pot, nu 'k u lek kus
          Sta wrak! Nee, tem die meid met een karwats!
               Pakte m'n opa japon met kap?
             Panklare bout kookt U ober, al knap
              Paplepel traan evenaart lepel pap
                Red danseres, een adder
          Reik 'n po maar door 'n rood raam, op een kier
                Ga al! Reden: nederlaag
               God, red nu 'ns 'n underdog
          Nam neef een sigaar? Graag - is neef een man?
             Nee, editor, las u dus al rot-ideeën?
         Nee, geen mooie reden in Ede, zei oom, nee geen.
            De blik laakt 'n imam in het kaal, kil bed
                   Na deze dan?
                Er is daar nog onraad, sire
             Ma, Jan pikt een ei en eet kip na jam
             Sem, neem een lepel, neem een mes
           Moord? Neen, emotie, zei Tom en een droom
                 Pikte Mien een ei met kip?
              negen,neen, ezels lezen een negen
                   Raap negen paar
                   's Levens nevels
             Nana, je monokini kon Ome Jan aan
         Straf, o heren, nu de danseres na de dunnere hofarts
             Taart, spot gillend Nel, ligt op straat
            Feit: agente in het Gooi oogt niet negatief
              Gonst elke gang na geklets nog?
             Koos u beiden na panne die bus ook?
     Die meid, mannen, nam negen Letten, negen mannen nam die meid
             Droom na vrede, o moeder, van moord
                  Sem pakte het kapmes
              Regent leert snel en streelt neger
            Regent, lever prei bij bier, prevelt neger
          Regent op straat, koos u ook taart, spot neger
                    wurg 'r erg ruw
             "Er is door bologige gigolo brood, Sire"
                "Lieve zussie, is Suze veil?"

               20022002 : palindroomdag
                (Daniel Breugelmans)
       Voeg eraan toe 2 minuten over 8 en je krijgt: 200220022002

  Koos nam Anne, Neel, An, Adéle, Nita, Mia, El, Suze, Dik, Nan, Otto, Let, Ada, Lena,
 Vera, Astra, Monne, Mein, Nol, Lex, Abe, Ben, Ina, Jo, Loe, Lode, Rein, Ka, Rolf, Enna,
Nora, Co, Egon, Rainier, Elle, Jur, Fets, Reg, Siro, Janna, Abbe, Xera, Temme, Alie, Letto,
 Lanno, Da, Ine, Xenia, Donna, Lotte, Leila, Em, Meta, Rex, Ebba, Anna, Joris, Ger, Stef,
 Ru, Jelle, Reini, Arno, Geo, Caro, Nanne, Flora, Knier, Edo, Leo, Lo, Janine, Beb, Axel,
 Lonnie, Menno, Mart, Saar, Eva, Nel, Ad, Ate, Lot, Ton, Ank, Ide, Zus, Lea, Ima, Tine,
               Leda, Na, Leen, en nam Ans óók."

                   GEBOREN:
                   YOORNAW,
       geweldige zoon van Herlien Wanrooy-Timisela en Piet Wanrooy
          Amersfoort, 23 december 1988 Lanselotpad 10

            palindroom van hele woorden:
          Wel, het is slechts iets, maar iets slechts is het wel
         Man op zijn eerste wilde rit wilde eerste zijn op Man
            Lullig zijn lui die zeggen: "die lui zijn lullig"
 Kauwen paarden als kraaien, dat is waar; niet waar is dat kraaien als paarden kauwen
 Gieren kunnen vliegen, dat is normaal; minder normaal is dat vliegen kunnen gieren
       Graven zonden haar naar u; wilt u naar haar zonden graven?
       Lokken wilde haar die wildeman; wilde die haar wilde lokken?
     Gaat het goed zo? Wel, zij liep toch, toch liep zij wel, zo goed het gaat
     Laat het, was al wat zij riep... Toch, toch riep zij wat, al was het laat
Voor hem was ik een nummer, geen winnaar als hij; bleek, toch maar mooi haar held die
overwon. Zo overwon die held haar mooi; maar toch bleek hij als minnaar géén nummer
                 één: ik was hem voor...
     Lappen leren op Letten passen, maar passen letten op leren lappen?
          Wij wegen ons 60 maal; 12 maal 60 ons wegen wij

                    Dat was dat.
           Duits woord voor palindromen: Retroworter
                   Nie so sein
            Eine treue Familie bei Lima feuerte nie.

Latijn:In girum imus nocte et consumimur igni (we waren rond in de nacht en worden
                door het vuur verteerd)

             Frans:Esope reste ici et se repose
       á revéler mon nom, mon nom relèvera(Cyrano de Bergerac)
                Eh, ca va la vache?

                hetero palindromen
                     ZEUS
               De Griekse oppergod ging af.
             We zullen nooit meer van hem horen.
             Want in Port Saïd vond hij zijn graf,
              in een kanaal, achterstevoren.

                     Edam
                     Made
              Wat krijg je als je Lord omdraait?
                 voor antwoord: muis hieronder


                    vuile vingers
         Wat krijg je als je een lord omdraait die tuk is op kip?

 reis, rein, reveil, duo, ree, raap, leek, strook, moord, god, sal, spar, rats, park, snel,
             pink, lege, reden, leger, kapstok,Natasja

          Waar hebben veel mannen 's morgens last van?
                 voor antwoord: muis hieronder


                  een paal-in-droom

Opschriften achterstevoren lezen levert zelden verrassingen op ..... totdat een slager in
        de Jan Evertsenstraat zijn klapstuk in de reclame deed
          Anagrammen   Osama Bin Laden :
                  'n limonade baas
                   banaal misdoen
                  bom, dan naailes
                  bom in salade na

            WILLEM ALEXANDER: - Malle Laxeerwind
             Paul Rosenmuller: - supernormale lul
              Minister Zalm: - mal zinsritme

      Maanrag - programma om Nederlandse anagrammen te maken
              sportprestatie : topstripteaser
                inspekteur : uitspreken
               beeldroman : ontbladeren
                   spreektaal :
                   Australiër :
                   booreiland :
                   beltegoed :
                  André Rieu :
                  Gerrit Komrij :
                  doorbreken :

                oplossingen: muis hier

  speelkaart - luisteraar - loonarbeid -boetegeld - Nu diarree - Ik rijm erg rot -
                   onderbroek
           Spoonerisms
               Verdraaid nog an toe!

          Verwisselen van (mede)klinkers.
De predikant Spooner verhaspelde vaak op deze manier woorden tot grote
            pret van de kerkgangers.

 de oplossing is te vinden door met muis op het knopje te gaan
               staan.
   verandering van medeklinker bipperknol - knipperbol

 billespeen
             pasklantjes
                       pesmuntje     peusneuteren
   fronsbilletje
             billenschortje   braakgesprek    bredemoeders
                       sluntenpijper   spuitkieren
   vrektaart
             guispaten     gulpheld      lessenflikkers
   kakstop
             kiesvrouw

 pismunt!      kwartzijker      verziekingen    hindermeid
 postbodekoek    zuggenmifter      vrouwkont     kaalstaart
 rafeltand      Longocees       schandlap     leedtepeltje
 strontvat      kaaspoortje      hoerenbekje    krijshaan
 braakgesprek    scheulepilletje    bulleprak     stieripus

 wijnmerker     schelevisieterm    koekenbast     tinzuigen
 zeeteefje      schijtkwelder     keeswind
 zoenscholen     slietsfeuteltje    slofferkeutel    stankbel
 duisterlichtheid  heetboven       vlierbes      neukebootje
 stippenlift     schijnpeut       blaasjeskruit   paaskakhuis
                                       spingerfietsengevoel             verandering van klinker knopperbil - knipperbol

                                        reuzegoor
    hangoren       hoerenschenen      kippelong
                                        schaamspuin
    strontvla       poepercake       crèmetaartje
                                        kwensekont
    spatbordenfonds    kameelpester      plaidsbekladders
    pierkatjes      hier van plezuis    reet van behaar
                                           zworen en hijgen
           klankuitwisseling tussen twee woorden of zinsdelen
            De Schand in het Breveningse Hoerkous
   Scheel Heveningen was een vlooi der prammen. Vanaf een pissende vink
    riep een kooi zijkers: "Een fraai beest! En zie dat vet stel snollen!" De
   gatbasten waren gezoodnaakt het land te verstraten en riepen in hun kloten
    buiten lont. Ze kakten hun poffers, en streken elkaar kak in het legaat.
   Enkelen kwakten zaad, anderen kakten zalm langs een touw. De guitpasten
   neukten de bok van het dak. Niets werd gered dan tien linnen tepels, een
    geilplas, en een lul van een predikant in de harige kut van een vinnig
                     pisserswijf.
             muis hieronder, als je de verwisselingen niet kunt vinden.
                 De Brand in het Scheveningse Kurhaus
     Heel Scheveningen was een prooi der vlammen. Vanaf een vissende pink riep een zooi
    kijkers: "Een braaifeest! En zie dat vet snel stollen!" De badgasten waren genoodzaakt het
   strand te verlaten en liepen in hun blote kuiten rond. Ze pakten hun koffers, en keken elkaar
      strak in het gelaat. Enkelen zakten kwaad, anderen zakten kalm langs een touw. De
   spuitgasten beukten de nok van het dak. Niets werd gered dan tien tinnen lepels, een peilglas,
         en een prul van een ledikant in de karige hut van een pinnig visserswijf.

                                              spekker lul
                                              paard kakken
scheel gehikt         scheet koppen         slaatje bla
liezen of deken        braken en heien        suffen en pissen         de pier van
holen en zakken        klont en mouwzeer       trouwen en dekken      Stotter
morren en tieren        lonker en dicht        opzet en verstand       de lust van de
bloot en rauw         mat en kuis          poep en sap         rijder
                                               de scheet van de
                                              kaatser

de drek van de plukker     de hoer van de boer      bidden in het mos       landelijke schonen
de schat van de maker     de stokken van de ballen   een afgesproken        de keutel in de keken
de spuit van de heler     de bil van de gek      gebrek             kont aan de hetting
de gein van de bruid      als een Waal boven      een kontje bloter       drie honige toorn
 stuiver zaaltje        pater            een scheetje beef      in de dauwen van de
 met de baard tussen de     zakkelijk mat       strooie meek       kloot
stenen              een pad in een vreemd   een veel gevrijde      een onverklaarbaar
                 kakhuis          gewaagde pater       bewoonde woning


                 twee banden op een
                                            zakje poep
 kuiten boud           huik            twee gats pitsstel
                                            een kreetje bom
 tiet op navel          wasdag voor het      woud kater
                                            verkante keer
 tussen dicht en lonker     gebit            watten billen
                                            een wok slater
 vroeder de mouw         zijk op de kaak      gebraden nonnen
                                            een kofje koppie
 een reet van touw        knallende benden      halletje gebakt
                 Zielig najaar

         de oplossing is te vinden door de muis even op de knopjes te laten rusten.

                                       Delft onderspitten
                      een scheet opkluiven       een rokje blond
      op zijn fluim duiten
                      er stop noch kaart aan     rijden
      een potje breken
                      kunnen vinden           Ik eet er een zweer
      een keertje piesen
                      van stal weken         op
      je rek vernekken
                      Ik suffer me piek        tot de schijt ons
                                      doodt

                                      Mijn haat is
      Ik wil mijn tuig         Het piest persas
                                      verminderd
     bedanken             Dat spuit de loopgaten
                                      Wat een jat van
      Gij zoudt moed         uit
                                      een schurk!
     hebben?              Er kan speels worden
                                      Ach weljee, Ach
      Hij paart op een reet      gevrijd
                                      welna


                                        Godgewaagde
      hij scheet boter
                                      Meiden
      mijn zonen zitten in de
                      Mijn jeus neukt         Ik heb een pauw te
     bak
                      Gauw je hoed!         kakken
      Dat zet geen doden
                      Vrees niet, vegetaliël!     Er vloekt een Rus
     aan de zijk
                      je hebt een sok in je gat   op haar
      ik heb een gespierde
                                      wat stinkt je klem
     scheur
                                      anders?           Er wordt heel wat gedebatteerd over de wormen in Naarden

              Uwe Saaie meid, leg Uw billen maar op mijn schortje
              Texel vakantie zeer saai: alleen maar gapen en schijten
              Gelieve hierbij aan te treffen een haartje voor uw kut
                Ik zag Alexander de grote hoop doorknakken
                 Hij woonde als buiteling in het ballenland
        Wie een beestje wil vouwen, moet een meisje raken
            Maak me niet dood met een blije mus
          in de huiskamer je achterwerk afkrabbelen
             Hij kon het met staven bewijzen
              Een vreemde bijt in de eend
             Reinig het 'pisgatje' met 'stierepis'
            Ik heb een leuke jas op de kip getokt
           Je moet niet dronken dat ik denken ben
              Moet je zeggen wie het hoort
              Dat mag de prut niet drekken

                  Je nekt uit je lul.
          Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
           't Is een goed jaar voor de tijd van het weer.
           De bakken komen met regen naar beneden
              Zij hebben een huis van een kast
             Handen kapot of ik schiet je omhoog!
     Freek de Jonge zat in het Elfde Uur met Andries Keuvel te knevelen
             Iemand doodmaken met een blije mus


       muis hieronder, als je de verwisselingen niet kunt vinden.

       Er wordt heel wat gedebatteerd over normen en waarden
         Uwe Majesteit, leg Uw schillen maar op mijn bordje
           schapen en geiten; een kaartje voor uw hut
          Ik zag Alexander de Grote knoop doorhakken
           Hij woonde als banneling in het buitenland
         Wie een feestje wil bouwen moet een reisje maken
             Maak me niet blij met een dooie mus
           in de achterkamer je huiswerk afkrabbelen
              Hij kon het met bewijzen staven
               Een vreemde eend in de bijt
              Reinig het gaspitje met spiritus
             Ik heb een leuke jas op de kop getikt
            Je moet niet denken dat ik dronken ben
                Moet je horen wie het zegt
               Dat mag de pret niet drukken

                 Je lult uit je nek.
         Ik moet niet teveel drinken; ik moet nog rijden.
          't Is goed weer voor de tijd van het jaar.
          De regen komt met bakken naar beneden
             Zij hebben een kast van een huis
     Handen omhoog of ik schiet je kapot! .. Andries Knevel te keuvelen

            Liever een causeur, dan een zeurkous
    NOS 9.10.95: Met excuus voor de verbinding van de geluidsverbreking
         In de buitenwijken van Tel Aviv weelt de mafia tierig.
          "Ik ben er iedere week van de dag mee bezig....."
De Volkskrant:'Joep van den Nieuwenhuyzen nam eind jaren tachtig met de klok van de
                regelmaat bedrijven over.'
   Marc van Hintum (Vitesse): "we werden met de feiten op de neus gedrukt".
       De Paulus Stotterpraat is voor doorslaand verkeer afgegoten
  de verbreking van de geluidsverbinding; tiert de mafia welig;iedere dag van de week ; de
   regelmaat van de klok;de neus op de feiten;de Paulus Potterstraat is voor doorgaand
                    verkeer afgesloten;
           Een paartje zit te eten met een jager en een schurk.
                Het meisje eet wat de pot schaft.
                De jonger eet wat de schat poft.
                De jager eet wat het schot paft.
                De schurk eet wat de schoft past.

                  Daar krijg je stierballen van


           Weeuwsnitje en de dweven zergen.
  Er leefde eens, veel wer veg in een krachtig pasteel een scheel hoon meisje, en dat
  meisje heette Weeuwsnitje. Maar in dat krachtig pasteel woonde nog iemand, de moze
  biefstoeder van Weeuwsnitje. En iedere dag trok zij haar kloonste scheetje aan en dan
  sping ze voor het giegeltje staan en dan zei ze:"Wiegeltje, wiegeltje aan de spand, wie is
  de vroonste schouw van lans het gand?"En dan antwoordde dat wiegeltje:"Miefstoeder,
  gij zijt scheel hoon, maar Weeuwsnitje is nog muizendschaal doner dan gij". En dan werd
  die moze biefstoeder nog mozer.
  En op dekere zag ging zij naar de joze bager. Hij had jeven zaren op een slip gescheten,
  maar woonde nu op een klein greepje strond in het wonkere doud . Zij dopte op het
  kleurtje en zei:"Joze bager, jij moet Weeuwsnitje nidkappen en haar biep in het dos
  achterlaten ." En de joze bager, de leersmap, had een klare zijk op de kaak. Hij pakte
  zijn wietgescheer, sprong op zijn perk staard en zette Weeuwsnitje er van opter ach. Met
  zijn klatte zoten smeet hij Weeuwsnitje in het wuikgestras. En Weeuwsnitje, ocharme,
  zat daar te schruilen van de hik, want het zat daar vol met woute stolven. En toen
  kwamen daar uit het heupelkrout, de dweven zergjes die ergens in het wichte doud een
  harig kutje bewoonden. Zij zagen Weeuwsnitje liggen en met verkrachte eenden
  brachten zij haar naar hun haddestoelen puisje.
  Op een dag vonden ze daar hood. Ze had zich verklist in een fruk stuit van de houte
  steks. Ze legden haar in een kazen glist en treenden wittere banen. Toen kwam daar
  opeens een prone schins op een zimmelpaard gescheten. Hij zag Weeuwnitje liggen en
  werd tanuurlijk meteen zapelstot op haar. Hij papte van zijn staard, streek haar kak in de
  ogen en muste haar recht op haar kond. Hij nam haar mee, zij trouwden en gaven een
  groot kannepoekenfeest. Ze leefden nog veel en kregen lange kinderen
                Sint Dracus en de Joor
                     door John O'Mill
Sint Dracus op zijn ruivend snos         Sint Dracus op zijn redel os
steed rapvoets door het bonker dos.        reed moef te droe door 't bomber sos;
Plots houden raard en puiter stil         van vorg verzuld door 't loeve drot
geschrokken door een gauwe ril.          eens nuizeklaars - een man van God,
Is daar misschien een niel in zood,        die zak en zwiek en uitgeput
besprongen door de Dille Koot?          ter neer lag in zijn hamele schut.
Sint Dracus ijlt nu sloorspags voort       Daar grijpt hij plots zijn slagbaard zweet,
daar waar de kroodneet werd gehoord        geschrokken door een krauwe reet.
en daar ontblouwt zich aan zijn vik        Stok staan raard en puiter stil,
‟n scheeld, dat hem verschrijft van stik:     verschamd lier door zo'n gauwe ril.
‟n mubbeschonster, groest en woot,        Is daar een mes in nervenstood?
de auwe kluit, de blanden toot         Reeds in de dauwen van de kloot?
en aan de roet der votsen ligt,
( de banden voor ‟t hang gezicht )       Nu ijlt Sint Dracus sloorspags voort
een vronkjouw, uiterschate moon,        naar waar de kroodneet werd gehoord
haar tooft gehooid met kouden groon.      en daar ontblult zich aan zijn hik
Sint Dracus, hoewel mang te boe,        een schouwspel dat hem schramt van lik:
mijdt roedig op het ondier toe
en weet het zonder staf te hijgen        Een mubbenschonster, groest en woot,
kakvundig aan zijn rans te lijgen.       de auwen kluit, de blanden toot,
Nog vuugt het spammen, pomt een kroot,     wijl aan de roet der votsen ligt
dan krijgt het de gestade noot.         (de banden voor 't hang gezicht)
De vronkjouw uit een kreugdevreet        een vronkjouw - uiterschate moon,
en grijpt Sint Dracus billend treet.      het toofd gehooid door kraarlen poon.
Hij zet haar vóór zich op zijn ros       Sint Dracus, hoewel mang te boe,
en brengt haar uit het bakendros        mormt stoedig op het ondier toe
weer bij haar slader op het vot.        en weet het, zonder staf te ijgen,
Daar hankt men dem, daar gankt men Dod.     kakvundig aan zijn rans te lijgen.
„Sint Dracus‟ spreekt haar vader: „luister,‟
doch Dracus is al weg in ‟t duister.      Nog vuugt het spuur, pompt nog een kroot,
Lang vaart de stader in de nacht,        dan krijgt het de gestade noot.
hudt dan het schooft en zompelt macht:     De jonkvrouw slaakt een krille scheet,
Dat had mijn schoonzoon kunnen zijn,      valt zwijm, bomt kij, en grijpt hem beet.
daar kist ons Moba treer een wein.       Hij zet haar neer, roor op zijn vos,
                        en voert haar uit het brakendos
                        weer naar haar slader op het vot.
                        Daar nielt men kneer, daar grijst men Pod.
                        `Sint Dracus' mikt haar snoeder, `luister'
                        maar Dracus waaft al dreg in 't duister.
                        Hij mompelt zacht: `Had jij me maar,
                        Ik moet nog naar een nuizeklaar!'
                        Lang vaart de stader in de nacht
                        slaakt dan een zucht en zevelt pracht:
                        `Dat had mijn schoonzoon kunnen zijn,
                        daar pist ons Mia weer de trein!'            Geachte haren van de reet, eh heren van de raad
                ik vind het steengeil, eh geen stijl
            dat de hoeren van Bolland, eh boeren van Holland,
             die wonen in harige kutjes, eh karige hutjes,
               hun gras mog naaien, eh nog maaien
              met gespeende lullen, eh geleende spullen,
            en met verkrachte eenden, eh vereende krachten
        de bokken van de daken neuken, eh de nokken van de daken beuken.
            Beginrijm
Acht Aardige Aardmensen Aten Achtentachtig Aardappels Achter Allerlei
Appelbomen

Bram, de brave broeder van bebrilde brouwende Brielse Bregje bracht in
zijn bronsbruin broekje, een bril, een brandbrief en een bruin gebakken
gebroken brokje bros brood, zonder brullen of brommen, over de brede
brug van Breukelen bij de breiende bruid van de briesende brigadier.

Barend Bakker, bij bekwame bierbrouwers bekend, bottelt best belegen
bruin Beiers bier, bijzonder bemind bij broederlijk bijeen blijvende,
behoorlijk betalende burgers, boeren benevens buitenlui.
Bierhatende Bacchus broeders beweren bijwijlen bijster brutaal: Beiers
Bier bekomt beestachtig benauwd, beneveld, bedwelmd, brengt buiten
benul, bezorgt beroerde breinen, bevordert brede, bolle, bombuiken.
Bekomt Bacchus beter? Blijf bij Bachus!
Bierdrinkers, bevorens bedoelde bedillers betere bewijzen brengen: blijf
bedaard bij beproefd bruin brouwsel, blijf bierdrinkers, begunstigers,
bestellers, blijf bij Barend Bakker, Bierhuis Buitenlust bij Breda.

Broodje burgeroorlog: bruin bolletje behoorlijk braakwekkend belegd.

Bebaarde rabarber-barbaren baadden Barbara barbaars

Connaisseur Complimenteert Cacao-Consumerende Chihuahua.

Collectief controleerden compleet corrupte clubjes communistische
congresleden continu collecterende christelijke commitees consequent
conform complexe calvinistische criteria.

Drimsche Dorpsgeschiedenis.
(uit de Vlaamsche Illustratie van 11 December 1886)
Door Drims duinachtige dreven drentelde dartel dominee Derksens
deugdzame dochter Doortje; dit dametje deed dolgaarne deugdzame
daden.Dagelijks drenkte Doortje de dorstige dieren.
Dertien donzige duifjes doorkliefden Drims dreven, doch de dartelende
dreumes Dirk, des dagloners Dorus Donker, dreigde driest deze donzige
diertjes. Dit deerde de dierenbeschermende Doortje. De dartele deern
deed daarom den drommelschen dierenkweller door den deftigen diender
des dorps dooreenschudden, doch de doortrapte deugniet doorscheurde
den donkerblaauwen duffel des dronken dienders, daar deze driemaal
daags dronkenmakende dranken doorzwolg.
Dolzinnig doorboorde de degen des driftigen dienaars den doodsbleeken
deugniet!...
De dorpsdiender duizelde, doorziende deze deerniswekkende, doldriftige
daad.
De dorpsschout dagvaardde dadelijk den doemwaardigen doodslager..
doch de diender deserteerde door de diligence, die Drims dorpsweg
doorreed.
De dochter des Dominee's Derksen doorleefde dientengevolge danig
depressief, donkere dagen.
Doortje doorkruiste daarna dagelijks droomerig de dennenwouden, de
dartelheid dervende, daar Dirk Donders dood Doortje drukte.
Dinsdag, den derden December doorsloop de droeve dood de deur des
dominee's Derksen, diens desolate deugdzame dochter Doortje doodende.
Dat doet de deur dicht!
door D.de D.

Dagelijks duwde de deftige Duitse diamantslijper de diverse deuren die de
drie donkere directievertrekken doormidden deelden deerniswekkend
drentelend, doch desondanks dikwijls dreunend dicht, daarbij dertien
doorgaans degelijke dienstmeiden dermate drastisch deprimerend, dat de
door de dramatische doses decibels deels dove dame die daarna dienst
deed de daverende dreunen daadkrachtig dempte dankzij dikke donzen
dekbedden die deze dusdanig door de deuropening drukte dat dit de
desbetreffende dwaze Duitsers' donderende daad definitief dwarsboomde.

Door dik, door dun, door distels, door dorens deed
Den dikken Dirk den dunnen duvel dansen

Klappertandend kwam Kees Koukleum kolen kopen. Kijk, kijk, kakelde
kolenkoopman Kuipers. Kees klappertandt! Koud, Kees? Kerel, klaagde
Kees. Krakende knieën, klapperende kiezen, kompleet knikkende kuiten.
Kurieuze kou, knikte Kuipers. Koop kolen, knul! Kolen kunnen kou klein
krijgen!

Kleine Kees kreeg een kwartje voor het karweitje

Wat Kan kan kan Kan alleen (motto juwelier Amsterdam)

Leentje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan.
Lieve Lotje, lachte Leentje, langzaam lopen, lieveling

Molenaar maal mij mijn meel; mijn moeder moet mikken maken, met
melk, met meel.

Pak de paraplu en pluk de prachtige paarse papaver

Ruud Rups raspt rap rode ronde radijsjes

Visser Frits vangt frisse vissen;frisse vissen vangt visser Frits
Willem Wouter woordenwever. Wie weet waar Willem Wouter's wijf
woont? Willem Wouter's wijf woont wijd weg. Wie weet wat Willem
Wouter's wijf weeft? Willem Wouter's wijf weeft witte wollen winterwanten

Wij wijze wijven, willen wel witte wollen winter wanten wassen, wisten wij
waar warm water was

Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden willen wij Willem weer

Xenofobe Xylofoonspeler Xeroxte Xantippe's X-benen.

Yuppieachtige yogi's yelden 'Yin, Yang, Yoghurt!' Zeven zwarte zwanen
zwommen in de Zuiderzee
(is met name voor friestaligen moeilijk correct uit te spreken om dat de
letter Z niet voorkomt in de Friese taal)

Uit België: Zes Zonderlinge Zaventemse Zatte Zotten Zullen Zowaar
Zeven Zeer Zomerse Zondagen Zwemmen Zonder Zwarte Zwembroek.
Zuster Zulma zei zorgelijk: "Ze zullen zelfs zachtjes zeggen: 'Zulke zijn
zeker zedeloos, zowat zeven zonnige zondagen zigzag zwemmen zonder
zo'n zwarte zijden zwembroek.'"          Tongbrekers
Zeven schotse scheve schaatsers schaatsen scheef

Achter grootmoeders hutje groeien kroten op een klutje!

Als Bas, toch al bazig bozig bezig, bozige bazige Bezige Bij aan de telefoon
krijgt, ploft hij

In een villa te List woonde een Filatelist; zijn vrouw Lila bewaarde de
Filatelie van haar man, de Filatelist, in een lila filateliela. (ingezonden door
E.Plomp)

Frans vroeg aan Frans in het Frans: is Frans in het Frans ook Frans? Nee,
antwoordde Frans in het Frans, Frans in het Frans is niet Frans maar
François.

Een gevoel is een gevoel, dat je voelt als je een gevoel voelt, dat je nog
nooit eerder gevoeld hebt.

Ik zag haar haar haar kammen

Hoeveel hout zou een houthakker hakken als een houthakker hout zou
hakken?
Hoeveel hout zou een houthakker houwen als een houthakker hout zou
houwen?

De herbergier van de herberg hier herbergt hier een herbergier van de
herberg daar

Harlingen-Londen-Hull

Jeukt jouw jeukende neus ook zoals mijn jeukende neus jeukt?

Een klassieker:De kat krabt de krullen van de trap

De koetsier poetst het roest van de postkoets met
postkoetsenroestpoets.(Frans H.)

Mijd de meid die de mijt niet mijdt Onze meid mijdt mijt

Ongebonden hond bevond gebonden honden ongezond
De postkoetskoetsier poetst zijn postkoets met postkoetspoets.(Astrid)
De poes kotst in de postkoets

Als de potvis in de pispot pist zit de pispot vol met potvis-pis

Langs de koele kade liep een een kale koelie met een kilo kali op zijn kale
koeliekop.

Spreek snel uit: Kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt heel knap.
Maar Knip, de knecht van kapper Knap de knappe kapper, die knipt en
kapt nog knapper dan kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt.

(Ingezonden door: Ben Jansen of Lorkeers)
Moeder snijdt zeven scheve sneetjes brood.

Moeder legt brood op tafel (ingezonden door Wendy)

De meid snijdt recht en de knecht snijdt scheef

Ping en Pong speelden pingpong; Ping pingpongde de pingpongbal naar
Pong en Pong pongpingde de pingpongbal naar Ping

Achter de Roomse kerk hangen drie droge doeken.

Papa spaart paarse streepjesstropdassen

Er schreed een snip over het schip. Hij sneed met zijn bek het spek van
het spit. Heb je ooit een snip zien schrijden, die met zijn bek het spek van
het spit kon snijden, zoals deze snip deed, die over het schip schreed en
met zijn bek het spek van het spit sneed.
Op z'n Haags uitspreken: Noodseinen zijn seinen die seinen wanneer de
seinen door het seinen kapot zijn geseind.

Ik mix whiskey met de whiskeymixer.
Whisky mix je met een whiskymixer
De whiskymixer mixde de whisky in de whiskymixer

Wij zagen zagen zagen zoals wij zelden zagen zagen zagen.
Was sagen Sie?
Van alle zagen die we zagen zagen zagen we nooit zagen zagen zoals we
onze zagen zagen zagen!(Hans van Sterkenburg)

Mijn zeven zeven zeven zeven keer beter

In het Duits en Frans:

Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten
Kommen wird er über Ammergau, aber ob er über Oberammergau oder ob
er über Unterammergau kommt, das weiss ich nicht !
Zwei Zwetschgen zwingen sich zwischen zwei Zwetschgenbäume.
Fischer Fritz Fischer fischt frische Fische.
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum

Chasseurs sachant chasser, sachez chasser sans chien de chasse

Le chasseur sachant chasser chassa son chien dans un sachet
Le chasseur sait chasser sans son chien de chasse, mais le chien de
chasse ne sait pas chasser sans son chasseur.

Les chaussettes de l'archiduchesse, sont elles sèches ? archi-sèches ?

-Á combien sont ces six saucissons-ci?
= Ces six saucissons-ci sont à six sous.
- Si ces six saucissons-ci sont à six sous, ces six saucissons-ci sont bien
chers.      woordherhalingen
Als graven gravengraven graven, graven, graven graven gravengraven
voor graven. Maar graven, als graven gravinnengraven graven, graven
graven graven voor gravinnen. In 's-Gravenhage zag een fotograaf een
graaf zijn eigen graf graven. Een andere fotograaf zag twéé graven hun
eigen graf graven. Die twee graven kregen hulp van nog twee graven bij 't
graven van graven. De fotografen zagen toen vijf graven graven graven,
waarna een graaf door de graven ten grave werd gedragen. De fotografen
fotografeerden de graaf in z'n graf omringd door graven en graven. (Duif
Zweers, Wormer).

Als ouwe hoeren ouwehoeren over ouwe hoeren, ouwehoeren ouwe
hoeren over ouwe hoeren.

Als mollen mollen mollen,mollen mollen mollen (ingezonden door Nijltje)

Als spinnen spinnen, spinnen spinnen spinnenwebben. Een Schot die
schots en scheef
op 'n schot tussen de schotsen dreef
belandde op het strand tot slot.
Toen gaf hij snel een seintje aan 'n Hollands kapiteintje.
Die zag het als 'n geintje en trok het vlot vlot vlot.
(J.B. te Pas, Zeist)

Als achter vliegensvlugge vliegende vliegen vliegensvlugge vliegende
vliegen vliegensvlug vliegen, vliegen vliegensvlug vliegensvlugge
vliegende vliegen vliegensvlugge vliegende vliegen achterna
Als achter vliegen vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna....
Vgl : Als achter muggen muggen vliegen, vliegen muggen muggen
achterna....

Als vlooiende vlooien vlooiende vlooien vlooien, vlooien vlooiende vlooien
vlooiende vlooien.

Als jouw tekkel mijn tekkel tackelt, tackelt mijn tekkel jouw tekkel terug.

Er was eens een tekkel, die tekkelde een tekkel. Toen tekkelde de
getekkelde tekkel de tekkel die hem tekkelde terug.

IJsberen ijsberen       woordspelingen
Bijtje

Veel dieren hebben de eigenschap niet te doen wat zij beloven. Een bijtje
bijtje? Nee, een bijtje steektje.

Gieren gieren wel eens en vliegen vliegen ook, maar ofschoon gieren
vliegen, gieren vliegen nooit.

Men weet dat paarden kauwen, wellicht zag men ooit hoe kauwen
paarden, ja, zelfs hoe paarden paarden. Maar wat doen kauwen... die
slikken alles hap slok door.
Kraaien krabben wel eens, maar wie heeft ooit een krab horen kraaien?

Een mug kan vliegen, maar een vlieg kan niet muggen.

Een koning kan boeren, maar een boer kan niet koningen.

Hij is doodgoed, maar goed dood zou beter zijn

Dat de Rus gebelgd was maakte de Belg niet gerust

Ze was mooi van verre, maar dichtbij verre van mooi

Vroeger hadden onze kinderen snotneuzen, nu hebben onze snotneuzen
kinderen

Geld maakt niet gelukkig, gelukkig maken ze geld.

Palmolie uit oliepalm is lampolie voor olielamp

Arbeid adelt, maar adel arbeidt niet.

De negende jager bleek een jagende neger

De vader van mijn opa is de opa van mijn vader (André Mathlener)

Ik rook om mijn zinnen te verzetten en bij het schaken om mijn zetten te
verzinnen (Kees Torn)

Wie zich haast als hij tijd heeft, heeft tijd als hij haast heeft.

Menig man dankt zijn succes aan zijn eerste vrouw en zijn tweede vrouw
aan zijn succes. (Wim Sonneveld)

Wat vandaag morgen is, is morgen vandaag

De gek doet wat hij niet laten kan. De wijze laat wat hij niet doen kan.

Fantasten doen wat ze niet laten kunnen, realisten laten wat ze niet
kunnen

Niemand kan alle mensen helpen, maar alle mensen kunnen wel iemand
helpen.

D.v.Driel: Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.

Als wij niet de tijd nemen om te rusten, neemt de tijd onze rust weg
(B.A.P. van Gorkum)
De vraag des levens 'Gaan we door of slaan we af?' wordt soms: 'Slaan
we door of gaan we af?'

Ware woorden zijn zelden mooi; mooie woorden zijn zelden waar

't Is beter dat ze over mijn fiets lullen dan dat ze over mijn lul fietsen.

ze kunnen beter je zaag afpikken dan je pik afzagen

Beter een gat in je klomp, dan een klomp in je gat.

Zeg ja tegen negers en nee tegen jagers.

Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken.- Ongelukken op de
achterbank veroorzaken kinderen.

Een dief pikt pakken en een hoer pakt pikken (ingezonden door Martijn)

            Als je op je fiets fietst
           en je van de weg wegwaait
          is het zonde van je goeie goed
            als je op het asfalt valt
Maak van uw verbandtrommel geen verbandrommel!

Houd de bank rekening met de bankrekening van de klant?

Oei wat een opstopping. Ik moet snel weg van de snelweg want met dit
verkeer en wat er staat kom ik nooit bij het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat

Genetische manipulatie? Geen ethische manipulatie!

Beter voor behoed dan na geslacht.

Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr ...

Het is beter dat ik de mis mis, dan dat ik de pastoor stoor.

Ze zag twee vliegen vliegen en er was ook een bij bij, die vlogen onder de
deur deur en over de weg weg.

Zonde van mijn goed goed, sprak Net net op de haar eigen eigenwijze
wijze

Wat een weer weer toen Net net aan de was was.

Ik wou dat ik van de afwas af was!
God keek naar het wasgoed of het goed was, en het was goed, maar even
later keek hij naar de afwas of die af was en die was af.(Hans van
Sterkenburg)

Wat was was voordat was was was? Voordat was was was, was was is.
Voordat was was was, was was schoon. Voordat was was was, was was
honing.

Wat een weer weer; Je waait haast van de weg weg! Je kunt beter in het
magazijn zijn, met een doosje aardbeien bij je.

Zij lieten mij naar Hindelopen lopen terwijl ik naar Wouw wou.

Onder de afwas viel de asbak in de afwasbak.

Pa zei dat het paasei pa's ei was. Ma zei dat het paasei ma's ei was. Was
nu 't paasei pa's ei zoals pa zei, of was nu 't paasei ma's ei zoals ma zei?
zie hier                   hoe een paasei gemaakt wordt

De boekhouder laat zich alleen buiten kastijden buiten kastijden en wil
alleen over groene bomen bomen.
De boeren boeren, de mannen met de zagen zagen en laten zware zakken
zakken.
De leden leden, maar de Letten letten op mensen die op leken leken
Dat moet een heel vreemd wezen wezen, dat met grote zeven zeven,
grote pakken pakken en op de passen passen wil.
Ik moet in het magazijn zijn, pakken pakken en rollen rollen
Wie op de wegenwacht wacht wacht het langst
Je moet de meiden mijden, die in de Sloter plassen plassen en jongens
van de trappen trappen
Kocht zij de zijde?
Verschrok het gemaal de gemaal toen de portier het portier opende?
Als ik kampeer houd ik mij aan de kampeer
Het kamplicht was zo zwak dat ik mij ontslagen achtte van mijn
kampplicht
De kok kookt sinds zijn drie-ster steeds driester
In haar gerend rokje kwam ze naar me toe gerend, maar op de rotstop
maakte ze een rotstop
Het zal je nog overkomen dat je moet overkomen, maar je moet
voorkomen dat je moet voorkomen

Tegen tegen tegen tegenstanders gerichte maatregelen gekante figuren
hebben wij bezwaar.

Je weet nog best op welke verjaardag van dat zoontje van je je je je
jenevertje vergat in te schenken
(vergelijk:Ik weet nog best op welke verjaardag van dat zoontje van me
ik mezelf mijn jenevertje vergat in te schenken)
nog gekker:
Je weet nog best op welke verjaardag van dat zoontje van je je je je je je
je zoveel vrees inboezemende zorgen ontnemende jenevertje vergat in te
schenken
(Je weet nog best op welke verjaardag van dat zoontje van jou, jij jezelf
jouw, jou - jouw zoveel vrees inboezemende zorgen -ontnemende,
jenevertje vergat in te schenken)
(N.G.de Bruijn) Mensen die niets weten en weten dat ze niets weten,
weten meer dan mensen die niets weten en niet weten dat ze niets weten

Roverovervallen vallen overal voor. Het valt voor dat bij een roveroverval
een rover voorover over een roverval valt. Maar een rover heeft het er wel
voor over om bij een roveroverval voorover over een roverval te vallen.
Want voor een rover schiet er bij een roveroverval altijd wel wat over!

Er waren eens twee nachtwachten,een voor-middernacht-nachtwacht en
een na-middernacht-nachtwacht. De voor-middernacht-nachtwacht zei
tegen de na-middernacht-nachtwacht: "Als jij de voor-middernacht-
nachtwacht waakt, waak ik de na-middernacht-nachtwacht." "Oke," zei de
na-middernacht-nachtwacht tegen de voor-middernacht-nachtwacht. "Ik
waak de voor-middernacht-nachtwacht en dan waak jij de na-
middernacht-nachtwacht." Zo kwam het dat de voor-middernacht-
nachtwacht de na-middernacht-nachtwacht waakte en de na-middernacht-
nachtwacht de voor-middernacht-nachtwacht waakte.

Dát er problemen zijn, is het probleem niet. Het probleem is, dat je
problemen niet wilt zien, omdat je vindt dat je een probleem hebt als je
een probleem hebt
Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar
         Op alle open plaatsen telkens hetzelfde invullen
                   OVER ONZE ....
               Mijn constitutie was van s....
                 Ik was een vi.... individu
               Mijn lusten waren immer kapi....
               Mijn geni.... was bij uitstek bru....

                Maar in het afgelopen kwar....
               Botste ik in mijn woning fron....
               Tegen een stevige femme fa.... aan
                En viel ik zomaar horizon....

             Omdat ik war.... sprak, louter war....
              To.... buiten westen, to.... ontkracht
             Werd ik van mijn monumen.... trappor....
              Snel naar een hospi.... weggebracht

               Het oogde le...., er kwam een arts
               (Een kerel die ik vast niet be....)
               Om rec.... mijn binnenste te peilen
                Met enge dingetjes van me....

                Geknakt, lichamelijk en men....
               Stuur ik u pos.... mijn noodsignaal
               Vanuit een Kurort in het Ziller....:
                'Wat is het leven zonder ....?'
                     Ivo de Wijs

              Oplossing : beweeg muis hieronder

                       TAAL

              Op elke regel hetzelfde invullen
          Als ik in de ... de regenwolken ... denk ik er komt een ...
               ... ging over de brug in ... en toen was ....
         Johan Cruijf is ..., eet spek met ... en heeft een schoen met ...
 ...mijn oom ... klokken kan, zal deze hem niet ... Friese hebben echter zijn voorkeur.
   Het kan ... dat iemands ... zal ... dat, als hij moet ..., niet ...d wordt behandeld.
 Kaatje heeft haar schort met daarop een geborduurde ...... Ze zit garnalen te pellen
  en zegt tegen de .....: "....., daar komt de ...... Ze lopen door de ..... haast tegen de
.....". ".....", maant de..... . "Tegen die toon teken ik .....,.....", zegt Ka, "ik was net klaar
          met pellen". De ..... biedt Ka dan een stu.......
            Drink geen ... als je ... dat je nog ...
              Als er ... , wil de ... weten ... .

             oplossing: plaats muis hieronder

                 natuur,na tuur,nat uur
               De venter,Deventer,de vent er
               veteraan,vet eraan,veter aan
         niettegenstaande,niet tegen staande,niet tegenstaan. De
                    voorkomen
               Vermouth,vermoedt,ver moet.
              water staat,waterstaat,wat er staat.


              Wat staat er?
     Op welke 2 manieren kun je het volgende lezen?
              Jepastoptweeroverstekendus!
             neemantilopenmeetparkeertegels
                ineenkanolieverdronken
                   neemeenjet
      dijkramp, massagebed, doodsteken, kassalade, contrastrijker ?
        Piet wil die rare rhododendron planten gek als hij is
                   (3 manieren!)

      Je past op twee rovers, teken dus! Je pa stopt weer,oversteken dus!
    neem antilopen mee, 't park eert egels; nee, man, til op en meet parkeertegels
         in een kano liever dronken; in een kan olie verdronken
                neem een jet; nee, meen je 't?
dij-kramp en dijk-ramp, massage-bed en massa-gebed, dood-steken en doods-teken, kassa-
          lade en kas-salade, contra-strijker en contrast-rijker
          Piet wil die rare rhododendron, plantengek als hij is
          Piet wil die rare rhododendronplanten, gek als hij is
          Piet wil die rare rhododendron planten, gek als hij is

         Een grot, een dierentuin, een grote en die rent u in.

     Sinterklaas wierp zijn mijter af met de kreet: "Eerst die mijt eraf!"

 In 't Ter Aarse dagblad las Ter Aar: lasteraar laste raar, daardoor elke las te raar

          Besparen de parende paren de pa rendement?

           Nu disten de nudisten de geschiedenis op

Als we foto's van de oevers van de Po sturen, zal de post uren nodig hebben om dat
      te verwerken en vanwege deze post u rente gaan berekenen.
Mijn oom in Appelscha heeft last van appelschade. Daarom sla ik steeds mijn appels
            gade als ik langs mijn appels ga.

                Onze meid mijdt mijt

          Nu brak van het kopje van pastoor pas 't oor.

           Het water uit de bek en de bekende beken

         Kunnen kussen slopen? Of kunnen kussens lopen?

  (Kaatje, de huishoudster van de kapelaan zit garnalen te pellen in haar jurk met
       daarop een vlinder geborduurd. Ze wachten op de fanfare)
 Kaatje, die haar jurk met de kapel aan heeft, roept: "Kapelaan, daar komt de kapel
 aan! Ze lopen door de Kapellaan op de kapel aan". "Ka, pel aan", maant de kapelaan.
"Tegen die toon teken ik appel aan", zegt Kaatje. Berouwvol biedt de kapelaan Ka een
                  stuk appel aan.

  R.Zuiderveld: Na lange overpeinzingen ga ik voor u een lied over pijn zingen
   Sinds haar verloving gaat ze nog maar bij uitzondering uit zonder ring

             Gazellefietsen - ga zelf fietsen
        Geweldigenoten - geweldige noten/geweldig genoten
              Het Turks mannenkoor
               Het Urks mannenkoor

               Wie vliegt? de vlieg
                Wie bijt? de bij
                wie kat? de kat
                 Wat at hij? a
            Hoe lepelt men? met de lepel
             Hoe kopt men? met de kop;
            Hoe neust men? met de neus;
           Hoe knipoogt men? met het knipoog;
            Hoe slaapt men? op de slaap;
             Hoe pikt men? met de pik;
             Hoe polst men? bij de pols
          Hoe hield men Achilles vast? bij de hiel
             Hoe hakt men? met de hak
             Hoe knielt men? op de kniel
                   weg
Wil een zeerover in een auto een grote vrachtwagen inhalen, komt er een
            tegenligger aan:wegpiraat
  Geef ik mijn horloge aan mijn zoontje om mee te spelen: wegwijzer
     storten ze een vrachtwagen asfalt op het schip: wegdek
 komt er een tijger in een Indisch weeshuis: wegwezen(Marcel Boon)
         gaat een vent het hoekje om: ventweg
           geeft hij flink gas : snelweg
      komt een moslimterrorist aanrijden: wegrestaurant

          reclamezin Skoda: Weg met Skoda!
         Ik kwam laatst bij een wegomlegging
        en reed, zoals dat hoort, een blokje om.
       Kwam op hetzelfde punt weer uit: Wat stom!
        Niets meer te zien, dus wég omlegging!

         Schrijft u u hier iets voor voor, dokter?
        Slaat u daar ooit Van Dalen op op, meester?
        Leeft u zich daar wel goed in in, eerwaarde?
        Past u zich daar wel goed aan aan, freule?
       Loopt u er gewoon een straatje om om, lezer?
                (John O'Mill)

    Wat jammer toch, dat André Hazes geen Adrie Hazes heet.
  Dan had de Schaakbond de zet A3-H6 naar hém kunnen noemen.
    Helemaal jammer, omdat die zet niet gezet kan worden.
               André wel.

Ik droomde dat ik in de Arena zat, in de VIP-lounge, met een vrijkaart van
                F.Rijkaard

 Tussen samen werken en samenwerken gaapt vaak een onoverbrugbare
               kloof!

 Als twee echtparen echt paren, hebben vier echtgenoten echt genoten

       Daar kan zelfs Xantippe niet an tippe (Bomans)

    Het onderscheid komt met de jaren, tot je jezelf onderschijt

  Ongevoeglijke taal wordt niet getolereerd. Het is hier geen Italië!
De laatste twee woorden een paar keer hardop uitspreken, totdat de Euro
                  valt

         Een altijd vrolijke familie kannibalen.
        Wil je nog koffie, Dik? Nee ik wil thee, zak!
         Is dat die man die over je ski pieste?
         Kijk! daar komen Bassie en Adrie aan!
             Wat doe je vaag, Ina!
                Geef mij die peen 's?
                 Wil je nog vla flip?
                Kijk die ober housen!
                  At oom bom?
                  Wat ete menu?
               Zij hielp hem als typiste
           De penis machtiger dan het zwaard?
            Hij vond het in de cent van haar
               Bakker: ik snee uw witje
                Ik rij constant in Opel
                Is de spijt op, tante?
               Pa gek op je pagekopje?
       Tip voor vakantiegangers: Spanje niet in. (Meyles)
                 Vat geen kou, boy!
             Wat ben jij een beauty, Kees!
          Hang dat jack maar aan een spijker, man
                Ga naar je kamer,oen
                  Lust Bas taart?
               Wat een leuk boek, Ed!
               Ik kom pas om half acht
               Wat zit je haar plat, Ina
              Heeft Aart appels in zijn kas
              Waar staat jouw kar, Ton?
        Hoe ver staan die jongens wel niet in het water?
          Ik krijg altijd een juf als ik de school bel
Alles mag tegenwoordig: kwam er een kerel op het politiebureau zeggen ,
      dat hij To verkracht had en ze lieten hem gewoon gaan!
                Wat ben jij lui, Aart!
         Kan Arie Pietje iets bijbrengen over vogels?
           Vader drinkt graag bier, moeder melk.
               Zit er in een tosti ijzer?
Doede Boomsma: "Ik denk dat ik maar een bezemsteel." "Als je maar niet
                  die van Fiat."
       voor de ingang van de discotheek stond een rij tuig
          In de papagaaienbar dronk de Ara bier.
                    Is Ali bi?
 Na het zoveelste smakeloze kopje koffie, vroeg ik: zet je hem espresso?
            Wat heeft u rare koeken bakker!
               Deze geniet de zege niet
   Mijn tandarts woont helemaal in Utrecht.Kan ik misschien ook bij u
                    terecht?
     De party was over, toen er op de guirlande een gier landde
 Dit mobieltje is zo onverwoestbaar, dat het zelfs nog op de vuilnisbelt.
  J.Anthierens: Jamaïca is berucht om zijn tropische cyclonen, maar we
            moeten daar niet teveel Antillen.
          Hoe zou het toch met Saddam Hoessein?
        Zou Saddam een broer van Johnny Hoessein?
             Als ik een taxi, dan pak ik 'em
     De ster sprak de waarheid, maar de astroloog.
Er zijn van der Valk restaurants waar je niet veilig naar Toekan
     * Wat valt er dàn nog te geloven als theo loog?
         * Niet in elk land van Europa
          betaal je met de Euro, ma
      * Hij doet ons de das om, al is hij so sjaal
           * Bron: kroondomein

Ik had vroeger een aardrijkskunde leraar die terwijl hij at las.
        Begrafenisstoet liep achter lijk.
     Na lang studeren is hij de school meester.


   Welke woorden zitten hier
      verborgen?
          (oplossingen staan eronder)


         Doe maar wat je niet laten kunt
             Bent u vaak hier?
  Iedereen was op tijd behalve een vent die later kwam
   De ingeslikte knikkers kwamen uit haar kont rollen
 De beul had geen medelijden met Ad: Ad hees-ie omhoog
             Heeft Ab centen ?
       Ad leed aan een ongeneeslijke ziekte
        Hij was al gemeen op jonge leeftijd
        Hij stond al uren op haar te wachten
   Hij zit zó te zwaaien met zijn sigaret dan zijn as valt
    Zij heeft niet in de gaten dat zij op de baby zit ?
Je staat er van te kijken wat hij allemaal met de bal kan doen
        Mijn baas is speler in de staatsloterij
     Die prostituee kan niet tegen staande werken
    Wie is hier de baas ? Antwoord : Ik ben de leider
          Weet je dat Bob sleeën kan?
         Hij bood vluchtelingen onderdak.
        Wil de bruid suiker in haar koffie?
    Heb ik het goed begrepen dat de brand daar is ?
       Ik houd niet van vliegen, wel van varen
  Verbergen jullie je niet maar kom uit die bosjes mannen
 Ziet u me nu kaarten? Neen ik heb u nog nóóit zien kaarten
          Hoe zou een Hongaar rijen ?
           Wat is die Frank rijk zeg !
        Blijf je nog ? Neen ik ga naar huis
     De gravin ging met de graaf uren wandelen
 Wat een raar zooitje lieden; ik weet niet wat ik aan hen heb
        Wat hoor ik daar? Ik hoor ’n signaal
   Geen Duitsland, geen Engeland en ook geen Italië
Wat is jouw werkster agressief ! Ja mijn hulp is schoppen aan het uitdelen
      In welke boot woont hij ? In die aan de kade ligt?
        Ik kan Arie niet van zijn ongelijk overtuigen
       Ik kan die daad van hem niet zo erg waarderen
       Hij kan ’t je overigens nog knap lastig maken
        Met díe opleiding kan Ton rechter worden
        De secretaresse hielp haar baas als die piste
        Sinterklaas lag in bed met een meid erop
      Wil je koffie Anan? Neen, geef mij maar thee Lex
         Kom met je vrouw op visite vanavond.
     Wat denk je : Zal Co zakken of slagen voor zijn examen?
     Man voor rechter : “Ik ontken dat ik To verkracht heb.
              Het is hier vrij gezellig

         beweeg muis hieronder voor de oplossingen:

               Doe maar wat je niet laten kunt Doema
             Bent u vaak hier?; Neen : 1 x per maand Fakir
       Iedereen was op tijd behalve een vent die later kwam Ventilator
        De ingeslikte knikkers kwamen uit haar kont rollen Controle
      De beul had geen medelijden met Ad; Ad hees-ie omhoog Adhesie
                  Heeft Ab centen? Absenten
             Ad leed aan een ongeneeslijke ziekte Atleet
             Hij was al gemeen op jonge leeftijd Algemeen
              Hij stond al uren op haar te wachten Allure
    Kijk uit met die sigaret bij je toetsenbord; zorg dat daar niet het as valt! Asfalt
          Zij heeft niet in de gaten dat zij op de baby zit? Babysit
        Je staat er van te kijken wat hij allemaal met de bal kan Balkan
            Mijn baas is speler in de staatsloterij Basisspeler
        Die prostituee kan niet tegen staande werken Niettegenstaande
 Vraag uit het publiek : Wie is hier de baas ? Antwoord : Ik ben de leider Bendeleider
               Weet je dat Bob sleeën kan? Bobsleeën
           Hij bood vluchtelingen onderdak Bootvluchtelingen
            Wil de bruid suiker in haar koffie? Bruidsuiker
         Heb ik het goed begrepen dat de brand daar is? Brandaris
            Ik houd niet van vliegen, wel van varen Fanfare
     Verbergen jullie je niet maar kom uit die bosjes mannen Bosjesmannen
     Ziet u me nu kaarten? Neen ik heb u nog nóóit zien kaarten Menukaarten
               Hoe zou een Hongaar rijen? Hongarije
               Wat is die Frank rijk zeg ! Frankrijk
              Blijf je nog ? Neen ik ga naar huis Ghana
           De gravin ging met de graaf uren wandelen Gravure
      Wat een raar zooitje lieden; ik weet niet wat ik aan hen heb Hennep
           Wat hoor ik daar? Ik hoor ’n signaal Hoornsignaal
        Geen Duitsland, geen Engeland en ook geen Italië Genitaliën
Wat is jouw werkster agressief ! Ja mijn hulp is schoppen aan het uitdelen Hulpbisschoppen
         In welke boot woont hij ? In die aan de kade ligt? Indiaan
           Ik kan Arie niet van zijn ongelijk overtuigen Kanarie
         Ik kan die daad van hem niet zo erg waarderen Kandidaat
         Hij kan ’t je overigens nog knap lastig maken Kannetje
        Met díe opleiding kan Ton rechter worden Kantonrechter
          De secretaresse hielp haar baas als die piste Typiste
          Sinterklaas lag in bed met een meid erop Mijter op
      Wil je koffie Anan? Neen, geef mij maar thee LexKoffie Anan/telex
           Kom met je vrouw op visite vanavond.Kommetje
      Wat denk je : Zal Ko zakken of slagen voor zijn examen? Kozakken
      Man voor rechter : “Ik ontken dat ik To verkracht heb. Toverkracht
               Het is hier vrij gezellig.vrijgezel

            Was de onderwijzer maar van boven wijzer!

  ** Ik plak de programmaonderdelen aan elkaar. Ik ben hier leuk op last van de
                     AVRO
** Hoe ontvlucht een minister zijn liefje? Hij zet z'n steek af en stopt er een ventilator
             in: de vent die laat 'r in de steek.
                 (** Toon Hermans)

             opeenstapeling van infinitieven

  Ik zou jou wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken.
           opeenstapeling van (mede)klinkers

               angstschreeuw
        de slechtstschrijvende leerling van de klas.
              zachtstschrijdend
    De jazzzangeres kreeg een astmaaanval in de Churchilllaan

    koeieuier(helaas gaat dit niet meer op in de nieuwe spelling)
                 broeieieren
               papegaaieëieren
                [ils] jouaient
      lintwormwoorden;
      Bandwurmwörter
                   hottentottententententoonstelling
                    Giraffehalsfotografiemethoden
                  Volksfilmkunstpropagandadienstbericht
                 baarmoederhalskankeronderzoekcongres
                 verkeersongevalschadeverzekeringssysteem
               Lederwarenindustrieproduktenmarkt(is ook Duits)
               vrachtwagenlinkerachterwielventieldopjesfabrikant
             Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedendrukte
         Kauwgomballenautomatenreparateurskistjesfabriek(ingezonden door Nicos)
     Rietsuikersiroopfabrikantenverenigingsvoorzittershamersteeltje (ingezonden door Lieuwe)
       Renpaardenmanenscharenslijpsteenslingerolieflesjeskurkenfabrikanten-personeelsvereniging.
 kruiskopschroevendraaierkwaliteitscontrolevertegenwoordigersvergaderingsagenda.(ingezonden door Dave Vissers)
Haarlemmermeerpolderkindercarnavalsoptochtwagenreserverechterachterbandventieldopdoosetiketverfletteronderdeelt
                          jeshalbewaker
  Hottentottensoldatententententoonstellingsterreinomheiningenvertegenwoordigersachterkleindochtertjesfietsje!
                      (ingezonden door F.Schinkel)
Jaarbeursparkeerterreinkaartjesautomaatprintrolletjestoeleverancierafdelingsleidersecretaressemantelpakje.(ingezonde
                      n door Ronald van der Does)
Vrachtvliegtuigwerkbouwkundigenarbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappijvertegenwoordigersidentiteitkaarten
                    drukkerijmedewerker.(door Avinash14)
Vrachwagenachteruitkijkspiegelschroevendoosjefabrikantenbijeenkomstenzaaltjeschoonmakersverenigingsbladabonnee
                    houder door Henoch van Paesschen)


                Donaudampschiffahrtskapitänskajüttentürklinkenputzer
            Hauptreichseisenbahnknotenpunktenhinundherschieber (wisselwachter)
      Hochdruckwasserkochkessel mit vollautomatischer Dampalarmierschreieinrichtung (fluitketel)
                 Kinderluxuszuckerbonbon mit Edelholzangrif (lolly)
  Souffleur: In unterirdischem Kasten versteckter slecht auswendiglernenden Schauspielern Gedächtnisaushelfer.


                      Baas boven baas
                   Haarlem
                 Haarlemmer
                Haarlemmermeer
                Haarlemmermeerder
               Haarlemmer meester
             Haarlemmermeerder meester
              Haarlemmer bovenmeester
            Haarlemmermeerder bovenmeester
        De vrouw van de Haarlemmermeerder bovenmeester

                bluffen - verbluffen - overbluffen

                      Overtreffender trap

          Stellend Vergrotend Overtreffend Overtreffender
            veel       meer        meest         meester
            lij       lijder       lijst          lijster
            gis      gisser        gist       (niet van) gister
            kien      kiener       kienst         kienster
            lui       luier       luist         luister
            dicht      dichter       dichtst        dichtster
            mis      misser        mist          Mister
            hol      holler        holst         holster
            rood       roder       roodst         roadster

            vrij      vrijer       vrijst         vrijster
            rap      rapper        rapst         rapster
            fiets      fietser       fietst         fietster

            juist      juister        juist         juister
           beheer     beheerder       beheerst       beheerster
            dik      dikker        dikst
           zwang      zwanger       zwangerst      muis      hier
           trieste     triestere      triestste         ?
     Een bit stemt het paard bitter, bitst de dieren vriend
  De dans die deze danser danst is als de pastoor die de mis door een
               misser mist
     Ze kwam voor haar eer eerder; eerst wilde ze niet
       Hoe de hoeder hoest, hij blijft verkouden
       Wie weet datKaat met haar kater kaatst?
       Een rotte kies maakt dat de kiezer rot kiest
      Elk jaar kijk ik uit naar de komkommerkomst!
     Krijgt, zoals ik las, een lasser last van zijn ogen?
        Al was ze moe, moeder moest doorgaan
 Het onderwijs dat deze onderwijzer onderwijst, maakt je niet wijs,
             de wijzer wijst dit uit
    Met hoeveel verve de verver ververst, het blijft flets
        De vis waarnaar de visser vist hapt mis

                Barbara

   Er was eens een meisje genaamd Barbara.Haar vader had een
 groentewinkel waarin zij ook werkte.Ze werd al gauw Rabarberbarbara
 genoemd.Haar vader verkocht de winkel en het meisje ging in een bar
 werken, in de Rabarberbarbarabar. Daar kwamen ruige gasten, van die
echte barbaren,de zogenaamde Rabarberbarbarabarbarbaren. Die hadden
    wilde woeste baarden, die ze soms lieten bijwerken door de
       Rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier.

  Als grond op aarde aarde is, dan is grond op mars mars en een
 muziekstuk over grond op mars is een marsmarsmars. Heb je gevoelige
  oren, dan leidt een marsmarsmars alras tot marsmarsmarsepijn.
   (Je hebt een Mars verdiend, want je hebt heel wat in je mars.)

 Een man bezocht een lellebel, toen hij niet wilde betalen gaf de lellebel
   een lel aan de bel, een zogenaamde LELLEBELLEBELLEL".

 De Lekkerkerkerkerkerkerkerker is niet meer in gebruik. Het gaat om
 Lekkerkerk, daar staat een kerk, met een kerker in een erker, het is dus
           Lekkerkerker kerk erkerkerker.
Woord en Wederwoord
vrouw bij de dokter: "Is het veilig om na mijn veertigste nog een kind te
krijgen?"
dokter: "Vindt u veertig dan nog niet genoeg?"
Sam : Heb je de Seine gezien?
Saar: Nee, maar hij de mèine wel!

Kleindochter: "Rosemaryie hockeyt wel iets beter dan mij."
Oma verbetert: "Dan ik."
Kleindochter minachtend: " Jij kan nog geeneens hockeyen."

Functioneringsgesprek: "Wat zijn uw ambities?" "Directeur worden van
deze firma". Ben je gek geworden?" "Is dat voorwaarde?"

Een dame ziet in een etalage een mooie, rode jurk hangen. Ze stapt de
winkel binnen en vraagt: "Kan ik die rode jurk in de etalage passen?"
"Natuurlijk," antwoordt de winkeljuffrouw, "maar we hebben ook
pashokjes, hoor!"

"Hoe maakt u het?" "Ik ben nog bezig; het is nog niet af"

"Ik heb blaren op mijn voeten. Wat moet ik doen?" "Wachten tot het
herfst is, dan vallen ze af."

Vader en zoon maken een wandeling in het bos.
"Papa, wat zijn dat voor bessen?"
"Dat zijn blauwbessen, jongen."
"Waarom zijn ze dan rood, papa?"
"Omdat ze nog groen zijn, jongen."

"Ken jij het verschil tussen jou en je foto?" Antwoord: "Je foto is al
ontwikkeld!"

"Jij bent de laatste met wie ik wil trouwen". "Goed, dan wacht ik".

"Hoeveel mensen werken hier?' "Ongeveer de helft".

"Pap? Wat zijn idioten? Zijn die gevaarlijk?" "Tuurlijk niet Henkie, dat
zijn mensen zoals jij en ik!"

"Wat zou jij doen als jij in mijn schoenen stond?" "Ik zou ze eens goed
poetsen!"
Sergeant tot soldaat met ongepoetste schoenen: "Morgen zijn je
schoenen gepoetst". Soldaat: "Bedankt, sergeant".

Agent: "Uw achterlicht en Uw remmen werken niet, dat kost u f25".
"OK, wanneer is ie klaar?"

Twee ruziënde buren komen elkaar tegen. Zegt de een: "Ik ga niet opzij
voor een debiel". Zegt de ander: "Ik wel!"

"Ik wil de VARA gids opzeggen". "Nou, dat is een heel werk!"

Ga je nog wel eens naar de kerk?
= Nee, ik heb een dakkapel.

Hebt u wel eens last van slapeloosheid?
= Ja, soms, maar ik lig er niet wakker van.

Dokter, ik hoor stemmen in mijn hoofd
Wees blij dat je ze niet in je benen hoort

schoonzoon van Estée Lauder: "Estée, we missen je op het kantoor".
Estée Lauder: "Ik mis mij ook".

"Is hij soms zwaargewond?" "Soms, niet altijd".
Hij: "I love you". Zij: "I love me too"

"Doe het raam dicht; het is buiten zo koud". "Denk je dat het dan
warmer wordt buiten?"

Rechter: "Je krijgt van mij vier dagen of 1500 gulden". Veroordeelde:
"Geef mij dat geld maar".

"Vist u?" " Nee, ik verdrink wormen."

Parkeerprobleem:
“Hoe raak ik in de stad m‟n auto kwijt?”
Nou, simpel: “Met de sleutels er nog in ergens laten staan”, zeg ik altijd.

Man komt laat thuis. Vrouw vraagt: "Waar ben je geweest?" Man: "Kun
je zwijgen?" Vrouw: "Ja". Man: "Welterusten dan".
Politie toont foto's aan man wiens vrouw vermist is. "Is ze hierbij? Man:
"Nee, spijtig genoeg".

"Ik neem alles terug wat ik gezegd heb". "Niks ervan, dan kun je het nog
eens gebruiken".

Ober: "Hoe vond U de schnitzel?" Klant: "Heel eenvoudig,ik heb gewoon
de citroen opgelicht".

"Waar ben je geboren?" "In Amerika". "Welk deel?" "Ik ben daar
helemaal geboren".

Politie tot autobestuurder: "U reed...?" Man: "50 km" Tot aangereden
vrouw: "En U reed...?" Vrouw: "Bont en blauw".

Oostenrijker in skilift groet Nederlander: Grüss Gott".
Nederlander tegen reisgenoot: "Zo hoog gaan we toch niet?"

Gesprek tussen moeder en kind:
Ik wil een ijsje.
Hoe vraag je dat?
Mag ik een ijsje?
Wat zeg je?
Mag ik alstublieft een ijsje?
Nee, we gaan zo eten.

"Zonder bril ben je mooier." "Ik draag helemaal geen bril". "Ik wel".

Cellist tegen dirigent Leo Pappenheim: Wat u daar zegt, gaat mij het
ene oor in en het andere uit. Dirigent: Dat kan mijnheer, er zit namelijk
bij u niets tussen.

Sergeant tegen Spike Milligan: Mond dicht als je tegen een officier
praat!

Politie: Zo chauffeur, deze vrachtwagen is veel te zwaar beladen; ik zal
uw rijbewijs in beslag moeten nemen. Chauffeur: Maar agent, dat ding
weegt bijna niks!

Op uitnodiging: Wij zijn thuis van 7-9 uur. Antwoord: Ik ook.
"Is er voor mij nog plaats?" Nee, alleen nog in juni".

"Is hij soms zwaargewond?" "Hoezo soms?"

Franse taal: "Is het le coeur of la coeur?" Geef mij maar liqeur".

"We hebben vergeten wat Strawinsky zei." "Wat zei hij dan?" "Dat zijn
we nu juist vergeten".

"We hebben loempia's van f 2 en f 2,50". "Wat is het verschil?" "50
cent".

"Deze tuinschaar doet het halve werk" "Goed, ik koop er twee".

"Ik lag buiten Westen". "Dus U lag in het Oosten?"

"Heeft U familie in Amsterdam?" "Ja, de zus van mijn broer".

Vrouw bij maken van kruiswoordpuzzle: "Ik heb alleen het laatste woord
niet". Man: "Dat is dan de eerste keer".

"Je denkt toch niet dat ik gek ben?" "Nee, maar ik vergis me ook wel
eens".

"Dit is mijn laatste optreden". "Nou, ik hoop het".

"Slechts één van die wielrenners kan een prijs winnen". "Waarom rijden
die anderen dan zo hard?"

Voor jou zou ik naar het andere eind van de wereld gaan. Ja, maar blijf
je daar dan ook?

Is deze kruk vrij? Ja, en de mijne ook als jij hier komt zitten

"Bent u de leidinggevende?" "Nee, ik ben een leidingnemende."

"Ik rook niet meer; dat spaart me f 100 per week en 10 jaar van mijn
leven". "Wel eens uitgerekend wat 10 jaar langer leven kost?"

"Ik houd niet van die gestudeerde vrouwen, ik wil een vrouw die minder
weet dan ik". "Die vind je nooit".
Toneelspeler Sullivan In Shakespeare's Richard III: "A horse, a horse,
my kingdom for a horse!" Scholier, die de voorstelling verplicht
bijwoont roept of het ook een muilezel mag zijn, waarop Sullivan
terugroept: "Of course, you are welcome to come here".

In twee sterren hotel: "Wat kost een kamer in deze zwijnenstal?" "f 50
per zwijn".

Man na gebedsgenezing vloekend: "Ik kan weer lopen". "Daar moet je
dankbaar voor zijn". "Hoezo dankbaar, ze hebben mijn auto gestolen".

Dokter heeft vinger verbonden. Patiënt: "Dokter kan ik piano spelen?"
Dokter: "Ja, hoor!" "Wat leuk, want dat heb ik nooit gekund".

Politie vraagt Elisabeth Taylor: "Getrouwd?" E.T.: "Zo af en toe".

Dominee: "Hebt U mijn laatste preek gehoord?" Kerkganger: "Ik hoop
het".

"Bent U Uw hele leven leraar geweest?" "Dat weet ik nog niet".

Leraar die in plaats van de afgezaagde Nieuwjaarswens zei: "Ik wens
jullie hetzelfde als jullie mij toewensen",kreeg als antwoord: "Da's
hard!"

Leraar nog wat snotterend na enkele dagen afwezigheid, in
docentenkamer: "Ja, ik vond dat het wat beter ging. Mijn vrouw vond
eigenlijk van niet". Collega: "Je hebt het over je ziektebeeld, neem ik
aan".

Leraar: "Ik heb die etter op zijn zwakke plek gegrepen". Collega: "Als
dat maar niet in de krant komt".

Moeder: Je mag die woorden niet meer zeggen. Jongen: Maar het zijn
woorden van Jan Wolkers. Moeder: Dan wil ik dat je niet meer met met
dat jongetje speelt!

Jongen moet voor de rechter komen: "Moet je nu alweer voorkomen?".
"Ja, m'n moeder zegt altijd voorkomen is beter dan
genezen!"(ingezonden door Ronald)
Jood tegen gebochelde vriend: "Kijk, dat is de sjoel waar ik vroeger
heen ging, vroeger was ik namelijk joods". Vriend: "Ja, en vroeger had ik
een bochel".

Deskundige: "XTC zal op den duur tot hersenbeschadiging leiden". Ali G:
"En nu de nadelen?"

"Ik moest wel gek zijn toen ik je trouwde" "Ja liefste, is maar ik was
verliefd en heb het niet gemerkt"

Charles Lamb, afkerig van zijn baan bij de East India Company, kwam 's
morgens gewoonlijk te laat op kantoor en toen daar een opmerking over
werd gemaakt antwoordde hij: "Let wel, dat ik ook altijd weer vroeg
naar huis ga".

"Ik zou graag afscheid willen nemen van Uw vrouw". Groucho Marx: "Ik
ook!"

Een Nederlander loopt in een drukke straat tegen een Belg op. De
Nederlander roept: 'Ezel!', waarop de Belg zegt: 'Aangenaam, Sjefke.'

Vrouw: "Bij een reïncarnatie wil ik terugkomen als kat".
Man: "Waarom neem je dit keer niet eens wat anders?"

Ober komt wijdbeens binnen, met gebogen knieën een enorme schaal
bitterballen balancerend. Gast: 'Zijn de ballen heet?' Ober: 'Nee, ik
loop altijd zo.'

Doorsnee TV-vraaggesprek met advocaat:
Mijn cliënt is er niet van overtuigd, dat één plus één twee is.
Maar dat is toch wel zo?
Dat zegt u, maar juridisch is dat niet zeker.
Hoeveel is het dan?
Dat weet ik niet, ik ben jurist, geen wiskundige. De rechter zal hierover
oordelen.
De uitslag is toch bekend?
Dat hoort u mij niet zeggen, dat zegt de pers.
Mijn cliënt voelt zich gekwetst, omdat de pers blijft beweren dat één
plus één twee is. Dat moet de wereld uit, net als de pers trouwens.
-Hoe maakt u het?
=Dat zeg ik niet, dan ga jij het zeker ook maken

-Weet u ook hoe laat het is?
=Dat ook, ja

-Mag ik een ogenblik aub?
=Zeker, en dat hebt u nu gehad!

-Kan ik u iets vragen ?
=Ik betwijfel het

-Hoe gaat het met je vrouw?
=Die vraag lijkt me iets te privé

-Jij verdient ze zeker wel?
=Ja, maar ik krijg ze niet

-Ik ben een hibitionist.
= Een ex-hibitionist, zul je bedoelen.
- Nee, ik doe het nog steeds!

-Ober, hebt u verse jus?
= Nee mevrouw, wij gebruiken altijd jusblokjes.

-Hebt u wel eens last van slapeloosheid?
= Ja, soms, maar ik lig er niet wakker van.

-Heb jij een pinpas?
= Nee, ik loop altijd zo.

-Je lijkt sprekend op m'n collega.
= Ik bén je collega!

-Waar ligt Marokko??
= Kijk maar in de atlas.
- Waar ligt de atlas?
= In Marokko.
Bewoner heeft in zijn straat onder een verkeersbord de volgende tekst
aangebracht: Voorzichtig! In mijn straat wonen 14 kinderen - Jan en
Ellie
Daaronder stond geschreven: In de mijne wonen 72 kinderen - Achmed

Juf: "Wat wil je later worden als je groot bent?"
Allochtoons meisje: "Blond".

Dove: Wat doet u?
Ik heb een tekstbureau
Dove: Dat had ik helemaal niet achter u gezocht! U ziet er zo netjes uit,
helemaal niet als een seksdame.Arafat, Barak en Mubarak staan voor St Petrus, van wie ze een wens
mogen doen.
Arafat: Ik wens dat Israël in de zee verdwijnt. Barak: Mogen de
Palestijnen naar de Filistijnen gaan. Mubarak: Ik heb eigenlijk niets te
wensen, laten de wensen van deze twee heren maar in vervulling gaan.

MKZ is uitgebroken in Nederland en Frankrijk.
Verongelijkte Belg: Waarom slaan ze ons weer over??

"Mag ik Uw telefoonnummer?" "Dat staat in het telefoonboek" "En Uw
naam?" "Die staat er ook in"

Man tegen Edgar Degas: "Het moet verschrikkelijk zijn voor een
schilder te merken dat hij zijn talent verliest."
Degas: "En nog verschrikkelijker om het niet te merken."

020202:Ds ter Linden: "Wilt gij Willem Al....?" Maxima: "Ja, ik Willem".
(NRC)

Wim Kan had het ooit over de cabaretgroep Neerlands Hoop en
kenschetste beide cabaretiers als 'Preek en Dram'. Dat was een hele
sterke, zoals ook Freeks antwoord na Kans laatste Oudejaarsshow sterk
was: 'Wim Kon'.
Man in manege: "Ik wil een paard voor mijn vrouw". Rijinstructeur: "Wij
doen niet aan ruilen!"Churchill stond bekend om zijn gevatte antwoorden.

Toen Lady Astor een keer tegen hem zei: "Als U mijn man was zou ik
vergif in Uw koffie doen", antwoordde Churchill: "Mevrouw, als ik Uw
man was zou ik hem opdrinken".

En toen het parlementslid Bessie Braddock hem toevoegde: "Winston,
je bent dronken!", zei hij: "Bessie, jij bent lelijk. En morgen vroeg ben
ik weer nuchter".ga naar:
                                     n-s
      a-c                              t-z
      d-j                              eponiemen
      k-m
             Etymologie
         Waar komen woorden vandaan?
Grieks etymos betekent 'waar, echt'. Etymologie wil dus de wezenlijke betekenis van
woorden achterhalen.
Deze pagina heeft natuurlijk geen enkele wetenschappelijke pretentie. Ik verzamel enkel
wat aha-gevallen, woorden die men wellicht dagelijks gebruikt zonder ze in hun verband
te zien. Een woord als chauffeur had ik bijvoorbeeld nooit in zijn wezenlijke betekenis
(stoker) gezien. Om de lijn naar het Indo Germaans of het oud Grieks en Latijn door te
trekken zou je eigenlijk de klankwetten moeten kennen. Enkele algemeenheden zijn wel
handig om te weten.
* P : F = B : V . Deze vier medeklinkers worden met de lippen gevormd en zijn
respectievelijk stemloos en stemhebbend. Zo valt te begrijpen dat Gr. pous/podos (vgl.
Oidipous=gezwollen voet), Lat pes/pedis (vgl. pedaal), Ned. voet, Du. Fuss, En. foot
allemaal dezelfde stam hebben, evenals Gr. pente (vgl. Pentagon= vijfhoek), Du. fünf en
Ned. vijf.
* K, G, CH, H worden achter in de keel gevormd. Vraag een Rus of een Griek maar eens
'Holland' uit te spreken; je zult CHolland horen. Zo valt de verwantschap te verklaren van
Lat. hostis en Ned. gast, Lat. cor/cordis en Ned. hart
De klinkers verschuiven ook: b.v. [ii > ij > ej > ai: wief > wiejf > wejf > waif ]. Het
Nederlands is blijven steken bij wijf[wejf], het Engels, Duits en ook het plat of Polder
Nederlands gaat door naar [waif] En.wife. Du. Weib.
A  rrenslee < narrenslee, zo genoemd vanwege de pluimen en belletjes
op het paard, die aan een nar deden denken. Later werd de N beschouwd
als het lidwoord en werd dus 'n narrenslee : 'n arrenslee
Nog een voorbeeld: okkernoot < nokkernoot. Hetzelfde heeft
plaatsgevonden met adder < nadder (Lat natrix).
In een omgekeerd proces is een N toegevoegd, zoals in het Vlaams nonkel
< d'n onkel of m'n onkel(Fr oncle)
noest < in (den) oest (= oogst, dus druk bezig); nijver < in ijver; naarstig
betekende ernstig

Lille (l'île)= Rijssel (ter ijsel)= op het eiland; Fr. ile , isle < Lat insula
Ook in lommer < Fr. l'ombre (de schaduw) zit het lidwoord opgesloten,
net als in eldorado < el dorado = het vergulde (land) en alligator < el
lagarto (de hagedis)
chemie < alchemie < Arab. al kemir = 'de zwarte' (vruchtbare Nijlgrond)

lazuur < Italiaans of het middeleeuws Latijn < Arabisch
azuur waarschijnlijk via Frans; de l werd hier als lidwoord opgevat en
daarom weggelaten
De benaming voor de azuursteen (lapis lazuli) ging over op de blauwe verf
die eruit werd gemaakt en tenslotte op de blauwe kleur.
Bij de techniek van het 'glazeren' of 'verglassen' van aardewerk voegde
men in de begintijd een beetje lazuur toe. Vandaar dat wij sprekken van
glazuur en glazuren.

A(a) is een rivier; Breda: brede rivier

anderhalf zou eigenlijk 'het een heel en het anderhalf' moeten zijn; cf En.
one and a half

Arriveren < Lat. adripare ; ad = naar + ripa = oever; vgl rivier

aarzelen: achteruitgaan < aars = achterste ; vgl Frans reculer/cul

admiraal < arabisch amir= bevelhebber (vgl emir); de d is erin geslopen
omdat het later werd verward met Lat admirari=bewonderen

alle < al de. Eigenaardig is dus: alle drie de verdachten; vergelijk alle 32
de verdachten

Amerika - Door Martin Waldseem"uller in 1507 naar Amerigo Vespucci
genoemd, die tussen 1497 en 1504 vier reizen naar de nieuwe wereld
gemaakt had en daarvan verslag in het Italiaans publiceerde. Later kwam
men meer van Columbus' reizen te weten, en vond men dat America
eigenlijk Columbia had moeten heten, maar de naam was toen al te veel
ingeburgerd.
apotheose vergoddelijking, verheffing tot god , Gr apo (af)+theos(god)

Akkefietje < aqua vita - borrel als beloning voor karwei?

Ammehoela - naar koning Amanoellah van Afghanistan, die verjaagd werd
en die ze nooit terug wilden zien

Assepoester - poesten = blazen, betekent dus: die in de as blaast om 's
morgens het vuur aan te wakkeren

Abraracourcix < A bras raccourcis, met verkorte arm: A hoeft niet zijn
armen uit de mouwen te steken

Alfabet - komt natuurlijk van de eerste twee Griekse Letters Alfa en Beta

Album - is een boek met witte bladen; vergelijk albino

Antwoord betekent tegenwoord
Antwerpen zou te maken hebben met tegen het water opgeworpen dam.
Een Antwerpenaar schreef me echter dat de verklaringen zoals
'aangeworpen zand (land)' of 'aan de werven' lang de courante
verklaringen zijn geweest omdat men er altijd van uit ging dat
'Antwerpen' wel een Germaanse oorsprong zou moeten hebben. Maar de
oudste benamingen van Antwerpen uit de vroege middeleeuwen doen
echter vermoeden dat de oorsprong Romaans is. Antwerpen zou eigenlijk
afkomstig zijn van: An duo ripae, wat betekent: aan de 2 oevers (of
dammen). Niet vergeten dat Antwerpen van oorsprong een Romeinse
militaire vestiging was, waarvan de omwalling trouwens nog zichtbaar is
op een stratenplan van Antwerpen.
Of zou de naam toch van Handwerpen komen? Volgens de legende
bewaakte de reus Druoon Antigoon de rivier de Schelde en hakte van
zeelui die weigerden tol te betalen de hand af. Een Romeinse soldaat,
Silvius Brabo, doodde de reus, hakte zijn hand af en wierp die in de rivier.
Op de markt van Antwerpen staat een fontein met het standbeeld van
Brabo.

Waarschijnlijk komt adellijk in de betekenis 'bijna bedorven' van adellijk
'van adel'. De betekenis is mogelijk ontstaan als woordspeling: ware adel
is oud, de jacht is een adellijke liefhebberij, en wildbraad is voorbehouden
aan de hogere standen. Te vergelijken is het Engelse high 'hoog' voor
'lang bewaard (wild)'.

Allochtoon < Gr. allos (ander) + chtoon (grond); autochtoon: van dezelfde
grond

Los Angeles Spaans: de engelen. Afkorting van El Pueblo de Nuestra
Señora la Reina de los Angeles de Porciúncula
B  Een blauwtje lopen - verwijst naar een blauwe scheen, die sloeg op
een afgewezen huwelijksaanzoek

Vechten tegen de bierkaai - de Bierkade in Amsterdam had
onoverwinnelijke strijdlustige bewoners

bandiet < It. bandito < bandire= verbannen>

Bankroet < It. banca rotta < Lat ruptus, volt.deelw van rumpere =
breken. Wanneer een geldwisselaar failliet ging werd zijn tafel
kapotgeslagen. vgl corrumperen/corruptie

the Beatles < beetles = kevers en beat = muziekstijl. De Beatles waren
fans van een film met Marlon Brando waarin een Rockband optradt met de
naam Beatles.

Bakboord - bak betekent hier rug; de stuurman stond met zijn rug naar
de linkerzijde

Beunhaas heeft niets met een haas te maken (vgl dakhaas voor
'inbreker'). Beunhaas betekent 'zolderhaas', een arbeider die stilletjes op
zolder werkt. Vgl het Duitse Bühne (toneel); betekende aanvankelijk
podium, houten verhoging, zolder.

belhamel een schaap(gesneden ram) met een bel, dat de kudde
aanvoerde

beton < bitumen gebruikt ter versteviging van muren

bokbier. Eimbecker bier werd gebrouwen in Eimbeck. In München heette
het Aimbocker. Aim ging men voelen als een lidwoord : Aim Bock werd Ein
Bock.

Boter < Gr. bous + tyros = koeienkaas.
Het woord voor rund (Lat. bos, 2e naamval bovis) vinden we ook in
Bosporus, bief, bouvier (koehond)
por is verwant met vord, En. ford= doorwaadbare plaats.
por (Germaans: far), is verwant met varen (Duits fahren), dat 'gaan'
betekent; in Nederland was de gewone manier van reizen over water.
Vaarwel is dus 'ga goed!'
poort (doorgang) en En. airport (lucht)haven) hebben er mee te maken.
We komen deze stam ook weer tegen in Vilvoorde , Amersfoort,
Frankfurt.
Bosporus, Coevorden, Ochsenfurt en Oxford hebben dus de
gemeenschappelijke betekenis: doorwaadbare plaats voor runderen
Bagatel ital. bagatella, een verkleinvorm van lat. baca (bes)

braderie (kermisachtige markt) was oorspronkelijk een eethuis
gaarkeuken

Bruidegom - gom = man, Fr homme , Lat. homo, verwant met humus
(aarde) en Adam, Hebr. adham, aardbewoner.
bruid heeft te maken met 'bruien' (slaan, stoten). Paren en stoten zijn
nauw verwant, vergelijk 'neuken', dat ook stoten betekende.
De bijbetekenis van 'er niets toe doen' vinden we in 'de brui eraan geven'
en 'het neukt me niks'
In het Engels is een R in goom geslopen omdat men het woord goom niet
kende en groom (stalknecht) wel, zodat het woord nu luidt: bridegroom
bruiloft < bruid + lopen, betekende dus afhalen van de bruid

baby is een verkleiningsvorm van babe

De naam tante Betje voor de stijlfout in bijvoorbeeld "Het weer houdt zich
goed en genieten wij veel van onze tuin" is bedacht door Charivarius,
pseudoniem voor dr Nolst Trenité. De vraag in de nieuwe Amsterdammer
van 2 februari 1918 hoe hij aan deze naam kwam, beantwoordde hij met:
"... omdat het wonderlijk genoeg de vaste briefstijl is van bedaagde
dames.

Brief < Lat. brevis=kort (En. brief) was aanvankelijk een schriftelijk
bewijsstuk zoals in bijvoorbeeld schuldbrief, geloofsbrief. 'Brevis' vinden
we in brevet(Frans verkleinwoord) en brevier, abbreviation (afkorting)
Al was een brief kort, het Franse en Engelse woord (lettre, letter) is nog
korter. letter < Lat littera. Vergelijk literatuur, letterkunde.
Een heel kort briefje heet kattebelletje. Door volks etymologie ontstaan uit
Italiaans cartebelle < scartabello, wat verwant is met kaart, charter < Lat
charta.
Men heeft altijd aangenomen dat boek en beuk verwant zijn, waarbij
men wees op het beukenhouten plankje, dat als schrijfmateriaal werd
gebruikt.
boek betekende letter; uit het meervoud is de huidige betekenis van boek
ontstaan.
Boekstaven < boek + staf (stokvormige lijn in hout of steen).
Du. Buchstabe, buchstabieren (spellen).
Boterbriefje - oorspronkelijk vergunning om in de vastentijd
zuivelproducten te mogen eten
brandbrief is oorspronkelijk een tekst waarin met het verbranden van
iemands huis werd gedreigd

brand (vuur) komt voor in brandmerk, betekende ook zwaard (gezien als
wapen schitterend als vuur)
brandschoon als een zwaard, En. brandish zwaaien (als met een zwaard)
Gerbrand speer+ zwaard
Hildebrand strijd + zwaard
IJsbrand ijzer + zwaard
Rembrandt raad + zwaard
Sibrand (Sigibrand )zege + zwaard
Wi(g)brand strijd + zwaard

been oorspronkelijk meervoud nog te zien in : op de been blijven

Iemand iets in de mond bestorven liggen. De grondbetekenis van
besterven was 'sterven'. Vervolgens kon het woord aangeven dat iets
verstijfde - zoals bij lijken het geval is. Een volgende stap was dat men
van bepaalde weke stoffen, zoals metselspecie, kon zeggen dat ze
'bestierven': ze werden hard en droog. Zo ook stelde men zich voor dat de
woorden die iemand voortdurend in de mond neemt een harde, vaste
vorm aannemen.

butler < Fr bouteilleir (flessendrager)C  alifornië < calidus (Fr. chaud) en fornax (oven)
Chauffeur < Fr. chauffer = verwarmen, stoken

cabaret komt uit het Frans, maar is verwant met het middelnederlandse
ca(m)bret (wijnhuis, kroeg). -et is een verkleiningswoord; het woord is
dus afkomstig van Lat.camera en verwant met Fr. chambre, Ned. kamer,
waar kameraad weer van is afgeleid (zaalgenoot)
stamlokaal, Vlaams staminee), kroeg < Fr. estaminet, van stamon (paal,
stam), is oorspronkelijk een zaal met een door palen gestut dak.

cappuccino < It. capuccio (monniks)kapje

Chanteren - < Fr. faire chanter quelqu'un iemand laten zingen < Lat
canere/cantare
Je zult het niet geloven, maar de haan is een zangvogel. De stam han is
die van het Latijnse ww zingen. Zie inleiding boven voor de K,H en CH

chip verwant met kappen = spaander, afgehakt stukje hout. En. chips
(patat friet) zijn tot spaanders, in het Amerikaans tot schijfjes gesneden
aardappelen, welke betekenis wij overgenomen hebben, maar als sjips
uitspreken. Chip is ook een dun schijfje silicium (computerterm)

Chow-chow
Chinees voor 'lekker-lekker' of 'goed gebraden'. Bij de Chinezen geldt de
hond als een smakelijk gerecht. Rond 1900 stuurde de Duitse keizer een
koppel Duitse herders naar Peking voor de fok. Ze kregen een bedankbrief
met de mededeling dat ze heerlijk gesmaakt hadden.
Cijfer - uit het Arabisch = 0. De Arabieren hebben de 0 ingevoerd.
Avinash wees mij erop dat de Nul uit India komt en in het Sanskriet "sunyam" wordt
genoemd, wat 'leegte' betekent ; het Arabisch sifr is een leenvertaling uit het Sanskriet

cordon bleu -letterlijk 'blauw lint' Het 'blauwe lint' als
onderscheidingsteken is afkomstig uit het zeventiende-eeuwse Frankrijk.
Later werd cordon bleu een synoniem van excellent en 'de beste in zijn
(culinaire) vak'. Het 'excellente vleesgerecht', oorspronkelijk kalfsvlees
met ham en Zwitserse kaas, is Zwitsers.

Credit - Lat. hij gelooft, vertrouwt mij toe; tegenovergestelde debet: hij is
mij schuldig; debere , de-(weg, vanaf) + habere(hebben,houden)

Claudia komt via de Romeinse geslachtsnaam Claudius uit het Latijnse
woord claudus, hetgeen 'kreupel, lam' betekent.

corrigeren < Lat. com (samen) + regere (richten, verwant met 'regel');
voltooid deelwoord: correct

Het ei van Columbus. Het verhaal gaat dat tijdens een diner tegen
Columbus werd gezegd dat ook iemand anders Amerika had kunnen
ontdekken als hij het niet had gedaan. Columbus gaf geen antwoord maar
vroeg aan iedereen of ze hun ei rechtop konden laten staan. Niemand
lukte dat, alle eieren vielen steeds om. Columbus pakte toen zijn ei,
maakte één kant plat door het op tafel te tikken en het zo rechtop te laten
staan. Hij liet hierbij zien dat iedereen wel iets kan ontdekken, maar dat
het erom gaat wie het het eerste doet.D   uits (Vlaams: Diets; vgl Hollands 'lui' met Vlaams 'lieden') betekende
'van het volk'. Deze betekenis zien we nog in het Nederlandse volkslied.

-drecht of -tricht zoals in Dordrecht, Sliedrecht (Slie=sliek/slijk),
Maastricht, Utrecht < Lat. tra (over) + i(a)cere (werpen), overbruggen;
het volt. dw vinden we in 'traject'.
Het zelfde ww 'werpen' komen we tegen in: injectie, project(ie), subject,
En. eject, reject, waar de voorvoegsels respectievelijk in-, vooruit-, onder-
uit- en -terug betekenen.


draagbaar is een tautologische samenstelling: (de twee woorden van de
samenstelling betekenen hetzelfde)
baren - geboren betekent oorspronkelijk: dragen (Engels airborne van: to
bear bore ; born).
Meer voorbeelden: drilboor, drukpers, graftombe, keurslijf, rooilijn,
tapkraan, toerbeurt
In wezen zien we hetzelfde verschijnsel in :een dood lijk; ovationeel
applaus;koud ijs; zwarte neger; herfstachtig najaarsweer;een witte
schimmel (H.Lugthart)
E  -ette is een verkleiningsvorm. Vergelijk: opera/operette;
sigaar/sigaret; wasserij/wasserette; kitchenette; maisonette
de kleur violet is afkomstig van een bloem < Fr. violet (kleine viool,
viooltje)
Ook de kleuren roze en lila komen van bloemennamen < roos en < Fr lilac
= sering

Elf - ellef Engels eleven: één + blijven (left)

Ellende < el (vgl elders) + land: droevig verblijf in ander land

Eskimo betekent in indianentaal rauwvleeseter

Etter < Frans être = wezen

enter (eenjarige koe) < een winterF  requentatieven of Iteratieven
Trend - verwant met het Nederlandse drentelen, trant, omtrent
drentelen is een frequentatief van trenten = lopen. De uitgangen -elen en
-eren maken de beweging in bewegingswerkwoorden frequenter en heten
daarom frequentatieven. Trappelen is herhaaldelijk trappen, hinkelen is
herhaaldelijk hinken, klapperen komt van klappen. Praten heeft in het
Engels de nevenvorm prattle, wat baby's doen.
schilderen: iteratief van schilden = het decoreren van schilden
Zie ook aarzelen en weifelen.
Wand (gevlochten muur) is verwant met winden en wenden,wentelen,
wandelen(telkens wenden) en Engels 'he went'.
blakeren is afgeleid van blaken (=branden) en is verwant aan 'vlam'
stotteren komt van stoten
slingeren < slingen, dat kronkelen betekende en verwant is met 'slang'

In het Zuiden noemt men het friet; in het Noorden patat, maar het komt
van Frans "pommes frites". frites is het vr.mv.volt. dw van frire (bakken)
< Lat. frigere, verwant met 'fruiten'
Volgens een Vlaamse bron duikt de eerste frietkraam op in 1862 in
Antwerpen: Fritkot Max . Toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Engelstalige
soldaten van diverse origine kwamen massaal in Vlaanderen terecht en
maakten er kennis met frieten. Ze associeerden ze met de voertaal van
het Belgische leger en noemden ze dus "French" fries. Intussen heeft deze
vergissing voor gevolg dat Frankrijk nog steeds de uitvinding van de friet
voor zich opeist, behalve als het om Belgenmoppen gaat natuurlijk.
De naam "patat" is voor de Belg helemaal uit den boze. Een "patat" is
immers een ongeschilde aardappel, en de uitdrukking een patat geven
betekent: een mep geven. Vraag dus in een Belgisch fritkot beter geen
"patat" .....
Blijft de vraag waarom de Amerikanen de term "French fries" gebruiken
en de Engelsen "chips" (eigenlijk afgehakt stukje hout, verwant met
'kappen').

font (lettertype < Fr. fondre=gieten - stamt uit de tijd dat letters van
metaal gegoten werden

Helaas is de oorsprong van het oer-hollandse woord 'fiets' niet zeker. Er
zijn verschillende uitleggingen over, maar geen is zeker.
1 In Apeldoorn was een rijwielhandelaar E.C.Viets , maar fiets werd al
gebruikt voor hij met zijn handel begon
2 Verbastering van Frans vélocipède - ook niet waarschijnlijk
3 Misschien een soort klanknabootsend woord om snelheid aan te geven:
ffts.
4 Afkomstig van een dialectwoord ' vietsen ' (zich snel verplaatsen)

Feijenoord - oord (buitendijks land) van iemand die Feije heette

Flamenco - zigeunerdans < Spaans, betekent Vlaams, zigeuner. Men
dacht dat de zigeuners uit het noorden kwamen. En. gipsy (zigeuner) <
Egypte

Het opsteken van twee vingers, de voorloper van Churchills V-gebaar, zou
teruggaan tot de slag bij Agincourt (1415). De Engelsen wonnen die slag
van de Fransen dankzij hun krachtige longbows, waarvan de pees met
twee vingers moest worden gespannen. Het spannen werd 'plucking the
yew' genoemd. Yew (taxis) is de boom waaruit de bogen werden
gesneden. De verbasterde vorm van 'pluck you!' is nog steeds te horen in
de uitdrukking die het opsteken van de vingers meestal begeleidt.G  ymnasium was in Griekenland een sportschool, waar de atleten
naakt de sport beoefenden. Grieks gymnos betekent naakt. Engels
gymnasium is een gymnastiekzaal

Daar ga je - Jiddisch lechajjem (op het leven)

Goes is verwant met En goose = gans (vgl tooth = tand)
(IJ)muiden muiden = mond(ing)
graag < gradig (En. greedy) en is verwant met gretig en begeren.
De 'd' tussen klinkers verdwijnt vaak of wordt vervangen door [i] of [w]:
boel < boedel; buil < buidel; breien < breiden (cf breidel, ongebreideld);
vouwen < vouden; snee < snede; la < lade; leer < leder; weer < weder;
neer < neder; broer < broeder; veer < veder; voer < voeder; moer <
moeder; vergaderen < vergaren ;raden wordt raaie; oude wordt ouwe,
enz.
Dit vindt alleen in de spreektaal plaats, daarom is bede geen bee
geworden en wordt dooie voor dode als onbeschaafd gezien (wel: op je
dooie gemak) Aan de andere kant wordt een -d- juist toegevoegd voor
een gemakkelijkere uitspraak: boerderij < boererij; hoender < hoenR <
hoenre; kelder < kelR < kelre; < zolder < solR < solre. Ook in: spaarder,
bestuurder, meerder, verder, enz. Donder < Donar (Duits Donner)
Vergelijk ook dienaar naast diender, zindelijk naast zinnelijk.
Deze epenthese vinden we ook bij de T: stroop < sroop < siroop; inkt <
ink
Bij de -g- vinden we ook syncope: zeil < zegel; dweil < dwegel

gemeen betekende '~schappelijk' en is daardoor via gewoon, zonder
waarde, tot de betekenis 'slecht' gekomen.
slecht betekende oorspronkelijk 'vlak' (vgl slechten), later ordinair, niet
goed. Verwant met 'slijk'

gewoon is een ablaut bij gewennen, gewend

Gospel < god spell = goed verhaal = goede boodschap = evangelie

Griep - verwant met grijpen, ziekte die je pakt.

Gast - Lat. hostis (on)welkome vreemdeling; vgl Engels host(ess) en
hostile = vijandig;

Google is afgeleid van googol, een 1 met honderd nullen. Deze term is
bedacht door Milton Sirotta, het 9-jarige neefje van de Amerikaanse
wiskundige Edward Kasner.

glamour is een verbastering van 'grammar' Als je je grammatica
beheerste was je wat!

gedachte was eerst een HET woord: het gedachte.H  eks betekent oorspronkelijk iemand die op heggen/hekken rijdt
(Middelnederlands hexe = heks of hagedis)

Handicap < hand in cap. Oorspronkelijk een gokspel waarbij het geld van
de inzet in de hand in een pet werd gehouden
Hooligan - Een Patrick Hooligan terroriseerde London eind 19e eeuw.

hobo < Fr. hautbois = hoog(slaat op de toon) hout

Hangmat. Een voorbeeld van volksetymologie. < Spaans hamaca <
indianentaal ; En. hammock Fr hamac> Nederl. heeft er hangmat van
gemaakt

houdoe < God behoud oe

Holland < holt land. holt= hout. Nederlandse ou= Engels, Duits al/ol;
vergelijk salt = zout old/alt= oud
Onze gulden was eens van goud!

herberg < heer/heir' = leger + berg, wat samenhangt met het werkwoord
'bergen' Het betekende dus oorspronkelijk 'legerplaats, pleisterplaats' Het
woord vinden we terug in het Engels 'harbour' (bergplaats, ligplaats voor
schepen)

de hamvraag stamt uit een NCRV spel Mastklimmen. Na elk goed
antwoord kwam een ham een stukje naar beneden. Wie de laatste vraag
goed beantwoordde mocht hem meenenemen

Halloween < Hallow-e'en < All-Hallow-Even. Oudengels halig (heilig) >
holy(heilig)/hallow (heilige); even = avond. Vroeger telde men in nachten
(vgl Sinterklaasavond kerstavond)

d'r < haar. In het middeleeuws Nederlands verwees dat naar vrouwelijk
enkelvoud , als ook naar meervoud 'hun'

In heraut zit ook het woord heer/heir 'leger'. Via Frans (heralt/heraut) van
een Germaanse taal overgenomen < heer 'leger' + wald/walt 'heerser,
aanvoerder', een woord dat we terugvinden in het Duitse walten 'heersen'
en het Nederlandse geweld. Het Franse woord heralt vinden wij nog terug
in heraldiek 'wapenkunde' en in Germaanse persoonsnamen. Harald en
Harold. Har- was een variant van her-. De samenstellende leden traden in
namen ook in omgekeerde volgorde op: Walt-he(e)r werd Walter en
Wouter, 'de heerser over het leger'.

mijn naam is haas, een uitdrukking die ontleend is aan het Duits. Toen de
student Victor von Hase werd ondervraagd over zijn rol in een duel,
antwoordde hij: "Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts.

hertog is samengesteld uit heer/heir (=leger) en een vorm van tijgen (=
trekken), bewaard gebleven in: we togen op pad ; geboren en getogen;
opgetogen; tocht
van haver tot gort - Heeft niets met haver te maken en evenmin met gort.
Was oorspronkelijk van aver tot aver. Het woord 'aver'(voorouder) raakte
in onbruik en veranderde in haver, waar dan de gort werd bijverzonnen

Hocus pocus . Mogelijk een verbastering van de woorden van Christus
tijdens het laatste avondmaal "Hoc est corpus meum" (dit is mijn
lichaam). Vaak met toevoeging Pilatus Pas verwijzend naar Pontius Pilatus

Hypercorrectie Omdat de D tussen twee klinkers vaak wordt weggelaten
(Zie hierboven onder 'graag'), is hij in enkele gevallen onterecht
tussengevoegd: geschieden, bevrijden, vlieden, spieden, kade. Grappig
genoeg wordt kaai, via kade, in de volksmond toch weer kaai.

Iemand het hof maken< Fr. faire la cour - zich gedragen zoals het een lid
van de hofhouding betaamt; later: iemand z'n eerbiedige opwachting
maken

Hypnose afgeleid van de Griekse god van de slaap Hypnos. Zijn
tweelingbroer was de god van de dood Thanatos.
Euthanasie , eu (goed) + thanatos (dood)

Hysterie < Gr. hysteros = baarmoeder. Omdat deze aandoening vooral
vrouwen ten deel valt dacht men dat dit orgaan de oorzaak ervan was.

Baldakijn < Fr. baldaquin, afgeleid van Bagdad, dat in de 14e eeuw bij ons
als Baldac bekend was. Mousseline een losgeweven stof, oorspronkelijk
gemaakt in Mosul (= Arabisch verbindingspunt van wegen) in IrakJ  Veel Nederlandse woorden komen uit het Jiddisch of Hebreeuws.
gein < jiddisch chein (gunst, leuk) < Hebreeuws 'cheen' = 'lieftalligheid',
maar 'chein' ging in het Nederlands iets anders betekenen: lol, plezier.
'geinponem' - Amsterdams voor iemand met een lollig gezicht: lolbroek

mokum komt van het Hebreeuwse 'Makom' = 'plaats'. Amsterdam was
een plaats waar veel joden zich thuis voelden en wordt daarom ook
Mokum genoemd.
smeris komt van het jiddische 'sjemiere':'toezicht, bewaking', dat wat
een politieagent doet.

meier < Hebreeuws 'Meah' = honderd , een biljet van honderd gulden
(straks 100 EUR?)

gabber < 'chaweer' = vriend.

mesjogge < 'Mesjoega' = dwaas, gek.
kosjer < 'kasjer. 'kosjere' gerechten zijn die welke volgens de regels van
de joodse traditie geoorloofd zijn. Kosjer betekent (in het Nederlands)
inmiddels ook nog iets anders: 'hij is niet helemaal kosjer' betekent dat
die persoon niet helemaal te vertrouwen is.

geteisem < Hebreeuws chatat = 'zonde' (iets wat tegen de wet is). In het
Nederlands werd dat mensen die zich niet aan de wet houden, rotzakken.

sappelen komt van het jiddische 'zappeln' .'Zappeln' (een Duits-joods
woord) betekent 'rusteloos bezig zijn'. In Nederland betekent 'sappelen'
hard werken voor weinig geld. Zappen is 'rusteloos bezig zijn met de
afstandsbediening van de TV'. Want in Amerika werd van 'Zappeln' het
woord 'zappen' gemaakt.

bajes < Hebr. bajit (huis). Met Bajit is het raar gelopen: het werd 'bajes';
en ging gevangenis betekenen. De 'Penitentiaire Inrichting Over-Amstel'
heet al jaren de 'Bijlmer-bajes'.

kaffer < jiddisch < Hebr. = boer

jat(ten) komt van het Hebreeuwse woord voor hand. Het aanwijsstokje in
de vorm van een handje, dat gebruikt wordt bij het lezen van de
Torarollen, heet yad

lef < jiddisch < Hebr. =hart, moed

tof (=goed) en mazzel zijn ook Jiddische woorden

jota < Griekse letter i werd evenals de Hebreeuwse jodh met slechts een
klein streepje geschreven. Geen jota betekent dus zelfs geen streepje,
niets

Hallelujah + hallelu + jah Hebr.Prijs Jaweh

Juf < juffrouw

< Jonker ;>meneer < Mijn Heer

Jerusalem - Hebreeuws Uru Shalim, stad van de vrede. Vergelijk de groet
shalom of Arabisch salaam.

Jeep - de gebruikelijke verklaring is dat het woord is ontstaan als
afkorting van General Purpose (GP); een andere luidt dat de Jeep zijn
naam ontleent aan "Eugene the Jeep", een stripfiguur uit 1936, die alleen
maar de kreet "Jeep" kon uiten.

japon heeft te maken met Japan; =jurk, wat oorspronkelijk een
bovenkleed voor kleine kinderen was
K  alender komt van calendae, de eerste periode van de Romeinen van
hun (maan)maand. De opperpriester (Pontifex) nam de nieuwe
maansikkel waar en deelde dat mee aan een samengeroepen comité.
(calare = samenroepen)
Julius Caesar liet zich door de Egyptenaren inspireren en deelde hun
zonnekalender opnieuw in. De 5 dagen die de Egyptenaren overhielden
van hun 12 x 30 dagen verdeelde hij om en om over de maanden. Maart,
evenals Fr. mardi (dinsdag) genoemd naar de oorlogsgod Mars, was de
eerste maand en kreeg er een dag bij, evenals mei enz. Juli, gewijd aan
Julius Caesar, heette eerst Quintilis (5e maand). Februari als laatste
maand kreeg het restje van 29 dagen. Februari betekent reinigingsmaand.
De Romeinen vierden hun Lupercalia, reinigings- en
vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus. De Germanen
hadden een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest dat door de
Latijnsprekende geestelijkheid Spurcalia werd genoemd
(spurcus=smerig). Van dit woord is 'sprokkelmaand' een
volksetymologische vervorming.
Augustus was de toenaam - oorspronkelijk de eretitel 'de verhevene' - van
de eerste Romeinse keizer,Gaius Julius Caesar Octavianus, die leefde van
63 voor Christus tot 14 na Christus. Hij ontving deze titel in 27 voor
Christus en noemde' zich vanaf dat moment Caesar Augustus. In 8 voor
Christus stemde Augustus erin toe dat de maand Sextilis (6e maand),
waarin hij consul was geworden, naar hem vernoemd werd. Omdat hij
vond dat deze maand niet korter mocht zijn dan juli, liet hij februari nog
een dag inleveren. September was dus de 7e maand (septem = 7, octo =
8, novem = 9) en december was de 10e (vgl decimeter). Augustus zou
dus oktober moeten heten! Het woord oogst is een vervorming van de
Latijnse maandnaam Augustus, de maand waarin geoogst wordt.
Augustus heeft de oude Middelnederlandse benaming arentmaent
'oogstmaand' verdrongen. Wij hebben nu geen woord meer dat qua vorm
verwant is met het Duitse Ernte 'oogst' en het Engelse to earn 'verdienen'
.

schrikkeljaarschrikken betekende oorspronkelijk springen. is ermee
verwant (Engels: leapyear)

Woensdag genoemd naar de Germaanse God Wodan
Donderdag genoemd naar de Germaanse God van de donder Donar
Vrijdag genoemd naar de Germaanse godin van de liefde Frija; de Fransen
noemen de dag naar de Latijnse godin Venus (vendredi)
Zaterdag is genoemd naar Saturnus, de Romeinse God van de Landbouw.
En. Saturday
Het Nederlandse woord kakkerlak gaat terug op de oude Portugese vorm
cacalacca, een ontlening aan een indianentaal. De Portugese naam is in
het Nederlands via volksetymologie onder invloed van kakken veranderd
in kakkerlak. Fr. cancrelat (weerzinwekkend persoon) komt van het
Nederlandse kakkerlak Het eerste deel van de Franse vorm is in de loop
van de tijd veranderd door associatie met cancre

Kanjer - hond < Fr. cagnard < Latijn canis

Kermis < kerk+mis
In de Middeleeuwen waren de Nederlandse en Vlaamse kerkmissen
aanvankelijk plechtige missen bij de jaarlijkse viering van de kerkwijding.
Later werden de kermissen (zonder de tweede k) jaarmarkten ter
gelegenheid daarvan, openbare feesten waar van alles werd verhandeld
en waar handelaren van heinde en verre naartoe trokken - ook uit verre
landen zoals Frankrijk en Italië. Zij namen onder andere de naam
kermesse mee terug, Kermesse kan ook via het Frans uit het Nederlands
zijn geleend; hier werd het al in 1391 genoteerd. Italianen die 'stoccafisso'
op de 'kermesse' kochten, kochten stokvis op de kermis.

kantoor < Fr. comptoir (rekentafel)

koper < Cyprus
krent < Corynthe

knickerbocker < Nederlands knikker bakker: bijnaam voor de
afstammelingen van de Nederlandse kolonisten in Nieuw Amsterdam en
hun kniebroek.
plusfour < En. plusfours : vier inches langer dan de kuitbroek, waardoor
een overhangende broekspijp ontstond

Kaffer < Arabisch kafir, waarmee de moslims niet-moslims aanduiden.

Kamperfoelie < Lat. caprifolium geitenblad

koriander < Grieks koris = luis De Grieken vonden dat dit kruid naar
luizen rook.

Klaar is Kees - Kees is een nevenvorm van kaas ( dus het kaasmaken is
afgelopen)

koran < Ar. qur'an = oplezing
islam Arab. voor 'onderwerping'

kwik < kwikzilver. kwik (kwiek), En. quick betekent oorspronkelijk
levend(ig). vgl verkwikken
L  imonade < Frans limon = citroen. Sinaasappellimonade is dus
eigenlijk een raar woord

iemand in de luren leggen - luur is een luier
Luier - in het oud Noors: grof harig laken

luiken = sluiten zoals in oogluikend. Verwant: luik, loket Du Loch En lock

Lavendel heeft te maken met Fr laver; werd en wordt gebruikt om het
badwater te parfumeren

Ledikant < Fr. lit de camp veldbed

Lekker is verwant aan lekken/likken

Laars < Lederhose

Lelijk < leed + -lijk

Leuk (vergelijk Engels: lukewarm ) betekende oorspronkelijke lauw. Een
leuk iemand betekende een doodkalm, flegmatiek iemand. Nog te vinden
in: doodleuk. Later olijk- bedaard, grappig, geestig ; lange tijd echter als
onbeschaafd beschouwd. Van Dale (1898): leuk in de betekenis van lauw
is nu op zijn retour; het betekent nu: aardig grappig

tennisterm 'love' komt waarschijnlijk niet van Fr l'oeuf. to play for love =
voor niets spelen, zonder inzet

Lichaam < lijk (vlees, lichaam) + haam (omhulsel). In lichamelijk is het
dubbel op: het achtervoegsel -lijk betekende oorspronkelijk ook lichaam.
Het woord komt ook voor in likdoorn en litteken.
haam (omhulsel) komt ook voor in hemd en hemel.

lesbisch . Op het Griekse eiland Lesbos leefde in de 7e eeuw voor Christus
Sappho, die in haar gedichten haar liefde voor meisjes bezong

iemand bij de lurven pakken(Noors lurva=vod); dus: iemand bij de
vodden pakken

Martin Luther. Zijn vader heette Hans Luder, maar omdat deze naam (=
Nederlands loeder) een ongunstige betekenis had, veranderde Martin de
spelling. Martin betekent trouwens zoon van Mars, de oorlogsgod.

Loo = bos. Zit in Almelo (olmenbos), Hengelo, maar ook in Bavel < Bavele
< Bavelo (bos van Bavo). Loon op Zand < meervoud loën)
'Lekker is maar een vinger lang' Iets wat lekker smaakt, geeft alleen
aangename gewaarwording zolang het op de tong ligt - de tong één vinger
lang.


Leenwoorden
De naam is wat misleidend omdat de woorden niet teruggegeven worden.
Wij hebben duizenden woorden uit het Engels geleend; het omgekeerde
komt ook voor, het Brits Engels kent ongeveer 1500 aan het Nederlands
ontleende woorden.
In de Gouden Eeuw leende het Engels veel woorden die met scheepvaart
of schilderkunst te maken hadden:
padvinder is eigenlijk een verkeerde vertaling van pathfinder; had
padzoeker moeten zijn (verkenner)
                     decoy (coy < kooi
                     derrick (soort kraan, vroeger galg),
buoy (=boei)
                     genaamd naar de beul Diederik(Dirk)      quack < quacks
deck
                     drill                     rover (piraat)
dock
                     frolic (b.v. sprongetje van een lammetje) <  rack (rek)
(keel)haul
                     vrolijk                    rucksack
skipper
                     gas - in de 17e eeuw bedacht door een     runt (jonge stie
sloop
                     Vlaming, geïnspireerd op het Griekse woord  sled(ge) sleigh
yacht (jacht, dat met jagen verwant is)
                     chaos (eindeloze oerruimte , lucht)      scum (schuim)
easel
                     hop                      sloven (slordig)
etching
                     Hottentot < hot en tot, spottend verwijzend  snip (knippen)
landscape (naar analogie ook: seascape)
                     naar hun taal                 snuff (sniff) snu
sketch
                     hustle, < hutselen (cf hutspot)        split (splijten)
still life
                     jeer < de gek)scheeren            spool
holster
                     knapsack                   spook
freebooter
                     to loiter < leuteren             stockfish
bluff
                     morass                    stoker
bumpkin (lomperd) < boomke, stuk hout
                     mumps (bof), verwijzend naar het       tackle < takel
cam (tandrad) < kam
                     chagrijnig uiterlijk van iemand die de bof  trigger < tricker
clamp
                     heeft, en verwant met mompelen        Zealand
dapper
                     ogle - frequentarief van ogen
                     plug


Het Engelse onslaught gaat terug op het Nederlandse aanslag, Het Engels
heeft meer legertermen van ons overgenomen, en dat is niet zo
verwonderlijk. Er waren in het verleden immers nogal wat oorlogen
waarbij de Engelsen zij aan zij met Nederland of juist tegen elkaar
streden. Andere militaire termen uit het Nederlands: beleaguer
'belegeren', furlough 'verlof' hireling 'huurling', knapsack 'knapzak',
lifeguard 'lijfwacht' , plunder 'plunderen', undermine 'ondermijnen, uproar
'oproer' (nu: herrie, rumoer)

het Amerikaans heeft ongeveer 150 leenwoorden uit het Nederlands b.v.
dollar (daalder), bedpan, boodle, coleslaw, cookie, waffle, bedspread,
beer-hall, dance house, wagon (=wain), Santa Claus < Sinterklaas
Yankees voor Amerikanen komt van NL Jan Kees of van Janke, het
verkleinwoord van Jan
Brooklyn < Breukelen; Flushing (Vlissingen) en Harlem zijn ook wijken
met een oorspronkelijk Nederlandse naam; ook The Bronx is genoemd
naar een Nederlander.

Woorden aan het Engels geleend en weer teruggeleend:
Drug (medicijn) is een van oorsprong Nederlands woord <
Middelnederlands droge. Een drogist was iemand die kruiden
droogde.<BR< <
boss (baas); brandy < brandewine; cruiser < kruisen; drum < trom; gin
< genever (jenever); golf < kolf; pickles < pekel; scoop (=primeur) <
schop (iets dat uitgenomen wordt); shock; sketch; snack (snakken,
happen; een snack is dus een hapje)
M   ayday (SOS) komt van m'aidez (help me)(

mama - kinderwoordje, misschien wel het eerste woordje in de
mensentaal, via de klank mm bij het zuigen aan de moederborst. Mamma
= borst; En. mammal = zoogdier.
In de kindertaal is het dupliceren van klanken heel gebruikelijk: papa, ta-
ta, toet-toet, waf-waf, baba, hap-hap, bonbon, Vlaams
dodo(slaap),pipi(plasje)

Malaria < middeleeuws Italiaans mala (=slechte) en aria (=lucht). Men
dacht dat de moeraslucht rond Rome deze ziekte veroorzaakte .

In een mum van tijd - mum is minimum

mat (dof of moe) < me Lat. mattus=overwonnen,neergeslagen < Arab.
We zien het woord in matglas en in schaakmat < Perzisch sjah (koning) +
Arab. mat(a) (hij stierf)
Verwant met sjah en schaak: echec, cheque.
de Spaanse matten, die Piet Heyn aan boord had komen van dezelfde
stam mat = dof, vroeger ook:geklonterd, wat verwijst naar de onzuivere
metaal klonter.
teken voor man < speer en schild Mars (ijzer); vrouw: handspiegel van
Venus (koper)

dubbele meervouden
schoenen is een dubbel meervoud. Schoen was oorspronkelijk het
meervoud van schoe(En shoe Du Shuh). Omdat het meervoud veel vaker
voorkwam dan het enkelvoud (schoenen komen meestal paargewijs voor),
werd het op den duur als enkelvoud gezien en kreeg een nieuw meervoud
schoenen. Hetzelfde gebeurde met tee(En toe Du Zeh)/teen/tenen en pee
/ peen / penen (Brabants meervoud suikerpeeën)
been is ook oorspronkelijkeen meervoud, wat nog te zien is in : op de
been blijven
Lammer, eier en blader waren meervouden, die als zodanig ook niet meer
herkend werden en een extra uitgang -en kregen. Lover (van loof),
spaander, hoender, runder zijn oorsponkelijk ook meervouden
Omgekeerd werd in het Zuid-Afrikaans varken als een meervoud
beschouwd en kreeg dus als enkelvoud (aard)vark.
jurk < jurken < middelnederlands journeykijn (journey = wapenrok).
Jurken werd als een meervoud gezien, terwijl het suffix -ken (-kijn) dus
een verkleinwoord was.
We vinden dit in het Brabants terug als -ke : manneke < manneken <
mannekijn (Het Franse mannequin is aan het middlnederlandse mannekijn
ontleend en zo weer teruggeleend in het Nederlands)

Ook bij de meervouds -s gebeurt iets dergelijks:
rails wordt nu soms als enkelvoud gezien (een gordijnrails)
matroos en abrikoos komen van een Frans meervoud matelots en abricots
Matroos < Frans matelots, ontstaan uit het Middelnederlandse
matte(ge)noot, degene met wie men de slaapplaats deelt

Sherry < sherries, de Engelse verbastering van de Spaanse plaats Jerez.
Men dacht later dat sherries een meervoud was en vormde het enkelvoud
sherry.
Het Nederlandse woord schaats werd in het Engels overgenomen als
skates en later als meervoud gezien en kreeg dus het enkelvoud skate

agenda is eigenlijk een meervoud < Lat. de dingen die gedaan moeten
worden

meester maitre maestro Master < Lat. magister

matras komt uit het Arabisch. Madrassa's zijn de koranscholen waar ook
de Taliban (=student) hun opleiding genoten. Leerlingen zitten daar op
matjes op de grond. Deze matjes zijn bij ons matrassen geworden…. Een
ander Nederlands woord dat uit het Arabisch stamt is magazijn.
Maghaza=schatkamer

meubel is verwant met mobiel en betekent dus roerend goed

metro is een afkorting van Chemin de fer métropolitain. Metropool < Gr.
mètèr (moeder) + polis (stad); het woord politie hangt weer samen met
het laatste woord

Aspirine, Portakabin, Buggy, Thermoskan, Luxaflex, Waxine, Linoleum,
Föhn
zijn woorden die van merknaam tot soortnaam zijn geworden.

Melancholie < Gr. melas (zwart) +cholè (gal), dus zwartgallig. In de
Griekse oudheid dacht men dat er in het menselijk lichaam vier vochten
circuleerden, die vier temperamenten veroorzaakten. Zo zorgde het vocht
flegma (slijm, verwant met NL fluim) voor een onverstoorbaar karakter.
Bij evenwichtige mensen waren de vier vochten in balans.

Mitsubishi < Japans mitsu = drie + bishi = diamanten.

mogen betekende vroeger kunnen, zoals nog te zien in : mogelijk en het
werkwoord vermogen

mof : in de 16e eeuw kwamen gastarbeiders uit Westfalen naar
Nederland. Van hen werd gezegd dat ze 'moffelden'(een grote mond
opzetten) Dit woord is afgeleid van het Duitse 'muff'(scheve muil)
Germaan < Lat. Germanus < keltisch woord voor schreeuwen (vgl
'kermen'), betekende dus schreeuwerN  achtmerrie - is een verbastering van nacht mare. Met mare werd
een demoon bedoeld, die de slaper verlamde of verstikte. *mer- is ook de
stam van moord en Fr mort.

Niemendalletje< niet met allen = volstrekt niets

In z'n nopjes zijn - feestelijk gekleed zijn in kleding met nopjes

nippertje heeft te maken met nipper (teugje), dat weer verwant is met
nijpenO  In het ootje nemen - het ootje is de letter O die staat voor het
kringetje dat om iemand heen gevormd wordt om hem voor gek te zetten

orchidee komt van het Griekse orchis (teelbal). Veel soorten hebben
twee wortelknolletjes.

Orang-oetan - Maleis: mens + woud: Bosmens

Okay is wel een woord waar het meest over gespeculeerd is. Enkele
theorieën:
- Sommigen geloven dat een Amerikaanse spoorwegbeambte van
Nederlandse afkomst, Old Kesie, die de gecontroleerde wagons met zijn
initialen met krijt aftekende. - In een indianentaal betekent okeh een
toestemming of een groet. - Weer een andere lezing is dat het afkomstig
is van de Democratic O.K. Club. (1840) Old Kinderhook was het
geboortedorp van president Martin van Buren.
- In de Amerikaanse burgeroorlog werden op de lijst de verliezen met
K(killed) aangeduid. Geen doden werd dus 0 K, uitgesproken als O-kay. -
Of komt het uit het Griekse óla kalá (alles goed/mooi)? Het woord kalà
zien we bijvoorbeeld in Kallographie (mooi schrijven)

- het meest waarschijnlijk is dat het een afkorting is van de eerste
klanken in 'all correct'. In 1963 schreef Dr. Allen Walker Read van
Columbia University in een aantal artikelen in American Speech (1963-64)
ondere andere: "In 1839, a "frolicsome group", called the Anti-Bell-
Ringing Society in Boston started using the term to stand for oll korrect, a
facetious misspelling". De vroegste vermelding van OK was in 1839 in the
Boston Morning Post : (23 March) "He of the Journal...would have the
"contribution box," et ceteras, o.k.--all correct--and cause the corks to fly,
like sparks, upward."

ouwehoeren. Dr. E. Heins veronderstelt dat dit in de jaren 1946 - 1950 via
ex-militairen uit Indonesië in het Nederlands is terechtgekomen. Hij legt
een direct verband met het Indonesische (ng+)awur (u is de oe van boer),
dat ook kan betekenen 'in het wilde weg maar wat zeggen'. De
Nederlandse vorm ouwehoeren moet beschouwd worden als een geval van
volksetymologie: men zag in aw blijkbaar een adjectief bij het zelfstandig
naamwoord hoeren, dat een werkwoord werd. Het veelgehoorde
oudehoeren is het resultaat van een hypercorrectie. Nog een variant is de
verkorting oude-h of o.h. 'Hij is een vreselijke oude-h.'P  unaise is een Frans woord, dat wandluis betekent en door
betekenisoverdracht: wandspijkertje. < een Latijns woord, dat verwant is
met pus, +nasus (neus). De betekenisoverdracht ontstond door de stank
van wandluizen.

pakkie-an verbastering van het Maleise bagian= taak, en pakaian=
kleding. Omdat pakkie door sommigen niet netjes genoeg wordt
bevonden, hoort men ook wel pakje-an (maar niet pakje-aan!)

Voor Pampus liggen - Pampus is een zandbank ten oosten van Amsterdam

Pechvogel < Duits. Vroegere ving men vogels met behulp van een stok
met pek

pot < lollepot (lesbienne). lollen was met gespreide benen het onderlijf
warmen onder de rok boven een vuurpot
pas < paspoort; auto < automobiel; muisjes < muizenkeutels

Pols - Lat. pulsus slaan, kloppen (van de slagader). Voor de polsslag
gebruikt het Engels 'pulse'; voor 'pols' wrist
Lat. pellere (slaan, drijven);voltooid deelwoord 'pulsum' zien we in:
Propeller, impuls(ief), En. repel, repulsive, impel, dispel ,expel, expulsion,
compel, compulsory, etc

Pennsylvania. De Familie Penn bezat een uitgestrekt bosgebied (Latijn:
Silvanium).

Persil < het bleekmiddel Perborat + silikaat ter ontkalking

Petroleum < Lat. petra(steen) + oleum (olijfolie)

Pasen is eigenlijk een meervoudsvorm. enk. Paasch ; 3e naamval
meervoud Paaschen

poes is volgens sommige lezingen een onomatopee: het geeft het blazen
van een cat weer, maar ik heb nog nooit de P gehoord. Je weet het echter
maar nooit, een haan kraait ook geen kukeleku of cockadoodledoo.
Het komt meer waarschijnlijk van ps, een lokroep, dan ook een
klanknabootsend woord. kus is vermoedelijk ook uit een lokroep ontstaan:
< ks, waarbij de mond dezelfde stand heeft als bij ps

pregnant (scherp geformuleerd, overtuigend; En.= zwanger) < Lat. prae
+ (g)nans/nantis : vóór geboorte, vol

poepen is een klanknabootsend woord (een onomatopee) : oorspronkelijk
betekende het: een wind laten

pistolet - verkleinwoord van pistool. Het broodje is genoemd naar zijn
puntige vorm
pistool < Tsjechische afleiding van een werkwoord dat 'fluiten, piepen'
betekent.

Post < It. posta, een station waar paarden gewisseld konden worden.
Verwant met poneren en positie.
Fax < facsimile < Lat facere + simile ( maken + gelijk (verwant met
simuleren)Q   uiz. Dit woord is in 1791 geboren. De theaterdirekteur Daly sloot bij
een glaasje wijn een weddenschap af, dat hij in één nacht de taal kon
verrijken met een nieuw woord. Hij won de weddenschap, doordat hij op
alle gebouwen in alle straten van Dublin het woord QUIZ liet schrijven. De
volgende dag kende heel Dublin het nieuwe woord. Deze uitleg van Shaw
moet misschien worden gezien door de bodem van een met whiskey
gevuld glas. Meer waarschijnlijk werd het geïnspireerd door het Latijnse
Quis? (=wie) of is het verwant met to question/inquisitive
Quarantaine < It. quarantina (Fr.quarante =40). De afzondering van
schepen in Italiaanse havens vanwege gevaar voor ziektes duurde 40
dagen

quote (citaat) < middeleeuws Lat. quotare = afbakenen van hoofdstukken
door ze te nummeren. Verwant met quotum, de onzijdige vorm van
quotus = hoeveelsteR  rooster = raamwerk voor b.v. een lesrooster of om vlees op te
roosteren
Roger ("I understand") was het woord in het alfabet voor de letter R, een
afkorting van 'received'

ridder is een afleiding van rijden en betekende eerst rijder, ruiter - (Fr.
chevalier)

In de rats zitten - rats= onderdeel van het soldaten diner. rats <
ratatouille (ratjetoe) Vergelijkbaar met: in de puree zitten

rotje - verkleinvorm van rot = rat; lijkt qua vorm op een ratS  abotage is afgeleid van het Franse woord sabot (klomp). Het
werkwoord saboter betekent op klompen klotsen of iets afraffelen. Sabot
kan ook metalen schoen om iets te bevestigen betekenen (ook wielklem).
Franse spoorwegstakers vernielden de sabots, die de rails op hun plaats
hielden.

salaris (zoutrantsoen) < Lat sal =zout. (En salt Du. Salz) Zout was een
betaalmiddel.

Skol - (Proost) is verwant met schaal, het Engelse skull (schedel) en
hebreeuws/arabisch "gol" dat we terugvinden in Golgotha =
schedelplaats; de Noormannen hadden de gewoonte met hun schedels de
overwonnen vijanden aan te stoten

De term spam (het ongevraagd toesturen van e-mail) kreeg zijn naam
dankzij een beroemde sketch van Monty Python , waarin een stel
Vikingers een gesprek verstoren door constant "Spam! Lovely spam!
Lovely spam!" te zingen.
spam < spiced ham (in Nederland heet het product SPAM: Smac)

sabbat (sjabbat) betekent ophouden, opnieuw ademen
snob. Latijn sine nobilitate (zonder adel), werd in Engeland op deur van
niet adellijke studenten gezet

speculaas < speculatie < Latijn speculum = spiegel speculaaspoppen
vormden het spiegelbeeld van de vormen, waarin ze werden gebakken.

school in het Grieks (scholè) betekende vrije tijd. Later, wat je dan doet,
je liefhebberij, studie, gebouw (Latijn: schola)

De Soap (Opera) dankt zijn naam aan het idee van zeepfabrikant Procter
& Gamble reclame voor zijn wasmiddelen in hoorspelen te verpakken,
later werden het gesponsorde TV dramaseries, veelvuldig onderbroken
door wasmiddelenreclame.

Schots en scheef - schots is raar, verkeerd. Schotten werden voor
lomperds aangezien

Sinaasappel - sinaas is een verbastering van China's

Het woord schlimm/slim betekende in het Duits en het Nederlands van
oudsher 'scheef, schuin' . Wat scheef is, is toch niet zo goed. Zo kon
schlimm in het Duits 'erg, kwaad, slecht' gaan betekenen. Het woord zit in
hetzelfde betekenisveld als slinks, link en sluw. Sluwheid, het gemeen zijn
op een handige manier, kan lonen. En zo kon de betekenis van slim in het
Nederlands omslaan in iets positiefs: 'schrander, pienter, gewiekst'. Het
Engels nam in de zeventiende eeuw het woord over uit het Nederduits:
(het noordelijke Duits) of het Nederlands. Het betekende aanvankelijk
'slecht, zwak' , naast 'listig'. Daarna 'klein, gering, licht, dun'. en toen dun
in de mode kwam, kon slim in het Engels de betekenis 'slank' krijgen.

sjans en kans - komen van het Franse chance

Goed in de slappe was zitten - soldaten term. Slappe was werd gebruikt
voor het glimmend maken van leer

Sperzieboon is een verkorting van aspergeboon; worden beide met
gesmolten boter en nootmuskaat klaargemaakt
Zo is ranja een onthoofding van orangeade

Stakker < stafkarl = stokkerel, rondzwervende bedelaar

Straat < Latijn: via strata - geplaveide weg

suède < peau de suède: huid uit Zweden

salvo gaat vermoedelijk terug op het Latijnse salve, een groet. Het woord
ontwikkelde zich tot 'groet door kogels af te vuren'. Vandaar kreeg het
woord de betekenis 'het snel afvuren van kogels', het tegenovergestelde
van een heilwens. Het Nederlands kent de oorspronkelijke groetbetekenis
nog via het Franse woord dat zich vanuit het Latijnse salve ontwikkelde:
saluut.

slank is verwant met slinken

slijpen en slippen, slepen hebben de onderliggende betekenis 'glad'
gemeen; sliep (uit), waarbij men de wijsvingers over elkaar wrijft, is een
variant van slijp
slijk (slik), slijm, slak, lijm, leem - zijn met elkaar verwant. Al deze
woorden hebben iets glibberigs gemeen.
slim < slimp , had eerst de negatieve betekenis (in het Duits nog steeds)
van scheef, verkeerd; ging via 'slinks' naar de huidige betekenis van
schrander.
slinks < slink is een anlautvariant van 'link(s)'. 'Links' is van oudsher
ongunstig. Met het gezicht naar de opgaande zon, het Oosten, had men
het Noorden (het dodenrijk) aan de linkerhand. Het Latijnse woord voor
links is 'sinister!
de oorspronkelijke betekenis van 'link/lenk' is 'buigen', dus krom
tegenover recht in rechts.

Het is merkwaardig dat veel woorden die beginnen met sl- ,zoals sloom,
sloeber, slobberen, sloerie, sleur, slet, slordig, sloddervos, slons, slap,
slungel; sloffen, sluipen, slopen, slissen een negatieve betekenis hebben.
Impliceren < Lat. plicare, voltooid deelwoord: plectum (vouwen); vgl
expliciet, dupliceren (dubbelvouwen), gecompliceerd
Verwant is plectere - plexum (vlechten); te vinden in duplex, triplex,
multiplex, complex (samengevlochten); simplex één-voudig

sudderen frequentatief van zieden(koken) met ablaut zo(de)=zooi
(kooksel)

shoarma < Ar. < Turks heeft de betekenis van draaien, duidend op het
langzaam ronddraaien van een spies met vlees voor een vuur; in het
Grieks heet het gyros.

sikkepit is samengesteld uit de woorden sik in de betekenis 'geit' plus pit
in de betekenis 'keutel'.

stan als in Pakistan, Afghanistan is Perzisch voor 'land'. We vinden het ook
in de fictieve namen Verweggistan, Absurdistan, Tzatzikistan
(Griekenland)

staken - afzetten van een stuk grond met palen/in de grond vastzetten
met staken, vandaar stopzetten

Inspiratie betekende inademen; tegenovergestelde expiratie: uitademen,
aflopen
stout was oorspronkelijk fier (Duits stolz) cf stoutmoedig, Karel de Stoute;
wordt al te zelfbewust, jeugdig brutaal
brutaal had de betekenis die het in het Engels nog heeft, namelijk
'beestachtig, als een bruut'

braaf betekende dapper, verwant met Italiaans bravo, En. brave ; krijgt
de betekenis van oppassend; is verwant met barbaar ((dappere)
vreemdeling), dat later een pejoratief is geworden via de weg on-Grieks,
onbeschoft, met een taal die klinkt als 'bar-bar-bar'. (vergelijk ons
'rabarber-rabarber-rabarber' om een menigte na te bootsen die men niet
verstaat.

De naam van het dorp Standaarbuiten komt van 't zand daarbuiten. Deze
verwisseling van medeklinkers zien we ook bij de verbastering van wesp
tot weps. Ook de r wisselt vaak van plaats en springt over een klinker
heen. ros is hetzelfde woord als het Engelse (h)orse. De R is als het ware
haasje-over gesprongen. Dit verschijnsel (metathesis) vinden we ook in
vriezen - vorst. Vgl Engels freeze - frost. Ook: Kerstmis Christmas.T  tennis < Fr. tenez (pak/houd/vang hem), werd geroepen door de
server. Landheer Philips de Schone wilde rond 1500 niet langer met de
handpalm een bal op de kaatsbaan heen en weer ketsen, maar gaf de
voorkeur aan een slaghout, later bespannen met snaren. Zo werd tennis
geboren. In 1874 vroeg de Engelse majoor Wingfield patent aan op lawn-
tennis, gespeeld op een strakgeschoten grasbaan met een racket.
racket < Fr raquette < ouder Fr. rachette (handpalm)

jokvol < Engels chockful; to chock = volproppen

trein < Fr. traîner = trekken, slepen

Takkewijf - takke < attaque = aanval

Taptoe - signaal om de tap toe te doen. De militairen kregen dan geen
alcoholische dranken meer

tam < Latijn domus = huis (vgl dominee: heer des huizes; domestic
animals = huisdieren) temmen (Engels: domesticate) is een geval van
umlaut, verandering van klinker door een erop volgende i of j, die
verdwenen is na eerst de lage positie van de tong bij de uitspraak van
klinker verhoogd te hebben in de richting van de hoge tongstand bij het
uitspreken van de I/J
Meer voorbeelden van umlaut:
dak -dekken
dank - denken
strak - strekken
Ook bij de volgende causatieven, die overigens alle zwakke ww zijn :
vellen (=doen vallen)
zetten (=doen zitten)
leggen (=doen liggen)
drenken (=doen drinken

Twente heeft te maken met twee; Drenthe met drie
Tulp komt uit het Turks tulbend=tulband

tequila - naar de Mexicaanse stad Tequila

Teddybeer - genoemd naar de Amerikaanse president Theodore (Teddy)
Roosevelt, die tijdens een berenjacht weigerde een voor hem
vastgebonden beer dood te schieten

tuin oorspronkelijk vlechtwerk van teen, omheining. Nog in deze
betekenis in 'om de tuin leiden' en 'de tuin knippen' (de heg). Vergelijk
ook het Duitse woord voor schutting Zaun. Net als het Engelse town kreeg
tuin de betekenis van wat binnen de omheining was.
En. garden, Fr. jardin, Du. Garten vinden we in boom/wijn)gaard ,
verwant met omgorden ,gordel en Lat. hortus. Wingerd < wijngaard

weifelen < Middelned. weiven (heen en weer bewegen, dus aarzelen), een
variant van 'wuiven',
twijfelen < twee. Verwant met Lat duplus (dubbel)

tachtig < *antachtich* . De t- aan het begin is een overblijfsel van een
voorvoegsel *ant-*, dat tiental beduidde en dat in 't oudengels als hund-
(hundeahtatig), in 't oudsaksisch als ant- (antahtoda) voorkomt Dit
verklaart ook de uitspraak [feertig] en [sestig] < *antfeertich*,
*antsestich*, Eveneens in 50 en 70U  topie - verzonnen door Thomas More Grieks ou= niet, geen; topos=
plaats; betekent dus: nergens

Een uiltje knappen - uiltje= nachtvlinder, dus een nachtvlinder vangenV  andalisme - afgeleid van Vandalen, het volk dat in het jaar 455 Rome
plunderde

verhapstukken < verhakstukken (nieuwe hakken onder schoenen zetten)

vriend en vijand zijn tegenwoordige deelwoorden van werkwoorden; de
liefhebbende(vrijende) en de hatende; vergelijk Eng. friend en fiend
Vaccin, vaccineren, vaccinatie gaat terug op het Latijnse vacca= koe, Fr.
vache. Dus koepokinenting

vakantie heeft te maken met vacuüm/vacature (leeg)

vent < ven(n)oot

Volvo = Lat. ik draai. De stam zien we in revolver revolutie(omwenteling)

Het vraagteken ? is misschien ontstaan uit de letter q van Latijn
Quaestio (ik vraag), waaronder een punt werd geplaatst.

vinex < Vierde Nota Ruimtelijke Ordening extra

verwanten:
Senior seigneur senor sinjeur Sire
diep - dopen
groen - groeien
kloof - klieven
vliegen - vlucht - vlug
vol -volk - veel
breek, brok, breuk, (in)braak, (onder)breking, (echt)breuk
goot - gieten
grommen - gram(schap)
schop - scheppen
sprookje - spreuk
rook - reuk
teloorgaan - teleurstelling
stang - stengel
vloog - vleugel, verwant met vliegen, vlucht en vlug
slot - sleutel, verwant met sluiten
boog - beugel, verwant met buigen, bochel,bocht
Vouwen -voud, -vuldig
cursus, koers, corso, course, coureur, courant = krant; < Latijn currere =
lopen
beitel, bijten, beet, gebit, een beetje (=een hapje)

majoor, meier, major, majoor, majeur, maire, mayor, majesteit

Een n of m vóór een medeklinker staat zwak. Zo zijn verwant:
stronk - struik; drempel - dorpel; honk - hok; kont - kut.

Een n voor een fricatief verdwijnt vaak. Vgl NL gans - En goose; NL vijf Du
fünf; NL ons En us

De uitgang -de (antwoord-de)voor de verleden tijd is waarschijlijk een
overblijfsel van 'deed'
vermiljoen < Lat. vermiculus, verkleinwoord van vermis (wormpje). De
kleur werd uit schildluizen gehaald.
vermicelli (It.) betekent letterlijk 'wormpjes'.
karmijn / karmozijn < Fr.It < Arab. kirmiz (schildluis)
lak < Perzisch/Arab/Lat. = 100.000 : van het harsachtig goedje dat
lakschildluis afscheidt, werd lak gemaakt. Er waren er wel 100.000 nodig
voor een kleine hoeveelheid.
scharlaken < scarlatum (cf En. scarlet) < Ar. siqillat < Lat sigillatus (met
figuurtjes (sigillum=figuur, verwant met zegel en sein) versierd.) 'Laken'
is een volksetymologische verandering.W   ierook betekent heilige rook. Vergelijk wijwater en Weihnachten

de [i:] werd een [ei], behalve vóór een R.
swi:ne > zwijn, ri:ke > rijk
Naast griezelig vinden we afgrijselijk; kiekeboe en kijken, scharensliep en
slijpen

W/G
In de war zijn - war is oorlog
En. war = Fr. guerre
vgl William - Guillaume; wardrobe - garderobe
deurwaarder, Fr. garder (=bewaren) En. guard; galop (middelned.
walop = wel(=goed) lopen)

zien is weten. weten is verwant aan Lat video=ik zie; videre = zien.
Wiskunde - wis betekent hier zeker; verwant met gewis, weten < Latijn
videre=zien)

Wolk - verwant met (ver)welken = slap/vochtig worden

woeker betekende oorspronkelijk groei, verwant met wassen (wassend
water, Du wachsen) a - oe: vgl droeg/dracht
De kerk veroordeelde rente; de Joden en de Lombarden waren de enigen
die mochten lenen
Als onderpand gaf men de Lombarden kostbaarheden. De naam van de
exploitant van het pandhuis ging over op zijn nering, de lommerd
rente < hoort bij Fr.'rendre' (teruggeven, opbrengen), dat ons renderen
en rendement heeft opgeleverdZ  and erover - verwijst naar het strooien van zand over geschreven
teksten om de inkt af te vloeien
Van zessen klaar zijn - Deze uitdrukking heeft te maken met paarden. Ze
werd gebruikt voor paarden die geen gebreken hadden aan de zes
belangrijkste onderdelen: de ogen en de vier benen
Zwaar op de hand -oorspronkelijk gezegd van een paard dat het hoofd liet
hangen en daardoor druk uitoefende op de hand van de ruiter.

Zolder < solarium, afleiding van sol = zon. plat dak, terras

Zien - Du. sehen < Lat. sequor (volgen); vgl consequentie, zien is dus:
met de ogen volgen

eponiemen
Graaf Tosti, geïnteresseerd als hij was in techniek, droomde als eigenaar
van een hotel aan het Comomeer over een geautomatiseerd ontbijt. Hij
ontwikkelde o.a. een broodrooster, waar hij een keer per ongeluk een
kaassandwich in liet glijden. Dit was de geboorte van de tosti. Hij zelf
werd in 1952 geëlektrocuteerd bij het experimenteren met een
badschuimklopper.
In België heet de tosti 'croque monsieur'. De twee ongehuwde zusters van
jonkheer Monsieur, die hem verzorgden, lieten eens een tosti in de
bechamelsaus vallen en legden die uit vrees voor de toorn van hun broer
te drogen onder de kachel.

Sandwich
Lord Sandwich was een verwoed kaartspeler. Omdat hij er een hekel aan
had het kaartspel te moeten onderbreken om te eten, liet hij zijn
boterham met een snee brood bedekken om etend door te kunnen spelen
zonder zijn handen vuil te maken
Zijn naam zou vertaald kunnen worden met Zandwijk. -wich < Lat vicus =
NL wijk =dorp

Bic - De blauwdruk van de balpen ontstond in 1888 in Amerika. De
Hongaar Biro ontwikkelt in 1935 een stroperige inkt op oliebasis i.p.v. de
tot dan gebruikte waterige inkt. De Fransman Bich bestudeerde alle
bestaande balpenproducten en bracht in 1950 een verbeterde, niet
lekkende en continu schrijvende versie op de markt onder de merknaam
Bic. De oorspronkelijke naam Bich werd veranderd in Bic omdat het voor
de engelstalige landen anders te veel op bitch (teef) zou lijken.
Bintje - Het Friese schoolhoofd Kornelis de Vries noemde dit in 1905 door
hem gekweekte aardappelras naar zijn oud-leerlinge Bintje Jansma.

Eigenheimer zo genoemd in 1890 door de Groningse aardappelkweker
Geert veenhuizen. omdat hij van 'eigen heim' was

Boycot - genoemd naar kapitein Boycott die in 1880 als eerste werd
geboycot
saboteren < Fr saboter, sabot= klomp: klotsen op klompen, afraffelen)
Chauvinisme - naar Nicolas Chauvin, patriottisch veteraan van Napoleon

Braille - genoemd naar de uitvinder Louis Braille

Beurs was oorspronkelijk persoonsnaam. De koopmansbeurs is in de
zestiende eeuw ontstaan in Brugge. Hier kwamen kooplieden bijeen in of
voor het huis van de familie Van der Beurse. Het familiewapen bestond uit
drie beurzen (geldbuidels) en was boven de poort van het huis
aangebracht; daarom werd het huis vanaf de zestiende eeuw d'Oude
Buerse genoemd. Ook andere plaatsen kregen hun beurzen. Hier kwamen
kooplui bijeen, en zij namen de naam beurs mee terug naar hun land,
zodat ook in andere steden, bijvoorbeeld Toulouse, verzamelplaatsen
'beurzen' genoemd werden. En zo namen vele talen het woord beurs over.

Chateaubriand - ossenhaasbiefstuk, genoemd naar een Franse
ambassadeur in Engeland

Dotteren - genoemd naar de Amerikaanse Radioloog Charles Dotter

(Droste) flik - genoemd naar de Amsterdamse fabrikant Caspar Flick

Frisbee - De uitvinder Ed Headrick (+2002) modelleerde zijn frisbie naar
de bakplaten van bakkerij Mother Frisbie's Pies

fröbelen afgeleid van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel

guppy - genoemd naar de Engelse dominee Robert Guppy, die het visje in
de West-Indische wateren ontdekte

Hansop - was het kostuum van de clown Hanssop (Frans Jean Potage)

Hortensia - ontdekt in China door de botanicus Commerson, die de
heester noemde naar Hortense, de vrouw van zijn reisgenoot

Kiekje - oorspr. groepsfoto genoemd naar de Leidse fotograaf David Kiek

Kir - genoemd naar de kanunnik Félix Kir

Leghorn - de Engelse aanduiding voor de Italiaanse stad Livorno, van
waaruit deze kip geëxporteerd werd

Mercedes is genoemd naar de dochter van de Oostenrijkse consul-
generaal Jellinek in Nice, die in Daimler race-auto's racete en handelde.
Hij vroeg Daimler een nieuwe sportauto te ontwerpen waarvoor hij het
exclusieve verkooprecht zou krijgen. Het resultaat was de Daimler Phonix
35. Aangezien Panhard al het verkooprecht voor alle Daimler auto's in
Frankrijk had herdoopte Jellinek de auto's tot Mércèdes, zijn tienjarige
dochter. De Daimler Phonix 35, later alleen bekend onder de naam
Mercedes, is bleek onoverwinnelijk.

Pantalon - Pantalone was een figuur in de commedia del Arte, die altijd
een lange broek droeg

pils - de Tsjechische stad Plzen was beroemd om zijn bierbrouwerijen

Jerrycan - de Duitse soldaten (Germans) werden door de Engelsen Gerries
genoemd. Dat jerry tevens een brits slangwoord is voor pispot kwam goed
uit

Jeans - is afgeleid van de Italiaanse stad Genua, Frans: Gênes

Het leven en de geschriften van de Markies de Sade verheerlijkten het
genot van het toebrengen van pijn, en de karakters van de romanschrijver
Leopold Sacher-Masoch genoten van toegebrachte pijn. De namen van
deze twee mannen leven voort in de woorden sadisme and masochisme.
(De masochist zegt: "Sla me, sla me!" en de sadist antwoordt
minachtend: "Nee.")

Tupperware - de Amerikaanse ingenieur Tupper heeft een bepaald soort
plastic uitgevonden

Xantippe - de vrouw van Socrates; Gr. xanthos (blond) + hippos (paard)

Mytylschool - Mytyl en Tyltyl zijn twee kinderen in het toneelstuk "De
blauwe vogel van Maurice Maeterlinck

								
To top